Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-10-Speech-3-161"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101110.16.3-161"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Alternativní fondy (AF) typu hedgových fondů či private equity svým dílem zřejmě přispěly k probíhající globální krizi a otázka jejich regulace je v současnosti diskutována nejen v EU, ale i v USA. Předkládaná zpráva navazuje na tzv. Rasmussenovu zprávu a tzv. Lehnovu zprávu (obě z roku 2008) a zabývá se návrhem směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AFIM). Ve zprávě je přehledně analyzována problematika AF včetně popisu klíčových bodů, kam se dá zařadit: regulace činností správce AF (včetně vytvoření jednotného evropského pasu), povinnost správce AF jmenovat pro každý jím spravovaný alternativní fond nezávislého oceňovatele aktiv, požadavek na posílení transparentnosti AF a tržní disciplíny či regulace krátkého prodeje. Směrnice též umožňuje členským státům, aby správcům dovolily nabízet AF i neprofesionálním investorům. Na druhou stranu se objevují výtky k navrhované regulaci (například Larosièrova zpráva, Turner Review nebo reakce Alternative Investment Management Association). Přijetí dané směrnice by nemělo znamenat výraznou změnu pro AF v České republice z důvodu vysoké míry současné české relevantní regulace. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Jeana-Paula Gauzèse obsahuje precizní analýzu dané problematiky a též relevantní doporučení v oblasti AF, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Alternative fonde som f.eks. private equity-fonde bidrog formentlig med deres handlinger til den igangværende globale krise, og spørgsmålet om en regulering af disse fonde drøftes i øjeblikket ikke bare i EU, men også i USA. Den aktuelle betænkning vedrører betænkninger fra Rasmussen og Lehne fra 2008 og omhandler direktivforslag om forvaltere af alternative investeringsfonde. Betænkningen giver en sammenfattende analyse af problemet med alternative fonde inklusive en beskrivelse af de væsentlige punkter: regulering af aktiviteterne for forvaltere af alternative fonde inklusive oprettelsen af et fælles europæisk pas; pligten for forvaltere af alternative fonde til at udpege en uafhængig værdiansætter for hver alternativ fond, som de forvalter; et krav om øget gennemsigtighed for alternative fonde og markedsdisciplin og regulering af baissespekulation. Direktivet giver også medlemsstaterne mulighed for at lade forvalterne tilbyde alternative fonde til ikke-professionelle investorer. På den anden side er der indvendinger mod den foreslåede regulering, f.eks. Larosière-rapporten, Turner-rapporten og reaktionen fra AIMA. Vedtagelsen af dette direktiv skulle ikke give væsentlige ændringer for alternative fonde i Tjekkiet på grund af landets aktuelle høje reguleringsniveau på dette område. I det store og hele synes jeg, at betænkningen fra min kollega, hr. Gauzès, indeholder en præcis analyse af dette emne samt relevante henstillinger vedrørende alternative fonde, og jeg anbefaler derfor en godkendelse af teksten i dens nuværende form."@da2
"Über alternative Fonds, wie etwa Hedge-Fonds oder Private Equity, und deren Regulierung wird zurzeit, wahrscheinlich auch aufgrund ihrer Auswirkungen auf die aktuelle globale Krise, nicht nur in der EU, sondern auch in den Vereinigten Staaten diskutiert. Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die Berichte Rasmussen und Lehne, beide von 2008, und setzt sich mit dem Vorschlag für eine Richtlinie Verwalter alternativer Investmentfonds auseinander. Der Bericht enthält eine zusammenfassende Analyse der Problematik der alternativen Fonds, einschließlich einer Ausführung der wesentlichen Elemente: die Regulierung der Tätigkeit der Verwalter alternativer Fonds, darunter die Einführung eines gemeinsamen europäischen Passes; die Verpflichtung der Verwalter alternativer Fonds, eine unabhängigen Bewertungsstelle für jeden von ihnen verwalteten alternativen Fonds zu benennen; die Anforderung, die Transparenz alternativer Fonds und Marktregelungen sowie die Regulierung des Leerverkaufs zu verstärken. Diese Richtlinie ermöglicht es den Mitgliedstaaten darüber hinaus, den Managern zu gestatten, auch nicht-professionellen Anlegern alternative Fonds anzubieten. Andererseits bestehen Einwände gegen die vorgeschlagene Regulierung, etwa der Larosière-Bericht oder der Turner-Bericht, und die Reaktion der Alternative Investment Management Association. Die Annahme dieser Richtlinie sollte keine besonderen Veränderungen für alternative Fonds in der Tschechischen Republik mit sich ziehen, da hier in diesem Bereich ein hohes Maß an Regulierung vorhanden ist. Ich denke, dass der von meinem Kollegen Herrn Gauzès vorgelegte Bericht eine akkurate Analyse der Problematik enthält, ebenso wie interessante Empfehlungen hinsichtlich alternativer Fonds. Ich bin daher für dessen Annahme in seiner vorgeschlagenen Fassung."@de9
"Οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου ή τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, έχουν συμβάλει ενδεχομένως με τις ενέργειές τους στην εξελισσόμενη παγκόσμια κρίση, και το ζήτημα της ρύθμισής τους συζητείται σήμερα όχι μόνον στην ΕΕ, αλλά και στις ΗΠΑ. Η υπό εξέταση έκθεση σχετίζεται με τις εκθέσεις Rasmussen και Lehne, οι οποίες χρονολογούνται από το 2008, και αφορά την πρόταση οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Στην έκθεση αναλύεται συνοπτικά το πρόβλημα των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και περιγράφονται οι βασικές πτυχές του ζητήματος: ρύθμιση της δραστηριότητας των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, περιλαμβανομένης της δημιουργίας κοινού ευρωπαϊκού διαβατηρίου· υποχρέωση των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων να ορίζουν ανεξάρτητο εκτιμητή για κάθε επιμέρους εναλλακτική επένδυση που διαχειρίζονται· απαίτηση ενίσχυσης της διαφάνειας των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και της λειτουργίας της αγοράς και ρύθμιση των ακάλυπτων πωλήσεων. Η οδηγία παρέχει επίσης στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους διαχειριστές να διαθέτουν εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα και σε μη επαγγελματίες επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, διατυπώνονται ενστάσεις κατά του προτεινόμενου κανονισμού, όπως η έκθεση Larosière, η έκθεση Turner και η αντίδραση της Ένωσης Διαχείρισης Εναλλακτικών Επενδύσεων. Η έγκριση αυτής της οδηγίας δεν πρέπει να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των εναλλακτικών επενδύσεων στην Τσεχική Δημοκρατία, καθότι η Τσεχία εφαρμόζει ήδη υψηλό επίπεδο ρύθμισης του εν λόγω τομέα. Σε γενικές γραμμές, εκτιμώ ότι η έκθεση την οποία κατέθεσε στο Σώμα ο συνάδελφός μου κ. Gauzès παρουσιάζει μια ακριβή ανάλυση του ζητήματος, καθώς και χρήσιμες συστάσεις για τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, επομένως τάσσομαι υπέρ της υιοθέτησης του κειμένου στην προτεινόμενη μορφή."@el10
"Alternative funds, such as hedge funds or private equity funds, probably contributed through their actions to the ongoing global crisis, and the question of their regulation is currently being discussed not only in the EU, but also in the US. The present report relates to the Rasmussen and Lehne reports, both from 2008, and deals with the proposal for a directive on alternative investment fund managers. The report gives a summary analysis of the problem of alternative funds, including a description of the key points: regulating the activity of alternative fund managers, including the creation of a single European passport; the obligation of alternative fund managers to appoint an independent asset valuator for each alternative fund they manage; a requirement to enhance the transparency of alternative funds and market disciplines and the regulation of short selling. The directive also enables the Member States to allow managers to offer alternative funds to non-professional investors as well. On the other hand, there are objections to the proposed regulation, such as the Larosière report, the Turner Review and the reaction of the Alternative Investment Management Association. The adoption of this directive should not entail significant changes for alternative funds in the Czech Republic because of the high level of current Czech regulations in this area. Overall, I think that the report submitted by my fellow Member, Mr Gauzès, contains an accurate analysis of this issue, as well as relevant recommendations regarding alternative funds, and I therefore recommend approving it in its proposed form."@en4
"Los fondos alternativos, ya sean fondos de cobertura o de capital riesgo, contribuyeron probablemente mediante sus acciones a la actual crisis global, y la cuestión sobre la regulación de estos no solo se está debatiendo en la UE, sino también en los Estados Unidos. El presente informe hace referencia a los informes Rasmussen y Lehne, ambos con fecha de 2008, y aborda la propuesta de directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos. El informe proporciona un análisis resumido del problema de los fondos alternativos, incluyendo una descripción de los puntos clave: la regulación de la actividad de los gestores de fondos alternativos, incluida la creación de un pasaporte europeo único; la obligación de los gestores de fondos alternativos de designar un valorador independiente de activos para cada fondo alternativo que gestionen; el requisito de mejorar la transparencia de los fondos alternativos y las disciplinas de mercado, y la regulación de la venta en corto. La Directiva también capacita a los Estados miembros para que permitan a los gestores ofrecer fondos alternativos a inversores no profesionales. Por otra parte, existen objeciones a la regulación propuesta, como el informe Larosière, la revisión de Turner y la reacción de la Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas. La aprobación de la presente Directiva no debe suponer cambios importantes para los fondos alternativos de la República Checa debido al alto nivel de la normativa checa actual en esta área. Sobre todo, creo que el informe presentado por mi colega, el señor Gauzès, contiene un análisis exacto de la cuestión, así como recomendaciones en lo que respecta a los fondos alternativos, así que recomiendo su aprobación tal y como está planteada la propuesta."@es21
"− Sellised alternatiivsed investeerimisfondid nagu riskikapitali ja erakapitali investeerimisfondid aitasid oma tegevusega arvatavasti kaasa käimasoleva globaalse kriisi tekkimisele ning nende reguleerimise küsimust ei arutata praegu mitte ainult ELis, vaid ka USAs. See raport on seotud Rasmusseni ja Lehne raportitega, mis on mõlemad pärit 2008. aastast, ning selles käsitletakse ettepanekut võtta vastu direktiiv alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta. Raportis analüüsitakse kokkuvõtlikult alternatiivsete fondide probleeme, sealhulgas antakse põhipunktide kirjeldus: alternatiivsete fondide valitsejate tegevuse reguleerimine, sealhulgas ühtse Euroopa tegevusloa loomine; alternatiivsete fondide valitsejate kohustus nimetada igale nende valitsetavale alternatiivsele fondile sõltumatu hinnaekspert; alternatiivsete fondide ja turul käitumise läbipaistvuse suurendamise nõue ning lühikeseks müügi reguleerimine. Direktiivis võimaldatakse liikmesriikidel lubada valitsejatel pakkuda alternatiivseid fonde ka mitteprofessionaalsetele investoritele. Teisest küljest on esitatud ettepaneku kohta tehtud vastuväiteid, nagu Larosière’i aruanne, Turneri ülevaade ja alternatiivsete investeerimisjuhtide organisatsiooni Alternative Investment Management Association reaktsioon. Tänu selles valdkonnas kehtiva Tšehhi regulatsiooni kõrgele tasemele ei peaks direktiivi vastuvõtmisega Tšehhi Vabariigi alternatiivsetele fondidele erilisi muutusi kaasnema. Kokkuvõttes − ma arvan, et kaasparlamendiliige Jean-Paul Gauzèsi esitatud raport sisaldab alternatiivsete fondide küsimuse täpset analüüsi ning asjakohaseid soovitusi, mistõttu soovitan selle esitatud kujul heaks kiita."@et5
"Vaihtoehtoiset rahastot, kuten vipurahastot tai pääomarahastot, edistivät luultavasti toimillaan meneillään olevaa maailmanlaajuista kriisiä, ja niiden sääntelyä koskevaa kysymystä käsitellään tällä hetkellä EU:n lisäksi myös Yhdysvalloissa. Tämä mietintö liittyy Poul Nyrup Rasmussenin ja Klaus-Heiner Lehnen mietintöihin, jotka molemmat ovat vuodelta 2008, ja siinä käsitellään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaa direktiiviä. Mietinnössä annetaan yhteenvetoanalyysi vaihtoehtoisia rahastoja koskevasta ongelmasta ja kuvataan tärkeimmät kohdat: vaihtoehtoisten rahastojen hoitajien toiminnan sääntely, mukaan luettuna yhtenäisen EU:n luvan luominen: vaihtoehtoisten rahastojen hoitajien velvollisuus nimittää kullekin hoitamalleen rahastolle riippumaton arvonmäärittäjä; tällä vaatimuksella lisätään vaihtoehtoisten rahastojen avoimuutta ja markkinoiden kurinalaisuutta ja lyhyeksimyynnin sääntelyä. Direktiivin nojalla jäsenvaltiot voivat myös antaa hoitajien tarjota vaihtoehtoisia rahastoja myös yksityissijoittajille. Toisaalta ehdotetusta sääntelystä on esitetty vastalauseita, muun muassa Jacques de Larosièren raportti, lordi Turnerin katsaus ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien järjestön (AIMA) reaktio. Tämän direktiivin hyväksymisen ei pitäisi tuoda huomattavia muutoksia Tšekin tasavallan vaihtoehtoisiin rahastoihin, koska Tšekissä sääntelyn taso tällä alalla on erittäin korkea. Katson yleisesti, että kollegani Jean-Paul Gauzèsin laatima mietintö sisältää tarkan analyysin tästä kysymyksestä sekä asiaankuuluvia suosituksia vaihtoehtoisista rahastoista, ja siksi suosittelen sen hyväksymistä esitetyssä muodossaan."@fi7
"Les fonds d’investissement alternatifs, tels que les fonds d’investissement spéculatifs ou de capital-investissement, ont probablement contribué par leurs actions à la crise mondiale actuelle, et la question de leur réglementation est actuellement débattue non seulement dans l’Union européenne mais également aux États-Unis. Le présent rapport se réfère aux rapports Rasmussen et Lehne, datant tous deux de 2008, et traite d’une proposition de directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le rapport présente une analyse sommaire du problème des fonds d’investissement alternatifs, y compris une description des points essentiels: la réglementation de l’activité des gestionnaires de fonds alternatifs, y compris la création d’un passeport européen unique; l’obligation pour les gestionnaires de fonds alternatifs de nommer un évaluateur indépendant des actifs pour chaque fonds d’investissement alternatif qu’ils gèrent; une exigence d’améliorer la transparence des fonds d’investissement alternatifs et les disciplines du marché et la réglementation de la vente à découvert. La directive permet également aux États membres d’autoriser les gestionnaires à proposer des fonds d’investissement alternatifs aux investisseurs non professionnels également. En revanche, il y a des objections à la proposition de réglementation, comme le rapport Larosière, le rapport Turner et la réaction de l’AIMA (association des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs). L’adoption de cette directive ne devrait pas entraîner de changements significatifs pour les fonds d’investissement alternatifs en République tchèque en raison du niveau élevé de réglementations tchèques actuelles en la matière. Dans l’ensemble, je pense que le rapport soumis par mon collègue, M. Gauzès, contient une analyse précise de cette question, ainsi que des recommandations pertinentes concernant les fonds d’investissement alternatifs, et je recommande par conséquent de l’approuver tel qu’il est proposé."@fr8
"Az alternatív alapok, mint például a fedezeti alapok vagy magántőke-alapok intézkedéseikkel valószínűleg szerepet játszottak a folyamatban lévő globális válságban, és szabályozásuk kérdéséről jelenleg nemcsak az EU-ban, hanem az USA-ban is folyik a vita. A jelenlegi jelentés kapcsolódik a 2008-as Rasmussen- és Lehne-jelentésekhez, és az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló irányelvre irányuló javaslattal foglalkozik. A jelentés összefoglalóan elemzi az alternatív alapok problémáját, és tartalmazza a következő legfontosabb pontok leírását: az alternatív alapok kezelői tevékenységének szabályozása, beleértve az egységes európai útlevél megteremtését; az alternatívalap-kezelők független vagyonértékelő kinevezésére vonatkozó kötelezettsége minden egyes általuk kezelt alternatív alap számára; az alternatív alapok átláthatóságának növelésére és a piaci fegyelemre vonatkozó követelmény, valamint a fedezetlen eladás szabályozása. Az irányelv azt is lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy megengedjék az alapkezelőknek, hogy nem szakmai befektetőknek is felkínáljanak alternatív alapokat. Másrészről kifogások is felmerülnek a javasolt szabályozással kapcsolatban, így például a Larosière-jelentés, a Turner-féle felülvizsgálat és az Alternative Investment Management Association reakciója. Ennek az irányelvnek az elfogadása e terület jelenlegi cseh szabályozásának magas szintje miatt nem jár majd jelentős változásokkal a csehországi alternatív alapok számára. Összességében úgy vélem, hogy a képviselőtársam, Gauzès úr által benyújtott jelentés tartalmazza a probléma pontos elemzését, valamint az alternatív alapokra vonatkozó ajánlásokat, és ezért ajánlom annak a javasolt formában való jóváhagyását."@hu11
"I fondi alternativi, quali i fondi o con le loro attività hanno presumibilmente contribuito ala crisi globale in corso, e la questione della regolamentazione è oggetti attuale di discussione non soltanto nell’UE, ma anche negli USA. L’attuale relazione è connessa alle relazioni Rasmussen e Lehne, entrambe del 2008, e concerne la proposta di direttiva sui gestori di fondi d’investimento alternativi. La relazione fornisce un’analisi riassuntiva del problema dei fondi alternativi, compresa una descrizione dei punti chiave: la regolamentazione dell’attività dei gestori di fondi alternativi, tra cui l’istituzione di un passaporto europeo unico; l’obbligo dei gestori di fondi alternativi di nominare un valutatore indipendente dell’attivo per ogni fondo alternativo gestito; l’obbligo di migliorare la trasparenza dei fondi alternativi e delle discipline di marcato e la regolamentazione della vendita allo scoperto. La direttiva consente inoltre agli Stati membri di autorizzare i gestori a offrire fondi alternativi anche a investitori non professionisti. D’altro canto, sono state mosse obiezioni alla proposta di normativa, quali la relazione Larosière, la Turner Review e la reazione dell’associazione della gestione di investimenti alternativi. L’adozione della direttiva non dovrebbe implicare cambiamenti sostanziali ai fondi alternativi della Repubblica ceca, per il livello elevato delle normative ceche attualmente in vigore nel settore. In generale, ritengo che la relazione presentata dal mio onorevole collega Gauzès contenga un’analisi accurata della questione, oltre a raccomandazioni rilevanti sui fondi alternativi, suggerisco pertanto di approvarla nella sua forma corrente."@it12
"Alternatyvūs fondai, pvz., rizikos draudimo fondai arba privataus kapitalo fondai, savo veiksmais greičiausiai prisidėjo prie dabartinės pasaulinės krizės ir dėl šių fondų reguliavimo šiuo metu diskutuojama ne tik ES, bet JAV. Dabartinis pranešimas yra susijęs su 2008 m. P. N. Rasmusseno ir K. H. Lehne pranešimais ir jame nagrinėjamas pasiūlymas dėl direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų. Pranešime pateikiama alternatyvių fondų problemos analizės santrauka, įskaitant svarbiausių dalykų aprašymą: alternatyvių fondų valdytojų veiklos reguliavimas, įskaitant bendros Europos leidimo sukūrimą; įpareigojimas alternatyvaus fondo valdytojams paskirti nepriklausomą turto vertintoją kiekvienam jų valdomam fondui; reikalavimas padidinti alternatyvių fondų skaidrumą ir rinkos drausmę ir skolintų vertybinių popierių pardavinėjimo reguliavimą. Direktyva taip pat sukuriamos sąlygos valstybėms narėms leisti valdytojams siūlyti alternatyvius fondus ir ne profesionaliems investuotojams. Kita vertus, yra ir prieštaravimų siūlomam reguliavimui, pvz., J. Larosière pranešimas, A. Turner ataskaita ir Alternatyvaus investavimo valdytojų asociacijos reakcija. Šios direktyvos patvirtinimas neturėtų lemti didelių alternatyvių fondų pokyčių Čekijoje, nes dabartinis šios srities reguliavimo lygis Čekijoje yra gana aukštas. Apskritai manau, kad mano kolegos Parlamento nario J. P. Gauzès parengtame pranešime pateikiama tiksli problemos analizė ir tinkamos rekomendacijos dėl alternatyvių fondų, todėl rekomenduoju patvirtinti pateiktos formos pranešimą."@lt14
"Iespējams, alternatīvi fondi, piemēram, riska fondi vai privātā kapitāla fondi, ar savu darbību ir sekmējuši pašreizējo globālo krīzi, un jautājums par to regulējamu pašlaik tiek apspriests ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ASV. Pašreizējais ziņojums ir saistīts ar un ziņojumiem — abi ir 2008. gada ziņojumi, un tajā ietverts priekšlikums direktīvai par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem. Ziņojumā ir sniegta alternatīvo fondu problēmas kopsavilkuma analīze, ietverot galveno jautājumu aprakstu: alternatīvo fondu pārvaldnieku darbības regulējums, tostarp vienotas Eiropas pases izveide; alternatīvo fondu pārvaldnieku pienākums nozīmēt neatkarīgu aktīvu vērtētāju katram viņa pārvaldītajam alternatīvajam fondam; prasība palielināt alternatīvo fondu un tirgus disciplīnas pārredzamību, un īsās pārdošanas regulējums. Turklāt direktīva rada iespēju dalībvalstīm ļaut, lai pārvaldnieki piedāvā alternatīvos fondus arī neprofesionāliem ieguldītājiem. No otras puses, ir iebildumi pret ierosinātajiem noteikumiem, piemēram ziņojums pārskats un Alternatīvo Ieguldījumu Pārvaldības Asociācijas reakcija. Šīs direktīvas pieņemšanai nevajadzētu radīt būtiskas pārmaiņas alternatīvajiem fondiem Čehijā tāpēc, ka pašlaik šajā jomā ir daudz Čehijas noteikumu. Kopumā es uzskatu, ka mana kolēģa kunga iesniegtajā ziņojumā iekļauta precīza šā jautājuma analīze, kā arī atbilstīgi ieteikumi attiecībā uz alternatīvajiem fondiem, tāpēc es iesaku to apstiprināt ierosinātajā veidā."@lv13
"Alternativní fondy (AF) typu hedgových fondů či private equity svým dílem zřejmě přispěly k probíhající globální krizi a otázka jejich regulace je v současnosti diskutována nejen v EU, ale i v USA. Předkládaná zpráva navazuje na tzv. Rasmussenovu zprávu a tzv. Lehnovu zprávu (obě z roku 2008) a zabývá se návrhem směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AFIM). Ve zprávě je přehledně analyzována problematika AF včetně popisu klíčových bodů, kam se dá zařadit regulace činností správce AF (včetně vytvoření jednotného evropského pasu), povinnost správce AF jmenovat pro každý jím spravovaný alternativní fond nezávislého oceňovatele aktiv, požadavek na posílení transparentnosti AF a tržní disciplíny či regulace krátkého prodeje. Směrnice též umožňuje členským státům, aby správcům dovolily nabízet AF i neprofesionálním investorům. Na druhou stranu se objevují výtky k navrhované regulaci (například Larosièrova zpráva, Turner Review nebo reakce Alternative Investment Management Association). Přijetí dané směrnice by nemělo znamenat výraznou změnu pro AF v České republice z důvodu vysoké míry současné české relevantní regulace. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Jeana-Paula Gauzèse obsahuje precizní analýzu dané problematiky a též relevantní doporučení v oblasti AF, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@mt15
"Alternatieve beleggingsfondsen, zoals hedgefondsen en private-equityfondsen, hebben ontegenzeggelijk hun steentje bijgedragen aan het ontstaan van de huidige wereldwijde crisis. Er wordt nu niet alleen hier in de EU, maar ook in de VS gekeken naar de mogelijkheden om ze te reguleren. Onderhavig verslag sluit aan op het verslag-Rasmussen en het verslag-Lehne (beide van 2008) en behandelt het voorstel voor een richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AFIM). Het verslag omvat een overzichtelijke analyse van het probleem van de alternatieve beleggingsfondsen, evenals een beschrijving van de belangrijkste punten: de regulering van de activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsfondsen, met inbegrip van de introductie van een gemeenschappelijk Europees paspoort; de verplichting voor beheerders van alternatieve beleggingsfondsen om voor elk door hen beheerd alternatief fonds een onafhankelijke taxateur aan te trekken om de activa te waarderen; de vereiste de transparantie van alternatieve beleggingsfondsen en marktregels te vergroten, en tot slot de regulering van baissetransacties. Met de richtlijn kunnen lidstaten tevens beheerders toestemming geven om alternatieve fondsen aan te bieden aan niet-professionele beleggers. Er zijn echter ook bezwaren gemaakt tegen de voorgestelde regelgeving (denk aan het verslag-Larosière, de Turner Review en de reactie van de Alternative Investment Management Association). Indien de richtlijn in kwestie wordt aangenomen, leidt dat naar waarschijnlijkheid niet tot grote veranderingen voor alternatieve beleggingsfondsen in de Tsjechische Republiek, gezien de reeds verregaande Tsjechische regelgeving op dit vlak. Het verslag van de heer Jean-Paul Gauzès bevat mijns inziens een nauwkeurige analyse van de problematiek, alsook zinnige voorstellen ten aanzien van alternatieve beleggingsfondsen, en daarom zou ik willen aanbevelen het in zijn huidige gedaante goed te keuren."@nl3
"Fundusze alternatywne takie jak fundusze hedgingowe i prawdopodobnie przyczyniły się swoimi działaniami do wywołania trwającego światowego kryzysu, a kwestię ich regulacji omawia się obecnie nie tylko w UE, lecz także w Stanach Zjednoczonych. Przedmiotowe sprawozdanie odnosi się do sprawozdań panów posłów Rasmussena i Lehnego z 2008 roku, a jego tematem jest wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W sprawozdaniu przeanalizowano skrótowo problem funduszy alternatywnych, poruszając najważniejsze kwestie: uregulowanie działalności zarządzających funduszami alternatywnymi, w tym wprowadzenie wspólnego paszportu europejskiego; nałożony na zarządzających funduszami alternatywnymi obowiązek ustanowienia niezależnego podmiotu dokonującego wyceny aktywów w odniesieniu do każdego zarządzanego funduszu alternatywnego; wymóg zwiększenia przejrzystości funduszy alternatywnych i dyscypliny rynkowej oraz uregulowanie krótkiej sprzedaży. Dyrektywa umożliwia też państwom członkowskim zezwolenie zarządzającym na oferowanie funduszy alternatywnych również inwestorom nieprofesjonalnym. Z drugiej strony pojawiły się zastrzeżenia wobec proponowanych regulacji wyrażone m.in. w sprawozdaniu Larosière’a, sprawozdaniu lorda Turnera oraz wypowiedziach przedstawicieli zrzeszającego zarządzających inwestycjami alternatywnymi Alternative Investment Management Association. Przyjęcie tej dyrektywy nie powinno oznaczać znaczących zmian dla funduszy alternatywnych w Republice Czeskiej ze względu na wysoki poziom obecnych czeskich uregulowań w tej dziedzinie. Ogólnie rzecz biorąc sądzę, że sprawozdanie przedłożone przez pana posła Gauzèsa zawiera poprawną analizę omawianej kwestii oraz stosowne zalecenia co do funduszy alternatywnych, zalecam więc jego przyjęcie we wnioskowanej postaci."@pl16
"Os fundos alternativos, tais como os fundos com cobertura de risco ou os fundos de participações privadas, contribuíram provavelmente, através das suas actividades, para a crise mundial que estamos a viver, e a questão da sua regulamentação está actualmente a ser discutida não só na UE, mas também nos Estados Unidos. O presente relatório está relacionado com os relatórios Rasmussen e Lehne, ambos de 2008, e ocupa-se da proposta de uma directiva relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos. O relatório apresenta uma breve análise do problema dos fundos alternativos, que inclui uma descrição dos pontos principais: a regulação da actividade dos gestores de fundos alternativos, incluindo a criação de um passaporte europeu único, a obrigação de os gestores de fundos alternativos nomearem um avaliador de activos independente para cada fundo alternativo que gerem, um requisito que obriga a aumentar a transparência dos fundos alternativos, disciplinas relativas aos mercados e a regulamentação das vendas a descoberto. A directiva também permite que os Estados-Membros autorizem os gestores a oferecerem também os fundos alternativos a investidores não profissionais. Por outro lado, há objecções ao regulamento proposto, tais como o relatório Larosière, o relatório Turner ( ), e a reacção da Alternative Investment Management Association. A adopção da presente directiva não deverá acarretar mudanças significativas para os fundos alternativos na República Checa, devido ao elevado nível dos regulamentos checos vigentes sobre esta matéria. Em termos globais, penso que o relatório apresentado pelo meu colega, senhor deputado Gauzès, contém uma análise correcta desta questão, bem como recomendações relevantes sobre os fundos alternativos, pelo que recomendo que seja aprovado na versão proposta."@pt17
"Fondurile alternative, cum ar fi fondurile speculative sau fondurile de capital privat, au contribuit probabil prin acţiunile lor la actuala criza globală şi problema reglementării lor este în prezent dezbătută nu numai în UE, ci şi în SUA. Prezentul raport se referă la rapoartele elaborate de dl Rasmussen şi de dl Lehne, ambele din 2008, şi are ca obiect propunerea de directivă privind administratorii fondurilor de investiţii alternative. Raportul oferă o analiză succintă a problemei fondurilor alternative, inclusiv o descriere a punctelor-cheie: reglementarea activităţii administratorilor de fonduri alternative, inclusiv crearea unui paşaport european unic; obligaţia administratorilor de fonduri alternative de a numi un evaluator de active independent pentru fiecare fond alternativ pe care îl administrează; o cerinţă de a spori transparenţa fondurilor alternative, precum şi disciplina pieţei şi reglementarea vânzărilor în lipsă. De asemenea, directiva oferă statelor membre posibilitatea de a le permite administratorilor să ofere fonduri alternative şi investitorilor neprofesionişti. Pe de altă parte, există obiecţii la propunerea de regulament, cum ar fi raportul Larosière, raportul Turner şi reacţia Asociaţiei Administratorilor de Fonduri Alternative. Adoptarea acestei directive nu ar trebui să implice modificări importante pentru fondurile alternative din Republica Cehă, din cauza nivelului ridicat de reglementări cehe în vigoare în acest domeniu. În general, cred că raportul prezentat de colegul meu deputat, dl Gauzès, conţine o analiză exactă a acestei probleme, precum şi recomandări relevante cu privire la fondurile alternative şi, prin urmare, recomand aprobarea sa în forma propusă."@ro18
"Alternatívne fondy, ako napríklad hedžové fondy alebo súkromné kapitálové fondy, zrejme prispeli svojím dielom k prebiehajúcej globálnej kríze a otázka ich regulácie je v súčasnosti predmetom diskusie nielen v EÚ, ale aj v USA. Súčasná správa sa vzťahuje na správu pána Rasmussena a správu pána Lehneho, obe z roku 2008, a zaoberá sa návrhom smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov. Správa poskytuje súhrnnú analýzu problému alternatívnych fondov vrátane popísania kľúčových otázok: regulácie činnosti správcov alternatívnych fondov vrátane vytvorenia jednotného európskeho povolenia, povinnosti správcov alternatívnych fondov vymenovať nezávislého odborníka na ocenenie aktív pre každý alternatívny fond, ktorý spravujú, požiadavky zvýšiť transparentnosť alternatívnych fondov a trhovú disciplínu a regulácie predaja nakrátko. Smernica umožňuje aj členským štátom, aby povolili správcom ponúkať alternatívne fondy aj neprofesionálnym investorom. Na druhej strane sa objavujú námietky voči navrhovanej regulácii, napríklad správa pána Larosièra, Turnerov prieskum a reakcia Asociácie manažmentu alternatívnych investícií. Prijatie tejto smernice by nemalo znamenať výraznú zmenu pre alternatívne fondy v Českej republike z dôvodu vysokej úrovne súčasnej regulácie v tejto oblasti v Českej republike. Celkovo si myslím, že predložená správa kolegu poslanca Jeana-Paula Gauzèsa obsahuje presnú analýzu danej problematiky a aj relevantné odporúčania týkajúce sa alternatívnych fondov, a preto odporúčam jej prijatie v navrhovanej forme."@sk19
"Alternativni skladi, kot so hedge skladi ali skladi zasebnega kapitala, so s svojimi dejanji verjetno prispevali k še vedno trajajoči svetovni krizi, o vprašanju njihove ureditve pa se trenutno ne razpravlja samo v EU, temveč tudi v ZDA. Omenjeno poročilo se nanaša na poročili gospoda Rasmussena in gospoda Lehneja, oba iz leta 2008, in obravnava predlog direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov. Poročilo vsebuje povzetek analize težave alternativnih skladov, vključno z opisom ključnih točk: ureditev dejavnosti upraviteljev alternativnih investicijskih skladov, vključno z oblikovanjem enotnega evropskega potnega lista; obveznost upraviteljev alternativnih investicijskih skladov, da imenujejo neodvisnega cenilca za vsak alternativni sklad, ki ga upravljajo; zahteva, da se poveča preglednost alternativnih skladov in tržnih disciplin, ter ureditev prodaje na kratko. Direktiva državam članicam omogoča tudi, da upraviteljem dovolijo, da alternativne sklade ponujajo tudi neprofesionalnim vlagateljem. Po drugi strani obstajajo pripombe glede predlagane ureditve, kot so poročilo gospoda Larosièra, Turnerjev pregled in odziv Združenja upraviteljev alternativnih investicijskih skladov. Sprejetje te direktive ne bi smelo prinesti bistvenih sprememb za alternativne sklade v Češki republiki, ker so obstoječi češki predpisi na tem področju na visoki stopnji. Na splošno menim, da poročilo, ki ga je predložil moj kolega gospod Gauzès, vsebuje točno analizo tega vprašanja kot tudi ustrezna priporočila za alternativne sklade, zato priporočam, da se sprejme v predlagani obliki."@sl20
"Förvaltare av alternativa fonder, som hedgefonder eller private equity-fonder, bidrog troligen till den pågående globala krisen genom sitt sätt att agera och frågan om huruvida och på vilket sätt de bör regleras är något man diskuterar, inte bara i EU utan även i Förenta staterna. Det betänkande vi nu debatterar har anknytning till Poul Nyrup Rasmussens och Klaus-Heiner Lehnes betänkanden från 2008 och behandlar förslaget till direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Betänkandet ger en sammanfattad analys av problemet med alternativa fonder och en beskrivning av de viktiga punkterna, det vill säga att reglera den verksamhet som förvaltare av AIF-fonder bedriver, inbegripet att införa ett standardiserat europeiskt marknadsföringstillstånd, skyldighet för fondförvaltarna att utse ett oberoende värderingsorgan för varje alternativ fond de förvaltar, krav på att förbättra öppenheten kring alternativa fonder och marknadsordningar och reglering av blankningstransaktioner. Direktivet gör det också möjligt för medlemsstaterna att låta förvaltare erbjuda alternativa fonder också till icke-professionella investerare. Å andra sidan finns det invändningar mot de föreslagna reglerna, såsom Larosièrerapporten, Turnerrapporten och reaktionen från . Om detta direktiv antas skulle det inte innebära några större förändringar för alternativa fonder i Tjeckien på grund av den höga nivå som tjeckisk lagstiftning håller på detta område. På det stora hela anser jag att det betänkande som min kollega Jean-Paul Gauzès har lagt fram innehåller en riktig analys av denna fråga och även relevanta rekommendationer för alternativa fonder och därför rekommenderar jag att vi antar det i den form det nu har."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph