Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-22-Speech-1-175"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101122.17.1-175"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"It is indeed gratifying to see such a level of positive engagement on such an important file and the general agreement that there is on the trust that has been placed in the basic principles and concepts on which this proposal should be moving forward. (– C6-0156/2008 –) Amendments: (– C6-0517/2008 –) Amendments: As I stated earlier, it was very important that we shift the focus of the original proposal into a patient-orientated proposal based on the patient’s perspective. I have been following the debate in Parliament very assiduously. I have talked to many of you to see what is being talked about, and I believe that what we have – as I stated in my original comments – is a very positive document on which we should be now building in order to come to a final agreement. I would like to make some short comments on what you have said. Concerning the ex-ante controls by EMA mentioned by Mr Correia, I believe that 120 days would be somewhat excessive and, in fact, what we will be proposing will be in the region of 60 days. The Internet is a daunting task, and controlling websites containing information for patients is vital – but we all understand that it is also difficult. The points raised by Mr Buşoi and Ms Grossetête concerning strict rules covering the Internet is very important, and this is what we should be developing. The focal point which the doctor needs to continue to have in the relationship with the patient is also very important, as stated by Mr Schnellhardt and also, in their own ways, by Mr Pargneaux and Mr Parvanova. I agree that doctors should not be instrumentalised by the pharmaceutical industry but, on the other hand, a doctor should be a good medium through which information should flow. Here, we must ensure that information in the hands of doctors, as Mrs Rosbach has stated, should also be objective. My last point regards the comprehensive portal on diseases, which was mentioned by Mrs Weisgerber. I have to say that, in the case of medicines, this is already covered by the pharmacovigilance legislation that we are proposing. It is somewhat more difficult in the case of diseases. We already have a portal on rare diseases, but in the case of the overall spectrum of diseases, we have started and are attempting to tackle this issue. However, it is proving to be a very complex and, as you will understand, an extremely extensive exercise. So I would like to thank you for the work that has been done on this dossier. I would like to thank the rapporteur and the co-rapporteurs again for the work that they have done, and I hope, as I said, that finally, we will have a document on which we can work further."@en4
lpv:translated text
"Je vskutku příjemné vidět tolik pozitivních postojů k tak významnému dokumentu a všeobecně sdílenou důvěru v základní principy a koncepty, na jejichž základě by tento návrh měl postupovat. (– C6-0156/2008 –) Pozměňovací návrhy: (– C6-0517/2008 –) Pozměňovací návrhy: Jak jsem již dříve prohlásil, bylo velice důležité, že jsme změnili zaměření původního návrhu a učinili z něj návrh orientovaný na pacienty a vycházející z hlediska pacienta. Debatu v Parlamentu jsem velmi pečlivě sledoval. Hovořil jsem s mnohými z vás, abych zjistil, o čem se diskutuje, a jsem přesvědčen, že jsme, jak jsem prohlásil ve svém prvním vystoupení, vytvořili velmi přínosný dokument, na kterém bychom nyní měli stavět, abychom dospěli ke konečné dohodě. Rád bych učinil několik stručných poznámek k tomu, co jste řekli. Co se týká předběžných kontrol ze strany EMA zmíněných panem Correiou, domnívám se, že 120 dnů by byla nepřiměřeně dlouhá doba, a lhůta, kterou budeme navrhovat, se bude pohybovat okolo 60 dnů. Internet představuje nelehký úkol. Kontrola internetových stránek obsahujících informace pro pacienty je nezbytná, ale všichni si uvědomujeme, že je také obtížná. Poznámky pronesené panem Buşoiem a paní Grossetêtovou, které se týkají striktních pravidel pro internet, jsou velice důležité. Právě na těchto pravidlech bychom měli pracovat. Stejně tak je důležité zachovat ústřední význam lékaře ve vztahu s pacientem, jak prohlásil pan Schnellhardt a svým způsobem i pan Pargneaux a paní Parvanová. Souhlasím, že lékaři by neměli být nástrojem farmaceutického průmyslu, na druhé straně by však lékař měl být dobrým médiem pro předávání informací. V této souvislosti musíme zajistit, jak uvedla paní Rosbachová, aby informace, které se dostávají do rukou lékařů, byly také objektivní. Můj poslední bod se týká souborného portálu o nemocích, který zmínila paní Weisgerberová. Musím říci, že co se týče léčivých přípravků, ty jsou již zahrnuty do legislativy o farmakovigilanci, kterou předkládáme. Pokud jde o nemoci, věc je poněkud složitější. Portál o vzácných onemocněních již existuje, avšak co se týká celkové škály nemocí, tam jsme teprve začali a pokoušíme se tuto otázku řešit. Ukazuje se však, že se jedná o velice složitý a nesmírně obsáhlý úkol, což jistě pochopíte. Rád bych vám tedy poděkoval za práci, kterou jste na tomto dokumentu odvedli. Chtěl bych znovu poděkovat zpravodajovi a stínovým zpravodajům, za jejich práci, a doufám, jak jsem již řekl, že konečně budeme mít dokument, na němž budeme moci dál společně pracovat."@cs1
"Fru formand! Det er virkelig glædeligt at se et så stort engagement i et så vigtigt spørgsmål og også den generelle enighed, der er om rigtigheden af de grundlæggende principper og begreber, som skal ligge til grund for det videre arbejde med dette spørgsmål. (– C6-0156/2008 –) (– C6-0517/2008 –) Som jeg sagde tidligere, var det meget vigtigt, at vi ændrede det oprindelige forslags fokus og gjorde det til et patientorienteret forslag, der er baseret på patienternes interesser. Jeg har opmærksomt fulgt drøftelserne i Parlamentet. Jeg har talt med mange af Dem for at finde ud af, hvad det er, der drøftes, og det er min opfattelse, at vi nu, som jeg sagde i mit første indlæg, har en meget positiv tekst, som vi skal bygge videre på, så vi kan nå frem til en endelig aftale. Jeg vil gerne kort kommentere det, De har sagt. Vedrørende EMA's forudgående kontrol, som hr. Correia nævnte, mener jeg, at 120 dage ville være for meget, og vores forslag vil være omkring 60 dage. Internettet er en kolossal opgave, og det er afgørende at kontrollere websteder, der indeholder oplysninger til patienter, men vi forstår alle, at det også er vanskeligt. Det, hr. Buşoi og fru Grossetête har sagt om strenge regler for internettet, er meget vigtigt, og det skal vi arbejde på at få indført. Det er også meget vigtigt, at det stadig skal være lægerne, der er centrale i forholdet til patienterne, som det er blevet sagt af hr. Schnellhardt og også på deres måde af hr. Pargneaux og hr. Parvanova. Jeg er enig i, at lægerne ikke skal kunne bruges af lægemiddelindustrien, men at lægen på den anden side skal være det led, gennem hvilket oplysningerne gives. Her skal vi sikre, som fru Rosbach sagde, at de oplysninger, lægen har, er objektive. Til sidst vil jeg gerne komme ind på den omfattende portal om sygdomme, som blev nævnt af fru Weisgerber. Jeg skal understrege, at dette for lægemidlers vedkommende allerede er dækket af den lovgivning om lægemiddelovervågning, som vi foreslår. Det er lidt vanskeligere, når det gælder sygdomme. Vi har allerede en portal om sjældne sygdomme, men når det drejer sig om alle sygdomme, er vi begyndt at tackle dette spørgsmål. Men det er et meget kompliceret og, som De sikkert vil forstå, et meget omfattende arbejde. Jeg vil gerne takke Dem for Deres arbejde med dette spørgsmål. Jeg vil gerne igen takke ordføreren og skyggeordførerne for deres arbejde, og jeg håber, at vi, som jeg sagde, nu har et dokument, som vi kan arbejde videre med."@da2
"Es ist in der Tat erfreulich, ein so positives Engagement bei einem so wichtigen Dossier zu sehen, wie auch die allgemeine Übereinstimmung, die hinsichtlich des Vertrauens besteht, welches in die Grundsätze und -konzepte als Grundlage dieses Vorschlags gesetzt wird. (– C6-0156/2008 –) Änderungsanträge: (– C6-0517/2008 –) Änderungsanträge: Wie ich vorher bereits gesagt habe, war es sehr wichtig, dass wir den Schwerpunkt des ursprünglichen Vorschlages auf einen patientenorientierten Vorschlag verlagern, der auf der Perspektive des Patienten beruht. Ich habe die Debatte im Parlament sehr gewissenhaft verfolgt. Ich habe mit vielen unter Ihnen gesprochen, um zu erfahren, worüber gesprochen wird, und ich glaube, dass das, was wir haben, ein – wie ich in meinen ursprünglichen Anmerkungen sagte – sehr positives Dokument ist, auf das wir nun setzen sollten, um zu einer endgültigen Einigung zu kommen. Ich möchte gerne zwei kurze Anmerkungen zu Ihren Stellungnahmen machen. Hinsichtlich der Vorabkontrollen durch die Europäische Arzneimittelagentur, welche Herr Correia erwähnte, denke ich, dass 120 Tage etwas übertrieben sind und dass sich unser Vorschlag in der Größenordnung von 60 Tagen bewegen wird. Das Internet ist eine gewaltige Aufgabe, und Webseiten zu kontrollieren, die Informationen für Patienten enthalten, ist von entscheidender Bedeutung – aber wir alle verstehen, dass das auch schwierig ist. Die Punkte, die Herr Buşoi und Frau Grossetête zu strikten Regelungen das Internet betreffend vorgebracht haben, sind sehr wichtig, und genau dies sollten wir in Zukunft entwickeln und umsetzen. Die Anlaufstelle, welche der Arzt in seiner Beziehung mit dem Patienten weiterhin einnehmen muss, ist auch sehr wichtig, wie das Herr Schnellhardt und auch Herr Pargneaux und Frau Parvanova auf ihre Weise dargelegt haben. Ich stimme der Aussage zu, dass Ärzte nicht durch die pharmazeutische Industrie instrumentalisiert werden sollten, aber andererseits sollte ein Arzt ein guter Mittler sein, durch den Informationen weitergegeben werden. Hier müssen wir sicherstellen, dass Informationen der Ärzte auch objektiv sein sollten, wie Frau Rosbach erklärt hat. Mein letzter Punkt betrifft das umfassende Portal zu Krankheiten, welches von Frau Weisgerber erwähnt wurde. Ich muss sagen, dass dies bei den Medikamenten bereits durch die Rechtsvorschriften zur Pharmakoviliganz, welche wir vorschlagen, abgedeckt ist. Ein wenig schwieriger ist es im Falle der Krankheiten. Wir verfügen bereits über ein Portal zu seltenen Krankheiten, aber im Hinblick auf das gesamte Spektrum an Krankheiten haben wir inzwischen begonnen, uns mit dieser Thematik zu beschäftigen. Jedoch erweist es sich als eine sehr komplexe und, wie Sie sicherlich verstehen, sehr umfangreiche Aufgabe. Ich möchte Ihnen also für die Arbeit danken, die zu diesem Dossier geleistet wurde. Ich möchte dem Berichterstatter und den Mitberichterstattern nochmals für ihre erbrachte Arbeit danken, und ich hoffe, wie ich bereits sagte, dass wir letztendlich ein Dokument haben werden, an dem wir weiter arbeiten können."@de9
"Είναι πράγματι πολύ ικανοποιητικό που διαπιστώνω αυτό το επίπεδο θετικής συμμετοχής σε έναν τόσο σημαντικό φάκελο και τη γενική συμφωνία που υπάρχει όσον αφορά την εμπιστοσύνη στις βασικές αρχές και έννοιες με βάση τις οποίες θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η πρόταση. (– C6-0156/2008 –) (– C6-0517/2008 –) Τροπολογίες: Όπως ανέφερα νωρίτερα, ήταν πολύ σημαντικό να μετατοπίσουμε την εστίαση της αρχικής πρότασης σε μια πρόταση με επίκεντρο τον ασθενή και βασισμένη στην οπτική γωνία του ασθενούς. Παρακολουθώ τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο με μεγάλη προσοχή. Έχω συνομιλήσει με πολλούς από εσάς για να μάθω τι συζητείται, και πιστεύω ότι αυτό που έχουμε ενώπιον μας –όπως ανέφερα στις αρχικές μου παρατηρήσεις– είναι ένα πολύ θετικό έγγραφο στο οποίο θα πρέπει τώρα να βασιστούμε, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία. Θα ήθελα να προβώ σε ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με αυτά που είπατε. Όσον αφορά τους εκ των προτέρων ελέγχους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, που ανέφερε ο κ. Correia, πιστεύω ότι μια περίοδος 120 ημερών θα ήταν υπερβολική και, μάλιστα, αυτό που θα προτείνουμε θα είναι κοντά στις 60 ημέρες. Το Διαδίκτυο είναι ένα τρομακτικό καθήκον, και ο έλεγχος των δικτυακών τόπων που περιέχουν πληροφορίες για τους ασθενείς είναι ζωτικής σημασίας – αλλά όλοι κατανοούμε ότι είναι επίσης δύσκολος. Τα σημεία που έθιξαν ο κ. Buşoi και η κ. Grossetête σχετικά με τους αυστηρούς κανόνες που θα καλύπτουν το Διαδίκτυο είναι πολύ σημαντικά, και αυτό είναι που πρέπει να αναπτύξουμε. Το σημείο εστίασης το οποίο πρέπει να συνεχίσει να αντιπροσωπεύει η σχέση του γιατρού με τον ασθενή είναι επίσης πολύ σημαντικό, όπως ανέφερε ο κ. Schnellhardt και επιπλέον, με τον τρόπο τους, ο κ. Pargneaux και η κ. Parvanova. Συμφωνώ ότι οι γιατροί δεν θα πρέπει να μετατραπούν σε όργανα της φαρμακευτικής βιομηχανίας αλλά, από την άλλη πλευρά, ένας γιατρός θα πρέπει να αποτελεί ένα καλό μέσο παροχής πληροφοριών. Εν προκειμένω, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι γιατροί, όπως ανέφερε η κ. Rosbach, θα πρέπει επίσης να είναι αντικειμενικές. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω αφορά την ολοκληρωμένη δικτυακή πύλη για τις ασθένειες, που αναφέρθηκε από την κ. Weisgerber. Οφείλω να πω ότι, στην περίπτωση των φαρμάκων, αυτό καλύπτεται ήδη από τη νομοθεσία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση την οποία προτείνουμε. Είναι κάπως πιο δύσκολο στην περίπτωση των ασθενειών. Διαθέτουμε ήδη μία δικτυακή πύλη για τις σπάνιες νόσους, αλλά στην περίπτωση του γενικού φάσματος των ασθενειών, έχουμε αρχίσει και επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, αποδεικνύεται πολύ σύνθετη διαδικασία και, όπως καταλαβαίνετε, εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας. Επομένως, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το έργο που έχει επιτελεστεί επί αυτού του φακέλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή και τους συνεισηγητές για το έργο τους, και ελπίζω, όπως είπα, ότι επιτέλους θα έχουμε ένα έγγραφο με βάση το οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε."@el10
"Es realmente gratificante ver tal nivel de compromiso positivo en un asunto tan importante y el acuerdo general que existe sobre la confianza que se ha depositado en los principios y conceptos básicos, sobre los que esta propuesta debería progresar. [– C6-0156/2008 –] Enmiendas: [– C6-0517/2008 –] Enmiendas: Como he dicho antes, es muy importante que cambiásemos el enfoque de la propuesta original hacia una propuesta orientada al paciente y basada en la perspectiva del paciente. He seguido el debate en el Parlamento con gran diligencia. He hablado con muchos de ustedes para ver de qué se discute, y creo que lo que tenemos —como dije en mi comentario original— es un documento muy positivo sobre el que deberíamos avanzar con el objeto de llegar a un acuerdo final. Me gustaría hacer algunos comentarios breves sobre lo que han dicho. En lo que atañe a los controles previos a cargo de la EMA mencionados por el señor Correia, creo que 120 días sería algo excesivo y, de hecho, lo que propongamos estará en torno a los 60 días. Internet representa una tarea abrumadora, y el control de sitios web que contienen información para los pacientes es de vital importancia, pero todos entendemos que también es difícil. Los puntos que han planteado el señor Busoi y la señora Grossetête, sobre normas estrictas que incluyan Internet, es muy importante, y esto es lo que deberíamos desarrollar. El aspecto básico de que el médico tiene que mantener la relación con el paciente es también de gran relevancia, según lo declarado por el señor Schnellhardt y también, a su manera, por el señor Pargneaux y la señora Parvanova. Estoy de acuerdo en que la industria farmacéutica no debería instrumentalizar a los médicos, pero, por otro lado, un doctor debería ser un buen medio a través del cual pueda fluir la información. En este punto, hay que garantizar que la información en manos de los médicos, como la señora Rosbach ha señalado, sea también objetiva. Mi último comentario hace referencia al portal global sobre las enfermedades, mencionado por la señora Weisgerber. Tengo que decir que, en el caso de los medicamentos, esto ya está incluido es la legislación de farmacovigilancia que proponemos. Es algo más difícil en el caso de las enfermedades. Ya tenemos un portal sobre enfermedades raras, pero en el caso del espectro general de enfermedades, hemos comenzado y estamos intentando abordar esta cuestión. Sin embargo, está resultando ser una cuestión muy compleja y, como comprenderán, una tarea muy amplio. Así que me gustaría darles las gracias por el trabajo que se ha hecho en este expediente. Me gustaría expresar de nuevo mi gratitud al ponente y a los ponentes adjuntos por el trabajo que han realizado, y espero, como he dicho, que finalmente tengamos un documento sobre el que podemos seguir trabajando."@es21
"On kahtlemata meeldiv näha sellist tarmukat osalust niisuguse tähtsa teema arutlemisel ja seda, kui üksmeelselt usutakse põhimõtetesse ja -mõistetesse, mille põhjal käesoleva ettepanekuga edasi liikuda. (– C6-0517/2008 –) Nagu ma varem mainisin, on väga tähtis, et me muudaksime esialgse ettepaneku patsiendi seisukohalt patsiendikesksemaks. Olen jälginud parlamendis toimunud arutelu väga hoolikalt. Olen vestelnud paljudega teie seast, et mõista, millest käib jutt, ja ma usun, et meil on – nagu ma mainisin ka oma algsetes tähelepanekutes – väga hea dokument, mida peaksime nüüd lõplikule kokkuleppele jõudmiseks edasi arendama. Tahaksin teha paar lühikest märkust teie sõnavõttude kohta. Seoses Euroopa Ravimiameti tehtavate eelkontrollidega, mida nimetas António Fernando Correia De Campos, leian ma, et 120 päeva oleks mõnevõrra liig, ja meie pakutav jääks tegelikult 60 päeva piiresse. Internet on heidutav väljakutse ja patsientidele mõeldud teavet sisaldavate veebisaitide kontrollimine on eluliselt tähtis, ent me kõik mõistame, et see on ka keeruline. Cristian Silviu Buşoi’ ja Françoise Grossetête’i avaldatud mõtted internetti reguleerivate rangete eeskirjade kohta on väga olulised ja just selle kallal peaksime me tööd tegema. Ka see, mida ütlesid Horst Schnellhardt ning omal moel ka Gilles Pargneaux ja Antonyia Parvanova et arstile peab jääma suhtluses patsiendiga keskne koht –, on väga tähtis. Olen nõus, et arstidest ei peaks saama ravimitööstuse tööriistad, vaid nad peaksid olema vastupidi hea kanal, mille kaudu saaks liikuda teave. Siinkohal peame tagama – nagu märkis Anna Rosbach –, et ka see teave, mis on arstide käsutuses, oleks objektiivne. Minu viimane mõte puudutab ulatuslikku portaali haiguste kohta, mida mainis Anja Weisgerber. Pean ütlema, et ravimite puhul seda küsimust kavandatavates ravimiohutuse järelevalve õigusaktides juba käsitletakse. Haiguste osas on olukord veidi keerulisem. Haruldaste haiguste tarvis on meil portaal juba olemas, ent ülejäänud haiguste puhul oleme selle küsimuse lahendamisega alustanud ja püüame sellega toime tulla. Ent nagu te mõistate, kujuneb sellest väga keerukas ja tõeliselt ulatuslik ülesanne. Niisiis soovin ma tänada teid töö eest, mis on seoses selle teemaga tehtud. Tahaksin tänada veel kord raportööri ja kaasraportööre tehtud töö eest ning, nagu ma juba ütlesin, loodan, et jõuame lõpuks dokumendini, mille alusel saame edasi tegutseda."@et5
". On todella ilahduttavaa nähdä näin paljon myönteistä sitoutumista näin tärkeään asiaan sekä yhteistä luottamusta niihin perusperiaatteisiin ja -käsitteisiin, joiden pohjalta ehdotusta on vietävä eteenpäin. (– C6-0156/2008 –) Tarkistukset: (– C6-0517/2008 –) Tarkistukset: Kuten aiemmin totesin, oli erittäin tärkeää siirtää alkuperäisen ehdotuksen painopiste potilaan näkökulmaan perustuvaan potilaslähtöiseen ehdotukseen. Olen seurannut parlamentissa käytävää keskustelua hyvin uutterasti. Olen puhunut teistä monien kanssa kuullakseni, mistä puhutaan, ja mielestäni meillä on – kuten aiemmissa kommenteissani totesin – erittäin myönteinen asiakirja, jonka pohjalta meidän olisi nyt jatkettava työtämme päästäksemme lopulliseen yhteisymmärrykseen. Haluan kommentoida lyhyesti sitä, mitä olette sanoneet. Jäsen Correian mainitsemien EMAn ennakkotarkastusten osalta olen sitä mieltä, että 120 päivää on vähän liikaa, ja itse asiassa aiomme ehdottaa noin 60:tä päivää. Internet on pelottava haaste, ja potilaille tarkoitettuja tietoja sisältävien verkkosivustojen valvonta on elintärkeää – mutta me kaikki ymmärrämme, että se on myös vaikeaa. Cristian Silviu Buşoin ja Françoise Grossetêten esittämät huomiot Internetiä koskevista tiukoista säännöistä ovat todella tärkeitä, ja näitä meidän täytyisi kehittää. Myös se, että lääkärillä on oltava jatkossakin keskeinen asema suhteessa potilaaseen, on erittäin tärkeää, kuten jäsen Schnellhardt sekä omalla tavallaan myös jäsenet Pargneaux ja Parvanova totesivat. Yhdyn siihen, ettei lääketeollisuus saa käyttää lääkäreitä välineenään, mutta toisaalta lääkärin täytyisi olla hyvä välikappale, jonka läpi tieto kulkee. Meidän on varmistettava, että myös lääkäreillä oleva tieto on objektiivista, kuten jäsen Rosbach totesi. Viimeinen huomioni liittyy kattavaan sairauksia koskevaan portaaliin, jonka jäsen Weisgerber mainitsi. On todettava, että lääkkeiden osalta tämä otetaan jo huomioon ehdottamassamme lääketurvatoimintaa koskevassa lainsäädännössä. Sairauksien osalta asia on hieman vaikeampi. Meillä on jo harvinaisia sairauksia koskeva portaali, mutta koko sairauskirjon osalta olemme päässeet alkuun ja yritämme ratkoa tätä ongelmaa. Tämä on kuitenkin osoittautunut melko monimutkaiseksi, ja kuten varmasti ymmärrätte, äärimmäisen laaja-alaiseksi tehtäväksi. Haluan siis kiittää teitä asian eteen tehdystä työstä. Kiitän jälleen esittelijää ja yhteisesittelijöitä heidän tekemästään työstä ja kuten totesin, toivon, että lopulta saamme aikaan asiakirjan, jonka pohjalta voimme jatkaa työtämme."@fi7
"C’est en effet gratifiant de voir un tel niveau d’engagement positif sur un dossier aussi important que celui-ci et la confiance générale qui a été placée dans les concepts et les principes de base à partir desquels cette proposition doit avancer. (– C6-0156/2008 –) Amendements: (– C6-0517/2008 –) Amendements: Comme je l’ai dit plus tôt, il était essentiel de déplacer l’accent de la proposition originale pour en faire une proposition orientée vers le patient et basée sur le point de vue du patient. J’ai suivi très assidûment le débat au Parlement. J’ai parlé à bon nombre d’entre vous pour voir ce dont vous discutiez, et je crois que nous avons là - comme je l’ai dit dans mes commentaires originaux - un document très positif à partir duquel nous devrions maintenant construire un accord définitif. Je voudrais vous faire part de quelques brefs commentaires sur ce que vous avez dit. En ce qui concerne les contrôles antérieurs réalisés par l’AEM mentionnés par M. Correia, je pense qu’un délai de 120 jours serait quelque peu excessif. En fait, nous allons proposer un délai d’environ 60 jours. Régler la question de l’internet est une tâche colossale. Il est essentiel de contrôler les sites Internet contenant des informations à destination des patients, mais nous sommes tous d’accord sur le fait que cela reste néanmoins un travail très difficile. Les points soulevés par M. Bușoi et Mme Grossetête au sujet des règles strictes régissant l’internet sont très importants, et c’est ce que nous devrions élaborer. Il est également primordial que le médecin continue d’entretenir des relations privilégiées avec son patient, comme l’ont souligné M. Schnellhardt et, à leur façon, M. Pargneaux et M. Parvanova. Je suis d’accord pour dire que les médecins ne devraient pas être instrumentalisés par l’industrie pharmaceutique mais, d’autre part, un médecin devrait être un bon moyen de faire transiter l’information. Ce qu’il faut faire, c’est nous assurer que l’information fournie par les médecins, comme l’a dit Mme Rosbach, soit également objective. Mon dernier point concerne le portail complet sur les maladies, mentionné par Mme Weisgerber. Je dois dire que, pour ce qui est des médicaments, ce point est déjà couvert par la législation sur la pharmacovigilance que nous proposons. C’est sensiblement plus difficile à réaliser dans le cas des maladies. Nous avons déjà un portail sur les maladies rares et, en ce qui concerne le spectre global de toutes les autres maladies, nous avons commencé à nous pencher sur la question. Cependant, vous le comprendrez aisément, cela s’avère être un exercice très complexe et extrêmement vaste. Je voudrais bien entendu vous remercier pour le travail qui a été accompli sur ce dossier. Je voudrais encore remercier le rapporteur et les corapporteurs pour le travail qu’ils ont réalisé. J’espère, comme je l’ai dit, que cela nous permettra d’avoir enfin un document grâce auquel nous pourrons aller de l’avant."@fr8
". – Valóban örömteli, hogy ilyen mértékű pozitív közreműködés történt egy ilyen fontos aktával kapcsolatban, és hogy általános az egyetértés az e javaslat által előmozdítandó alapelvekbe és elképzelésekbe vetett bizalom terén. (– C6-0517/2008 –) Amint korábban elmondtam, nagyon fontos volt, hogy az eredeti javaslat hangsúlyát a beteg szemszögén alapuló, betegközpontú javaslatra helyezzük át. Igen kitartóan figyeltem a Parlamentben zajló vitát. Sokukkal beszéltem, hogy lássam, miről esik szó, és úgy gondolom, hogy – amint az eredeti észrevételeimben kifejtettem – ez egy nagyon pozitív dokumentum, amelyre most a végső megegyezés elérése érdekében építenünk kell. Szeretnék néhány rövid észrevételt tenni az elmondottakkal kapcsolatban. A Correia úr által említett, EMA által elvégzett előzetes ellenőrzéseket illetően úgy gondolom, hogy a 120 nap némileg túlzás, és amire tényleges javaslatot fogunk tenni, az a 60 nap körüli tartományba fog esni. Az internet ijesztő feladat, és a betegeknek szóló információkat tartalmazó weboldalak ellenőrzése elengedhetetlen – de mindannyian belátjuk, hogy ez is nehéz. A Buşoi úr és Grossetête asszony által az internetre vonatkozó szigorú szabályok tekintetében felvetett kérdések nagyon fontosak, és ezeket ki kell dolgoznunk. Szintén nagyon fontos az orvosok betegekkel kialakított kapcsolatában továbbra is fenntartandó hangsúly, amelyet Schnellhardt úr említett, valamint saját tevékenységükben szintén – a Pargneaoux úr és Parvanova úr által említettek szerint. Egyetértek azzal, hogy az orvosokat nem használhatja a gyógyszeripar eszközként, ám másrészről az orvosnak jó közegnek kell lenniük az információ továbbítására. E tekintetben biztosítanunk kell, hogy az orvosok kezében levő információ – amint Rosbach asszony elmondta – szintén tárgyilagos legyen. Az utolsó pont, amelyről szólni szeretnék, a Weisberger asszony által említett, betegségekkel foglalkozó átfogó portál. Azt kell mondanom, hogy a gyógyszerek esetében ezt már lefedi az általunk javasolt farmakovigilanciai jogszabály. A betegségek esetében ez valamivel nehezebb. Van már egy portálunk a ritka betegségekről, de a betegségek teljes körét tekintve elkezdtük és megkíséreljük a kérdést kezelni. Ez azonban nagyon összetett és – amint látni fogják – rendkívül kiterjedt gyakorlatnak bizonyul. Szeretnék tehát köszönetet mondani önöknek az e dokumentációval kapcsolatban elvégzett munkáért. Szeretném ismét megköszönni az előadónak és a társelőadónak az általuk elvégzett munkát, és – amint mondtam – remélem, hogy végül olyan dokumentum áll majd rendelkezésre, amelyen tovább dolgozhatunk."@hu11
"È davvero gratificante constatare l’impegno profuso su un tema tanto importante e l'accordo generale sulla fiducia riposta nei principi e nei concetti di base per sviluppare questa proposta. [– C6-0156/2008 –] Emendamenti: [– C6-0517/2008 –] Emendamenti: Come ho affermato in precedenza, è stato molto importante spostare l’attenzione della proposta originaria verso i pazienti, tenendo conto del loro punto di vista. Ho seguito assiduamente il dibattito in Parlamento ed ho parlato con molti di voi per comprendere meglio l’argomento; ritengo che ora– come ho affermato nelle mie osservazioni iniziali – disponiamo di un documento molto positivo sul quale costruire per raggiungere un accordo finale. Vorrei fare alcuni brevi commenti su quanto avete detto. Per quanto riguarda i controlli ex ante da parte dell’EMEA citati dall'onorevole Correia, credo che 120 giorni sarebbero un po’ eccessivi e, di fatto, proporremo un periodo di circa 60 giorni. Internet è una difficile sfida, ma è fondamentale controllare i siti web contenenti informazioni per i pazienti; sappiamo tutti bene che si tratta di un compito arduo. I punti sollevati dagli onorevoli Buşoi e Grossetête, relativi a norme rigorose riguardanti Internet, sono molto importanti ed li dobbiamo sviluppare. È molto importante anche il fondamentale ruolo che il medico deve continuare a rivestire nel rapporto con il paziente, come affermato dall’onorevole Schnellhardt e, a loro modo, dagli onorevoli Pargneaux e Parvanova. Concordo sul fatto che l’industria farmaceutica non debba strumentalizzare i medici, ma, d'altro canto, un medico rappresenta un canale attraverso il quale devono passare le informazioni. In questo caso, come ha affermato l'onorevole Rosbach, va garantito che anche le informazioni di cui dispongono i medici siano obiettive. Il mio ultimo punto riguarda il portale completo sulle malattie citato dall’onorevole Weisgerber. Devo dire che, nel caso dei medicinali, questo è già coperto dalla legislazione sulla farmacovigilanza che stiamo proponendo; nel caso delle malattie è un obiettivo più difficile. Disponiamo già di un portale sulle malattie rare, ma abbiamo iniziato ad affrontare la questione anche in relazione a tutte le altre malattie. Questo passaggio si sta rivelando estremamente complesso e, come avrete capito, copre un ambito molto vasto. Desidero quindi ringraziarvi per il lavoro svolto su questo dossier. Vorrei ringraziare nuovamente il relatore e i correlatori di per il lavoro svolto e mi auguro, come ho detto, che disporremo finalmente di un documento sul quale poter lavorare ancora."@it12
"Tikrai malonu matyti, kaip aktyviai diskutuojama dėl šio svarbaus dokumento, ir kad patikos pagrindu pasiektas bendras susitarimas, įtvirtintas bendraisiais principais ir sąvokomis, kurių pagrindu turėtų būti toliau plėtojamas šis pasiūlymas. (– C6-0156/2008 –) Pakeitimai: (– C6-0517/2008 –) Pakeitimai: Kaip minėjau anksčiau, labai svarbu, kad perėjome nuo pradiniame pasiūlyme įtvirtinto pagrindinio klausimo prie į pacientą orientuoto, jo perspektyva pagrįsto pasiūlymo. Įdėmiai klausiausi diskusijų Parlamente. Kalbėjau su daugybe iš jūsų, kad suprasčiau, apie ką kalbama, ir manau, kad turime – kaip ir sakiau, pateikdamas savo pradines pastabas – labai teigiamą dokumentą, kurio pagrindu turėtume dirbti toliau, kad pasiektume galutinį susitarimą. Norėčiau pateikti keletą trumpų pastabų dėl to, apie ką jūs kalbėjote. Dėl A. F. Correios paminėtos Europos vaistų agentūros vykdomos išankstinės kontrolės tai manau, kad 120 dienų per daug, ir tiesą sakant pasiūlysime apie 60 dienų. Internetas yra bauginanti užduotis, todėl labai svarbu kontroliuoti svetaines, kuriose pateikiama informacija pacientams – tačiau visi suprantame, kad ir tai labai sudėtinga. Labai svarbūs C. S. Buşoi ir F. Grossetête iškelti klausimai dėl griežtų taisyklių dėl interneto, ir būtent į tai turėtume atsižvelgti. Taip pat labai svarbu, kad gydytojas išliktų pagrindiniu centru santykiuose su pacientu, kaip pabrėžė H. Schnellhardt, taip pat savaip ir G. Pargneaux bei A. Parvanova. Sutinku, kad gydytojai neturėtų tapti farmacijos pramonės įrankiu, tačiau kita vertus, gydytojas turėtų būti gera terpė, per kurią turėtų tekėti informacija. Turime užtikrinti, kad gydytojų turima informacija, kaip teigė A. Rosbach, taip pat būtų objektyvi. Mano paskutinė pastaba susijusi su išsamia svetaine apie ligas, apie kurią kalbėjo A. Weisgerber. Turiu pasakyti, kad vaistų atveju tai jau reguliuojama mūsų siūlomu teisės aktu dėl farmakologinio budrumo. Tačiau ligų atvejis kiek sudėtingesnis. Jau turime svetainę apie retas ligas, tačiau kalbant apie bendrą ligų spektrą, jau pradėjome ir stengiamės spręsti šį klausimą. Tačiau, pasirodo, tai labai sudėtingas ir, kaip suprasite, labai platus dalykas. Taigi norėčiau padėkoti jums už jūsų atliktą darbą dėl šio dokumento. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui ir pranešėjams už darbą, ir tikiuosi, kad, kaip sakiau, galiausiai turėsime dokumentą, kurį galėsime toliau plėtoti."@lt14
". – Es patiešām esmu gandarīts, redzot tik augsta līmeņa konstruktīvu iesaistīšanos šajā svarīgajā dokumentā, kā arī vispārēju vienošanos par uzticēšanos, kas ir iestrādāta pamatprincipos un koncepcijās, kam būtu jāvirza šis priekšlikums. (– C6-0156/2008 –) Grozījumi: (– C6-0517/2008 –) Grozījumi: Kā jau es minēju iepriekš, bija īpaši svarīgi mainīt sākotnējo priekšlikumu ar ievirzi uz tirgu un sagatavot priekšlikumu, kas ir pamatots ar ievirzi uz pacientu. Es ļoti uzmanīgi klausījos jūsu debatēs Parlamentā. Runāju ar daudziem deputātiem un uzskatu, ka tagad mums ir — kā jau es konstatēju savos sākotnējos komentāros — ļoti kvalitatīvs dokuments, kas ir pamatojums, lai panāktu galīgo vienošanos. Es gribētu īsi izteikt savas domas par to, ko jūs minējāt. Attiecībā uz kunga minēto veikto iepriekšējo pārbaudi, es uzskatu, ka 120 dienas ir pārāk ilgs laiks, tāpēc mēs iesakām to samazināt līdz aptuveni 60 dienām. Interneta iesaistīšana informācijas izplatīšanā nav patīkams uzdevums, un to tīmekļa vietņu pārbaude, kurās ir informācija pacientiem, ir svarīga, bet, kā mēs visi saprotam, sarežģīta. kunga un kundzes izvirzītie jautājumi par stingriem noteikumiem attiecībā uz internetu ir īpaši svarīgi, un tos mums vajadzētu izstrādāt. Kontakts, kas ārstam joprojām ir vajadzīgs saskarsmē ar pacientu, arī ir ļoti svarīgs, kā to izklāstīja kungs un savā veidā arī kungs un kundze. Es piekrītu, ka farmācijas rūpniecībai nevajadzētu padarīt ārstus par līdzekli reklāmas izplatīšanā, bet, no otras puses, ārstam vajadzētu būt labam starpniekam, kas nodod informāciju. Mums ir jānodrošina, lai ārstu rokās esošā informācija, kā to minēja kundze, būtu objektīva. Mans pēdējais komentārs ir par kundzes minēto visaptverošo portālu par slimībām. Man ir jāsaka, ka attiecībā uz zālēm šis jautājums jau ir iekļauts mūsu ierosinātajos farmakovigilances tiesību aktos. Slimību gadījumā tas ir jau mazliet sarežģītāk. Mums jau ir reto slimību portāls, un mēs jau esam sākuši risināt jautājumu par plaša spektra slimību portālu. Tomēr izrādās, ka tas ir ļoti sarežģīts un, kā jau jūs saprotat, ārkārtīgi plašs uzdevums. Es gribētu jums pateikties par paveikto darbu pie šī dokumenta. Es vēlreiz gribētu pateikties referentam un koreferentiem par viņu veikumu, un es ceru, ka beidzot, kā jau es minēju, mums būs dokuments, pie kura mēs turpināsim darbu."@lv13
"It is indeed gratifying to see such a level of positive engagement on such an important file and the general agreement that there is on the trust that has been placed in the basic principles and concepts on which this proposal should be moving forward. (– C6-0156/2008 –) Amendments: Directly acceptable: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 and 69 Acceptable in principle: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 and 78. Acceptable subject to rewording: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 and 70. Partly acceptable: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 and 79. NOT acceptable: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 and 73 (–C6-0517/2008 –) Amendments: As I stated earlier, it was very important that we shift the focus of the original proposal into a patient-orientated proposal based on the patient’s perspective. Acceptable: 2 and 7 Acceptable in principle: 6 Acceptable subject to rewording: 1 Partly acceptable: 9, 10 and 12 NOT acceptable: 3, 4, 5, 8 and 11 I have been following the debate in Parliament very assiduously. I have talked to many of you to see what is being talked about, and I believe that what we have – as I stated in my original comments – is a very positive document on which we should be now building in order to come to a final agreement. I would like to make some short comments on what you have said. Concerning the ex-ante controls by EMA mentioned by Mr Correia, I believe that 120 days would be somewhat excessive, and in fact what we will be proposing will be in the region of 60 days. The internet is a daunting task, and controlling websites containing information for patients is vital – but we all understand that it is also difficult. The points raised by Mr Buşoi and Ms Grossetête concerning strict rules covering the internet is very important, and this is what we should be developing. The focal point which the doctor needs to continue to have in the relationship with the patient is also very important, as stated by Mr Schnellhardt and also, in their own ways, by Mr Pargneaux and Mr Parvanova. I agree that doctors should not be instrumentalised by the pharmaceutical industry, but on the other hand a doctor should be a good medium through which information should flow. Here we must ensure that information in the hands of doctors, as Mrs Rosbach has stated, should also be objective. My last point regards the comprehensive portal on diseases, which was mentioned by Mrs Weisgerber. I have to say that, in the case of medicines, this is already covered by the pharmacovigilance legislation that we are proposing. It is somewhat more difficult in the case of diseases. We already have a portal on rare diseases, but in the case of the overall spectrum of diseases we have started and are attempting to tackle this issue. However, it is proving to be a very complex and, as you will understand, an extremely extensive exercise. So I would like to thank you for the work that has been done on this dossier. I would like to thank the rapporteur and the co-rapporteurs again for the work that they have done, and I hope, as I said, that finally we will have a document on which we can work further."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, het is inderdaad bevredigend om een dergelijke mate van betrokkenheid bij zo’n belangrijke kwestie te zien alsmede de algemene overeenstemming over het vertrouwen dat er is gesteld in de basisbeginselen en -concepten op grond waarvan dit voorstel vooruitgang zou moeten boeken. (–C6-0156/2008 –) Amendementen: (–C6-0517/2008 –) Amendementen: Zoals ik eerder heb gezegd, was het bijzonder belangrijk om de focus van het oorspronkelijke voorstel te verleggen naar een patiëntgericht voorstel vanuit het perspectief van de patiënt. Ik heb het debat in het Parlement nauwlettend gevolgd. Ik heb met velen van u gesproken over hetgeen er werd besproken en ben van mening dat we – zoals ik in mijn eerdere betoog aangaf – een uiterst positief document hebben waarop we nu moeten voortborduren om tot een uiteindelijk akkoord te kunnen komen. Ik wil in het kort enkele opmerkingen maken over hetgeen er is gezegd. Wat betreft de door de heer Correia De Campos genoemde controles vooraf door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), lijken 120 dagen mij ietwat te lang – wij zullen in feite om en nabij de zestig dagen voorstellen. De internetkwestie wordt een hele kluif en het controleren van websites met informatie voor patiënten is van essentieel belang, maar wij weten allemaal dat dit ook moeilijk is. De door de heer Buşoi en mevrouw Grossetête genoemde punten inzake strenge regels voor het internet zijn erg belangrijk en hier zouden wij aan moeten werken. Dat de arts de vertrouwenspersoon moet blijven van de patiënt is eveneens bijzonder belangrijk, zoals de heer Schnellhardt en op hun manier ook de heer Pargneaux en mevrouw Parvanova hebben benadrukt. Ik ben het er weliswaar mee eens dat artsen niet moeten worden geïnstrumentaliseerd door de farmaceutische industrie, maar een arts zou wel een goed medium moeten zijn voor de doorstroming van informatie. Hier moeten we ervoor zorgen dat informatie in de handen van artsen, zoals mevrouw Rosbach heeft gezegd, ook objectief is. Mijn laatste punt betreft het door mevrouw Weisgerber genoemde veelomvattende portaal inzake ziekten. Ik moet zeggen dat de door ons voorgestelde wetgeving op het gebied van geneesmiddelenbewaking hier, in het geval van geneesmiddelen, al in voorziet. In het geval van ziekten ligt het iets moeilijker. We hebben al een portaal voor zeldzame ziekten, maar in het geval van het algemene spectrum van ziekten hebben wij een begin gemaakt met de aanpak van deze kwestie. Dit blijkt echter een uiterst ingewikkelde en, zoals u zult begrijpen, bijzonder grote klus te zijn. Ik bedank u derhalve voor het aan dit dossier verrichte werk. Ik bedank de rapporteur en mederapporteurs nogmaals voor hun werk en hoop, zoals gezegd, dat we uiteindelijk een document zullen hebben waarop we kunnen voortborduren."@nl3
"Wielce przyjemnie jest widzieć tak wiele pozytywnego zaangażowania w tak istotny zbiór dokumentów, jak też ogólne porozumienie w kwestii zaufania, w duchu którego sformułowano podstawowe zasady i koncepcje, dzięki którym przedmiotowy wniosek powinien posunąć się naprzód. Jak już powiedziałem, bardzo ważne było, abyśmy przesunęli punkt ciężkości cechujący pierwotny wniosek, by w rezultacie przejść do wniosku zorientowanego na pacjenta i kształtowanego w sposób uwzględniający jego punkt widzenia. (– C6-0156/2008 –) Poprawki: (– C6-0517/2008 –) Poprawki: Śledziłem debatę toczoną w Parlamencie bardzo wytrwale. Z wieloma spośród państwa rozmawiałem, aby przekonać się, o czym się mówi. I jestem przekonany, że mamy przed sobą – co stwierdziłem już w moich wstępnych uwagach – bardzo pozytywny dokument, na którym będziemy budować, aby w rezultacie osiągnąć ostateczne porozumienie. Chciałbym pokrótce odnieść się do niektórych wypowiedzi. Jeżeli chodzi o kontrole ex-ante prowadzone przez Europejską Agencję Leków, o których wspomniał pan poseł Correia, uważam, że 120 dni byłoby pewną przesadą i my zaproponujemy okres oscylujący wokół 60 dni. Internet stanowi dla nas deprymujące zadanie, i choć kontrolowanie stron internetowych zawierających informacje kierowane do pacjentów jest rzeczą ważną, to wszyscy rozumiemy, że jest to też zadaniem trudnym. Uwagi zgłoszone przez pana posła Buşoi i panią poseł Grossetête, dotyczące surowych reguł w odniesieniu do internetu, są bardzo ważne i będziemy nad tym pracować. Równie ważne jest utrzymanie istoty relacji łączącej lekarza z pacjentem, o czym mówił pan poseł Schnellhardt, a także, na swój sposób, pan poseł Pargneaux i pani poseł Parvanova. Zgadzam się, że przemysł farmaceutycznych nie powinien sprowadzać lekarzy do roli narządzi, lecz – z drugiej strony – lekarz winien być dobrym środkiem przekazu informacji. W tym wypadku musimy zadbać, by informacje trafiające do rąk lekarzy, jak powiedziała pani poseł Rosbach, były również informacjami obiektywnymi Moja ostatnia uwaga dotyczy obszernego portalu internetowego z informacjami o chorobach, o którym wspomniała pani poseł Weisgerber. Tu muszę powiedzieć, że w przypadku leków funkcję tę pełni już prawodawstwo regulujące nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, o które aktualnie wnioskujemy. Nieco trudniej jest w przypadku chorób. Mamy już portal poświęcony rzadkim schorzeniom, lecz co się tyczy pełnego spektrum chorób, dopiero zaczęliśmy działać i zamierzamy zająć się tą kwestią. Okazuje się jednak, że jest to niezwykle złożone i – jak państwo zapewne rozumieją – niezmiernie obszerne zadanie. Toteż chciałbym podziękować za pracę, którą włożono w opracowanie tego dossier. Dziękuję raz jeszcze sprawozdawcy i kontrsprawozdawcom za pracę, którą wykonali, i mam nadzieję, że – jak już wspomniałem – ostatecznie uzyskamy dokument, który będzie mógł być podstawą naszych dalszych działań."@pl16
"É, sem dúvida, gratificante presenciar um empenhamento tão grande e positivo sobre um dossiê tão importante e ver o consenso geral que existe sobre a confiança que foi colocada nos princípios e conceitos básicos que devem pautar esta proposta. (– C6-0156/2008 –) Alterações: (– C6-0517/2008 –) Alterações: Como afirmei anteriormente, foi muito importante mudar a orientação da proposta original para uma proposta orientada para os doentes baseada na perspectiva dos doentes. Acompanhei de muito perto o debate no Parlamento. Falei com muitos dos senhores deputados para saber o que estava a ser debatido, e penso que o que temos – como afirmei nas minhas observações iniciais – é um documento muito positivo que deve servir de base para o nosso futuro trabalho até alcançarmos um acordo final. Gostaria de tecer algumas breves observações ao que foi aqui dito. Em relação aos controlos realizados pela EMA, mencionados pelo senhor deputado Correia, penso que 120 dias seria um pouco excessivo e, efectivamente, o que proporemos situar-se-á em torno dos 60 dias. A Internet é uma tarefa gigantesca, e controlar páginas Web que contêm informação destinadas aos doentes é vital – mas todos percebemos que é um trabalho difícil. Os aspectos suscitados pelo senhor deputado Buşoi e pela senhora deputada Grossetête relativos às regras estritas sobre a Internet são muito importantes, e deveríamos desenvolver estas questões. A relação crucial que o médico deve continuar a manter com o doente é também muito importante, como afirmou a senhora deputada Schnellhardt e também, à sua maneira, os senhores deputados Pargneaux e Parvanova. Concordo que os médicos não devem ser instrumentalizados pela indústria farmacêutica, mas, por outro lado, um médico deve ser um bom canal de divulgação de informação. Devemos assegurar que a informação nas mãos dos médicos, como afirmou a senhora deputada Rosbach, deve também ser objectiva. A minha última observação diz respeito ao portal abrangente sobre doenças, que foi mencionado pela senhora deputada Weisgerber. Devo dizer que, no caso dos medicamentos, isto já está contemplado na legislação sobre vigilância farmacológica proposta pela Comissão. É muito mais difícil no caso das doenças. Dispomos já de um portal sobre doenças raras, mas no caso de um espectro geral de doenças, começámos e estamos a tentar abordar esta questão. Todavia, está a revelar-se um exercício muito complexo e, como entenderão, muitíssimo vasto. Desejo agradecer ao Parlamento o trabalho desenvolvido sobre este dossiê. Desejo agradecer uma vez mais ao relator e aos relatores-sombra o trabalho que realizaram, e espero, como disse, que, finalmente, tenhamos um documento que sirva de base ao nosso futuro trabalho."@pt17
"Este într-adevăr plăcut să vezi un așa nivel de angajament pozitiv într-un dosar atât de important și acordul general în privința încrederii care a fost investită în principiile și conceptele fundamentale pe baza cărora să avanseze această propunere. (– C6-0156/2008 –) Amendamente: (– C6-0517/2008 –) Amendamente: După cum am declarat mai devreme, este foarte important să schimbăm centrul de greutate al propunerii inițiale spre o propunere care are în centrul său pacientul, bazată pe perspectiva pacientului. Urmăresc cu mult interes dezbaterea din Parlament. Am vorbit cu mulți dintre dumneavoastră pentru a afla ce se întâmplă și, după cum am declarat în comentariile introductive, cred că ceea ce avem constituie un document foarte bun, pe care trebuie să ne bazăm acum pentru a ajunge la un acord final. Aș dori să fac câteva comentarii scurte asupra celor spuse de dumneavoastră. În ceea ce privește controalele ex ante ale AEM menționate de dl Correia, după părerea mea 120 zile ar fi cam prea mult și propunerea noastră se va limita la aproximativ 60 zile. Internetul constituie o sarcină îngrozitoare, iar controlul site-urilor web care conțin informații pentru pacienți este vital, dar înțelegem cu toții că și aceasta este o sarcină dificilă. Problemele ridicate de dl Bușoi și dna Grossetête în legătură cu regulile stricte referitoare la internet sunt foarte importante și va trebui să le elaborăm. La fel de important este rolul central pe care medicii trebuie să continue să-l aibă în relația cu pacientul, după cu a afirmat dl Schellhardt și, într-o manieră personală, dl Pargneaux și dl Parvanova. Sunt de acord cu faptul că medicii nu ar trebui să fie manipulați de către industria farmaceutică dar, pe de altă parte, un medic ar trebui să fie un mediu bun prin care să circule informația. În acest sens, după cum a afirmat dna Rosbach, trebuie să luăm măsuri ca informația aflată în mâinile medicilor să fie obiectivă. Ultimul meu punct se referă la portalul cuprinzător destinat bolilor, care a fost menționat de dna Weisgerber. Trebuie să spun că, în cazul medicamentelor, acest lucru este deja realizat prin legislația privind farmacovigilență pe care o propunem. În cazul bolilor este întrucâtva mai dificil. Avem deja un portal destinat bolilor rare, dar în cazul spectrului general de boli, am demarat și încercăm să abordăm această problemă. În orice caz, se dovedește a fi o temă foarte complexă și, după cum veți înțelege, una extrem de amplă. Aș dori să vă mulțumesc pentru munca depusă în acest dosar. Aș dori să mulțumesc din nou raportorului și coraportorilor pentru munca depusă și, după cum am spus, sper că în final vom avea un document pe baza căruia vom putea lucra în continuare."@ro18
"Je určite potešiteľné vidieť takú úroveň pozitívneho záujmu o taký dôležitý dokument a všeobecnú zhodu na dôvere, ktorá sa vkladá do základných zásad a koncepcií, na ktorých by sa mal tento návrh posunúť dopredu. (– C6-0156/2008 –) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: (– C6-0517/2008 –) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: Ako som uviedol už predtým, bolo veľmi dôležité, že sme posunuli ťažisko pôvodného návrhu smerom k návrhu zameranému na pacienta, ktorý je založený na uhle pohľadu pacienta. Sledoval som rozpravu v Parlamente veľmi svedomito. Rozprával som sa s mnohými z vás, aby som videl, o čom sa hovorí, a domnievam sa, že máme – ako som už uviedol vo svojich pôvodných poznámkach – veľmi pozitívny dokument, na ktorom by sme mali teraz stavať s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu. Chcel by som uviesť niekoľko krátkych poznámok k tomu, čo ste povedali. Čo sa týka kontrol ex ante zo strany Európskej agentúry pre lieky (EMA), ktoré spomínal pán Correia, domnievam sa, že 120 dní by bolo trochu priveľa, a my by sme vlastne navrhovali približne 60 dní. Internet je tvrdý oriešok a kontrola internetových stránok, ktoré obsahujú informácie pre pacientov, je nevyhnutná, ale všetci chápeme, že je to zároveň zložité. Otázky, ktoré otvorili pán Buşoi a pani Grossetêtová, týkajúce sa prísnych predpisov pre internet sú veľmi dôležité a mali by sme ich rozvíjať. Veľmi dôležitý je aj spoločný základ, ktorý naďalej musí mať lekár vo vzťahu s pacientom, ako uviedol pán Schnellhardt a, svojím spôsobom, tiež pán Pargneaux a pani Parvanovová. Súhlasím s tým, že lekári by nemali byť nástrojmi farmaceutického priemyslu, ale na druhej strane, lekár by mal byť dobrým sprostredkovateľom, cez ktorého by mali prúdiť informácie. Tu musíme zabezpečiť, aby informácie v rukách lekárov, ako uviedla pani Rosbachová, boli aj objektívne. Môj posledný bod sa týka komplexného portálu pre choroby, ktorý spomínala pani Weisgerberová. Musím povedať, že v prípade liekov to už riešia právne predpisy o farmakovigilancii, ktoré navrhujeme. O niečo zložitejšie je to v prípade chorôb. Už máme portál pre zriedkavé choroby, ale v prípade celého spektra chorôb sme začali a snažíme sa túto záležitosť riešiť. Ukazuje sa však, že je to veľmi zložitá a, ako iste chápete, mimoriadne rozsiahla úloha. Takže by som sa vám chcel poďakovať za prácu, ktorú ste vykonali na tomto dokumente. Rád by som ešte raz poďakoval pánovi spravodajcovi a pomocným spravodajcom za prácu, ktorú urobili, a dúfam, ako som povedal, že nakoniec budeme mať dokument, na ktorom budeme môcť ďalej pracovať."@sk19
". – Res je lepo videti tolikšno vnemo za pozitivno sodelovanje pri tako pomembnem dokumentu in splošen sporazum glede zaupanja v osnovna načela in koncepte, na katerih naj bi bil dosežen napredek pri tem predlogu. (– C6-0156/2008 –) Spremembe: (– C6-0517/2008 –) Spremembe: Kot sem prej navedel, je bilo zelo pomembno, da smo prešli z osredotočenosti v prvotnem predlogu na predlog, ki poudarek namenja bolnikom in temelji na stališču bolnikov. Zelo pazljivo sem spremljal razpravo v Parlamentu. Pogovarjal sem se z mnogimi izmed vas, da bi slišal, o čem teče razprava in verjamem, da smo dobili – kot sem povedal v uvodnih pripombah – zelo pozitiven dokument, na katerem moramo zdaj graditi, da bi prišli do končnega sporazuma. Podati želim nekaj kratkih pripomb na to, kar ste povedali. V zvezi s predhodnimi kontrolami EMA, ki jih je omenil gospod Correia verjamem, da bi 120 dni bilo nekoliko preveč in bomo predlagali nekje v obsegu 60 dni. Internet je težka naloga, nadzor spletnih mest, ki vsebujejo informacije za bolnike, pa je ključnega pomena – vendar se vsi zavedamo, da je tudi zahtevno. Točke, ki sta jih izpostavila gospod Buşoi in gospa Grossetête v zvezi s strogimi pravili za internet, so zelo pomembne in na tem bi morali delati. Prav tako je zelo pomemben poudarek, ki ga mora zdravnik še naprej ohraniti v odnosih z bolnikom, kot je povedal gospod Schnellhardt, pa tudi gospod Pargneaux in gospod Parvanova. Strinjam se, da farmacevtska industrija ne sme uporabljati zdravnikov v svoje namene, vendar pa mora biti zdravnik dober medij, ki lahko posreduje informacije. Tu moramo poskrbeti, da bodo informacije, ki jih imajo zdravniki, kot je povedala gospa Rosbach, objektivne. Moja zadnja pripomba je povezana s celovitim portalom o boleznih, ki ga je omenila gospa Weisgerber. Povedati moram, da za zdravila to že pokriva zakonodaja o farmakovigilanci, ki jo predlagamo. Nekoliko zahtevnejše pa je v primeru bolezni. Portal o redkih boleznih že imamo, v primeru celotne palete bolezni pa to vprašanje šele poskušamo rešiti. Vendar se je izkazalo, da gre za zelo zahtevno in obsežno nalogo. Rad bi se vam zahvalil za delo, ki ste ga opravili pri tem dokumentu. Še enkrat bi se rad zahvalil poročevalcu in soporočevalcem za delo, ki so ga opravili in upam, kot sem povedal, da bomo končno dobili dokument, s katerim bomo lahko nadaljevali z delom."@sl20
". Det är mycket glädjande att se ett så positivt engagemang om ett så viktigt ärende och det allmänna samförståndet om den tilltro som har ställts till de principer och idéer som ligger till grund för hur man ska gå vidare med detta förslag. (– C6-0156/2008 –) Ändringsförslag: (– C6-0517/2008 –) Ändringsförslag: Som jag har sagt tidigare var det mycket viktigt att vi ändrade inriktningen för det ursprungliga förslaget till ett patientinriktat förslag baserat på patientens perspektiv. Jag har följt debatten i parlamentet mycket noga. Jag har talat med många av er för att förstå vad man talar om och jag anser – som jag fastslog i mina ursprungliga kommentarer – att det vi har är ett mycket positivt dokument som vi nu bör bygga vidare på för att komma fram till en slutlig överenskommelse. Jag vill göra några korta kommentarer till vad ni har sagt. När det gäller de tidigare förhandskontrollerna av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) som nämndes av António Fernando Correia De Campos anser jag att 120 dagar skulle vara något överdrivet och vi kommer att i stället att föreslå omkring 60 dagar. Att kontrollera internet är en avskräckande uppgift och att kontrollera webbsidor som innehåller information för patienter är viktigt – men vi förstår alla att det också är svårt. De punkter som togs upp av Cristian Silviu Buşoi och Françoise Grossetête om de strikta regler som gäller för internet är mycket viktiga och detta är något som vi bör utveckla. Den nära kontakt som läkaren behöver fortsätta att ha i relationen till patienten är också mycket viktig, vilket påpekades av Horst Schnellhardt och även, på deras eget sätt, av Gilles Pargneaux och Antonyia Parvanova. Jag håller med om att läkarna inte bör instrumentaliseras av läkemedelsindustrin, men å andra sidan bör läkaren vara ett bra medium för att förmedla informationen. I detta sammanhang måste vi, som Anna Rosbach har framhållit, se till att den information som läkarna förfogar över också är objektiv. Min sista punkt gäller den heltäckande portalen om sjukdomar som nämndes av Anja Weisgerber. Jag måste säga att, när det gäller läkemedel, täcks denna fråga redan av den lagstiftning om säkerhetsövervakning av humanläkemedel som vi föreslår. Det är något svårare när det gäller sjukdomar. Vi har redan en portal om sällsynta sjukdomar, men när det gäller det övergripande spektrumet av sjukdomar har vi börjat ta itu med denna fråga. Det visar sig emellertid vara mycket invecklat och, som ni förstår, är det en mycket omfattande process. Jag vill tacka er för det arbete som har gjorts i detta ärende. Jag vill åter tacka föredraganden och medföredragandena för det arbete de har gjort, och som jag har sagt, hoppas jag att vi slutligen kommer att få ett dokument som vi kan fortsätta att arbeta på."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(COM(2008)0663 – C6-0156/2008 – 2008/0256(COD) ) COM(2008)0663 2008/0256(COD)"11
"(KOM(2008)0663 – C6-0156/2008 – 2008/0256(COD) ) KOM(2008)0663 2008/0256(COD)"5
"Aanvaardbaar: 2 en 7."3
"Acceptabile cu condiția reformulării: 1"18
"Acceptabile cu condiția reformulării: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 și 70."18
"Acceptabile direct: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 și 69"18
"Acceptabile în principiu: 6"18
"Acceptabile în principiu: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 și 78."18
"Acceptabile: 2 și 7"18
"Acceptable en principe: 6"8
"Acceptable in principle: 6"4
"Acceptable in principle: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 and 78."4
"Acceptable moyennant reformulation: 1"8
"Acceptable subject to rewording: 1"4
"Acceptable subject to rewording: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 and 70."4
"Acceptable: 2 and 7"4
"Acceptables en principe: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 et 78."8
"Acceptables moyennant reformulation: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 et 70."8
"Acceptables tel quel: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 et 69"8
"Acceptables: 2 et 7"8
"Accettabili in linea di principio: n. 6."12
"Accettabili in linea di principio: nn. 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 e 78."12
"Accettabili in parte: nn. 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 e 79."12
"Accettabili in parte: nn. 9, 10 e 12."12
"Accettabili se riformulati: n. 1."12
"Accettabili se riformulati: nn. 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 e 70."12
"Accettabili: nn. 2 e 7."12
"Aceites em parte: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 e 79."17
"Aceites em parte: 9, 10 e 12"17
"Aceites em princípio: 6"17
"Aceites em princípio: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 e 78."17
"Aceites na totalidade: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 e 69"17
"Aceites sujeitas a reformulação: 1"17
"Aceites sujeitas a reformulação: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 e 70."17
"Aceites: 2 e 7"17
"Aceptables en principio: 6"21
"Aceptables en principio: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 y 78."21
"Aceptables sujetas a nueva redacción: 1"21
"Aceptables sujetas a nueva redacción: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 y 70."21
"Aceptables: 2 y 7"21
"Angenommen unter Vorbehalt der Umformulierung: 1"9
"Angenommen unter Vorbehalt der Umformulierung: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 und 70."9
"Angenommen: 2 und 7"9
"Bizottsági álláspont a Parlament által beterjesztett módosításokról:"11
"Daļēji pieņemami: 2., 29., 31., 43., 54., 55., 61. un 79."13
"Daļēji pieņemami: 9., 10. un 12."13
"Delno sprejemljive: 9, 10 in 12"20
"Delono sprejemljive: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 in 79."20
"Direct aanvaardbaar: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 en 69."3
"Directamente aceptables: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 y 69"21
"Directly acceptable: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 and 69"4
"Direkt angenommen: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 und 69"9
"Direttamente accettabili: nn. 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 e 69."12
"Ei ole vastuvõetavad: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 ja 73."5
"Ei ole vastuvõetavad: 3, 4, 5, 8 ja 11."5
"Elfogadható: 2 és 7"11
"Elvben elfogadható: 6"11
"Elvben elfogadható: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 és 78."11
"Följande ändringsförslag godtas med vissa omformuleringar: 1"22
"Följande ändringsförslag godtas med vissa omformuleringar: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 och 70."22
"Följande ändringsförslag kan delvis godtas: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 och 79."22
"Följande ändringsförslag kan delvis godtas: 9, 10 och 12."22
"Följande ändringsförslag kan godtas direkt: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 och 69."22
"Följande ändringsförslag kan godtas direkt: 2 och 7."22
"Följande ändringsförslag kan godtas i princip: 6"22
"Följande ändringsförslag kan godtas i princip: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 och 78."22
"Följande ändringsförslag kan inte godtas: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 och 73."22
"Följande ändringsförslag kan inte godtas: 3, 4, 5, 8 och 11."22
"Følgende ændringsforlag kan accepteres: 2 og 7"2
"Følgende ændringsforslag kan accepteres efter omformulering: 1"2
"Følgende ændringsforslag kan accepteres efter omformulering: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 og 70."2
"Følgende ændringsforslag kan accepteres uden forbehold: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 og 69"2
"Følgende ændringsforslag kan delvis accepteres: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 og 79."2
"Følgende ændringsforslag kan delvis accepteres: 9, 10 og 12"2
"Følgende ændringsforslag kan i princippet accepteres: 6"2
"Følgende ændringsforslag kan i princippet accepteres: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 og 78."2
"Følgende ændringsforslag kan ikke accepteres: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 og 73"2
"Følgende ændringsforslag kan ikke accepteres: 3, 4, 5, 8 og 11"2
"Gedeeltelijk aanvaardbaar: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 en 79."3
"Gedeeltelijk aanvaardbaar: 9, 10 en 12."3
"Grundsätzlich angenommen: 6"9
"Grundsätzlich angenommen: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 und 78."9
"Hylätyt tarkistukset: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 ja 73."7
"Hylätyt tarkistukset: 3, 4, 5, 8 ja 11"7
"Hyväksyttävät tarkistukset: 2 ja 7"7
"In beginsel aanvaardbaar: 6."3
"In beginsel aanvaardbaar: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 en 78."3
"Iš dalies priimtini: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 ir 79."14
"Iš dalies priimtini: 9, 10 ir 12"14
"Iš esmės priimtini: 6"14
"Iš esmės priimtini: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 ir 78."14
"John Dalli,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"Komisijas nostāja par Parlamenta iesniegtajiem grozījumiem:"13
"Komisijos pozicija dėl Parlamento pateiktų pakeitimų:"14
"Komisjoni seisukoht Euroopa Parlamendi esitatud muudatusettepanekute kohta:"5
"Komission kanta parlamentin esittämiin tarkistuksiin:"7
"Kommissionens holdning til Parlamentets ændringsforslag:"2
"Kommissionens ståndpunkt om parlamentets ändringsförslag:"22
"Közvetlenül elfogadható: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 és 69"11
"Muudatusettepanekud"5
"NAV pieņemami: 17., 18., 30., 38., 45., 47., 51., 57., 68., 71. un 73."13
"NAV pieņemami: 3., 4., 5., 8. un 11."13
"NEM fogadható el: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 és 73"11
"NEM fogadható el: 3, 4, 5, 8 és 11"11
"NESPREJEMLJIVE: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 in 73"20
"NESPREJEMLJIVE: 3, 4, 5, 8 in 11"20
"NICHT angenommen: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 und 73"9
"NICHT angenommen: 3, 4, 5, 8 und 11"9
"NIET aanvaardbaar: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 en 73."3
"NIET aanvaardbaar: 3, 4, 5, 8 en 11."3
"NO aceptables: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 y 73"21
"NO aceptables: 3, 4, 5, 8 y 11"21
"NON acceptables: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 et 73"8
"NON acceptables: 3, 4, 5, 8 et 11"8
"NOT acceptable: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 and 73"4
"NOT acceptable: 3, 4, 5, 8 and 11"4
"Na herformulering aanvaardbaar: 1."3
"Na herformulering aanvaardbaar: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 en 70."3
"Načeloma sprejemljive: 6"20
"Načeloma sprejemljive: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 in 78."20
"Neacceptabile: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 și 73"18
"Neacceptabile: 3, 4, 5, 8 și 11"18
"Neposredno sprejemljive: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 in 69"20
"Nepriimtini: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 ir 73"14
"Nepriimtini: 3, 4, 5, 8 ir 11"14
"Neprijateľné: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 a 73"19
"Neprijateľné: 3, 4, 5, 8 a 11"19
"Nepřijatelné: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 a 73"1
"Nepřijatelné: 3, 4, 5, 8 a 11"1
"Non accettabili: nn. 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 e 73."12
"Non accettabili: nn. 3, 4, 5, 8 e 11."12
"NÃO aceites: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 e 73"17
"NÃO aceites: 3, 4, 5, 8 e 11"17
"Osaliselt vastuvõetavad: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 ja 79."5
"Osaliselt vastuvõetavad: 9, 10 ja 12."5
"Osittain hyväksyttävät tarkistukset: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 ja 79"7
"Osittain hyväksyttävät tarkistukset: 9, 10 ja 12"7
"Parcialmente aceptables: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 y 79."21
"Parcialmente aceptables: 9, 10 y 12"21
"Partiellement acceptables: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 et 79."8
"Partiellement acceptables: 9, 10 et 12"8
"Partly acceptable: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 and 79."4
"Partly acceptable: 9, 10 and 12"4
"Parțial acceptabile: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 și 79."18
"Parțial acceptabile: 9, 10 și 12"18
"Periaatteessa hyväksyttävät tarkistukset: 6"7
"Periaatteessa hyväksyttävät tarkistukset: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 ja 78"7
"Pieņemami bez izmaiņām: 1., 3., 4., 10., 11., 12., 22., 26., 35., 39., 40., 42., 56., 60., 63., 64., 65., 67. un 69."13
"Pieņemami, veicot redakcionālus labojumus: 1."13
"Pieņemami, veicot redakcionālus labojumus: 5., 6., 7., 8., 15., 24., 25., 28., 33., 44., 49., 53., 59. un 70."13
"Pieņemami: 2. un 7."13
"Poprawka do przyjęcia po przeformułowaniu: 1"16
"Poprawka zasadniczo do przyjęcia: 6"16
"Poprawki do częściowego przyjęcia: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 i 79."16
"Poprawki do częściowego przyjęcia: 9, 10 i 12"16
"Poprawki do przyjęcia po przeformułowaniu: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 i 70."16
"Poprawki do przyjęcia: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 i 69"16
"Poprawki do przyjęcia: 2 i 7"16
"Poprawki odrzucone: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 i 73"16
"Poprawki odrzucone: 3, 4, 5, 8 i 11"16
"Poprawki zasadniczo do przyjęcia: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 i 78."16
"Posición de la Comisión sobre las enmiendas presentadas por el Parlamento:"21
"Position de la Commission sur les amendements déposés par le Parlement:"8
"Posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento:"12
"Posição da Comissão sobre as alterações apresentadas pelo Parlamento:"17
"Postoj Komise k pozměňovacím návrhům předloženým Parlamentem:"1
"Poziția Comisiei față de amendamentele depuse de către Parlament:"18
"Priimtini, pakeitus formuluotę: 1"14
"Priimtini, pakeitus formuluotę: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 ir 70."14
"Priimtini: 2 ir 7"14
"Prijateľné bez zmeny: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 a 69"19
"Prijateľné po preformulovaní:"19
"Prijateľné po preformulovaní: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 a 70."19
"Prijateľné v zásade:"19
"Prijateľné v zásade: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 a 78."19
"Prijateľné čiastočne: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 a 79."19
"Prijateľné čiastočne: 9, 10 a 12"19
"Prijateľné: 2 a 7"19
"Principā pieņemami: 6."13
"Principā pieņemami: 9., 13., 14., 16., 19., 20., 21., 23., 27., 32., 34., 36., 37., 41., 46., 48., 50., 52., 58., 62, 66., 72., 74., 75., 76., 77. un 78."13
"Põhimõtteliselt vastuvõetavad: 6."5
"Põhimõtteliselt vastuvõetavad: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 ja 78."5
"Přijatelné po změně některých formulací: 1"1
"Přijatelné po změně některých formulací: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 a 70."1
"Přijatelné: 2 a 7"1
"Přímo přijatelné: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 a 69"1
"Részben elfogadható: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 és 79."11
"Részben elfogadható: 9, 10 és 12"11
"Sprejemljive ob spremembi besedila: 1"20
"Sprejemljive ob spremembi besedila: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 in 70."20
"Sprejemljive: 2 in 7"20
"Stališče Komisije o spremembah, ki jih je predložil Parlament"20
"Standpunt van de Commissie inzake de door het Parlement ingediende amendementen:"3
"Stanovisko Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom predloženým Parlamentom:"19
"Stanowisko Komisji w sprawie poprawek przyjętych przez Parlament:"16
"Stellungnahme der Kommission zu den Änderungsanträgen des Parlaments:"9
"Tarkistukset, joiden hyväksyminen edellyttää sanamuodon muuttamista: 1"7
"Tarkistukset, joiden hyväksyminen edellyttää sanamuodon muuttamista: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 ja 70"7
"Teilweise angenommen: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 und 69."9
"Teilweise angenommen: 9, 10 und 12"9
"Tiesiogiai priimtini: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 ir 69"14
"Vahetult vastuvõetavad: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 ja 69."5
"Vastuvõetavad pärast ümbersõnastamist: 1."5
"Vastuvõetavad pärast ümbersõnastamist: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 ja 70."5
"Vastuvõetavad: 2 ja 7."5
"V zásadě přijatelné: 6"1
"V zásadě přijatelné: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 a 78."1
"Välittömästi hyväksyttävät tarkistukset: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 ja 69"7
"Átfogalmazást követően elfogadható: 1"11
"Átfogalmazást követően elfogadható: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 és 70."11
"Částečně přijatelné: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 a 79."1
"Částečně přijatelné: 9, 10 a 12"1
"Άμεσα αποδεκτές: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 35, 39, 40, 42, 56, 60, 63, 64, 65, 67 και 69"10
"Αποδεκτές επί της αρχής: 6"10
"Αποδεκτές επί της αρχής: 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 66, 72, 74, 75, 76, 77 και 78."10
"Αποδεκτές με την επιφύλαξη αναδιατύπωσης: 1"10
"Αποδεκτές με την επιφύλαξη αναδιατύπωσης: 5, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 28, 33, 44, 49, 53, 59 και 70."10
"Αποδεκτές: 2 και 7"10
"Εν μέρει αποδεκτές: 2, 29, 31, 43, 54, 55, 61 και 79."10
"Εν μέρει αποδεκτές: 9, 10 και 12"10
"Θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών που κατατέθηκαν από το Κοινοβούλιο:"10
"ΜΗ αποδεκτές: 17, 18, 30, 38, 45, 47, 51, 57, 68, 71 και 73"10
"ΜΗ αποδεκτές: 3, 4, 5, 8 και 11"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph