Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-11-Speech-4-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101111.5.4-095"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would urge the House to support this extremely important motion before us this morning. It is apparent to those of us who are from rural constituencies, and those who sit on the Committee on Agriculture and Rural Development, that the current position that many livestock farmers find themselves in is simply unsustainable. This is not an attempt to cry wolf, but if we do not rectify the problems identified within the motion, we will, as a consequence, face higher food prices and be more reliant on third country imports. Countries like China and the United States are all increasingly aware of the importance of food supply security and, as a result, are continuing to increase the support which they provide to agriculture. In Northern Ireland, the beef price is well below the cost of production. As long as the cost of inputs keeps rising, and extra-regulatory requirements continue to increase, then many farmers will exit the industry, resulting in land abandonment, lack of economic activity in rural areas and a reduction in food production across the EU. It is high time we recognised the importance of food security and the value of the work carried out by farmers across Europe. Finally, the current trade talks with the Mercosur bloc are having a destabilising effect within the industry. Coupled with difficult market conditionings and increasing costs, the livestock sector has been burdened with the further uncertainty created by reopening of the talks. The Commission is carrying on the negotiations and, regardless of the utterances of the Trade Commissioner, producers in Northern Ireland so far believe that the results can only be negative for European farmers and the quality of food being provided to the citizens of Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, chtěla bych tuto sněmovnu vybídnout, aby podpořila tento nesmírně důležitý návrh, o němž dnes dopoledne jednáme. Těm z nás, kteří pocházejí z venkovských volebních obvodů, i těm, kteří zasedají ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, je jasné, že situace, ve které se mnoho chovatelů hospodářských zvířat v současné době nachází, je jednoduše neudržitelná. Nesnažím se vyvolat planý poplach, ale pokud nevyřešíme problémy, který byly v tomto návrhu vymezeny, budeme čelit vyšším cenám potravin a budeme závislejší na dovozech ze třetích zemí. Země jako Čína nebo Spojené státy si čím dál tím více uvědomují, jak důležité je zabezpečení dodávek potravin, a v důsledku toho čím dál tím více podporují zemědělství. V Severním Irsku se cena hovězího nachází hluboko pod náklady na výrobu. Dokud se budou náklady na vstupy a požadavky na regulaci zvyšovat, bude z tohoto průmyslu odcházet mnoho zemědělců, což povede k opouštění půdy, poklesu hospodářské činnosti ve venkovských oblastech a snížení výroby potravin v celé Evropské unii Je načase, abychom uznali důležitost zabezpečení dodávek potravin a hodnotu práce, kterou odvádějí zemědělci v celé Evropské unii. A konečně, současná obchodní jednání se zeměmi Mercosuru tento průmysl destabilizují. Odvětví živočišné výroby, jež je spojeno s obtížnými tržními podmínkami a rostoucími náklady, zatěžuje další nejistota, kterou znovuotevření těchto jednání způsobuje. Komise v těchto jednáních pokračuje a navzdory ujišťování komisaře pro obchod se výrobci v Severním Irsku stále domnívají, že výsledky těchto jednání mohou mít pro evropské zemědělce a kvalitu potravin určených evropským občanům pouze nepříznivý dopad."@cs1
"Fru formand! Jeg opfordrer Parlamentet til at støtte dette særdeles vigtige beslutningsforslag. Det står meget klart for os, der kommer fra valgkredse på landet, og dem, der sidder i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, at den situation, som mange husdyravlere befinder sig i, ganske enkelt er uholdbar. Jeg er ikke ude på at skabe unødig frygt, men hvis vi ikke løser de problemer, der udpeges i beslutningsforslaget, vil vi opleve højere fødevarepriser og blive mere afhængige af import fra tredjelande. Lande som Kina og USA bliver stadig mere bevidste om, hvor vigtig fødevareforsyningssikkerheden er, og derfor fortsætter de med at øge deres støtte til landbruget. I Nordirland ligger prisen på oksekød et godt stykke under produktionsomkostningerne. Så længe foderpriserne bliver ved med at stige, og der stilles stadig større krav til landmændene ud over de lovgivningsmæssige, vil mange af dem forlade erhvervet, hvilket vil medføre afvandring og lavere økonomisk aktivitet i landdistrikterne samt lavere fødevareproduktion i hele EU. Det er på høje tid, at vi indser, hvor vigtig fødevaresikkerheden er, og hvor megen værdi der ligger i det arbejde, som udføres af landmænd over hele Europa. Til slut vil jeg sige, at de aktuelle forhandlinger med Mercosur-landene har en destabiliserende virkning på erhvervet. Husdyrsektoren, som allerede lider under vanskelige markedsvilkår og stigende omkostninger, bebyrdes nu af yderligere usikkerhed på baggrund af, at vi har genåbnet forhandlingerne. Kommissionen fortsætter forhandlingerne, og uanset hvad handelskommissæren giver udtryk for, mener producenterne i Nordirland indtil videre, at resultaterne kun kan være negative for EU's landmænd og kvaliteten af de fødevarer, som leveres til borgerne i Europa."@da2
"Frau Präsidentin, ich fordere dieses Parlament auf, diesen extrem wichtigen Entschließungsantrag, der uns heute Morgen vorliegt, zu unterstützen. Für diejenigen von uns, die aus ländlichen Wahlkreisen kommen und die Mitglied des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sind, ist es offensichtlich, dass die aktuelle Lage, in der sich viele Nutztierhalter befinden, einfach unhaltbar ist. Ich will hier keinen falschen Alarm schlagen, aber wenn wir die Probleme, die dieser Entschließungsantrag aufzeigt, nicht lösen, dann werden wir mit höheren Lebensmittelpreisen konfrontiert werden und stärker von Importen aus Drittländern abhängig sein. Länder wie China und die Vereinigten Staaten sind sich alle immer mehr über die Wichtigkeit der Sicherheit der Nahrungsmittelversorgung bewusst und weiten daher ihre Unterstützung für die Landwirtschaft aus. In Nordirland liegt der Preis von Rindfleisch weit unter den Produktionskosten. Solange die Produktionskosten weiter steigen und immer mehr zusätzliche gesetzliche Anforderungen hinzukommen, werden viele Landwirte ihre Betriebe aufgeben, was zu einer Abwanderung, einer mangelnden wirtschaftlichen Aktivität in ländlichen Gebieten und einem Rückgang der Nahrungsmittelproduktion in der gesamten EU führen wird. Es ist höchste Zeit, dass wir die Wichtigkeit der Ernährungssicherheit und den Wert der Arbeit anerkennen, die die Landwirte in ganz Europa leisten. Und schließlich haben auch die aktuellen Handelsgespräche mit den Ländern des Mercosur destabilisierende Folgen innerhalb der Industrie. Zusammen mit schwierigen Marktbedingungen und steigenden Kosten wurde der Tierhaltungssektor durch die Wiedereröffnung der Gespräche mit einer zusätzlichen Unsicherheit belastet. Die Kommission führt die Verhandlungen fort und trotz der Äußerungen des Handelskommissars glauben die Erzeuger in Nordirland zu diesem Zeitpunkt, dass die Ergebnisse für die europäischen Landwirte und die Lebensmittelqualität, die für die Bürgerinnen und Bürger Europas sichergestellt wird, nur negativ sein können."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να παροτρύνω το Σώμα να υποστηρίξει αυτήν την εξαιρετικά σημαντική πρόταση ψηφίσματος που έχουμε μπροστά μας σήμερα το πρωί. Είναι προφανές για όσους από εμάς εκλέγονται σε αγροτικές εκλογικές περιφέρειες και για όσους συμμετέχουν στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ότι η σημερινή θέση στην οποία βρίσκονται πολλοί κτηνοτρόφοι είναι απλώς ανυπόφορη. Αυτό δεν είναι μια προσπάθεια να προκαλέσουμε ανησυχία, αλλά εάν δεν διορθώσουμε τα προβλήματα που διατυπώνονται σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, θα αντιμετωπίσουμε, ως συνέπεια αυτού, υψηλότερες τιμές στα τρόφιμα και μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Χώρες σαν την Κίνα και τις ΗΠΑ συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τη σημασία της επισιτιστικής ασφάλειας και, ως αποτέλεσμα, εξακολουθούν να αυξάνουν την υποστήριξη που παρέχουν στη γεωργία. Στη Βόρεια Ιρλανδία, η τιμή του βοδινού είναι σαφώς χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής. Όσο το κόστος των εισροών συνεχίζει να μεγαλώνει και οι επιπλέον κανονιστικές απαιτήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, πολλοί γεωργοί θα αποχωρήσουν από τον κλάδο, πράγμα που θα επιφέρει εγκατάλειψη της γης, έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές και μείωση της παραγωγής τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε τη σημασία της ασφάλειας των τροφίμων και την αξία της εργασίας των γεωργών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τέλος, οι τρέχουσες εμπορικές συνομιλίες με τις χώρες της Mercosur έχουν ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση στον κλάδο. Σε συνδυασμό με τις δύσκολες ρυθμίσεις στην αγορά και το αυξανόμενο κόστος, ο τομέας της κτηνοτροφίας βαρύνεται με την περαιτέρω αβεβαιότητα που δημιουργείται από την επανέναρξη των συζητήσεων. Η Επιτροπή διεξάγει διαπραγματεύσεις και, ανεξαρτήτως των δηλώσεων του Επιτρόπου αρμόδιου για θέματα εμπορίου, οι παραγωγοί στη Βόρεια Ιρλανδία πιστεύουν ως τώρα ότι τα αποτελέσματα μπορούν μόνο να είναι αρνητικά για τους ευρωπαίους γεωργούς και την ποιότητα των τροφίμων που παρέχεται στους πολίτες της Ευρώπης."@el10
"Señora Presidenta, insto a la Cámara a que apoye esta propuesta de resolución tan extremadamente importante que tenemos ante nosotros esta mañana. A aquellos de nosotros que procedemos de circunscripciones rurales, y a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, nos resulta obvio que la situación en la que se encuentran tantos ganaderos en la actualidad, es sencillamente insostenible. No se trata de gritar que viene el lobo, pero si no solucionamos los problemas señalados en la propuesta, la consecuencia será que tendremos que enfrentar una subida de los precios de los alimentos y depender más de las importaciones de terceros países. Países como China y los Estados Unidos son cada vez más conscientes de la importancia de la seguridad del abastecimiento de alimentos y, como resultado de ello, siguen aumentando el apoyo a la agricultura. En Irlanda del Norte, el precio de la carne de vacuno está muy por debajo del coste de producción. Mientras el coste de los insumos siga aumentando, y se sigan añadiendo requisitos extra reglamentarios, serán muchos los agricultores que abandonen esta actividad, con el consiguiente abandono de tierras, la falta de actividad económica en las zonas rurales y la reducción de la producción de alimentos en toda la UE. Ya es hora de que admitamos la importancia de la seguridad alimentaria y el valor de la labor que realizan los agricultores de toda Europa. Por último, las negociaciones comerciales que se están celebrando en la actualidad con Mercosur están desestabilizando la industria. Además de las duras condiciones de mercado y del aumento de los costes, el sector ganadero tiene que soportar la carga de la incertidumbre suscitada a raíz de que se retomaran las negociaciones. La encargada de estas negociaciones es la Comisión e, independientemente de las declaraciones del Comisario de Comercio, por el momento, los productores de Irlanda del Norte creen que los resultados no pueden ser positivos para los agricultores europeos ni para la calidad de los alimentos proporcionados a los ciudadanos de Europa."@es21
"Austatud juhataja! Kutsun Euroopa Parlamenti üles toetama seda väga olulist ettepanekut, mida täna hommikul arutame. Neile meie seast, kes on pärit maapiirkondades asuvatest valimisringkondadest, ning neile, kes osalevad põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis, on selge, et olukord, millest paljud loomakasvatajad end praegu leiavad, pole lihtsalt jätkusuutlik. See pole katse tõsta hädakisa, aga kui me ei lahenda ettepanekus nimetatud probleeme, siis puutume selle tagajärjel kokku toiduainete kõrgemate hindadega ning sõltume rohkem kolmandate riikide impordist. Sellised riigid nagu Hiina ja Ameerika Ühendriigid on kõik üha enam teadlikud toiduga kindlustatuse tähtsusest ning suurendavad selle tulemusena jätkuvalt toetusi, mida nad pakuvad põllumajandusele. Põhja-Iirimaal on veiseliha hind tootmiskulust palju madalam. Kui sisendikulu jätkuvalt kasvab ning õigusnormidele lisanduvad nõuded aina karmistuvad, siis lõpetavad paljud põllumajandustootjad tootmise, mis toob kaasa maa mahajätmise, majandustegevuse puudumise maapiirkondades ning toiduainete tootmise vähenemise kogu ELis. On ülim aeg, et me tunnistaksime toiduga kindlustatuse olulisust ning selle töö väärtust, mida põllumajandustootjad kogu Euroopas teevad. Lisaks avaldavad praegused kaubandusläbirääkimised Mercosuri riikidega destabiliseerivat mõju selles majandusharus. Koos keeruliste turutingimuste ja kulude kasvuga on loomakasvatussektorit koormanud täiendav ebakindlus, mille on tekitanud läbirääkimiste taasalustamine. Komisjon jätkab läbirääkimisi ning vaatamata kaubandusvoliniku väidetele usuvad Põhja-Iirimaa tootjad siiani, et Euroopa põllumajandustootjate ja kodanikele pakutava toidu kvaliteedi jaoks saavad tulemused vaid halvad olla."@et5
"Arvoisa puhemies, kehottaisin tätä parlamenttia tukemaan erittäin tärkeää päätöslauselmaesitystä, joka on käsiteltävänämme tänä aamuna. Niille meistä, jotka tulemme maaseudun vaalipiireistä, ja niille, jotka ovat maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa, on selvää, että nykyinen tilanne, jossa monet karjankasvattajat ovat, on yksinkertaisesti kestämätön. Tämä ei ole väärä hälytys, mutta jos emme korjaa ongelmia, jotka on nostettu esiin päätöslauselmaesityksessä, niin sen seurauksena elintarvikkeiden hinnat nousevat ja tulemme entistä riippuvaisemmiksi tuonnista kolmansista maista. Kiinan ja Yhdysvaltojen kaltaiset valtiot ovat ymmärtäneet entistä paremmin elintarviketurvan merkityksen ja lisäävät siksi maataloustukea entisestään. Pohjois-Irlannissa naudanlihan hinta jää reilusti alle tuotantokustannusten. Niin kauan kuin tuotantopanosten hinnat nousevat ja sääntelyn ulkopuoliset vaatimukset lisääntyvät, monet maanviljelijät lähtevät alalta, mikä johtaa autioitumiseen, taloudellisen aktiivisuuden puutteeseen maaseudulla ja elintarviketuotannon laskuun kaikkialla EU:ssa. Nyt on korkea aika tunnustaa elintarviketurvan merkitys ja EU:n maanviljelijöiden tekemän työn arvo. Nykyiset kauppaneuvottelut Mercosur-valtioiden kanssa lisäävät epävakautta alalla. Vaikeiden markkinaolosuhteiden ja kasvavien kustannusten lisäksi karjankasvatusalan niskaan on sysätty uusi taakka, kun neuvottelut on käynnistetty uudelleen. Komissio jatkaa neuvotteluja, ja kaupasta vastaavan komission jäsenen lausunnoista huolimatta Pohjois-Irlannin tuottajat uskovat edelleen, että tulokset voivat olla vain kielteisiä EU:n maanviljelijöiden ja EU:n kansalaisille tarjottavien elintarvikkeiden laadun näkökulmasta."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais inviter l’Assemblée à soutenir cette proposition extrêmement importante qui nous est soumise ce matin. Il est évident pour ceux d’entre nous qui ont été élus dans des circonscriptions rurales, et pour ceux qui siègent à la commission de l’agriculture et du développement rural, que la situation dans laquelle se trouvent de nombreux éleveurs est tout simplement insoutenable. Sans vouloir sembler crier au loup, si nous ne rectifions pas les problèmes identifiés par cette proposition, nous serons confrontés à des prix alimentaires plus élevés et nous serons plus dépendants de pays tiers. Des pays comme la Chine et les États-Unis sont tous de plus en plus conscients de l’importance de la sécurité de l’approvisionnement alimentaire et ils continuent par conséquent à augmenter leur soutien à l’agriculture. En Irlande du Nord, le prix du bœuf est nettement inférieur au coût de production. Tant que le coût des intrants et les exigences extraréglementaires continueront d’augmenter, de nombreux agriculteurs quitteront ce secteur, ce qui aboutira à l’abandon de terres, à la pénurie d’activité économique dans les zones rurales, et à la réduction de la production alimentaire dans l’UE. Il est grand temps pour nous de reconnaître l’importance de la sécurité alimentaire et de la valeur du travail des agriculteurs en Europe. Enfin, les négociations commerciales actuelles avec le bloc du Mercosur ont un effet déstabilisateur dans l’industrie. Couplé aux conditionnements difficiles du marché et aux coûts en augmentation, l’élevage doit supporter en plus l’incertitude créée par la reprise des négociations. La Commission poursuit les négociations et, malgré les déclarations du commissaire au commerce, les producteurs d’Irlande du Nord pensent jusqu’à présent que les résultats ne peuvent être que négatifs pour les agriculteurs européens et la qualité de l’alimentation fournie aux Européens."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Szorgalmazom, hogy a tisztelt Ház támogassa a ma délelőtt elénk terjesztett, rendkívül fontos indítványt. Számunkra, akik vidéki választókerületeket képviselünk, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban ülők számára egyértelmű, hogy egyszerűen tarthatatlan az a helyzet, amiben számos állattenyésztő találja magát. Nem akarok vaklármát csapni, de ha nem oldjuk meg az indítványban megfogalmazott problémákat, akkor annak következményeképpen magasabb élelmiszerárakkal fogjuk szembe találni magunkat, és nagyobb mértékben leszünk a harmadik országokból származó behozatalra utalva. Az olyan országok, mint Kína és az Egyesült Államok, valamennyien egyre inkább tudatában vannak annak, mennyire fontos az élelmiszer-ellátás biztonsága, és ennek következtében tovább növelik a mezőgazdaságnak nyújtott támogatást. Észak-Írországban jóval a termelési költség alatt van a marhahús ára. Amennyiben tovább emelkednek a befektetési költségek, és tovább szigorodnak a szabályozáson kívüli követelmények, számos gazdálkodó ott fogja hagyni az ágazatot, következésképpen el fogják hagyni a földeket, megszűnik a gazdasági tevékenység a vidéki térségekben, és Unió-szerte csökkenni fog az élelmiszer-termelés. Legfőbb ideje, hogy elismerjük az élelmiszer-biztonság fontosságát és a gazdálkodók által Európa-szerte végzett munka értékét. Végül, a Mercosur–országokkal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások destabilizáló hatást gyakorolnak az ágazaton belül. Mivel ehhez hozzáadódnak a nehéz piaci feltételek és a növekvő költségek, a tárgyalások újraindítása további bizonytalanságot jelent az állattenyésztési ágazat számára. A Bizottság folytatja a tárgyalásokat, és az észak-írországi termelők mindezidáig úgy vélik – figyelmen kívül hagyva a kereskedelmi biztos felszólalásait – hogy az eredmény az európai gazdálkodókra és az európai polgárok számára biztosított élelmiszer minőségére nézve csak negatív lehet."@hu11
"Signora Presidente, desidero raccomandare a quest’Assemblea di sostenere questa proposta di risoluzione così importante di cui discutiamo quest’oggi. Appare evidente a quanti fra noi provengono da circoscrizioni rurali, e a quanti partecipano alla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, che la posizione in cui versano molti allevatori è semplicemente insostenibile. Non è un tentativo di gridare al lupo, ma se non poniamo rimedio ai problemi identificati nella proposta di risoluzione, andremo incontro, di conseguenza, a un incremento dei prezzi alimentari e dovremo fare maggiore affidamento sulle importazioni. Paesi come la Cina e gli Stati Uniti sono sempre più consapevoli dell’importanza della sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e, di conseguenza, continuano ad aumentare gli aiuti all’agricoltura. Nell’Irlanda del Nord il prezzo della carne di manzo è ben al di sotto del costo di produzione. Fintanto che questi costi continueranno ad aumentare e che gli adempimenti extra-normativi continueranno a crescere, molti agricoltori saranno costretti ad uscire dal mercato. Di conseguenza le coltivazioni verranno abbandonate, l’attività economica nelle aree rurali diminuirà e avremo un calo nella produzione industriale in tutta l’Unione europea. È ampiamente ora che riconosciamo l’importanza della sicurezza alimentare e il valore dell’operato svolto dagli agricoltori di tutta l’Unione europea. Infine, le attuali trattative commerciali con i paesi del Mercosur stanno avendo degli effetti destabilizzanti sul settore. Assieme ai difficili condizionamenti del mercato e ai costi crescenti, il settore dell’allevamento è gravato anche da ulteriori incertezze create dalla riapertura delle trattative. La Commissione prosegue con i negoziati e, nonostante le dichiarazioni del Commissario per il commercio, i produttori dell’Irlanda del Nord ritengono finora che i risultati potranno essere solo negativi per gli agricoltori europei e per la qualità del cibo che giunge sulla tavola dei cittadini d’Europa."@it12
"Ponia pirmininke, primygtinai reikalaučiau, kad Parlamentas palaikytų šį labai svarbų mums šį rytą pateiktą pasiūlymą. Tiems iš mūsų, kurie išrinkti iš kaimo regionų, ir tiems, kurie posėdžiauja Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, akivaizdu, kad dabartinė padėtis, kurioje atsidūrė daug gyvulių augintojų, yra visiškai netvirta. Tai nėra bandymas kelti nereikalingą paniką, bet jei nespręsime šiame pasiūlyme pateiktų problemų, padidės maisto kainos ir labiau priklausysime nuo trečiųjų šalių įvežamų produktų. Šalys, tokios kaip Kinija ir Jungtinės Valstijos, vis labiau supranta apsirūpinimo maistu saugumo svarbą, todėl toliau didina savo žemės ūkiui teikiamą paramą. Šiaurės Airijoje jautienos kaina yra gerokai mažesnė už gamybos išlaidas. Kol didės sąnaudų išlaidos ir toliau didės papildomi priežiūros reikalavimai, daug ūkininkų pasitrauks iš šios pramonės šakos, dėl to bus palikta daug žemės, kaimo regionuose bus jaučiamas ekonominės veiklos stygius ir ES sumažės maisto gamyba. Jau pats laikas mums pripažinti apsirūpinimo maistu saugumo svarbą ir Europos ūkininkų atlikto darbo vertę. Galiausiai dabartinės prekybos derybos su MERCOSUR bloku pramonei daro destabilizuojamąjį poveikį. Sunkių rinkos sąlygų ir didėjančių išlaidų paveikto gyvulininkystės sektoriaus padėtį dar labiau pasunkino tolesnė nežinomybė dėl atnaujinamų derybų. Komisija tęsia derybas ir, nepaisant už prekybą atsakingo Komisijos nario pareiškimų, Šiaurės Airijos gamintojai ligi šiol mano, kad poveikis Europos ūkininkams ir Europos piliečiams teikiamo maisto kokybei gali būti tik neigiamas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlos mudināt Parlamentu atbalstīt šo ārkārtīgi svarīgo priekšlikumu, kas šorīt ir mūsu priekšā. Tiem klātesošajiem, kuri nāk no lauku apvidiem, tāpat kā tiem, kuri darbojas Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā, ir skaidrs, ka šāda situācija, kurā ir nonākuši daudzi lopkopji, vairs nedrīkst ilgāk turpināties. Šis nav mēģinājums dramatizēt situāciju, tomēr, ja mums neizdosies novērst priekšlikumā minētās problēmas, tad piedzīvosim vēl lielāku pārtikas produktu cenu pieaugumu un kļūsim vēl vairāk atkarīgi no trešo valstu importa. Tādas valstis kā Ķīna un ASV arvien vairāk apzinās, cik svarīga ir nodrošinātība ar pārtiku, tādēļ turpina palielināt atbalstu lauksaimniecības nozarei. Ziemeļīrijā liellopu gaļas cenas ir daudz zemākas par ražošanas izmaksām. Ja izejvielu cenas turpinās pieaugt un tiks izvirzītas jaunas, arvien augstākas normatīvās prasības, daudzi lauksaimnieki pārtrauks darboties šajā nozarē, tiks pamestas zemes, pazemināsies ekonomiskā aktivitāte lauku apvidos un samazināsies pārtikas produktu ražošana visā ES. Ir pēdējais laiks apzināties pārtikas nodrošinājuma nozīmīgumu un Eiropas lauksaimnieku darba vērtību. Visbeidzot, pašreizējās tirdzniecības sarunas ar valstīm destabilizē situāciju nozarē. Papildus jau tā sarežģītajai tirgus situācijai un pieaugošajām izmaksām lopkopības nozarei ir uzlikts atsākto sarunu turpmākas nenoteiktības slogs. Komisija turpina sarunas, tomēr, neatkarīgi no tirdzniecības komisāra teiktā, Ziemeļīrijas ražotāji joprojām uzskata, ka to iznākums Eiropas lauksaimniekiem būs nelabvēlīgs un negatīvi ietekmēs iedzīvotājiem pieejamo pārtikas produktu kvalitāti."@lv13
"Madam President, I would urge the House to support this extremely important motion before us this morning. It is apparent to those of us who are from rural constituencies, and those who sit on the Committee on Agriculture and Rural Development, that the current position that many livestock farmers find themselves in is simply unsustainable. This is not an attempt to cry wolf, but if we do not rectify the problems identified within the motion, we will as a consequence face higher food prices and be more reliant on third country imports. Countries like China and the United States are all increasingly aware of the importance of food supply security, and as a result are continuing to increase the support which they provide to agriculture. In Northern Ireland, the beef price is well below the cost of production. As long as the cost of inputs keeps rising, and extra-regulatory requirements continue to increase, then many farmers will exit the industry, resulting in land abandonment, lack of economic activity in rural areas and a reduction in food production across the EU. It is high time we recognised the importance of food security and the value of the work carried out by farmers across Europe. Finally, the current trade talks with the Mercosur bloc are having a destabilising effect within the industry. Coupled with difficult market conditionings and increasing costs, the livestock sector has been burdened with the further uncertainty created by reopening of the talks. The Commission is carrying on the negotiations and, regardless of the utterances of the Trade Commissioner, producers in Northern Ireland so far believe that the results can only be negative for European farmers and the quality of food being provided to the citizens of Europe."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik verzoek het Parlement met klem om zijn steun uit te spreken voor de buitengewoon belangrijke motie die vanmorgen voor ons ligt. Voor degenen onder ons die afkomstig zijn van rurale kiesdistricten, en voor de leden van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, is het duidelijk dat de positie waarin tal van veehouders momenteel verkeren, gewoonweg onhoudbaar is. Dit is geen loos alarm. Als wij er niet in slagen de in deze motie genoemde problemen op te lossen, zullen de voedselprijzen stijgen en zal onze afhankelijkheid van derde landen toenemen. Landen als China en de Verenigde Staten worden zich steeds meer bewust van het belang van voedselvoorzieningszekerheid en geven daardoor steeds meer steun aan de eigen landbouw. In Noord-Ierland is de prijs voor rundvlees een stuk lager dan de productiekosten. Zolang de productiekosten blijven stijgen en het aantal niet-wetgevingsvoorschriften blijft toenemen, zullen veel boeren de sector verlaten, met als gevolg verlaten gronden, gebrek aan economische activiteit in plattelandsgebieden en vermindering van de voedselproductie in de EU. Het is hoog tijd dat wij het belang van voedselzekerheid onderkennen, alsook de waarde van het werk dat landbouwers overal in Europa verrichten. Tot slot, de lopende handelsbesprekingen met het Mercosur-blok hebben een destabiliserend effect op de landbouwsector. Behalve door de moeilijke marktomstandigheden en de stijgende kosten wordt de onzekerheid voor de veehouderij nu door de heropening van deze besprekingen nog extra vergroot. De Commissie gaat door met deze besprekingen. De producenten in Noord-Ierland geloven vooralsnog – ondanks de beweringen van het tegendeel door de commissaris van Handel – dat de resultaten daarvan alleen maar negatief kunnen zijn voor Europese landbouwers en voor de kwaliteit van het voedsel dat aan de burgers van Europa wordt geleverd."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałabym wezwać Izbę do poparcia tego niezwykle ważnego projektu rezolucji, który omawiamy dziś rano. Dla osób pochodzących z obszarów wiejskich lub zasiadających w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczywistym jest, że po prostu nie da się utrzymać obecnej sytuacji, w jakiej znalazło się wielu hodowców. To nie jest próba podniesienia fałszywego alarmu, ale jeżeli nie rozwiążemy problemów wskazanych w projekcie rezolucji, to w efekcie będziemy mieć do czynienia z wyższymi cenami żywności i większą zależnością od importu z państw trzecich. Takie państwa jak Chiny i Stany Zjednoczone coraz lepiej zdają sobie sprawę ze znaczenia bezpieczeństwa dostaw żywności, a w efekcie nadal zwiększają swoje wsparcie dla rolnictwa. W Irlandii Północnej cena wołowiny jest zdecydowanie niższa od kosztów produkcji. Jeżeli ceny czynników produkcji będą rosły, a wymogi pozaprawne będą się zwiększały, to wielu rolników zrezygnuje z działalności w tym sektorze, co będzie oznaczało odłogowanie ziemi, brak działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i spadek produkcji żywności w całej UE. Nadszedł czas, aby dostrzec znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego i wartość pracy wykonywanej przez rolników w całej Europie. Wreszcie, obecne negocjacje handlowe z krajami Mercosuru mają destabilizujący wpływ na sektor. W połączeniu z trudnymi warunkami rynkowymi i zwiększonymi kosztami, niepewność w sektorze hodowlanym zwiększyła się na skutek ponownego rozpoczęcia negocjacji. Komisja prowadzi negocjacje i – bez względu na wypowiedzi komisarza ds. handlu – producenci z Irlandii Północnej jak dotąd uważają, że ich wyniki dla rolników europejskich i jakości żywności dostarczanej obywatelom Europymogą być wyłącznie negatywne."@pl16
"Senhora Presidente, exorto este Parlamento a apoiar, esta manhã, a presente proposta, que considero de extrema importância. É evidente para aqueles de nós que pertencem a círculos eleitorais rurais e para os que fazem parte da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural que a situação em que vivem actualmente muitos dos produtores do sector pecuário é simplesmente insustentável. Não estou a levantar falsos alarmes, se não corrigirmos os problemas identificados na proposta, vamos ter de enfrentar, como consequência, o aumento do preço da alimentação e uma maior dependência das importações de países terceiros. Países como a China e os Estados Unidos estão cada vez mais conscientes da importância que tem a segurança no fornecimento dos alimentos e, consequentemente, aumentam permanentemente o apoio que concedem à agricultura. Na Irlanda do Norte, o preço da carne de vaca está muito abaixo do custo de produção. Se os custos de produção continuarem a subir e as exigências burocráticas a aumentar, muitos agricultores deixarão as suas explorações, provocando o abandono das terras, a falta de actividade económica nas zonas rurais e a redução na produção alimentar por toda a UE. É mais que tempo de reconhecermos a importância da segurança alimentar e o valor do trabalho desenvolvido pelos agricultores na Europa. Finalmente, as actuais conversações comerciais com o bloco Mercosul estão a ter um efeito destabilizador na indústria do sector. Confrontado com os difíceis condicionamentos de mercado e com o aumento dos custos, o sector pecuário foi também atingido por uma maior incerteza, provocada pelo retomar daquelas conversações. A Comissão está a conduzir as negociações e, apesar das declarações feitas pelo Comissário responsável pelo Comércio, os produtores da Irlanda do Norte acreditam que, até agora, as consequências só podem ser negativas para os agricultores europeus e para a qualidade da alimentação fornecida aos cidadãos europeus."@pt17
"Dnă preşedintă, aş dori să îndemn Parlamentul să susţină această propunere extrem de importantă care se află în faţa noastră în această dimineaţă. Este evident pentru aceia dintre noi care sunt din circumscripţii rurale, şi pentru cei care fac parte din Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, că poziţia actuală în care se găsesc mulţi crescători de animale este pur şi simplu neviabilă. Aceasta nu este o încercare de a trage un semnal de alarmă, dar, dacă nu vom îndrepta problemele identificate în cadrul propunerii, ne vom confrunta, în consecinţă, cu o creştere a preţurilor alimentelor şi ne vom baza mai mult pe importurile din ţări terţe. Ţări precum China şi Statele Unite sunt tot mai conştiente de importanţa securităţii aprovizionării cu alimente şi, drept urmare, continuă să majoreze sprijinul pe care îl furnizează agriculturii. În Irlanda de Nord, preţul cărnii de vită este cu mult sub costul de producţie. Cât timp costul factorilor de producţie continuă să crească şi cerinţele de reglementare suplimentară continuă să crească, mulţi agricultori vor ieşi din industrie, ceea ce va rezulta în abandonarea terenurilor, lipsa de activitate economică în regiunile rurale şi o reducere a producţiei de alimente în întreaga UE. Este timpul să recunoaştem importanţa securităţii alimentare şi valoarea activităţii agricultorilor din întreaga Europă. În cele din urmă, negocierile comerciale actuale cu blocul Mercosur au un efect destabilizator în cadrul industriei. Împreună cu dificilele condiţionări de pe piaţă şi creşterea costurilor, sectorul creşterii animalelor a fost împovărat cu incertitudini suplimentare create de redeschiderea discuţiilor. Comisia desfăşoară negocierile şi, indiferent de declaraţiile comisarului pentru comerţ, producătorii din Irlanda de Nord cred, până acum, că rezultatele nu pot fi decât negative pentru agricultorii europeni şi pentru calitatea alimentelor oferite cetăţenilor Europei."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcem vyzvať Parlament, aby podporil tento mimoriadne dôležitý návrh, ktorý tu dnes ráno máme pred sebou. Pre nás, ktorí pochádzame z vidieckych volebných obvodov, ako aj pre tých, ktorí sú členmi Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, je zrejmé, že súčasná situácia, v ktorej sa nachádzajú mnohí poľnohospodári v odvetví chovu hospodárskych zvierat, je jednoducho neudržateľná. Toto nie je pokus o planý poplach, ak ale neodstránime problémy uvedené v návrhu, budeme v dôsledku toho čeliť vyšším cenám za potraviny a budeme závislejší od dovozu z tretích krajín. Krajiny ako Čína a Spojené štáty si čoraz viac uvedomujú dôležitosť bezpečnosti dodávok potravín a v dôsledku toho neustále zvyšujú podporu, ktorú poskytujú poľnohospodárstvu. V Severnom Írsku je cena za hovädzie mäso oveľa nižšia ako výrobné náklady. Pokiaľ budú rásť náklady na vstupy a naďalej sa budú zvyšovať dodatočné regulačné požiadavky, tak mnohí poľnohospodári z tohto odvetvia odídu, čo bude mať za následok opustenie pôdy, nedostatok hospodárskej aktivity vo vidieckych oblastiach a zníženie objemu potravinárskej výroby v celej EÚ. Je najvyšší čas, aby sme uznali dôležitosť potravinovej bezpečnosti a hodnotu práce, ktorú vykonávajú poľnohospodári v celej Európe. Na záver chcem povedať, že aktuálne obchodné rokovania so zoskupením Mercosur majú destabilizačný účinok na tento priemysel. Spolu so zložitými podmienkami na trhu a narastajúcimi nákladmi musí odvetvie chovu hospodárskych zvierat znášať ešte väčšiu neistotu spôsobenú opätovným otvorením rokovaní. Komisia pokračuje v rokovaniach a bez ohľadu na vyjadrenia komisára pre obchod sú výrobcovia v Severnom Írsku nateraz presvedčení, že výsledky týchto rokovaní môžu byť pre európskych poľnohospodárov a kvalitu potravín poskytovaných obyvateľom Európy iba negatívne."@sk19
"Gospa predsednica, pozivam Parlament, naj podpre ta izredno pomemben predlog, ki je pred nami to dopoldne. Tistim, ki smo iz podeželskih volilnih okolišev, in tistim, ki so v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, je jasno, da je sedanji položaj, v katerem so se znašli živinorejci, preprosto nevzdržen. To ni poskus iskanja izgovorov, toda če ne bomo odpravili težav, ki jih opredeljuje predlog, se bomo posledično soočali z višjimi cenami hrane in bomo še bolj odvisni od uvoza iz tretjih držav. Države, kot so Kitajska in Združene države, se vse bolj zavedajo pomena varne oskrbe s hrano in zato še naprej povečujejo podporo kmetijstvu. Na Severnem Irskem je cena govedine precej pod stroški proizvodnje. Vse dokler se bodo povečevali stroški surovin in se bodo povečevale dodatne zakonske zahteve, bodo številni kmetje zapuščali to industrijo, posledice pa bodo opuščanje zemljišč, pomanjkanje gospodarskih dejavnosti na podeželju in zmanjšana proizvodnja hrane po vsej EU. Skrajni čas je, da priznamo pomen prehranske varnosti in vrednost dela, ki ga opravljajo kmetje po Evropi. Nazadnje, sedanji trgovinski pogovori z blokom Mercosurja imajo destabilizacijski vpliv na industrijo. Živinorejski sektor poleg težkih tržnih pogojev in naraščajočih stroškov bremeni nadaljnja negotovost, ki jo ustvarja obnova pogajanj. Komisija nadaljuje s pogajanji, proizvajalci na severnem Irskem pa so kljub izjavam komisarja za trgovino prepričani, da so lahko posledice za evropske kmete in kakovost hrane, ki se zagotavlja državljanom Evrope, le negativne."@sl20
"Fru talman! Jag vill uppmana parlamentet att stödja detta oerhört viktiga förslag som i dag lagts fram för oss. Det är uppenbart för dem av oss som kommer från valkretsar på landsbygden och för ledamöterna i utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling att den situation som många djurproducenter nu befinner sig i är helt ohållbar. Detta är inte ett försök att ge falskt alarm, men om vi inte rättar till de problem som konstateras i förslaget kommer det att leda till högre livsmedelspriser och göra oss ännu mer beroende av import från tredjeländer. Länder som Kina och USA blir allt mer medvetna om vikten av en tryggad livsmedelsförsörjning och fortsätter därför att öka stödet till jordbruket. I Nordirland ligger nötköttspriset långt under produktionskostnaden. Så länge som kostnaden för produktionsfaktorerna fortsätter att stiga och de extra regelmässiga kraven fortsätter att öka kommer många producenter att lämna industrin, vilket kommer att leda till att mark överges, till en otillräcklig ekonomisk verksamhet i landsbygdsområden och till en minskad livsmedelsproduktion inom hela EU. Det är hög tid att vi erkänner vikten av livsmedelssäkerhet och värdet av det arbete som jordbrukare utför inom hela EU. Slutligen får de nuvarande handelssamtalen med Mercosur-blocket en destabiliserande effekt inom industrin. Förutom svåra marknadsförhållanden och stigande kostnader har djurhållningssektorn belastats med den ytterligare ovisshet som återinledandet av samtalen innebär. Kommissionen fortsätter med förhandlingarna och oavsett kommissionsledamotens med ansvar för handel yttranden anser producenterna i Nordirland hittills att resultaten endast kan vara negativa för EU:s producenter och för kvaliteten på de livsmedel som erbjuds EU-medborgarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,11,16,2,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph