Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-037"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.4.2-037"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, chers collègues, je suis évidemment d’accord avec le Parlement sur un très grand nombre de points. Comment ne pas être d’accord, notamment avec les interpellations de M. Juvin et de M. Tarabella sur la façon dont la création du service européen pour l’action extérieure doit représenter une opportunité majeure pour renforcer la politique de l’Union sur les femmes, la paix et la sécurité? Dans le processus de mise en place du service, il faut reconnaître le défi permanent d’assurer une plus grande représentation des femmes à tout niveau, notamment au sein du personnel, et en particulier au plus haut niveau. Lady Ashton s’y emploie très clairement. Elle a pris des mesures dans ce sens, par exemple en nommant la première femme représentante spéciale de l’Union, Mme Rosalind Marsden, pour le Soudan. En septembre, elle a nommé 29 personnes aux positions supérieures dans les délégations, dont 7 femmes chefs de délégation, ce qui représente ni plus ni moins une augmentation de 50 % du nombre de femmes à ce niveau. En même temps que l’Union entreprend d’importants efforts pour renforcer ses capacités en matière de participation des femmes, de paix et de sécurité, nous pensons qu’il est important de prendre également des mesures pour sensibiliser d’autres organisations et pays. Ceci va de pair avec des activités de formation spécifique. Vous avez été nombreux à intervenir sur cet aspect-là aussi. Dans le cadre de l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme, l’Union soutient les Nations unies dans la mise en œuvre de résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité dans les pays et régions particulièrement concernées comme le Pakistan, l’Afghanistan, la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la vallée de Ferghana, qui s’étend sur l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan. Enfin, l’Union européenne continue de croire à l’importance de renforcer la responsabilisation au niveau global. L’Union estime que le Conseil de sécurité devrait établir un groupe de travail pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la résolution n° 1325 et faire des recommandations au Conseil afin de répondre aux défis et aux lacunes et d’accélérer la mise en œuvre de cette résolution. Aussi l’Union a-t-elle demandé au Conseil de sécurité de redoubler d’efforts dans la lutte contre l’impunité. Des mesures ciblées et graduées devraient être imposées contre toute partie à un conflit responsable de violations graves des droits de la femme. Je suis persuadé que le Parlement européen continuera à accompagner les efforts de l’Union et des États membres dans ce domaine."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, bezpochyby souhlasím s Parlamentem ve velmi mnoha bodech. Jak bych mohl nesouhlasit zejména s výzvami pana Juvina a pana Tarabelly ke zřízení Evropské služby pro vnější činnost jako zásadní příležitosti, jak posílit politiku EU pro ženy, mír a bezpečnost? Během procesu budování služby je třeba uznat jako trvalou výzvu zajištění většího zastoupení žen na každé úrovni, včetně personálních jednotek, zvláště pak na úrovni nejvyšší. Baronka Ashtonová se o to velmi jasně snaží. Podnikla v tomto ohledu jisté kroky, například jmenování Rosalindy Marsdenové první zvláštní zástupkyní OSN pro Súdán. V září jmenovala 29 lidí do vyšších funkcí v delegacích, včetně sedmi žen jako vedoucích delegací, což neznamená nic menšího než 50% nárůst počtu žen na této úrovni. Současně s vynakládaným úsilím EU k posílení svých schopností ve vztahu k účasti žen, míru a bezpečnosti, jsme přesvědčeni, že je také důležité přijmout kroky ke zvýšení povědomí v rámci jiných organizací a zemí. To jde ruku v ruce s konkrétní činností v oblasti odborné přípravy. Mnoho z vás tu zde o této věci také hovořilo. V rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva Unie podporuje Organizaci spojených národů při provádění rezolucí o ženách, míru a bezpečnosti ve zvláště postižených zemích a regionech, jako je Pákistán, Afghánistán, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán a Ferganské údolí, které zasahuje Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. A v neposlední řadě, Evropská unie je nadále přesvědčena o významu zvýšeného delegování odpovědností na mezinárodní úrovni. Unie věří, že by Rada bezpečnosti měla zřídit pracovní skupinu k přezkumu pokroku dosaženého při provádění rezoluce č. 1325, která by Radě poskytla doporučení ke splnění úkolů a nápravě existujících nedostatků a k urychlení provádění této rezoluce. Unie proto vyzvala Radu bezpečnosti, aby zdvojnásobila své úsilí v boji proti beztrestnosti. Cílená a pokroková opatření by měla být přijata vůči každé straně konfliktu odpovědné za závažná porušování práv žen. Jsem přesvědčen, že Evropský parlament bude nadále podporovat snahy Unie a členských států v této oblasti."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg er helt enig med Parlamentet om en lang række punkter. Hvordan skulle jeg kunne være uenig i f.eks. hr. Juvins og hr. Tarabellas opfordring til at se oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil som en stor chance for at styrke EU's politik om kvinder, fred og sikkerhed? Under processen med at oprette tjenesten må vi anerkende den konstante udfordring, det er at sikre større repræsentation af kvinder på alle niveauer, herunder i personaleenheder, og især på højeste niveau. Baroness Ashton arbejder målrettet herpå. Hun har f.eks. udpeget Rosalind Marsden til EU's første kvindelige særlige repræsentant i Sudan. I september udnævnte hun 29 personer til ledende stillinger i delegationerne, herunder syv kvindelige delegationschefer, hvilket er ikke mindre end en 50 % forøgelse af antallet af kvinder på det niveau. Da EU samtidig gør en stor indsats for at styrke sin kapacitet med hensyn til kvinders deltagelse, fred og sikkerhed, mener vi, at det også er vigtigt at højne bevidstheden i andre organisationer og lande. Dette falder i tråd med de specifikke uddannelsesaktiviteter. Mange andre har også talt om emnet. Inden for rammerne af Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder støtter EU FN i gennemførelsen af resolutionerne om kvinder, fred og sikkerhed i lande og regioner, som især er berørt, f.eks. Pakistan, Afghanistan, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan og Fergana-dalen, som løber gennem Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan. Endelig fortsætter EU med at tro på vigtigheden af øget uddelegering af ansvar på internationalt plan. EU mener, at Sikkerhedsrådet bør etablere en arbejdsgruppe til at undersøge fremskridtene med gennemførelsen af resolution 1325 og udstede henstillinger til Rådet om at tage udfordringerne op og afhjælpe de mangler, der findes, og optrappe gennemførelsen af denne resolution. EU har derfor opfordret Sikkerhedsrådet til at fordoble sin indsats i kampen mod straffriheden. Der bør indføres målrettede og progressive foranstaltninger mod enhver part i en konflikt, som er ansvarlig for alvorlige overtrædelser af kvinders rettigheder. Jeg er overbevist om, at Parlamentet vil fortsætte med at støtte de bestræbelser, som EU og medlemsstaterne udfolder på dette område."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich stimme dem Parlament in einer Reihe von Punkten zu. Wie könnte ich insbesondere den Forderungen von Herrn Juvin und Herrn Tarabella nicht zustimmen, dass die Schaffung des Europäischen Auswärtigen Dienstes eine große Chance darstellt, die EU-Politik zu den Themenbereichen Frauen, Frieden und Sicherheit zu stärken? Während des Prozesses der Einrichtung des Dienstes muss die fortwährende Herausforderung anerkannt werden, eine bessere Vertretung von Frauen auf jeder Ebene, auch innerhalb von Dienststellen und insbesondere auf höchster Ebene, sicherzustellen. Baroness Ashton arbeitet eindeutig daran. Sie hat einige Schritte in dieser Richtung unternommen, beispielsweise durch die Ernennung von Rosalind Marsden zur ersten weiblichen Sonderbeauftragten der EU im Sudan. Im September hat sie 29 Personen für führende Positionen innerhalb der Delegationen ernannt, darunter sieben weibliche Delegationsleiter, was nicht weniger als eine Erhöhung der Anzahl der Frauen auf dieser Ebene um 50 % darstellt. Während die EU große Anstrengungen unternimmt, um ihre Kapazitäten im Hinblick auf die Beteiligung von Frauen innerhalb des Friedens- und Sicherheitsprozesses zu erhöhen, glauben wir, dass es auch wichtig ist, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sensibilität innerhalb anderer Organisationen und Länder zu stärken. Diese Maßnahmen gehen Hand in Hand mit speziellen Schulungsmaßnahmen. Viele von Ihnen haben auch zu diesem Thema gesprochen. Innerhalb des Rahmens des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte unterstützt die Union die Vereinten Nationen bei der Umsetzung von Resolutionen zu Frauen, Frieden und Sicherheit in Ländern und Regionen, die besonders betroffen sind, beispielsweise Pakistan, Afghanistan, Georgien, Armenien, Aserbaidschan und das Ferganatal, das sich auf Staatsgebiete in Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan erstreckt. Die Europäische Union glaubt schließlich weiterhin daran, wie wichtig eine zunehmende Übertragung von Verantwortung auf internationaler Ebene ist. Die Union glaubt, dass der Sicherheitsrat eine Arbeitsgruppe einrichten sollte, um die Fortschritte zu überprüfen, die bei der Umsetzung von Resolution 1325 gemacht wurden, und Empfehlungen an den Rat auszusprechen, um die Herausforderungen anzugehen und die bestehenden Mängel zu beheben und die Umsetzung der Resolution zu beschleunigen. Die Union hat den Sicherheitsrat daher aufgefordert, seine Bemühungen im Kampf gegen Straffreiheit zu verstärken. Gezielte und progressive Maßnahmen sollten gegen jede Konfliktpartei, die für schwere Verletzungen von Frauenrechten verantwortlich ist, eingeleitet werden. Ich bin davon überzeugt, dass das Europäische Parlament die von der Union und den Mitgliedstaaten in diesem Bereich unternommenen Bemühungen weiterhin unterstützen wird."@de9
"( ) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ασφαλώς συμφωνώ με το Κοινοβούλιο σε πάρα πολλά σημεία. Πώς θα μπορούσα να διαφωνήσω ιδίως με τα αιτήματα του κ. Juvin και του κ. Tarabella για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια; Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ίδρυσης της υπηρεσίας, πρέπει να αναγνωρισθεί η συνεχιζόμενη πρόκληση της διασφάλισης της μεγαλύτερης εκπροσώπησης των γυναικών σε κάθε επίπεδο, μεταξύ άλλων στις μονάδες προσωπικού, και ιδίως στο ανώτερο επίπεδο. Η βαρόνη Ashton εργάζεται ασφαλώς επ’ αυτού. Έχει κάνει ορισμένα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, για παράδειγμα με τον διορισμό της Rosalind Marsden ως της πρώτης γυναίκας ειδικής αντιπροσώπου της ΕΕ στο Σουδάν. Τον Σεπτέμβριο, διόρισε 29 άτομα σε ανώτερες θέσεις εντός των αντιπροσωπειών, συμπεριλαμβανομένων επτά γυναικών επικεφαλής αντιπροσωπειών, πράγμα που αποτελεί αύξηση κατά τουλάχιστον 50% του αριθμού των γυναικών σε αυτό το επίπεδο. Παράλληλα με τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ προκειμένου να ενισχύσει τις ικανότητές της σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών, την ειρήνη και την ασφάλεια, πιστεύουμε ότι είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την ευαισθητοποίηση στο πλαίσιο άλλων οργανισμών και χωρών. Αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ειδικές δραστηριότητες κατάρτισης. Πολλοί από εσάς μιλήσατε και γι’ αυτό το θέμα. Εντός του πλαισίου του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ένωση υποστηρίζει τα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά την εφαρμογή των ψηφισμάτων σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε χώρες και περιφέρειες που πλήττονται ιδιαίτερα, όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, η Γεωργία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η κοιλάδα Φεργκάνα, η οποία συνδέει το Ουζμπεκιστάν, την Κιργιζία και το Τατζικιστάν. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να πιστεύει στη σημασία της ανάθεσης αυξημένων αρμοδιοτήτων σε διεθνές επίπεδο. Η Ένωση πιστεύει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να συστήσει μια ομάδα εργασίας η οποία θα εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 και θα διατυπώσει συστάσεις στο Συμβούλιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, να διορθωθούν οι ατέλειες που υπάρχουν και να επιταχυνθεί η εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος. Η Ένωση έχει ζητήσει, συνεπώς, από το Συμβούλιο Ασφαλείας να εντείνει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Θα πρέπει να επιβληθούν στοχευμένα και προοδευτικά μέτρα σε όλα τα μέρη μιας σύγκρουσης που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών. Είμαι πεπεισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση και τα κράτη μέλη σε αυτόν τον τομέα."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I clearly agree with Parliament on a very large number of points. How could I fail to agree in particular with Mr Juvin’s and Mr Tarabella’s calls for the creation of the European External Action Service to represent a major opportunity to strengthen EU policy on women, peace and security? During the process of establishing the service, the ongoing challenge of ensuring greater representation of women at every level, including within personnel units, and especially at the highest level, must be recognised. Baroness Ashton is very clearly working on this. She has taken some steps in this direction, for example, by appointing Rosalind Marsden as the EU’s first female Special Representative to Sudan. In September, she appointed 29 people to senior positions within the delegations, including seven female heads of delegation, which is nothing short of a 50% increase in the number of women at this level. At the same time as the EU undertakes major efforts to strengthen its capabilities in relation to the participation of women, peace and security, we believe that it is also important to take steps to raise awareness within other organisations and countries. This goes hand in hand with specific training activities. Many of you have spoken on this issue too. Within the framework of the European Instrument for Democracy and Human Rights, the Union supports the United Nations in the implementation of resolutions on women, peace and security in countries and regions that are particularly affected, such as Pakistan, Afghanistan, Georgia, Armenia, Azerbaijan and the Fergana Valley, which spans Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. Lastly, the European Union continues to believe in the importance of increased delegation of responsibilities at international level. The Union believes that the Security Council should establish a working group to examine the progress made in implementing resolution 1325 and to make recommendations to the Council in order to meet the challenges and remedy the shortcomings that exist and to speed up the implementation of that resolution. The Union has therefore called on the Security Council to redouble its efforts in the fight against impunity. Targeted and progressive measures should be imposed against any party to a conflict that is responsible for serious violations of women’s rights. I am convinced that the European Parliament will continue to support the efforts made by the Union and the Member States in this area."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, estoy totalmente de acuerdo con el Parlamento en una gran cantidad de cuestiones. ¿Cómo podría no estar de acuerdo, sobre todo, con las solicitudes del señor Juvin y el señor Tarabella para la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior para representar una oportunidad importante para fortalecer la política de la UE relativa a las mujeres, la paz y la seguridad? Durante el proceso de establecimiento del servicio, es necesario reconocer el desafío constante que consiste en garantizar una mayor representación de las mujeres en todos los niveles, incluso dentro de las unidades de personal y, sobre todo, al máximo nivel. La baronesa Ashton está trabajando en este asunto con bastante claridad. Ella ha dado algunos pasos en esta dirección; por ejemplo, mediante el nombramiento de Rosalind Marsden como la primera mujer de la UE que asume el cargo de Representante Especial para Sudán. En septiembre, se nombró a 29 personas para puestos de responsabilidad en las delegaciones, entre ellas, siete mujeres jefas de delegación, que supone nada menos que un aumento del 50 % en el número de mujeres en este nivel. Al mismo tiempo que la UE realiza esfuerzos importantes para fortalecer sus capacidades en relación a la participación de las mujeres, la paz y la seguridad, creemos que también es importante tomar medidas para sensibilizar a otras organizaciones y países. Esto va de la mano de actividades de formación específicas. Muchos de ustedes también han hablado sobre esta cuestión. En el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, la Unión apoya a las Naciones Unidas en la aplicación de las resoluciones sobre la mujer, la paz y la seguridad en los países y las regiones que se ven especialmente afectados, como Pakistán, Afganistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y el Valle de Ferganá, que abarca Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Por último, la Unión Europea sigue creyendo en la importancia de una mayor delegación de responsabilidades a escala internacional. La Unión considera que el Consejo de Seguridad debería establecer un grupo de trabajo encargado de examinar los progresos experimentados en la aplicación de la Resolución 1325 y de formular recomendaciones al Consejo con el fin de afrontar los retos y subsanar las deficiencias existentes y para acelerar la aplicación de dicha resolución. La Unión ha pedido al Consejo de Seguridad que duplique sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad. Deben imponerse medidas específicas y progresivas contra cualquier parte del conflicto que sea responsable graves violaciones de los derechos de las mujeres. Estoy convencido de que el Parlamento Europeo seguirá apoyando los esfuerzos realizados por la Unión y los Estados miembros en este ámbito."@es21
"Austatud juhataja! Lugupeetud parlamendiliikmed! Olen Euroopa Parlamendiga väga paljudes punktides täiesti nõus. Kuidas saaksin mitte nõustuda härra Juvini ja härra Tarabella üleskutsetega luua Euroopa välisteenistus, mis on ülimalt hea võimalus naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ELi poliitika tugevdamiseks? Teenistuse asutamise käigus tuleb arvestada pideva ülesandega tagada naiste suurem esindatus igal tasandil, sealhulgas personaliüksustes ja eelkõige kõrgeimal tasemel. Paruness Ashton teeb kahtlemata selle kallal tööd. Ta on astunud samme selles suunas, nimetades näiteks ametisse Rosalind Marsdeni, kes on esimene naissoost Euroopa Liidu eriesindaja Sudaanis. Septembris määras ta delegatsioonides kõrgematele ametikohtadele 29 inimest, sealhulgas seitse naissoost delegatsioonijuhti, mis kujutab endast lausa 50%list naiste arvu suurenemist sellel tasandil. Samal ajal, kui EL teeb suuri jõupingutusi, et tugevdada oma võimekust naiste osaluse, rahu ja julgeoleku vallas, on meie arvates samuti tähtis võtta meetmeid teadlikkuse suurendamiseks teistes organisatsioonides ja riikides. See käib käsikäes konkreetse koolitustegevusega. Sellest teemast rääkisid ka paljud teist. Euroopa Liit toetab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni naisi, rahu ja julgeolekut käsitlevate resolutsioonide rakendamisel riikides ja piirkondades, mis on eriti mõjutatud, näiteks Pakistanis, Afganistanis, Gruusias, Armeenias, Aserbaidžaanis, ja Farg‘ona orus, mis laiub üle Usbekistani, Kõrgõzstani ja Tadžikistani. Lõpuks usub Euroopa Liit jätkuvalt kohustuste suurema delegeerimise tähtsusesse rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Liit leiab, et julgeolekunõukogu peaks looma töörühma resolutsiooni nr 1325 rakendamisel tehtud edusammude analüüsimiseks ja soovituste esitamiseks nõukogule, lahendamaks probleeme, täitmaks olemasolevad lüngad ja kiirendamaks resolutsiooni rakendamist. Seepärast on Euroopa Liit kutsunud julgeolekunõukogu üles mitmekordistama oma jõupingutusi karistamatuse vastu võitlemisel. Tõsiseid naiste õiguste rikkumisi toime pannud konfliktiosalise suhtes tuleb võtta sihipäraseid ja mõjuvaid meetmeid. Olen veendunud, et Euroopa Parlament jätkab Euroopa Liidu ja liikmesriikide jõupingutuste toetamist selles valdkonnas."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen parlamentin kanssa selvästi samaa mieltä erittäin monesta näkökohdasta. Miten voisin olla yhtymättä erityisesti Philippe Juvinin ja Marc Tarabellan vaatimuksiin Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisesta siten, että se tarjoaa merkittävän tilaisuuden lujittaa naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaa EU:n politiikkaa? On myönnettävä, että hallinnon perustamisprosessin aikana on jatkuvana haasteena varmistaa naisten entistä laajempi edustus kaikilla tasoilla, myös henkilöstöyksiköissä, ja varsinkin kaikkein korkeimmalla tasolla. Korkea edustaja Catherine Ashton selvästikin työskentelee tämän asian parissa. Hän on toteuttanut joitakin tämänsuuntaisia toimia esimerkiksi nimittämällä EU:n Sudanin erityisedustajaksi ensimmäistä kertaa naisen, Rosalind Marsdenin. Syyskuussa hän nimitti edustustojen johtaviin virkoihin 29 ihmistä, joista seitsemän naista edustustojen päälliköiksi, mikä lisää tässä asemassa olevien naisten määrää lähes 50 prosenttia. Samanaikaisesti kun EU toteuttaa merkittäviä toimia parantaakseen naisten osallistumiseen, rauhaan ja turvallisuuteen liittyviä valmiuksiaan, katsomme, että on myös tärkeää toteuttaa toimia tietoisuuden lisäämiseksi muissa organisaatioissa ja maissa. Tämä ja erityiskoulutus kulkevat käsi kädessä. Monet teistä ovat puhuneet tästäkin asiasta. Unioni tukee Yhdistyneitä Kansakuntia demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä, jotta se voi panna täytäntöön naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevia päätöslauselmia niissä maissa ja niillä alueilla, joissa tilanne on erityisen vaikea, kuten Pakistanissa, Afganistanissa, Georgiassa, Armeniassa, Azerbaidžanissa ja Ferganan laaksossa, joka käsittää Uzbekistanin, Kirgisian ja Tadžikistanin. Lopuksi totean, että Euroopan unioni uskoo edelleen siihen, että vastuun jakamista on tärkeää lisätä kansainvälisellä tasolla. Unioni katsoo, että turvallisuusneuvoston pitäisi perustaa työryhmä tutkimaan päätöslauselman 1325 täytäntöönpanossa saavutettua edistystä ja antaa suosituksia neuvostolle, jotta se voi vastata haasteisiin ja korjata nykyiset puutteet sekä vauhdittaa kyseisen päätöslauselman täytäntöönpanoa. Siksi unioni on vedonnut turvallisuusneuvostoon, että se lisäisi rankaisemattomuuden vastaisia toimiaan. Kohdennettuja ja edistyksellisiä toimenpiteitä on toteutettava kaikkia niitä konfliktin osapuolia kohtaan, jotka ovat vakavasti loukanneet naisten oikeuksia. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti tukee jatkossakin unionin ja jäsenvaltioiden tällä alalla toteuttamia toimia."@fi7
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a legtöbb pontban teljes mértékben egyetértek a Parlamenttel. Hogy is ne értenék egyet különösen Juvin úrnak és Tarabella úrnak az Európai Külügyi Szolgálat létrehozására vonatkozó felszólításával, amely hatalmas lehetőséget jelent a nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozó uniós politika megerősítésére? Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása során figyelembe kell venni azt a kihívást, hogy minden szinten – ideértve a személyzeti egységeket is – és különösen a legmagasabb szinten nagyobb részvételt kell biztosítani a nők számára. Ashton bárónő ezen dolgozik. Már tett is néhány lépést ebbe az irányba, például kinevezte az első női uniós különleges képviselőt Szudánba Dame Rosalind Marsden személyében. Szeptemberben 29 embert nevezett ki a küldöttségek vezető posztjaira, köztük hét nőt küldöttségvezetőnek, ami azt jelenti, hogy ezen a szinten 50%-kal növekedett a nők részvételi aránya. Miközben az EU nagy erőfeszítéseket tesz a nők részvételét, ill. a béke és biztonság megteremtését célzó kapacitásai megerősítésére, azt is fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk más szervezetek és országok figyelmét erre a kérdésre. Ez kéz a kézben jár konkrét képzési tevékenységekkel. Sok képviselő beszélt erről a témáról is. Az Unió a demokrácia és az emberi jogok európai eszközének keretei között támogatja az ENSZ-t a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló határozatnak a különösen érintett országokban és régiókban történő végrehajtásában. Ilyen országok és régiók például Pakisztán, Afganisztán, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, valamint a Fergana-völgy, amely Üzbegisztán, Kirgizisztán és Tadzsikisztán területén található Végezetül pedig, az Európai Unió továbbra is fontosnak tartja a feladatok fokozott nemzetközi szintű képviseletét. Az Unió véleménye szerint a Biztonsági Tanácsnak munkacsoportot kellene létrehoznia, amelynek feladata lenne, hogy ellenőrizze az 1325. számú határozat megvalósítása terén elért eredményeket, továbbá hogy ajánlásokat tegyen a Tanácsnak a kihívásokra való megfelelő reakció, a hiányosságok orvoslása és a határozat végrehajtásának gyorsítása céljából. Ezért az Unió felszólította a Biztonság Tanácsot a büntetlenség elleni küzdelem terén kifejtett erőfeszítései fokozására. Célzott és progresszív intézkedéseket kell bevezetni a konfliktusok bármely olyan résztvevőjével szemben, akik a nők jogainak súlyos megsértéséért felelősek. Meggyőződésem, hogy az Európai Parlament továbbra is támogatni fogja az Unió és a tagállamok e téren tett erőfeszítéseit."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, concordo pienamente con il Parlamento su moltissimi punti. D’altronde è impossibile non convenire in particolare con l’invito degli onorevoli Juvin e Tarabella a vedere la creazione del servizio europeo per l’azione esterna quale occasione unica ai fini del rafforzamento della politica dell’Unione sulle donne, la pace e la sicurezza. Nel corso della messa a punto del servizio va riconosciuta la sfida continua di garantire una maggiore rappresentazione delle donne a tutti i livelli, anche in seno al personale, e segnatamente ai livelli più alti. La baronessa Ashton è chiaramente impegnata in questo compito ed ha adottato alcune misure, quali la nomina di Rosalind Marsden a prima rappresentante speciale donna dell’Unione europea per il Sudan. A settembre ha nominato 29 persone ad alte cariche in seno alle delegazioni, comprese sette donne come capi delegazione, il che significa addirittura un aumento del 50 per cento del numero di donne a questo livello. Al contempo, mentre l’Unione europea intensifica l’impegno per rafforzare il proprio potenziale in tema di partecipazione delle donne, pace e sicurezza, riteniamo sia altrettanto importante adottare provvedimenti per sensibilizzare altre organizzazioni e paesi. Questo obiettivo va di pari passo con la formazione specifica, argomento già citato da molti di voi. Nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, l’Unione sostiene le Nazioni Unite nell’attuazione delle risoluzioni su donne, pace e sicurezza in paesi e regioni particolarmente colpiti quali Pakistan, Afghanistan, Georgia, Armenia, Azerbaigian e la valle di Fergana, comprendente l’Uzbekistan, il Kirghizistan e il Tagikistan. Da ultimo l’Unione europea confida nell’importanza del rafforzamento della responsabilizzazione a livello internazionale e ritiene che il Consiglio di sicurezza debba istituire un gruppo di lavoro con il compito di esaminare i progressi compiuti relativamente all’attuazione della risoluzione 1325 e formulare raccomandazioni al Consiglio al fine di rispondere alle sfide, colmare le lacune esistenti e accelerare l’esecuzione della risoluzione. L’Unione ha chiesto al Consiglio di sicurezza di raddoppiare gli sforzi nella lotta contro l’impunità. È opportuno imporre misure progressive mirate contro tutte le parti in conflitto responsabili di gravi violazioni dei diritti delle donne. Sono convinto che il Parlamento europeo continuerà a sostenere gli sforzi compiuti dall’Unione e dagli Stati membri in questo ambito."@it12
"Madame la Présidente, chers collègues, je suis évidemment d'accord avec le Parlement sur un très grand nombre de points. Comment ne pas être d'accord, notamment avec les interpellations de M. Juvin et de M. Tarabella sur la façon dont la création du service européen pour l'action extérieure doit représenter une opportunité majeure pour renforcer la politique de l'Union sur les femmes, la paix et la sécurité? Dans le processus de mise en place du service, il faut reconnaître le défi permanent d'assurer une plus grande représentation des femmes à tout niveau, notamment au sein du personnel, et en particulier au plus haut niveau. Lady Ashton s'y emploie très clairement. Elle a pris des mesures dans ce sens, par exemple en nommant la première femme représentante spéciale de l'Union, Mme Rosalind Marsden, pour le Soudan. En septembre, elle a nommé 29 personnes aux positions supérieures dans les délégations, dont 7 femmes chefs de délégation, ce qui représente ni plus ni moins une augmentation de 50 % du nombre de femmes à ce niveau. En même temps que l'Union entreprend d'importants efforts pour renforcer ses capacités en matière de participation des femmes, de paix et de sécurité, nous pensons qu'il est important de prendre également des mesures pour sensibiliser d'autres organisations et pays. Ceci va de pair avec des activités de formation spécifique. Vous avez été nombreux à intervenir sur cet aspect-là aussi. Dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, l'Union soutient les Nations unies dans la mise en œuvre de résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité dans les pays et régions particulièrement concernées comme le Pakistan, l'Afghanistan, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la vallée de Ferghana, qui s'étend sur l'Ouzbékistan, le Kirghiszstan et le Tadjikistan. Enfin, l'Union européenne continue de croire à l'importance de renforcer la responsabilisation au niveau global. L'Union estime que le Conseil de sécurité devrait établir un groupe de travail pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la résolution n°1325 et faire des recommandations au Conseil afin de répondre aux défis et aux lacunes et d'accélérer la mise en œuvre de cette résolution. Aussi l'Union a-t-elle demandé au Conseil de sécurité de redoubler d'efforts dans la lutte contre l'impunité. Des mesures ciblées et graduées devraient être imposées contre toute partie à un conflit responsable de violations graves des droits de la femme. Je suis persuadé que le Parlement européen continuera à accompagner les efforts de l'Union et des États membres dans ce domaine."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es pilnībā piekrītu Parlamentam ļoti daudzos jautājumos. Kā es varētu nepiekrist kunga un kunga aicinājumam izveidot Eiropas Ārējās darbības dienestu, kurš pavērtu labu iespēju stiprināt ES politiku sieviešu, miera un drošības jomā? Dienesta veidošanas procesā pastāvīgi jāatceras, ka galvenais uzdevums ir nodrošināt sieviešu lielāku pārstāvību katrā līmenī, tostarp personāla vienībās, un īpaši augstākajā līmenī. Baronese nepārprotami strādā šajā jomā. Šajā sakarā viņa ir veikusi dažus pasākumus, piemēram, ieceļot kā pirmo sievieti ES par īpašo pārstāvi Sudānā. Septembrī viņa iecēla 29 cilvēkus vadītāju amatos delegācijās, tostarp septiņas sievietes par delegāciju vadītājām, kas patiesībā ir sieviešu skaita pieaugums šajā līmenī 50 % apmērā. Vienlaikus, tā kā ES cenšas stiprināt savas spējas attiecībā uz sieviešu līdzdalību, mieru un drošību, mēs uzskatām, ka ir svarīgi arī veikt pasākumus, kas palielina informētību citās organizācijās un valstīs. Tas ir saistīts ar speciāliem apmācību pasākumiem. Daudzi jau runāja arī par šo jautājumu. Savienība, izmantojot Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, atbalsta ANO, kas īsteno rezolūciju par sievietēm, mieru un drošību sevišķi skartajās valstīs un reģionos, piemēram, Pakistānā, Afganistānā, Gruzijā, Armēnijā, Azerbaidžānā un Fergānas ielejā, kas ietver Uzbekistānu, Kirgizstānu un Tadžikistānu. Visbeidzot, Eiropas Savienība turpina uzskatīt, ka jāpalielina to pienākumu skaits, ko deleģē starptautiskā līmenī. Savienība uzskata, ka Drošības padomei jāizveido darba grupa, lai novērtētu attīstību Rezolūcijas Nr. 1325 īstenošanas jomā un izstrādātu ieteikumus Padomei, kā risināt problēmas un novērst esošos trūkumus, kā arī paātrināt šīs rezolūcijas īstenošanu. Tāpēc Savienība aicināja Drošības padomi divkāršot pūles cīņā pret nesodāmību. Mērķtiecīgi un pakāpeniski pasākumi jāpiemēro pret jebkuru konfliktā iesaistīto pusi, kas atbildīga par nopietniem sieviešu tiesību pārkāpumiem. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas Parlaments turpinās atbalstīt Savienības un dalībvalstu veiktos pasākumus šajā jomā."@lv13
"Madame la Présidente, chers collègues, je suis évidemment d'accord avec le Parlement sur un très grand nombre de points. Comment ne pas être d'accord, notamment avec les interpellations de M. Juvin et de M. Tarabella sur la façon dont la création du service européen pour l'action extérieure doit représenter une opportunité majeure pour renforcer la politique de l'Union sur les femmes, la paix et la sécurité? Dans le processus de mise en place du service, il faut reconnaître le défi permanent d'assurer une plus grande représentation des femmes à tout niveau, notamment au sein du personnel, et en particulier au plus haut niveau. Lady Ashton s'y emploie très clairement. Elle a pris des mesures dans ce sens, par exemple en nommant la première femme représentante spéciale de l'Union, Mme Rosalind Marsden, pour le Soudan. En septembre, elle a nommé 29 personnes aux positions supérieures dans les délégations, dont 7 femmes chefs de délégation, ce qui représente ni plus ni moins une augmentation de 50 % du nombre de femmes à ce niveau. En même temps que l'Union entreprend d'importants efforts pour renforcer ses capacités en matière de participation des femmes, de paix et de sécurité, nous pensons qu'il est important de prendre également des mesures pour sensibiliser d'autres organisations et pays. Ceci va de pair avec des activités de formation spécifique. Vous avez été nombreux à intervenir sur cet aspect-là aussi. Dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, l'Union soutient les Nations unies dans la mise en œuvre de résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité dans les pays et régions particulièrement concernées comme le Pakistan, l'Afghanistan, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la vallée de Ferghana, qui s'étend sur l'Ouzbékistan, le Kirghiszstan et le Tadjikistan. Enfin, l'Union européenne continue de croire à l'importance de renforcer la responsabilisation au niveau global. L'Union estime que le Conseil de sécurité devrait établir un groupe de travail pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la résolution n°1325 et faire des recommandations au Conseil afin de répondre aux défis et aux lacunes et d'accélérer la mise en œuvre de cette résolution. Aussi l'Union a-t-elle demandé au Conseil de sécurité de redoubler d'efforts dans la lutte contre l'impunité. Des mesures ciblées et graduées devraient être imposées contre toute partie à un conflit responsable de violations graves des droits de la femme. Je suis persuadé que le Parlement européen continuera à accompagner les efforts de l'Union et des États membres dans ce domaine."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik ben het duidelijk op een groot aantal punten eens met het Parlement. Hoe zou ik het oneens kunnen zijn met in het bijzonder de woorden van de heren Juvin en Tarabella dat de instelling van de Europese Dienst voor extern optreden een uitstekende mogelijkheid biedt om het beleid van de Unie ten aanzien van vrouwen, vrede en veiligheid te versterken? Bij de installatie van de dienst moet rekening worden gehouden met de blijvende uitdaging om een grotere vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus te waarborgen, onder andere bij het personeel en in het bijzonder op het hoogste niveau. Mevrouw Ashton spant zich daar duidelijk voor in. Zij heeft maatregelen in die richting genomen, bijvoorbeeld door mevrouw Rosalind Marsden te benoemen als eerste vrouwelijke speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Sudan. In september heeft zij 29 personen benoemd op de hoogste posities in de delegaties, waarvan zeven vrouwelijke delegatiehoofden, wat een verhoging van het aantal vrouwen op dat niveau betekent van maar liefst 50 procent. Terwijl de Unie belangrijke inspanningen levert om haar capaciteit te versterken op het gebied van participatie van vrouwen en van vrede en veiligheid, denken wij dat het belangrijk is om eveneens maatregelen te treffen om andere organisaties en landen bewust te maken. Daarvoor zijn specifieke opleidingsactiviteiten nodig. Over dat aspect hebben velen van u ook gesproken. In het kader van het Europees instrument voor de democratie en de mensenrechten steunt de Unie de Verenigde Naties bij de tenuitvoerlegging van resoluties over vrouwen, vrede en veiligheid in landen en gebieden waar dat met name aan de orde is, zoals Pakistan, Afghanistan, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan en de Fergana-vallei, die zich uitstrekt over Oezbekistan, Kirgizië en Tadzjikistan. Voorts blijft de Europese Unie van oordeel dat het belangrijk is om meer verantwoordelijkheid op internationaal niveau neer te leggen. De Unie is van mening dat de Veiligheidsraad een werkgroep zou moeten instellen om de gerealiseerde voortgang bij de tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 te onderzoeken en aanbevelingen te doen aan de Raad teneinde in te spelen op de uitdagingen en hiaten, en de tenuitvoerlegging van deze resolutie te versnellen. De Unie heeft de Veiligheidsraad dan ook verzocht om zich nog meer in te spannen in de strijd tegen straffeloosheid. Er zouden doelgerichte en gaandeweg strengere maatregelen moeten worden opgelegd aan iedere partij die zich in een conflict schuldig maakt aan ernstige schendingen van vrouwenrechten. Ik ben ervan overtuigd dat het Europees Parlement de inspanningen van de Unie en de lidstaten op dit gebied zal blijven steunen."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Niewątpliwie w odniesieniu do licznych punktów zgadzam się ze stanowiskiem Parlamentu. Jakże miałbym nie zgodzić się szczególnie z wezwaniami pana posła Juvina i pana posła Tarabelli, aby utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych stwarzało ogromną szansę wzmocnienia unijnej polityki w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa? W procesie budowania tej służby należy dostrzec nieustanne wyzwanie związane z zapewnieniem większego udziału kobiet na każdym szczeblu, w tym w działach kadr, a szczególnie na najwyższym szczeblu. Baronessa Ashton zdecydowanie nad tym pracuje. Podjęła określone kroki w tym kierunku, na przykład nominując po raz pierwszy na specjalnego przedstawiciela UE w Sudanie kobietę, panią Rosalind Marsden. We wrześniu nominowała 29 osób na stanowiska wysokiego szczebla, w tym siedem kobiet na stanowisko szefa delegatury, co stanowi zwiększenie liczby kobiet na tym szczeblu o 50 %. Podczas gdy UE dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć swoje możliwości w odniesieniu do udziału kobiet we władzy, do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, naszym zdaniem ważne jest również podjęcie kroków w celu zwiększenia świadomości w obrębie innych organizacji i państw. Wiąże się to ściśle z konkretnymi działaniami szkoleniowymi. Wielu spośród państwa również poruszyło tę kwestię. W ramach europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie Unia wspiera Organizację Narodów Zjednoczonych w procesie wdrażania rezolucji w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w krajach oraz regionach szczególnie poszkodowanych, takich jak: Pakistan, Afganistan, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan i Kotlina Fergańska, która leży na terenie Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. I na koniec dodam, że Unia Europejska wciąż wierzy w znaczenie większego przekazywania obowiązków w większym zakresie na szczeblu międzynarodowym. Unia uważa, że Rada Bezpieczeństwa powinna stworzyć grupę roboczą mającą zbadać postępy w procesie wdrażania rezolucji nr 1325 oraz opracować zalecenia dla Rady w celu sprostania wyzwaniom i naprawienia występujących błędów, a także przyspieszenia procesu wdrożenia rezolucji. W związku z tym Unia wezwała Radę Bezpieczeństwa do zdwojenia wysiłków w walce z bezkarnością. Na każdą stronę konfliktu zbrojnego odpowiedzialną za poważne naruszanie praw kobiet należy nałożyć ukierunkowane i stopniowe środki karne. Jestem przekonany, że Parlament Europejski będzie nadal wspierał wysiłki podejmowane przez Unię oraz państwa członkowskie w tym obszarze."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, concordo evidentemente com o Parlamento num grande número de pontos. Como poderia eu não concordar, nomeadamente, com os apelos dos senhores deputados Juvin e Tarabella para que a criação do Serviço Europeu de Acção Externa constitua uma importante oportunidade para reforçar a política da União Europeia relativamente às mulheres, à paz e à segurança? No processo de criação do serviço, importa reconhecer o desafio permanente de assegurar uma maior representação das mulheres a todos os níveis, nomeadamente nas unidades de pessoal, e em especial ao mais alto nível. A Baronesa Catherine Ashton está claramente a trabalhar nesta questão. Tomou algumas medidas neste sentido, por exemplo nomeando a primeira mulher representante especial da UE no Sudão, Rosalind Marsden. Em Setembro, nomeou 29 pessoas para cargos superiores nas delegações, incluindo sete mulheres chefes de delegação, o que representa nada menos que um aumento de 50% no número de mulheres a este nível. Ao mesmo tempo que a União Europeia empreende importantes esforços para reforçar as suas capacidades em matéria de participação das mulheres, de paz e de segurança, pensamos que é importante tomar igualmente medidas para sensibilizar outras organizações e outros países. Isto vai de par com actividades de formação específicas. Muitos de vós também referiram este aspecto. No âmbito do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos do Homem, a União apoia as Nações Unidas na implementação de resoluções sobre as mulheres, a paz e a segurança nos países e regiões particularmente afectados, como o Paquistão, o Afeganistão, a Geórgia, a Arménia, o Azerbaijão e o Vale de Fergana, que abrange o Uzbequistão, o Quirguistão e o Tajiquistão. Por último, a União Europeia continua a acreditar na importância de reforçar a delegação de responsabilidades a nível internacional. A União considera que o Conselho de Segurança deve criar um grupo de trabalho para examinar os progressos realizados na implementação da Resolução 1325 e fazer recomendações ao Conselho, a fim de responder aos desafios e colmatar as lacunas e, também, de acelerar a implementação desta resolução. A União apelou, portanto, ao Conselho de Segurança para que redobre esforços na luta contra a impunidade. Devem ser impostas medidas específicas e progressistas contra qualquer das partes num conflito responsáveis por violações graves dos direitos das mulheres. Estou convencido de que o Parlamento Europeu continuará a apoiar os esforços desenvolvidos pela União e pelos Estados-Membros neste domínio."@pt17
"Dnă președintă, doamnelor și domnilor, sunt total de acord cu Parlamentul cu privire la numeroase aspecte. Cum aș putea să nu fiu de acord îndeosebi cu solicitările domnilor Juvin și Tarabella în vederea creării Serviciului european de acțiune externă care ar reprezenta o oportunitate importantă de consolidare a politicii UE privind femeile, pacea și securitatea? În timpul procesului de creare a serviciului, trebuie recunoscută actuala provocare privind garantarea unei reprezentări consolidate a femeilor, la toate nivelurile, inclusiv în cadrul unităților de personal și, îndeosebi, la cel mai înalt nivel. Baroneasa Ashton depune eforturi evidente în acest sens. Baroneasa a adoptat o serie de măsuri în acest sens, de exemplu, prin numirea dnei Rosalind Marsden ca prima femeie din cadrul UE Reprezentant Special în Sudan. În septembrie, a numit 29 de persoane în funcții de conducere în cadrul delegațiilor, printre care și șapte femei ca șefi de delegație, fapt care a determinat o sporire cu 50 % a numărului de femei implicate la acest nivel. În timp ce UE depune eforturi importante în vederea consolidării capacităților sale privind participarea femeilor, pacea și securitatea, considerăm că este importantă, de asemenea, adoptarea de măsuri în vederea intensificării sensibilizării și în cadrul celorlalte organizații sau state. Acest fapt este strâns legat de activități specifice de formare. Mulți dintre dvs. au vorbit și despre această chestiune. În cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, Uniunea sprijină ONU în vederea aplicării rezoluțiilor privind femeile, pacea și securitatea în statele și regiunile afectate în mod special, precum Pakistan, Afganistan, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Valea Fergana care cuprinde Uzbekistan, Kârgâzstan și Tadjikistan. În fine, Uniunea Europeană continuă să creadă în importanța delegării sporite de responsabilități la nivel internațional. Uniunea consideră că Consiliul de Securitate al ONU ar trebui să creeze un grup de lucru care să analizeze progresul realizat privind punerea în aplicare a Rezoluției 1325 și care să facă recomandări Consiliului în vederea soluționării provocărilor și a remedierii lacunelor existente și în vederea accelerării punerii în aplicare a rezoluției respective. Prin urmare, Uniunea a invitat Consiliul de Securitate al ONU să își dubleze eforturile în vederea combaterii impunității. Trebuie impuse măsuri orientate și progresive împotriva oricărei părți implicate într-un conflict care se face responsabilă de violări grave ale drepturilor femeilor. Sunt convins că Parlamentul European va continua să sprijine eforturile Uniunii și ale statelor membre în acest domeniu."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, samozrejme, súhlasím s Parlamentom vo veľkom počte bodov. Ako by som mohol nesúhlasiť napríklad s výzvami pána Juvina a pána Tarabellu na vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá bude predstavovať veľkú príležitosť na posilnenie politiky EÚ v oblasti žien, mieru a bezpečnosti? Počas zriaďovania služby si treba uvedomiť pretrvávajúci problém zabezpečenia väčšieho zastúpenia žien na každej úrovni vrátane personálnej, ale najmä na najvyššej úrovni. Pani barónka Ashtonová na tom veľmi jasne pracuje. V tomto smere podnikla niekoľko krokov, napríklad vymenovala pani Rosalind Marsdenovú za prvú osobitnú predstaviteľku EÚ pre Sudán. V septembri vymenovala do vedúcich pozícií v rámci delegácií 29 ľudí a z toho 7 žien, čo je takmer 50 % zvýšenie počtu žien na tejto úrovni. Zároveň EÚ vynakladá veľké úsilie na posilnenie svojich kapacít v súvislosti s otázkou účasti žien, mieru a bezpečnosti a domnievame sa, že je tiež dôležité prijať opatrenia na zvýšenie informovanosti v rámci ostatných organizácií a krajín. To ide ruka v ruke s osobitnými činnosťami v oblasti odbornej prípravy. Aj o tomto mnohí z vás hovorili. Únia v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva podporuje OSN vo vykonávaní rezolúcií o ženách, mieri a bezpečnosti v krajinách a regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté, ako napríklad Pakistan, Afganistan, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a údolie Fergana, ktoré zahŕňa Uzbekistan, Kirgizsko a Tadžikistan. Nakoniec, Európska únia naďalej verí vo význam zvýšeného delegovania zodpovedností na medzinárodnej úrovni. Únia je presvedčená, že Bezpečnostná rada by mala zriadiť pracovnú skupinu, ktorá by preskúmala pokrok dosiahnutý vykonávaním rezolúcie č. 1325 a poskytla odporúčania Rade s cieľom splniť úlohy, odstrániť existujúce nedostatky a urýchliť vykonávanie tejto rezolúcie. Únia preto požiadala Bezpečnostnú radu, aby zdvojnásobila svoje úsilie v boji proti beztrestnosti. Treba zaviesť cielené a progresívne opatrenia proti ktorejkoľvek strane v konflikte, ktorá je zodpovedná za závažné porušenia práv žien. Som presvedčený, že Európsky parlament bude naďalej podporovať snahy Únie a členských štátov v tejto oblasti."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, popolnoma se strinjam s Parlamentom glede velikega števila zadev. Kako naj se ne bi strinjal s pozivi gospoda Juvina in gospoda Tarabelle za ustvarjanje Evropske službe za zunanje delovanje, da bo predstavljala pomembno priložnost za krepitev politike EU glede žensk, miru in varnosti? Med procesom ustanovitve te službe je treba priznati neprestani izziv zagotavljanja večje zastopanosti žensk na vsaki ravni, vključno s kadrovskimi enotami in zlasti na najvišji ravni. Baronica Ashton se s tem zelo jasno ukvarja. Sprejela je nekatere ukrepe v tej smeri, na primer s tem, ko je imenovala Rosalindo Marsden kot prvo žensko posebno predstavnico za Sudan. Septembra je imenovala 29 ljudi na višje položaje v delegacijah, vključno s sedmimi ženskimi vodji delegacije, kar ni nič manj kot 50-odstotno povečanje števila žensk na tej ravni. Hkrati, ko si EU močno prizadeva za okrepitev svojih zmožnosti v zvezi z udeležbo žensk, miru in varnosti, verjamemo, da je prav tako pomembno sprejemati ukrepe za povečanje ozaveščenosti znotraj drugih organizacij in držav. To sodi skupaj s posebnimi dejavnostmi usposabljanja. Mnogi med vami ste spregovorili tudi o tem vprašanju. V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice Unija podpira Združene narode pri izvajanju resolucij o ženskah, miru in varnosti v državah in regijah, ki so še zlasti prizadete, kot so Pakistan, Afganistan, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan in dolina Fergana, ki zajema Uzbekistan, Kirgizistan in Tadžikistan. Nazadnje, Evropska unija še vedno verjame v pomembnost povečane delegacije odgovornosti na mednarodni ravni. Unija verjame, da bi lahko Varnostni svet vzpostavil delovno skupino za pregled napredka, doseženega pri izvajanju resolucije št. 1325, in podal priporočila Svetu, da bi izpolnil izzive ter popravil primanjkljaj, ki obstaja, in pospešil izvajanje te resolucije. Unija je zato pozvala Varnostni svet, naj podvoji svoja prizadevanj v boju proti nekaznovanosti. Proti vsaki strani v konfliktu, ki je odgovorna za resne kršitve pravic žensk, bi bilo treba uveljavljati ciljno usmerjene in napredne ukrepe. Prepričan sem, da bo Evropski parlament še naprej podpiral prizadevanja Unije in držav članic na tem področju."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag håller naturligtvis med parlamentet på många punkter. Hur skulle jag kunna annat än att instämma, särskilt i Philippe Juvins och Marc Tarabellas kommentarer om att inrättandet av Europeiska utrikestjänsten bör ses som en utmärkt möjlighet att stärka EU:s politik för kvinnor, fred och säkerhet? Under arbetet med att inrätta utrikestjänsten måste man vara medveten om den ständiga utmaningen att öka kvinnornas representation på alla nivåer, inom personalen och särskilt på den högsta nivån. Catherine Ashton arbetar tydligt med detta. Hon har redan tagit steg i denna riktning, exempelvis genom att utnämna Rosalind Marsden till EU:s första kvinnliga särskilda representant för Sudan. I september utnämnde hon 29 personer till ledande befattningar inom delegationerna, däribland sju kvinnliga delegationschefer. Detta innebär att antalet kvinnor på denna nivå har ökat med inte mindre än 50 procent. Samtidigt som EU gör stora insatser för att stärka sin egen kapacitet på områdena för kvinnors deltagande, fred och säkerhet, anser vi också att det är viktigt att vidta åtgärder för att öka medvetenheten inom andra organisationer och länder. Detta går hand i hand med specifik utbildningsverksamhet. Många av er har uttalat er även i denna fråga. Inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter stöder EU Förenta nationerna i genomförandet av resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet i särskilt berörda länder och regioner, som Pakistan, Afghanistan, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och Ferganadalen, som sträcker sig över Uzbekistan, Kirgizistan och Tadzjikistan. Slutligen förblir EU övertygat om vikten av ökad delegering av ansvar på internationell nivå. EU anser att säkerhetsrådet bör inrätta en arbetsgrupp för att undersöka vilka framsteg som gjorts med att genomföra resolution 1325 och lägga fram rekommendationer till säkerhetsrådet om hur man kan hantera utmaningar och åtgärda de brister som finns samt påskynda genomförandet av denna resolution. EU har därför uppmanat säkerhetsrådet att intensifiera sitt arbete i kampen mot straffrihet. Riktade och progressiva åtgärder bör vidtas mot alla parter i en konflikt som gör sig skyldiga till allvarliga överträdelser av kvinnors rättigheter. Jag är övertygad om att Europaparlamentet kommer att fortsätta att stödja EU:s och medlemsstaternas insatser på detta område."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph