Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-10-Speech-3-986"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101110.22.3-986"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Humane society can function only based on the principle of intergenerational justice and solidarity. There can be no justice without solidarity. Europe has to face two problems – the high unemployment rate among the young generation and uncertainty over the capacities to finance retirement funds. The proportion of people aged over 60 years will increase every year by two millions (beginning from 2015). At the same time, the fundamental issue to address is the declining birth rate – the process that has continued for several decades. This will put an increasingly heavy burden on the young generation whose numbers are diminishing and can lead to conflicts over burden sharing. Older people should be seen as an asset. Their experience and readiness to actively participate in society building should be encouraged at every level. Member states should value and recognise the informal activities in strengthening the intergenerational solidarity by millions of elderly family members who take care of both younger and older members of the society. One of the key solutions is better involving civil society that has a long tradition of organising social support. I also support the initiative by the AGE platform to declare 2012 the year of intergenerational solidarity."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fungování humánní společnosti musí vycházet jedině ze zásady mezigenerační spravedlnosti a solidarity. Bez solidarity není spravedlnosti. Evropa má před sebou dva problémy – vysokou míru nezaměstnanosti v mladé generaci a nejistotu ohledně schopností financovat důchodové fondy. Podíl osob starších 60 let každý rok vzroste o 2 miliony (počínaje rokem 2015). Zároveň je třeba se zaměřit na zásadní problém snižující se porodnosti – jde o proces, který trvá už několik desetiletí. To bude znamenat čím dál tím větší zátěž pro mladé lidi, jejichž počty klesají, a může to vést i ke konfliktům ohledně sdílení této zátěže. Staré lidi bychom měli vnímat jako užitečnou hodnotu. Na všech úrovních bychom měli podporovat jejich zkušenosti a připravenost aktivně se podílet na budování společnosti. Členské státy by si měly uvědomit hodnotu neoficiálních aktivit milionů starších členů rodin, pečujících o mladší i starší členy společnosti, při posilování mezigenerační solidarity a této hodnoty si vážit. Jedním z klíčových řešení je lepší zapojení občanské společnosti, která má za sebou dlouhou tradici organizace sociální podpory. Podporuji rovněž iniciativu platformy AGE za vyhlášení roku 2012 rokem mezigenerační solidarity."@cs1
"Menneskelige samfund kan kun fungere, hvis de er baseret på princippet om ligelig fordeling og solidaritet mellem generationer. Der kan ikke være lige fordeling uden solidaritet. Europa skal løse to problemer – den høje ungdomsarbejdsløshed og usikkerheden med hensyn til kapaciteten til at finansiere pensionsordningerne. Andelen af personer over 60 år vil hvert år stige med 2 millioner (begyndende fra 2015). Samtidig er det grundlæggende problem for lave fødselstal, en proces, vi har været vidner til i flere årtier. Dette vil lægge en stedse tungere byrde på den unge generation, der bliver mindre og mindre, og det kan skabe konflikter om, hvordan byrden skal deles. Ældre bør opfattes som et aktiv. Deres erfaring og ønske om at deltage aktivt i opbygningen af samfundet bør udnyttes på alle niveauer. Medlemsstaterne bør værdsætte og anerkende de uformelle aktiviteter ved at styrke solidariteten mellem generationerne, dvs. de millioner af ældre familiemedlemmer, som passer både unge og ældre medlemmer af vores samfund. En af de centrale løsninger er en bedre integration af civilsamfundet, der har en lang tradition for at støtte samfundet. Jeg støtter også initiativet fra AGE platform om at udnævne 2012 til året for solidaritet mellem generationer."@da2
"Gerechtigkeit und Solidarität zwischen den Generationen sind unabdingbare Voraussetzungen für das Funktionieren einer Gesellschaft. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Solidarität. Europa hat mit zwei Problemen zu kämpfen – der hohen Jugendarbeitslosigkeit und der unsicheren Finanzierung der Rentensysteme. Der Anteil der über 60-jährigen EU-Bürger wird ab 2015 pro Jahr um 2 Mio. Menschen ansteigen. Gleichzeitig besteht dringender Handlungsbedarf im Zusammenhang mit der sinkenden Geburtenrate – hierbei handelt es sich um eine Entwicklung, die bereits seit mehreren Jahrzehnten andauert. Sie verursacht hohe finanzielle Belastungen für eine zahlenmäßig immer kleiner werdende junge Generation. Innergesellschaftliche Konflikte über die Verteilung der Lasten können die Folge sein. Wir sollten ältere Menschen als Gewinn für die Gesellschaft sehen. Ihre Erfahrung und Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung bei der Gestaltung der Gesellschaft sollten auf allen Ebenen genutzt werden. Der enorme Beitrag zur Stärkung der Generationensolidarität, den Millionen ältere Menschen tagtäglich in ihrem persönlichen Umfeld leisten, etwa indem sie Kinder oder Senioren betreuen, sollte in allen Mitgliedstaaten die gebührende Anerkennung finden. Ein wichtiger Aspekt ist die verstärkte Einbindung ehrenamtlicher Strukturen, die auf eine lange Tradition bei der Schaffung sozialer Netze zurückblicken. Ich unterstütze darüber hinaus die Initiative der AGE-Plattform, 2012 zum Europäischen Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen zu erklären."@de9
"Η ανθρώπινη κοινωνία μπορεί να λειτουργήσει μόνο βασισμένη στην αρχή της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρίς αλληλεγγύη. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει δύο προβλήματα – το υψηλό ποσοστό ανεργίας στη νέα γενιά και την αβεβαιότητα σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ταμείων συντάξεων. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά δύο εκατομμύρια (αρχής γενομένης από το 2015). Ταυτόχρονα, το θεμελιώδες ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η μείωση του ποσοστού των γεννήσεων – η διαδικασία που συνεχίζεται αρκετές δεκαετίες. Αυτό θα επιβαρύνει όλο και περισσότερο τη νέα γενιά, η οποία μειώνεται σε αριθμό, και μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις σύγκρουσης σχετικά με τη συμμετοχή στα οικονομικά βάρη. Πρέπει να δούμε τους ηλικιωμένους ως πλεονέκτημα. Η πείρα και η ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν ενεργά στη δόμηση της κοινωνίας πρέπει να ενθαρρυνθούν σε κάθε επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να εκτιμήσουν και να αναγνωρίσουν τις ανεπίσημες δραστηριότητες για την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών που πραγματοποιούν εκατομμύρια ηλικιωμένα μέλη οικογενειών, τα οποία φροντίζουν και τα νέα και τα ηλικιωμένα μέλη της κοινωνίας. Μία από τις βασικές λύσεις είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, η οποία έχει μακρά παράδοση οργάνωσης κοινωνικής στήριξης. Στηρίζω, επίσης, την πρωτοβουλία της πλατφόρμας για την Ηλικία, ώστε να ανακηρυχθεί το 2012 έτος αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών."@el10
"Una sociedad solo puede funcionar si se basa en el principio de justicia y solidaridad intergeneracional. No puede haber justicia sin solidaridad. Europa se enfrenta a dos problemas: la alta tasa de desempleo entre la juventud y la incertidumbre sobre la capacidad de financiar fondos de jubilación. La proporción de personas mayores de 60 años se incrementará cada año en dos millones (a partir de 2015). Al mismo tiempo, el problema fundamental que debemos abordar es la disminución de la tasa de natalidad, un proceso que se viene produciendo desde hace varias décadas. Esto supondrá una carga cada vez mayor cuyo reparto puede generar conflictos entre una generación de jóvenes cuyo número disminuye. Las personas mayores deben ser vistas como un recurso. Se debe fomentar a todos los niveles su experiencia y predisposición para participar activamente en la construcción de la sociedad. Los Estados miembros deben valorar y reconocer las actividades económicas informales que contribuyen al fortalecimiento de la solidaridad intergeneracional, realizadas por millones de personas de edad avanzada, que cuidan de familiares más jóvenes o más mayores, miembros de la sociedad. Una de las soluciones clave es mejorar la participación de la sociedad civil, que tiene una larga tradición organizando el apoyo social. También respaldo la iniciativa de la plataforma AGE de declarar 2012 el Año de la Solidaridad Intergeneracional."@es21
". – Inimlik ühiskond saab põhineda ainult põlvkondadevahelise õigluse ja solidaarsuse põhimõttel. Ei saa olla õiglust ilma solidaarsuseta. Euroopa peab silmitsi seisma kahe probleemiga – kõrge töötuse määr noore põlvkonna seas ja ebakindlus suutlikkuses rahastada pensionifonde. Üle 60aastaste inimeste osakaal suureneb igal aastal kahe miljoni võrra (alates 2015. aastast). Samal ajal on oluline käsitleda väheneva sündimuse küsimust – juba mitmeid kümnendeid kestnud protsess. See asetab liiga suure koormuse noorele põlvkonnale, kelle arv on vähenemas ja võib kaasa tuua jaotuskonfliktid. Eakaid inimesi tuleks näha kui eelist. Nende kogemust ja valmidust aktiivselt ühiskonna ehitamises osaleda tuleks julgustada igal tasandil. Liikmesriigid peaksid väärtustama ja tunnustama mitteametlikke tegevusi põlvkondadevahetuse solidaarsuse tugevdamisel miljonite eakate perekonnaliikmete poolt, kes hoolitsevad nii nooremate kui ka vanemate ühiskonnaliikmete eest. Üks põhilahendusi on kodanikuühiskonna parem kaasamine, mis omab pikka traditsiooni sotsiaalse toetuse korraldamisel. Toetan ka AGE platvormi kuulutada 2012. aasta põlvkondadevahelise solidaarsuse aastaks."@et5
"Humaani yhteiskunta voi toimia vain sukupolvien välisen tasa-arvon ja solidaarisuuden periaatteen pohjalta. Tasa-arvoa ei voi olla ilman solidaarisuutta. Euroopan unionin on ratkaistava kaksi ongelmaa – nuoren sukupolven korkea työttömyysaste ja epävarmuus kyvystä varmistaa eläkerahastojen rahoitus. Yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa vuosittain kahdella miljoonalla (vuodesta 2015 lähtien). Samalla keskeinen ratkaistava kysymys on syntyvyyden aleneminen – joka on jatkunut jo useita vuosikymmeniä. Tämä sälyttää yhä raskaamman taakan nuorille sukupolville, joiden edustajien määrä vähenee, ja saattaa johtaa konflikteihin tämän rasituksen jakamisesta. Iäkkäitä ihmisiä olisi pidettävä voimavarana. Heidän kokemustaan ja valmiuttaan osallistua aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen olisi kannustettava kaikilla tasoilla. Jäsenvaltioiden olisi arvostettava ja tunnustettava niiden miljoonien iäkkäiden perheenjäsenien sukupolvien välistä solidaarisuutta vahvistava epävirallinen toiminta, jotka huolehtivat sekä nuoremmista että vanhemmista yhteiskunnan jäsenistä. Yksi keskeisistä ratkaisuista on saada kansalaisyhteiskunta paremmin mukaan, koska sillä on pitkä perinne sosiaalisten tukitoimenpiteiden organisoinnista. Kannatan myös AGE Platform -järjestön aloitetta vuoden 2012 julistamisesta sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuodeksi."@fi7
"La société humaine ne peut fonctionner que sur la base du principe d’équité et de solidarité intergénérationnelle. Il ne peut y avoir de justice sans solidarité. L’Europe doit faire face à deux problèmes: le taux élevé de chômage chez les jeunes et l’incertitude sur sa capacité à financer les fonds de pension. La proportion de personnes de plus de 60 ans augmentera chaque année de deux millions (à partir de 2015). Dans le même temps, la question fondamentale à régler est la baisse du taux de natalité, un processus qui a commencé il y a plusieurs décennies. Cette évolution va peser de plus en plus lourd sur les jeunes générations de moins en moins nombreuses ce qui peut donner lieu à des conflits relatifs au partage de la charge. Les personnes âgées devraient être considérées comme un avantage. Leur expérience et leur volonté de participer activement à la consolidation de la société devraient être encouragées à tous les niveaux. Les États membres devraient valoriser et reconnaître les activités informelles accomplies dans le cadre de la solidarité entre générations par des membres de la famille qui prennent soin des membres plus âgés et plus jeunes de la société. Une des solutions consistent à impliquer la société civile qui possède une longue tradition en matière d’organisation du soutien social. Je soutiens également l’initiative de la plateforme AGE de déclarer 2012 «Année internationale de la solidarité intergénérationnelle»."@fr8
"Az emberi társadalom csak akkor működhet, ha a nemzedékek közötti igazságosság és szolidaritás elveire alapul. Nincs szolidaritás igazságosság nélkül. Európának két problémával kell szembenéznie – a fiatal nemzedék nagyarányú munkanélküliségével és a nyugdíjalapok finanszírozásának bizonytalanságával. A 60 év felettiek száma évente két millióval fog nőni (2015-től kezdve). Az alapvető problémával, a csökkenő születési rátával kell foglalkozni – ez a tendencia már évtizedek óta jellemző. Ez egyre nagyobb terhet fog a fiatal nemzedékek vállára rakni. A fiatalok száma csökken, ami a terhek megosztása terén konfliktusokhoz vezethet. Az időskorúakra értékként kell tekintenünk. Tapasztalataikat és a társadalmi életben való aktív részvételre való hajlandóságukat minden szinten támogatni kell. A tagállamoknak értékelniük és méltányolniuk kell az idősebb családtagok millióinak informális tevékenységét, hiszen gyakran ők gondoskodnak a társadalom fiatalabb és idős tagjairól is, és ezzel erősítik a nemzedékek közötti szolidaritást. A kulcsfontosságú megoldások közé tartozik a szociális támogatás megszervezése terén nagy tapasztalattal rendelkező civil társadalom nagyobb mértékű bevonása. Támogatom az AGE platform azon kezdeményezését is, hogy a 2012-es évet nyilvánítsuk a nemzedékek közötti szolidaritás évévé."@hu11
"La società umana può funzionare solamente sulla base del principio della giustizia e della solidarietà intergenerazionale. Non può esserci giustizia senza solidarietà. L'Europa deve affrontare due problemi, l'elevato tasso di disoccupazione tra i giovani e l'incertezza in merito alla capacità di finanziare i fondi per le pensioni. La percentuale degli ultrasessantenni anno dopo anno è destinata ad aumentare di due milioni (inizio del 2015). Al contempo la questione fondamentale da affrontare è il declino del tasso di natalità – una tendenza che perdura ormai da diversi decenni. Di conseguenza, aumenta progressivamente il carico per le giovani generazioni, che per contro sono sempre meno numerose, e si possono quindi innescare dei conflitti in merito alla condivisione di siffatto carico. Gli anziani devono essere visti come una risorsa. La loro esperienza e la loro disponibilità a partecipare attivamente alla costruzione della società devono essere incoraggiate a ogni livello. Gli Stati membri devono dare valore e riconoscere le attività informali che rafforzano la solidarietà intergenerazionale, in quanto sono milioni gli anziani che si prendono cura sia dei più piccoli che dei più anziani nella società. Una delle soluzioni principali implica un migliore coinvolgimento della società civile che ha una lunga tradizione nell'organizzazione del sostegno sociale. Appoggio, inoltre, l'iniziativa della piattaforma AGE di dichiarare il 2010 l'Anno della solidarietà intergenerazionale."@it12
"Žmonių visuomenė gali egzistuoti tik atsižvelgdama į teisingumo tarp kartų ir solidarumo principus. Be solidarumo negali būti jokio teisingumo. Europa turi įveikti dvi problemas – aukštą jaunosios kartos nedarbo lygį ir neužtikrintą pensinio laikotarpio finansavimą. Kasmet (pradedant 2015 m.) vyresnių nei 60 metų amžiaus asmenų dalis padidės dviem milijonais. Be to, būtina išspręsti esminę problemą dėl mažėjančio gimimų skaičiaus per metus – jau keletą dešimtmečių besitęsiančio proceso. Tai užkraus vis didesnę naštą jaunajai kartai, kurios skaičius mažėja, todėl gali kilti konfliktų dėl naštos pasidalijimo. Pagyvenę žmonės turėtų būti laikomi vertybe. Jų patirtis ir pasirengimas aktyviai dalyvauti kuriant visuomenę turėtų būti remiami visais lygmenimis. Valstybės narės turėtų vertinti ir pripažinti neoficialią veiklą, kai milijonai pagyvenusių šeimos narių, kurie rūpinasi ir jaunesniais, ir vyresniais visuomenės nariais, stiprina kartų solidarumą. Vienas iš pagrindinių sprendimų – labiau įtraukti pilietinę visuomenę, kuri turi ilgamečių tradicijų siekiant socialinės paramos. Taip pat pritariu platformos AGE iniciatyvai paskelbti 2012 m. kartų solidarumo metais."@lt14
"Sabiedrība var pastāvēt tikai, balstoties uz paaudžu taisnīguma un solidaritātes principu. Taisnīgums ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja ir solidaritāte. Eiropai ir jārisina divas problēmas: augsts jauniešu bezdarbs un nedrošība par spēju finansēt pensiju fondus. Katru gadu iedzīvotāju skaits vecumā pāri 60 gadiem palielināsies par diviem miljoniem cilvēku (sākot ar 2015. gadu). Vienlaicīgi ir jārisina īpaši nopietnā problēma saistībā ar dzimstības līmeņa samazināšanos — šis process ilgst jau vairākus gadu desmitus. Tas radīs arvien smagāku apgrūtinājumu jaunajai paaudzei, kura skaitliski sarūk, un var rasties konflikti saistībā ar to, kuram šis apgrūtinājums būtu jāuzņemas. Vecāka gadagājuma cilvēki būtu jāuzskata par ieguvumu. Visos līmeņos būtu jāizmanto šīs paaudzes cilvēku pieredze un jāatbalsta šo cilvēku vēlme aktīvi iesaistīties sabiedrības veidošanā. Dalībvalstīm būtu jānovērtē un jāapzinās neoficiālu pasākumu nozīme saistībā ar vairāku to miljonu vecāka gadagājuma ģimenes cilvēku paaudžu solidaritātes stiprināšanu, kuri rūpējas gan par jaunākiem, gan vecākiem sabiedrības locekļiem. Viens no galvenajiem risinājumiem paredz aktīvāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību, kurai ir senas sociālā atbalsta nodrošināšanas tradīcijas. Es arī atbalstu platformas iniciatīvu, kas paredz 2012. gadu pasludināt par paaudžu solidaritātes gadu."@lv13
"Humane society can function only based on the principle of intergenerational justice and solidarity. There can be no justice without solidarity. Europe has to face two problems - the high unemployment rate among young generation and uncertainty over the capacities to finance retirement funds. The proportion of people aged over 60 years will increase every year by two millions (beginning from 2015). At the same time, the fundamental issue to address is lowering birth rate - the process that has continued for several decades. This will put an increasingly heavy burden on the young generation whose numbers are diminishing and can lead to conflicts over burden-sharing. Older people should be seen as an asset. Their experience and readiness to actively participate in society building should be encouraged at every level. Member states should value and recognize the informal activities in strengthening the intergenerational solidarity by millions of elderly family members who take care of both younger and older members of the society. One of the key solutions is involving better the civil society that has long tradition of organizing social support I also support the initiative by the AGE platform to declare the year 2012 the year of intergenerational solidarity."@mt15
". Een menswaardige samenleving kan alleen op grond van het principe van intergenerationele rechtvaardigheid en solidariteit functioneren. Zonder solidariteit kan er geen sprake zijn van rechtvaardigheid. Europa moet twee problemen de baas worden – het hoge werkloosheidscijfer onder de jonge generatie en de onzekerheid over de financieringsmogelijkheden van pensioenfondsen. Het aandeel van mensen boven de zestig jaar zal elk jaar met twee miljard toenemen (vanaf 2015). Tegelijkertijd is het van essentieel belang dat het dalende geboortecijfer wordt aangepakt – een proces dat al decennialang gaande is. Dit legt een steeds zwaardere druk op de jonge generatie, die in aantal afneemt, en kan leiden tot conflicten over lastenverdeling. Ouderen moeten worden gezien als mensen die een waardevolle bijdrage leveren. Op ieder niveau moet hun ervaring en bereidheid om actief deel te nemen aan de opbouw van de maatschappij worden aangemoedigd. Lidstaten zouden de informele activiteiten van miljoenen oudere familieleden die zowel voor jongere als oudere leden van de maatschappij zorgen en daarmee de intergenerationele solidariteit versterken, moeten waarderen en erkennen. Een van de belangrijkste oplossingen is een betere participatie van het maatschappelijk middenveld, dat een lange traditie van het organiseren van sociale steun kent. Ik steun ook het initiatief van het AGE-platform om het jaar 2012 tot Jaar van de intergenerationele solidariteit uit te roepen."@nl3
"Ludzkość może funkcjonować tylko w oparciu o zasadę sprawiedliwości i solidarności międzypokoleniowej. Nie ma sprawiedliwości bez solidarności. Europa musi zmierzyć się z dwoma problemami – wysokim poziomem bezrobocia wśród młodego pokolenia i niepewnością co do zdolności finansowania funduszy emerytalnych. Poczynając od 2015 roku odsetek ludzi w wieku ponad 60 lat będzie wzrastać o dwa miliony rocznie. Jednocześnie, podstawową kwestią pozostającą do rozwiązania jest malejący przyrost naturalny – proces, który trwa od kilku dziesięcioleci. Spowoduje to coraz większe obciążenie młodego pokolenia, którego liczebność maleje, i może doprowadzić do konfliktów co do dzielenia obciążeń. Starsi ludzie powinni być postrzegani jako wartość. Ich doświadczenie i gotowość aktywnego uczestniczenia w budowaniu społeczeństwa, powinny być wspierane na każdym etapie. Państwa członkowskie powinny cenić i uznawać wkład wnoszony poprzez nieformalne działania milionów starszych członków rodzin opiekujących się młodszymi i starszymi członkami społeczeństwa w umacnianie solidarności międzypokoleniowej. Jednym z najlepszych rozwiązań jest większe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, które ma długą tradycję w organizowaniu pomocy socjalnej. Ja również wspieram inicjatywę platformy AGE, by rok 2012 ogłosić rokiem solidarności międzypokoleniowej."@pl16
"Uma sociedade de rosto humano só pode funcionar se tiver por fundamento o princípio da justiça e da solidariedade entre gerações. Não pode haver justiça sem solidariedade. A Europa tem de enfrentar dois problemas: a elevada taxa de desemprego entre os jovens e a incerteza quanto à capacidade para financiar os fundos de pensões. A proporção de pessoas acima dos 60 anos de idade irá aumentar, anualmente, em dois milhões (a partir de 2015). Ao mesmo tempo, a questão fundamental a resolver é o declínio da taxa de natalidade, cujo processo já se prolonga por várias décadas e que irá colocar uma carga cada vez maior sobre a geração mais jovem, cujos números estão a diminuir, e que pode levar a conflitos sobre a repartição de encargos. As pessoas mais velhas devem ser vistas como um trunfo. A sua experiência e disponibilidade para participar activamente na construção da sociedade devem ser incentivadas a todos os níveis. Os Estados-Membros devem valorizar e reconhecer o trabalho informal, no reforço da solidariedade entre gerações, de milhões de familiares mais velhos que cuidam tanto dos membros mais jovens como dos mais idosos da sociedade. Uma das soluções fundamentais é a melhor participação da sociedade civil, que goza de uma longa tradição na organização do apoio social. Defendo, de igual modo, a iniciativa da plataforma AGE em declarar 2012 o ano da solidariedade intergeracional."@pt17
"Societatea umană poate funcţiona doar în baza principiului solidarităţii şi echităţii între generaţii. Nu poate exista echitate fără solidaritate. Europa trebuie să înfrunte două probleme – rata ridicată a şomajului în rândul tinerei generaţii şi incertitudinea privind capacitatea de finanţare a fondurilor de pensii. Proporţia persoanelor cu vârsta peste 60 de ani va creşte în fiecare an cu două milioane (începând cu 2015). În acelaşi timp, problema fundamentală care trebuie avută în vedere este scăderea ratei natalităţii – proces care continuă de câteva decenii. Acesta fapt va pune o presiune tot mai mare asupra generaţiei tinere în scădere şi poate determina conflicte cu privire la distribuţia poverii. Persoanele în vârstă ar trebui considerate un avantaj. Experienţa şi disponibilitatea lor de a participa în mod activ la consolidarea societăţii ar trebui încurajate la fiecare nivel. Statele membre ar trebui să aprecieze şi să recunoască importanţa activităţilor informale de consolidare a solidarităţii între generaţii ale milioanelor de membri în vârstă din cadrul familiilor care se ocupă atât de tinerii, cât şi de vârstnicii societăţii. Una dintre soluţiile principale o reprezintă implicarea mai profundă a societăţii civile care are o tradiţie îndelungată în organizarea sprijinului social. Sprijin, de asemenea, iniţiativa platformei AGE de a desemna anul 2012 „Anul solidarităţii între generaţii”."@ro18
"Ľudská spoločnosť môže fungovať iba na základe zásady rovnosti medzi generáciami a medzigeneračnej solidarity. Rovnosť nemôže existovať bez solidarity. Európa musí čeliť dvom problémom – vysokej miere nezamestnanosti mladej generácie a neistote v súvislosti so schopnosťou financovať dôchodkové fondy. Podiel ľudí starších ako 60 rokov sa bude (počnúc rokom 2015) každý rok zvyšovať o dva milióny. Súbežne je potrebné riešiť zásadnú otázku klesajúcej miery pôrodnosti – čo je proces, ktorý prebieha niekoľko desaťročí. Prinesie to čoraz väčšiu záťaž pre čoraz menej početnú mladú generáciu a môže to viesť ku konfliktom v súvislosti s rozdelením záťaže. Starších ľudí by sme mali vnímať ako cenný kapitál. Ich skúsenosti a ochota aktívne sa podieľať na budovaní spoločnosti by mali mať podporu na každej úrovni. Členské štáty by si mali vážiť a oceňovať neformálne činnosti pri posilňovaní medzigeneračnej solidarity, ktorým sa venujú milióny starších rodinných príslušníkov pri svojej starostlivosti o mladších i starších členov spoločnosti. Jedným z hlavných riešení je širšie zapojenie občianskej spoločnosti, ktorá má dlhú tradíciu organizovania sociálnej podpory. Podporujem aj iniciatívu platformy AGE s cieľom vyhlásiť rok 2012 za rok medzigeneračnej solidarity."@sk19
". – Človeška družba lahko deluje samo na načeli medgeneracijske pravičnosti in solidarnosti. Brez solidarnosti ne more biti pravičnosti. Evropa se mora spopasti z dvema problemoma – visoko stopnjo brezposelnosti pri mladi generaciji in negotovostjo glede zmogljivosti financiranja pokojninskih skladov. Delež prebivalcev, starejših od 60 let, se bo vsako leto povečal za dva milijona (od leta 2015 naprej). Temeljno vprašanje, ki ga je treba obravnavati, pa je tudi upadajoča rodnost – proces, ki se dogaja že več desetletij. To bo čedalje močneje obremenilo mlado generacijo, katere delež je vedno manjši, kar lahko pripelje do spora glede delitve bremena. Starejše moramo šteti za bogastvo. Njihove izkušnje in pripravljenost na aktivno udeležbo v družbi je treba spodbujati na vseh ravneh. Države članice morajo ceniti in priznati neformalne dejavnosti pri krepitvi medgeneracijske solidarnosti s strani več milijonov starejših družinskih članov, ki skrbijo tako za mlajše kot starejše člane družbe. Ena izmed ključnih rešitev je boljše vključevanje civilne družbe, ki ima dolgo tradicijo organiziranja socialne podpore. Podpiram tudi pobudo platforme AGE, da se leto 2012 razglasi za leto medgeneracijske solidarnosti."@sl20
"Ett människovärdigt samhälle kan bara bygga på en princip: rättvisa och solidaritet mellan generationerna. Rättvisa förutsätter solidaritet. EU måste lösa två problem: den höga ungdomsarbetslösheten och osäkerheten kring hur vi ska finansiera våra pensioner. Från och med 2015 kommer antalet människor över 60 år att öka med 2 miljoner årligen. Men samtidigt är det minskande födelsetalet det huvudproblem som vi måste lösa. Vi har levt med denna utveckling i flera årtionden. Den lägger allt tyngre bördor på den unga generationen. När denna glesnar alltmer kan det utlösa konflikter om hur bördorna ska fördelas. Vi borde se äldre människor som en tillgång. Deras erfarenhet och vilja att aktivt medverka till att bygga upp samhället borde uppmuntras på alla plan. Miljontals äldre familjemedlemmar tar hand om såväl yngre som äldre i samhället. Därigenom bidrar de på ett informellt sätt till att stärka solidariteten mellan generationerna, vilket medlemsstaterna borde sätta värde på och erkänna. En av de viktigaste lösningarna är att ge en mer framträdande roll åt det civila samhället, som har en mångårig tradition av att organisera sociala stödinsatser. Jag stöder också Age Platforms initiativ att utropa 2012 till året för solidaritet mellan generationerna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph