Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-11-Speech-4-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101111.21.4-250"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I supported the resolution on the Transatlantic Economic Council, except some amendments advanced by the ALDE. I would take this opportunity to call on both transatlantic partners to use fully and without delays the potential of the Transatlantic Economic Council. This latter will become a crucial instrument to overcome the still existing barriers for free trade and to realise the Transatlantic free trade market within the next five years. Only such a market, advocated by the European Parliament on several occasions, can be the basis for a long-term and reliable US-EU cooperation. Politically, the US and Europe should make determined efforts to agree on a common agenda for dealing with global challenges."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Podpořil jsem usnesení o Transatlantické hospodářské radě, kromě některých pozměňovacích návrhů, které předložila skupina ALDE. Při této příležitosti bych chtěl vyzvat oba transatlantické partnery, aby plně a neprodleně využili potenciálu Transatlantické hospodářské rady. Tato rada se stane zásadním nástrojem k překonání stále existujících překážek volného obchodu a k uskutečnění transatlantického trhu volného obchodu během příštích pěti let. Pouze takový trh, který Evropský parlament při několika příležitostech hájil, může být základem dlouhodobé a spolehlivé spolupráce mezi USA a EU. Z politického hlediska by USA a Evropa měly rozhodně usilovat o dohodu o společné agendě pro řešení globálních problémů."@cs1
"Jeg støttede beslutningen om Det Transatlantiske Økonomiske Råd bortset fra nogle ændringsforslag fremsat af ALDE. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at opfordre begge transatlantiske partnere til fuldt ud og uden forsinkelser at udnytte det potentiale, der ligger i Det Transatlantiske Økonomiske Råd. Sidstnævnte vil blive et vigtigt instrument til at overvinde de hindringer, der fortsat findes for frihandel, og til at etablere det transatlantiske frihandelsmarked i de kommende fem år. Kun et sådant marked, som Parlamentet har slået til lyd for adskillige gange, kan danne grundlag for et langsigtet og pålideligt samarbejde mellem USA og EU. Politisk bør USA og Europa gøre en beslutsom indsats for at nå til enighed om en fælles dagsorden for håndtering af de globale udfordringer."@da2
"Ich habe die Entschließung zum Transatlantischen Wirtschaftsrat mit Ausnahme einiger Änderungsanträge von der ALDE unterstützt. Ich möchte bei dieser Gelegenheit beide transatlantischen Partner dazu aufrufen, das Potenzial des Transatlantischen Wirtschaftsrates vollständig umgehend zu nutzen. Dieser wird sich zu einem entscheidenden Instrument entwickeln, um die noch bestehenden Hemmnisse für den freien Handel zu überwinden und den transatlantischen Freihandelsmarkt innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verwirklichen. Nur ein solcher Markt, wie er vom Europäischen Parlament mehrfach befürwortet wurde, kann die Grundlage für eine langfristige und zuverlässige Zusammenarbeit der USA und der EU sein. Politisch gesehen sollten sich die USA und Europa im Hinblick auf die Befassung mit globalen Herausforderungen entschieden um eine Einigung auf eine gemeinsame Agenda bemühen."@de9
"Υποστήριξα το ψήφισμα σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, εκτός από ορισμένες τροπολογίες που υπέβαλε η Ομάδα ALDE. Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να καλέσω και τους δύο διατλαντικούς εταίρους να χρησιμοποιήσουν πλήρως και χωρίς καθυστερήσεις τις δυνατότητες του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου. Αυτό το τελευταίο θα καταστεί σημαντικό μέσο για την εξάλειψη των εμποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν για το ελεύθερο εμπόριο και για την υλοποίηση της διατλαντικής αγοράς ελεύθερου εμπορίου εντός της προσεχούς πενταετίας. Μόνο μια τέτοια αγορά, την οποία υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη συνεργασία ΗΠΑ-ΕΕ. Από πολιτική άποψη, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει να καταβάλουν αποφασιστικές προσπάθειες ώστε να συμφωνήσουν σε μια κοινή ατζέντα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων."@el10
"He apoyado la resolución sobre el Consejo Económico Transatlántico, salvo algunas enmiendas presentadas por el Grupo ALDE. Querría aprovechar esta oportunidad para pedir a ambos socios transatlánticos que empleen íntegramente y sin demora el potencial del Consejo Económico Transatlántico. Este va a convertirse en un instrumento fundamental en la superación de las barreras aún existentes para el libre comercio y para llevar a cabo el mercado transatlántico de libre comercio en los próximos cinco años. Solo un mercado así, defendido por el Parlamento Europeo en varias ocasiones, puede ser la base para una cooperación a largo plazo y de confianza entre Estados Unidos y la UE. Políticamente, los EE.UU. y Europa deben hacer esfuerzos firmes para acordar una agenda común con la que hacer frente a los desafíos globales."@es21
"Ma toetasin Atlandi-ülest majandusnõukogu käsitlevat resolutsiooni, välja arvatud mõned muudatusettepanekud, mille esitas Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon. Soovin kasutada võimalust ja kutsuda mõlemat Atlandi-ülest partnerit üles kasutama kohe täielikult ära kõiki Atlandi-ülese majandusnõukogu võimalusi. See saab otsustavaks vahendiks siiamaani esinevate vabakaubanduse tõkete ületamisel ning Atlandi-ülese vabakaubandusturu väljakujundamisel järgmise viie aasta jooksul. Vaid niisugune turg, mida ka Euroopa Parlament mitmel korral on toetanud, saab olla aluseks USA ja ELi pikaajalisele ja usaldusväärsele koostööle. Poliitikas peaksid USA ja EL tegema otsustavaid pingutusi selle nimel, et leppida kokku ühine tegevuskava üleilmsete probleemide lahendamiseks."@et5
"Kannatin transatlanttista talousneuvostoa käsittelevää päätöslauselmaa joitakin ALDE-ryhmän esittämiä tarkistuksia lukuun ottamatta. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kehottaa kumpaakin transatlanttista kumppania viipymättä käyttämään kokonaisvaltaisesti transatlanttisen talousneuvoston potentiaalia. Transatlanttinen talousneuvosto tulee olemaan olennaisen tärkeä väline pyrittäessä voittamaan toistaiseksi vielä olemassa olevia vapaakaupan esteitä ja toteutettaessa transatlanttisia vapaakaupan markkinoita tulevien viiden vuoden aikana. Ainoastaan tällaiset markkinat, joita Euroopan parlamentti on kannattanut useaan otteeseen, voivat muodostaa perustan pitkäkestoiselle ja luotettavalle Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin väliselle yhteistyölle. Poliittisesti Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin olisi ponnisteltava päättäväisesti sopiakseen yhteisestä toimintaohjelmasta, jonka avulla käsitellään globaaleja haasteita."@fi7
"J’ai soutenu la résolution sur le Conseil économique transatlantique à l’exception de certains amendements déposés par le groupe ALDE. Je voudrais me saisir de cette occasion pour appeler les deux partenaires transatlantiques à utiliser au mieux et sans délai le potentiel du Conseil économique transatlantique. Ce dernier deviendra un instrument crucial pour surmonter les obstacles au libre-échange qui subsistent encore et mettre en place le marché transatlantique intégré au cours des cinq prochaines années. Seul un tel marché, défendu en plusieurs occasions par le Parlement européen, peut constituer le socle d’une coopération entre les États-Unis et l’Union européenne, orientée vers le long terme et sûre. Sur le plan politique, les États-Unis et l’Europe doivent s’employer avec détermination à définir un agenda commun pour affronter les défis planétaires."@fr8
"Támogattam a Transzatlanti Gazdasági Tanácsról szóló állásfoglalást, az ALDE csoport által előterjesztett néhány módosítás kivételével. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy mindkét transzatlanti partnert felszólítsam arra, hogy teljes mértékben és késedelem nélkül használják ki a Transzatlanti Gazdasági Tanácsban rejlő lehetőségeket. Ez utóbbi létfontosságú eszköze lesz a szabad kereskedelmet még mindig akadályozó korlátok eltörlésének, valamint a transzatlanti szabadkereskedelmi piac megvalósításának az elkövetkezendő öt éven belül. Csak egy ilyen piac – amelynek létrehozását az Európai Parlament számos alkalommal javasolta – lehet az alapja egy hosszú távú és megbízható USA–EU együttműködésnek. Politikai szempontból az USA-nak és Európának határozott erőfeszítéseket kell tennie, hogy közös menetrendet fogadjanak el a globális kihívások kezelésére."@hu11
"Sostengo la risoluzione sul Consiglio economico transatlantico, fatta eccezione per alcuni emendamenti proposti dal gruppo ALDE. Vorrei cogliere l’occasione per rivolgermi ad entrambi i partner transatlantici, chiedendo loro di sfruttare, senza ulteriori indugi, il pieno potenziale del Consiglio economico europeo. Quest’ultimo diverrà uno strumento essenziale per superare le barriere al libero commercio ancora esistenti e per portare a compimento, entro cinque anni, un mercato transatlantico per i liberi scambi. Solo un siffatto mercato, già promosso in diverse occasioni dal Parlamento europeo, può costituire la base per una cooperazione sul lungo termine tra Unione europea e USA. Dal punto di vista politico, gli Stati Uniti e l’Europa dovrebbero impegnarsi con determinazione al fine di raggiungere un accordo su un’agenda comune per la gestione delle sfide globali."@it12
"Pritariau rezoliucijai dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos, išskyrus kai kuriuos ALDE frakcijos siūlytus pakeitimus. Naudodamasis proga, norėčiau abu transatlantinius partnerius paraginti visiškai ir nedelsiant išnaudoti Transatlantinės ekonomikos tarybos teikiamas galimybes. Ji taps labai svarbia priemone siekiant pašalinti vis dar esamas laisvos prekybos kliūtis ir per artimiausius penkerius metus sukurti laisvos transatlantinės prekybos rinką. Tik ši rinka, kurios sukūrimui Europos Parlamentas yra ne kartą išreiškęs savo paramą, galėtų tapti ilgalaikio ir patikimo JAV ir ES bendradarbiavimo pagrindu. JAV ir Europa turėtų ryžtingai dėti politines pastangas, tardamosi dėl bendros globalių iššūkių sprendimo darbotvarkės."@lt14
"Es atbalstīju rezolūciju par Transatlantisko ekonomisko padomi, izņemot dažus ALDE ierosinātos grozījumus. Es izmantošu šo iespēju, lai aicinātu abus transatlantiskos partnerus pilnībā un nekavējoties izmantot Transatlantiskās ekonomiskās padomes iespējas. Šī padome kļūs par ļoti svarīgu instrumentu, lai pārvarētu joprojām pastāvošos šķēršļus brīvajai tirdzniecībai un lai turpmākajos piecos gados izveidotu transatlantisko brīvo tirgu. Tikai šāds tirgus, kuru Eiropas Parlaments jau vairākkārt aicinājis izveidot, var būt pamats ilglaicīgai un uzticamai ASV un Eiropas Savienības sadarbībai. Politiskajā jomā ASV un Eiropai būtu jāīsteno mērķtiecīgi centieni, lai vienotos par kopīgu programmu globālo problēmu risināšanai."@lv13
"I supported the resolution on the Transatlantic Economic Council, except some amendments advanced by the ALDE. I would take this opportunity to call on both Transatlantic partners to use fully and without delays the potential of the Transatlantic Economic Council. This latter will become a crucial instrument to overcome the still existing barriers for free trade and to realize the Transatlantic free trade market within the next five years. Only such a market, advocated by the European Parliament on several occasions, can be the basis for a long-term and reliable US - EU cooperation. Politically, the US and Europe should make determined efforts to agree on a common agenda for dealing with global challenges."@mt15
". − Ik heb de resolutie over de Trans-Atlantische Economische Raad gesteund, met uitzondering van enkele door de ALDE-Fractie ingediende amendementen. Ik zou deze gelegenheid willen aangrijpen om beide trans-Atlantische partners met klem te verzoeken om het potentieel van de Trans-Atlantische Economische Raad onverwijld volledig te benutten. Deze Raad is een cruciaal instrument om de nog steeds bestaande barrières voor de vrijhandel te slechten en de trans-Atlantische vrije markt binnen de komende vijf jaar te verwezenlijken. Een dergelijke markt is herhaaldelijk door het Europees Parlement bepleit en is de enige basis voor een langdurige en betrouwbare samenwerking tussen de VS en de EU. In politiek opzicht zouden de VS en Europa vastberaden inspanningen moeten ondernemen om tot overeenstemming te komen over een gemeenschappelijke agenda voor de aanpak van de uitdagingen op wereldniveau."@nl3
"Poparłem rezolucję w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, z wyjątkiem kilku poprawek wniesionych przez grupę ALDE. Chciałbym wykorzystać nadarzającą się okazję, by wezwać obu partnerów do pełnego i bezzwłocznego wykorzystania wszystkich możliwości Transatlantyckiej Rady Gospodarczej. Stanie się ona kluczowym instrumentem, który pomoże przezwyciężyć przeszkody utrudniające wolny handel i utworzyć w okresie pięciu lat transatlantycki rynek wolnego handlu. Tylko taki rynek, do którego utworzenia wielokrotnie namawiał Parlament Europejski, może stanowić podstawę długookresowej i wiarygodnej współpracy na linii UE-USA. Stany Zjednoczone i Europa powinny podjąć zdecydowane kroki polityczne, aby opracować wspólny program na rzecz rozwiązywania ogólnoświatowych problemów."@pl16
"Apoiei a resolução sobre o Conselho Económico Transatlântico, com excepção de algumas emendas apresentadas pelo grupo ALDE. Gostaria de aproveitar para apelar a ambos os parceiros transatlânticos para que utilizem totalmente, e sem mais demoras, o potencial do Conselho Económico Transatlântico. Este último tornar-se-á um instrumento crucial para superar as barreiras ainda existentes do comércio livre e para concretizar o mercado Transatlântico de comércio livre nos próximos cinco anos. Apenas esse mercado, defendido pelo Parlamento Europeu em várias ocasiões, pode ser a base de uma cooperação a longo prazo e de confiança entre os EUA e a UE. Os EUA e a Europa devem realizar esforços determinados para chegar a acordo numa agenda comum a fim de lidar com os desafios globais."@pt17
"Am susţinut rezoluţia privind Consiliul Economic Transatlantic, cu excepţia unor amendamente propuse de ALDE. Aş dori să profit de această ocazie pentru a face apel la ambii parteneri transatlantici să utilizeze pe deplin şi fără întârzieri potenţialul Consiliului Economic Transatlantic. Acesta din urmă va deveni un instrument esenţial pentru a depăşi barierele încă existente pentru comerţul liber şi pentru a realiza piaţa de comerţ liber transatlantic în următorii cinci ani. Numai o astfel de piaţă, susţinută de Parlamentul European în mai multe rânduri, poate fi baza pentru o cooperare pe termen lung şi de încredere între SUA-UE. Din punct de vedere politic, Statele Unite ale Americii şi Europa ar trebui să facă eforturi susţinute pentru a conveni asupra unei agende comune care să abordeze provocările globale."@ro18
"Podporil som uznesenie o zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady s výnimkou niektorých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Pri tejto príležitosti by som chcel vyzvať oboch transatlantických partnerov, aby v plnej miere a bezodkladne využili potenciál Transatlantickej hospodárskej rady. Táto rada sa stane kľúčovým nástrojom na prekonanie pretrvávajúcich prekážok voľného obchodu a na uskutočnenie transatlantického trhu voľného obchodu v rámci nasledujúcich piatich rokov. Len takýto trh, ktorý Európsky parlament presadzoval pri mnohých príležitostiach, môže byť základom dlhodobej a spoľahlivej spolupráce medzi USA a EÚ. Z politického hľadiska by USA a Európa mali vynaložiť cielené úsilie s cieľom dosiahnuť dohodu o spoločnom programe zameranom na riešenie svetových problémov."@sk19
"Podprl sem resolucijo o čezatlantskem ekonomskem svetu, razen nekaj sprememb, ki jih je zagovarjala skupina ALDE. To priložnost bi izkoristil za to, da čezatlantski partnerici pozovem, da v celoti in nemudoma izkoristita potencial čezatlantskega ekonomskega sveta. Slednji bo postal ključni instrument pri premagovanju še vedno obstoječih ovir za prosto trgovino in pri uresničitvi trga s prosto trgovino v naslednjih petih letih. Samo takšen trg, kot ga je Evropski parlament zagovarjal ob več priložnostih, je lahko podlaga za dolgoročno in zanesljivo sodelovanje med ZDA in EU. Politično bi se morali ZDA in Evropa odločno zavzemati za dogovor o skupnem programu za obravnavanje svetovnih izzivov."@sl20
". Jag har stött resolutionen om det transatlantiska ekonomiska rådet, förutom några ändringsförslag som har lagts fram av ALDE-gruppen. Jag vill ta detta tillfälle i akt att uppmana de båda transatlantiska parterna att helt och utan dröjsmål utnyttja Transatlantiska ekonomiska rådets potential. Detta råd kommer att bli ett viktigt instrument för att överbrygga de frihandelshinder som fortfarande existerar och att inom de närmaste fem åren förverkliga den transatlantiska frihandelsmarknaden. Endast en sådan marknad, som vid flera tillfällen har förespråkats av Europaparlamentet, kan bli grunden för ett långsiktigt och pålitligt samarbete mellan USA och EU. Politiskt bör Förenta staterna och EU arbeta hårt för att komma överens om en gemensam dagordning för att ta itu med de globala utmaningarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph