Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-11-Speech-4-016"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101111.3.4-016"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, year after year over the last 16 years, the auditors have been refusing to clear 90% or more of the budget, and this year is no exception. They talk about errors, but the nature of the irregularities they find goes far beyond that of a mistake. Suffice to say that such a situation would cause the closure of a company in the private sector and the conviction of its directors. The fact is that taxpayers’ money has been unlawfully spent. This year, the auditors claim that at least GBP 6 billion should not have been paid out. What is the essence of the problem? The lack of responsibility. The Commission and the auditors will, as usual, blame the Member States, but the fact is that the failure resides within the Commission due to the lack of proper controls. The Commission is in the best position to establish the rules and to sanction those who breach them, but it has failed all along and this Parliament also bears responsibility, as it has approved the situation every year and keeps asking for an increase in the budget. There is no hope any more that the EU budget will ever be cleared by the auditors. At this point, the only way to protect taxpayers’ money is to reduce the EU budget drastically. Now I address the British Prime Minister. Mr Cameron, in accepting a 2.9% increase for the 2011 EU budget, you have failed dramatically. On behalf of British taxpayers, I hereby request that you lead the demand for a significant reduction of the 2011 budget."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, během posledních 16 let se rok co rok stávalo, že auditoři odmítali zúčtovat 90 i více procent rozpočtu, a ani tento rok není výjimkou. Auditoři hovoří o chybách, ale povaha jimi zjištěných nesrovnalostí daleko přesahuje hranici chyby. Stačí, když řekneme, že v soukromém odvětví by taková situace vedla k zavření společnosti a k odsouzení jejích ředitelů. Skutečnost je taková, že peníze daňových poplatníků jsou utráceny nezákonným způsobem. Pro letošní rok auditoři uvádějí, že nemělo být vyplaceno minimálně 6 miliard liber. Co je podstatou tohoto problému? Nedostatek odpovědnosti. Komise a auditoři jako obvykle obviní členské státy, avšak ve skutečnosti je chyba na straně Komise, která neprovádí náležité kontroly. Komise zastává funkci, která jí nejlépe umožňuje, aby stanovila pravidla a trestala ty, kdo je nedodržují, ale Komise v této věci naprosto selhala a odpovědnost nese i tento parlament, protože tuto situaci každý rok schválí a vždy znovu si požádá o navýšení rozpočtu. Není už žádná naděje, že by auditoři mohli ještě někdy zúčtovat rozpočet EU. Jediný způsob, jak lze v tuto chvíli ochránit peníze daňových poplatníků, je rozpočet EU radikálně snížit. Obracím se nyní k britskému ministerskému předsedovi. Pane Camerone, tím, že jste přistoupil na navýšení rozpočtu EU na rok 2011 o 2,9 %, jste se dopustil zásadní chyby. Jménem britských daňových poplatníků vás tímto žádám, abyste vznesl požadavek na významné snížení rozpočtu na rok 2011."@cs1
"Hr. formand! År efter år i de seneste 16 år har revisorerne nægtet at godkende 90 % eller mere af budgettet, og i år er ingen undtagelse. De taler om fejl, men de uregelmæssigheder, de konstaterer, er langt mere end blot fejltagelser. Lad det være nok at sige, at en sådan situation ville medføre lukning af virksomheder i den private sektor, og at deres direktører eller bestyrelsesmedlemmer ville blive straffet. Det er et faktum, at skatteydernes penge er blevet brugt ulovligt. I år hævder revisorerne, at mindst 6 mia. GBP ikke burde være blevet udbetalt. Hvad er problemets kerne? Manglen på ansvarlighed. Kommissionen og revisorerne vil som sædvanlig give medlemsstaterne skylden, men faktisk ligger svigtet hos Kommissionen på grund af manglen på ordentlige kontrolsystemer. Kommissionen har den bedste mulighed for at fastlægge regler og indføre sanktioner mod dem, der bryder reglerne, men den har svigtet hele vejen igennem. Parlamentet bærer også sin del af ansvaret, da det har accepteret situationen hvert år og bliver ved med at bede om budgetforhøjelser. Der er ikke længere håb om, at EU-budgettet nogensinde vil blive godkendt af revisorerne. På nuværende tidspunkt er en drastisk reduktion af EU-budgettet den eneste måde, hvorpå vi kan beskytte skatteydernes penge. Nu henvender jeg mig til den britiske premierminister. Ved at godkende en forøgelse på 2,9 % i EU's budget for 2011 har De svigtet i stor stil, hr. Cameron. På vegne af de britiske skatteydere anmoder jeg hermed om, at De fører an i kravet om en betydelig reduktion i budgettet for 2011."@da2
"Herr Präsident, Jahr für Jahr haben die Prüfer es in den letzten 16 Jahren abgelehnt, 90 % oder mehr des Haushalts freizugeben und dieses Jahr bildet keine Ausnahme. Sie sprechen von Fehlern, jedoch geht die Natur der ermittelten Verstöße weit über die eines Versehens hinaus. Es genügt zu sagen, dass eine solche Situation in der Privatwirtschaft die Schließung einer Firma und die Verurteilung ihrer Geschäftsführer bedeuten würde. Tatsache ist, dass Steuergelder widerrechtlich ausgegeben wurden. Dieses Jahr bekunden die Prüfer, dass mindestens 6 Mrd. GBP nicht ausgezahlt hätten werden dürfen. Doch was ist der Kern des Problems? Der Mangel an Verantwortung. Die Kommission und die Prüfer werden wie gewöhnlich den Mitgliedstaaten die Schuld zuschieben, doch Tatsache ist, dass der Fehler aufgrund des Mangels an angemessenen Kontrollen bei der Kommission liegt. Die Kommission hat die beste Position, um die Regeln festzulegen und diejenigen, die sie verletzen, zu bestrafen. Sie hat jedoch auf der ganzen Linie versagt und auch dieses Parlament trägt Verantwortung, da es diesen Zustand jedes Jahr gebilligt hat und weiterhin einen höheren Haushalt fordert. Es gibt keine Hoffnung mehr, dass der EU-Haushalt jemals von den Prüfern freigegeben wird. An diesem Punkt gibt es nur noch eine Möglichkeit, die Steuergelder zu schützen, nämlich durch eine drastische Kürzung des EU-Haushalts. Nun möchte ich den britischen Premierminister ansprechen. Herr Cameron, indem sie die Erhöhung von 2,9 % für den EU-Haushalt 2011 akzeptiert haben, haben Sie einen drastischen Fehler begangen. Im Namen der britischen Steuerzahler fordere ich Sie hiermit dazu auf, auf einer beträchtlichen Kürzung des Haushalts für 2011 zu bestehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο τα τελευταία 16 χρόνια, οι ελεγκτές αρνούνται την έγκριση ποσοστού 90% ή περισσότερο του προϋπολογισμού, και η φετινή χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Αναφέρονται σε σφάλματα, αλλά η φύση των παρατυπιών που εντοπίζουν υπερβαίνει κατά πολύ ένα απλό λάθος. Αρκεί να πούμε ότι μια τέτοια κατάσταση θα οδηγούσε σε κλείσιμο μιας εταιρείας στον ιδιωτικό τομέα και σε καταδίκη των διευθυντών της. Είναι δεδομένο ότι τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών δαπανώνται με παράνομο τρόπο. Φέτος, οι ελεγκτές ισχυρίζονται ότι τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί. Ποια είναι η ουσία του προβλήματος; Η έλλειψη υπευθυνότητας. Η Επιτροπή και οι ελεγκτές θα κατηγορήσουν, ως συνήθως, τα κράτη μέλη, αλλά στην πραγματικότητα οι αδυναμίες εντοπίζονται στο εσωτερικό της Επιτροπής λόγω της έλλειψης κατάλληλων ελέγχων. Η Επιτροπή βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση να ορίσει τους κανόνες και να επιβάλει κυρώσεις σε όσους τους παραβιάζουν, αλλά έχει από την αρχή αποτύχει, και το παρόν Κοινοβούλιο φέρει και αυτό ευθύνη, διότι εγκρίνει την κατάσταση αυτή κάθε χρόνο και εξακολουθεί να ζητά αύξηση του προϋπολογισμού. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα πλέον ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα εγκριθεί ποτέ από τους ελεγκτές. Στο σημείο αυτό, ο μοναδικός τρόπος για να προστατεύσουμε τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών είναι η δραστική μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τώρα, απευθύνομαι στον βρετανό πρωθυπουργό. Κύριε Cameron, αποδεχόμενος μια αύξηση ύψους 2,9% του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2011, αποτύχατε οικτρά. Εξ ονόματος των βρετανών φορολογούμενων πολιτών, ζητώ να ηγηθείτε του αιτήματος για σημαντική μείωση του προϋπολογισμού του 2011."@el10
"Señor Presidente, año tras año, durante los últimos dieciséis años, los auditores se han negado a liquidar desde el 90 % de los presupuestos y este año no es una excepción. Hablan de errores, pero la naturaleza de las irregularidades que encuentran va más allá de ese error. Basta decir que este tipo de situación causaría el cierre de una empresa del sector privado y la condena de sus directores. El caso es que el dinero de los contribuyentes se ha gastado de manera ilegal. Este año, los auditores afirman que no se deberían haber desembolsado al menos 6 000 millones de libras esterlinas. ¿Cuál es la esencia de este problema? La falta de responsabilidad. Como de costumbre, la Comisión y los auditores culparán a los Estados miembros, pero en realidad el fallo es de la Comisión, debido a la falta de controles apropiados. La Comisión se encuentra en las mejores condiciones para establecer las normas y sancionar a los que las infrinjan, pero nunca lo ha hecho, y este Parlamento también carga con la responsabilidad, puesto que ha aprobado la situación cada año y sigue pidiendo que se aumente el presupuesto. Ya no hay esperanzas de que los auditores liquiden el presupuesto de la UE. En este momento, la única forma de proteger el dinero de los contribuyentes es reducir el presupuesto de la UE de forma drástica. Ahora voy a dirigirme al Primer Ministro británico. Señor Cameron, ha fracasado estrepitosamente al aceptar un aumento del 2,9 % para el presupuesto de la UE para 2011. En nombre de los contribuyentes británicos, solicito que encabece la solicitud de una reducción significativa del presupuesto para 2011."@es21
"Austatud juhataja! Viimase 16 aasta jooksul on audiitorid aasta-aastalt keeldunud sellest, et kontrollida ja heaks kiita 90% või enamat eelarvest, ning see aasta ei ole erand. Nad räägivad vigadest, kuid nende tuvastatav eeskirjade eiramine on oma olemuselt kaugelt midagi enamat kui eksitus. Piisab, kui öelda, et erasektoris tooks selline olukord kaasa ettevõtte sulgemise ja selle juhtkonna süüdimõistmise. On tõsi, et maksumaksjate raha on ebaseaduslikult kulutatud. Sel aastal väidavad audiitorid, et vähemalt 6 miljardit Inglise naela ei oleks pidanud välja maksma. Milles on probleem? Vastutuse puudumises. Nagu tavaliselt, süüdistavad komisjon ja audiitorid liikmesriike, kuid tegelikult on see komisjoni tegematajätmine, sest puuduvad nõuetekohased kontrollid. Komisjonil on võimalik kõige paremini eeskirju kehtestada ja rakendada rikkujate suhtes sanktsioone, kuid ta ei ole algusest peale seda teinud, ning ka Euroopa Parlamendil lasub vastutus, sest ta on sellise olukorra igal aastal heaks kiitnud ja palub jätkuvalt eelarvet suurendada. Enam ei ole lootust, et audiitorid ELi eelarve üldse kontrolli alla saavad. Siinkohal saab maksumaksjate raha kaitsta vaid ELi eelarve märgatava vähendamisega. Nüüd pöördun ma Briti peaministri poole. Härra Cameron, ELi 2011. aasta eelarve 2,9%lise suurenemisega nõustudes kukkusite te õnnetult läbi. Briti maksumaksjate nimel palun ma siinkohal, et te oleksite teistele eeskujuks ja nõuaksite 2011. aasta eelarve märkimisväärset vähendamist."@et5
"Arvoisa puhemies, vuosi toisensa jälkeen viimeisten 16 vuoden ajan vähintään 90 prosenttia talousarviosta on jäänyt ilman tarkastajien hyväksyntää, eikä tämä vuosi ole poikkeus. He puhuvat virheistä, mutta sääntöjenvastaisuudet eivät ole todellakaan pelkkiä erehdyksiä. Sanottakoon vain, että yksityissektorilla tällainen tilanne johtaisi yrityksen lopettamiseen ja sen johtajien tuomitsemiseen. Totuus on se, että veronmaksajien rahoja on käytetty laittomasti. Tänä vuonna tarkastajat väittävät, että ainakin 6 miljardia Englannin puntaa olisi pitänyt jättää käyttämättä. Mikä on ongelman ydin? Vastuuttomuus. Komissio ja tarkastajat syyttävät tavalliseen tapaan jäsenvaltioita, mutta totuus on se, että vika on komissiossa, jonka toteuttama valvonta ei ole ollut riittävää. Komissiolla on parhaat valmiudet antaa sääntöjä ja määrätä seuraamuksia niille, jotka näitä sääntöjä rikkovat, mutta se on epäonnistunut koko ajan, ja myös parlamentti on tästä vastuussa, sillä se on joka vuosi hyväksynyt tilanteen ja pyytää jatkuvasti lisäämään talousarviota. Enää ei ole toivoa siitä, että tarkastajat voisivat koskaan hyväksyä koko EU:n talousarvion. Tässä vaiheessa ainoa keino suojella veronmaksajien rahoja on pienentää selvästi EU:n talousarviota. Nyt osoitan sanani Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerille. Pääministeri Cameron, epäonnistuitte raskaasti hyväksyessänne 2,9 prosentin lisäyksen EU:n vuoden 2011 talousarvioon. Täten pyydän Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajien puolesta, että vaaditte ensimmäisenä supistamaan merkittävästi vuoden 2011 talousarviota."@fi7
"Monsieur le Président, année après année depuis 16 ans, les auditeurs ont refusé de donner décharge pour 90 % ou plus du budget, et cette année ne fait pas exception. Ils parlent d’erreurs, mais le caractère des irrégularités épinglées va bien au-delà d’une simple erreur. Je me contenterai de dire que, dans le secteur privé, une telle situation entraînerait la fermeture d’une entreprise et la condamnation de ses dirigeants. Le fait est que de l’argent des contribuables a été dépensé de manière illégale. Cette année, les auditeurs affirment qu’au moins 6 milliards de livres britanniques n’auraient pas dû être dépensés. Comment expliquer ce problème? Par l’absence de responsabilité. La Commission et les auditeurs blâmeront comme d’habitude les États membres, mais le fait est que l’échec incombe à la Commission et à l’absence de contrôles appropriés. La Commission est idéalement placée pour fixer des règles et sanctionner ceux qui les enfreignent, mais a échoué à tous les niveaux, et le Parlement a lui aussi sa part de responsabilités, car il a accepté la situation chaque année et continue à demander une augmentation du budget. Il n’y a plus aucun espoir de voir un jour l’exécution du budget de l’UE acceptée par les auditeurs. À ce stade, la seule façon de protéger l’argent des contribuables est de réduire le budget de l’UE de manière drastique. Je voudrais à présent m’adresser au Premier ministre britannique. Monsieur Cameron, en acceptant une hausse de 2,9 % du budget 2011 de l’UE, vous avez commis une terrible erreur. Au nom des contribuables britanniques, je vous demande de prendre la tête des opérations afin de réclamer une réduction significative du budget 2011."@fr8
"Elnök úr! Az ellenőrök az utóbbi 16 év során évről évre megtagadták a költségvetés több mint 90%-ának hitelesítését, s ez alól az idei év sem kivétel. Hibákról beszélnek, de az általuk feltárt szabálytalanságok jellege messze túlmutat a tévedésen. Elég, ha annyit mondok, hogy egy ilyen helyzet a magánszektorban a társaság felszámolásához, az igazgatók elítéléséhez vezetne. Tény, hogy törvénytelenül költötték el az adófizetők pénzét. Idén azt állítják az ellenőrök, hogy legalább 6 milliárd fontot nem lett volna szabad kifizetni. Mi a probléma lényege? A felelősség hiánya. A Bizottság és az ellenőrök szokás szerint a tagállamokat hibáztatják majd, valójában azonban a Bizottságnál történt mulasztás, ugyanis hiányoznak a megfelelő ellenőrzések. A Bizottság van a legalkalmasabb helyzetben ahhoz, hogy meghatározza a szabályokat, és szankcionálja a szabálysértőket, ám ezt mindvégig elmulasztotta, és ez a Parlament felelőssége is, mivel évről évre elfogadta ezt a helyzetet, miközben folyamatosan a költségvetés növelését kéri. Egyáltalán nincs már arra remény, hogy az ellenőrök valaha hitelesítik az EU költségvetését. Jelen pillanatban az adófizetők pénzét csak úgy védhetjük meg, hogy drasztikusan csökkentjük az EU költségvetését. Most a brit miniszterelnökhöz szeretnék szólni. Cameron úr, a 2011-es EU-költségvetés 2,9%-os növekedésének elfogadásával Ön csúfos kudarcot vallott. A brit adófizetők nevében ezennel arra kérem, hogy álljon a 2011-es költségvetés jelentős csökkentését követelők élére."@hu11
"Signor Presidente, esercizio dopo esercizio, negli ultimi sedici anni i revisori dei conti si sono rifiutati di avallare il 90 per cento o più del bilancio. Quest’anno non fa eccezione. La Corte ha parlato di errori, ma il tipo di irregolarità riscontrate va ben oltre quella di un semplice errore. Basti dire che una situazione di questo genere nel settore privato provocherebbe la chiusura di un’azienda e l’arresto dei suoi direttori. Il denaro dei contribuenti è stato speso in maniera illegittima. Stando ai revisori, in questo solo esercizio non si sarebbe dovuto autorizzare il pagamento di almeno 6 miliardi di sterline britanniche. Il nocciolo del problema è la mancanza di responsabilità chiare. Come di consueto, la Commissione e i revisori biasimano gli Stati membri, ma di fatto il punto debole è la Commissione che non effettua controlli adeguati. La Commissione è l’istituzione meglio in grado di definire le regole e sanzionare chi non le rispetta, tuttavia finora non è intervenuta e anche il Parlamento ha la sua parte di responsabilità, perché ogni anno accetta questa situazione e domanda un aumento del bilancio. Non vi è speranza di vedere un giorno il bilancio UE approvato incondizionatamente dai revisori. A fronte di ciò, l’unico modo per proteggere il denaro dei contribuenti è ridurre drasticamente il bilancio dell’Unione. Mi rivolgo al Primo ministro britannico Cameron: lei ha commesso un gravissimo errore quando ha accettato un aumento del 2,9 per cento al bilancio UE del 2011. A nome dei contribuenti britannici, la esorto a presentare una richiesta per una riduzione significativa del bilancio 2011."@it12
"Pone pirmininke, per pastaruosius šešiolika metų auditoriai kasmet nepatvirtina 90 proc. ar daugiau biudžeto vykdymo, ir šie metai – ne išimtis. Jie kalba apie klaidas, tačiau jų nustatyti pažeidimai susiję su daug sudėtingesniais dalykai nei paprastos klaidos. Pakanka pasakyti, kad jei tokių dalykų įvyktų privačiajame sektoriuje, bendrovė būtų uždaryta, o jos direktoriai – apkaltinti. Reikia pasakyti, kad mokesčių mokėtojų pinigai išleisti neteisėtai. Auditoriai teigia, kad šiais metais nederėjo išmokėti mažiausiai 6 mlrd. GBP. Kokia šios problemos esmė? Atskaitomybės stoka. Komisija ir auditoriai, kaip įprasta, kaltins valstybes nares, tačiau dėl nesėkmių kalta Komisija, nes trūksta tinkamos kontrolės. Komisija turi daugiausia galimybių nustatyti taisykles ir taikyti sankcijas tiems, kas jas pažeidžia, tačiau jai nuo pat pradžių nepavyko to padaryti, o šis Parlamentas taip pat atsakingas už esamą padėtį, nes kasmet ją patvirtina ir nuolat prašo didinti biudžetą. Nebėra vilties, kad auditoriai kada nors patvirtins ES biudžeto vykdymą. Šiuo požiūriu vienintelis mokesčių mokėtojų pinigų apsaugojimo būdas – drastiškas ES biudžeto sumažinimas. Dabar norėčiau kreiptis į Didžiosios Britanijos ministrą pirmininką. Pone D. Cameronai, pritardamas 2,9 proc. padidintam 2011 m. ES biudžetui padarėte lemiamą klaidą. Todėl Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojų vardu prašau jūsų imtis iniciatyvos daryti spaudimą iš esmės sumažinti 2011 m. biudžetą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pēdējos 16 gadus revidenti katru gadu atsakās noskaidrot 90 % vai pat vairāk budžeta pārkāpumu, un šis gads nav izņēmums. Viņi runā par kļūdām, bet viņu atklātie pārkāpumi ir daudz smagāki par kļūdām. Pietiek jau ar to vien, ka pārkāpumu dēļ privātajā sektorā tiek slēgti uzņēmumi, bet to direktori tiek nodoti tiesai. Šādos gadījumos nodokļu maksātāju nauda tiek izlietota nelikumīgi. Revidenti apgalvo, ka šogad ir nepareizi izmaksāti vismaz GBP 6 miljardi. Kas ir problēmas pamatā? Atbildības trūkums. Komisija un revidenti kā vienmēr vainos dalībvalstis, bet faktiski īstā vaininiece ir Komisija, kas pienācīgi nekontrolē dalībvalstis. Komisija ir tā, kas nosaka likumus un soda tos, kuri likumus pārkāpj, bet Komisijai šis darbs nekad nav veicies. Arī Parlaments ir atbildīgā iestāde, jo tas katru gadu šo stāvokli apstiprina un turpina pieprasīt budžeta palielināšanu. Vairs nav nekādu cerību, ka revidenti ES budžeta pārkāpumus jelkad noskaidros. Šādā situācijā vienīgais veids, kā aizsargāt nodokļu maksātāju naudu, ir krasi samazināt ES budžetu. Tagad es uzrunāšu Apvienotās Karalistes premjerministru. kungs, kad jūs piekritāt palielināt Eiropas Savienības 2011. gada budžetu par 2,9 %, jūs sevi ļoti smagi apkaunojāt. Ar šo es Apvienotās Karalistes nodokļu maksātāju vārdā pieprasu, lai jūs prasāt 2011. gada budžeta ievērojamu samazināšanu."@lv13
"Mr President, year after year over the last 16 years, the auditors have been refusing to clear 90% or more of the budget, and this year is no exception. They talk about errors, but the nature of the irregularities they find goes far beyond that of a mistake. Suffice to say that such a situation would cause the closure of a company in the private sector and the conviction of its directors. The fact is that taxpayers’ money has been unlawfully spent. This year, the auditors claim that at least GBP 6 billion should not have been paid out. What is the essence of the problem? The lack of responsibility. The Commission and the auditors will as usual blame the Member States, but the fact is that the failure resides within the Commission due to the lack of proper controls. The Commission is in the best position to establish the rules and to sanction those who breach them, but it has failed all along and this Parliament also bears responsibility, as it has approved the situation every year and keeps asking for an increase in the budget. There is no hope any more that the EU budget will ever be cleared by the auditors. At this point, the only way to protect taxpayers’ money is to reduce the EU budget drastically. Now I address the British Prime Minister. Mr Cameron, in accepting a 2.9% increase for the 2011 EU budget, you have failed dramatically. On behalf of British taxpayers, I hereby request that you lead the demand for a significant reduction of the 2011 budget."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de afgelopen zestien jaar heeft de Rekenkamer jaar na jaar geweigerd om goedkeuring te geven aan 90 procent of meer van de begroting, en dat is dit jaar niet anders. De Rekenkamer praat over fouten, maar de onregelmatigheden die worden geconstateerd gaan veel verder dan een simpele fout. Een particuliere onderneming zou bij zo'n "fout" worden gesloten en de directeuren veroordeeld. Feit is dat het geld van belastingbetalers onrechtmatig is besteed. Voor dit jaar concludeert de Rekenkamer dat ten minste zes miljard Britse pond niet had moeten worden uitbetaald. Wat is de kern van het probleem? Gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. De Commissie en de Rekenkamer geven zoals altijd de lidstaten de schuld. Maar het zijn niet de lidstaten maar de Commissie die tekortschiet, omdat zij geen goede controles uitvoert. De Commissie verkeert in de beste positie om regels vast te stellen en sancties op te leggen aan degenen die regels overtreden. Maar de Commissie is wat dat betreft steeds tekortgeschoten. Het Parlement is medeverantwoordelijk, omdat het deze situatie elk jaar goedkeurt en blijft vragen om een grotere begroting. Er is geen hoop meer dat de EU-begroting ooit door de Rekenkamer zal worden goedgekeurd. Het enige wat wij nog kunnen doen om het geld van belastingbetalers te beschermen, is de EU-begroting drastisch te verlagen. Ik richt mij nu toe tot de Britse premier, de heer Cameron: door akkoord te gaan met een verhoging van de EU-begroting 2011 met 2,9 procent, hebt u dramatisch gefaald. Namens de Britse belastingbetalers verzoek ik u nu voor te gaan in de eis tot een aanzienlijke verlaging van de begroting 2011."@nl3
"Panie przewodniczący! Od szesnastu lat każdego roku audytorzy odmawiali zatwierdzenia co najmniej 90 % budżetu, i w tym roku jest tak samo. Mówią o błędach, lecz charakter znajdowanych przez nich nieprawidłowości dalece wykracza poza pomyłki. Wystarczy powiedzieć, że taka sytuacja spowodowałaby zamknięcie przedsiębiorstwa sektora prywatnego i postawienie jego dyrektorów w stan oskarżenia. Faktem jest, że pieniądze podatników wydaje się niezgodnie z prawem. W tym roku audytorzy twierdzą, że nie należało wypłacić co najmniej 6 miliardów funtów. Na czym polega problem? Na braku odpowiedzialności. Komisja i audytorzy będą, jak zwykle, obwiniać państwa członkowskie, ale faktem jest, że błąd leży po stronie Komisji z uwagi na brak właściwej kontroli. Komisja znajduje się w najlepszej sytuacji, aby ustanowić zasady i ukarać tych, którzy je łamią, ale całkowicie zawiodła pod tym względem, a Parlament również ponosi część odpowiedzialności, ponieważ co roku zgadzał się na taką sytuację i stale zwraca się o zwiększenie budżetu. Nie ma już nadziei, że audytorzy kiedykolwiek zatwierdzą budżet UE. W takiej sytuacji jedyną możliwością zapewnienia pieniądzom podatników ochrony jest drastyczne zmniejszenie budżetu UE. Zwracam się teraz do brytyjskiego premiera. Panie Cameron, całkowicie nas pan zawiódł, zgadzając się na wzrost budżetu UE w 2011 roku o 2,9 %. W imieniu brytyjskich podatników domagam się, aby zażądał pan drastycznego zmniejszenia budżetu na 2011 rok."@pl16
"Senhor Presidente, ao longo dos últimos 16 anos, ano após ano, os auditores têm recusado validar 90% ou mais do orçamento, e este ano não é excepção. Falam de erros, mas a natureza das irregularidades que encontram vai muito além de um engano. Basta dizer que uma situação como esta iria causar o encerramento de uma empresa no sector privado e a condenação dos seus directores. O facto é que o dinheiro dos contribuintes tem sido ilegalmente gasto. Este ano, os auditores afirmam que, pelo menos, 6 mil milhões de libras esterlinas não deveriam ter sido pagas. Qual é a essência do problema? A falta de responsabilidade. A Comissão e os auditores irão, como é usual, culpar os Estados-Membros, mas o facto é que o fracasso reside na Comissão, devido à falta de controlos adequados. A Comissão está na melhor posição para estabelecer as regras e sancionar os que as infringem, mas falhou completamente e o Parlamento também tem responsabilidades, já que todos os anos aprovou a situação e continua a pedir um aumento no orçamento. Já não há quaisquer esperanças de que o orçamento da UE seja alguma vez validado pelos auditores. Neste ponto, o único modo de proteger o dinheiro dos contribuintes é reduzir drasticamente o orçamento da UE. Dirigindo-me, agora, ao Senhor Primeiro-Ministro David Cameron, ao aceitar um aumento de 2.9% para o orçamento de 2011 da UE, o Senhor Primeiro-Ministro falhou drasticamente. Em nome dos contribuintes britânicos, apelo, por este meio, a que conduza o pedido de uma redução significativa do orçamento para 2011."@pt17
"Dle Preşedinte, an de an timp de 16 ani, auditorii au refuzat să valideze 90 % sau mai mult din buget, iar acest an nu face excepţie. Se vorbeşte despre erori, însă neregulile descoperite depăşesc cu mult o simplă greşeală. Este suficient să afirmăm că o astfel de situaţie ar determina închiderea unei companii în sectorul privat şi condamnarea directorilor acesteia. Adevărul este că banii contribuabililor au fost cheltuiţi ilegal. În acest an, auditorii afirmă că cel puţin 6 miliarde de lire sterline nu ar fi trebuit cheltuite. Care este esenţa problemei? Lipsa de responsabilitate. Comisia şi auditorii vor da vina, ca de obicei, pe statele membre, adevărul este însă că vina revine Comisiei şi se datorează lipsei de controale corespunzătoare. Comisia este cea mai în măsură să stabilească norme şi să sancţioneze pe cei care le încalcă, însă a dat greş încă de la început, iar Parlamentul îşi are şi el partea de vină, întrucât a aprobat situaţia în fiecare an şi continuă să solicite creşterea bugetului. Nu mai există speranţe că bugetul UE va fi vreodată validat de auditori. În acest moment, singura modalitate de a proteja banii contribuabililor constă în reducerea drastică a bugetului UE. Acum mă adresez primului ministru britanic. Dle Cameron, aţi greşit enorm acceptând creşterea de 2,9 % a bugetului UE pe 2011. În numele contribuabililor britanici, vă cer să solicitaţi o reducere semnificativă a bugetului pe 2011."@ro18
"Vážený pán predseda, za posledných 16 rokov audítori rok čo rok odmietajú objasniť 90 % alebo viac rozpočtu a tento rok nie je žiadnou výnimkou. Hovoria o chybách, ale podstata nezrovnalostí, ktoré objavujú, ďaleko presahuje podstatu chyby. Stačí, keď poviem, že v súkromnom sektore by takáto situácia mala za následok zatvorenie spoločnosti a odsúdenie jej riaditeľov. Skutočnosť je taká, že peniaze daňových poplatníkov sa míňajú nezákonne. Audítori tvrdia, že tento rok sa nemalo vyplatiť prinajmenšom 6 miliárd GBP. V čom je problém? V nedostatku zodpovednosti. Komisia a audítori budú, ako zvyčajne, obviňovať členské štáty, ale skutočnosť je taká, že za toto zlyhanie môže Komisia, pretože nevykonáva náležité kontroly. Komisia je v tej najlepšej pozícii, aby stanovila pravidlá a udeľovala sankcie tým, ktorí ich porušia, ale po celý čas v tom zlyháva. Tento Parlament pritom tiež nesie zodpovednosť, keďže túto situáciu každoročne schvaľuje a stále žiada o zvýšenie rozpočtu. Už viac niet nádeje, že audítori jedného dňa objasnia rozpočet EÚ. V tejto chvíli je jediným spôsobom, ako ochrániť peniaze daňových poplatníkov, drasticky znížiť rozpočet EÚ. Teraz sa obraciam na britského premiéra. Pán Cameron, tým, že ste odsúhlasili zvýšenie rozpočtu EÚ na rok 2011 o 2,9 %, ste dramaticky zlyhali. V mene britských daňových poplatníkov vás týmto žiadam, aby ste sa postavili na čelo žiadosti o výrazné zníženie rozpočtu na rok 2011."@sk19
"Gospod predsednik, v zadnjih 16 letih so revizorji leto za letom zavračali obračun 90 % ali več proračuna, in letošnje leto ni nobena izjema. Govorijo o napakah, vendar te nepravilnosti po svoji naravi močno presegajo napake. Naj zadostuje, če povem, da bi takšne razmere povzročile zaprtje podjetja v zasebnem sektorju in obsodbo njegovih direktorjev. Dejstvo je, da je bil denar davkoplačevalcev nezakonito porabljen. Letos revizorji trdijo, da pri vsaj 6 milijonih GBP do izplačila ne bi smelo priti. Kaj je bistvo tega problema? Pomanjkanje odgovornosti. Komisija in revizorji bodo kot običajno krivili države članice, vendar ostaja dejstvo, da je za neuspeh kriva Komisija zaradi pomanjkanja ustreznih nadzorov. Komisija najlažje vzpostavi pravila in kaznuje tiste, ki jih kršijo, vendar je povsem razočarala, odgovornost pa nosi tudi ta parlament, saj je vsako leto dopustil takšne razmere in še naprej prosi za povečanje proračuna. Nobenega upanja ni več, da bodo revizorji sploh kdaj pojasnili proračun. Na tej točki je edini način zaščite davkoplačevalskega denarja drastično zmanjšanje proračuna EU. Zdaj pa se obračam na britanskega predsednika vlade. Gospod Cameron, ko ste sprejeli 2,9-odstotno povečanje proračuna EU za leto 2011, ste dramatično odpovedali. V imenu britanskih davkoplačevalcev vas na tem mestu prosim, da podate zahtevo po znatnem zmanjšanju proračuna za leto 2011."@sl20
"Herr talman! År efter år under de senaste 16 åren har revisorerna vägrat att godkänna 90 procent eller mer av budgeten, och detta år är inget undantag. De talar om fel men beskaffenheten av de oegentligheter som de upptäcker är mer än bara ett misstag. Det räcker med att säga att ett sådant förhållande skulle innebära nedläggning av ett företag inom den privata sektorn och fällande domar mot dess direktörer. Faktum är att skattebetalarnas pengar har använts på ett olagligt sätt. I år hävdar revisorerna att minst 6 miljarder brittiska pund inte borde ha betalats ut. Vad är kärnan i problemet? Att ansvarstagande saknas. Kommissionen och revisorerna kommer som vanligt att klandra medlemsstaterna men underlåtenheten finns faktiskt inom kommissionen i form av brist på ordentliga kontroller. Kommissionen har det bästa läget för att fastställa regler och bestraffa dem som bryter mot reglerna, men har hela tiden underlåtit att göra detta, och det här parlamentet bär också en del av ansvaret eftersom det varje år har godkänt förhållandet och fortsätter att begära en ökning av budgeten. Det finns inte längre något hopp om att EU-budgeten någonsin kommer att godkännas av revisorerna. Nu finns det bara ett sätt att skydda skattebetalarnas pengar och det är genom att drastiskt minska EU-budgeten. Nu ska jag vända mig till den brittiske premiärministern. David Cameron! Genom att godkänna en ökning på 2,9 procent för 2011 års EU-budget har du begått ett stort misstag. På de brittiska skattebetalarnas vägnar begär jag härmed att du tar initiativet till ett krav på en betydande minskning av 2011 års budget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,17,21,4
"em nome do Grupo EFD."17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph