Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-018"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.4.2-018"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, j’ai l’honneur de prendre la parole dans ce débat au nom de Lady Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. À la mi-octobre, l’Union européenne et l’Union africaine ont organisé un séminaire pour la société civile à Addis-Abeba, en vue de faire des recommandations pour des actions conjointes Union européenne-Union africaine. Et en ce qui concerne les engagements renouvelés et mesurables, nous envisageons de développer, avant la fin de l’année, des éléments standards de formation en matière de genre – droits de l’homme, droits de l’enfant – qui seront utilisés pour la formation du personnel des missions de politique de sécurité et de défense commune, de développer pour 2013 des stratégies locales pour mettre en œuvre la résolution n 1325 dans la coopération au développement dans au moins 60 % des pays en conflit ou post-conflit et, enfin, de faire régulièrement rapport sur la mise en œuvre des engagements de l’Union pour les femmes, la paix et la sécurité, en utilisant les 17 indicateurs qui ont été adoptés en juillet 2010. Le premier rapport est en cours de finalisation. Le 26 octobre dernier, l’Union européenne a participé à un débat au Conseil de sécurité à l’occasion du dixième anniversaire de la résolution n 1325. Auparavant, la Présidence belge avait organisé trois événements au niveau ministériel, à haut niveau et au niveau des experts, à Bruxelles, New York et Genève afin de sensibiliser et de formuler des recommandations. En conséquence, l’Union européenne a plaidé fortement pour le renforcement du «monitoring» international de la résolution n 1325, en particulier en mettant en avant l’ensemble des indicateurs développés par le Secrétaire général. L’Union européenne appelle donc maintenant à la mise en œuvre rapide et opérationnelle de ces indicateurs. Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le Président, de remercier le Parlement européen concernant son intérêt constant pour le thème des femmes, de la paix et de la sécurité et de rappeler – mais vous le savez évidemment – que le Parlement a été la première institution, un mois seulement après l’adoption de la résolution n 1325, à plaider pour sa mise en œuvre par le biais d’une résolution au sein de cette institution. Dix ans après, nous pouvons constater que des progrès ont été réalisés. Nous disposons à présent d’un cadre international considérablement renforcé, en particulier grâce à l’adoption, en 2009, des résolutions n 1888 et 1889. La nomination du premier représentant spécial des Nations unies sur la violence contre les femmes dans les conflits armés a constitué une étape significative. De plus, il existe actuellement plus de vingt plans nationaux de par le monde. Cependant, la situation demeure et la réalité montre que la protection des femmes dans les situations de conflit ainsi que leur participation aux processus de maintien de la paix et de reconstruction restent en-deçà des engagements et des besoins sur le terrain. La violence contre les femmes et les filles dans les conflits, et en particulier les violences sexuelles, continuent à dévaster de nombreuses vies et ceci, dans une pleine impunité dans de trop nombreux cas. L’Union européenne est résolument engagée en faveur de la mise en œuvre de la résolution n 1325 et des résolutions subséquentes. Nous disposons aujourd’hui d’une politique solide de l’Union européenne sur les femmes, la paix et la sécurité, recouvrant tous les aspects des relations extérieures de l’Union, depuis la gestion des crises jusqu’à l’aide humanitaire et à la coopération au développement. Je voudrais citer ici quelques réalisations concrètes: une des actions consiste en l’échange de bonnes pratiques. À cette fin, les experts des institutions de l’Union européenne et des États membres participent régulièrement à une task-force. Ce processus a permis d’augmenter le nombre de programmes au niveau national. Dix États membres ont à présent un plan d’action national et deux autres sont en préparation. L’Union européenne dispose d’une série de programmes, qui répondent aux besoins des femmes et des filles dans les situations de conflit et d’après-conflit, comme le financement des services médicaux pour les victimes de violences sexuelles. En moins de deux ans, ce programme a financé des projets dans 67 pays, pour un total de plus de 300 millions d’euros. L’Union européenne a commencé à utiliser un système permettant de faire le suivi des aspects de genre dans ces programmes de coopération au développement. L’Union dispose de conseillers ou de points de contact pour les questions de genre dans chacune de ses treize missions de politique de sécurité et de défense commune, ainsi que des points de contact pour les questions de genre dans plus de 80 délégations de l’Union. Nous sommes actuellement en train de finaliser un rapport tirant les leçons de l’intégration des questions de genre et de droits de l’homme dans la politique de sécurité et de défense commune. L’Union européenne travaille aussi étroitement avec la société civile pour favoriser la participation des femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité. Pour 2011, nous prévoyons des projets spécifiques pour soutenir des réseaux de femmes dans des pays affectés par des crises, pour un budget estimé à 2 millions d’euros. Plusieurs délégations de l’Union ont organisé des journées portes ouvertes pour marquer ce dixième anniversaire de la résolution n 1325 et pour rencontrer des groupes locaux de femmes, par exemple au Kosovo, en Bosnie-et-Herzégovine et en Iraq."@fr8
lpv:translated text
"Pane předsedo, dámy a pánové, mám tu čest ujmout se slova v této rozpravě jménem baronky Ashtonové, místopředsedkyně Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. V polovině října upořádala Evropská unie a Africká unie seminář pro občanskou společnost v Addis Abebě s cílem vydat doporučení pro společné akce Evropské unie a Africké unie. Dále, pokud jde o obnovené a měřitelné závazky, plánujeme do konce roku vypracovat určité standardní prvky školení zaměřené na otázky rovnosti žen a mužů, lidská práva a práva dětí, které budou využívány při odborné přípravě pracovníků misí SBOP; do roku 2013 připravit místní strategie k provádění rezoluce č. 1325 v rámci rozvojové spolupráce v nejméně 60 % konfliktních a postkonfliktních zemí, a konečně také pravidelně podávat zprávy o provádění závazků EU týkajících se žen, míru a bezpečnosti pomocí 17 ukazatelů, které byly přijaty v červenci 2010. Na dokončení první zprávy se právě nyní pracuje. Dne 26. října se Evropská unie účastnila rozpravy v Radě bezpečnosti u příležitosti 10. výročí rezoluce č. 1325. Belgické předsednictví již předtím uspořádalo tři setkání ministrů, setkání na vysoké úrovni a setkání expertů v Bruselu, New Yorku a Ženevě s cílem zvýšit povědomí a vydat doporučení. Evropská unie v souladu s tím důrazně vyzvala k zvýšenému mezinárodnímu sledování provádění rezoluce č. 1325, zejména s důrazem na všechny ukazatele, které vypracoval generální tajemník. Evropská unie proto nyní požaduje rychlé a operativní provádění těchto ukazatelů. Především mi, pane předsedo, dovolte poděkovat Evropskému parlamentu za jeho trvalý zájem o téma týkající se žen, míru a bezpečnosti, a poukázat na to, že – ačkoli to jistě víte – tento Parlament byl prvním orgánem, který pouhý jeden měsíc po přijetí rezoluce č. 1325 požadoval její provádění prostřednictvím usnesení tohoto orgánu. O deset let později můžeme konstatovat, že bylo dosaženo pokroku. Máme nyní značně zdokonalený mezinárodní rámec, zejména díky přijetí rezolucí č. 1888 a 1889 v roce 2009. Jmenování prvního zvláštního zástupce OSN pro násilí na ženách v ozbrojených konfliktech bylo důležitým krokem. A co více, v současné době na celém světe existuje více než 20 národních plánů. Situace se však nadále nemění a skutečností zůstává, že ochrana žen v konfliktních situacích a jejich účast na mírových a rekonstrukčních procesech stále nesplnila výzvy a reálné potřeby. Násilí, a zejména sexuální násilí páchané na ženách a dívkách během konfliktů nadále ničí mnoho životů, a to příliš často zcela beztrestně. Evropská unie důsledně usiluje o provádění rezoluce č. 1325 a rezolucí následných. Dnes máme řádnou politiku EU týkající se žen, míru a bezpečnosti, která postihuje všechny aspekty vnějších vztahů Unie, od krizového řízení po humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. Chtěl bych zde zmínit několik konkrétních úspěchů: jedna z činností zahrnuje výměnu osvědčených postupů. Proto se odborníci z orgánů EU a členských států pravidelně účastní činnosti pracovní skupiny. Tento proces vedl ke zvýšení počtu programů na vnitrostátní úrovni. Deset členských států má nyní národní akční plán a dva další plány se připravují. Evropská unie má sérii programů, které mají naplňovat potřeby žen a dívek v konfliktních a postkonfliktních situacích, například financování lékařské péče pro oběti sexuálního násilí. Za necelé dva roky tento program financoval projekty v 67 zemích a celkem poskytl více než 300 milionů EUR. Evropská unie zahájila program genderového monitorování s cílem sledovat uplatňování zásady rovnosti žen a mužů ve všech oblastech v rámci programů rozvojové spolupráce. V každé ze třinácti svých misí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) má poradce a kontaktní místa pro otázky rovnosti žen a mužů, a zároveň má i kontaktní místa pro otázky rovnosti žen a mužů ve více než 80 delegacích EU. Právě dokončujeme zprávu, jejíž závěry vycházejí ze začleňování otázek rovnosti žen a mužů a lidských práv do společné bezpečnostní a obranné politiky. Evropská unie rovněž úzce spolupracuje s občanskou společností s cílem prosazovat účast žen v oblastech míru a bezpečnosti. V roce 2011 hodláme zahájit některé konkrétní projekty na podporu sítí žen v zemích zasažených krizemi, s odhadovaným rozpočtem ve výši 2 milionů EUR. Několik delegací EU upořádalo dny otevřených dveří jako připomínku 10. výročí rezoluce č. 1325 a jako příležitost k setkání s místními ženskými skupinami, například v Kosovu, Bosně a Hercegovině a v Iráku."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg har den ære at tage ordet i denne forhandling på vegne af Baroness Ashton, næstformand i Kommissionen og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Medio oktober afholdt EU og Den Afrikanske Union et seminar for civilsamfundet i Addis Abeba med henblik på at udarbejde henstillinger om fælles initiativer taget af EU og Den Afrikanske Union. Desuden har vi med hensyn til nye og målbare engagementer planer om inden årets udgang at udforme en række standardundervisningselementer om ligestilling, menneskerettigheder og børns rettigheder, som vil blive benyttet i uddannelsen af FSFP-missionernes personale. Desuden planlægger vi inden 2013 at udforme lokale strategier for gennemførelsen af resolution 1325 i udviklingssamarbejdet i mindst 60 % af de igangværende og tidligere konflikter. Og sidst har vi planlagt at udstede regelmæssige rapporter om gennemførelsen af EU's forpligtelser med hensyn til kvinder, fred og sikkerhed ved at anvende 17 indikatorer, som blev vedtaget i juli 2010. Den første rapport bliver færdig i dag. Den 26. oktober deltog EU i en drøftelse i Sikkerhedsrådet for at markere tiårsdagen for resolution 1325. Det belgiske formandskab havde tidligere stået for afholdelsen af tre møder på henholdsvis ministerplan, højtstående plan og ekspertplan i Bruxelles, New York og Genève for at højne bevidstheden og udstede henstillinger. EU har i tråd hermed opfordret kraftigt til øget international overvågning af resolution 1325, især ved at understrege alle de indikatorer, som generalsekretæren har udformet. EU opfordrer derfor nu til hurtig, operationel gennemførelse af disse indikatorer. Lad mig allerførst takke Parlamentet for dets fortsatte interesse i emnerne kvinder, fred og sikkerhed og påpege, selv om alle selvfølgelig ved det, at Parlamentet var den første institution, der kun en måned efter FN's vedtagelse af resolution 1325 opfordrede til, at Parlamentet selv gennemførte den ved hjælp af en beslutning. Ti år senere kan vi konkludere, at der er sket fremskridt. Vi har nu en betydelig bedre international lovramme, især takket være vedtagelsen i 2009 af resolution 1888 og 1889. Udnævnelsen af FN's første særlige repræsentant om seksuel vold i væbnede konflikter var et vigtigt skridt. Desuden er der i øjeblikket over 20 nationale planer på verdensplan. Imidlertid fortsætter situationen, og virkeligheden er den, at beskyttelsen af kvinder i konflikter og deres deltagelse i fredsbevarings- og genopbygningsprocessen stadig mangler opbakning trods løfter herom og behovet herfor i felten. Vold og især seksuel vold mod kvinder og piger i konflikter ødelægger fortsat manges liv og sker alt for ofte straffrit. EU er fast besluttet på at gennemføre resolution 1325 og de efterfølgende resolutioner. I dag har vi en sund EU-politik om kvinder, fred og sikkerhed, der dækker alle aspekter af EU's eksterne forbindelser fra krisehåndtering til humanitær bistand og udviklingssamarbejde. Jeg vil gerne her nævne nogle få specifikke resultater, nemlig at et af initiativerne indebærer udveksling af god praksis. Med det for øje deltager eksperter fra EU-institutionerne og medlemsstaterne jævnligt i en taskforce. Denne proces har resulteret i et stigende antal programmer på nationalt plan. På nuværende tidspunkt har 10 medlemsstater en national handlingsplan, og endnu to planer er under udarbejdelse. EU har en række programmer, der er opbygget til at kunne opfylde kvinders og pigers behov under og efter konflikter, f.eks. finansiering af lægehjælp til ofre for seksuel vold. På mindre end to år har dette program finansieret projekter i 67 lande med over 300 mio. EUR i alt. EU er begyndt at bruge "kønssporing" til at spore, om der sker en integration af ligestillingsaspektet i udviklingssamarbejdsprogrammerne. EU har kønsrådgivere og knudepunkter for ligestilling i hver af de 13 missioner for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) samt knudepunkter for ligestilling i mere end 80 EU-delegationer. Vi er i øjeblikket i gang med at lægge sidste hånd på en rapport, hvor vi konkluderer på integrationen af ligestilling og menneskerettigheder i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. EU arbejder også tæt sammen med civilsamfundet for at fremme kvinders deltagelse i freds- og sikkerhedsindsatsen. I 2011 har vi planlagt igangsættelse af nogle specifikke projekter til at støtte kvinders netværk i kriseramte lande med et anslået budget på 2 mio. EUR. Flere EU-delegationer har lavet åbent hus-arrangementer for at markere tiårsdagen for resolution 1325 og mødes med lokale kvindegrupper, f.eks. i Kosovo, Bosnien-Hercegovina og Irak."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, in dieser Aussprache im Namen von Baroness Ashton, Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, das Wort zu ergreifen. Mitte Oktober haben die Europäische Union und die Afrikanische Union ein Seminar für die Zivilgesellschaft in Addis Abeba organisiert, um Empfehlungen für gemeinsame Aktionen der EU und der Afrikanischen Union auszusprechen. Darüber hinaus planen wir jüngste und verbindliche Zusagen betreffend, bis Ende des Jahres einige Standard-Schulungsmaßnahmen zu Gleichstellungsfragen, Menschenrechten und Kinderrechten zu entwickeln, um das Personal von GSVP-Missionen zu schulen, bis 2013 lokale Strategien zu entwickeln, um Resolution 1325 in der Entwicklungshilfe in mindestens 60 % der Konflikt- und Post-Konflikt-Länder umzusetzen, und schließlich, um regelmäßig über die Umsetzung der Zusagen der EU zur Frauen-, Friedens- und Sicherheitspolitik zu berichten, und zwar anhand der 17 Indikatoren, die im Juli 2010 angenommen wurden. Der erste Bericht wird jetzt gerade fertig gestellt. Am 26. Oktober beteiligte sich die Europäische Union an einer Debatte im Sicherheitsrat anlässlich des 10. Jahrestags von Resolution 1325. Der belgische Ratsvorsitz hatte zuvor drei Treffen von Ministern, hoch stehenden Persönlichkeiten und Experten in Brüssel, New York und Genf organisiert, um das Bewusstsein zu stärken und Empfehlungen auszusprechen. Die Europäische Union hat dementsprechend deutlich eine stärkere internationale Überwachung von Resolution 1325 gefordert, insbesondere durch besondere Berücksichtigung der vom Generalsekretär entwickelten Indikatoren. Die Europäische Union fordert daher jetzt die schnelle Umsetzung dieser Indikatoren in der Praxis. Zunächst einmal, Herr Präsident, möchte ich dem Europäischen Parlament für sein anhaltendes Interesse am Thema Rolle der Frauen für die Wahrung von Frieden und Sicherheit danken und darauf hinweisen – obwohl Sie das offensichtlich wissen – dass das Parlament die erste Institution war, die, nur einen Monat nach Annahme der Resolution 1325, ihre Umsetzung durch eine Entschließung dieses Organs forderte. Zehn Jahre später können wir feststellen, dass Fortschritte gemacht wurden. Wir haben jetzt einen deutlich verbesserten internationalen Rahmen, insbesondere dank der Annahme der Resolutionen 1888 und 1889 im Jahr 2009. Die Ernennung der ersten Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen für Gewalt gegen Frauen in bewaffneten Konflikten war ein wichtiger Schritt. Darüber hinaus gibt es derzeit weltweit mehr als 20 nationale Pläne. Die Situation besteht jedoch weiterhin, und es ist eine Tatsache, dass der Schutz von Frauen in Konfliktsituationen und ihre Teilnahme am Friedens- und Wiederaufbauprozess immer noch hinter den gemachten Zusagen und den Anforderungen vor Ort zurückbleibt. Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt, gegen Frauen und Mädchen in Konflikten zerstört weiterhin viele Leben, und das nur allzu oft völlig ungestraft. Die Europäische Union ist fest entschlossen, Resolution 1325 und die nachfolgenden Resolutionen umzusetzen. Wir haben heute eine angemessene EU-Politik zur Rolle der Frauen für die Wahrung von Frieden und Sicherheit, die alle Aspekte der Außenbeziehungen der Union abdeckt, vom Krisenmanagement bis hin zu einschließlich humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Ich möchte an dieser Stelle gern ein paar spezielle Errungenschaften erwähnen: eine der Aktionen umfasst den Austausch von bewährten Praktiken. Zu diesem Zweck beraten sich Experten der EU-Organe und der Mitgliedstaaten regelmäßig innerhalb einer Arbeitsgruppe. Dieser Prozess hat zu einem Anstieg der Anzahl von Programmen auf nationaler Ebene geführt. 10 Mitgliedstaaten haben jetzt einen nationalen Aktionsplan, und zwei weitere Pläne werden derzeit erstellt. Die Europäische Union verfügt über eine Reihe von Programmen, die auf die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen in Konflikt- und Post-Konflikt-Situationen ausgerichtet sind, wie beispielsweise die Finanzierung medizinischer Versorgung für die Opfer sexueller Gewalt. In weniger als zwei Jahren hat dieses Programm Projekte in 67 Ländern finanziert und dabei insgesamt mehr als 300 Mio. EUR bereitgestellt. Die Europäische Union hat ein System eingeführt, um die geschlechtsspezifischen Aspekte in Projekten für Entwicklungszusammenarbeit zu verfolgen. Sie verfügt über Gleichstellungsberater und Kontaktstellen für Gleichstellungsfragen in jeder ihrer 13 Missionen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) sowie über Kontaktstellen für Gleichstellungsfragen in mehr als 80 EU-Delegationen. Wir sind dabei, einen Bericht abzuschließen, der Schlussfolgerungen aus der Einbindung von Gleichstellungs- und Menschenrechtsfragen in die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik beinhaltet. Die Europäische Union arbeitet auch eng mit der Zivilgesellschaft zusammen, um die Beteiligung von Frauen bei der Wahrung von Frieden und Sicherheit zu fördern. Wir beabsichtigen, 2011 einige spezielle Projekte mit einem geschätzten Budget von 2 Mio. EUR zu starten, um Frauennetzwerke in von Krisen betroffenen Ländern zu unterstützen. Mehrere EU-Delegationen haben Tage der offenen Tür organisiert, um den 10. Jahrestag von Resolution 1325 zu feiern und sich mit lokalen Frauengruppen zu treffen, beispielsweise im Kosovo, in Bosnien und Herzegowina und im Irak."@de9
"( ) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να λαμβάνω τον λόγο σε αυτήν τη συζήτηση εξ ονόματος της βαρόνης Ashton, Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Στα μέσα Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση διοργάνωσαν ένα σεμινάριο για την κοινωνία των πολιτών στην Αντίς Αμπέμπα, με την προοπτική της διατύπωσης συστάσεων για κοινές δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικανικής Ένωσης. Επιπλέον, όσον αφορά τις ανανεωμένες και μετρήσιμες δεσμεύσεις, σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε, έως το τέλος του έτους, ορισμένα στοιχεία ενιαίας κατάρτισης σχετικά με το φύλο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην κατάρτιση του προσωπικού των αποστολών ΚΠΑΑ· να αναπτύξουμε, έως το 2013, τοπικές στρατηγικές για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας στις χώρες που μαστίζονται από συγκρούσεις και στις χώρες που έχουν εξέλθει από συγκρούσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 60%· και, τέλος, να υποβάλλουμε τακτικές εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τους 17 δείκτες που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2010. Η πρώτη έκθεση ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα. Στις 26 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε σε μια συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον εορτασμό της 10ης επετείου του ψηφίσματος 1325. Η βελγική Προεδρία είχε διοργανώσει πρωτύτερα μία υπουργική διάσκεψη, μία συνεδρίαση υψηλού επιπέδου και μία συνάντηση εμπειρογνωμόνων στις Βρυξέλλες, τη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να διατυπωθούν συστάσεις. Αντιστοίχως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει επιτακτικά την αυξημένη διεθνή παρακολούθηση του ψηφίσματος 1325, ειδικότερα επισημαίνοντας όλους τους δείκτες που ανέπτυξε ο Γενικός Γραμματέας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπώς, ζητά σήμερα την ταχεία, επιχειρησιακή εφαρμογή των εν λόγω δεικτών. Επιτρέψτε μου, καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον του για το ζήτημα των γυναικών, της ειρήνης και της ασφάλειας, και να τονίσω –παρόλο που προφανώς το γνωρίζετε– ότι το Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο θεσμικό όργανο, μόλις έναν μήνα μετά την έγκριση του ψηφίσματος 1325, που ζήτησε την εφαρμογή του μέσω ενός δικού του ψηφίσματος. Δέκα χρόνια αργότερα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι επιτεύχθηκε πρόοδος. Διαθέτουμε πλέον ένα ιδιαιτέρως ενισχυμένο διεθνές πλαίσιο, ειδικότερα χάρη στην έγκριση, το 2009, των ψηφισμάτων 1888 και 1889. Ο διορισμός του πρώτου ειδικού αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των γυναικών στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων αποτέλεσε σημαντικό βήμα. Επιπλέον, υπάρχουν επί του παρόντος περισσότερα από 20 εθνικά σχέδια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή εξακολουθεί να υπάρχει, και η πραγματικότητα είναι ότι η προστασία των γυναικών σε καταστάσεις συγκρούσεων και η συμμετοχή τους στις διαδικασίες διατήρησης της ειρήνης και ανασυγκρότησης εξακολουθούν να υπολείπονται των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν και των αναγκών της περιοχής. Η βία, και ιδίως η σεξουαλική βία, κατά των γυναικών και των κοριτσιών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων εξακολουθεί να καταστρέφει πολλές ζωές και, ολοένα συχνότερα, υπό καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσηλωμένη στην εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 και των επακόλουθων ψηφισμάτων. Σήμερα, διαθέτουμε μια ορθή πολιτική της ΕΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, καλύπτοντας όλες τις πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, από τη διαχείριση κρίσεων έως και την ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή συνεργασία. Θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο ορισμένα συγκεκριμένα επιτεύγματα: μία από τις δράσεις συνεπάγεται την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Προς τον σκοπό αυτόν, εμπειρογνώμονες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη συμμετέχουν τακτικά σε μια ομάδα δράσης. Η διαδικασία αυτή έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο. Δέκα κράτη μέλη διαθέτουν σήμερα εθνικό σχέδιο δράσης και εκπονούνται άλλα δύο σχέδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μια σειρά προγραμμάτων που στόχο έχουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών σε καταστάσεις συγκρούσεων και μετά από συγκρούσεις, όπως η χρηματοδότηση της ιατρικής περίθαλψης για τα θύματα σεξουαλικής βίας. Σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, το εν λόγω πρόγραμμα έχει χρηματοδοτήσει έργα σε 67 χώρες, με την παροχή συνολικά άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί έναν ιχνηλάτη φύλου, προκειμένου να εντοπίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας. Διαθέτει συμβούλους σε σχέση με θέματα φύλου και εστιακά σημεία για το φύλο σε καθεμία από τις 13 αποστολές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), όπως και εστιακά σημεία για το φύλο σε περισσότερες από 80 αντιπροσωπείες της ΕΕ. Ολοκληρώνουμε επί του παρόντος μια έκθεση στην οποία συνάγονται τα συμπεράσματα από την ενσωμάτωση των ζητημάτων φύλου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται επίσης στενά με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της ειρήνης και της ασφάλειας. Το 2011, σχεδιάζουμε να δρομολογήσουμε ορισμένα συγκεκριμένα προγράμματα για την υποστήριξη των δικτύων γυναικών σε χώρες που πλήττονται από κρίσεις, με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αρκετές αντιπροσωπείες της ΕΕ έχουν διοργανώσει ημέρες ελεύθερης εισόδου, προκειμένου να γιορτάσουν τη 10η επέτειο του ψηφίσματος 1325 και να συναντήσουν τοπικές ομάδες γυναικών, όπως εκείνες στο Κοσσυφοπέδιο, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Ιράκ, για παράδειγμα."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I have the honour of taking the floor in this debate on behalf of Baroness Ashton, Vice-President of the Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. In mid-October, the European Union and the African Union organised a seminar for civil society in Addis Ababa, with a view to making recommendations for joint European Union-African Union actions. Furthermore, as regards renewed and measurable commitments, we plan to develop, by the end of the year, some standard training elements on gender, human rights and children’s rights which will be used to train the personnel of CSDP missions; to develop, by 2013, local strategies to implement resolution 1325 in development cooperation in at least 60% of conflict and post-conflict countries; and, lastly, to report regularly on the implementation of the EU’s women, peace and security commitments, by using the 17 indicators that were adopted in July 2010. The first report is being finalised as we speak. On 26 October, the European Union took part in a debate at the Security Council to mark the 10th anniversary of resolution 1325. The Belgian Presidency had previously organised three ministerial, high-level and expert meetings in Brussels, New York and Geneva in order to raise awareness and make recommendations. The European Union has accordingly made strong calls for increased international monitoring of resolution 1325, in particular by emphasising all the indicators developed by the Secretary-General. The European Union therefore now calls for the swift, operational implementation of those indicators. Allow me, first of all, Mr President, to thank the European Parliament for its continued interest in the topic of women, peace and security, and to point out – although you obviously know this – that Parliament was the first institution, just one month after the adoption of resolution 1325, to call for its implementation by means of a resolution within this institution. Ten years later, we can conclude that progress has been made. We now have a significantly enhanced international framework, in particular, thanks to the adoption, in 2009, of resolutions 1888 and 1889. The appointment of the first United Nations Special Representative on violence against women in armed conflicts was an important step. What is more, there are currently more than 20 national plans throughout the world. However, the situation persists, and the reality is that the protection of women in conflict situations and their participation in peacekeeping and reconstruction processes still fall short of the pledges made and of the needs on the ground. Violence, and particularly sexual violence, against women and girls in conflicts continues to destroy many lives and, all too often, with complete impunity. The European Union is firmly committed to implementing resolution 1325 and subsequent resolutions. Today, we have a sound EU policy on women, peace and security, covering all aspects of the Union’s external relations, from crisis management up to and including humanitarian aid and development cooperation. I should like to mention here a few specific achievements: one of the actions entails exchanging good practices. To this end, experts from the EU institutions and the Member States regularly participate in a task force. This process has led to an increase in the number of programmes at national level. 10 Member States now have a national action plan and two other plans are being drafted. The European Union has a series of programmes designed to meet the needs of women and girls in conflict and post-conflict situations, such as the funding of medical care for victims of sexual violence. In less than two years, this programme has funded projects in 67 countries, with over EUR 300 million provided in total. The European Union has started using a gender tracker to track gender mainstreaming in development cooperation programmes. It has gender advisers and gender focal points in each of its 13 common security and defence policy (CSDP) missions, as well as gender focal points in more than 80 EU delegations. We are currently finalising a report in which conclusions are drawn from the integration of gender and human rights issues in common security and defence policy. The European Union is also working closely with civil society in order to promote the participation of women in the areas of peace and security. In 2011, we plan to launch some specific projects to support women’s networks in crisis-affected countries, with an estimated budget of EUR 2 million. Several EU delegations have organised Open Door days to mark the 10th anniversary of resolution 1325 and to meet local women’s groups, such as those in Kosovo, Bosnia and Herzegovina, and Iraq, for example."@en4
"Señor Presidente, Señorías, tengo el honor de hacer uso de la palabra en este debate en nombre de la Baronesa Ashton, Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. A mediados de octubre, la Unión Europea y la Unión Africana organizaron un seminario para la sociedad civil en Addis Abeba con el fin de hacer recomendaciones para las acciones conjuntas de la Unión Europea y la Unión Africana. Por otra parte, en cuanto a compromisos actualizados y medibles, tenemos previsto desarrollar, a finales del año, algunos de los elementos formativos estándar en materia de género, derechos humanos y derechos de los niños que se utilizarán para capacitar al personal de las misiones de la PCSD; para desarrollar, de aquí a 2013, estrategias locales para aplicar la Resolución 1325 en el ámbito de la cooperación al desarrollo en al menos el 60 % de los países en guerra y en situación de post-conflicto y, por último, para informar periódicamente sobre la aplicación de los compromisos europeos relacionados con la cuestiones de las mujeres, la paz y la seguridad, gracias a la utilización de 17 indicadores adoptados en julio de 2010. El primer informe se está ultimando en estos momentos. El 26 de octubre, la Unión Europea participó en un debate en el Consejo de Seguridad para conmemorar el Décimo Aniversario de la Resolución 1325. La Presidencia belga había organizado anteriormente tres reuniones ministeriales y de alto nivel con expertos en Bruselas, Nueva York y Ginebra con el fin de generar sensibilización y de hacer recomendaciones. La Unión Europea ha hecho firmes llamamientos para aumentar la supervisión internacional de la Resolución 1325, en particular, haciendo hincapié en todos los indicadores desarrollados por el Secretario General. Por tanto, la Unión Europea ahora pide la aplicación rápida y funcional de tales indicadores. Permítanme, en primer lugar, señor Presidente, dar las gracias al Parlamento Europeo por su continuo interés en el tema de la mujer, la paz y la seguridad, y también quisiera señalar —aunque obviamente lo saben— que el Parlamento fue la primera institución, tan solo un mes después de la aprobación de la Resolución 1325, que exigió su aplicación mediante una resolución dentro de esta misma institución. Diez años más tarde, podemos concluir que se ha avanzado. Ahora disponemos de un marco internacional mejorado significativamente, en particular, gracias a la adopción, en 2009, de las Resoluciones 1888 y 1889. El nombramiento del primer Representante Especial de las Naciones Unidas para la violencia contra la mujer en conflictos armados fue un paso importante. Es más, en la actualidad, hay más de 20 planes nacionales a escala mundial. Sin embargo, la situación persiste, y la realidad es que la protección de las mujeres en situaciones de conflicto y su participación en los procesos de mantenimiento de la paz y la reconstrucción aún están lejos de las promesas hechas y de las necesidades sobre el terreno. La violencia, y especialmente la sexual, contra las mujeres y las niñas en los conflictos sigue destruyendo muchas vidas y, con demasiada frecuencia, con total impunidad. La Unión Europea está totalmente comprometida a aplicar la Resolución 1325 y las resoluciones posteriores. Hoy en día, contamos con una buena política europea sobre las mujeres, la paz y la seguridad, que abarca todos los aspectos de las relaciones exteriores de la Unión, desde la gestión de crisis hasta la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo, ambas inclusive. A este respecto, quisiera mencionar algunos logros concretos: una de las acciones implica el intercambio de buenas prácticas. Para ello, expertos de las instituciones de la UE y los Estados miembros participan regularmente en un grupo de trabajo. Este proceso ha dado lugar a un aumento en el número de programas a escala nacional. Actualmente, un total de 10 Estados miembros disponen de un plan de acción nacional y está en curso la redacción de otros dos. La Unión Europea cuenta con una serie de programas diseñados para satisfacer las necesidades de las mujeres y las niñas en los conflictos y en las situaciones posteriores a los conflictos, como la financiación de la atención médica de las víctimas de violencia sexual. En menos de dos años, este programa ha financiado proyectos en 67 países, con una provisión total de más de 300 millones de euros. La Unión Europea ha empezado a utilizar un rastreador de género para realizar un seguimiento de la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas en los programas de cooperación al desarrollo. Cuenta con asesores de género y puntos de referencia sobre esta cuestión en cada una de sus 13 misiones relacionadas con la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), así como con puntos de referencia en materia de género en más de 80 delegaciones de la UE. En estos momentos, estamos ultimando un informe en el que las conclusiones se han extraído de la integración de las cuestiones relacionadas con el género y los derechos humanos en la Política Común de Seguridad y Defensa. La Unión Europea también está trabajando estrechamente con la sociedad civil a fin de promover la participación de las mujeres en los ámbitos de la paz y la seguridad. En el 2011, tenemos previsto poner en marcha algunos proyectos específicos para apoyar las redes de mujeres en los países afectados por la crisis, con un presupuesto estimado de 2 millones de euros. Varias delegaciones de la UE han organizado jornadas de puertas abiertas para conmemorar el Décimo Aniversario de la Resolución 1325 y para reunir a grupos locales de mujeres, tales como los de Kosovo, Bosnia y Herzegovina e Iraq, por ejemplo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kallid parlamendiliikmed! Mul on au võtta sellel arutelul sõna komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja paruness Catherine Ashtoni nimel. Oktoobri keskel korraldasid Euroopa Liit ja Aafrika Liit Addis Abebas kodanikuühiskonna jaoks seminari, et esitada soovitusi Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu ühistegevuseks. Mis puutub uuendatud ja mõõdetavatesse kohustustesse, siis plaanime aasta lõpuks töötada välja soolist võrdõiguslikkust, inimõigusi ja lapse õigusi käsitleva koolituse mõned tüüposad, mida hakatakse kasutama ÜJKP missioonide personali koolitamiseks, 2013. aastaks kavatseme koostada kohalikud strateegiad, et rakendada arengukoostöö käigus resolutsiooni nr 1325 vähemalt 60% konfliktide all kannatavates ja konfliktijärgsetes riikides, ning lõpuks plaanime anda korrapäraselt aru naisi, rahu ja julgeolekut puudutavate ELi kohustuste täitmise kohta, kasutades selleks 17 mõõdikut, mis võeti vastu 2010. aasta juulis. Esimene aruanne on praegu koostamisel. 26. oktoobril osales Euroopa Liit julgeolekunõukogu arutelul, et tähistada resolutsiooni nr 1325 kümnendat aastapäeva. Eesistujariik Belgia korraldas enne seda teadlikkuse suurendamiseks ja soovituste esitamiseks kolm kõrgetasemelist, ministrite ja ekspertide kohtumist Brüsselis, New Yorgis ja Genfis. Seega on Euroopa Liit esitanud jõulisi üleskutseid tugevamaks rahvusvaheliseks järelevalveks resolutsiooni nr 1325 rakendamise üle, tõstes eelkõige esile kõiki peasekretäri väljatöötatud mõõdikuid. Niisiis nõuab Euroopa Liit nüüd nende mõõdikute kiiret ja toimekat kasutuselevõttu. Austatud juhataja! Lubage mul kõigepealt tänada Euroopa Parlamenti jätkuva huvi eest naiste, rahu ja julgeoleku teema vastu. Kuigi te kindlasti teate seda, soovin samuti rõhutada, et Euroopa Parlament oli esimene institutsioon, kes vaid kuu pärast resolutsiooni nr 1325 vastuvõtmist esitas oma resolutsiooni kaudu üleskutse selle rakendamiseks siin institutsioonis. Nüüd, kümme aastat hiljem, näeme, et tehtud on edusamme. Praeguseks on meil märkimisväärselt täiustatud rahvusvaheline raamistik eelkõige tänu resolutsioonide nr 1888 ja 1889 vastuvõtmisele 2009. aastal. Tähtis samm oli ka relvakonfliktide puhul esineva naistevastase vägivalla küsimustega tegeleva esimese Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriesindaja ametissemääramine. Lisaks on nüüdseks kogu maailmas koostatud enam kui 20 riiklikku tegevuskava. Siiski on olukord jäänud samaks ja tegelikkuses on naiste kaitse konfliktiolukordades ja nende osalus rahuvalve- ja ülesehitusprotsessides esitatud lubadusi ja kohapealseid vajadusi arvesse võttes ikkagi ebapiisav. Naiste- ja tütarlastevastane vägivald, eriti seksuaalne vägivald, purustab konfliktides endiselt palju elusid ning liigagi sageli kaasneb sellega täielik karistamatus. Euroopa Liit on võtnud endale kindlalt ülesandeks rakendada resolutsiooni nr 1325 ja selle järelresolutsioone. Tänaseks on meil ELis usaldusväärne naisi, rahu ja julgeolekut käsitlev poliitika, mis hõlmab Euroopa Liidu välissuhete kõiki aspekte alates kriisiohjamisest kuni humanitaarabi ja arengukoostööni. Sooviksin siinkohal nimetada mõnda konkreetset saavutust: üks meetmetest hõlmab heade tavade vahetamist. Selleks osalevad ELi institutsioonide ja liikmesriikide eksperdid korrapäraselt töörühmas. Tänu sellele on riikliku tasandi programmide arv kasvanud. Nüüd on 10 liikmesriigil riiklik tegevuskava ja veel kaks tegevuskava on praegu koostamisel. Euroopa Liidus on hulk programme, mille eesmärk on täita naiste ja tütarlaste vajadusi konflikti- ja konfliktijärgsetes olukordades, näiteks seksuaalse vägivalla ohvrite arstiabi rahastamise programm. Vähem kui kahe aasta jooksul on selle programmi raames rahastatud projekte 67 riigis ja kokku on vahendeid eraldatud rohkem kui 300 miljoni euro väärtuses. Euroopa Liit hakkas kasutama süsteemi, mille abil jälgitakse soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist arengukoostöö programmides. Liidul on soolise võrdõiguslikkuse küsimuste eksperdid ja soolise võrdõiguslikkuse teabekeskused kõigil 13 ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonil ning soolise võrdõiguslikkuse teabekeskused enam kui 80 ELi delegatsioonis. Praegu on meil valmimas aruanne, milles tehakse järeldusi sooliste ja inimõiguste küsimuste lõimimise kohta ühisesse julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse. Euroopa Liit teeb tihedat koostööd ka kodanikuühiskonnaga, et edendada naiste osalemist rahu ja julgeoleku valdkondades. 2011. aastal kavatseme lasta käiku mõne konkreetse projekti, et toetada naiste võrgustikke kriisidest mõjutatud riikides. Nende hinnanguline eelarve on 2 miljonit eurot. Mitu ELi delegatsiooni on korraldanud lahtiste uste päevi, et tähistada resolutsiooni nr 1325 kümnendat aastapäeva ja kohtuda kohalike naisteühendustega näiteks Kosovos, Bosnias ja Hertsegoviinas ning Iraagis."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minulla on kunnia käyttää tässä keskustelussa puheenvuoro komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin puolesta. Lokakuun puolessavälissä Euroopan unioni ja Afrikan unioni järjestivät seminaarin kansalaisyhteiskunnalle Addis Abebassa antaakseen suosituksia Euroopan unionin ja Afrikan unionin yhteisistä toimista. Uudistettujen ja mitattavissa olevien sitoumusten osalta voidaan lisäksi todeta, että neuvosto aikoo kehittää vuoden loppuun mennessä sukupuolinäkökohtia, ihmisoikeuksia ja lapsen oikeuksia koskevaa vakiomuotoista koulutusta YTPP-operaatioiden henkilöstön kouluttamista varten, kehittää vuoteen 2013 mennessä paikallisia strategioita päätöslauselman 1325 täytäntöön panemiseksi kehitysyhteistyössä vähintään 60 prosentissa konflikteista kärsiviä ja niistä toipuvia maita ja lopuksi antaa säännöllisesti selvityksiä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien EU:n sitoumusten täytäntöönpanosta heinäkuussa 2010 hyväksyttyjen 17 indikaattorin avulla. Ensimmäistä selvitystä viimeistellään puheenvuorojemme aikana. Euroopan unioni osallistui 26. lokakuuta turvallisuusneuvostossa päätöslauselman 1325 kymmenvuotispäivän johdosta käytyyn keskusteluun. Puheenjohtajavaltio Belgia oli aikaisemmin järjestänyt kolme korkean tason ministeri- ja asiantuntijakokousta Brysselissä, New Yorkissa ja Genevessä lisätäkseen tietoisuutta ja antaakseen suosituksia. Euroopan unioni on sen vuoksi vedonnut voimakkaasti päätöslauselman 1325 kansainvälisen valvonnan lisäämisen puolesta erityisesti tähdentämällä kaikkia pääsihteerin kehittämiä indikaattoreita. Euroopan unioni vaatii näin ollen nyt kyseisten indikaattoreiden nopeaa operatiivista täytäntöönpanoa. Arvoisa puhemies, pyydän ensinnäkin saada kiittää Euroopan parlamenttia sen osoittamasta jatkuvasta kiinnostuksesta naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaa aihetta kohtaan ja huomauttaa – vaikka ilmeisesti tiedätte tämän – että parlamentti oli ensimmäinen toimielin, joka vain kuukausi päätöslauselman 1325 antamisen jälkeen vaati sen täytäntöönpanoa parlamentissa annetussa päätöslauselmassa. Kymmenen vuotta myöhemmin voimme todeta, että edistystä on saavutettu. Meillä on nyt huomattavasti paremmat kansainväliset puitteet erityisesti vuonna 2009 annettujen päätöslauselmien 1888 ja 1889 ansiosta. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa aseellisten konfliktien yhteydessä käsittelevän Yhdistyneiden Kansakuntien erityisedustajan nimittäminen oli tärkeä askel. Tämän lisäksi koko maailmassa on nykyisin yli 20 kansallista suunnitelmaa. Ongelma kuitenkin jatkuu sitkeästi, ja todellisuudessa naisten suojelu konfliktitilanteissa ja heidän osallistumisensa rauhanturvaamis- ja jälleenrakennusprosesseihin eivät edelleenkään vastaa annettuja lupauksia ja tarpeita paikan päällä. Väkivalta, ja erityisesti konfliktien yhteydessä naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta, tuhoaa edelleen monta elämää ja jää aivan liian usein kokonaan rankaisematta. Euroopan unioni on lujasti sitoutunut panemaan täytäntöön päätöslauselman 1325 ja sitä seuraavat päätöslauselmat. Nykyään EU:lla on naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva järkevä toimintalinja, joka kattaa kaikki unionin ulkosuhteisiin liittyvät näkökohdat kriisinhallinnasta humanitaariseen apuun ja kehitysyhteistyöhön. Haluan mainita tässä muutamia yksittäisiä saavutuksia: yhteen toimista liittyy hyvien käytäntöjen vaihto. Tätä varten EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden asiantuntijat osallistuvat säännöllisesti työryhmään. Tämän prosessin ansiosta kansallisten ohjelmien määrä on kasvanut. Kymmenellä jäsenvaltiolla on nyt kansallinen toimintasuunnitelma, ja kahta muuta suunnitelmaa laaditaan parhaillaan. Euroopan unionilla on joukko ohjelmia, jotka on suunniteltu täyttämään naisten ja tyttöjen tarpeet konfliktitilanteissa ja konfliktien jälkitilanteissa, esimerkiksi rahoittamalla seksuaalisen väkivallan uhrien sairaanhoito. Alle kahdessa vuodessa ohjelmasta on rahoitettu hankkeita 67 maassa myöntämällä niihin yhteensä yli 300 miljoonaa euroa. Euroopan unioni on alkanut tasa-arvokysymyksiin liittyvän järjestelmän avulla seurata sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kehitysyhteistyöohjelmissa. Kussakin sen 13:sta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatiosta on mukana tasa-arvoasiantuntijoita ja tasa-arvotietokeskuksia, ja sillä on tasa-arvotietokeskuksia yli 80:ssä EU:n edustustossa. Neuvosto viimeistelee parhaillaan kertomusta, jossa tehdään päätelmiä sukupuolinäkökohtien ja ihmisoikeuksiin liittyvien kysymysten sisällyttämisestä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Euroopan unioni tekee myös tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa edistääkseen naisten osallistumista rauhan ja turvallisuuden aloilla. Vuonna 2011 neuvosto aikoo käynnistää joitakin erityishankkeita tukeakseen kriisitilanteessa olevien maiden naisverkostoja arviolta 2 miljoonalla eurolla. Useat EU:n edustustot ovat järjestäneet avoimien ovien päiviä päätöslauselman 1325 kymmenvuotispäivän merkeissä ja tavatakseen esimerkiksi Kosovossa, Bosnia ja Hertsegovinassa ja Irakissa toimivia paikallisia naisryhmiä."@fi7
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, megtiszteltetés számomra, hogy a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Ashton bárónő nevében vehetek részt ebben a vitában. Október közepén az Európai Unió és az Afrikai Unió konferenciát szervezett a civil társadalom számára Addisz-Abebában azzal a céllal, hogy ajánlásokat tegyenek az Európai Unió és az Afrikai Unió együttes fellépéseire. Ezenkívül, ami az ismételt és mérhető kötelezettségvállalásokat illeti, az év végére ki akarjuk dolgozni a KVBP-missziók nemek közötti esélyegyenlőségre, emberi jogokra és a gyermekek jogaira vonatkozó képzésének néhány standard elemét; 2013-ra ki akarjuk dolgozni az 1325. számú határozatnak a fejlesztési együttműködés keretében történő végrehajtására irányuló helyi stratégiákat legalább a konfliktus sújtotta és konfliktus utáni helyzetben lévő országok 60%-ára nézve; végezetül pedig a 2010 júliusában elfogadott 17 indikátor alkalmazásával rendszeres jelentést akarunk bevezetni az EU-nak a nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozó kötelezettségvállalásai végrehajtásáról. Az első ilyen jelentést most öntik végleges formába. Az Európai Unió október 26-án részt vett a Biztonsági Tanácsnak az 1325. számú határozat 10. évfordulója alkalmából rendezett vitáján. Ezt megelőzően a belga elnökség a figyelem felhívása és ajánlások megfogalmazása céljából három – egy miniszteri, egy magas szintű és egy szakértői – találkozót szervezett, amelyekre Brüsszelben, New York-ban és Genfben került sor. Az Európai Unió határozottan felszólított az 1325. számú határozat fokozott nemzetközi ellenőrzésére, különösképpen a Biztonsági Tanács által kidolgozott indikátorok hangsúlyozásával. Az Európai Unió ezért most felszólít ezen indikátorok gyors és hatékony alkalmazására. Elnök úr, engedje meg, hogy mindenekelőtt köszönetet mondjak az Európai Parlamentnek a nők, a béke és a biztonság kérdései iránt tanúsított folyamatos érdeklődéséért, valamint hogy hangsúlyozzam – bár önök ezt nyilván tudják –, hogy a Parlament volt az első olyan intézmény, amely az 1325. sz. határozat elfogadása után egy hónappal annak végrehajtására szólított fel állásfoglalásában. Tíz év elteltével elmondhatjuk, hogy történtek előrelépések. Mostanra határozottan jobb a nemzetközi keret, ami különösen az 1888. és 1889. számú határozatok 2009-es elfogadásának köszönhető. Fontos lépés volt a fegyveres konfliktusok során a nők ellen elkövetett erőszak kérdésével foglalkozó első ENSZ-különmegbízott kinevezése. További előrelépést jelent, hogy jelenleg több mint 20 nemzeti terv létezik világszerte. A probléma azonban továbbra is létezik, és tény, hogy a konfliktus sújtotta térségekben élő nők védelme, valamint a békefenntartásban és a helyreállítási folyamatokban való részvételük még mindig alatta marad a vállalt kötelezettségeknek és a helyi igényeknek. Továbbra is létezik az a probléma, hogy a konfliktus sújtotta térségekben erőszakot, főként nemi erőszakot követnek el a nők és lányok ellen, ami rengeteg ember életét tönkreteszi, és nagyon sokszor teljesen büntetlen marad. Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezi magát az 1325. számú határozat és az azt követő határozatok végrehajtása mellett. Ma az Uniónak hatékony és eredményes politikája van a nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozóan, amely az Unió külkapcsolatainak valamennyi aspektusát fedi – a válságkezeléstől kezdve a humanitárius segítségnyújtáson át a fejlesztési együttműködésig. Szeretnék megemlíteni néhány konkrét előrelépést: az egyik ezek közül a bevált gyakorlatok cseréje. A bevált gyakorlatok cseréje érdekében az uniós intézmények és tagállamok szakértői rendszeresen részt vesznek egy munkacsoportban. Ez a folyamat a nemzeti szintű programok számának növekedéséhez vezetett. 10 tagállam már most rendelkezik nemzeti cselekvési tervvel, két további tagállam cselekvési tervének kidolgozása pedig folyamatban van. Az Európai Unió számos programot hozott létre a konfliktushelyzetekben és konfliktus utáni helyzetekben élő nők és lányok szükségleteinek biztosítására; ilyen például a nemi erőszak áldozatai orvosi ellátásának finanszírozása. E program keretében kevesebb mint két év alatt 67 különböző országban finanszíroztunk projekteket összesen több mint 300 millió EUR-val. Az Európai Unió elindított egy, a nemi dimenziót nyomon követő programot a fejlesztési együttműködési programok nemi dimenziói fő jellemzőinek nyomon követésére. Az Unió mind a 13 közös biztonság- és védelempolitikához (KBVP) kapcsolódó küldetésének vannak nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsadói és nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó kapcsolattartó pontjai, ezenkívül több mint 80 uniós küldöttségben vannak nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó kapcsolattartó pontok. Jelenleg öntünk végleges formába egy jelentést, amelyben megfogalmazzuk következtetéseinket a nemek közötti esélyegyenlőség és az emberi jogok szempontjainak a közös biztonság- és védelempolitikába történő beillesztésével kapcsolatban. Az Európai Unió a civil társadalommal is szorosan együttműködik a nők béke és biztonság területein való részvételének előmozdítása érdekében. 2011-ben el akarunk indítani néhány, megközelítőleg 2 millió EUR költségvetésű projektet, amelyek célja a női hálózatok támogatása a válság sújtotta országokban. Számos uniós küldöttség – így például a koszovói, a bosznia-hercegovinai és az iraki – nyílt napokat szervezett a 1325. számú határozat 10. évfordulója alkalmából, valamint azzal a céllal, hogy találkozzanak a helyi nőszervezetekkel."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l’onore di prendere la parola in questa discussione a nome della baronessa Ashton, Vicepresidente della Commissione e Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. A metà ottobre l’Unione europea e l’Unione africana hanno organizzato un seminario per la società civile ad Addis Abeba allo scopo di formulare raccomandazioni per future azioni congiunte. Per quanto concerne gli impegni rinnovabili e misurabili, entro la fine dell’anno intendiamo sviluppare alcuni aspetti standard di formazione in materia di genere, diritti umani e dei bambini da applicare nella formazione del personale impegnato nelle missioni PSDC; entro il 2013 è prevista la messa a punto di strategie locali al fine di attuare la risoluzione 1325 nell’ambito della cooperazione allo sviluppo in almeno il 60 per cento dei paesi in situazioni di conflitto e post-conflitto; da ultimo ci proponiamo di riferire con regolarità sulla realizzazione degli impegni dell’Unione in materia di donne, pace e sicurezza, avvalendoci dei diciassette indicatori adottati nel luglio del 2010. La prima relazione è in fase di ultimazione. Il 26 ottobre l’Unione europea ha preso parte a una discussione tenutasi presso il Consiglio di sicurezza in occasione del decimo anniversario della risoluzione 1325. In precedenza la Presidenza belga aveva organizzato tre riunioni (a livello ministeriale, ad alto livello e di esperti) a Bruxelles, New York e Ginevra al fine di sensibilizzare e formulare raccomandazioni. L’Unione europea ha pertanto fortemente invocato il rafforzamento del monitoraggio internazionale della risoluzione 1325, in particolare dando rilievo agli indicatori elaborati dal Segretario generale. L’Unione europea chiede quindi la rapida applicazione operativa di questi indicatori. Signor Presidente, mi consenta in primo luogo di ringraziare il Parlamento europeo per l’incessante interesse riservato al tema delle donne, della pace e della sicurezza, nonché di sottolineare – benché sia ampiamente noto – che il Parlamento è stata la prima istituzione, a solo un mese dall’adozione della risoluzione 1325, a chiederne l’attuazione con una risoluzione parlamentare. A distanza di dieci anni i progressi compiuti sono inconfutabili: ci troviamo di fronte a un quadro internazionale notevolmente rafforzato, in particolare grazie all’adozione, nel 2009, delle risoluzioni 1888 e 1889. La nomina del primo rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la violenza contro le donne nei conflitti armati è stato un grande passo in avanti. Attualmente in tutto il mondo esistono oltre venti piani nazionali, ma i problemi persistono e la protezione delle donne in situazioni di conflitto e la loro partecipazione ai processi di pace e di ricostruzione nella relatà non soddisfano ancora le promesse fatte e le esigenze sul campo. La violenza, segnatamente quella sessuale, ai danni di donne e bambine in situazioni di conflitto continua a distruggere molte vite, restando troppo spesso nella più totale impunità. L’Unione europea resta fermamente impegnata a dare attuazione alla risoluzione 1325 e alle successive risoluzioni. Oggi è in vigore una valida politica europea in materia di donne, pace e sicurezza, estesa a tutti gli aspetti delle relazioni esterne dell’Unione, dalla gestione della crisi fino agli aiuti umanitari e alla cooperazione allo sviluppo. In questa sede desidero citare alcuni risultati concreti: una di queste azioni comporta lo scambio delle buone pratiche. Vorrei inoltre segnalare la regolare partecipazione a una task force di esperti delle istituzioni dell’Unione europea e degli Stati membri, processo che ha comportato un aumento del numero di programmi a livello nazionale. In dieci Stati membri al momento è attivo un piano di azione nazionale e altri due sono in fase di preparazione. L’Unione europea ha adottato una serie di programmi volti a rispondere alle esigenze di donne e bambine in situazioni di conflitto e post-conflitto, quali il finanziamento dell’assistenza medica per le vittime di violenza sessuale. In meno di due anni il programma ha finanziato progetti in 67 paesi, con una dotazione complessiva di oltre 300 milioni di euro. L’Unione europea ha iniziato a utilizzare un sistema di controllo per monitorare l’integrazione di genere nei programmi di cooperazione allo sviluppo. Sono previsti consulenti e punti di contatto per le questioni di genere in ciascuna delle sue tredici missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), oltre a punti di contatto per le questioni di genere in oltre 80 delegazioni dell’Unione. Attualmente stiamo ultimando una relazione le cui conclusioni sono tratte dall’integrazione delle questioni di genere e di diritti umani in seno alla politica di sicurezza e di difesa comune. L’Unione europea sta anche collaborando con la società civile per promuovere la partecipazione delle donne nell’ambito della pace e della sicurezza. Nel 2011 intendiamo lanciare alcuni progetti specifici a sostegno delle reti associative femminili nei paesi colpiti dalle crisi, con una dotazione stimata di due milioni di euro. Diverse delegazioni dell’Unione hanno organizzato giornate “a porte aperte” per celebrare il decimo anniversario della risoluzione 1325 e incontrare gruppi di donne locali, ad esempio in Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Iraq."@it12
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, j'ai l'honneur de prendre la parole dans ce débat au nom de Lady Ashton, vice-présidente de la Commission et Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. À la mi-octobre, l'Union européenne et l'Union africaine ont organisé un séminaire pour la société civile à Addis-Abeba, en vue de faire des recommandations pour des actions conjointes Union européenne-Union africaine. Et en ce qui concerne les engagements renouvelés et mesurables, nous envisageons de développer, avant la fin de l'année, des éléments standards de formation en matière de genre – droits de l'homme, droits de l'enfant – qui seront utilisés pour la formation du personnel des missions de politique de sécurité et de défense commune, de développer pour 2013 des stratégies locales pour mettre en œuvre la résolution n 1325 dans la coopération au développement dans au moins 60 % des pays en conflit ou post-conflit et, enfin, de faire régulièrement rapport sur la mise en œuvre des engagements de l'Union pour les femmes, la paix et la sécurité, en utilisant les 17 indicateurs qui ont été adoptés en juillet 2010. Le premier rapport est en cours de finalisation. Le 26 octobre dernier, l'Union européenne a participé à un débat au Conseil de sécurité à l'occasion du dixième anniversaire de la résolution n 1325. Auparavant, la Présidence belge avait organisé trois événements au niveau ministériel, à haut niveau et au niveau des experts, à Bruxelles, New York et Genève afin de sensibiliser et de formuler des recommandations. En conséquence, l'Union européenne a plaidé fortement pour le renforcement du "monitoring" international de la résolution n 1325, en particulier en mettant en avant l'ensemble des indicateurs développés par le Secrétaire général. L'Union européenne appelle donc maintenant à la mise en œuvre rapide et opérationnelle de ces indicateurs. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de remercier le Parlement européen concernant son intérêt constant pour le thème des femmes, de la paix et de la sécurité et de rappeler – mais vous le savez évidemment – que le Parlement a été la première institution, un mois seulement après l'adoption de la résolution n 1325, à plaider pour sa mise en œuvre par le biais d'une résolution au sein de cette institution. Dix ans après, nous pouvons constater que des progrès ont été réalisés. Nous disposons à présent d'un cadre international considérablement renforcé, en particulier grâce à l'adoption, en 2009, des résolutions n 1888 et 1889. La nomination du premier représentant spécial des Nations unies sur la violence contre les femmes dans les conflits armés a constitué une étape significative. De plus, il existe actuellement plus de vingt plans nationaux de par le monde. Cependant, la situation demeure et la réalité montre que la protection des femmes dans les situations de conflit ainsi que leur participation aux processus de maintien de la paix et de reconstruction restent en-deçà des engagements et des besoins sur le terrain. La violence contre les femmes et les filles dans les conflits, et en particulier les violences sexuelles, continuent à dévaster de nombreuses vies et ceci, dans une pleine impunité dans de trop nombreux cas. L'Union européenne est résolument engagée en faveur de la mise en œuvre de la résolution n 1325 et des résolutions subséquentes. Nous disposons aujourd'hui d'une politique solide de l'Union européenne sur les femmes, la paix et la sécurité, recouvrant tous les aspects des relations extérieures de l'Union, depuis la gestion des crises jusqu'à l'aide humanitaire et à la coopération au développement. Je voudrais citer ici quelques réalisations concrètes: une des actions consiste en l'échange de bonnes pratiques. À cette fin, les experts des institutions de l'Union européenne et des États membres participent régulièrement à une task-force. Ce processus a permis d'augmenter le nombre de programmes au niveau national. Dix États membres ont à présent un plan d'action national et deux autres sont en préparation. L'Union européenne dispose d'une série de programmes, qui répondent aux besoins des femmes et des filles dans les situations de conflit et d'après-conflit, comme le financement des services médicaux pour les victimes de violences sexuelles. En moins de deux ans, ce programme a financé des projets dans 67 pays, pour un total de plus de 300 millions d'euros. L'Union européenne a commencé à utiliser un système permettant de faire le suivi des aspects de genre dans ces programmes de coopération au développement. L'Union dispose de conseillers ou de points de contact pour les questions de genre dans chacune de ses treize missions de politique de sécurité et de défense commune, ainsi que des points de contact pour les questions de genre dans plus de 80 délégations de l'Union. Nous sommes actuellement en train de finaliser un rapport tirant les leçons de l'intégration des questions de genre et de droits de l'homme dans la politique de sécurité et de défense commune. L'Union européenne travaille aussi étroitement avec la société civile pour favoriser la participation des femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité. Pour 2011, nous prévoyons des projets spécifiques pour soutenir des réseaux de femmes dans des pays affectés par des crises, pour un budget estimé à 2 millions d'euros. Plusieurs délégations de l'Union ont organisé des journées portes ouvertes pour marquer ce dixième anniversaire de la résolution n 1325 et pour rencontrer des groupes locaux de femmes, par exemple au Kosovo, en Bosnie-et-Herzégovine et en Iraq."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, man ir liels gods uzstāties šajās debatēs baroneses Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos, vārdā. Oktobra vidū Eiropas Savienība un Āfrikas Savienība organizēja semināru pilsoniskajai sabiedrībai Adisabebā, lai izstrādātu ieteikumus kopīgām Eiropas Savienības un Āfrikas Savienības rīcībām. Turklāt attiecībā uz atjaunotām un izmērāmām saistībām mēs plānojam līdz gada beigām izstrādāt dažus standarta apmācības elementus dzimuma, cilvēktiesību un bērnu tiesību jomā, kurus izmantos, lai apmācītu misiju darbiniekus; līdz 2013. gadam izstrādāt vietējās stratēģijas Rezolūcijas Nr. 1325 īstenošanai sadarbības attīstības jomā vismaz 60 % no konflikta un pēckonflikta valstīm; un, visbeidzot, regulāri sniegt ziņojumus par ES saistību sieviešu, miera un drošības jomā īstenošanu, izmantojot 17 rādītājus, kurus pieņēma 2010. gada jūlijā. Pašlaik tiek pabeigts pirmais ziņojums. Eiropas Savienība piedalījās debatēs Drošības padomē 26. oktobrī, lai atzīmētu Rezolūcijas Nr. 1325 desmito gadadienu. Pirms tam Beļģijas prezidentūra noorganizēja trīs — ministru, augsta līmeņa un ekspertu — sanāksmes Briselē, Ņujorkā un Ženēvā, lai vairotu informētību un izstrādātu ieteikumus. Eiropas Savienība pauda aktīvu atbalstu Rezolūcijas Nr. 1325 īstenošanas paplašinātai starptautiskai uzraudzībai, jo īpaši uzsverot visus ģenerālsekretāra izstrādātos rādītājus. Tāpēc Eiropas Savienība tagad aicina ātri un operatīvi īstenot šos rādītājus. Priekšsēdētāja kungs, sākumā ļaujiet man pateikties Eiropas Parlamentam par tā nepārtraukto interesi par sieviešu, miera un drošības tematu, kā arī uzsvērt — lai gan jūs visi to jau acīmredzot zināt —, ka Parlaments bija pirmā iestāde, kura tikai vienu mēnesi pēc Rezolūcijas Nr. 1325 pieņemšanas aicināja to īstenot, pieņemot rezolūciju šajā iestādē. Pēc 10 gadiem mēs varam secināt, ka ir gūti panākumi. Tagad mums ir ievērojami uzlabots starptautisks regulējums, īpaši pateicoties Rezolūciju Nr. 1888 un Nr. 1889 pieņemšanai 2009. gadā. Liela nozīme bija pirmās ANO īpašās pārstāves saistībā ar vardarbību pret sievietēm bruņotos konfliktos iecelšanai. Turklāt pašlaik visā pasaulē ir izstrādāti vairāk nekā 20 valstu plāni. Tomēr situācija un realitāte ir tāda, ka sieviešu aizsardzība konflikta situācijās un viņu līdzdalība miera uzturēšanas un atjaunošanas procesos vēl atpaliek no izteiktajiem solījumiem un vietējām vajadzībām. Vardarbība — un īpaši seksuālā vardarbība pret sievietēm un meitenēm konfliktos — turpina izpostīt daudzas dzīves un pārāk bieži paliek pilnīgi nesodīta. Eiropas Savienība ir stingri apņēmusies īstenot Rezolūciju Nr. 1325 un turpmākās rezolūcijas. Šodien pārdomāta ES politika sieviešu, miera un drošības jomā aptver visus Savienības ārējo attiecību aspektus, sākot no krīzes pārvaldības līdz humānajai palīdzībai un to ietverot, kā arī sadarbību attīstības jomā. Es vēlos uzsvērt dažus īpašus sasniegumus: viena no rīcībām ietver apmaiņu ar labu praksi. Šajā sakarā eksperti no ES iestādēm un dalībvalstīm regulāri piedalās darba grupās. Šī procesa ietekmē programmu skaits valstu līmenī ir pieaudzis. Pašlaik 10 dalībvalstīm ir valstu rīcības plāni un vēl divi plāni tiek izstrādāti. Eiropas Savienība ir izstrādājusi vairākas programmas, kuras paredzētas sieviešu un meiteņu vajadzību apmierināšanai konflikta un pēckonflikta situācijās, piemēram, programma seksuālās vardarbības upuru medicīniskās aprūpes finansēšanai. Nepilnos divos gados šī programma ir finansējusi projektus 67 valstīs, ieguldot kopsummā vairāk nekā EUR 300 miljonus. Eiropas Savienība ir sākusi izmantot dzimuma aspekta noteikšanu, lai noteiktu dzimuma līdztiesības aspekta iekļaušanu sadarbības programmās attīstības jomā. Tai ir padomnieki un kontaktpunkti dzimumu līdztiesības jautājumos visās 13 kopējās drošības un aizsardzības politikas ( ) misijās, kā arī kontaktpunkti dzimumu līdztiesības jautājumos vairāk nekā 80 ES delegācijās. Pašlaik mēs pabeidzam darbu pie ziņojuma, kurā izdarīti secinājumi par dzimuma un cilvēktiesību jautājumu integrāciju kopējā drošības un aizsardzības politikā. Eiropas Savienība cieši sadarbojas arī ar pilsonisko sabiedrību, lai veicinātu sieviešu līdzdalību miera un drošības jomās. Mēs plānojam 2011. gadā uzsākt dažus īpašus projektus, lai atbalstītu sieviešu organizācijas krīžu skartajās valstīs; projektu plānotais budžets ir EUR 2 miljoni. Vairākas ES delegācijas noorganizēja atvērto durvju dienas, lai atzīmētu Rezolūcijas Nr. 1325 desmito gadadienu un satiktu vietējās sieviešu grupas, piemēram, Kosovā, Bosnijā un Hercegovinā, Irākā."@lv13
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, j'ai l'honneur de prendre la parole dans ce débat au nom de Lady Ashton, vice-présidente de la Commission et Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. À la mi-octobre, l'Union européenne et l'Union africaine ont organisé un séminaire pour la société civile à Addis-Abeba, en vue de faire des recommandations pour des actions conjointes Union européenne-Union africaine. Et en ce qui concerne les engagements renouvelés et mesurables, nous envisageons de développer, avant la fin de l'année, des éléments standards de formation en matière de genre – droits de l'homme, droits de l'enfant – qui seront utilisés pour la formation du personnel des missions de politique de sécurité et de défense commune, de développer pour 2013 des stratégies locales pour mettre en œuvre la résolution n 1325 dans la coopération au développement dans au moins 60 % des pays en conflit ou post-conflit et, enfin, de faire régulièrement rapport sur la mise en œuvre des engagements de l'Union pour les femmes, la paix et la sécurité, en utilisant les 17 indicateurs qui ont été adoptés en juillet 2010. Le premier rapport est en cours de finalisation. Le 26 octobre dernier, l'Union européenne a participé à un débat au Conseil de sécurité à l'occasion du dixième anniversaire de la résolution n 1325. Auparavant, la Présidence belge avait organisé trois événements au niveau ministériel, à haut niveau et au niveau des experts, à Bruxelles, New York et Genève afin de sensibiliser et de formuler des recommandations. En conséquence, l'Union européenne a plaidé fortement pour le renforcement du "monitoring" international de la résolution n 1325, en particulier en mettant en avant l'ensemble des indicateurs développés par le Secrétaire général. L'Union européenne appelle donc maintenant à la mise en œuvre rapide et opérationnelle de ces indicateurs. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de remercier le Parlement européen concernant son intérêt constant pour le thème des femmes, de la paix et de la sécurité et de rappeler – mais vous le savez évidemment – que le Parlement a été la première institution, un mois seulement après l'adoption de la résolution n 1325, à plaider pour sa mise en œuvre par le biais d'une résolution au sein de cette institution. Dix ans après, nous pouvons constater que des progrès ont été réalisés. Nous disposons à présent d'un cadre international considérablement renforcé, en particulier grâce à l'adoption, en 2009, des résolutions n 1888 et 1889. La nomination du premier représentant spécial des Nations unies sur la violence contre les femmes dans les conflits armés a constitué une étape significative. De plus, il existe actuellement plus de vingt plans nationaux de par le monde. Cependant, la situation demeure et la réalité montre que la protection des femmes dans les situations de conflit ainsi que leur participation aux processus de maintien de la paix et de reconstruction restent en-deçà des engagements et des besoins sur le terrain. La violence contre les femmes et les filles dans les conflits, et en particulier les violences sexuelles, continuent à dévaster de nombreuses vies et ceci, dans une pleine impunité dans de trop nombreux cas. L'Union européenne est résolument engagée en faveur de la mise en œuvre de la résolution n 1325 et des résolutions subséquentes. Nous disposons aujourd'hui d'une politique solide de l'Union européenne sur les femmes, la paix et la sécurité, recouvrant tous les aspects des relations extérieures de l'Union, depuis la gestion des crises jusqu'à l'aide humanitaire et à la coopération au développement. Je voudrais citer ici quelques réalisations concrètes: une des actions consiste en l'échange de bonnes pratiques. À cette fin, les experts des institutions de l'Union européenne et des États membres participent régulièrement à une task-force. Ce processus a permis d'augmenter le nombre de programmes au niveau national. Dix États membres ont à présent un plan d'action national et deux autres sont en préparation. L'Union européenne dispose d'une série de programmes, qui répondent aux besoins des femmes et des filles dans les situations de conflit et d'après-conflit, comme le financement des services médicaux pour les victimes de violences sexuelles. En moins de deux ans, ce programme a financé des projets dans 67 pays, pour un total de plus de 300 millions d'euros. L'Union européenne a commencé à utiliser un système permettant de faire le suivi des aspects de genre dans ces programmes de coopération au développement. L'Union dispose de conseillers ou de points de contact pour les questions de genre dans chacune de ses treize missions de politique de sécurité et de défense commune, ainsi que des points de contact pour les questions de genre dans plus de 80 délégations de l'Union. Nous sommes actuellement en train de finaliser un rapport tirant les leçons de l'intégration des questions de genre et de droits de l'homme dans la politique de sécurité et de défense commune. L'Union européenne travaille aussi étroitement avec la société civile pour favoriser la participation des femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité. Pour 2011, nous prévoyons des projets spécifiques pour soutenir des réseaux de femmes dans des pays affectés par des crises, pour un budget estimé à 2 millions d'euros. Plusieurs délégations de l'Union ont organisé des journées portes ouvertes pour marquer ce dixième anniversaire de la résolution n 1325 et pour rencontrer des groupes locaux de femmes, par exemple au Kosovo, en Bosnie-et-Herzégovine et en Iraq."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb de eer om tijdens dit debat het woord te voeren namens mevrouw Ashton, vicevoorzitter van de Commissie en hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Half oktober hebben de Europese Unie en de Afrikaanse Unie in Addis Abeba een seminar georganiseerd voor het maatschappelijk middenveld, teneinde aanbevelingen te doen voor gezamenlijke acties van beide Unies. Met betrekking tot hernieuwde en meetbare verplichtingen willen wij voor het einde van het jaar standaard opleidingsonderdelen ontwikkelen op het gebied van gender, mensenrechten en kinderrechten, die zullen worden gebruikt voor de opleiding van het personeel van missies van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Ook willen wij voor 2013 lokale strategieën ontwikkelen voor de tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 in de ontwikkelingssamenwerking in minstens 60 procent van de landen waarin conflicten bestaan of hebben bestaan. Ten slotte zullen wij regelmatig verslag uitbrengen over de tenuitvoerlegging van verplichtingen van de Unie ten aanzien van vrouwen, vrede en veiligheid aan de hand van de zeventien indicatoren die in juli 2010 zijn aangenomen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het eerste verslag. Op 26 oktober jongstleden heeft de Europese Unie deelgenomen aan een debat van de Veiligheidsraad ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Resolutie 1325. Hieraan voorafgaand had het Belgische voorzitterschap drie bijeenkomsten georganiseerd op ministerieel niveau, op hoog niveau en op deskundigenniveau, in Brussel, New York en Genève, met het oog op bewustmaking en het formuleren van aanbevelingen. De Europese Unie heeft hier sterk gepleit voor de versterking van het internationaal toezicht op Resolutie 1325, in het bijzonder door de nadruk te leggen op alle indicatoren die zijn ontwikkeld door de secretaris-generaal. De Europese Unie roept daarom nu op tot een snelle operationele tenuitvoerlegging van deze indicatoren. Mijnheer de Voorzitter, staat u mij allereerst toe om het Europees Parlement te bedanken voor de voortdurende interesse in het thema van vrouwen, vrede en veiligheid, en eraan te herinneren – hoewel u dat natuurlijk wel weet – dat het Parlement de eerste instelling was die, slechts een maand na de aanneming van Resolutie 1325, pleitte voor tenuitvoerlegging door middel van een resolutie binnen deze instelling. Tien jaar later kunnen we vaststellen dat er vooruitgang is geboekt. We beschikken nu over een aanzienlijk sterker internationaal kader, in het bijzonder dankzij de aanneming van de resoluties 1888 en 1889 in 2009. De benoeming van de eerste speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor geweld tegen vrouwen in gewapende conflicten was een belangrijke stap. Bovendien bestaan er nu meer dan twintig nationale plannen in de hele wereld. Toch duurt deze situatie onverminderd voort en in de praktijk blijkt dat de bescherming van vrouwen in conflictsituaties en hun deelname aan processen van vredeshandhaving en wederopbouw achterblijven bij de verplichtingen en de noden ter plekke. Het geweld, en in het bijzonder seksueel geweld, tegen vrouwen en meisjes in conflicten blijft talloze levens verwoesten en dat geweld blijft in te veel gevallen geheel onbestraft. De Europese Unie zet zich vastberaden in voor de tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 en de daaropvolgende resoluties. De Europese Unie kent inmiddels een degelijk beleid voor vrouwen, vrede en veiligheid, dat alle aspecten van buitenlandse betrekkingen van de Unie bestrijkt, van crisisbeheersing tot humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Ik wil hier enkele concrete resultaten noemen. Een van de maatregelen bestaat uit de uitwisseling van goede praktijken. Hiertoe participeren deskundigen van de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten regelmatig in een taskforce. Hierdoor kon het aantal programma's op nationaal niveau toenemen. Tien lidstaten hebben momenteel een nationaal actieplan en twee andere plannen zijn in voorbereiding. De Europese Unie beschikt over een reeks programma's die tegemoetkomen aan de behoeften van vrouwen en meisjes tijdens en na conflicten, zoals de financiering van medische zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. In minder dan twee jaar tijd zijn er met dit programma projecten gefinancierd in 67 landen, voor in totaal meer dan driehonderd miljoen euro. De Europese Unie heeft een systeem in gebruik genomen om genderaspecten in haar programma's voor ontwikkelingssamenwerking te bewaken. De Unie beschikt over adviseurs en contactpunten voor gendervraagstukken in alle dertien missies van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), evenals contactpunten voor gendervraagstukken in meer dan tachtig delegaties van de Unie. We leggen momenteel de laatste hand aan een verslag waarin we de opneming van het gendervraagstuk en de mensenrechten in het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid evalueren. De Europese Unie werkt ook nauw samen met het maatschappelijk middenveld om de participatie van vrouwen op het gebied van vrede en veiligheid te bevorderen. Voor 2011 hebben we specifieke projecten gepland om vrouwennetwerken te ondersteunen in landen die door crises zijn getroffen, met een geraamde begroting van twee miljoen euro. Verscheidene delegaties van de Unie hebben open dagen georganiseerd ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Resolutie 1325 en om lokale vrouwengroeperingen te ontmoeten, bijvoorbeeld in Kosovo, Bosnië en Herzegovina en Irak."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Mam zaszczyt w ramach dzisiejszej debaty wypowiadać się w imieniu baronessy Ashton, wiceprzewodniczącej Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Unia Europejska oraz Unia Afrykańska zorganizowały w połowie października w Addis Abebie seminarium dla przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, mające na celu przygotowanie zaleceń dotyczących wspólnych działań Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Ponadto w odniesieniu do odnowionych i wymiernych zobowiązań planujemy do końca roku opracować standardowe elementy szkolenia w zakresie równości płci, praw człowieka i praw dziecka, które zostaną wykorzystane podczas szkolenia personelu misji w ramach WPBiO; planujemy także opracować przed rokiem 2013 strategie lokalne pozwalające na wdrożenie postanowień rezolucji nr 1325 dotyczących współpracy na rzecz rozwoju w co najmniej 60 % krajów dotkniętych, teraz lub w niedalekiej przeszłości, konfliktami zbrojnymi; i wreszcie planujemy przedstawianie, przy wykorzystaniu 17 wskaźników przyjętych w lutym 2010 roku, regularnych sprawozdań z procesu realizacji zobowiązań dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Prace nad pierwszym sprawozdaniem właśnie dobiegają końca. Unia Europejska wzięła w dniu 26 października udział w debacie Rady Bezpieczeństwa przeprowadzonej z okazji 10. rocznicy przyjęcia rezolucji nr 1325. Prezydencja belgijska uprzednio zorganizowała trzy spotkania w Brukseli, Nowym Jorku i Genewie: spotkanie ministerialne, spotkanie wysokiego szczebla i spotkanie ekspertów, w celu zwiększenia świadomości i przygotowania zaleceń. W ten sposób Unia Europejska zdecydowanie wezwała do wzmożonej międzynarodowej kontroli przestrzegania postanowień rezolucji nr 1325, w szczególności poprzez podkreślenie wszystkich wskaźników opracowanych przez Sekretarza Generalnego. W związku z tym obecnie Unia Europejska wzywa do szybkiego i sprawnego wdrożenia wspomnianych wskaźników. Panie Przewodniczący! Pozwolę sobie na początek podziękować Parlamentowi Europejskiemu za nieustające zainteresowanie kwestią kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, a także zauważyć, że – choć niewątpliwie zdają sobie państwo z tego sprawę – Parlament był pierwszą instytucją, która zaledwie miesiąc od przyjęcia rezolucji nr 1325 wezwała do jej wdrożenia, poprzez własną rezolucję. Teraz, dziesięć lat później, możemy wywnioskować, że dokonał się postęp w tym zakresie. Obecnie dysponujemy znacząco wzmocnionymi ramami międzynarodowymi, szczególnie dzięki przyjęciu w roku 2009 rezolucji nr 1888 i 1889. Ważnym krokiem było nominowanie pierwszego specjalnego przedstawiciela ONZ ds. przemocy wobec kobiet w czasie konfliktów zbrojnych. Ponadto obecnie na całym świecie istnieje ponad 20 planów krajowych. Sytuacja jednak nie ulega zmianie, a w rzeczywistości ochrona kobiet w czasie konfliktów oraz ich udział w procesie utrzymywania pokoju i naprawy są wciąż niewspółmierne do złożonych obietnic oraz do potrzeb w terenie. Przemoc, a szczególnie przemoc seksualna, wobec kobiet i dziewcząt w czasie konfliktów zbrojnych wciąż przynosi wiele ofiar i na dodatek zbyt często uchodzi zupełnie bezkarnie. Unia Europejska jest silnie zaangażowana w proces wdrażania postanowień rezolucji nr 1325 oraz kolejnych rezolucji dotyczących tych kwestii. Obecna polityka UE dotycząca kobiet, pokoju i bezpieczeństwa jest bardzo rozsądna i obejmuje wszystkie aspekty stosunków zewnętrznych Unii, począwszy od zarządzania kryzysowego, aż po pomoc humanitarną i współpracę na rzecz rozwoju. Chciałbym wspomnieć przy tej okazji o kilku konkretnych osiągnięciach: jedno z działań wymaga wymianą dobrych praktyk. W tym celu w spotkaniach grupy zadaniowej często uczestniczą eksperci z instytucji UE i z państw członkowskich. Takie postępowanie doprowadziło do zwiększenia liczby programów na szczeblu krajowym. Obecnie dziesięć państw członkowskich dysponuje już krajowymi planami działania, a dwa kolejne pracują nad projektami swoich planów. Unia Europejska opracowała zestaw programów mających na celu dbanie o potrzeby kobiet i dziewcząt w czasie konfliktów zbrojnych oraz po ich zakończeniu, takich jak finansowanie opieki medycznej dla ofiar przemocy seksualnej. Omawiany program, poprzez przyznanie łącznie kwoty ponad 300 milionów euro, pozwolił w okresie krótszym niż dwa lata na sfinansowanie projektów w 67 krajach. Unia Europejska zaczęła stosować system służący do sprawdzenia stopnia uwzględnienia aspektu płci w programach współpracy na rzecz rozwoju. We wszystkich 13 unijnych misjach w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) działają doradcy ds. problematyki płci oraz punkty kontaktowe ds. równości płci; punkty kontaktowe ds. równości płci funkcjonują również w ponad 80 delegaturach UE. Obecnie dobiegają końca prace nad sprawozdaniem, w którym przedstawimy wnioski dotyczące uwzględnienia we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony kwestii związanych z równością płci oraz przestrzeganiem praw człowieka. Ponadto Unia Europejska ściśle współpracuje ze społeczeństwem obywatelskim w celu wsparcia udziału kobiet w działaniach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. W roku 2011 planujemy uruchomienie konkretnych projektów mających na celu wsparcie organizacji kobiecych na obszarach dotkniętych kryzysem i przeznaczenie na te projekty budżetu w wysokości około 2 milionów euro. Liczne delegatury UE zorganizowały Dni Otwarte w celu uczczenia 10. rocznicy przyjęcia rezolucji nr 1325 i spotkania się z lokalnymi ugrupowaniami kobiecymi, na przykład w Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz w Iraku."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, tenho a honra de usar da palavra neste debate em nome da Baronesa Ashton, Vice-Presidente da Comissão e Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. Em meados de Outubro, a União Europeia e a União Africana organizaram um seminário para a sociedade civil em Adis-Abeba, com vista à elaboração de recomendações para as acções conjuntas União Europeia-União Africana. Além disso, no que diz respeito aos renovados e mensuráveis compromissos, tencionamos desenvolver, até ao final do ano, alguns padrões de formação em matéria de género, direitos humanos e direitos das crianças que serão utilizados para formar o pessoal das missões PCSD, desenvolver também, até 2013, estratégias locais com vista à implementação da Resolução 1325 no âmbito da cooperação para o desenvolvimento, em pelo menos 60% dos países em conflito e em situação de pós-conflito, e, por último, apresentar com regularidade relatórios sobre a implementação dos compromissos da União Europeia relativamente às mulheres, à paz e à segurança, fazendo uso dos 17 indicadores que foram adoptados em Julho de 2010. O primeiro relatório estará agora a ser finalizado. Em 26 de Outubro, a União Europeia participou num debate no Conselho de Segurança para assinalar o 10.º aniversário da Resolução 1325. A Presidência belga organizou previamente três reuniões ministeriais, e com especialistas de alto nível, em Bruxelas, Nova Iorque e Genebra, com vista a uma maior sensibilização para a questão e à elaboração de recomendações. Por conseguinte, a União Europeia tem feito fortes apelos no sentido de reforçar a "monitorização" internacional da Resolução 1325, dando especial ênfase ao conjunto de indicadores desenvolvidos pelo Secretário-Geral. A União Europeia exorta pois à rápida e operacional aplicação dos indicadores. Permita-me, em primeiro lugar, Senhor Presidente, que agradeça ao Parlamento Europeu o seu permanente interesse no tema das mulheres, da paz e da segurança, e refira - apesar de obviamente o saberem - que o Parlamento foi a primeira Instituição, apenas um mês após a aprovação da Resolução 1325, a solicitar a sua aplicação por meio de uma resolução no seio desta instituição. Dez anos depois, podemos concluir que foram realizados progressos. Dispomos agora de um quadro internacional significativamente reforçado, em particular graças à aprovação, em 2009, das resoluções 1888 e 1889. A nomeação do primeiro Representante Especial das Nações Unidas para a violência contra mulheres nos conflitos armados constitui uma etapa importante. Além disso, existem actualmente mais de 20 planos nacionais em todo o mundo. No entanto, a situação persiste, e a realidade é que a protecção das mulheres em situações de conflito e a sua participação nos processos de estabelecimento da paz e reconstrução ainda está muito aquém dos compromissos assumidos e das necessidades no terreno. A violência, e em especial a violência sexual, contra mulheres, raparigas e meninas nos conflitos continua a destruir muitas vidas e, frequentemente, com total impunidade. A União Europeia está firmemente empenhada na aplicação da Resolução 1325 e das resoluções subsequentes. Dispomos hoje de uma política europeia sólida no que respeita às mulheres, à paz e à segurança, abrangendo todos os aspectos das relações externas da União, desde a gestão de crises até à ajuda humanitária e à cooperação para o desenvolvimento. Gostaria de mencionar algumas acções concretas: uma delas envolve o intercâmbio de boas práticas. Nesse sentido, os especialistas das Instituições da União Europeia e dos Estados-Membros participam regularmente num grupo de trabalho. Este processo levou a um aumento do número de programas a nível nacional. 10 Estados-Membros têm agora um plano de acção nacional e está em curso a elaboração de mais dois. A União Europeia dispõe de uma série de programas destinados a satisfazer as necessidades das mulheres e das raparigas em situações de conflito e pós-conflito, como o financiamento da assistência médica às vítimas de violência sexual. Em menos de dois anos, este programa financiou projectos em 67 países, que ascendem a mais de 300 milhões de euros. A União Europeia começou a utilizar um sistema que permite fazer o acompanhamento da integração das questões do género nestes programas de cooperação para o desenvolvimento. A União dispõe de conselheiros ou de pontos focais para as questões de género em cada uma das suas 13 missões de política comum de segurança e defesa (PCSD), bem como pontos focais para as questões ligadas ao género em mais de 80 delegações da UE. Neste momento, estamos a finalizar um relatório que apresenta as conclusões relativas à integração das questões de género e dos direitos humanos na política comum de segurança e defesa. A União Europeia trabalha também em estreita colaboração com a sociedade civil com vista a promover a participação das mulheres nos domínios da paz e da segurança. Em 2011 pretendemos lançar alguns projectos específicos para apoiar redes de mulheres nos países afectados por crises, com um orçamento estimado em 2 milhões de euros. Várias delegações da União Europeia organizaram jornadas de Portas Abertas para assinalar este 10.º aniversário da Resolução 1325 e para se avistarem com grupos locais de mulheres, por exemplo no Kosovo, Bósnia e Herzegovina e no Iraque."@pt17
"Dle Președinte, doamnelor și domnilor, am onoarea de a lua cuvântul în această dezbatere, în numele baronesei Ashton, Vicepreședinte al Comisiei și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. La mijlocul lunii octombrie, Uniunea Europeană și Uniunea Africană au organizat un seminar pentru societatea civilă din Addis Abeba, cu scopul de a face recomandări pentru acțiuni comune Uniunea Europeană-Uniunea Africană. Mai mult, în ceea ce privește angajamentele reînnoite și cuantificabile, avem în plan conceperea, până la sfârșitul anului, a unor elemente de instruire standard privind genul, drepturile omului și drepturile copiilor, care vor fi utilizate pentru a instrui personalul misiunilor PSAC; elaborarea, până în 2013, a unor strategii locale pentru punerea în aplicare a Rezoluției 1325 în cadrul cooperării pentru dezvoltare în cel puțin 60 % din țările aflate în perioadă de conflict și postconflict; și, în cele din urmă, raportarea periodică cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor privind femeile, pacea și securitatea în UE, folosind 17 indicatori care au fost adoptați în iulie 2010. Primul raport este în curs de finalizare chiar în momentul de față. La 26 octombrie, Uniunea Europeană a luat parte la o dezbatere a Consiliului de Securitate pentru a marca împlinirea a 10 ani de la adoptarea Rezoluției 1325. Președinția belgiană a organizat anterior trei reuniuni ministeriale, la nivel înalt și de experți, la Bruxelles, New York și Geneva, cu scopul de a sensibiliza publicul și de a face recomandări. În consecință, Uniunea Europeană a solicitat în mod insistent monitorizarea internațională sporită a Rezoluției 1325, în special prin accentuarea tuturor indicatorilor concepuți de Secretarul General. Prin urmare, Uniunea Europeană solicită acum punerea în aplicare rapidă, operațională a acestor indicatori. Permiteți-mi, în primul rând, dle Președinte, să mulțumesc Parlamentului European pentru interesul său neabătut față de tema privind femeile, pacea și securitatea și să subliniez – deși, evident, cunoașteți acest lucru – că Parlamentul a fost prima instituție care, la doar o lună după adoptarea Rezoluției 1325, a cerut punerea sa în aplicare prin intermediul unei rezoluții în cadrul acestei instituții. Zece ani mai târziu, putem concluziona că s-au făcut progrese. Avem acum un cadru internațional îmbunătățit semnificativ, în special datorită adoptării, în 2009, a Rezoluțiilor 1888 și 1889. Numirea primului Reprezentant special al Organizației Națiunilor Unite privind violența împotriva femeilor în conflictele armate a fost un pas important. Mai mult, există în prezent peste 20 de planuri naționale în întreaga lume. Cu toate acestea, situația persistă, iar realitatea este că protecția femeilor în situații de conflict și participarea lor la procesele de menținere a păcii și de reconstrucție nu corespund angajamentelor asumate și nevoilor de pe teren. Violența și în special violența sexuală împotriva femeilor și a fetelor în cadrul conflictelor continuă să distrugă multe vieți și, adesea, în condiții de impunitate totală. Uniunea Europeană se angajează ferm să pună în aplicare Rezoluția 1325 și rezoluțiile ulterioare. Astăzi, în UE, avem o politică sănătoasă privind femeile, pacea și securitatea, care acoperă toate aspectele relațiilor externe ale Uniunii, de la gestionarea crizelor până la și fără a exclude ajutorul umanitar și cooperarea pentru dezvoltare. Aș dori să menționez aici câteva realizări specifice: una dintre acțiuni presupune schimbul de bune practici. În acest scop, experții din cadrul instituțiilor UE și statele membre participă în mod regulat la un grup de lucru. Acest proces a condus la o creștere a numărului de programe la nivel național. Zece state membre au în prezent câte un plan de acțiune național, iar alte două planuri sunt în curs de elaborare. Uniunea Europeană are o serie de programe concepute pentru a satisface nevoile femeilor și ale fetelor aflate în situații de conflict și postconflict, cum ar fi finanțarea asistenței medicale pentru victimele violenței sexuale. În mai puțin de doi ani, acest program a finanțat proiecte în 67 de țări, cu peste 300 de milioane de euro prevăzute în total. Uniunea Europeană a început să folosească un sistem de monitorizare a genului pentru a urmări integrarea principiului egalității între femei și bărbați în cadrul programelor de cooperare pentru dezvoltare. Aceasta are consilieri de gen, precum și centre de interes în domeniul egalității între femei și bărbați în fiecare din cele 13 misiuni pentru politica de securitate și de apărare comună (PSAC) și în peste 80 de delegații ale UE. În prezent, suntem în curs de finalizare a unui raport în cadrul căruia se trag concluzii din integrarea aspectelor legate de egalitatea între femei și bărbați și de drepturile omului în politica de securitate și de apărare comună. Uniunea Europeană lucrează îndeaproape și cu societatea civilă, în scopul de a promova participarea femeilor în domeniile păcii și securității. În anul 2011 avem în plan lansarea unor proiecte specifice pentru a sprijini rețelele femeilor din țările afectate de criză, cu un buget estimativ de 2 milioane de euro. Mai multe delegații UE au organizat Zilele ușilor deschise, pentru a marca împlinirea a 10 ani de la adoptarea Rezoluției 1325 și pentru a se întâlni cu grupurile locale ale femeilor, cum ar fi, de exemplu, cele din Kosovo, Bosnia și Herțegovina și Irak."@ro18
"Vážený pán predseda, dámy a páni, mám tú česť vystúpiť v tejto rozprave v mene barónky Ashtonovej, podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Európska únia a Africká únia zorganizovali v polovici októbra seminár pre občiansku spoločnosť v Addis Abebe s cieľom vypracovať odporúčania o spoločných opatreniach Európskej únie a Africkej únie. Okrem toho pokiaľ ide o obnovené a merateľné záväzky, do konca roka plánujeme vytvoriť niekoľko štandardných prvkov odbornej prípravy pre oblasť rodovej rovnosti, ľudských práv a detských práv, ktoré sa budú používať pri odbornej príprave zamestnancov pôsobiacich v misiách SBOP. V rámci rozvojovej spolupráce plánujeme do roku 2013 vypracovať miestne stratégie vykonávania rezolúcie č. 1325 v aspoň 60 % krajín, v ktorých prebiehajú alebo prebiehali konflikty. Na záver, plánujeme pravidelne podávať správy o vykonávaní záväzkov EÚ, pokiaľ ide o ženy, mier a bezpečnosť s použitím 17 ukazovateľov, ktoré boli prijaté v júli 2010. Prvá správa sa práve teraz dokončuje. 26. októbra sa Európska únia zúčastnila rozpravy Bezpečnostnej rady pri príležitosti desiateho výročia rezolúcie č. 1325. Belgické predsedníctvo už predtým zorganizovalo tri stretnutia ministrov a odborníkov na vysokej úrovni v Bruseli, New Yorku a Ženeve s cieľom zvýšiť informovanosť a vypracovať odporúčania. Európska únia následne dôrazne požiadala o zvýšenie medzinárodného monitorovania vykonávania rezolúcie č. 1325 a zdôraznila najmä všetky ukazovatele vyvinuté generálnym tajomníkom. Európska únia preto teraz žiada rýchle prevádzkové vykonávanie týchto ukazovateľov. Pán predseda, v prvom rade mi dovoľte poďakovať Európskemu parlamentu za jeho neustály záujem o otázku žien, mieru a bezpečnosti a zdôrazniť, i keď to zrejme viete, že Parlament bol prvou inštitúciou, ktorá len mesiac po prijatí rezolúcie č. 1325 žiadala jej vykonávanie prostredníctvom uznesenia v tejto inštitúcii. O desať rokov neskôr možno konštatovať, že sa nám podarilo dosiahnuť pokrok. V súčasnosti sme výrazne rozšírili medzinárodný rámec, najmä vďaka prijatiu rezolúcií č. 1888 a 1889 v roku 2009. Vymenovanie prvej osobitnej predstaviteľky OSN pre násilie páchané na ženách v ozbrojených konfliktoch bolo dôležitým krokom. Navyše v súčasnej dobe existuje vo svete vyše 20 národných plánov. Situácia však pretrváva a skutočnosť je taká, že ochrana žien v konfliktných situáciách a ich účasť na mierových procesoch a procesoch obnovy ešte stále nespĺňa prijaté záväzky a miestne potreby. Násilie a najmä sexuálne násilie voči ženám a dievčatám v konfliktoch naďalej ničí mnohé životy a príliš často k nemu dochádza úplne beztrestne. Európska únia je pevne odhodlaná vykonávať rezolúciu č. 1325 a následné rezolúcie. Dnes máme rozumnú politiku EÚ týkajúcu sa žien, mieru a bezpečnosti, ktorá pokrýva všetky aspekty vonkajších vzťahov Únie, počnúc krízovým riadením až po humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu. Chcel by som tu spomenúť niekoľko konkrétnych úspechov, napríklad jednou z činností je výmena osvedčených postupov. V tomto smere sú odborníci z inštitúcií EÚ a členských štátov pravidelne členmi pracovnej skupiny. Tento postup viedol k zvýšeniu počtu programov na vnútroštátnej úrovni. Desať členských štátov už prijalo národný akčný plán a ďalšie dva plány sa práve vypracúvajú. Európska únia má niekoľko programov vytvorených tak, aby spĺňali potreby žien a dievčat v konfliktných situáciách a v situáciách po ukončení konfliktov, ako je napríklad financovanie zdravotnej starostlivosti pre obete sexuálneho násilia. Za menej ako dva roky sa z tohto programu financovali projekty v 67 krajinách a celkovo bolo poskytnutých vyše 300 miliónov EUR. Európska únia začala používať systém na sledovanie uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v programoch rozvojovej spolupráce. Každá z 13 misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) má poradcov, ako aj kontaktné miesta, ktoré sa zaoberajú rodovým hľadiskom, a takéto kontaktné miesta existujú aj vo vyše 80 delegáciách EÚ. V súčasnosti dokončujeme správu, v ktorej sa vyvodzujú závery z integrácie otázok rodovej rovnosti a ľudských práv do spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Európska únia tiež úzko spolupracuje s občianskou spoločnosťou s cieľom podporovať účasť žien v oblastiach mieru a bezpečnosti. V roku 2011 plánujeme spustiť niekoľko konkrétnych projektov na podporu ženských sietí v krajinách postihnutých krízou s odhadovaným rozpočtom 2 milióny EUR. Niekoľko delegácií EÚ zorganizovalo pri príležitosti desiateho výročia rezolúcie č. 1325 deň otvorených dverí a stretli sa s miestnymi ženskými skupinami, ako sú napríklad skupiny v Kosove, Bosne a Hercegovine a Iraku."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, imam to čast, da lahko v tej razpravi spregovorim v imenu baronice Ashton, podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Sredi oktobra sta Evropska unija in Afriška unija organizirali seminar za civilno družbo v Adis Abebi, katere namen je bil izdelava priporočil za skupne ukrepe Evropske unije in Afriške unije. Dalje, kar zadeva nove in izmerljive zaveze, nameravamo do konca leta razviti nekatere standardne elemente usposabljanja na področju spola, človekovih pravic in pravic otrok, ki se bodo uporabljali za usposabljanje osebja misij skupne varnostne in obrambne politike; za razvoj lokalnih strategij do leta 2013 za izvajanje resolucije št. 1325 v razvojnem sodelovanju v vsaj 60 % konfliktnih in pokonfliktnih državah; nazadnje pa za redno poročanje o izvajanju zavez EU na področju žensk, miru in varnosti z uporabo 17 kazalnikov, ki so bili sprejeti julija 2010. Prvo poročilo se končuje ravno zdaj. 26. oktobra je Evropska unija sodelovala v razpravi Varnostnega sveta, da bi obeležila 10. obletnico resolucije št. 1325. Belgijsko predsedstvo je prej organiziralo tri strokovna ministrska srečanja na visoki ravni v Bruslju, New Yorku in Ženevi, da bi izboljšalo ozaveščenost in podalo priporočila. Evropska unija je ustrezno podala odločne pozive za povečan mednarodni nadzor resolucije št. 1325, zlasti s povečanjem vseh kazalnikov, ki jih je razvil generalni sekretar. Evropska unija zato zdaj poziva hitremu in operativnemu izvajanju teh kazalnikov. Najprej mi dovolite, gospod predsednik, da se zahvalim Evropskemu parlamentu za njegovo stalno zanimanje za temo žensk, miru in varnosti in da izpostavim – čeprav to očitno veste –, da je bil Parlament prva institucija, ki je le mesec dni po sprejetju resolucije št. 1325 pozvala k njenemu izvajanju z resolucijo v okviru te institucije. Deset let kasneje lahko zaključimo, da je bil dosežen napredek. Zdaj imamo znatno okrepljen mednarodni okvir, zlasti zaradi sprejetja resolucij št. 1888 in št. 1889 v letu 2009. Imenovanje prve posebne predstavnice Združenih narodov za nasilje nad ženskami v oboroženih spopadih je predstavljalo pomemben korak. Še več, zdaj po svetu obstaja več kot 20 nacionalnih načrtov. Vendar pa te razmere trajajo še naprej in resničnost je takšna, da zaščita žensk v konfliktnih razmerah in njihova udeležba pri ohranjanju miru in v postopkih obnove še vedno ne izpolnjuje podanih zaobljub in potreb na kraju samem. Nasilje in zlasti spolno nasilje nad ženskami in dekleti v konfliktih še naprej uničuje mnoga življenja in mnogo prepogosto je popolnoma nekaznovano. Evropska unija je trdno zavezana izvajanju resolucije št. 1325 in poznejših resolucij. Danes imamo pametno politiko EU glede žensk, miru in varnosti, ki zajema vse vidike zunanjih odnosov Unije, od obvladovanja kriznih razmer do in vključno s humanitarno pomočjo in razvojnim sodelovanjem. Tu bi rad omenil nekaj posebnih dosežkov: posledica enega od ukrepov je izmenjava dobrih praks. Za ta namen strokovnjaki iz institucij EU in držav članic redno sodelujejo v delovni skupini. Ta postopek je pripeljal do povečanja števila programov na nacionalni ravni. 10 držav članic ima sedaj nacionalni akcijski načrt, izdelana pa sta bila tudi osnutka dveh drugih načrtov. Evropska unija ima vrsto programov, oblikovanih za izpolnjevanje potreb žensk in deklet v konfliktnih in pokonfliktnih razmerah, kot je financiranje zdravstvene oskrbe za žrtve spolnega nasilja. V manj kot dveh letih je ta program financiral projekte v 67 državah, skupaj je bilo zagotovljenih več kot 300 milijonov EUR. Evropska unija je začela v programih razvojnega sodelovanja uporabljati sistem za sledenje vidikov spola. Ima svetovalce in osrednje naloge na področju spola v vsaki od 13 misij skupne evropske varnostne in obrambne politike pa tudi osrednje naloge na področju spola v več kot 80 delegacijah EU. Zdaj izdelujemo končno različico poročila, v katerem sklepe črpamo iz vključevanja spola in vprašanj človekovih pravic v skupno varnostno in obrambno politiko. Evropska unija tudi tesno sodeluje s civilno družbo, da bi spodbudili sodelovanje žensk na področju miru in varnosti. V letu 2011 načrtujemo začetek nekaterih posebnih projektov v podporo ženskim mrežam v državah, ki jih je prizadela kriza, pri čemer predviden proračun znaša 2 milijona EUR. Več delegacij EU je organiziralo dneve odprtih vrat, da bi obeležile 10. obletnico resolucije št. 1325 in se srečale s skupinami lokalnih žensk, kot so na primer ženske na Kosovem, v Bosni in Hercegovini in v Iraku."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag har fått äran att tala under denna debatt i stället för Catherine Ashton, kommissionens vice ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. I mitten av oktober anordnade EU och Afrikanska unionen (AU) ett seminarium för det civila samhället i Addis Abeba, i syfte att utarbeta rekommendationer om gemensamma EU/AU-åtgärder. När det gäller förnyade och mätbara åtaganden planerar vi att i slutet av året utarbeta några allmänt erkända utbildningselement om jämställdhet, mänskliga rättigheter och barns rättigheter, som ska användas för att utbilda den personal som ingår i GSFP-uppdragen. Vi planerar vidare att senast 2013 utarbeta lokala strategier för att genomföra resolution 1325 när det gäller utvecklingssamarbete i minst 60 procent av de länder som är, eller har varit, i en konfliktsituation. Slutligen planerar vi att regelbundet redogöra för genomförandet av EU:s åtaganden när det gäller kvinnor samt fred och säkerhet, genom att tillämpa de 17 indikatorer som antogs i juli 2010. Den första rapporten håller på att slutföras i detta nu. Den 26 oktober deltog EU i en debatt i säkerhetsrådet för att högtidlighålla tioårsdagen av resolution 1325. Det belgiska ordförandeskapet hade tidigare anordnat tre högnivåmöten med ministrar och experter i Bryssel, New York och Genève i syfte att öka medvetenheten och göra rekommendationer. EU har därefter framfört starka krav på en ökad internationell övervakning av resolution 1325, särskilt genom att framhålla alla de indikatorer som tagits fram av generalsekretariatet. EU kräver nu därför att dessa indikatorer genomförs på ett snabbt och ändamålsenligt sätt. Låt mig först av allt tacka parlamentet för dess fortsatta intresse för frågan om kvinnor, fred och säkerhet. Jag vill också påpeka, även om ni uppenbarligen känner till detta, att parlamentet var den första institution som bara en månad efter antagandet av resolution 1325 krävde att den skulle införlivas genom en resolution från parlamentet. Tio år senare kan vi dra slutsatsen att framsteg har gjorts. Vi har nu ett väsentligt förbättrat internationellt ramverk, särskilt tack vare 2009 års antagande av resolutionerna 1888 och 1889. Utnämningen av FN:s första särskilda representant för frågor som rör våld mot kvinnor under väpnade konflikter var ett viktigt steg. Dessutom finns det nu fler än 20 nationella planer över hela världen. Situationen kvarstår emellertid, och skyddet av kvinnor i konfliktsituationer och deras deltagande i fredsbevarande insatser och återuppbyggnadsprocesser understiger i själva verket ännu de utfästelser som gjorts om de konkreta behoven. Våld, och i synnerhet sexuellt våld, mot kvinnor och flickor i konflikter fortsätter att förstöra många liv, och alltför ofta sker övergreppen helt ostraffat. EU är fast beslutet att genomföra resolution 1325 och därpå följande resolutioner. I dag har vi en hållbar EU-politik om kvinnor, fred och säkerhet, som täcker alla aspekter av unionens yttre förbindelser, från krishantering till humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Här vill jag nämna några specifika resultat, och en av åtgärderna omfattar utbyte av god praxis. Experter från EU:s institutioner och medlemsstaterna träffas regelbundet i en arbetsgrupp. Denna process har lett till ett ökat antal program på nationell nivå. Tio medlemsstater har nu en nationell handlingsplan och ytterligare två planer håller på att utarbetas. EU har en rad program som utformats för att tillgodose behoven hos kvinnor och flickor i konfliktsituationer och i situationer efter konflikter, som t.ex. finansieringen av sjukvård för personer som blivit utsatta för sexuellt våld. Under mindre än två år har programmet finansierat projekt i 67 länder, till ett sammanlagt belopp på mer än 300 miljoner euro. EU har börjat tillämpa en tillsynsmekanism för jämställdhet för att övervaka integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i program för utvecklingssamarbete. EU har jämställdhetsrådgivare och kontaktpunkter för jämställdhetsfrågor inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens (GSFP) samtliga 13 uppdrag, samt kontaktpunkter för jämställdhetsfrågor vid fler än 80 EU-delegationer. Vi håller för närvarande på att slutföra en rapport om slutsatser från integreringen av ett jämställdhetsperspektiv och människorättsfrågor i den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. EU för också ett nära samarbete med det civila samhället i syfte att främja kvinnors deltagande på området fred och säkerhet. Under 2011 planerar vi att inleda några särskilda projekt för att stödja kvinnonätverk i krisdrabbade länder, med en uppskattad budget på 2 miljoner euro. Flera EU-delegationer har anordnat ”öppet hus-dagar” för att uppmärksamma tioårsdagen av resolution 1325 och för att träffa lokala kvinnogrupper, som t.ex. de i Kosovo, Bosnien och Hercegovina samt Irak."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"o"15,14,8
"os"15,14,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph