Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-11-Speech-4-112"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101111.5.4-112"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je suis très heureux de voir l’intérêt qui se manifeste, aussi au Parlement européen, pour un secteur qui est essentiel non seulement pour l’approvisionnement du marché, mais aussi pour l’équilibre de nos territoires: il s’agit du secteur de l’élevage. À bien des questions et des problèmes qui ont été soulevés, les réponses se trouveront sans doute dans les propositions que la Commission va bientôt faire pour l’avenir de la politique agricole commune. Ce sont des propositions que l’on aura aussi l’occasion de discuter au Parlement, pas plus tard que la semaine prochaine. Nous allons sans doute aussi y aborder la question de l’équité du niveau de soutien entre les différents secteurs, y compris le secteur de l’élevage. Nous allons aussi y aborder la question du soutien du secteur de l’élevage dans des zones plus spécifiques et plus difficiles. Nous allons aussi y aborder la question de mécanismes pour gérer la volatilité des revenus. Cependant, il y a eu des questions ponctuelles qui ont été posées auxquelles j’aimerais répondre, à commencer par le problème du prix des céréales et des stocks d’intervention. Il est vrai que l’on n’a plus de stocks d’intervention comme on en avait dans le passé, mais c’est parce que les prix sont maintenant plus élevés. Une intervention sur le marché n’est pas justifiée si les prix sont élevés. Je pense qu’il faut qu’on réfléchisse à d’autres types de mécanismes et, si les stocks peuvent jouer un rôle, il faudra réfléchir à d’autres types de stocks que le stock d’intervention sur le marché que l’on avait par le passé, et peut-être est-ce une question qui doit être traitée à un niveau même plus large que le niveau européen seulement, compte tenu du fait que le marché est maintenant plus ouvert que par le passé. M. Häusling, sur l’ITER, ce n’est pas parce qu’une partie du budget pour 2010 n’a pas été utilisée dans l’agriculture et va à l’ITER que nous n’avons pas les moyens d’intervenir dans l’agriculture. Je peux vous assurer que ce supplément qui va à l’ITER n’est pas pris à certains mécanismes de la PAC, mais que cet argent est resté disponible et n’a pas été utilisé parce qu’il n’y en a pas eu besoin. Mais, même avec ce transfert, je peux vous assurer que nous avons le budget nécessaire pour pouvoir appliquer les mesures dont on a besoin. Je conclurai en disant que la question de la volatilité - et l’effet que les spéculations sur le marché ont sur la volatilité - est une question que la Commission traite d’une manière plus large, pour les produits dérivés comme pour les produits matières premières. Je travaille avec mon collègue Michel Barnier sur cette question. La Commission viendra avec des propositions. Et sur la question de la répartition de la valeur ajoutée sur la chaîne alimentaire, pas plus tard que la semaine prochaine, nous aurons une première rencontre du groupe de haut niveau sur cette question, organisée avec le Commissaire Tajani."@fr8
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, jsem velice rád, že i zde v Evropském parlamentu projevujete takový zájem o odvětví, které je nezbytně nutné nejen pro tržní nabídku, ale také pro stabilitu našich regionů: Mám samozřejmě na mysli odvětví živočišné výroby. Odpovědi na mnoho z vašich otázek a problémů, o nichž jste zde hovořili, bezpochyby najdete v návrzích týkajících se budoucnosti společné zemědělské politiky, které Komise zanedlouho představí. Parlament bude mít možnost tyto návrhy projednat už příští týden. Bezpochyby se v nich také budeme věnovat spravedlivému rozdělení pomoci mezi různá odvětví, včetně odvětví živočišné výroby. Také se budeme zabývat otázkami podpory odvětví živočišné výroby v konkrétnějších a obtížnějších oblastech a také mechanismy pro vyřešení problému kolísání příjmu. Nicméně na několik konkrétních otázek, které jste položili, bych vám rád odpověděl hned. První se týká problému cen obilovin a intervenčních zásob. Je pravda, že už nemáme intervenční zásoby, jaké jsme měli v minulosti, ale důvodem je skutečnost, že ceny jsou nyní vyšší. Tržní intervenci nelze ospravedlnit, když jsou ceny vysoké. Domnívám se, že musíme zvážit jiné typy mechanismů, a ačkoli zásoby mohou hrát určitou roli, budeme muset vzít v úvahu jiné typy zásob než intervenční zásoby na trhu, jakými jsme disponovali v minulosti. Řešení tohoto problému bychom možná měli hledat na ještě vyšší úrovni, než je úroveň EU, uvážíme-li, že trh je nyní otevřenější než v minulosti. Co se týče projektu ITER, pane Häuslingu: to, že část rozpočtu pro rok 2010 nebyla použita na zemědělství a bude věnována projektu ITER, neznamená, že nemáme zdroje na to, abychom mohli zasáhnout v odvětví zemědělství. Mohu vás ujistit, že tyto dodatečné prostředky, které putují projektu ITER, nebyly odebrány z žádných mechanismů SZP; tyto prostředky jsou stále dostupné a nebyly použity, protože k tomu nebyl důvod. Mohu vás ujistit, že i s tímto přesunem peněz máme rozpočet, který potřebujeme, abychom byli schopni přijmout nezbytná opatření. Závěrem bych rád řekl, že otázka kolísání cen – a dopad, jaký na ně mají spekulace na trhu –, je jednou z těch, kterým se Komise věnuje nejintenzivněji, což platí rovněž pro související výrobky a zboží. Spolupracuji na této otázce se svým kolegou panem Barnierem. Komise představí v této věci určité návrhy. Co se týče rozdělení přidané hodnoty napříč potravinovým řetězcem, nejpozději příští týden uspořádáme spolu s panem komisařem Tajanim první schůzku skupiny na vysoké úrovni věnovanou této otázce."@cs1
"Fru formand! Det glæder mig meget at se den interesse, der også i Europa-Parlamentet vises for en sektor, der er afgørende, ikke blot for forsyning af markedet, men også for stabiliteten i vores områder. Jeg taler om husdyrsektoren. Svaret og løsningen på mange af de rejste spørgsmål og problemer vil uden tvivl kunne findes i de forslag, som Kommissionen om kort tid vil forelægge om den fælles landbrugspolitiks fremtid. Parlamentet vil kunne drøfte disse forslag allerede i næste uge. Derudover vil vi utvivlsomt komme til at beskæftige os med dem i forbindelse med spørgsmålet om ligelig fordeling af støtte til de forskellige sektorer, herunder husdyrsektoren. Vi vil også komme ind på spørgsmålet om støtte til husdyrsektoren inden for mere specifikke og vanskeligere områder og spørgsmålet om mekanismerne til forvaltning af indkomstvolatilitet. Der er dog blevet stillet nogle specifikke spørgsmål, som jeg gerne vil besvare. Det første vedrører problemet med kornpriser og interventionslagre. Det er rigtigt, at vi ikke længere har de interventionslagre, vi havde tidligere, men det skyldes, at priserne er højere nu. Markedsintervention kan ikke retfærdiggøres, når priserne er høje. Jeg mener, at vi skal overveje andre mekanismer, og selv om lagre kan spille en rolle, skal vi overveje andre former for lagre end de interventionslagre, vi havde tidligere. Dette spørgsmål burde måske besvares på et endnu bredere plan end det europæiske, eftersom markedet nu er mere åbent end tidligere. Angående ITER, hr. Häusling: Bare fordi en del af 2010-budgettet ikke er blevet brugt til landbruget og går til ITER, betyder det ikke, at vi ikke har ressourcer til at gribe ind i landbrugssektoren. Jeg kan forsikre Dem om, at disse supplerende midler, der går til ITER, ikke er taget fra mekanismerne under den fælles landbrugspolitik. Disse penge er stadig til rådighed og er ikke blevet brugt, fordi det ikke har været nødvendigt at bruge dem. Selv med denne overførsel kan jeg forsikre Dem om, at vi har det budget, vi har brug for for at kunne iværksætte de nødvendige foranstaltninger. Jeg skal slutte af med at sige, at spørgsmålet om volatilitet – og den indvirkning, som markedsspekulation har på volatiliteten – er et spørgsmål, som Kommissionen undersøger mere indgående, både for afledte produkter og råvarer. Jeg arbejder sammen med min kollega, hr. Barnier, om dette spørgsmål. Kommissionen vil stille en række forslag. For så vidt angår fordelingen af merværdi langs fødevareforsyningskæden, vil vi sammen med kommissær Tajani afholde et første møde i gruppen af højtstående eksperter om dette emne senest i næste uge."@da2
"Frau Präsidentin, ich bin sehr froh über das auch im Europäischen Parlament gegenüber einem Sektor gezeigte Interesse, der nicht nur für die Marktversorgung, sondern auch für die Stabilität unserer Regionen wichtig ist: Ich spreche über den Tierhaltungssektor. Die Antworten auf viele der angesprochenen Fragen und Probleme werden zweifellos in den Vorschlägen zur Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik zu finden sein, die die Kommission in Kürze vorstellen wird. Das Parlament wird bereits nächste Woche auch die Möglichkeit erhalten, diese Vorschläge zu diskutieren. Wir werden in ihnen zweifellos auch die Frage der gerechten Verteilung von Beihilfen zwischen den verschiedenen Sektoren, einschließlich des Tierhaltungssektors, ansprechen. Wir werden außerdem die Frage der Unterstützung des Tierhaltungssektors auf spezifischeren und schwierigen Gebieten und die Frage der Mechanismen für die Handhabung der Einkommensvolatilität ansprechen. Es sind jedoch auch einige spezielle Fragen gestellt worden, die ich beantworten möchte. Die erste Frage bezieht sich auf das Problem des Getreidepreises und der Interventionsbestände. Es stimmt, dass wir nicht mehr die Menge an Interventionsbeständen haben, die wir in der Vergangenheit hatten, aber das liegt daran, dass die Preise jetzt höher sind. Marktinterventionen können nicht gerechtfertigt werden, wenn die Preise hoch sind. Ich denke, dass wir andere Arten von Mechanismen in Erwägung ziehen müssen, und obwohl Lagerbestände hierbei eine Rolle spielen können, müssen wir andere Arten von Lagerbeständen als Interventionsbestände auf dem Markt in Betracht ziehen, wie wir sie in der Vergangenheit hatten. Dieses Problem sollte angesichts der Tatsache, dass der Markt heute viel offener ist als er es in der Vergangenheit war, vielleicht auf einer noch breiteren Ebene als allein der europäischen Ebene behandelt werden. Zu ITER, Herr Häusling: Nur weil ein Teil des Haushalts für 2010 nicht für die Landwirtschaft genutzt worden ist und an ITER geht, bedeutet das nicht, dass wir nicht über die notwendigen Mittel verfügen, um auf dem Agrarsektor intervenieren zu können. Ich kann Ihnen versichern, dass diese zusätzlichen Mittel, die an ITER gehen, nicht aus GAP-Mechanismen stammen; dieses Geld ist immer noch vorhanden und wurde noch nicht ausgegeben, weil es keine Notwendigkeit gab, es auszugeben. Sogar mit diesem Transfer kann ich Ihnen versichern, dass wir über die Haushaltsmittel verfügen, die wir brauchen, um die erforderlichen Maßnahmen treffen zu können. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass das Problem der Volatilität – und die Auswirkungen, die Spekulationen an den Märkten auf die Volatilität haben – ein Problem ist, das die Kommission in umfassendem Maße angeht, sowohl was Nebenprodukte als auch Rohstoffe angeht. Ich arbeite zusammen mit meinem Kollegen Herrn Barnier an diesem Problem. Die Kommission wird einige Vorschläge vorstellen. Was die Verteilung des Mehrwerts entlang der Nahrungsmittelkette angeht, werde ich zusammen mit Herrn Kommissar Tajani bereits nächste Woche ein erstes Treffen der hochrangigen Expertengruppe zu diesem Thema organisieren."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που βλέπω το ενδιαφέρον που δείχνουν όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για έναν τομέα που είναι ουσιώδης όχι μόνο για τον εφοδιασμό της αγοράς, αλλά και για τη σταθερότητα των περιφερειών μας: μιλάω για τον τομέα της κτηνοτροφίας. Οι απαντήσεις σε πολλά από τα ζητήματα και τα προβλήματα που ανακύπτουν θα βρεθούν χωρίς αμφιβολία στις προτάσεις που θα παρουσιάσει σύντομα η Επιτροπή για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Το Κοινοβούλιο θα είναι επίσης σε θέση να συζητήσει αυτές τις προτάσεις σύντομα, την ερχόμενη εβδομάδα. Χωρίς αμφιβολία θα ασχοληθούμε επίσης με το ζήτημα της δίκαιης κατανομής της ενίσχυσης στους διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της κτηνοτροφίας. Θα ασχοληθούμε επίσης με το ζήτημα της υποστήριξης του τομέα της κτηνοτροφίας σε περιοχές με ιδιαίτερες και περισσότερες δυσκολίες και με το ζήτημα των μηχανισμών για τη διαχείριση της εισοδηματικής αστάθειας. Ωστόσο, τέθηκαν κάποια ειδικά ερωτήματα στα οποία θα ήθελα να απαντήσω. Το πρώτο αφορά το πρόβλημα των τιμών των δημητριακών και των αποθεμάτων παρέμβασης. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε πλέον τα αποθέματα παρέμβασης που είχαμε στο παρελθόν, αυτό όμως οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές είναι τώρα υψηλότερες. Όταν οι τιμές είναι υψηλές, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η παρέμβαση στην αγορά. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε μηχανισμούς άλλου είδους και, παρόλο που τα αποθέματα μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο, πρέπει να εξετάσουμε είδη αποθεμάτων διαφορετικά από τα αποθέματα παρέμβασης στην αγορά τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Αυτό το ζήτημα πρέπει ίσως να αντιμετωπιστεί σε ευρύτερο επίπεδο και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι η αγορά είναι τώρα πιο ανοιχτή από ό,τι στο παρελθόν. Σχετικά με τον ITER, κύριε Häusling: το γεγονός και μόνο ότι ένα μέρος από τον προϋπολογισμό του 2010 δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη γεωργία και θα δοθεί στον ITER δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πόρους για να χρηματοδοτήσουμε τις παρεμβάσεις στον τομέα της γεωργίας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτά τα πρόσθετα κονδύλια που πηγαίνουν στον ITER δεν προέρχονται από κανέναν μηχανισμό της ΚΓΠ, αυτά τα χρήματα είναι ακόμα διαθέσιμα και δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή δεν παρουσιάστηκε ανάγκη να χρησιμοποιηθούν. Ακόμα και με αυτήν τη μεταφορά, ωστόσο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε τον προϋπολογισμό που χρειάζεται για να μπορούμε να εφαρμόσουμε τα απαραίτητα μέτρα. Θα κλείσω λέγοντας ότι το θέμα της αστάθειας –και η επίδραση στην αστάθεια λόγω της κερδοσκοπίας στην αγορά– είναι θέμα που θα εξετάσει η Επιτροπή πιο εκτενώς, τόσο για τα παράγωγα προϊόντα όσο και για τα αγαθά. Εργάζομαι μαζί με τον συνάδελφό μου, κ. Barnier για αυτό το ζήτημα. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει κάποιες προτάσεις. Όσο για την κατανομή της προστιθέμενης αξίας στη διατροφική αλυσίδα, μαζί με τον κ. Tajani θα οργανώσουμε μια πρώτη συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με αυτό το ζήτημα το αργότερο την επόμενη εβδομάδα."@el10
"Madam President, I am very pleased to see the interest shown, including in the European Parliament, in a sector that is essential not only for market supply, but also for the stability of our regions: I am talking about the livestock sector. The answers to many of the issues and problems raised will no doubt be found in the proposals that the Commission will shortly be presenting on the future of the common agricultural policy. Parliament will also be able to discuss these proposals as early as next week. We will doubtless also address in them the issue of the fair distribution of aid among the various sectors, including the livestock sector. We will also address the issues of support for the livestock sector in more specific and more difficult areas and of mechanisms for managing income volatility. However, some specific questions have been asked which I should like to answer. The first one concerns the problem of cereal prices and intervention stocks. It is true that we no longer have the intervention stocks we had in the past, but this is because prices are higher now. Market intervention cannot be justified when prices are high. I believe that we must consider other kinds of mechanisms and, although stocks can play a part, we shall have to consider types of stock other than the intervention stock on the market that we had in the past. This issue should perhaps be dealt with at an even broader level than the European level alone, given that the market is now more open than in the past. On ITER, Mr Häusling: just because part of the 2010 budget has not been used for agriculture and is going to ITER does not mean that we do not have the resources to intervene in the agricultural sector. I can assure you that these additional funds that are going to ITER have not been taken from any CAP mechanisms; this money is still available and has not been used, because there has been no need to use it. Even with this transfer, however, I can assure you that we have the budget we need to be able to apply the requisite measures. I shall conclude by saying that the issue of volatility – and the impact that speculation on the market has on volatility – is one that the Commission is addressing more extensively, for derived products and commodities alike. I am working with my colleague, Mr Barnier, on this issue. The Commission will present some proposals. As for the distribution of added value along the food chain, together with Commissioner Tajani, we will organise a first meeting of the High Level Group on this issue no later than next week."@en4
"Señora Presidenta, celebro enormemente el interés manifestado, inclusive en el Parlamento Europeo, por un sector que es esencial no solo para el abastecimiento del mercado, sino también para la estabilidad de nuestras regiones: me refiero al sector ganadero. Las respuestas a muchas de las cuestiones y los problemas que se han planteado residen, indudablemente, en las propuestas sobre el futuro de la política agrícola común que va a presentar próximamente la Comisión. El Parlamento también podrá debatir dichas propuestas la semana que viene, sin ir más lejos. Tampoco quepa duda de que en ellas abordaremos la cuestión de la distribución equitativa de la ayuda entre los distintos sectores, incluido el sector ganadero. Asimismo, abordaremos las cuestiones del apoyo al sector ganadero en zonas más concretas y más complejas y de los mecanismos para gestionar la volatilidad de los ingresos. No obstante, se han formulado una serie de preguntas específicas a las que desearía responder. La primera de ellas guarda relación con el problema de los precios de los cereales y las existencias de intervención. Es cierto que ya no poseemos las existencias de intervención que poseíamos en el pasado, pero ello se debe a que ahora los precios son más altos. La intervención en el mercado no se puede justificar cuando los precios son elevados. Creo que debemos estudiar mecanismos de otro tipo y, aunque las existencias pueden ser importantes, tendremos que pensar en otros tipos de existencias distintos a las existencias de intervención en el mercado que poseíamos en el pasado. Esta cuestión tal vez debería abordarse a un nivel que vaya más allá del europeo, pues actualmente existe mayor apertura de mercado que en el pasado. En relación con el proyecto ITER, señor Häusling, el hecho de que una parte del presupuesto de 2010 no se haya destinado a la agricultura y se haya destinado a este proyecto no quiere decir que no dispongamos de los recursos necesarios para intervenir en el sector agrícola. Le garantizo que estos fondos adicionales destinados al ITER no proceden de ningún mecanismo de la PAC; este dinero sigue estando disponible y no se ha utilizado porque no ha habido ninguna necesidad de hacerlo. No obstante, aun con esta transferencia, le garantizo que tenemos el presupuesto que necesitamos para poder aplicar las medidas necesarias. Para concluir, quisiera añadir que con respecto a la cuestión de la volatilidad —y el impacto de la especulación en el mercado sobre la volatilidad—, la Comisión la está abordando en mayor profundidad, en el caso de los productos derivados como en el de las materias primas por igual. Yo estoy trabajando en ello con mi colega el señor Barnier. La Comisión presentará algunas propuestas. Por lo que respecta a la distribución del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria, en colaboración con el Comisario Tajani, organizaremos una primera reunión del Grupo de Alto Nivel la semana que viene a más tardar."@es21
"Austatud juhataja! Mul on väga hea meel, et tuntakse huvi, sealhulgas Euroopa Parlamendis, sektori vastu, mida on väga vaja mitte ainult pakkumise jaoks turul, vaid ka meie piirkondade stabiilsuse jaoks. Ma kõnelen loomakasvatussektorist. Vastused paljudele tõstatatud küsimustele ja probleemidele peituvad kindlasti ettepanekutes, mille komisjon peagi esitab ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta. Euroopa Parlament saab neid ettepanekuid samuti juba järgmisel nädalal arutada. Kindlasti käsitleme neis ka abi õiglast jaotamist eri sektoritele, sealhulgas loomakasvatussektorile. Samuti käsitleme erilisemates ja keerulisemates valdkondades loomakasvatussektorile antava toetuse küsimust ning tulude kõikumise ohjamise mehhanisme. Ent esitati mõned eriküsimused, millele sooviksin vastata. Esimene puudutab teraviljahindade ja sekkumisvarude probleemi. Tõsi on see, et meil pole enam neid sekkumisvarusid, mis meil olid varem, aga see on nii seepärast, et hinnad on nüüd kõrgemad. Turusekkumist ei saa õigustada, kui hinnad on kõrged. Minu arvates peame kaaluma muud liiki mehhanisme ning ehkki varudel võib oma osa olla, peame kaaluma muud liiki varusid kui sekkumisvarud sellel turul, mis meil oli varem. Seda küsimust tuleks lahendada ehk laiemalt kui Euroopa tasandil, sest turg on nüüd rohkem avatud kui varem. Austatud härra Häusling, vastan ITERi kohta: see, et 2010. aasta eelarvest osa ei ole kasutatud põllumajanduse jaoks ning et see läheb rahvusvahelisele katsetermotuumareaktorile, ei tähenda, et meil puuduvad vahendid põllumajandussektoris sekkumiseks. Võin teile kinnitada, et neid täiendavaid vahendeid, mis antakse ITERile, ei ole võetud üheltki ühise põllumajanduspoliitika mehhanismilt; see raha on endiselt olemas ning seda pole kasutatud, sest pole olnud vajadust seda kasutada. Isegi seda ülekannet arvestades võin teile siiski kinnitada, et meil on eelarve, mida me vajame selleks, et olla valmis nõutavaid meetmeid kohaldama. Lõpetuseks ütlen, et kõikumise küsimus – ja mõju, mida turul toimuv spekuleerimine kõikumisele avaldab – on teema, mida komisjon käsitleb põhjalikumalt nii saaduste kui ka toorainete puhul. Töötan oma kolleegi Michel Barnieriga selle küsimuse kallal. Komisjon esitab mõned ettepanekud. Mis puutub lisandväärtuse jaotamisse toidutarneahelas, siis korraldame volinik Tajaniga sel teemal hiljemalt järgmisel nädalal kõrgetasemelise töörühma esimese koosoleku."@et5
"Arvoisa puhemies, olen erittäin tyytyväinen nähdessäni kiinnostusta, myös Euroopan parlamentista, alaan, joka on elintärkeä markkinatarjonnan lisäksi myös alueidemme vakaudelle: tarkoitan karjankasvatusalaa. Ratkaisut moniin kysymyksiin ja ongelmiin löydetään epäilemättä ehdotuksista, jotka komissio pian esittää yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Euroopan parlamentti voi keskustella kyseisistä ehdotuksista jo ensi viikolla. Käsittelemme niissä epäilemättä myös tuen oikeudenmukaista jakamista eri aloille, karjankasvatusala mukaan luettuna. Käsittelemme karjankasvatusalan tukea koskevia kysymyksiä myös erityisaloilla ja vaikeilla aloilla sekä mekanismeja, joilla hallitaan tulojen epävakautta. Nyt on kuitenkin esitetty joitakin erityiskysymyksiä, joihin haluaisin vastata. Ensimmäinen koskee viljan hintaongelmaa ja interventiovarastoja. On totta, ettei meillä enää ole interventiovarastoja, jotka meillä oli aikaisemmin, mutta se johtuu siitä, että hinnat ovat nyt korkeampia. Markkinainterventioita ei voida perustella silloin, kun hinnat ovat korkeita. Katson, että meidän on harkittava muunlaisia mekanismeja ja vaikka varastoilla voi olla oma osansa, meidän on harkittava markkinoilla muita kuin interventiovarastoja, jollaisia meillä oli aikaisemmin. Asiaa pitäisi ehkä käsitellä laajemmalla tasolla kuin vain EU:ssa, sillä markkinat ovat nyt entistä avoimemmat. ITER-hankkeesta, Martin Häusling: se että osaa vuoden 2010 talousarviosta ei ole käytetty maatalouteen ja että se menee ITER-hankkeeseen, ei merkitse sitä, ettei meillä ole resursseja puuttua maatalousalaan. Voin vakuuttaa teille, että lisävaroja, jotka menevät ITER-hankkeelle, ei ole otettu pois mistään yhteisen maatalouspolitiikan mekanismista; kyseiset varat ovat edelleen käytettävissä eikä niitä ole käytetty, koska niiden käytölle ei ole ollut tarvetta. Vaikka kyseinen siirto tehdäänkin, voin vakuuttaa teille, että meillä on riittävä talousarvio tarvittavien toimien toteuttamiseen. Lopetan toteamalla, että epävakaus – ja vaikutus joka markkinoilla keinottelulla on epävakauteen – on asia, jota komissio käsittelee perusteellisesti johdettujen tuotteiden ja hyödykkeiden osalta. Teen asiassa yhteistyötä kollegani Michel Barnier’n kanssa. Komissio esittelee joitakin ehdotuksia. Käsittelemme lisäarvon jakautumista elintarvikeketjussa yhdessä komission jäsen Tajanin kanssa ja järjestämme ensimmäisen korkean tason ryhmän kokouksen jo ensi viikolla."@fi7
"Tisztelt elnök asszony! Örömmel látom, hogy az Európai Parlament is érdeklődéssel fordul ahhoz az ágazathoz, amely alapvetően nem csak a piaci ellátást szolgálja, hanem térségeink stabilitását is: az állattenyésztési ágazatról beszélek. A számos felvetett kérdésre és problémára kétségtelenül választ fogunk találni a Bizottság által rövidesen előterjesztendő, a közös agrárpolitika jövőjéről szóló javaslatokban. A Parlament is a jövő héten fogja tudni megvitatni ezeket a javaslatokat. A javaslatok során minden bizonnyal foglalkozni fogunk a támogatás különféle ágazatok közötti, tisztességes elosztásának kérdésével, beleértve az állattenyésztési ágazatot is. Foglalkozni fogunk továbbá a speciálisabb és nehezebb területeken folytatott állattenyésztés támogatásának kérdéseivel, valamint a jövedelemingadozás kezelésére szolgáló mechanizmusokkal is. Feltettek azonban néhány konkrét kérdést, amelyre választ szeretnék adni. Az első a gabonaárak és az intervenciós készletek problémájára vonatkozik. Igaz, hogy nem rendelkezünk olyan intervenciós készletekkel, mint a múltban, de ez azért van így, mert magasabbak az árak. Magas árak esetén nem indokolható a piaci beavatkozás. Úgy vélem, hogy másfajta mechanizmusokat kell fontolóra vennünk, és habár a készletek szerepet játszhatnak, olyan készlettípusokat kell fontolóra vennünk, amelyek eltérnek attól a piaci intervenciós készlettől, amellyel a múltban rendelkeztünk. Ezzel a kérdéssel akár az európainál szélesebb körben kellene foglalkoznunk, mivel a piac most nyitottabb, mint korábban volt. Ami az ITER kérdését illeti, Häusling úr: az, hogy a 2010. évi költségvetés egy része nem került mezőgazdasági célú felhasználásra, és az ITER-projektre fogjuk átcsoportosítani, nem jelenti azt, hogy nem rendelkezünk intervenciós forrásokkal a mezőgazdasági ágazat esetében. Biztosíthatom önöket, hogy az ITER céljára átcsoportosítandó, kiegészítő támogatás nem a KAP-mechanizmusok rovására történik, ez a pénz rendelkezésre áll, és nem került felhasználásra, mert nem volt szükség rá. Biztosíthatom önöket, hogy még ezzel az átcsoportosítással is rendelkezünk azzal a költségvetéssel, amely a megkívánt intézkedések végrehajtásához szükséges. Végül annyit szeretnék mondani, hogy a Bizottság szélesebb körben foglalkozik az ingadozás kérdésével – és a piaci spekuláció ingadozásra gyakorolt hatásának kérdésével – mind a nyersanyagok, mind a feldolgozott termékek esetében. Kollégámmal, Barnier úrral dolgozunk ezen a témán. A Bizottság erre vonatkozóan néhány javaslatot fog előterjeszteni. Ami a hozzáadott érték élelmiszerlánc mentén való elosztását illeti, legkésőbb jövő héten sor kerül a magas szintű munkacsoport első ülésére, amelyet Tajani biztos úrral együtt szerveztünk."@hu11
"Signora Presidente, sono molto lieto dell’interesse dimostrato anche dal Parlamento europeo nei confronti di un settore che è essenziale non solo per l’approvvigionamento dei mercati, ma anche per la stabilità delle nostre regioni, ovvero il settore dell’allevamento. La risposta a molte delle questioni e dei problemi sollevati sarà senz’altro contenuta nelle proposte che la Commissione presenterà a breve sul futuro della Politica agricola comune. Anche il Parlamento potrà discuterne fin dalla prossima settimana. Senza dubbio, le affronteremo anche con riferimento alla questione dell’equa distribuzione degli aiuti tra i diversi settori, compreso quello dell’allevamento. Prenderemo in esame anche la questione degli aiuti per il settore dell’allevamento nelle zone più specifiche e difficili, e dei meccanismi per la gestione della volatilità delle entrate. Sono stati, tuttavia, posti degli interrogativi precisi cui vorrei dare una risposta. Il primo riguarda il problema dei prezzi dei cereali e delle scorte di intervento. È vero che non abbiamo più le scorte di intervento che avevamo in passato e questo è dovuto ai prezzi più elevati di oggi. Gli interventi sul mercato non sono giustificabili quando i prezzi sono alti. Credo che dobbiamo prendere in considerazione altri tipi di meccanismi, e sebbene le scorte possano svolgere un ruolo, dovremo prendere in considerazione ulteriori tipologie di scorte in aggiunta a quelle di intervento sul mercato del passato. Forse la questione dovrebbe essere affrontata a un livello ancora più ampio di quello europeo, dato che il mercato è ora più aperto di quanto non fosse un tempo. Quanto al progetto ITER, onorevole Häusling, solo perché parte del bilancio 2010 non è stato utilizzato per l’agricoltura e viene ora destinato al progetto ITER non significa che non abbiamo le risorse per intervenire nel settore agricolo. Posso assicurarle che questi fondi aggiuntivi per il progetto ITER non sono stati sottratti ai meccanismi della Politica agricola comune; sono fondi ancora disponibili che non sono stati utilizzati in quanto non è stato necessario farlo. Posso assicurarle che, anche in presenza di questo trasferimento di fondi, disponiamo comunque dei fondi di bilancio necessari per dare attuazione ai provvedimenti necessari. Desidero concludere dicendo che, quanto alla questione della volatilità – e dell’impatto della speculazione sui mercati sulla volatilità – si tratta di un argomento che la Commissione sta affrontando in modo molto più ampio, sia nei confronti dei prodotti derivati che delle commodity. Il mio collega Commissario Barnier ed io stiamo collaborando a tale proposito, e la Commissione presenterà delle proposte. Quanto alla distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare, assieme al Commissario Tajani organizzeremo un primo incontro del gruppo ad alto livello sulla questione non più tardi della prossima settimana."@it12
"Ponia pirmininke, labai džiaugiuosi matydamas susidomėjimą, įskaitant Europos Parlamentą, parodytą sektoriuje, kuris svarbus ne tik tiekimui rinkai, bet ir mūsų regionų stabilumui: kalbu apie gyvulininkystės sektorių. Atsakymai į daugelį iškeltų klausimų ir problemų neabejotinai bus atrasti pasiūlymuose dėl bendros žemės ūkio politikos, kuriuos netrukus pristatys Komisija. Parlamentas taip pat galės jau kitą savaitę aptarti šiuos pasiūlymus. Be abejo, juose taip pat atkreipsime dėmesį į sąžiningo pagalbos teikimo įvairiuose sektoriuose, įskaitant gyvulininkystės sektorių, klausimą. Taip pat atkreipsime dėmesį į pagalbos gyvulininkystės sektoriui ypatingesnėse ir sudėtingesnėse vietovėse bei mechanizmų, skirtų pajamų nepastovumui valdyti, klausimą. Vis dėlto buvo užduoti keli konkretūs klausimai, į kuriuos norėčiau atsakyti. Pirmasis yra susijęs su grūdų kainų ir intervencinių atsargų problema. Tiesa, kad nebeturime intervencinių atsargų, kurių kadaise turėjome, tačiau taip yra todėl, kad dabar kainos yra aukštesnės. Negalima pateisinti rinkos įsikišimo, kai kainos yra aukštos. Manau, jog privalome apsvarstyti kitas mechanizmų rūšis ir, nors atsargos gali turėti reikšmės, turime apsvarstyti tuos tipus atsargų, išskyrus intervencines atsargas, kurias praeityje turėjome rinkoje. Šis klausimas greičiausiai turi būti sprendžiamas netgi platesniu negu tik Europos lygmeniu, atsižvelgiant į tai, kad dabar rinka yra atviresnė negu praeityje. Dėl ITER, pone M. Häuslingai: vien tai, kad dalis 2010 m. biudžeto nebuvo panaudota žemės ūkiui ir yra skirta ITER, nereiškia, kad neturime išteklių, skirtų įsikišti į žemės ūkio sektorių. Galiu jus užtikrinti, kad šios papildomos lėšos, skirtos ITER, nebuvo paimtos iš jokių BŽŪP mechanizmų; šie pinigai nebuvo panaudoti ir vis dar turimi, kadangi nebuvo jokio poreikio juos naudoti. Vis dėlto, net jei šios lėšos būtų perkeltos, galiu jus užtikrinti, kad turime biudžetą, kurio mums reikia, kad galėtume taikyti reikalingas priemones. Baigdamas pasakysiu, kad nepastovumo klausimas – ir poveikis nepastovumui, kurį sukelia spekuliacija rinkoje, – yra tas, kuriam, kaip ir išvestiniams produktams ir prekėms, Komisija skiria vis daugiau dėmesio. Spręsdamas šį klausimą, dirbu su savo kolega M. Barnier. Komisija pristatys keletą pasiūlymų. O dėl pridėtinės vertės mokesčio padalijimo per visą maisto tiekimo grandinę, kartu su Komisijos nariu A. Tajani ne vėliau negu kitą savaitę surengsime pirmąjį aukšto lygio darbo grupės susitikimą šiuo klausimu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Esmu gandarīts par to, ka klātesošie, tostarp Eiropas Parlaments, ir izrādījuši interesi par lopkopības nozari, kurai ir liela nozīme ne tikai tirgus apgādē, bet arī mūsu reģionu stabilitātes nodrošināšanā. Atbildes uz daudziem izvirzītajiem jautājumiem un aplūkotajām problēmām bez šaubām varēs rast drīzumā gaidāmajos Komisijas priekšlikumos par turpmāko kopējās lauksaimniecības politiku. Arī Parlaments jau nākamajā nedēļā varēs apspriest šos priekšlikumus. Mēs tajos nešaubīgi pievērsīsimies arī jautājumam par taisnīgu palīdzības sadali dažādu nozaru starpā. Mēs aplūkosim arī jautājumu par atbalstu lopkopības nozarei konkrētās jomās, kurās situācija ir sevišķi smaga, kā arī jautājumu par ienākumu nestabilitātes pārvaldības mehānismiem. Tomēr tika uzdoti daži specifiski jautājumi, uz kuriem es vēlētos atbildēt. Pirmais jautājums ir par labības cenām un intervences krājumiem. Tas tiesa, ka mums vairs nav agrāko intervences krājumu, bet tas ir tādēļ, ka cenas tagad ir augstākas. Tirgus intervence nav attaisnojama, ja ir augstas cenas. Manuprāt, mums būtu jāapsver iespēja izmantot citus mehānismus un, kaut arī krājumi daļēji varētu atrisināt situāciju, mums ir vajadzīgi cita veida krājumi tirgū. Iespējams, ka šo jautājumu vajadzētu risināt ne tikai Eiropas līmenī, bet vēl plašāk, ņemot vērā, ka tirgus pašlaik ir vairāk atvērts nekā līdz šim. Runājot par kungs, tas, ka daļa no 2010. gada budžeta nav izlietota lauksaimniecībai un tiks novirzīta projekta finansēšanai, nenozīmē, ka mums trūkst resursu, lai iejauktos lauksaimniecības nozarē. Es vēlos jūs pārliecināt par to, ka piešķirtais papildu finansējums nav atņemts nevienam KLP mehānismam. Šī nauda joprojām ir pieejama un nav izlietota, jo nav bijusi šāda vajadzība. Es varu droši apgalvot, ka, pat veicot šādu pārvietojumu budžetā, mūsu rīcībā ir pietiekami daudz līdzekļu, lai īstenotu vajadzīgos pasākumus. Nobeigumā es vēlos teikt, ka tieši jautājumu par cenu nestabilitāti un tirgū notiekošo spekulāciju ietekmi uz nestabilitāti Komisija risina pietiekami plaši, arī attiecībā uz atvasinātajiem produktiem un tamlīdzīgām precēm. Es kopā ar kolēģi kungu strādāju pie šī jautājuma, par kuru Komisija ir paredzējusi iesniegt dažus priekšlikumus. Kas attiecas uz pievienotās vērtības sadalījumu pārtikas apritē, tad ne vēlāk kā nākamajā nedēļā, mēs kopā ar komisāru kungu šā jautājuma apspriešanai rīkosim pirmo augsta līmeņa grupas sanāksmi."@lv13
"Madame la Présidente, je suis très heureux de voir l'intérêt qui se manifeste, aussi au Parlement européen, pour un secteur qui est essentiel non seulement pour l'approvisionnement du marché, mais aussi pour l'équilibre de nos territoires: il s'agit du secteur de l'élevage. À bien des questions et des problèmes qui ont été soulevés, les réponses se trouveront sans doute dans les propositions que la Commission va bientôt faire pour l'avenir de la politique agricole commune. Ce sont des propositions que l'on aura aussi l'occasion de discuter au Parlement, pas plus tard que la semaine prochaine. Nous allons sans doute aussi y aborder la question de l'équité du niveau de soutien entre les différents secteurs, y compris le secteur de l'élevage. Nous allons aussi y aborder la question du soutien du secteur de l'élevage dans des zones plus spécifiques et plus difficiles. Nous allons aussi y aborder la question de mécanismes pour gérer la volatilité des revenus. Cependant, il y a eu des questions ponctuelles qui ont été posées auxquelles j'aimerais répondre, à commencer par le problème du prix des céréales et des stocks d'intervention. Il est vrai que l'on n'a plus de stocks d'intervention comme on en avait dans le passé, mais c'est parce que les prix sont maintenant plus élevés. Une intervention sur le marché n'est pas justifiée si les prix sont élevés. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à d'autres types de mécanismes et, si les stocks peuvent jouer un rôle, il faudra réfléchir à d'autres types de stocks que le stock d'intervention sur le marché que l'on avait par le passé, et peut-être est-ce une question qui doit être traitée à un niveau même plus large que le niveau européen seulement, compte tenu du fait que le marché est maintenant plus ouvert que par le passé. M. Häusling, sur l'ITER, ce n'est pas parce qu'une partie du budget pour 2010 n'a pas été utilisée dans l'agriculture et va à l'ITER que nous n'avons pas les moyens d'intervenir dans l'agriculture. Je peux vous assurer que ce supplément qui va à l'ITER n'est pas pris à certains mécanismes de la PAC, mais que cet argent est resté disponible et n'a pas été utilisé parce qu'il n'y en a pas eu besoin. Mais, même avec ce transfert, je peux vous assurer que nous avons le budget nécessaire pour pouvoir appliquer les mesures dont on a besoin. Je conclurai en disant que la question de la volatilité – et l'effet que les spéculations sur le marché ont sur la volatilité – est une question que la Commission traite d'une manière plus large, pour les produits dérivés comme pour les produits matières premières. Je travaille avec mon collègue Michel Barnier sur cette question. La Commission viendra avec des propositions. Et sur la question de la répartition de la valeur ajoutée sur la chaîne alimentaire, pas plus tard que la semaine prochaine, nous aurons une première rencontre du groupe de haut niveau sur cette question, organisée avec le Commissaire Tajani."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben ingenomen met de getoonde belangstelling, die van het Europees Parlement inbegrepen, voor een sector die niet alleen van essentieel belang is voor toelevering aan de markt, maar ook voor de stabiliteit van onze regio's: ik heb het over de veehouderijsector. De antwoorden op veel van de aangesneden kwesties en problemen kunnen zonder twijfel worden gevonden in de voorstellen die de Commissie binnenkort zal indienen over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het Parlement zal reeds volgende week in de gelegenheid zijn deze voorstellen te bespreken. Wij zullen daarbij ongetwijfeld ook de kwestie van een redelijke verdeling van hulp onder de diverse sectoren, waaronder de veehouderijsector, behandelen. Wij zullen ook de kwesties behandelen betreffende steun aan de veehouderijsector in meer specifieke en moeilijkere gebieden en van beheersmechanismen voor prijsvolatiliteit. Er is echter een aantal specifieke vragen gesteld waarop ik graag antwoord zou willen geven. De eerste betreft het probleem van graanprijzen en interventievoorraden. Het is waar dat we niet langer de interventievoorraden van vroeger hebben, maar dat is omdat de prijzen nu hoger zijn. Marktinterventie kan niet worden gerechtvaardigd wanneer de prijzen hoog zijn. Ik meen dat we andere soorten mechanismen in overweging moeten nemen. We zullen, hoewel voorraden een rol kunnen spelen, andere voorradensoorten moeten overwegen dan de marktinterventievoorraad die we in het verleden hadden. Deze kwestie zou misschien zelfs op een breder niveau dan het Europees niveau moeten worden behandeld, aangezien de markt nu opener is dan in het verleden. Over ITER, mijnheer Häusling: dat een deel van de begroting voor 2010 niet is gebruikt voor landbouw en naar ITER gaat, betekent nog niet dat we niet de middelen hebben om in de landbouwsector te interveniëren. Ik kan u verzekeren dat deze aanvullende fondsen die naar ITER gaan niet aan enig GLB-mechanisme zijn onttrokken; dit geld is nog altijd beschikbaar en is niet gebruikt, omdat er geen reden toe was. Maar zelfs met de overdracht kan ik u verzekeren dat we de begroting hebben die we nodig hebben om de verlangde maatregelen te kunnen uitvoeren. Ik besluit met te zeggen dat de kwestie van de volatiliteit – en het destabiliserende effect van speculatie op de markt – er een is waaraan de Commissie zich uitvoeriger wijdt, evenzeer wat afgeleide producten als wat grondstoffen betreft. Ik werk hier met mijn collega, de heer Barnier, aan. De Commissie zal een aantal voorstellen indienen. Wat de verdeling van toegevoegde waarde in de voedselketen betreft, zullen wij niet later dan volgende week, samen met commissaris Tajani, een eerste bijeenkomst van de Groep op hoog niveau over dit onderwerp organiseren."@nl3
"Pani przewodnicząca! Bardzo się cieszę widząc zainteresowanie okazywane, również w Parlamencie Europejskim, sektorowi, który ma kluczowe znaczenie nie tylko dla podaży rynkowej, ale też dla stabilności naszych regionów: mam na myśli sektor hodowlany. Niewątpliwie odpowiedzi na wiele poruszonych kwestii i problemów będzie można znaleźć w propozycjach, jakie Komisja wkrótce przedstawi w zakresie przyszłości wspólnej polityki rolnej. Parlament już w przyszłym tygodniu będzie miał okazję omówić te propozycje. Niewątpliwie odniesiemy się w nich również do problemu sprawiedliwego rozdziału wsparcia między różne sektory, w tym sektor hodowlany. Poruszymy również zagadnienie wsparcia dla sektora hodowlanego w szczególnych i trudniejszych regionach oraz mechanizmów rozwiązywania problemu niestabilności dochodów. Zadano jednak szereg konkretnych pytań, na które chciałbym udzielić odpowiedzi. Pierwsze z nich dotyczy problemu cen zbóż i zapasów interwencyjnych. To prawda, że nie mamy już takich zapasów interwencyjnych, jakie mieliśmy w przeszłości, ale wynika to z wyższych obecnie cen. Nie można uzasadnić interwencji rynkowych, kiedy ceny są wysokie. Uważam, że musimy zastanowić się nad innymi rodzajami mechanizmów, i chociaż zapasy mogą odgrywać w tym pewną rolę, to musimy rozważyć inne rodzaje zapasów, niż stosowane w przeszłości na rynku zapasy interwencyjne. To zagadnienie być może należałoby rozważyć na nawet jeszcze wyższym szczeblu, niż wyłącznie na szczeblu europejskim, uwzględniając większy niż w przeszłości stopień otwarcia rynku. Panie pośle Häusling, w kwestii ITER: fakt, że część budżetu na 2010 rok nie została wykorzystana w rolnictwie i będzie przeznaczona na ITER, nie oznacza, że nie dysponujemy zasobami umożliwiającymi interwencję w sektorze rolnym. Mogę pana zapewnić, że te dodatkowe środki, które zostaną przeznaczone na ITER, nie zostały odebrane jakimkolwiek mechanizmom WPR; te środki są nadal dostępne i nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wykorzystywania. Nawet wobec tego przesunięcia mogę jednak pana zapewnić, że mamy wystarczający budżet, byśmy byli w stanie zastosować wymagane środki. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że Komisja szerzej zajmuje się kwestią zmienności oraz wpływu spekulacji rynkowej na tę zmienność, zarówno w odniesieniu do produktów pochodnych, jak i towarów. Pracuję nad tym zagadnieniem z moim kolegą, panem komisarzem Barnierem. Komisja przedstawi pewne propozycje. W odniesieniu do rozdziału wartości dodanej w łańcuchu żywnościowym, nie później niż w przyszłym tygodniu, wraz z panem komisarzem Tajanim, zorganizujemy pierwsze posiedzenie grupy wysokiego szczebla w tej sprawie."@pl16
"Senhora Presidente, congratulo-me por constatar o interesse manifestado, inclusivamente no Parlamento Europeu, por um sector que é essencial não só para o abastecimento do mercado, mas também para a estabilidade das nossas regiões: refiro-me ao sector pecuário. As respostas a muitas das questões e problemas suscitados serão dadas, sem dúvida, nas propostas que a Comissão apresentará em breve sobre o futuro da política agrícola comum. O Parlamento poderá já debater essas propostas na próxima semana. Abordaremos, então, sem dúvida a questão da repartição justa de ajuda entre os vários sectores, incluindo o sector pecuário. Abordaremos ainda as questões relativas ao apoio ao sector pecuário nas zonas mais específicas e mais difíceis, bem como as questões relativas aos mecanismos para gerir a volatilidade dos rendimentos. Todavia, foram colocadas algumas questões específicas, às quais gostaria de responder. A primeira diz respeito ao problema do preço dos cereais e às existências de intervenção. É verdade que já não dispomos das existências de intervenção que tínhamos no passado, mas isto deve-se ao facto de os preços serem agora mais elevados. Uma intervenção no mercado não é justificável quando os preços estão altos. Penso que devemos considerar outros tipos de mecanismos e, embora as existências possam desempenhar um papel, temos de considerar outros tipos de existências diferentes da existência de intervenção sobre o mercado que tivemos no passado. Esta questão deve porventura ser debatida a um nível mais alargado e não exclusivamente a nível europeu, na medida em que o mercado está agora mais aberto do que no passado. Sobre o ITER, Senhor Deputado Häusling, só porque parte do orçamento de 2010 não foi executado na agricultura e vai para o ITER, isso não significa que não dispomos dos recursos para intervir no sector agrícola. Posso garantir-lhes que estes fundos adicionais que serão afectados ao ITER não foram retirados de nenhum mecanismo da PAC; este dinheiro ainda está disponível e não foi utilizado porque não houve necessidade de o utilizar. Inclusivamente com esta transferência, posso garantir-lhes que temos o orçamento que necessitamos para aplicarmos as medidas necessárias. Vou concluir dizendo que a questão da volatilidade – e o impacto que a especulação sobre o mercado tem na volatilidade – é uma questão que a Comissão está a abordar de forma mais extensiva, para produtos derivados e matérias-primas. Estou a trabalhar com o meu colega, Senhor Comissário Barnier, nesta questão. A Comissão apresentará algumas propostas. No que diz respeito à distribuição do valor acrescentado ao longo da cadeia alimentar, haverá uma primeira reunião do Grupo de Alto Nível sobre esta questão, organizada com o Senhor Comissário Tajani, o mais tardar na próxima semana."@pt17
"Dnă preşedintă, mă bucur foarte mult să văd interesul manifestat, inclusiv în Parlamentul European, pentru un sector care este esenţial nu numai pentru aprovizionarea pieţei, ci şi pentru stabilitatea regiunilor noastre: vorbesc despre sectorul creşterii animalelor. Răspunsurile la multe dintre aspectele şi problemele ridicate se vor găsi, fără îndoială, în propunerile pe care Comisia le va prezenta în scurt timp cu privire la viitorul politicii agricole comune. Parlamentul va putea, de asemenea, să discute aceste propuneri chiar săptămâna viitoare. Vom aborda fără îndoială în acestea şi problema repartizării echitabile a ajutorului între diferitele sectoare, inclusiv în sectorul creşterii animalelor. Vom aborda, de asemenea, problema sprijinului pentru sectorul creşterii animalelor în domenii mai specifice şi mai dificile, precum şi a mecanismelor de gestionare a volatilităţii veniturilor. Cu toate acestea, au fost puse anumite întrebări specifice la care aş dori să răspund. Prima dintre ele se referă la problema preţului cerealelor şi stocurile de intervenţie. Este adevărat că nu mai avem stocurile de intervenţie pe care le aveam în trecut, dar acest lucru se datorează faptului că preţurile sunt mai mari acum. Intervenţia pe piaţă nu poate fi justificată atunci când preţurile sunt ridicate. Cred că trebuie să luăm în considerare alte tipuri de mecanisme şi, deşi stocurile pot juca un rol, va trebui să avem în vedere alte tipuri de stocuri decât cele de intervenţie pe piaţă pe care le-am avut în trecut. Acest aspect ar trebui să fie, probabil, tratat la un nivel chiar mai larg decât nivelul Uniunii Europene, având în vedere faptul că piaţa este acum mult mai deschisă decât în trecut. În ceea ce priveşte ITER, dle Häusling: doar pentru că o parte din bugetul pentru 2010 nu a fost utilizată pentru agricultură şi merge la ITER nu înseamnă că nu avem resursele necesare pentru a interveni în sectorul agricol. Pot să vă asigur că aceste fonduri suplimentare care merg la ITER nu au fost luate de la niciun mecanism al PAC; aceşti bani sunt încă disponibili şi nu au fost folosiţi, deoarece nu a fost nevoie să îi folosim. Chiar şi cu acest transfer totuşi pot să vă asigur că deţinem bugetul de care avem nevoie pentru a putea aplica măsurile necesare. Voi încheia prin a spune că problema volatilităţii - şi impactul pe care speculaţiile de pe piaţă îl au asupra volatilităţii - este una pe care Comisia o abordează într-o măsură mai mare cu privire la produse derivate şi mărfuri deopotrivă. Lucrez cu colegul meu, dl Barnier, pe această temă. Comisia va prezenta câteva propuneri. În ceea ce priveşte repartizarea valorii adăugate de-a lungul lanţului alimentar, împreună cu dl comisar Tajani, vom organiza o primă întâlnire a Grupului la nivel înalt pe această temă nu mai târziu de săptămâna viitoare."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, som veľmi rád, že aj v Európskom parlamente vidím záujem o odvetvie, ktoré je mimoriadne dôležité nielen pre dodávky na trh, ale aj pre stabilitu našich regiónov: hovorím o odvetví chovu hospodárskych zvierat. Odpovede na mnohé uvedené otázky a problémy bude možné nepochybne nájsť v návrhoch, ktoré Komisia čoskoro predloží v súvislosti s budúcou spoločnou poľnohospodárskou politikou. Parlament bude môcť takisto diskutovať o týchto návrhoch už na budúci týždeň. Nepochybne sa v nich budeme venovať aj otázke spravodlivého rozdelenia pomoci medzi jednotlivé odvetvia vrátane odvetvia chovu hospodárskych zvierat. Takisto sa budeme venovať otázke podpory pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat v špecifickejších a zložitejších oblastiach a otázke mechanizmov riadenia nestability cien. Boli tu však položené niektoré špecifické otázky, na ktoré by som rád odpovedal. Prvá sa dotýka problému cien obilia a intervenčných zásob. Je pravda, že už nemáme intervenčné zásoby, ktoré sme mali v minulosti, ale je to preto, že ceny sú teraz vyššie. Zásahy na trhu nemôžu byť odôvodnené, keď sú ceny vysoké. Som presvedčený, že musíme uvažovať o iných druhoch mechanizmov, a hoci zásoby môžu zohrávať istú úlohu, budeme musieť uvažovať o iných druhoch zásob, než sú intervenčné zásoby na trhu, ktoré sme mali v minulosti. Tento problém by sa azda mal riešiť na ešte vyššej úrovni, než len na európskej úrovni, vzhľadom na to, že trh je teraz otvorenejší ako v minulosti. Čo sa týka projektu ITER, pán Häusling: len to, že časť prostriedkov z rozpočtu na rok 2010 sa nevyužilo pre poľnohospodárstvo a presunie sa na projekt ITER, neznamená, že nemáme zdroje na zásahy v odvetví poľnohospodárstva. Môžem vás uistiť, že tieto dodatočné zdroje, ktoré sa presunú na projekt ITER, neboli odobrané zo žiadneho mechanizmu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tieto peniaze sú stále k dispozícii a neboli použité, pretože ich nebolo potrebné použiť. Dokonca aj napriek tomuto presunu vás však môžem ubezpečiť, že máme v rozpočte prostriedky, ktoré potrebujeme na uplatňovanie požadovaných opatrení. Na záver by som chcel povedať, že otázka nestability cien – a vplyvu, ktorý majú špekulácie na trhu na nestabilitu – je otázkou, ktorou sa Komisia zaoberá podrobnejšie, a to rovnako v súvislosti s derivovanými produktmi, ako aj komoditami. Pracujem na tom spolu so svojím kolegom pánom Barnierom. Komisia predloží niekoľko návrhov. Čo sa týka rozloženia pridanej hodnoty v rámci potravinového reťazca, najneskôr na budúci týždeň spolu s pánom komisárom Tajanim usporiadame prvé zasadnutie skupiny na vysokej úrovni k tomuto problému."@sk19
"Gospa predsednica, zelo sem zadovoljen z izraženim interesom, vključno z interesom v Evropskem parlamentu, za sektor, ki ni bistven le za oskrbo trga, ampak za stabilnost naših regij: govorim o živinorejskem sektorju. Predlogi, ki jih bo glede prihodnosti skupne kmetijske politike kmalu predstavila Komisija, bodo brez dvoma dali odgovore na številna vprašanja in probleme. Parlament bo lahko o teh predlogih razpravljal že naslednji teden. Nedvomno se bomo pri tem lotili vprašanja poštene porazdelitve pomoči med različne sektorje, vključno z živinorejskim. Obravnavali bomo tudi vprašanja podpore živinorejskemu sektorju v posebnih in težjih območjih in mehanizmov za upravljanje nihanja prihodkov. Vendar pa so bila zastavljena tudi nekatera konkretna vprašanja, na katera bi rad odgovoril. Prvo se nanaša na problem cen žit in intervencijske zaloge. Res je, da nimamo več intervencijskih zalog, ki smo jih imeli v preteklosti, vendar je to tega prišlo, ker so cene zdaj višje. Tržne intervencije ni mogoče upravičiti, ko so cene visoke. Prepričan sem, da moramo preučiti druge vrste mehanizmov in čeprav bi tudi zaloge lahko imele svojo vlogo, bomo morali razmisliti o zalogah, ki bodo drugačne od intervencijskih v preteklosti. To vprašanje bi bilo morda treba obravnavati na ravni, širši od evropske, glede na trg, ki je zdaj bolj odprt kot v preteklosti. Kar se tiče projekta ITER, gospod Häusling: to, da se del proračuna za leto 2010 ni porabil za kmetijstvo in se bo namenil za projekt ITER, še ne pomeni, da nimamo sredstev za posredovanje v kmetijskem sektorju. Lahko vam zagotovim, da ta dodatna sredstva, ki se bodo namenila za ITER, nismo odvzeli mehanizmom SKP; denar je še vedno na voljo in se ni porabil le zato, ker to ni bilo potrebno. Tudi po tem prenosu sredstev vam lahko zagotovim, da imamo proračun, ki ga potrebujemo, da lahko uporabimo potrebne ukrepe. Zaključil bom s tem, da vam povem, da je vprašanje nihanja cen – in vpliva, ki ga imajo špekulacije na trgu na ta nihanja – eno od tistih, ki jih Komisija bolj obširno obravnava, enako za pridobljene izdelke in blago. S tem vprašanjem se ukvarjam s kolegom, gospodom Barnierjem. Komisija bo predstavila nekaj predlogov. Kar zadeva porazdelitev dodane vrednosti po prehranski verigi, bova s komisarjem Tajanijem najpozneje naslednji teden o tem vprašanju organizirala prvo srečanje skupine na visoki ravni."@sl20
". Fru talman! Det gläder mig verkligen att se hur stort intresset, också i Europaparlamentet, är för en sektor som är grundläggande inte bara för marknadsförsörjningen, utan även för stabiliteten i våra regioner: jag talar om djurhållningssektorn. Många av de frågor och problem som tagits upp kommer utan tvekan att hanteras i de förslag som kommissionen inom kort kommer att lägga fram om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Parlamentet kommer också att kunna diskutera dessa förslag så tidigt som nästa vecka. Vi kommer tveklöst också att diskutera dem inom ramen för en rättvis stödfördelning på de olika sektorerna, däribland djurhållningssektorn. Vi kommer också att ta upp frågorna om stöd för djurhållningssektorn på mer specifika och mer komplicerade områden och för mekanismer för att hantera inkomstvolatilitet. Vissa specifika frågor har dock ställts som jag skulle vilja besvara. Den första rör problemet med spannmålspriserna och interventionslagren. Det är sant att vi inte längre har de interventionslager som vi tidigare hade, men det beror på att priserna nu har stigit. Marknadsintervention kan inte motiveras när priserna är höga. Jag anser att vi måste överväga andra typer av mekanismer och att vi, även om lagren kan ha viss betydelse, måste överväga andra typer av lager än de interventionslager på marknaden som vi tidigare hade. Denna fråga bör kanske hanteras på en ännu mer omfattande nivå än bara EU-nivån, med tanke på att marknaden nu är öppnare än tidigare. Angående den internationella termonukleära experimentreaktorn (Iter) vill jag säga till Martin Häusling att bara för att delar av 2010 års budget inte har använts för jordbruk och går till Iter innebär det inte att vi inte har de resurser som krävs för att ingripa inom jordbrukssektorn. Jag kan försäkra dig att dessa ytterligare medel som går till Iter inte har tagits från några GJP-mekanismer, utan att dessa pengar fortfarande är tillgängliga och inte har använts eftersom det inte behövdes. Också i och med denna överföring kan jag dock försäkra er att vi har den budget vi behöver för att kunna tillämpa de nödvändiga åtgärderna. Jag vill avslutningsvis säga att frågan om volatilitet – och den inverkan som spekulationen på marknaden har på volatilitet – är en fråga som kommissionen hanterar mer djupgående, såväl när det gäller härledda produkter som råvaror. Jag samarbetar med min kollega Michel Barnier i denna fråga. Kommissionen kommer att lägga fram ett antal förslag. När det gäller fördelningen av mervärde på livsmedelskedjan kommer vi tillsammans med kommissionsledamot Tajani att anordna ett första möte i högnivågruppen om denna fråga senast nästa vecka."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph