Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-11-Speech-4-317"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101111.21.4-317"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Současná nerovnost demografického vývoje má značné dopady na financování sociálních výdajů a na finanční situaci důchodových systémů ve všech členských státech Unie. Ve své nelegislativní zprávě navrhuje Thomas Mann dvojí opatření, na jedné straně zvýšit zaměstnanost mladých lidí a na straně druhé oddálit odchod do důchodu. Podporuji myšlenku zpravodaje, že starší lidé nejsou pro hospodářství a společnost zátěží, ale naopak velkým přínosem díky svým zkušenostem, životní práci a vědomostem. v tomto ohledu souhlasím se zpravodajem, který navrhuje konkrétní opatření pro vytvoření základu pro otevřený dialog a vyzývá Komisi a Radu, aby ve všech členských státech a na úrovni EU zavedly mezigenerační bilance."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Den aktuelle skæve demografiske udvikling har en betydelig indvirkning på finansieringen af sociale udgifter og på pensionssystemernes finansielle situation i alle medlemsstaterne. Thomas Mann foreslår i sin betænkning, der ikke vedrører forslag til retsakt, to foranstaltninger. På den ene side skal beskæftigelsen blandt unge øges, på den anden side skal pensionsalderen udskydes. Jeg er enig med ordføreren i, at ældre ikke er en byrde for økonomien og samfundet, men tværtimod et stort aktiv på grund af deres erfaring, deres livsværk og deres viden. I denne henseende er jeg enig med ordføreren, som foreslår konkrete foranstaltninger til at skabe et grundlag for åben dialog og opfordrer Kommissionen og Rådet til at indføre en balance mellem generationerne i alle medlemsstaterne og på EU-plan"@da2
"Die derzeitige ungleichmäßige demografische Entwicklung hat beträchtliche Auswirkungen auf die Finanzierung der Sozialausgaben und auf die finanzielle Situation der Rentensysteme in allen Mitgliedstaaten. In seinem nicht-legislativen Bericht schlägt Thomas Mann zwei Maßnahmen vor: einerseits die Steigerung der Beschäftigungsquoten unter den jungen Arbeitnehmern, und andererseits die Anhebung des Rentenalters. Ich stimme der Auffassung des Berichterstatters zu, dass ältere Menschen keine Last für Wirtschaft und Gesellschaft sind, sondern aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer Lebensleistung und ihres Wissens vielmehr einen großen Gewinn darstellen. In dieser Hinsicht stimme ich dem Berichterstatter zu, der konkrete Maßnahmen für die Schaffung einer Grundlage für einen offenen Dialog vorschlägt, und der die Kommission und den Rat dazu aufruft, in allen Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene ein Gleichgewicht zwischen den Generationen einzuführen."@de9
"Η σημερινή ανομοιογένεια των δημογραφικών εξελίξεων έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών δαπανών και την οικονομική κατάσταση των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε όλα τα κράτη μέλη. Στην μη νομοθετική έκθεσή του, ο Thomas Mann προτείνει δύο μέτρα: αφενός την αύξηση της απασχόλησης των νέων και αφετέρου τη μετάθεση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι οι ηλικιωμένοι δεν αποτελούν βάρος για την οικονομία και την κοινωνία αλλά, αντίθετα, μεγάλο πλεονέκτημα, λόγω της εμπειρίας τους, του έργου της ζωής τους και των γνώσεών τους. Από την άποψη αυτή, συμφωνώ με τον εισηγητή ο οποίος προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία βάσης για ανοιχτό διάλογο και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καθιερώσουν ισορροπία μεταξύ των γενεών σε όλα τα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ."@el10
"The current unevenness of demographic development has significant effects on the financing of social expenditure and the financial situation of pension systems in all Member States. In his non-legislative report, Thomas Mann proposes two measures; on the one hand, to increase employment among young people and, on the other, to put back the retirement age. I agree with the rapporteur’s view that older people are not a burden for the economy and society but, on the contrary, a great benefit because of their experience, their life’s work and their knowledge. In this regard, I agree with the rapporteur, who is proposing concrete measures for establishing a basis for open dialogue, and calling on the Commission and the Council to introduce an intergenerational balance in all Member States and at EU level."@en4
"La actual disparidad en el desarrollo demográfico tiene efectos importantes en la financiación del gasto social y en la situación financiera de los sistemas de pensiones de todos los Estados miembros. Thomas Mann, en su informe no legislativo, propone dos medidas; por un lado propone aumentar el empleo juvenil y, por otro, retrasar la edad de jubilación. Coincido con la postura del ponente de que las personas de edad avanzada no suponen una carga para la economía y la sociedad sino que, por el contrario, generan un enorme beneficio debido a su experiencia, sus conocimientos y su trabajo a lo largo de una vida. En este sentido, estoy de acuerdo con el ponente, quien propone medidas concretas para la creación de una base para un diálogo abierto y pide a la Comisión y al Consejo la introducción, en todos los Estados miembros y a nivel de la UE, de un equilibrio intergeneracional."@es21
". Praegune ebaühtlane demograafiline areng mõjutab olulisel määral sotsiaalkulutuste rahastamist ja pensionisüsteemide finantsolukorda kõigis liikmesriikides. Oma õigusloomega mitteseotud raportis teeb Thomas Mann ettepaneku kahe meetme kohta: ühelt poolt suurendada noorte tööhõivet ja teiselt poolt tõsta pensioniiga. Ma nõustun raportööri seisukohaga, et vanemad inimesed ei ole majandusele ja ühiskonnale koormaks, vaid toovad hoopis suurt kasu tänu elutööle ja omandatud teadmistele. Sellega seoses nõustun raportööriga, kes pakub välja konkreetseid meetmeid avatud dialoogile aluse panemiseks ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles looma põlvkondadevahelise tasakaalu kõigis liikmesriikides ja ELi tasandil."@et5
"Väestörakenteen kehityksen nykyisellä epätasaisuudella on merkittäviä vaikutuksia sosiaalimenojen rahoitukseen ja kaikkien jäsenvaltioiden eläkejärjestelmien rahoitustilanteeseen. Valiokunta-aloitteisessa mietinnössään Thomas Mann ehdottaa kahta toimenpidettä, toisaalta nuorten työllisyyden lisäämistä ja toisaalta eläkeiän korottamista. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että iäkkäät eivät ole taloudelle ja yhteiskunnalle taakka, vaan pikemminkin suuri etu heidän kokemuksensa, elämäntyönsä ja tietämyksensä vuoksi. Tämän osalta olen samaa mieltä esittelijän kanssa, kun tämä ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä perustan luomiseksi avoimelle vuoropuhelulle ja kehottaa komissiota ja neuvostoa saamaan aikaan sukupolvien välisen tasapainon kaikissa jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla."@fi7
"L’actuel déséquilibre du développement démographique a des effets significatifs sur le financement des dépenses sociales et la situation financière des systèmes de retraite dans tous les États membres. Dans son rapport non législatif, Thomas Mann propose deux mesures: d’une part augmenter l’emploi chez les jeunes, et d’autre part repousser l’âge de la retraite. Je suis bien d’accord avec le rapporteur que les personnes âgées ne constituent pas une charge mais qu’elles sont au contraire un atout pour l’économie et la société en raison de leur expérience, de ce qu’elles ont accompli et de leurs connaissances. Je suis d’accord à cet égard avec le rapporteur qui propose des mesures concrètes visant à jeter les bases d’un dialogue ouvert et honnête et appelle la Commission et le Conseil à introduire un équilibre intergénérationnel dans tous les États membres et au niveau de l’UE."@fr8
"A demográfiai egyensúlyhiány minden tagállamban komoly következményekkel jár a szociális kiadások finanszírozására és a nyugdíjrendszerek pénzügyi helyzetére nézve. Thomas Mann nem jogalkotási jelentésében két intézkedést javasol: egyfelől a fiatalok foglalkoztatottságának növelését, másfelől pedig a nyugdíjkorhatár megemelését. Egyetértek az előadó véleményével, miszerint az idős emberek nem terhet jelentenek a gazdaság és a társadalom számára, hanem épp ellenkezőleg, élettapasztalatuk és tudásuk mindenképpen hasznot jelent. Egyetértek az előadóval, aki a nyílt párbeszéd alapjának megteremtéséhez konkrét intézkedéseket javasol, és felhívja a Bizottságot és a Tanácsot arra, minden tagállamban és európai uniós szinten is vezesse be a generációk közötti egyensúlyt."@hu11
"L’attuale eterogeneità dello sviluppo demografico ha notevoli effetti sul finanziamento della spesa sociale e la situazione finanziaria dei regimi pensionistici in tutti gli Stati membri. Nella sua relazione non legislativa, l’onorevole Mann propone due misure: da un lato, l’aumento dell’occupazione giovanile e, dall’altro, il differimento dell’età pensionabile. Concordo con l’idea del relatore secondo cui gli anziani non sono un peso per l’economia e la società; rappresentano invece un grande beneficio proprio per la loro esperienza e conoscenza, maturate in una vita di lavoro. In proposito, convengo con il relatore, il quale propone misure concrete per stabilire una base per un dialogo aperto e chiede alla Commissione e al Consiglio di introdurre un equilibrio intergenerazionale in tutti gli Stati membri e a livello europeo."@it12
"Dabartinė netolygiai kintanti demografinė padėtis daro didelį poveikį socialinių išlaidų finansavimui ir finansinei pensijų sistemų būklei visose valstybėse narėse. Šiame su teisėkūra nesusijusiame pranešime Thomas Mann siūlo dvi priemones; viena vertus, padidinti jaunų žmonių užimtumą ir, kita vertus, pailginti pensinį amžių. Sutinku su pranešėjo nuomone, kad vyresnio amžiaus žmonės nėra našta ekonomikai ir visuomenei, bet, priešingai, jie suteikia didelę naudą dėl savo patirties, darbo didžiąją gyvenimo dalį ir žinių. Šiuo požiūriu sutinku su pranešėju, siūlančiu konkrečias priemones, kuriomis galima padėti pagrindą atviram dialogui, o Komisija ir Taryba raginama siekti kartų pusiausvyros visose valstybėse narėse ir ES lygmeniu."@lt14
"Pašreizējam demogrāfiskās attīstības nepastāvīgumam ir būtiska ietekme uz sociālo izdevumu finansēšanu un pensiju sistēmu finanšu stāvokli visās dalībvalstīs. Savā juridiski nesaistošajā ziņojumā ierosina divus pasākumus. No vienas puses, palielināt nodarbinātību jauniešu vidū un, no otras puses, palielināt pensionēšanās vecumu. Es piekrītu referenta viedoklim, ka vecāka gadagājuma cilvēki nav ekonomikas un sabiedrības nasta, bet gluži pretēji — viņi savas pieredzes, mūža darba un zināšanu dēļ ir liels ieguvums. Šajā ziņā es piekrītu referentam, kurš ierosina konkrētus pasākumus, lai radītu pamatu atklātam dialogam, un aicina Komisiju un Padomi nodrošināt paaudžu līdzsvaru visās dalībvalstīs un Eiropas Savienības līmenī."@lv13
"Současná nerovnost demografického vývoje má značné dopady na financování sociálních výdajů a na finanční situaci důchodových systémů ve všech členských státech Unie. Ve své nelegislativní zprávě navrhuje Thomas Mann dvojí opatření, na jedné straně zvýšit zaměstnanost mladých lidí a na straně druhé oddálit odchod do důchodu. Podporuji myšlenku zpravodaje, že starší lidé nejsou pro hospodářství a společnost zátěží, ale naopak velkým přínosem díky svým zkušenostem, životní práci a vědomostem. V tomto ohledu souhlasím se zpravodajem, který navrhuje konkrétní opatření pro vytvoření základu pro otevřený dialog a vyzývá Komisi a Radu, aby ve všech členských státech a na úrovni EU zavedly mezigenerační bilance."@mt15
"De huidige onevenwichtige demografische ontwikkelingen hebben verregaande gevolgen voor de financiering van de sociale uitgaven en de financiële gezondheid van de pensioenstelsels van de lidstaten. In zijn niet-wetgevingsverslag stelt Thomas Mann twee maatregelen voor: enerzijds verhoging van de werkgelegenheid voor de jeugd en anderzijds verhoging van de pensioensgerechtigde leeftijd. Ik ben het met de rapporteur eens dat oudere mensen geen belasting vormen voor de economie en de samenleving, maar dankzij hun uitgebreide ervaring, arbeidsverleden en rijpe inzichten juist een enorme plus vormen. Wat dat betreft ben ik het eens met het voorstel van de rapporteur ten aanzien van concrete maatregelen om de basis te leggen voor een open dialoog. Ik roep de Commissie en de Raad op om in alle lidstaten alsook op EU-niveau een intergenerationele balans op te stellen."@nl3
"Obecny nierównomierny rozwój sytuacji demograficznej ma znaczny wpływ na finansowanie wydatków socjalnych oraz sytuację finansową systemów emerytalnych we wszystkich państwach członkowskich. W swoim sprawozdaniu nielegislacyjnym pan poseł Thomas Mann proponuje dwa środki: z jednej strony zwiększenie zatrudnienia wśród ludzi młodych, a z drugiej – podwyższenie wieku emerytalnego. Zgadzam się z poglądem sprawozdawcy, że ludzie starsi nie są ciężarem dla gospodarki i społeczeństwa, lecz wręcz przeciwnie, cennym dobrem, z uwagi na ich doświadczenie, karierę zawodową i wiedzę. Pod tym względem zgadzam się ze sprawozdawcą, który proponuje konkretne środki w zakresie ustanowienia podstaw dla otwartego dialogu oraz wzywa Komisję i Radę, aby we wszystkich państwach członkowskich i na szczeblu UE wprowadziły równowagę międzypokoleniową."@pl16
"Os actuais desequilíbrios demográficos têm um impacto considerável no financiamento das despesas sociais e na saúde financeira dos regimes de pensões de todos os Estados-Membros. No seu relatório não legislativo, Thomas Mann propõe duas medidas; por um lado, aumentar o emprego dos jovens e, por outro, adiar a idade da reforma. Concordo com o ponto de vista do relator, no sentido que os idosos não representam um fardo para a economia e para a sociedade e que, pelo contrário, são um grande benefício graças à sua experiência, ao trabalho realizado ao longo da vida e aos seus conhecimentos. Neste aspecto concordo com o relator, quando propõe medidas concretas para a criação de uma base para um diálogo aberto e apela à Comissão Europeia e ao Conselho para que introduzam a contabilidade geracional em todos os Estados-Membros e ao nível da UE."@pt17
"Neuniformitatea actuală a dezvoltării demografice are efecte semnificative asupra finanţării cheltuielilor sociale şi situaţiei financiare a sistemelor de pensii din toate statele membre. În raportul său nelegislativ, Thomas Mann propune două măsuri; pe de o parte, creşterea ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor şi, pe de altă parte, reducerea vârstei de pensionare. Sunt de acord cu punctul de vedere al raportorului, conform căruia persoanele în vârstă nu sunt o povară pentru economie şi societate, ci, dimpotrivă, un beneficiu mare datorită experienţei lor, muncii lor de-o viaţă şi cunoştinţelor lor. În acest sens, sunt de acord cu raportorul, care propune măsuri concrete pentru stabilirea unei baze pentru un dialog deschis, şi solicită Comisiei şi Consiliului să introducă un echilibru între generaţii în toate statele membre şi la nivelul UE."@ro18
"Súčasný rozdielny demografický vývoj má významný vplyv na financovanie sociálnych výdavkov a finančný stav dôchodkových systémov vo všetkých členských štátoch. Pán Thomas Mann vo svojej nelegislatívnej správe navrhuje dve opatrenia. Na jednej strane ide o zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí a na druhej o oddialenie veku odchodu do dôchodku. Súhlasím s názorom spravodajcu, že starší ľudia nie sú príťažou pre hospodárstvo a spoločnosť, ale naopak, predstavujú veľký prínos vďaka svojim životným skúsenostiam a vedomostiam V tejto súvislosti súhlasím so spravodajcom, ktorý navrhuje prijatie konkrétnych opatrení na vytvorenie základu otvoreného dialógu a vyzýva Komisiu a Radu na dosiahnutie medzigeneračnej rovnováhy vo všetkých členských štátoch a na úrovni EÚ."@sk19
"Sedanja neenakomernost demografskega razvoja ima velik vpliv na financiranje socialnih izdatkov in na finančno stanje pokojninskih sistemov držav članic. V tem nezakonodajnem poročilu Thomas Mann predlaga dva ukrepa; po eni strani povečanje zaposlenosti med mladimi in po drugi premik starostne meje za upokojitev. Strinjam se z mnenjem poročevalca, da starejši ljudje niso breme za gospodarstvo in družbo, temveč prav nasprotno, v veliko korist zaradi njihovega življenjskega dela in znanja. Glede tega se strinjam s poročevalcem, ki predlaga oprijemljive ukrepe za vzpostavitev osnov za odprti dialog in poziva Komisijo in Svet k uvedbi medgeneracijskega ravnovesja v vseh državah članicah ter na ravni EU."@sl20
"Den nuvarande obalansen i den demografiska utvecklingen har betydande konsekvenser för finansieringen av sociala utgifter och pensionssystemens finansiering i alla medlemsstaterna. I sitt betänkande, som inte är av lagstiftningskaraktär, föreslår Thomas Mann två åtgärder, dels ökad sysselsättning bland ungdomar, dels höjd pensionsålder. Jag håller med föredraganden om att äldre människor inte är en belastning för ekonomin och samhället utan tvärtom en stor tillgång tack vare deras erfarenhet, arbetslivserfarenhet och kunskaper. I det avseendet håller jag med föredraganden, som föreslår konkreta åtgärder för att lägga grunden för en öppen dialog, och som uppmanar kommissionen och rådet att införa en balans mellan generationerna i samtliga medlemsstater och på EU-nivå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph