Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.4.2-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I want to give my support to resolution 1325. I turn the House’s attention to the situation in Northern Ireland, where we have a very active women’s sector – a sector that has been a force for good within the country. Before coming to this House, I represented West Belfast in the Northern Ireland Assembly and the Shankill area of Belfast in local government. These are areas that have been ravaged by over 30 years of violence inflicted through a terrorist campaign by Irish Republicans and intra-community violence. Throughout that time, groups like the Women’s Centre have been a cohesive force, enhancing community capacity and forging links with other women’s groups in other communities. They are ordinary women who have proved themselves to be leaders and an excellent role model for other countries and communities that find themselves faced with terrorism and violence. Today, groups like the Shankill Women’s Centre, the Foyle Women’s Network and Training for Women are not only forging the way ahead in community relations in Northern Ireland, but are also giving women opportunities in the labour market through education and training. This is the way forward, colleagues."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chci vyjádřit svou podporu rezoluci č. 1325. Upozorňuji sněmovnu situaci v Severním Irsku, kde máme velmi aktivní síť skupin žen – síť, která je v zemi kladnou silou. Než jsem přišla do této sněmovny, zastupovala jsem západní Belfast ve shromáždění Severního Irska a belfastskou oblast Shankill v místní státní správě. Jedná se o oblasti, které byly po více než 30 let ničeny násilím vyvolaným teroristickou kampaní irských republikánů a násilím uvnitř komunity. Po celou tu dobu byly skupiny, jako například Ženské centrum, soudržnou silou, který posilovala schopnost komunity a upevňovala vazby s ostatními ženskými skupinami v jiných komunitách. Jsou to obyčejné ženy, které se ukázaly být vedoucí silou a vynikajícím vzorem pro jiné země a komunity, které se musí potýkat s terorismem a násilím. Dnes skupiny jako Ženské centrum v Shankillu, Ženská síť a vzdělávání pro ženy ve Foyle představují nejen cestu vpřed v komunitních vztazích v Severním Irsku, ale dávají též ženám příležitosti uplatnit se na trhu práce pomocí vzdělávání a odborné přípravy. To je cesta vpřed, kolegové a kolegyně."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne støtte resolution 1325. Jeg henleder Parlamentets opmærksomhed på Nordirland, hvor vi har en meget aktiv kvindesektor, en sektor, som har været det godes kraft i landet. Før jeg kom her til Parlamentet, var jeg repræsentant for West Belfast i Nordirlands forsamling og for bydelen Shankill i lokalforvaltningen i Belfast. Disse områder har i over 30 år været hærget af vold udøvet gennem en terrorkampagne af irske republikanere og vold mellem indbyggerne selv. I hele den tid har grupper som Vomen's Centre været en samlende kraft, der har styrket lokalsamfundets kapacitet og knyttet bånd til andre kvindegrupper i andre samfund. Det er almindelige kvinder, som har vist sig at være ledere og forbilleder for kvinder i andre lande og samfund, der er udsat for terror og vold. Grupper som Shankill Women's Centre, Foyle Women's Network and Training for Women går i dag ikke blot i spidsen for lokalsamfundsrelationerne i Nordirland, men giver også kvinder jobmuligheder gennem almen og erhvervsfaglig uddannelse. Det er vejen frem."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte meine Unterstützung für Resolution 1325 zum Ausdruck bringen. Ich möchte das Haus auf die Situation in Nordirland hinweisen, wo wir einen sehr aktiven Frauensektor haben – ein Sektor, der eine starke und gute Kraft innerhalb des Landes darstellt. Bevor ich in dieses Haus gekommen bin, habe ich West Belfast in der Nordirland-Versammlung und den Shankill-Bezirk von Belfast in der Kommunalverwaltung vertreten. Das sind Gegenden, die seit mehr als 30 Jahren von Gewalt, die durch eine terroristische Kampagne irischer Republikaner und innerhalb der Gemeinschaft ausgeübt wird, heimgesucht werden. Während dieser gesamten Zeit sind Gruppen wie das „Women's Centre“ eine geschlossene Einheit und vereinende Kraft, die die Fähigkeiten der Gemeinschaft gestärkt und Verbindungen zu anderen Frauengruppen in anderen Gemeinschaften aufgebaut hat. Es handelt sich um gewöhnliche Frauen, die ihre Fähigkeiten als Führungspersönlichkeiten und ausgezeichnete Vorbilder für andere Länder und Gemeinschaften, die mit Terrorismus und Gewalt konfrontiert sind, unter Beweis gestellt haben. Heute bereiten Gruppen wie das „Shankill Women’s Centre“, das „Foyle Women’s Network“ und „Training for Women“ nicht nur den Weg für Gemeinschaftsbeziehungen in Nordirland, sondern eröffnen Frauen durch Aus- und Weiterbildung auch Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist der Weg nach vorn, Kolleginnen und Kollegen."@de9
"( ) Κυρία Πρόεδρε, θέλω παράσχω την υποστήριξή μου στο ψήφισμα 1325. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου στην κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου διαθέτουμε έναν πολύ δραστήριο γυναικείο πληθυσμό – έναν πληθυσμό που έχει συμβάλει θετικά στο εσωτερικό της χώρας. Προτού έρθω σε αυτό το Κοινοβούλιο, εκπροσωπούσα το Δυτικό Μπέλφαστ στη Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας και την περιοχή Shankill του Μπέλφαστ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτές είναι περιοχές που μαστίζονται από τη βία 30 ετών και πλέον η οποία επιβάλλεται μέσω της τρομοκρατικής εκστρατείας των ιρλανδών Ρεπουμπλικανών και της βίας μεταξύ των κοινοτήτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ομάδες όπως το «Women’s Center» αποτέλεσαν μια συνεκτική δύναμη, ενισχύοντας τις ικανότητες της κοινότητας και αναπτύσσοντας διασυνδέσεις με άλλες ομάδες γυναικών σε άλλες κοινότητες. Είναι καθημερινές γυναίκες οι οποίες αναδείχθηκαν ως ηγετικές μορφές και ως εξαιρετικό πρότυπο για άλλες χώρες και κοινότητες που βρίσκονται αντιμέτωπες με την τρομοκρατία και τη βία. Σήμερα, ομάδες όπως το «Shankill Women’s Centre», το «Foyle Women’s Network» και το «Training for Women» όχι μόνο διαμορφώνουν τις μελλοντικές εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και παρέχουν στις γυναίκες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί, αγαπητοί συνάδελφοι."@el10
"Señora Presidenta, quiero dar mi apoyo a la Resolución 1325. Quisiera llamar la atención de la Cámara a la situación de Irlanda del Norte, donde tenemos un sector femenino muy activo —un sector que ha sido una fuerza del bien en el país. Antes de venir a esta Cámara, representaba a Belfast Oeste en la Asamblea de Irlanda del Norte y la zona de Shankill de Belfast en el Gobierno local. Se trata de zonas devastadas durante más de 30 años por la violencia que se ejerce a través de una campaña terrorista por parte de los republicanos irlandeses y la violencia intracomunitaria. Durante este tiempo, grupos como el Centro de la Mujer han sido una fuerza cohesionada, mejorando la capacidad de la comunidad y el establecimiento de vínculos con otros grupos de mujeres en otras comunidades. Son mujeres normales que han demostrado ser líderes y un excelente modelo para otros países y otras comunidades que se encuentran inmersas en situaciones de terrorismo y violencia. Hoy en día, grupos como el Centro de la Mujer de Shankill, la Red de Mujeres Foyle y la Capacitación para la Mujer no solo forjan el camino a seguir en cuanto a las relaciones de las comunidades en Irlanda del Norte, sino que también brindan oportunidades a las mujeres en el mercado laboral mediante la educación y la formación. Queridos colegas, este es el camino que hay que seguir."@es21
"Lugupeetud juhataja! Avaldan toetust resolutsioonile nr 1325. Juhin Euroopa Parlamendi tähelepanu olukorrale Põhja-Iirimaal, kus meil on väga aktiivne naiste kogukond – see on kogukond, mis on olnud heaks jõuks kogu riigis. Enne Euroopa Parlamendiga liitumist esindasin ma Põhja-Iirimaa Assambleel Belfasti lääneosa ning kohalikus omavalitsuses Belfasti Shankilli piirkonda. Neid alasid on rohkem kui 30 aasta jooksul laastanud vägivald, mille on põhjustanud Iiri vabariiklaste terrorikampaania ja kogukonnasisene rusikaõigus. Kogu selle aja jooksul on niisugused ühendused nagu naistekeskus olnud ühtseks jõuks, mis on suurendanud kogukonna suutlikkust ja loonud sidemeid teiste kogukondade naisteühendustega. Need on tavalised naised, kes on tõestanud ennast juhtidena ja kes on suurepärased eeskujud teistele riikidele ja kogukondadele, mis on silmitsi terrorismi ja vägivallaga. Lisaks kogukonna suhete edendamisele Põhja-Iirimaal pakuvad sellised ühendused nagu Shankilli naistekeskus, Foyle’i naiste võrgustik ja koolituskeskus praegusajal naistele hariduse ja koolituse kaudu võimalusi tööturul toimetulekuks. Kallid kolleegid! See on tee edasi."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan antaa tukeni päätöslauselmalle 1325. Kiinnitän parlamentin huomion Pohjois-Irlannin tilanteeseen; siellä on hyvin aktiivinen naissektori, joka on ollut pysyvä voimatekijä maassa. Ennen Euroopan parlamenttiin tuloani edustin Länsi-Belfastia Pohjois-Irlannin edustajakokouksessa ja Shankillin aluetta Belfastin paikallishallinnossa. Näitä alueita on yli 30 vuoden ajan koetellut Irlannin tasavaltalaisten terrorismikampanjan aiheuttama väkivalta ja yhteisön sisäinen väkivalta. Koko tuon ajan sellaiset ryhmät kuin Women's Centre ovat olleet koossapitävä voima ja parantaneet yhteisön valmiuksia sekä luoneet yhteyksiä muiden yhteisöjen naisryhmiin. He ovat tavallisia naisia, jotka ovat osoittautuneet johtohahmoiksi ja erinomaisiksi roolimalleiksi muille terrorismin ja väkivallan kanssa kamppaileville maille ja yhteisöille. Nykyään sellaiset ryhmät kuin Shankill Women's Centre, Foyle Women's Network ja Training for Women eivät ainoastaan edistä yhteisöllisiä suhteita Pohjois-Irlannissa, vaan lisäävät myös naisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla koulutuksen avulla. Hyvät kollegat, tästä on hyvä jatkaa."@fi7
"Madame la Présidente, je tiens à soutenir la résolution n° 1325. J’attire l’attention de l’Assemblée sur la situation en Irlande du Nord, où nous avons un secteur féminin très actif – un secteur qui a œuvré au bien commun au sein du pays. Avant de venir dans cette Assemblée, je représentais Belfast-Ouest au parlement d’Irlande du Nord et la région de Shankill au sein du pouvoir local. Ce sont là des régions qui ont été ravagées par plus de trente ans de violences infligées via une campagne terroriste menée par les républicains irlandais et trente ans de violences intra-communautaires. Durant tout ce temps, des groupes comme le Centre pour les femmes ont été une force cohésive, renforçant la capacité communautaire et forgeant des liens avec d’autres groupes de femmes dans d’autres communautés. Ce sont des femmes ordinaires qui se sont avérées être des leaders, et des modèles d’excellence pour d’autres pays et communautés confrontés au terrorisme et à la violence. Aujourd’hui, non seulement les groupes comme le Centre pour les femmes de Shankill, le Réseau des femmes de Foyle et Formation pour les femmes montrent la voie à suivre dans les relations communautaires en Irlande du Nord, mais ils offrent aussi aux femmes des perspectives sur le marché du travail grâce à l’éducation et à la formation. Telle est la voie à suivre, chers collègues."@fr8
"Elnök asszony, teljes mértékben támogatom az 1325. számú határozatot. Szeretném felhívni a Parlament figyelmét az észak-írországi helyzetre, ahol a nők rendkívül aktívan részt vesznek, és igen jelentős erőt képviselnek a társdalomban. Mielőtt európai parlamenti képviselő lettem, Nyugat-Belfast képviselője voltam az északír parlamentben, valamint Belfast Shankill nevű kerületének képviselője az önkormányzatban. Az általam képviselt területeket 30 éven keresztül közösségen belüli erőszak és az Ír Republikánusok egy terrorista mozgalmának erőszakos cselekményei sújtották. Ezekben az időkben az olyan csoportok, mint pl. a Women’s Centre, közösség-összetartó erőt jelentettek, növelték a közösség kapacitásait, és kapcsolatokat építettek ki más közösségek más női csoportjaival. Ezeknek a csoportoknak hétköznapi nők voltak a tagjai, akik jó vezetőnek bizonyultak, és kiváló szerepmodellt jelentenek más olyan országoknak és közösségeknek is, amelyeknek a terrorizmussal és erőszakkal kell megküzdeniük. Az olyan csoportok, mint a Shankill Women’s Centre, a Foyle Women’s Network és a Training for Women manapság nemcsak a közösségi kapcsolatok megerősítésén fáradoznak Észak-Írországban, hanem oktatást és képzést is biztosítanak a nőknek, akiknek így javulnak a munkaerő-piaci esélyei. Ez az előre vezető út, képviselőtársaim."@hu11
"Signora Presidente, desidero offrire il mio sostegno alla risoluzione 1325 e chiedo al Parlamento di guardare alla situazione nell’Irlanda del Nord, dove il settore femminile è molto attivo ed ha avuto un influsso benefico sul paese. Prima di questo incarico, rappresentavo la zona ovest di Belfast nell’assemblea dell’Irlanda del Nord e la zona di Shankill di Belfast nel governo locale. Si tratta di aree devastate da oltre trent’anni di violenza inflitta mediante una campagna terroristica a opera dei repubblicani irlandesi e di violenza intracomunitaria. Durante quel periodo gruppi quali Women’s Centre hanno rappresentato una forza di coesione, rafforzando la capacità della comunità stessa e instaurando legami con gruppi femminili di altre comunità. Si tratta di donne normali che si sono dimostrate leader e un modello esemplare per il resto dei paesi e delle comunità alle prese con il terrorismo e la violenza. Oggi gruppi quali Shankill Women’s Centre, Foyle Women’s Network e Training for Women non solo rendono più dinamici i rapporti fra le comunità dell’Irlanda del Nord, ma offrono anche opportunità alle donne nel mercato del lavoro attraverso l’istruzione e la formazione. Questa è la strada da seguire, cari colleghi."@it12
"Mr President, I want to give my support to Resolution 1325. I turn the House’s attention to the situation in Northern Ireland, where we have a very active women’s sector – a sector that has been a force for good within the country. Before coming to this House, I represented West Belfast in the Northern Ireland Assembly and the Shankill area of Belfast in local government. These are areas that have been ravaged by over 30 years of violence inflicted through a terrorist campaign by Irish Republicans and intra-community violence. Throughout that time, groups like the Women’s Centre have been a cohesive force, enhancing community capacity and forging links with other women’s groups in other communities. They are ordinary women who have proved themselves to be leaders and an excellent role model for other countries and communities that find themselves faced with terrorism and violence. Today, groups like the Shankill Women’s Centre, the Foyle Women’s Network and Training for Women are not only forging the way ahead in community relations in Northern Ireland, but are also giving women opportunities in the labour market through education and training. This is the way forward, colleagues."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es gribu paust atbalstu Rezolūcijai Nr. 1325. Es vēlos pievērst Parlamenta uzmanību stāvoklim Ziemeļīrijā, kur ir ļoti aktīvas sieviešu organizācijas — organizācijas, kuras ir bijušas labais spēks valstī. Pirms darba Parlamentā es pārstāvēju Rietumbelfāstu Ziemeļīrijas Asamblejā un Belfāstas rajonu vietējā pašpārvaldē. Tās ir teritorijas, kuras vairāk nekā 30 gadus postīja vardarbība, uz ko aicināja īru republikāņu teroristu kampaņa, un vardarbība kopienas iekšienē. Tajā laikā tādas grupas kā „ ” bija saistošais spēks, kurš vairoja kopienas spēju un veidoja saiknes ar sieviešu grupām citās kopienās. Viņas ir parastas sievietes, kuras sevi pierādījušas kā līderes un izcilu paraugu citām valstīm un kopienām, kas saskaras ar terorismu un vardarbību. Šodien tādas grupas kā „ ”, „ ”un „ ” ne tikai veido kopienas attiecības Ziemeļīrijā, bet arī dod iespēju sievietēm darba tirgū, izmantojot izglītību un apmācību. Tā ir virzība uz priekšu, kolēģi."@lv13
"Mr President, I want to give my support to Resolution 1325. I turn the House’s attention to the situation in Northern Ireland, where we have a very active women’s sector – a sector that has been a force for good within the country. Before coming to this House, I represented West Belfast in the Northern Ireland Assembly and the Shankill area of Belfast in local government. These are areas that have been ravaged by over 30 years of violence inflicted through a terrorist campaign by Irish Republicans and intra-community violence. Throughout that time, groups like the Women’s Centre have been a cohesive force, enhancing community capacity and forging links with other women’s groups in other communities. They are ordinary women who have proved themselves to be leaders and an excellent role model for other countries and communities that find themselves faced with terrorism and violence. Today, groups like the Shankill Women’s Centre, the Foyle Women’s Network and Training for Women are not only forging the way ahead in community relations in Northern Ireland, but are also giving women opportunities in the labour market through education and training. This is the way forward, colleagues."@mt15
"(EN) Mevrouw de Voorzitter, ik geef mijn steun aan Resolutie 1325. Ik vraag de aandacht van het Parlement voor de situatie in Noord-Ierland, dat beschikt over een uitermate actieve vrouwensector – een sector die in het land goede ontwikkelingen in gang heeft gezet. Voordat ik zitting nam in dit Parlement vertegenwoordigde ik West-Belfast in het Noord-Ierse parlement en, in het lokaal bestuur, de wijk Shankhill in Belfast. Dit zijn gebieden die meer dan dertig jaar lang zijn geteisterd door een terroristische campagne van Ierse republikeinen en gewelddadige confrontaties tussen gemeenschappen. Gedurende deze gehele periode hebben groepen als het Shankhill Women’s Centre een verbindende rol gespeeld. Ze hebben de gemeenschap versterkt en relaties gesmeed met andere vrouwengroepen in andere gemeenschappen. Het zijn normale vrouwen, die zich hebben ontpopt als leiders en uitstekende rolmodellen voor andere landen en gemeenschappen die gebukt gaan onder terrorisme en geweld. Vandaag de dag bereiden groepen als het Shankill Women’s Centre, het Foyle Women’s Network en Training for Women niet alleen de weg voorwaarts als het gaat om verbanden tussen gemeenschappen in Noord-Ierland, maar bieden zij vrouwen via onderwijs en opleidingen ook kansen op de arbeidsmarkt. Dit is de juiste weg voorwaarts, collega’s."@nl3
"Senhora Presidente, quero expressar o meu apoio à Resolução 1325. Chamo a atenção da Assembleia para a situação na Irlanda do Norte, onde temos um sector de mulheres muito activo – um sector que tem sido uma força positiva no país. Antes de vir para esta Assembleia, representei Belfast Ocidental na Assembleia da Irlanda do Norte e a zona de Shankill de Belfast no Governo local. São zonas que foram devastadas, durante mais de 30 anos, pela violência exercida através de uma campanha terrorista dos republicanos irlandeses e por violência intracomunitária. Durante todo este tempo, grupos como o têm sido uma força coesa, melhorando a capacidade da comunidade e criando vínculos com outros grupos de mulheres noutras comunidades. São mulheres comuns que se revelaram líderes e um excelente exemplo para outros países e comunidades que se confrontam com o terrorismo e a violência. Actualmente, grupos como o a e o estão a avançar rapidamente nas relações comunitárias na Irlanda do Norte, além de estarem a dar oportunidades às mulheres no mercado de trabalho através da educação e da formação. Caros colegas, é este o caminho a seguir."@pt17
"Dnă președintă, doresc să sprijin Rezoluția 1325. Doresc să vă îndrept atenția Camerei către situația Irlandei de Nord unde sectorul femeilor este foarte activ – un sector care a reprezentat o forță benefică pentru țară. Înainte de a mă alătura acestui Parlament, am reprezentat Belfastul de Vest în cadrul Adunării Irlandei de Nord și regiunea Shankill a Belfastului în cadrul guvernului local. Aceste regiuni au fost devastate timp de peste 30 de ani de violența intracomunitară și de violență încurajată prin intermediul unei campanii teroriste a republicanilor irlandezi. Pe parcursul acelei perioade, grupuri precum Centrul femeilor au reprezentat o forță coerentă care a sporit capacitatea comunității și a realizat conexiuni cu alte grupuri ale femeilor din cadrul altor comunități. Femeile din cadrul grupurilor respective sunt femei obișnuite care s-au dovedit a avea capacități de lider și care s-au dovedit a fi un model excelent pentru alte state și comunități care se confruntă cu terorism și violență. În prezent, grupuri precum Centrul femeilor de la Shankill, Rețeaua femeilor de la Foyle și Centrul de formare pentru femei nu doar că deschid perspective spre intensificarea relațiilor comunitare din Irlanda de Nord, dar oferă femeilor și oportunități pe piața forței de muncă prin educație și formare. Aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcela by som podporiť rezolúciu č. 1325. Zároveň chcem upriamiť pozornosť Parlamentu na situáciu v Severnom Írsku, kde máme veľmi aktívny ženský sektor, ktorý bol v rámci krajiny pozitívnou silou. Predtým, ako som sa stala poslankyňou tohto Parlamentu, zastupovala som Severný Belfast na Zhromaždení Severného Írska a oblasť Belfastu Shankill v miestnej vláde. Sú to oblasti, ktoré vyše 30 rokov ničilo násilie spôsobené teroristickou kampaňou írskych republikánov a násilie v rámci komunity. V tej dobe boli skupiny, ako napríklad Ženské centrum, súdržnou silou, ktorá posilňovala kapacitu komunity a vytvárala prepojenia s ďalšími ženskými skupinami z iných komunít. Sú to obyčajné ženy, ktoré sa osvedčili ako vedúce osobnosti, a sú vynikajúcim vzorom pre ostatné krajiny a komunity, ktoré sa ocitnú tvárou v tvár terorizmu a násiliu. Skupiny ako Ženské centrum Shankill, Ženská sieť Foyle a Odborná príprava pre ženy dnes nielenže vylepšujú vzťahy medzi komunitami v Severnom Írsku, ale aj poskytujú ženám príležitosti na pracovnom trhu prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. Vážení kolegovia, toto je cesta, ktorou sa dá ísť vpred."@sk19
"Gospa predsednica, rada bi podprla resolucijo št. 1325. Pozornost Parlamenta želim usmeriti v položaj na Severnem Irskem, kjer imamo zelo dejaven sektor žensk – sektor, ki je bil v državi vedno sila. Preden sem prišla v ta parlament, sem zastopala Zahodni Belfast v skupščini Severne Irske in območje Shankill v Belfastu v lokalni vladi. To so območja, ki jih je opustošilo več kot 30 let nasilja, ki ga je zadala teroristična kampanja irskih republikancev in nasilja znotraj skupnosti. Ves ta čas so bile skupine, kot je Ženski center (Women’s Centre), vezna sila, ki je krepila zmožnosti skupnosti in tvorila vezi med drugimi skupinami žensk v drugih skupnostih. To so običajne ženske, ki so se izkazale kot vodje in odlične vzornice drugim državam in skupnostim, ki se srečujejo s terorizmom in nasiljem. Danes skupine, kot je Ženski center Shankill, Mreža žensk Foyle in Usposabljanje za ženske, ne utirajo le poti naprej v odnosih skupnosti na Severnem Irskem, ampak tudi dajanju priložnosti žensk na trgu dela z izobraževanjem in usposabljanjem. Kolegi, to je pot naprej."@sl20
"Fru talman! Jag vill uttala mitt stöd för resolution 1325. Jag vill uppmärksamma parlamentet på situationen i Nordirland, där vi har en mycket aktiv kvinnosektor – en sektor som har utgjort en positiv styrka inom landet. Innan jag tillträdde min tjänst här i parlamentet företrädde jag västra Belfast i den nordirländska parlamentariska församlingen och området Shankill i Belfast i den lokala myndigheten. Dessa områden har under mer än trettio års tid härjats av våld som förorsakats av terroraktioner från irländska republikaner och våld mellan olika befolkningsgrupper. Under hela denna tid har grupper som t.ex. Kvinnocentrumet (Women’s Centre) utgjort en sammanhållande kraft, förbättrat den lokala kapaciteten och upprättat förbindelser med kvinnogrupper inom andra befolkningsgrupper. Detta är vanliga kvinnor som har visat att de förmår vara ledare och en utmärkt förebild för andra länder och samhällen där terrorism och våld förekommer. Förutom att grupper som Shankills kvinnliga centrum och Foyles kvinnliga nätverk och utbildning för kvinnor (Women’s Network and Training for Women) kämpar för att upprätta förbindelser mellan olika befolkningsgrupper i Nordirland skapar de också möjligheter för kvinnor på arbetsmarknaden genom att tillhandahålla utbildning. Detta är vägen framåt, kolleger."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,11,10,13,4,21,9
"Foyle Women's Network"17
"Foyle Women’s Network"13
"Shankill"13
"Shankill Women's Centre"17
"Shankill Women’s Centre"13
"Women's Centre"17
"Women’s Centre"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph