Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-11-Speech-4-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101111.21.4-155"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, yesterday, the President of the European Council, Herman Van Rompuy, made an extraordinary speech in which he said that it was impossible to be outside the European Union in a globalised world. Of course, hence the lengthy dole queues snaking across Norway, or the food riots in Switzerland. But he went on to say something else: he said that the dangerous thing about eurosceptism today is that modern patriotism is based on a denigration of other countries, and here he could not be more wrong. A true patriot cheers the freedom of all peoples and values the patriotism of other countries. When Mr Van Rompuy went on to make his second point, which is that eurosceptism equals nationalism equals war, he would perhaps have been well advised to look at the aims of the allied powers in the two wars whose end we commemorate today. They were fighting for the freedom of all nations, for the restoration of sovereignty of all European countries. It was thanks to their patriotism that Europe was not united in tyranny, that sovereignty and independence were restored and, indeed, that the European Union became possible. Today of all days, he ought to remember that."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, předseda Evropské rady Herman Van Rompuy pronesl mimořádný projev, ve kterém prohlásil, že v globalizovaném světě není možné zůstat mimo Evropskou unii. Proto se samozřejmě po celém Norsku klikatí dlouhé fronty na podporu v nezaměstnanosti a ve Švýcarsku dochází k potravinovým nepokojům. Ale dále hovořil ještě o něčem jiném. Řekl, že nebezpečí euroskepticismu dnes spočívá v tom, že moderní vlastenectví je založeno na očerňování jiných zemí, a zde se nemohl mýlit více. Opravdový vlastenec s jásotem vítá svobodu všech národů a váží si vlastenectví jiných zemí. Když pan Van Rompuy přešel ke svému druhému bodu, a sice že euroskepticismus rovná se nacionalismus rovná se válka, mělo se mu dostat dobré rady, aby se podíval na cíle spojeneckých sil v obou válkách, jejichž konec si dnes připomínáme. Bojovaly za svobodu všech národů, za obnovení svrchovanosti všech evropských zemí. Jen díky jejich vlastenectví se Evropa nesjednotila v tyranii, byla znovu obnovena svrchovanost a nezávislost, a samozřejmě mohla vzniknout Evropská unie. Právě dnes by na to neměl zapomínat."@cs1
"Hr. formand! I går holdt formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, en ekstraordinær tale, hvor han sagde, at det er umuligt at stå uden for EU i en globaliseret verden. Selvfølgelig som følge af de lange køer foran arbejdsformidlingerne, der snor sig igennem Norge, og fødevareuroen i Schweiz. Men han fortsatte med at sige noget andet. Han sagde, at det farlige ved euroskepsis i dag er, at moderne patriotisme er baseret på nedgørelse af andre lande, og her kunne han ikke tage mere fejl. En sand patriot glæder sig over alle folks frihed og værdsætter andre landes patriotisme. Hr. Van Rompuy fortsatte med sit næste punkt, som var, at euroskepsis er lig med nationalisme, som er lig med krig, men han ville måske have gjort klogt i at se på de allierede styrkers mål i de to krige, hvis afslutning vi mindes i dag. De kæmpede for frihed for alle nationer, for genskabelse af suverænitet for alle europæiske lande. Det var takket være deres patriotisme, at Europa ikke blev forenet i tyranni, at suveræniteten og uafhængigheden blev gendannet, og at Den Europæiske Union blev gjort mulig. Det burde han huske på sådan en dag som i dag."@da2
"Herr Präsident, gestern hielt der Präsident des Europäischen Rats, Herman Van Rompuy, eine außergewöhnliche Rede, in der er sagte, dass es in einer globalisierten Welt unmöglich sei, nicht in der Europäischen Union zu sein. Natürlich ist das der Grund für die hohe Arbeitslosigkeit in Norwegen und die Lebensmittelunruhen in der Schweiz. Aber er sagte dann etwas anderes: Er sagte, dass die Gefahr der Europaskepsis heute ist, dass moderner Patriotismus auf der Verunglimpfung anderer Staaten basiert, und das stimmt einfach nicht. Ein wahrer Patriot bejubelt die Freiheit aller Völker und schätzt den Patriotismus anderer Staaten. Als Herr Van Rompuy seinen zweiten Punkt machte, welcher besagt, dass Europaskepsis Nationalismus bedeutet und Nationalismus Krieg bedeutet, wäre er vielleicht gut beraten gewesen, sich die Ziele der alliierten Mächte der beiden Kriege, an dessen Ende wir heute erinnern, anzusehen. Sie kämpften für die Freiheit aller Nationen und für die Wiederherstellung der Souveränität aller europäischen Staaten. Dank ihres Patriotismus wurde Europa nicht durch Tyrannei geeint und Souveränität und Unabhängigkeit wurden wiederhergestellt und die Europäische Union wurde möglich gemacht. Besonders heute sollte er sich daran erinnern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εχθές, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, εκφώνησε μια εξαιρετική ομιλία στην οποία ανέφερε ότι είναι αδύνατο να βρίσκεται κανείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Εξ ου, φυσικά, και οι μακρές ουρές για το επίδομα ανεργίας που ξεδιπλώνονται σε ολόκληρη τη Νορβηγία, ή οι ταραχές για τα τρόφιμα στην Ελβετία. Συνέχισε όμως αναφέροντας και κάτι άλλο: δήλωσε ότι το επικίνδυνο όσον αφορά τον ευρωσκεπτικισμό σήμερα είναι ότι ο σύγχρονος πατριωτισμός βασίζεται στον διασυρμό των άλλων χωρών, στο θέμα δε αυτό δεν μπορούσε να εκφράσει περισσότερο λανθασμένη άποψη. Ο αληθινός πατριώτης χαίρεται για την ελευθερία όλων των λαών και εκτιμά τον πατριωτισμό των άλλων χωρών. Όταν ο κ. Van Rompuy συνέχισε με τη δεύτερη παρατήρησή του, η οποία είναι ότι ευρωσκεπτικισμός ίσον εθνικισμός ίσον πόλεμος, θα ήταν ίσως καλό να εξέταζε τους στόχους των Συμμαχικών Δυνάμεων των δύο πολέμων, τη λήξη των οποίων τιμούμε σήμερα. Αγωνίζονταν για την ελευθερία όλων των εθνών, για την αποκατάσταση της κυριαρχίας όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Χάρη στον πατριωτισμό τους η Ευρώπη δεν ενώθηκε υπό καθεστώς τυραννίας, αποκαταστάθηκαν η κυριαρχία και η ανεξαρτησία και, μάλιστα, κατέστη δυνατή η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα κυρίως, θα έπρεπε να το θυμάται αυτό."@el10
"Señor Presidente, ayer, el Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, pronunció un excelente discurso en el que afirmó que era imposible estar fuera de la Unión Europea en un mundo globalizado. De ahí, cómo no, las eternas colas del paro que serpentean las calles de Noruega o las revueltas alimentarias de Suiza. Pero añadió algo más: afirmó que hoy en día, lo más peligroso del euroescepticismo es que el patriotismo moderno está basado en el menosprecio de los demás países, y estaba completamente equivocado. Los verdaderos patriotas aclaman la libertad de todos los pueblos y valoran el patriotismo de los demás países. Cuando Herman Van Rompuy añadió el segundo punto, que el euroescepticismo equivale al nacionalismo que equivale a la guerra, habría hecho bien en fijarse en los deseos de las fuerzas aliadas de las dos guerras cuyo fin estamos conmemorando hoy. Lucharon por la libertad de todas las naciones, por la restauración de la soberanía de todos los países europeos. Si Europa no permaneció unida en la tiranía fue gracias a su patriotismo, gracias al cual se restauraron la soberanía y la independencia y, ciertamente, la Unión Europea fue posible. Hoy, más que nunca, debería recordar eso."@es21
"Austatud juhataja! Eile võttis Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy erakorraliselt sõna ning ütles, et üleilmastunud maailmas on väljaspool Euroopa Liitu raske hakkama saada. Jah, muidugi, sellest ongi tulnud pikad töötu abiraha saajate järjekorrad Norras või toidukriisist tulenevad rahutused Šveitsis. Aga ta ütles veel midagi muud: ta ütles, et ohtlik asi euroskeptilisuse puhul on praegu see, et tänapäeva patriotism põhineb teiste riikide mustamisel, ning selles suhtes oli tal tuline õigus. Tõeline patrioot rõõmustab kõikide inimeste vabaduse üle ning hindab teiste riikide patriotismi. Kui Van Rompuy väljendas oma teist mõtet, mis oli see, et euroskeptilisus tähendab natsionalismi, mis tähendab sõda, siis ta oleks võinud mõelda liitlasvägede eesmärkidele kahes sõjas, mille lõppu me täna tähistame. Nad võitlesid kõikide riikide vabaduse eest, kõikide Euroopa riikide suveräänsuse taastamise eest. Tänu nende patriotismile ei ühendatud Euroopat türanniaga, taastati suveräänsus ja sõltumatus ning sai tegelikult võimalikuks ka Euroopa Liit. Just täna peaks ta seda meeles pidama."@et5
"Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy piti erinomaisen puheen, jossa hän totesi, että globalisoituneessa maailmassa on mahdotonta jäädä Euroopan unionin ulkopuolelle. Tästä tietenkin johtuu se, että pitkät työttömien jonot kiemurtelevat pitkin Norjaa tai että Sveitsissä on elintarvikemellakoita. Hän totesi kuitenkin myös muuta. Hän sanoi, että euroskeptisyyteen liittyvä vaara on nykyään se, että nykyaikainen patriotismi perustuu muiden maiden mustamaalaamiseen, ja tässä hän on ehdottomasti oikeassa. Todellinen patriootti kannustaa kaikkien kansojen vapautta ja arvostaa muiden maiden patriotismia. Kun puheenjohtaja Van Rompuy esitti toisen asiansa eli sen, että euroskeptisyys on nationalismin veroinen ja se on sodan veroinen, hänen olisi kenties ollut järkevää tarkastella liittoutuneiden pyrkimyksiä kahdessa sodassa, joiden päättymistä muistelemme tänään. Ne taistelivat kaikkien kansojen vapaudesta ja kaikkien Euroopan maiden suvereeniuden palauttamisen puolesta. Niiden patriotismin ansiosta Eurooppa ei yhdistynyt hirmuvallaksi, suvereenius ja itsenäisyys palautettiin ja se toden totta mahdollisti myös Euroopan unionin rakentamisen. Kaikista päivistä juuri tänään meidän olisi muistettava tämä."@fi7
"Monsieur le Président, hier, le président du Conseil européen, M. Herman Van Rompuy, a prononcé un discours extraordinaire dans lequel il a dit qu’à l’heure de la mondialisation, il était impossible de se trouver en dehors de l’Union européenne. On comprend maintenant les longues files de chômeurs qui serpentent dans toute la Norvège et les émeutes de la faim en Suisse. Il ne s’est pas arrêté là, il a dit aussi que le danger de l’euroscepticisme aujourd’hui c’est que le patriotisme moderne repose sur le dénigrement d’autres pays, et là il ne pouvait pas se tromper plus lourdement. Le véritable patriote se réjouit de la liberté de tous les peuples et salue le patriotisme dans les autres pays. Quand M. Van Rompuy s’est lancé dans son deuxième sujet, à savoir que l’euroscepticisme égale le nationalisme égale la guerre, il aurait peut-être été mieux avisé de considérer les objectifs des forces alliées lors des deux guerres dont nous commémorons la fin aujourd’hui. Ces forces luttaient pour la liberté de toutes les nations, pour la restauration de la souveraineté de tous les pays européens. C’est grâce à leur patriotisme que l’Europe n’a pas été unie dans la tyrannie, que la souveraineté et l’indépendance ont été restaurées et, en fait, que l’Union européenne a été possible. Aujourd’hui plus que jamais, il devrait s’en souvenir."@fr8
"Elnök úr! Az Európai Tanács elnöke, Herman Van Rompuy tegnap rendkívüli beszédet tartott, amelyben azt mondta, hogy az Európai Unió nem maradhat kívül a globalizált világon. Természetesen igaza van, gondoljunk csak az alamizsnára várakozók hosszú, kígyózó soraira Norvégiában, vagy a svájci éhséglázadásokra. De az elnök úr még ennél is továbbment: azt mondta, hogy a mai euroszkepticizmusban az a veszélyes, hogy a modern hazafiság más országok ócsárlására épül, és ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna. Az igazi hazafi minden nép szabadságának örül és nagyra értékeli más országok hazaszeretetét. Amikor Van Rompuy úr ezt a második szempontot elmondta, tehát hogy az euroszkepticizmus azonos a nacionalizmussal, azonos a háborúval, akkor azt lehetett volna tanácsolni neki, hogy nézze meg, melyek voltak a szövetséges hatalmak céljai abban a két háborúban, amelyek befejezésére ma emlékezünk. Az összes nemzet szabadságáért, az összes európai ország szuverenitásának helyreállításáért küzdöttek. Az ő hazaszeretetüknek köszönhető, hogy Európa nem egyesült a zsarnokság alatt, hogy sikerült helyreállítani a szuverenitást és a függetlenséget, és egyáltalán, hogy az Európai Unió létrejöhetett. Erre ma különösen emlékeznie kellene."@hu11
"Signor Presidente, ieri il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, ha tenuto un intervento straordinario in cui ha affermato che è impossibile restare fuori dall’Unione europea in un mondo globalizzato. Da qui, ovviamente, le lunghe file per il sussidio di disoccupazione che serpeggiano per l’intera Norvegia, o i tumulti sui generi alimentari in Svizzera. Ma poi ha dichiarato qualcos’altro: ha detto che l’elemento pericoloso dell’euroscetticismo di oggi è che il patriottismo moderno si fonda sulla denigrazione degli altri paesi, e su questo punto non poteva avere più torto. Un vero patriota acclama la libertà di tutti i popoli e attribuisce valore al patriottismo degli altri paesi. Quando il Presidente Van Rompuy ha continuato esprimendo un secondo pensiero, cioè che euroscetticismo uguale nazionalismo uguale guerra, forse avrebbe fatto bene a ricordarsi gli scopi degli alleati nelle due guerre di cui oggi commemoriamo la fine. Essi hanno combattuto per la libertà di tutte le nazioni, per il ripristino della sovranità di tutti i paesi europei. È stato grazie al loro patriottismo che l’Europa non si è unita sotto la tirannia, che sono state ripristinate sovranità e indipendenza e che l’Unione europea è diventata realtà. Dovrebbe ricordarselo oggi in maniera particolare."@it12
"Pone pirmininke, vakar Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman Van Rompuy pasakė nepaprastą kalbą, kurioje minėjo, kad globalizuotame pasaulyje neįmanoma likti už Europos Sąjungos ribų. Žinoma, per visą Norvegiją vinguriuoja ilgos bedarbių eilės arba Šveicarijoje kyla riaušės dėl maisto. Bet jis tęsė toliau, norėdamas pasakyti kai ką kita: jis pasakė, kad šiandien kalbant apie euroskepticizmą pavojingas dalykas yra tas, kad šiuolaikinis patriotizmas yra pagrįstas kitų šalių šmeižimu, ir šiuo klausimu jis labiau jau negalėjo suklysti. Tikras patriotas džiaugiasi visų žmonių laisve ir vertina kitų šalių patriotizmą. Kai H. Van Rompuy, išsakydamas savo antrąją mintį, toliau kalbėjo, kad euroskepticizmas lygus nacionalizmui ir lygus karui, tikriausiai geriau būtų buvę jam pasiūlyti pažvelgti į sąjungininkų pajėgų abiejuose karuose, kurių pabaigą šiandien minime, tikslus. Jie kovojo dėl kitų tautų laisvės, visų Europos šalių suverenumo atkūrimo. Dėl jų patriotizmo Europa nebuvo tironiškai suvienyta, suverenumas ir nepriklausomybė buvo atkurti ir tapo įmanomas atsirasti Europos Sąjungai. Būtent šiandien jis privalo tai prisiminti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vakar Eiropadomes priekšsēdētājs teica neparastu runu, kurā sacīja, ka globalizētajā pasaulē ir neiespējami atrasties ārpus Eiropas Savienības. Protams, tādēļ arī Norvēģijā pieaug garās rindas pēc bezdarbnieku pabalstiem, bet Šveicē notiek ar pārtiku saistīti nemieri. Taču turpinājumā viņš sacīja vēl ko — viņš teica, ka mūsdienās eiroskepticisms ir bīstams ar to, ka mūsdienu patriotisma pamatā ir citu valstu nomelnošana, un te nu viņš pilnībā kļūdās. Patiess patriots augstu vērtē visu tautu brīvību un novērtē citu valstu patriotismu. Pirms kungs izteica savu otro piebildi — ka eiroskepticisms izraisa nacionālismu, kas savukārt izraisa karu —, viņam, iespējams, būtu noderējis ieteikums noskaidrot, par kādiem mērķiem sabiedroto spēki cīnījās abos karos, kuru beigas mēs šodien pieminam. Viņi cīnījās par visu nāciju brīvību, par visu Eiropas valstu suverenitātes atjaunošanu. Tieši pateicoties viņu patriotismam, Eiropa netika ieslogota tirānijā, atjaunojās suverenitāte un neatkarība un kļuva iespējams izveidot Eiropas Savienību. Šodien viņam to vajadzētu atcerēties vēl vairāk nekā citkārt."@lv13
"Mr President, yesterday the President of the European Council, Herman Van Rompuy, made an extraordinary speech in which he said that it was impossible to be outside the European Union in a globalised world. Of course, hence the lengthy dole queues snaking across Norway, or the food riots in Switzerland. But he went on to say something else: he said that the dangerous thing about eurosceptism today is that modern patriotism is based on a denigration of other countries, and here he could not be more wrong. A true patriot cheers the freedom of all peoples and values the patriotism of other countries. When Mr Van Rompuy went on to make his second point, which is that eurosceptism equals nationalism equals war, he would perhaps have been well advised to look at the aims of the allied powers in the two wars whose end we commemorate today. They were fighting for the freedom of all nations, for the restoration of sovereignty of all European countries. It was thanks to their patriotism that Europe was not united in tyranny, that sovereignty and independence were restored and indeed that the European Union became possible. Today of all days he ought to remember that."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, gisteren hield de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, een opmerkelijke rede, waarin hij zei dat het in een geglobaliseerde wereld onmogelijk is om geen lid van de Europese Unie te zijn. Vandaar natuurlijk de lange rijen uitkeringstrekkers in Noorwegen of de voedselrellen in Zwitserland. Maar dat is niet waar Van Rompuy op doelde. Hij zei dat het euroscepticisme van vandaag een moderne vorm van patriottisme is, en dat zou gevaarlijk zijn omdat het is gebaseerd op minachting van andere landen. En daar sloeg hij de plank volledig mis. Een echte patriot wil niets liever dan de vrijheid van alle volkeren en waardeert het patriottisme van andere landen. Toen Van Rompuy vervolgens zijn tweede punt maakte, namelijk dat euroscepticisme hetzelfde is als nationalisme en dat nationalisme leidt tot oorlog, had hij er goed aan gedaan om eens te kijken naar de doelstellingen van de geallieerden in de twee oorlogen waarvan wij vandaag het einde herdenken. Zij streden voor de vrijheid van alle naties, voor het herstel van de soevereiniteit van alle Europese landen. Dankzij hun patriottisme werd Europa niet verenigd in tirannie, werden soevereiniteit en onafhankelijkheid hersteld en, inderdaad, werd de oprichting van de Europese Unie mogelijk. Juist vandaag zou hij zich dat moeten herinneren."@nl3
"Panie przewodniczący! Wczoraj przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy, wygłosił niezwykłe przemówienie, w którym powiedział, że w zglobalizowanym świecie nie można być poza Unią Europejską. Oczywiście, w związku z tym widzimy długie kolejki po zasiłek ciągnące się przez całą Norwegię lub zamieszki wywołane brakiem żywności w Szwajcarii. Jednak powiedział on coś jeszcze: powiedział, że dziś niebezpieczne w eurosceptycyzmie jest właśnie to, że nowoczesny patriotyzm opiera się na pomniejszaniu znaczenia innych państw i tutaj nie mógł bardziej się mylić. Prawdziwy patriota cieszy się z wolności wszystkich narodów i ceni patriotyzm innych krajów. Zanim pan przewodniczący Van Rompuy przeszedł do drugiej kwestii, tj. stwierdzenia, że eurosceptycyzm równa się nacjonalizmowi, a ten równa się wojnie, być może powinien najpierw spojrzeć na cele państw sprzymierzonych w dwóch wojnach, których zakończenie dziś upamiętniamy. Walczyły one o wolność wszystkich narodów, o przywrócenie suwerenności wszystkich państw europejskich. To dzięki ich patriotyzmowi Europa nie została zjednoczona w tyranii, przywrócono suwerenność i niepodległość, a nawet możliwe było stworzenie Unii Europejskiej. Przede wszystkim o tym powinien on dziś pamiętać."@pl16
"Senhor Presidente, ontem, o Presidente do Conselho Europeu, Herman van Rompuy, fez um discurso extraordinário, no qual afirmou ser impossível, num mundo globalizado, estar fora da União Europeia. Daí, evidentemente, as longas filas para receber os subsídios de desemprego que se formam por toda a Noruega, ou os tumultos por causa dos alimentos na Suíça. Todavia, ele prosseguiu, dizendo que o que é perigoso no actual eurocepticismo é o facto de o patriotismo moderno se basear na difamação de outros países e, nisto, ele não podia estar mais enganado. Um verdadeiro patriota aplaude a liberdade de todos os povos e preza o patriotismo dos outros países. Quando o senhor Presidente Van Rompuy prosseguiu, na defesa do seu segundo argumento, a saber, que o eurocepticismo é igual a nacionalismo, igual a guerra, talvez tivesse sido aconselhável que considerasse os objectivos das forças aliadas nas duas guerras, cujo termo comemoramos hoje. Eles estavam a lutar pela liberdade de todas as nações, pelo restabelecimento da soberania de todas as nações europeias. Foi graças ao seu patriotismo que a Europa não foi unificada na tirania, que a soberania e a independência foram restabelecidas e que, na realidade, se tornou possível a União Europeia. Hoje, mais do que nunca, ele devia lembrar-se disso."@pt17
"Dle preşedinte, ieri, preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a ţinut un discurs extraordinar în cadrul căruia a afirmat că este imposibil să nu faci parte din Uniunea Europeană într-o lume globalizată. Bineînţeles, drept rezultat, cozile interminabile de şomeri în Norvegia sau scandalul alimentelor în Elveţia. Însă a continuat cu altceva: a afirmat că, în zilele noastre, în ceea ce priveşte euro-scepticismul, este periculos faptul că patriotismul se bazează pe o denigrare a celorlalte state, şi nu are deloc dreptate. Un adevărat patriot se bucură de libertatea tuturor popoarelor şi apreciază patriotismul din cadrul altor state. Când dl Van Rompuy a continuat cu cea de-a doua opinie a dumnealui, şi anume că euro-scepticismul înseamnă naţionalism şi înseamnă război, a fost probabil bine îndrumat să aibă în vedere obiectivele puterilor aliate în cadrul celor două războaie a căror încheiere o comemorăm astăzi. Acestea s-au luptat pentru libertatea tuturor naţiunilor, pentru restaurarea suveranităţii tuturor statelor europene. Datorită patriotismului lor, Europa nu s-a unit pentru a institui o dictatură, datorită lor au fost restaurate suveranitatea şi independenţa şi, într-adevăr, datorită lor Uniunea Europeană a devenit un vis împlinit. Astăzi, mai mult ca oricând, ar trebui să îşi amintească acest lucru."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, včera mal pán predseda Európskej rady Herman Van Rompuy výnimočný prejav, v ktorom uviedol, že v globalizovanom svete nie je možné byť mimo Európskej únie. Samozrejme, ide o narastajúci počet nezamestnaných v celom Nórsku alebo o potravinové nepokoje v Švajčiarsku. Dodal však aj niečo iné: povedal, že nebezpečenstvo euroskepticizmu dnes spočíva v tom, že moderný patriotizmus je založený na očierňovaní iných krajín. V tom sa však veľmi mýli. Skutočný patriot víta slobodu všetkých národov a cení si patriotizmus iných krajín. Keď pán Van Rompuy pokračoval druhou poznámkou, že euroskepticizmus sa rovná nacionalizmu a ten sa rovná vojne, možno by preňho bolo dobrou radou, aby sa pozrel na ciele spojeneckých mocností v dvoch vojnách, ktorých ukončenie si dnes pripomíname. Bojovali za slobodu všetkých národov, za obnovenie zvrchovanosti všetkých európskych krajín. Práve vďaka ich patriotizmu sa Európa nezjednotila v tyranii, bola obnovená zvrchovanosť a nezávislosť a bolo možné vytvoriť aj Európsku úniu. Práve dnes by na to mal pamätať."@sk19
"Gospod predsednik, včeraj je imel predsednik Evropskega sveta, Herman Van Rompuy, neverjeten govor, v katerem je dejal, da je v globaliziranem svetu nemogoče biti zunaj Evropske unije. Seveda, zato so na Norveškem dolge vrste brezposelnih ali pa nemiri, povezani s hrano, v Švici. Nato pa je nadaljeval in povedal še nekaj: dejal je, da je danes pri evroskepticizmu nevarno to, da moderno domoljubje temelji na omaloževanju drugih držav, in tu bi se ne mogel bolj motiti. Pravi domoljub pozdravlja svobodo vseh narodov in ceni domoljubje drugih držav. Ko je gospod Van Rompuy nadaljeval z drugo točko, v kateri je dejal, da je evroskepticizem enak nacionalizmu in enak vojni, bi bilo dobro, če bi mu kdo svetoval, naj si pogleda cilje zavezniških sil v obeh vojnah, katerih konca se danes spominjamo. Borili so se za svobodo vseh narodov, za ponovno vzpostavitev neodvisnosti vseh evropskih držav. Po zaslugi njihovega domoljubja se Evropa ni združila pod tiranstvom, ampak sta se ponovno vzpostavili suverenost in neodvisnost in Evropska unija je s tem res postala mogoča. Danes, če kdaj, bi se tega moral spomniti."@sl20
"Herr talman! I går höll Europeiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy, ett mycket bra tal då han sade att det var omöjligt att stå utanför Europeiska unionen i en globaliserad värld. Han syftade naturligtvis på de långdragna köerna för att få arbetslöshetsunderstöd i Norge eller upploppen rörande livsmedel i Schweiz. Men han sade också något annat. Han sade att det farliga med skepsisen gentemot EU i dag är att modern patriotism grundas på nedvärdering av andra länder, och han kunde inte ha mer fel här. En sann patriot hyllar alla människors frihet och värdesätter andra länders patriotism. När Herman Van Rompuy tog upp denna andra punkt, där han sätter likhetstecken mellan EU-skepsis och nationalism och menar att det är detsamma som krig borde han kanske ha fått rådet att begrunda de allierade makternas syften i de två krig vars slut vi minns i dag. De kämpade för alla nationers frihet, för att återupprätta alla europeiska länders suveränitet. Det var tack vare deras patriotism som Europa inte enades genom tyranneri, att suveränitet och oberoende återupprättades och faktiskt att Europeiska unionen blev möjlig. Han borde komma ihåg detta en dag som i dag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph