Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-10-Speech-3-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101110.16.3-155"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je vous remercie. Je pense que Didier Reynders le dira tout à l’heure à son tour. Je voudrais remercier le Parlement pour son attitude extrêmement constructive durant toute la durée assez longue de ces négociations, et le débat que nous venons d’avoir en est une confirmation. Tout à l’heure, M. Klinz disait «plus de transparence». J’ai toujours pensé que la transparence était la condition préalable de la responsabilité pour tous les acteurs des services financiers. Et voilà pourquoi, en effet, dans ce secteur-là, nous mettons ensemble de la transparence, de la lumière sur des gens qui, probablement, n’en avaient pas vraiment l’habitude. Et je ne crois pas, je le dis pour marquer mon désaccord avec Mme Andreasen, que cette transparence soit un handicap pour la compétitivité de l’industrie financière. Je pense même que c’est le contraire. Je l’avais exprimé devant vous le 13 janvier: cette industrie financière a intérêt en Europe – c’est un avantage compétitif vis-à-vis des autres régions du monde – à être désormais, pièce par pièce – et nous n’avons pas fini, Mesdames et Messieurs les députés –, assise sur des bases plus saines, plus transparentes, plus responsables – et pour dire ce que je pense – souvent un peu plus morales. C’est la première fois qu’on introduit des règles européennes dans ce secteur très important comme M. Balz l’a rappelé. Elles contribueront de manière significative à atteindre plusieurs objectifs ambitieux avec de vrais progrès, M. Bullman a utilisé ce mot tout à l’heure pour marquer le travail qui a été fait par votre Parlement aux côtés du Conseil et de la Commission. Les progrès, c’est l’amélioration de la surveillance des risques systémiques, c’est une protection accrue de l’investisseur, comme l’a dit la présidente Sharon Bowles. C’est une transparence sensiblement accrue dans le secteur du M. Hökmark a rappelé l’importance de ce secteur. Et enfin, un véritable marché unique pour les fonds alternatifs d’investissement pour les investisseurs institutionnels. M. Kamall a rappelé son souci, que je partage, qu’il n’y ait pas de discriminations. Oui, il n’y a pas de discriminations, il y a simplement une exigence, et je pense que c’est bien ainsi. Enfin, je veux rappeler à tous ceux qui auraient espéré aller plus loin, qu’il s’agit-là d’un compromis, d’un compromis dynamique. Nous ne sommes dans un monde idéal, Mme Regner a dit ce mot tout à l’heure. C’est vrai. Beaucoup de progrès auraient été probablement souhaités ou souhaitables au-delà du compromis sur lequel vous allez vous prononcer, mais c’est un compromis dynamique et cette législation pourra évoluer dans les années à venir dans le cas des clauses de révision. Je le dis à M. Giegold, à M. Klute, il y aura des rendez-vous, nous reviendrons notamment sur les questions du marketing passif et sur le rôle de l’ESMA. M. Karas vient d’en dire un mot; M. Goebbels, tout à l’heure, a très justement rappelé l’importance de l’ESMA. Monsieur Goebbels, 72 pouvoirs spécifiques, vous l’avez dit tout à l’heure, dans onze typologies différentes, c’est un vrai pouvoir qu’aura l’ESMA, et nous le devons en grande partie au Parlement. Donc, je remercie chacune et chacun d’entre vous. Tout à l’heure, j’ai entendu la plupart, la quasi-totalité des orateurs, au nom de tous les groupes, même ceux qui ne voteront probablement pas ce texte, rendre hommage à la disponibilité, à la compétence de votre rapporteur, Jean-Paul Gauzès, à la qualité des relations qu’il a su nouer. Je ne crois pas qu’il aura le temps de prendre un congé de paternité, parce qu’il y a plein d’autres choses à faire dans les semaines qui viennent, mais, en tout cas, je voudrais, en remerciant de mon côté l’ensemble de l’équipe de la Commission qui a travaillé, qui est à mes côtés ce soir, m’associer personnellement, au nom de la Commission européenne, aux témoignages de gratitude et de remerciement qui ont été adressés à votre rapporteur, M. Gauzès, pour la grande qualité de son travail."@fr8
lpv:translated text
"Děkuji vám, paní předsedající. Podle mého názoru vám bude děkovat i pan Reynders, až na něj přijde řada. Chci Parlamentu poděkovat za jeho nesmírně konstruktivní přístup během těchto poměrně dlouhých jednání, o němž svědčí i rozprava, kterou jsme právě vedli. Pan Klinz hovořil ve svém vystoupení o „větší průhlednosti“. Vždy jsem věřil, že průhlednost je zásadním prvkem odpovědnosti v celém odvětví finančních služeb. Což je v podstatě důvod, proč v současné době právě v tomto odvětví spolupracujeme na vytvoření transparentnosti, díky níž se v záři reflektorů ocitnou lidé, kteří na to pravděpodobně nejsou zvyklí. Na rozdíl od paní Andreasenové se nedomnívám, že bude tato průhlednost narušovat konkurenceschopnost finančního odvětví. Myslím si, že by měla mít zcela opačný efekt. Dne 13. ledna jsem vám vysvětlil, že Evropa je pro finanční odvětví atraktivní: v této oblasti máme zjevně konkurenční výhodu oproti jiným regionům světa. Finanční odvětví má zájem, aby byly postupně, krok za krokem – neboť jsme, dámy a pánové, ještě neskončili – vytvořeny zdravější, transparentnější a důvěryhodnější základy. Podle mého názoru se bude ve skutečnosti často jednat o základy trochu více etické. Jak nám připomenul pan Balz, je to poprvé, co jsme pro tento rozhodující sektor zavedli evropská pravidla. Tato pravidla budou hrát naprosto zásadní úlohu pro dosahování celé řady ambiciózních cílů, ale také v uskutečňování skutečného pokroku – abych použil slova, která tu před chvílí použil pan Bullman, když tak pojmenoval práci vykonanou touto sněmovnou v součinnosti s Radou a Komisí. Pokrok znamená zlepšení dohledu nad systémovým rizikem; znamená větší ochranu investorů, jak zdůraznila paní Bowlesová. Znamená daleko víc průhlednosti v odvětví soukromých kapitálových fondů. Pan Hökmark poukázal na význam tohoto sektoru. A konečně pokrok znamená vytvoření skutečně jednotného trhu alternativních investičních fondů pro institucionální investory. Pan Kamall zopakoval své obavy, které sdílím i já, že by zde neměla existovat žádná diskriminace. Namísto diskriminace nyní máme soubor jednoduchých požadavků. Podle mne je to správné řešení. Chtěl bych připomenout těm, kteří doufali, že půjdeme ještě dále, že toto je kompromis, dynamický kompromis. Nežijeme v dokonalém světě, jak nám právě připomněla paní Regnerová. To je pravda. Možná jsme zde chtěli být ambicióznější než kompromisní znění, o němž budete hlasovat, ale toto je dynamický kompromis a ustanovení o přezkumu znamená, že právní předpis se bude moci v nadcházejících letech vyvíjet. Panu Giegoldovi a panu Klutemu mohu říci, že dojde k dalším diskusím a že se budeme vracet zejména k otázce pasivního marketingu a úloze Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Evropský orgán pro cenné papíry, to je bod, který zde nadnesl pan Karas před chvílí, zatímco pan Goebbels nám již dříve zcela správně připomenul důležitost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Pane Goebbelsi, zmínil jste 72 specifických pravomocí v 11 různých kategoriích. Znamená to, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy bude mít skutečnou pravomoc, a velkou měrou je to výsledek úsilí Parlamentu. Dovolte mi tedy poděkovat vám všem. Téměř všichni řečníci, ze všech politických skupin, a dokonce i ti, kteří pravděpodobně pro návrh hlasovat nebudou, složili hold zpravodaji, panu Gauzèsovi, za jeho vnímavost, jeho odbornost a za kvalitu vztahů, které vybudoval. Nemyslím si, že budeme mít čas si vzít rodičovskou dovolenou, protože nás čeká v nadcházejících měsících skutečně hodně práce. Rád bych nicméně vyjádřil své poděkování všem členům týmu Komise, kteří se mnou spolupracovali a jsou dnes večer i zde, a chtěl bych se také osobně i jménem Evropské komise připojit k unisonu díků a vděčnosti na adresu pana zpravodaje Gauzèse za skvěle odvedenou práci."@cs1
"Fru formand! Jeg formoder, at hr. Reynders også vil takke Dem, når det bliver hans tur til at tale. Jeg vil gerne takke Europa-Parlamentet for dets yderst konstruktive tilgang under disse ret langtrukne forhandlinger, hvilket er kommet til udtryk under denne forhandling. Hr. Klinz talte tidligere om "mere gennemsigtighed". Jeg har altid set gennemsigtighed som et væsentligt træk af ansvarlighed inden for hele sektoren for finansielle tjenesteydelser. Derfor samarbejder vi nu i denne sektor om at skabe gennemsigtighed og føre folk, der er uvante med det skarpe lys, i søgelyset. I modsætning til fru Andreasen mener jeg ikke, at denne gennemsigtighed vil hæmme finansindustriens konkurrenceevne. Jeg tror, at den vil have den stik modsatte effekt. Den 13. januar forklarede jeg Dem, at Europa er attraktiv for finansindustrien: Det er der, vi har en konkurrencefordel i forhold til andre områder af verden. Finanssektoren har en interesse i gradvist og stykke for stykke – for vi er ikke nået til vejs ende endnu – at skabe et sundere, mere gennemsigtigt og mere pålideligt fundament. Efter min mening vil dette fundament faktisk ofte blive lidt mere etisk. Som hr. Balz mindede os om, er det første gang, at vi har indført EU-regler for denne nøglesektor. Disse regler kommer til at få afgørende betydning for, at vi kan nå en række ambitiøse mål og skabe ægte fremskridt – det ord, som hr. Bullmann tidligere brugte til at beskrive indsatsen fra Parlamentet sammen med Rådet og Kommissionen. Fremskridt betyder en forbedring af tilsynet med systemiske risici. Det betyder større beskyttelse af investorer, sådan som fru Bowles påpegede. Det betyder en del mere gennemsigtighed i private equity-industrien. Hr. Hökmark har understreget betydningen af denne industri. Og endelig betyder det oprettelse af et ægte indre marked for alternative investeringsfonde for institutionelle investorer. Hr. Kamall har gentaget sit ønske om – hvilket jeg deler med ham – at der ikke skal være diskrimination. I stedet for diskrimination har vi nu et sæt enkle krav. Det er efter min mening den rigtige løsning. Jeg vil gerne minde alle dem, der håbede på et mere vidtgående direktiv, om, at det er et kompromis, et dynamisk kompromis. Vi lever ikke i en perfekt verden, sådan som fru Regner netop har sagt. Det er sandt. Vi ønskede måske langt større fremskridt end det, der er at finde i den kompromistekst, vi skal stemme om, men det er et dynamisk kompromis, og revisionsklausulerne betyder, at loven kan udvikles i de kommende år. Jeg kan fortælle hr. Giegold og hr. Klute, at der bliver flere drøftelser, og at vi i særdeleshed vil vende tilbage til spørgsmålet om passiv markedsføring og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndigheds (ESMA) rolle. Sidstnævnte var et punkt, som hr. Karas netop har taget op, mens hr. Goebbels tidligere med rette mindede os om ESMA's betydning. Hr. Goebbels nævnte 72 særlige beføjelser inden for 11 forskellige kategorier. Det betyder, at ESMA vil have ægte beføjelser, hvilket primært skyldes Parlamentets indsats. Jeg vil derfor gerne takke alle medlemmer af Europa-Parlamentet. Tidligere roste næsten alle talere fra alle de forskellige grupper – selv dem, der nok ikke stemmer for denne tekst – ordføreren hr. Gauzès for hans modtagelighed og ekspertise samt for kvaliteten af de forbindelser, han har opbygget. Jeg tror ikke, at han får tid til at tage barselsorlov, da der er meget arbejde at gøre i de kommende uger. Jeg vil ikke desto mindre takke hele det hold fra Kommissionen, der har samarbejdet med mig, og som er til stede her i aften, og jeg vil både personligt og på vegne af Kommissionen tilslutte mig koret af lovprisninger af ordføreren, hr. Gauzès, for hans fortrinlige arbejde."@da2
"Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich nehme an, dass auch Herr Reynders Ihnen danken wird, wenn er an der Reihe ist. Ich danke dem Parlament für seine unglaublich konstruktive Herangehensweise während dieser ziemlich langatmigen Verhandlungen, wie in der soeben geführten Diskussion zur Sprache gebracht wurde. Herr Klinz hat zuvor von „mehr Transparenz“ gesprochen. Ich glaube seit jeher, dass Transparenz ein wesentliches Merkmal der Verantwortung im Bereich der finanziellen Dienstleistungen darstellt. Aus diesem Grund arbeiten wir in ebendiesem Bereich nun mit vereinten Kräften daran, Transparenz zu schaffen, Licht auf Personen zu werfen, die daran wohl nicht gewöhnt waren. Im Gegensatz zu Frau Andreasen glaube ich nicht, dass diese Transparenz die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzsektors behindern wird. Vielmehr wird es genau den gegenteiligen Effekt haben. Am 13. Januar habe ich Ihnen dargelegt, dass Europa für den Finanzsektor sehr attraktiv ist. Hierin liegt unser Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Regionen der Welt. Der Finanzsektor hat Interesse, schrittweise, Stück für Stück – denn, meine Damen und Herren, wir sind noch nicht fertig – gesündere, transparentere und vertrauenswürdigere Grundlagen zu schaffen. Und ich denke, dass diese Grundlagen in vielen Fällen ethisch wertvoller sein werden. Wie Herr Balz uns in Erinnerung gerufen hat, ist dies das erste Mal, dass wir europäische Vorschriften für diesen Schlüsselsektor eingeführt haben. Diese Vorschriften werden eine wichtige Rolle dabei spielen, die ganze Bandbreite ehrgeiziger Zielsetzungen zu erreichen und reale Verbesserungen zu erzielen – der Ausdruck, den Herr Bullmann verwendet hat, um die Arbeit dieses Parlaments gemeinsam mit dem Rat und der Kommission zu beschreiben. Verbesserungen, damit ist die Verbesserung der Aufsicht über Systemrisiken gemeint und ein besserer Schutz für Investoren, wie Frau Bowles betont hat. Es bedeutet viel mehr Transparenz im Private-Equity-Bereich. Herr Hökmark hat die Bedeutung dieses Bereichs hervorgehoben. Nicht zuletzt bedeutet, dass die Schaffung eines echten Binnenmarktes für alternative Investitionsfonds für institutionelle Anleger. Herr Kamall hat seine Bedenken dahingehend bekräftigt, dass es keine Diskriminierung geben sollte. Ich teile diese Bedenken. Statt Diskriminierung haben wir jetzt eine Reihe einfacher Anforderungen. Ich denke, das ist die richtige Lösung. Ich möchte all jene, die gehofft haben, weiter zu gehen, daran erinnern, dass das ein Kompromiss ist, ein dynamischer Kompromiss. Die Welt, in der wir leben, ist nicht perfekt, wie Frau Regner uns gerade eben in Erinnerung gerufen hat. Das ist wahr. Wir hätten vielleicht gerne größere Fortschritte gesehen, als dieser Kompromisstext, über den Sie abstimmen werden, enthält, aber es handelt sich um einen dynamischen Kompromiss, und die Überprüfungsklauseln bedeuten, dass die Rechtsvorschriften sich in den kommenden Jahren noch ändern können. Herrn Giegold und Herrn Klute möchte ich sagen, dass es weitere Gespräche geben wird und dass wir insbesondere auf die Frage des passiven Vertriebs und die Rolle der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) zurückkommen werden. Letzteres ist gerade eben von Herrn Karas zur Sprache gebracht worden, während Herr Goebbels uns zuvor zu Recht an die Bedeutung der ESMA erinnert hat. Herr Goebbels, Sie haben von 72 spezifischen Befugnissen im Rahmen von 11 Kategorien gesprochen. Das bedeutet, dass die ESMA echte Befugnisse haben wird, und das verdanken wir großteils den Bemühungen des Parlaments. Lassen Sie mich Ihnen allen danken. Fast alle Redner, quer durch alle Fraktionen, sogar jene, die wahrscheinlich nicht für diesen Text stimmen, haben den Berichterstatter Herrn Gauzès für seine Offenheit, seine Expertise und die Qualität der von ihm aufgebauten Beziehungen gewürdigt. Ich fürchte, für einen Elternurlaub wird nicht viel Zeit bleiben, denn in den kommenden Wochen gibt es noch viel zu tun. Ich möchte der gesamten Kommissionsteam danken, mit dem ich zusammengearbeitet habe und das heute Abend anwesend ist, und ich möchte mich, sowohl persönlich als auch im Namen der Europäischen Kommission, den Danksagungen an den Berichterstatter Herrn Gauzès für seine hervorragende Arbeit anschließen."@de9
"Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι ο κ. Reynders θα σας ευχαριστήσει επίσης όταν έρθει η σειρά του να μιλήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την εξαιρετικά εποικοδομητική του στάση κατά τη διάρκεια αυτών των αρκετά παρατεταμένων διαπραγματεύσεων, όπως φάνηκε και από τη συζήτηση που μόλις ολοκληρώσαμε. Ο κ. Klinz έκανε λόγο νωρίτερα για «περισσότερη διαφάνεια». Ανέκαθεν πίστευα ότι η διαφάνεια είναι θεμελιώδες στοιχείο υπευθυνότητας στον ευρύτερο τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτός είναι και λόγος για τον οποίο σήμερα συνεργαζόμαστε ώστε να εγγυηθούμε τη διαφάνεια στον συγκεκριμένο τομέα, φωτίζοντας τη δραστηριότητα ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ίσως συνηθισμένοι στα φώτα της δημοσιότητας. Αντίθετα με την κ. Andreasen, δεν πιστεύω ότι αυτή η διαφάνεια θα ορθώσει εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας. Εκτιμώ ότι θα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Στις 13 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, σας είχα εξηγήσει ότι η Ευρώπη είναι ελκυστική για τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία: αυτός είναι ο τομέας στον οποίο έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων περιοχών του κόσμου. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας ενδιαφέρεται σταδιακά, βήμα προς βήμα –διότι, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει το έργο μας– να δημιουργήσει πιο υγιείς, διαφανείς και αξιόπιστες βάσεις. Μάλιστα, κατά τη γνώμη μου, αυτές οι βάσεις θα είναι συχνά λίγο πιο ηθικές. Όπως μας υπενθύμισε ο κ. Balz, αυτή είναι η πρώτη φορά που θεσπίζουμε ευρωπαϊκούς κανόνες για τον συγκεκριμένο καίριας σημασίας τομέα. Οι κανόνες αυτοί θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην υλοποίηση μιας σειράς φιλόδοξων στόχων και στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου – αυτήν τη λέξη χρησιμοποίησε προ ολίγου ο κ. Bullmann για να περιγράψει το έργο που επιτελεί το Κοινοβούλιο σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η πρόοδος συνεπάγεται βελτίωση της παρακολούθησης των συστημικών κινδύνων· συνεπάγεται αυξημένη προστασία των επενδυτών, όπως επεσήμανε η κ. Bowles. Συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια στον κλάδο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Ο κ. Hökmark υπογράμμισε τη σπουδαιότητα αυτής της βιομηχανίας. Και, τέλος, συνεπάγεται τη δημιουργία μιας πραγματικά κοινής αγοράς για τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και τους θεσμικούς επενδυτές. Ο κ. Kamall επανέλαβε την ανησυχία του, την οποία συμμερίζομαι, για το ενδεχόμενο δημιουργίας διακρίσεων. Αντί για διακρίσεις, έχουμε πλέον υιοθετήσει μια σειρά απλών απαιτήσεων. Εκτιμώ ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Υπενθυμίζω σε όσες και όσους ήλπιζαν ότι θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο ότι αυτό που έχουμε εξασφαλίσει εν προκειμένω είναι μια συμβιβαστική λύση, η οποία αποτελεί όμως δυναμικό συμβιβασμό. Δεν ζούμε σε τέλειο κόσμο, όπως μας υπενθύμισε προηγουμένως η κ. Regner. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ίσως να προσδοκούσαμε πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από αυτή που διαπιστώνουμε στο συμβιβαστικό κείμενο το οποίο θα θέσετε σε ψηφοφορία, όμως έχουμε να κάνουμε με έναν δυναμικό συμβιβασμό και οι ρήτρες αναθεώρησης σημαίνουν ότι η νομοθεσία αυτή θα μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω τα προσεχή έτη. Μπορώ να διαβεβαιώσω τον κ. Giegold και τον κ. Klute ότι θα υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις και ότι θα επανέλθουμε, ειδικότερα, στο ζήτημα του παθητικού μάρκετινγκ και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ). Ο ρόλος της εν λόγω αρχής επισημάνθηκε προ ολίγου από τον κ. Karas, ενώ ο κ. Goebbels ορθώς μας υπενθύμισε νωρίτερα τη σπουδαιότητα της ΕΑΚΑΑ. Κύριε Goebbels, αναφέρατε 72 ειδικές αρμοδιότητες, εντός 11 διαφορετικών κατηγοριών. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΑΚΑΑ θα διαθέτει ουσιαστικές αρμοδιότητες, και αυτό το οφείλουμε εν πολλοίς στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλες και όλους προσωπικά. Νωρίτερα, σχεδόν όλοι οι ομιλητές, από όλες τις πολιτικές ομάδες, ακόμη και όσες είναι απίθανο να υπερψηφίσουν αυτό το κείμενο, απέδωσαν εύσημα στον εισηγητή, κ. Gauzès, για τη δεκτικότητά του, για την εμπειρογνωμοσύνη του και για την ποιότητα των σχέσεων που καλλιέργησε. Δεν νομίζω ότι θα έχει χρόνο να λάβει γονική άδεια, καθότι τις προσεχείς εβδομάδες μας περιμένει πολλή δουλειά ακόμη. Ωστόσο, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλα τα μέλη της ομάδας της Επιτροπής που συνεργάστηκαν μαζί μου και βρίσκονται εδώ απόψε, ενώ θα ήθελα να προσθέσω και τις δικές μου ευχαριστίες, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη χορεία των ευχαριστιών και εκφράσεων ευγνωμοσύνης που απευθύνθηκαν στον εισηγητή, κ. Gauzès, τιμώντας το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε."@el10
"Thank you, Madam President. I imagine that Mr Reynders will also be thanking you when his turn comes. I would like to thank Parliament for its incredibly constructive approach during these rather lengthy negotiations, as evidenced by the debate that we have just had. Mr Klinz spoke earlier about ‘more transparency’. I have always believed that transparency is an essential feature of responsibility within the entire financial services sector. Which is why, in that very sector, we are now working together to create transparency, putting people under the spotlight who are probably unaccustomed to the glare. Unlike Mrs Andreasen, I do not think that this transparency will hamper the finance industry’s competitiveness. I think it will have quite the opposite effect. Back on 13 January, I explained to you that Europe is attractive to the financial industry: that is where we have the competitive edge over other regions of the world. The financial sector has an interest in gradually, piece by piece – because, ladies and gentlemen, we have not yet finished – creating healthier, more transparent and more trustworthy foundations. In fact, in my view, those foundations will often be a little more ethical. As Mr Balz reminded us, this is the first time that we have introduced European rules for this key sector. These rules will play a vital role in achieving a range of ambitious objectives and making real progress – the word used by Mr Bullmann earlier to describe the work done by this Parliament in conjunction with the Council and Commission. Progress means improving the supervision of systemic risk; it means greater protection for investors, as Mrs Bowles pointed out. It means a great deal more transparency in the private equity industry. Mr Hökmark has stressed the importance of that industry. And lastly, it means creating a real single market for alternative investment funds for institutional investors. Mr Kamall has reiterated his concern, which I share, that there should be no discrimination. Instead of discrimination, we now have a set of simple requirements. I think that is the right solution. I would like to remind all those who hoped to go further, that this is a compromise, a dynamic compromise. We do not live in a perfect world, as Mrs Regner reminded us just now. That is true. We might have wanted to see a lot more progress than is found in the compromise text on which you will be voting, but it is a dynamic compromise and the review clauses mean that legislation will be able to evolve in the years to come. I can tell Mr Giegold and Mr Klute that there will be further discussions and that we will be returning in particular to the question of passive marketing and the role of the European Securities and Markets Authority (ESMA). The latter was a point raised just now by Mr Karas, while Mr Goebbels rightly reminded us earlier of the importance of the ESMA. Mr Goebbels, you mentioned 72 specific powers, within 11 different categories. This means that the ESMA will have real powers, and we owe this largely to Parliament’s efforts. So let me thank each and every one of you. Earlier, almost all of the speakers, from across all the groups, even those who are unlikely to vote in favour of this text, paid tribute to the rapporteur, Mr Gauzès, for being so receptive, for his expertise and for the quality of the relationships he has built. I do not think that he will have time to take parental leave, because there is a lot more work to be done in the coming weeks. Nevertheless, I would like to express my thanks to the whole Commission team who worked with me and are here this evening, and I would also like to add my voice, both personally and on behalf of the European Commission, to the chorus of thanks and gratitude addressed to the rapporteur, Mr Gauzès, in honour of his excellent work."@en4
"Gracias, señora Presidenta. Imagino que el señor Reynders también le dará las gracias cuando le llegue su turno. Me gustaría dar las gracias al Parlamento por su enfoque increíblemente constructivo durante estas negociaciones bastante largas, como ha quedado patente en el debate que acabamos de celebrar. El señor Klinz antes habló de «más transparencia». Siempre he creído que la transparencia es un elemento esencial de responsabilidad en todo el sector de los servicios financieros. Por esa razón, en ese sector concretamente, ahora estamos trabajando para introducir transparencia, poner el foco de atención sobre personas que probablemente no estén acostumbradas a la luz. A diferencia de la señora Andreasen, no creo que esta transparencia obstaculice la competitividad de la industria financiera. Creo que tendrá el efecto contrario. Volviendo al 13 de enero, expliqué que Europa es atractiva para la industria financiera, esa es nuestra ventaja competitiva respecto a otras regiones del mundo. El sector financiero tiene interés en, poco a poco, —porque, Señorías, todavía no hemos terminado— crear gradualmente una base más sólida, más transparente y más confiable. De hecho, en mi opinión, esta base será un poco más ética. Como nos ha recordado el señor Balz, es la primera vez que hemos introducido normas europeas en este sector clave. Dichas normas desempeñarán un papel vital a la hora de lograr una amplia gama de objetivos ambiciosos y realizar avances reales —la palabra utilizada por el señor Bullmann anteriormente para describir el trabajo realizado por este Parlamento junto al Consejo y la Comisión—. El progreso significa mejorar la supervisión de los riesgos sistémicos, significa una mayor protección de los inversores, como ha señalado la señora Bowles. Significa mucha más transparencia en la industria del capital riesgo. El señor Hökmark ha hecho hincapié en la importancia de dicha industria. Y por último, significa un verdadero mercado único para los fondos de inversión alternativos para inversores institucionales. El señor Kamall ha reiterado su preocupación, la cual comparto, de que no debe haber discriminación. En lugar de discriminación, ahora tenemos un conjunto de requisitos sencillos. Creo que es la solución correcta. Me gustaría recordar a todos aquellos que esperaban ir más lejos, que esto es un compromiso, un compromiso dinámico. No vivimos en un mundo perfecto, como nos acaba de recordar la señora Regner. Eso es cierto. Quizás hubiéramos querido ver muchos más avances en el texto de compromiso que votarán, pero es un compromiso dinámico y las cláusulas de revisión implican que se podrá evolucionar la normativa en los próximos años. Les puedo decir, señor Giegold y señor Klute, que habrá más debates y que volveremos concretamente a la cuestión de la venta pasiva y el papel de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEMV). Este último punto acababa de ser suscitado por el señor Karas, mientras que el señor Goebbels nos recordó anteriormente con acierto la importancia de la AEMV. Señor Goebbels, usted mencionó 72 competencias específicas, en 11 categorías diferentes. Esto significa que la AEMV tendrá competencias reales y eso se lo debemos en gran medida a los esfuerzos del Parlamento. Así que permítanme darles las gracias a todos ustedes. Anteriormente, casi todos los ponentes de todos los grupos, incluso aquello que probablemente votarán en contra de este texto, han rendido homenaje al ponente, el señor Gauzès, por ser tan receptivo, por su pericia y por la calidad de las relaciones que ha construido. No creo que tenga tiempo de tomarse un permiso parental porque hay mucho trabajo por hacer durante las próximas semanas. No obstante, me gustaría expresar mi agradecimiento a todo el equipo de la Comisión que ha trabajando conmigo y que esta tarde están en esta Cámara; asimismo, quisiera sumarme, tanto personal como en nombre de la Comisión Europea, al coro de agradecimiento y gratitud dirigido al ponente, el señor Gauzès, en honor a su excelente trabajo."@es21
"− Tänan teid, austatud juhataja! Ma kujutan ette, et kui tema kord tuleb, siis tänab teid ka Didier Reynders. Ma soovin parlamenti tänada võrratult asjaliku lähenemisviisi eest neil üsna pikkadel läbirääkimistel, millest annab tunnistust äsjane arutelu. Wolf Klinz rääkis ennist suuremast läbipaistvusest. Ma olen alati uskunud, et läbipaistvus on kogu finantssektoris vastutuse ülioluline koostisosa. Sel põhjusel teeme selles sektoris praegu koostööd, et tagada läbipaistvus, seada inimesed tähelepanu keskmesse, ehkki nad ei ole sellega arvatavasti harjunud. Erinevalt Marta Andreasenist ei arva ma, et läbipaistvus võib takistada finantssektori konkurentsivõimet. Ma arvan, et see mõjub üsna vastupidiselt. 13. jaanuaril selgitasin teile, et Euroopa on finantssektori jaoks atraktiivne: see on meie konkurentsieelis maailma teiste piirkondade ees. Finantssektor on huvitatud sellest, et järk-järgult, tükk tüki haaval – sest, head kolleegid, meie töö ei ole veel tehtud – luua tervemad, läbipaistvamad ja usaldusväärsemad aluspõhimõtted. Tegelikult on minu arvates need aluspõhimõtted sageli eetilisemadki. Nagu Burkhard Balz meile meelde tuletas, on see esimene kord, kui me selles olulises sektoris oleme rakendanud ELi eeskirjad. Need eeskirjad mängivad elutähtsat rolli, et täita mitmed kaugeleulatuvad eesmärgid ja saavutada reaalset edasiminekut − sõna, mida Udo Bullmann ennist kasutas, et kirjeldada tööd, mida parlament koos nõukogu ja komisjoniga on ära teinud. Edasiminek tähendab süsteemse riski järelevalve parandamist; see tähendab suuremat kaitset investoritele, millele juhtis tähelepanu Sharon Bowles. See tähendab märksa suuremat läbipaistvust erakapitali investeerimisfondide sektoris. Gunnar Hökmark rõhutas selle sektori tähtsust. Ja viimaseks − see tähendab institutsioonilistele investoritele reaalse ühtse alternatiivsete investeerimisfondide turu kujundamist. Syed Kamall kordas oma muret − ja ma jagan seda −, et diskrimineerimist ei tohiks olla. Diskrimineerimise asemel on meil lihtsate nõuete kogum. Ma arvan, et see on õige lahendus. Ma tahaksin kõigile neile, kes lootsid kaugemale minna, meelde tuletada, et tegemist on kompromissiga, dünaamilise kompromissiga. Me ei ela täiuslikus maailmas, nagu Evelyn Regner meile just meelde tuletas. See on tõsi. Me võisime ju tahta palju suuremat edasiminekut võrreldes sellega, mida näeme homme hääletusele tulevas kompromisstekstis, kuid see on dünaamiline kompromiss, ja läbivaatamist käsitlevad klauslid tähendavad seda, et õigusakt areneb aastate jooksul edasi. Ma võin Sven Giegoldile ja Jürgen Klutele öelda, et arutelud jätkuvad ning et eriti naaseme passiivse turustamise ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse (ESMA) juurde. Viimasele punktile juhtis äsja tähelepanu Othmar Karas, kusjuures Robert Goebbels meenutas meile enne õigusega ESMA tähtsust. Robert Goebbels, mainisite 11s eri kategoorias 72 konkreetset volitust. See tähendab, et ESMA-l on reaalsed volitused ja me oleme selle eest suures osas tänu võlgu parlamendile. Nii et lubage mul teist igaühte tänada! Ennist avaldasid peaaegu kõik sõnavõtjad kõigist fraktsioonidest – isegi need, kes tõenäoliselt selle teksti poolt ei hääleta – tänu Jean-Paul Gauzèsile tema vastuvõtlikkuse eest, tema asjatundlikkuse eest ja nende heade suhete eest, mida ta on loonud. Ma kardan, et tal ei ole aega isapuhkust võtta, sest lähinädalatel tuleb veel palju tööd teha. Tahaksin siiski avaldada tänu kogu komisjoni meeskonnale, kes koos minuga töötas ja täna siin on, ning tahaksin ühtlasi lisada oma hääle, isiklikult ja Euroopa Komisjoni nimel, tänusõnade koorile, mis on suunatud raportöör Jean-Paul Gauzèsile austusavaldusena tema suurepärase töö eest!"@et5
"− Kiitos, arvoisa puhemies. Oletan, että puheenjohtaja Reynders esittää myös kiitokset omalla vuorollaan. Haluaisin kiittää parlamenttia sen uskomattoman rakentavasta lähestymistavasta näiden sangen pitkien neuvottelujen aikana, minkä myös äsken käymämme keskustelu osoitti. Wolf Klinz puhui aiemmin "suuremmasta avoimuudesta". Olen aina ollut sitä mieltä, että avoimuus on olennainen vastuun piirre koko rahoituspalvelualalla. Ja siksi teemme juuri tuolla alalla yhteistyötä saadaksemme aikaan avoimuuden ja panemalla valokeilaan ihmiset, jotka ovat luultavasti tottumattomia loisteeseen. Toisin kuin Marta Andreasen, en usko, että tällä avoimuudella haitataan rahoitusalan kilpailukykyä. Luulen, että sillä on sangen päinvastainen vaikutus. Selitin teille 13. tammikuuta, että EU on houkutteleva rahoitusalan mielestä: siinä meillä on kilpailuetumme muihin maailman osiin verrattuna. Rahoitusala on kiinnostunut luomaan asteittain, pala palalta – koska hyvät parlamentin jäsenet, me emme ole vielä lopettaneet – aiempaa terveemmät, avoimemmat ja luotettavammat perustat. Minun mielestäni nuo perustat ovat itse asiassa usein vähän eettisempiä. Kuten Burkhard Balz meille muistutti, tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme ottaneet EU:n määräykset käyttöön tällä keskeisellä alalla. Näillä määräyksillä on olennainen osa monien kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa ja todellisen edistyksen aikaansaamisessa – sanat, joita Udo Bullmann aiemmin käytti kuvaamaan parlamentin yhdessä neuvoston ja komission kanssa tekemää työtä. Edistys tarkoittaa järjestelmäriskin valvonnan parantamista, se tarkoittaa sijoittajien parempaa suojelua, kuten Sharon Bowles huomautti. Se tarkoittaa paljon suurempaa avoimuutta pääoma-alalla. Gunnar Hökmark on korostanut tuon alan merkitystä. Ja viimeiseksi se tarkoittaa vakiintuneiden sijoittajien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen todellisten yhtenäismarkkinoiden luomista. Syed Kamall on toistanut huolensa, jonka jaan, siitä, että syrjintää ei pitäisi olla. Syrjinnän sijaan meillä on nyt joukko yksinkertaisia vaatimuksia. Mielestäni se on oikea ratkaisu. Haluaisin muistuttaa kaikkia niitä, jotka halusivat edetä pidemmälle, että tämä on kompromissi, dynaaminen kompromissi. Emme elä täydellisessä maailmassa, kuten Evelyn Regner meitä juuri äsken muistutti. Se on totta. Olisimme saattaneet haluta enemmän edistystä kuin tässä kompromissitekstissä, josta äänestätte, on, mutta se on dynaaminen kompromissi ja tarkistuslausekkeet tarkoittavat, että lainsäädäntö voi kehittyä tulevina vuosina. Voin kertoa Sven Giegoldille ja Jürgen Klutelle, että keskusteluja käydään edelleen ja että erityisesti palataan kysymykseen passiivisesta markkinoinnista ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen asemasta. Viimeksi mainitun otti juuri äsken esiin Othmar Karas, kun taas Robert Goebbels muistutti meitä aiemmin aivan oikein EAMV:n merkityksestä. Hyvä Robert Goebbels, te mainitsitte 72 erityisvaltuutta 11:ssä eri luokassa. Se tarkoittaa, että EAMV:llä on todelliset valtuudet, ja se on suuresti parlamentin ansiota. Haluaisin siksi kiittää teistä jokaista. Aiemmin miltei kaikki puhujat kaikista ryhmistä, myös ne, jotka eivät luultavasti äänestä tämän tekstin puolesta, kiittivät esittelijää Jean-Paul Gauzèsia siitä, että hän oli niin vastaanottavainen, hänen asiantuntemustaan ja hänen luomiensa suhteiden laatua. En usko, että hänellä on aikaa lähteä vanhempainvapaalle, koska tulevina viikkoina on paljon enemmän työtä tehtävänä. Haluaisin kuitenkin kiittää koko komission ryhmää, joka on työskennellyt kanssani ja joka on täällä tänä iltana, ja haluaisin liittää ääneni, sekä henkilökohtaisesti että Euroopan komission puolesta, esittelijälle Jean-Paul Gauzèsille esitettyjen kiitosten ja kiitollisuuden kuoroon hänen erinomaisen työnsä kunniaksi."@fi7
"Köszönöm, elnök asszony. Gondolom, Reynders úr szintén köszönetet mond majd Önnek, amikor rá kerül a sor. Szeretném megköszönni a Parlamentnek hihetetlenül konstruktív hozzáállását e meglehetősen hosszadalmas tárgyalások során, amelyet a most záruló vita is bizonyít. Klinz úr korábban „nagyobb átláthatóságról” beszélt. Mindig is úgy gondoltam, hogy az átláthatóság a felelősség egyik alapvető eleme a teljes pénzügyi szolgáltatási szektoron belül. Ez az oka annak, hogy pontosan ebben a szektorban közös munkánkkal átláthatóságot igyekszünk teremteni, azokra irányítva a spotlámpát, akik valószínűleg nincsenek hozzászokva a fényhez. Andreasen asszonnyal ellentétben nem hinném, hogy ez az átláthatóság rontani fogja a pénzügyi ágazat versenyképességét. Szerintem éppen ellenkező hatása lesz. Még január 13-án kifejtettem Önöknek, hogy Európa vonzó a pénzügyi ágazat számára: ez az a terület, ahol versenyelőnyben vagyunk a világ többi régiójával szemben. A pénzügyi szektornak érdeke fűződik az egészségesebb, átláthatóbb és megbízhatóbb alapok fokozatos, egyenkénti megteremtéséhez – mert, hölgyeim és uraim, még nem végeztünk. Ezek az alapok pedig megítélésem szerint gyakran valamivel etikusabbak lesznek. Mint Balz úr emlékeztetett bennünket, most első alkalommal vezettünk be európai szabályokat e kulcsfontosságú szektor számára. Ezek a szabályok létfontosságú szerepet fognak játszani egy sor ambiciózus célkitűzés elérésében és a valódi előrelépésben – ezzel a szóval jellemezte korábban Bullmann úr az e Parlament által a Tanáccsal és a Bizottsággal karöltve elvégzett munkát. Az előrelépés a rendszerszintű kockázat felügyeletének javítását jelenti; nagyobb védelmet jelent a befektetők számára, mint arra Bowles asszony rámutatott. Jóval nagyobb átláthatóságot jelent a magántőke-befektetési ágazatban. Hökmark úr hangsúlyozta ennek az ágazatnak a fontosságát. Végül pedig az alternatív befektetési alapok valódi egységes piacának megteremtését jelenti az intézményi befektetők számára. Kamall úr megismételte aggodalmát, amelyben jómagam is osztozom, hogy nem szabadna semmilyen megkülönböztetést alkalmazni. A megkülönböztetés helyett most egy egyszerű követelményekből álló csomag áll rendelkezésünkre. Úgy gondolom, ez a helyes megoldás. Mindazokat, akik nagyobb előrelépésben reménykedtek, szeretném emlékeztetni arra, hogy ez egy kompromisszum, egy dinamikus kompromisszum. Nem élünk tökéletes világban, mint arra épp az imént emlékeztetett bennünket Regner asszony. Ez így van. Talán jóval nagyobb előrelépést szerettünk volna tapasztalni, mint ami a kompromisszumos szövegben található, amelyről holnap fognak szavazni, mégis egy dinamikus kompromisszumról van szó, és a jogszabály a felülvizsgálati záradékokból következően az elkövetkező években tovább alakulhat. Giegold úrnak és Klute úrnak azt tudom mondani, hogy további viták lesznek, és vissza fogunk térni konkrétan a passzív értékesítés kérdésére és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) szerepére. Ez utóbbi pontot az imént vetette fel Karas úr, míg Goebbels úr előzőleg helyesen emlékeztetett bennünket az ESMA fontosságára. Goebbels úr, Ön 72 konkrét hatáskört említett, amelyek 11 különböző kategóriába sorolhatók. Ez azt jelenti, hogy az ESMA tényleges hatáskörökkel fog rendelkezni, és ezt nagyrészt a Parlament erőfeszítéseinek köszönhetjük. Ezért hadd mondjak Önök közül mindenkinek külön-külön is köszönetet. Korábban szinte az összes felszólaló, valamennyi képviselőcsoport részéről, még azok is, akik valószínűleg nem fognak e szöveg mellett szavazni, elismeréssel illette az előadót, Gauzès urat, elfogadó hozzáállásáért, szakértelméért és az általa kiépített jó kapcsolatokért. Nem hiszem, hogy lesz ideje szülői szabadságra menni, mert az elkövetkező hetekben rengeteg további munka vár elvégzésre. Mindazonáltal szeretnék köszönetet mondani a Bizottság egész csapatának, amelynek tagjai együtt dolgoztak velem, és ma este is itt vannak, és saját nevemben és az Európai Bizottság nevében egyaránt szeretnék csatlakozni az előadónak, Gauzès úrnak szóló köszönetnyilvánításokhoz és elismerésekhez, tisztelegve kiváló munkája előtt."@hu11
"Grazie, signora Presidente. Immagino che anche il Presidente Reynders vi ringrazierà quando verrà il suo turno. Vorrei ringraziare il Parlamento per l’approccio incredibilmente costruttivo dimostrato durante questi negoziati piuttosto lunghi, approccio confermato dalla discussione appena intercorsa. L’onorevole Klinz ha parlato di “maggiore trasparenza”. Ho sempre ritenuto che la trasparenza fosse una caratteristica imprescindibile della responsabilità in tutto il settore dei servizi finanziari. Per questa regione, in questo stesso settore, stiamo ora collaborando per creare trasparenza e per mettere sotto i riflettori persone che probabilmente non sono abituate a tanta attenzione. A differenza dell’onorevole Andreasen, non credo che tale trasparenza ostacolerà la competitività dell’industria finanziaria. Anzi, credo che sortirà proprio l’effetto opposto. Il 13 gennaio vi avevo spiegato che l’Europa rappresenta un polo di attrazione per il settore finanziario: è qui che risiede il nostro margine competitivo rispetto ad altre regioni del mondo. Il settore finanziario ha interesse a creare gradualmente, pezzo dopo pezzo – in quanto, onorevoli colleghi, non abbiamo ancora finito – delle fondamenta più solide, più trasparenti e più affidabili. Anzi, a mio parere tali fondamenta risulteranno spesso un po’ più etiche. Come ci ha ricordato l’onorevole Balz, è la prima volta che introduciamo norme europee per questo settore chiave. Tali norme svolgeranno un ruolo chiave nel conseguire tutta una serie di obiettivi ambiziosi e nel mettere a segno progressi concreti, l’espressione utilizzata poc’anzi dall’onorevole Bullmann per descrivere il lavoro compiuto da questo Parlamento insieme a Consiglio e Commissione. Progresso significa miglioramento della vigilanza sul rischio sistemico; vuol dire maggiore protezione per gli investitori, come precisato dall’onorevole Bowles. Si traduce in molta più trasparenza nell’industria dei . L’onorevole Hökmark ha messo in luce l’importanza di tale industria. Infine, significa realizzare un mercato unico autentico per i fondi d’investimento alternativi per gli investitori istituzionali. L’onorevole Kamall ha ribadito la propria preoccupazione, che condivido, sul fatto che non ci dovrebbero essere discriminazioni. Al posto della discriminazione, abbiamo ora a disposizione un insieme di obblighi semplici. Credo che sia la soluzione giusta. Vorrei ricordare a tutti coloro che avevano sperato in soluzioni più ambiziose che si tratta di un compromesso, di un compromesso dinamico. Non viviamo in un mondo perfetto, come ci ha appena ricordato l’onorevole Regner. è vero. Forse avremmo gradito molti più progressi di quanti non si ritrovino nel testo di compromesso su cui voterete, ma è un compromesso dinamico, e la clausola di revisione implica che la legislazione potrà evolversi negli anni a venire. Agli onorevoli Giegold e Klute dico che ci saranno altre discussioni e che riprenderemo in particolare la questione della commercializzazione passiva e del ruolo dell’autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari (ESMA). L’ultimo punto è stato testé sollevato dall’onorevole Karas, mentre l’onorevole Goebbels ci ha giustamente ricordato l’importanza dell’ESMA. Onorevole Goebbels, ha parlato di 72 poteri specifici in 11 categorie diverse. Significa che l’ESMA sarà dotata di poteri autentici, un risultato raggiunto principalmente grazie agli sforzi del Parlamento. Vorrei pertanto rivolgere a ciascuno di voi il mio ringraziamento. Poc’anzi quasi tutti gli oratori, provenienti da tutti i gruppi, anche da quelli che molto probabilmente voteranno contro la relazione, hanno reso omaggio al relatore, onorevole Gauzès, per la sua disponibilità, per la sua competenza e per la qualità dei rapporti che ha instaurato. Non credo che avrà tempo di prendere il congedo parentale, perché c’è molto altro lavoro da fare nelle prossime settimane. Vorrei ciononostante esprimere il mio ringraziamento a tutta l’équipe della Commissione che ha collaborato con me ed è qui presente stasera, e vorrei aggiungere la mia voce, sia a livello personale sia a nome della Commissione europea, al coro dei ringraziamenti e delle manifestazioni di gratitudine rivolte al relatore Gauzès per l’eccellente lavoro."@it12
"Ačiū, ponia pirmininke. Įsivaizduoju, kad sulaukęs savo eilės jums dėkos ir D. Reynders. Norėčiau padėkoti Parlamentui už ypač konstruktyvų požiūrį šiose tikrai ilgose derybose – tą parodė ir ką tik įvykusi diskusija. Pirma W. Klinz kalbėjo apie „didesnį skaidrumą“. Visuomet tikėjau, kad skaidrumas yra esminis atsakomybės visame finansinių paslaugų sektoriuje požymis. Būtent todėl dabar kartu dirbame, kad šiame sektoriuje būtų įdiegtas skaidrumas, kai kuriuos prie spindesio turbūt nepratusius asmenis ištraukiant į dienos šviesą. Tačiau, kitaip nei M. Andreasen, nemanau, kad toks skaidrumas trukdys finansų pramonės konkurencingumui. Manau, kad poveikis bus visiškai priešingas. Dar sausio 13 d. jums paaiškinau, kad Europa yra patraukli finansų pramonei: būtent čia turime konkurencinį pranašumą prieš kitus pasaulio regionus. Finansų sektorius suinteresuotas laipsniškai, žingsnis po žingsnio – nes darbo, ponios ir ponai, dar neužbaigėme – sukurti tvirtesnius, skaidresnius ir patikimesnius fondus. Tiesą pasakius, mano nuomone, tokie fondai dažnai taps šiek tiek etiškesni. Kaip mums priminė B. Balz, tai pirmas kartas, kai nustatėme Europos taisykles šiam svarbiam sektoriui. Šios taisyklės bus labai svarbios siekiant plataus užmojo tikslų ir darant tikrą pažangą – šiais žodžiais U. Bullmann anksčiau apibūdino Parlamento kartu su Taryba ir Komisija nuveiktą darbą. Pažanga reiškia sisteminės rizikos priežiūros pagerinimą; ji reiškia didesnę investuotojų apsaugą – kaip nurodė S. Bowles. Tai reiškia daug didesnį skaidrumą privataus kapitalo pramonėje. G. Hökmark pabrėžė šios pramonės svarbą. Galiausiai pažanga reiškia tikros bendrosios rinkos, skirtos alternatyvaus investavimo fondų instituciniams investuotojams, sukūrimą. S. Kamall pakartojo, kad yra susirūpinęs, kad nebūtų diskriminavimo – aš tam pritariu. Vietoj diskriminavimo dabar turime paprastų reikalavimų rinkinį. Manau, kad tai teisingas sprendimas. Visiems, kurie tikėjosi eiti dar toliau, norėčiau priminti, kad tai yra kompromisas, dinamiškas kompromisas. Mūsų pasaulis nėra tobulas, kaip ką tik mums priminė E. Regner. Tai tiesa. Galbūt norėjome matyti didesnę pažangą, nei padaryta kompromisiniame tekste, dėl kurio balsuosite, tačiau dinamiškas kompromisas ir persvarstymo sąlygos reiškia, kad per ateinančius metus bus galima tobulinti šiuos teisės aktus. S. Giegoldui ir J. Klutei galiu pasakyti, kad bus toliau diskutuojama ir kad tikrai grįšime prie pasyvaus platinimo ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) vaidmens klausimo. Šį klausimą ką tik iškėlė O. Karas, o R. Goebbels mums anksčiau teisingai priminė EVPRI svarbą. Pone R. Goebbelsai, minėjote 72 konkrečius įgaliojimus ir 11 skirtingų kategorijų. Tai reiškia, kad EVPRI turės tikrų galių ir daugiausia už tai turime būti dėkingi Parlamento pastangoms. Taigi leiskite padėkoti kiekvienam iš jūsų. Anksčiau beveik visi visų frakcijų, netgi tų, kurios, atrodo, nebalsuos už šį tekstą, kalbėtojai pagerbė pranešėją J. P. Gauzès už jo atvirumą idėjoms, patirtį ir jo sukurtų ryšių kokybę. Nemanau, kad jis turės laiko išeiti tėvystės atostogų, nes per ateinančias savaites reikia nuveikti dar daugiau. Nepaisant to, norėčiau padėkoti visai su manimi dirbusiai ir šįvakar čia esančiai Komisijos komandai ir norėčiau prisidėti – asmeniškai ir Europos Komisijos vardu – prie visų padėkų, skirtų pranešėjui J. P. Gauzès už jo puikų darbą."@lt14
"Paldies, priekšsēdētājas kundze! Domāju, ka arī kungs jums pateiksies, kad pienāks viņa uzstāšanās kārta. Es gribu pateikties Parlamentam par tā ļoti konstruktīvo pieeju šo diezgan ilgo sarunu laikā, ko apliecina tikko notikušās debates. kungs pirmīt runāja par „lielāku pārredzamību”. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka pārredzamība ir būtiska atbildības iezīme visā finanšu pakalpojumu nozarē. Tāpēc mēs pašlaik sadarbojamies šajā nozarē, lai radītu pārredzamību, izvirzot uzmanības centrā cilvēkus, kuri, visticamāk, nav raduši pie spilgtas gaismas. Atšķirībā no kundzes es nedomāju, ka šī pārredzamība kavēs finanšu nozares konkurētspēju. Es uzskatu, ka tās rezultāts būs pilnīgi pretējs. Šā gada 13. janvārī es jums paskaidroju, ka Eiropa ir pievilcīga finanšu nozarei: šī ir joma, kurā mūsu konkurētspēja ir vislielākā salīdzinājumā ar citiem pasaules reģioniem. Finanšu nozare ir ieinteresēta, lai pakāpeniski, pa vienam tiesību aktam — jo, dāmas un kungi, mēs vēl neesam tos pabeiguši — tiktu radīti stabilāki, pārredzamāki un uzticamāki pamati. Faktiski, manuprāt, šie pamati bieži vien būs nedaudz vairāk ētiski. Kā mums atgādināja kungs, šī ir pirmā reize, kad mēs esam ieviesuši Eiropas noteikumus šai svarīgajai nozarei. Šiem noteikumiem būs svarīga nozīme daudzu vērienīgu mērķu sasniegšanā un reāla progresa panākšanā — šis ir kunga pirmīt lietotais apzīmējums, lai raksturotu Parlamenta paveikto darbu saistībā ar Padomi un Komisiju. Progress nozīmē sistēmisko risku uzraudzības uzlabošanu; tas nozīmē lielāku aizsardzību ieguldītājiem, kā norādīja kundze. Tas nozīmē lielāku pārredzamību privātā kapitāla nozarē. kungs uzsvēra šīs nozares nozīmi. Un, visbeidzot, tas nozīmē reāla alternatīvo ieguldījumu fondu vienotā tirgus izveidi ieguldītājiestādēm. kungs atkārtoti pauda bažas — kādas ir arī man —, ka nevajadzētu būt diskriminācijai. Tagad diskriminācijas vietā mums ir vienkāršu prasību kopums. Manuprāt, tas ir pareizais risinājums. Visiem tiem, kuri cerēja panākt vairāk, es gribētu atgādināt — šis ir kompromiss, dinamisks kompromiss. Mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, kā tikko atgādināja kundze. Tā ir taisnība. Iespējams, mēs būtu gribējuši panākt lielāku progresu par to, kas ietverts šajā kompromisa tekstā, par kuru jūs balsosiet, taču tas ir dinamisks kompromiss, un pārskatīšanas klauzulas nozīmē, ka turpmākajos gados likumdošana varēs attīstīties. Es varu pateikt kungam un kungam, ka diskusijas turpināsies un ka mēs atgriezīsimies jo īpaši pie jautājuma par pasīvo pārdošanu un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) lomu. Šo jautājumu tikko izvirzīja kungs, savukārt kungs pirms brīža mums pamatoti atgādināja par EVTI svarīgo nozīmi. kungs, jūs minējāt 72 specifiskas pilnvaras 11 dažādās kategorijās. Tas nozīmē, ka EVTI būs reālas pilnvaras, un par to mums lielākoties jāpateicas Parlamenta centieniem. Tāpēc es pateicos jums visiem un katram no jums. Pirmīt gandrīz visi runātāji no visām grupām, pat tie, kuri, šķiet, balsojumā neatbalstīs šo tekstu, izteica cieņu referentam kungam par viņa atsaucību, erudīciju un viņa izveidoto attiecību kvalitāti. Es nedomāju, ka viņam būs laiks doties bērna kopšanas atvaļinājumā, jo ir daudz darba, kas jāpaveic tuvākajās nedēļās. Taču es vēlos izteikt pateicību visai Komisijas komandai, kura strādāja kopīgi ar mani un kura šovakar ir šeit, un es gribu arī pievienoties — gan personīgi, gan Eiropas Komisijas vārdā — daudzajiem referentam kungam veltītajiem pateicības un atzinības vārdiem, cildinot viņa lielisko darbu."@lv13
"Madame la Présidente, je vous remercie. Je pense que Didier Reynders le dira tout à l'heure à son tour. Je voudrais remercier le Parlement pour son attitude extrêmement constructive durant toute la durée assez longue de ces négociations, et le débat que nous venons d'avoir en est une confirmation. Tout à l'heure, M. Klinz disait "plus de transparence". J'ai toujours pensé que la transparence était la condition préalable de la responsabilité pour tous les acteurs des services financiers. Et voilà pourquoi, en effet, dans ce secteur-là, nous mettons ensemble de la transparence, de la lumière sur des gens qui, probablement, n'en avaient pas vraiment l'habitude. Et je ne crois pas, je le dis pour marquer mon désaccord avec Mme Andreasen, que cette transparence soit un handicap pour la compétitivité de l'industrie financière. Je pense même que c'est le contraire. Je l'avais exprimé devant vous le 13 janvier: cette industrie financière a intérêt en Europe – c'est un avantage compétitif vis-à-vis des autres régions du monde – à être désormais, pièce par pièce – et nous n'avons pas fini, Mesdames et Messieurs les députés –, assise sur des bases plus saines, plus transparentes, plus responsables – et pour dire ce que je pense – souvent un peu plus morales. C'est la première fois qu'on introduit des règles européennes dans ce secteur très important comme M. Balz l'a rappelé. Elles contribueront de manière significative à atteindre plusieurs objectifs ambitieux avec de vrais progrès, M.Bullman a utilisé ce mot tout à l'heure pour marquer le travail qui a été fait par votre Parlement aux côtés du Conseil et de la Commission. Les progrès, c'est l'amélioration de la surveillance des risques systémiques, c'est une protection accrue de l'investisseur, comme l'a dit la présidente Sharon Bowles. C'est une transparence sensiblement accrue dans le secteur du M. Hökmark a rappelé l'importance de ce secteur. Et enfin, un véritable marché unique pour les fonds alternatifs d'investissement pour les investisseurs institutionnels. M. Kamall a rappelé son souci, que je partage, qu'il n'y ait pas de discriminations. Oui, il n'y a pas de discriminations, il y a simplement une exigence, et je pense que c'est bien ainsi. Enfin, je veux rappeler à tous ceux qui auraient espéré aller plus loin, qu'il s'agit là d'un compromis, d'un compromis dynamique. Nous ne sommes dans un monde idéal, Mme Regner a dit ce mot tout à l'heure. C'est vrai. Beaucoup de progrès auraient été probablement souhaités ou souhaitables au-delà du compromis sur lequel vous allez vous prononcer, mais c'est un compromis dynamique et cette législation pourra évoluer dans les années à venir dans le cas des clauses de révision. Je le dis à M. Giegold, à M. Klute, il y aura des rendez-vous, nous reviendrons notamment sur les questions du marketing passif et sur le rôle de l'ESMA. M. Karas vient d'en dire un mot; M. Goebbels, tout à l'heure, a très justement rappelé l'importance de l'ESMA. Monsieur Goebbels, 72 pouvoirs spécifiques, vous l'avez dit tout à l'heure, dans onze typologies différentes, c'est un vrai pouvoir qu'aura l'ESMA, et nous le devons en grande partie au Parlement. Donc, je remercie chacune et chacun d'entre vous. Tout à l'heure, j'ai entendu la plupart, la quasi-totalité des orateurs, au nom de tous les groupes, même ceux qui ne voteront probablement pas ce texte, rendre hommage à la disponibilité, à la compétence de votre rapporteur, Jean-Paul Gauzès, à la qualité des relations qu'il a su nouer. Je ne crois pas qu'il aura le temps de prendre un congé de paternité, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire dans les semaines qui viennent, mais, en tout cas, je voudrais, en remerciant de mon côté l'ensemble de l'équipe de la Commission qui a travaillé, qui est à mes côtés ce soir, m'associer personnellement, au nom de la Commission européenne, aux témoignages de gratitude et de remerciement qui ont été adressés à votre rapporteur, M. Gauzès, pour la grande qualité de son travail."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, ik dank u. Ik denk dat de heer Reynders u op zijn beurt ook zal danken. Ik wil het Parlement graag danken voor de uiterst constructieve houding die het tijdens deze lange onderhandelingen aan de dag heeft gelegd. Het debat dat wij zojuist hebben gevoerd, is daarvan een bevestiging. De heer Klinz sprak zojuist over “meer transparantie”. Ik ben altijd van mening geweest dat transparantie een essentieel aspect is van de verantwoordelijkheid in de gehele financiëledienstensector. Daarom zorgen wij in deze sector samen voor transparantie en richten wij onze schijnwerpers op mensen die dat waarschijnlijk niet echt gewend zijn. Ik ben het oneens met mevrouw Andreasen dat deze transparantie een handicap vormt voor het concurrentievermogen van de financiële dienstverlening. Ik denk zelfs dat het tegendeel waar is. Op 13 januari heb ik hier uitgelegd dat Europa aantrekkelijk is voor de financiële sector: alle elementen van de financiële sector in Europa worden geleidelijk op een steeds gezondere, steeds transparantere, steeds betrouwbaardere, en, in mijn optiek, vaak ook ethisch meer hoogstaande basis gestoeld. Dat biedt een concurrentievoordeel ten opzichte van andere regio's in de wereld. En daar zijn we nog niet mee klaar, dames en heren. Het is de eerste keer dat er Europese regels in deze zeer belangrijke sector worden ingevoerd, zoals de heer Balz ook heeft aangestipt. Zo zullen er diverse ambitieuze doelstellingen worden bereikt met echte vooruitgang. Zo heeft de heer Bullmann het werk van het Parlement in samenwerking met de Raad en de Commissie zojuist genoemd. De vooruitgang bestaat in de verbetering van het toezicht op systeemrisico's. Zo worden beleggers beter beschermd, zoals mevrouw Bowles ook heeft aangegeven. De transparantie in de particuliere beleggingssector neemt aanzienlijk toe. De heer Hökmark heeft gewezen op het belang van deze sector. Tot slot ontstaat er voor institutionele beleggers een echte interne markt voor alternatieve beleggingsfondsen. De heer Kamall heeft zijn zorg geuit over het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt, en ik deel deze zorg. Er wordt inderdaad geen onderscheid gemaakt; we hebben alleen een aantal eenvoudige eisen, en ik denk dat dat een goede zaak is. Tot slot wijs ik iedereen die had gehoopt verder te kunnen gaan erop dat dit een compromis is, en wel een dynamisch compromis. We leven niet in een ideale wereld, zoals mevrouw Regner vandaag al zei. Dat is waar. Het zou gewenst of wenselijk zijn geweest als we veel verder waren gegaan dan het compromis waarover u zich gaat uitspreken, maar het is een dynamisch compromis en de herzieningsclausules houden in dat deze wetgeving de komende jaren nog kan worden gewijzigd. Mijnheer Giegold, mijnheer Klute, er zullen verdere discussies plaatsvinden, en we zullen ook terugkomen op passieve marketing en de rol van de EAEM. De heer Karas heeft dit punt zojuist aangestipt, en de heer Goebbels heeft eerder terecht gewezen op het belang van de EAEM. Mijnheer Goebbels, u had het over 72 specifieke bevoegdheden in elf verschillende categorieën. Dat betekent dat de EAEM echte bevoegdheden krijgt, en dat hebben wij grotendeels aan het Parlement te danken. Ik richt dan ook een woord van dank aan u allen. Ik heb vrijwel alle sprekers namens alle fracties, ook degenen die waarschijnlijk tegen deze tekst zullen stemmen, complimenten horen uiten aan de rapporteur, de heer Gauzès, voor zijn ontvankelijkheid, zijn deskundigheid en de goede betrekkingen die hij heeft weten aan te knopen. Ik denk niet dat hij de tijd krijgt om kraamverlof op te nemen, want de komende weken staan er veel andere zaken op de agenda. Maar ik zou het hele team van de Commissie dat met mij heeft samengewerkt en hier vanavond aanwezig is willen danken, en ik wil me graag persoonlijk en namens de Europese Commissie aansluiten bij de woorden van dankbaarheid aan uw rapporteur, de heer Gauzès, voor het uitstekende werk dat hij heeft geleverd."@nl3
". Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca! Sądzę, że pan przewodniczący Reynders również wyrazi podziękowania, gdy przyjdzie jego kolej. Pragnę podziękować Parlamentowi za jego niesłychanie konstruktywną postawę podczas tych przeciągających się negocjacji – jej odbiciem jest dzisiejsza debata. Pan poseł Klinz mówił tutaj o „większej przejrzystości”. Zawsze uważałem, że przejrzystość jest podstawowym elementem odpowiedzialności w całym sektorze usług finansowym. Dlatego też w tym właśnie sektorze współpracujemy teraz, by zapewnić przejrzystość i w centrum uwagi postawić ludzi, którzy są prawdopodobnie nieprzyzwyczajeni do blasku reflektorów. W przeciwieństwie do pani poseł Andreasen nie sądzę, by ta przejrzystość miała zaszkodzić konkurencyjności branży finansowej. Sądzę, że jej skutek będzie wręcz przeciwny. Przemawiając tutaj 13 stycznia, wyjaśniałem, że Europa jest atrakcyjna dla branży finansowej, i mamy w tym zakresie przewagę w konkurencji z innymi regionami świata. Sektor finansowy jest zainteresowany stopniowym, powolnym – gdyż, panie i panowie, nie skończyliśmy jeszcze – budowaniem solidniejszych, przejrzystszych i bardziej godnych zaufania fundamentów. Moim zdaniem poprawi to też w wielu przypadkach poziom etyczny tego sektora. Jak przypomniał nam pan poseł Balz, to pierwszy przypadek wprowadzenia europejskich zasad w tym niezwykle ważnym sektorze. Odegrają one podstawową rolę w osiągnięciu wielu ambitnych celów i poczynieniu realnych postępów – to słowo, którego pan poseł Bullmann użył wcześniej, by opisać pracę wykonaną przez ten Parlament wspólnie z Radą i Komisją. Postęp oznacza poprawę nadzoru nad ryzykiem systemowym; przekłada się to, jak wskazała pani poseł Bowles, na lepszą ochronę dla inwestorów. Oznacza znacznie większą przejrzystość w branży . Pan poseł Hökmark położył nacisk na znaczenie tej branży. Wreszcie, postęp oznacza stworzenie prawdziwie jednolitego rynku alternatywnych funduszy inwestycyjnych dla inwestorów instytucjonalnych. Pan poseł Kamall stwierdził ponownie – i zgadzam się z tym – że nie powinno być miejsca na dyskryminację. W miejsce dyskryminacji mamy teraz zestaw prostych wymogów. Sądzę, że jest to rozwiązanie właściwe. Pragnę przypomnieć wszystkim, którzy mieli nadzieję pójść dalej, że jest to kompromis, kompromis dynamiczny. Jak przypomniała pani poseł Regner, nie żyjemy w idealnym świecie. To prawda. Być może chcielibyśmy postępu znacznie większego, niż przewiduje to kompromisowy dokument, nad którym będą państwo głosować, jest to jednak kompromis dynamiczny, a klauzule przeglądowe oznaczają, że w najbliższych latach prawodawstwo może ewoluować. Panom posłom Giegoldowi i Klutemu mogę powiedzieć, że będą toczyć się dalsze dyskusje, i powrócimy w szczególności do kwestii marketingu pasywnego oraz roli Europejskiego Organu Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA). O tym drugim mówił przed chwilą pan poseł Karas, natomiast pan poseł Goebbels słusznie przypomniał nam wcześniej o znaczeniu ESMA. Panie pośle, wspomniał pan o 72 konkretnych uprawnieniach w 11 kategoriach. Oznacza to, że ESMA zyska do dyspozycji realne środki – w znacznej mierze dzięki wysiłkom Parlamentu. Pragnę zatem podziękować wszystkim z państwa. Wcześniej niemal wszyscy mówcy ze wszystkich grup – nawet ci, którzy raczej nie zagłosują za przyjęciem tego dokumentu – składali wyrazy uznania sprawozdawcy, panu posłowi Gauzèsowi, za otwartość, wiedzę fachową i jakość nawiązanych kontaktów. Nie sądzę, by znalazł czas na urlop rodzicielski, gdyż w najbliższych tygodniach do wykonania będzie jeszcze mnóstwo pracy. Chciałbym jednak wyrazić podziękowania dla członków zespołu z Komisji, którzy współpracowali ze mną i są tu obecni dziś wieczorem; pragnę również dołączyć, zarówno osobiście, jak i w imieniu Komisji Europejskiej, do chóru podziękowań skierowanych do sprawozdawcy, pana posła Gauzèsa, w uznaniu za doskonale wykonaną pracę."@pl16
"Muito obrigado, Senhora Presidente. Imagino que o Senhor Ministro Reynders também irá agradecer-lhe, quando chegar a sua vez. Gostaria de agradecer ao Parlamento a sua abordagem extraordinariamente construtiva no decurso destas negociações bastantes longas, como confirmado pelo debate que acabamos de realizar. O senhor deputado Klinz falava há pouco de "mais transparência". Sempre acreditei que a transparência é uma característica essencial da responsabilidade em todo o sector dos serviços financeiros. O que é o motivo por que, nesse mesmo sector, estamos agora a trabalhar em conjunto para criar transparência, colocando sob as luzes da ribalta pessoas que não estão acostumadas ao seu brilho ofuscante. Ao contrário da senhora deputada Andreasen, não penso que esta transparência prejudique a competitividade da indústria das finanças. Penso mesmo que terá o efeito contrário. No passado dia 13 de Janeiro, expliquei-lhes que a Europa é atraente para esta indústria financeira: é nisso que temos vantagem competitiva sobre outras regiões do mundo. O sector financeiro tem interesse em, gradualmente, peça a peça. - porque, Senhoras e Senhores Deputados, ainda não terminámos -, criar fundações mais sãs, mais transparentes e mais dignas de confiança, fundações que, de facto, a meu ver, serão frequentemente um pouco mais éticas. Como o senhor deputado Balz recordou, esta é a primeira vez que introduzimos regras europeias para este importante sector. Estas regras irão desempenhar um papel na consecução de uma série de objectivos ambiciosos e fazendo verdadeiros progressos - a palavra usada anteriormente pelo senhor deputado Bullmann para descrever o trabalho realizado por este Parlamento em conjunto com o Conselho e a Comissão. Progressos significa melhorar a supervisão do risco sistémico, significa, como fez notar a Senhora Bowles, presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, maior protecção para os investidores; significa muito mais transparência no sector da participação privada, sector cuja importância foi realçada pelo deputado Hökmark. E, finalmente, significa criar um mercado único para fundos de investimento alternativos para investidores institucionais. O senhor deputado Kamall reiterou a sua preocupação, que eu compartilho, de que não devia haver discriminação. Não há, de facto discriminação; em vez disso, estabelecemos agora um conjunto de requisitos simples. Penso que essa é a solução correcta. Gostaria de recordar a todos quantos esperavam ir mais longe, que este é um compromisso, um compromisso dinâmico. Não vivemos num mundo perfeito, como ainda agora nos recordou a senhora deputada Regner. Isso é verdade. Podemos ter desejado ver muito mais progresso do que o que encontrámos no texto do compromisso que irão votar, mas é um compromisso dinâmico e as cláusulas de revisão significam que a legislação poderá evoluir nos próximos anos. Posso dizer ao senhor deputado Giegold e ao senhor deputado Klute que haverá mais debates e que iremos regressar, sobretudo, à questão da comercialização passiva e do papel da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM). Este último, foi um ponto levantado ainda agora pelo senhor deputado Karas, enquanto anteriormente, o senhor deputado Goebbels nos recordava, com razão, a importância da AEVMM. Senhor Deputado Goebbels, o senhor referiu 72 poderes de intervenção específicos em onze categorias diferentes. Isto significa que a AEVMM irá ter verdadeiros poderes, coisa que, em grande parte, devemos aos esforços do Parlamento. Permitam-me, pois, que apresente a todos os meus agradecimentos. Anteriormente, quase todos os oradores, de quase todos os grupos, mesmo os que é pouco provável que votem a favor deste texto, prestaram tributo ao relator, senhor deputado Gauzès, por ser tão receptivo, pela sua competência e pela qualidade das relações que estabeleceu. Não creio que ele tenha tempo para tirar uma licença parental, porque ainda há muitíssimo a fazer nas próximas semanas. Não obstante, gostaria de expressar os meus agradecimentos a todo o grupo da Comissão que comigo trabalhou, bem como juntar a minha voz, tanto em nome pessoal como em nome da Comissão Europeia, ao coro de agradecimentos e de gratidão dirigido ao relator, senhor deputado Gauzès, em reconhecimento do seu excelente trabalho."@pt17
"Vă mulţumesc, dnă preşedintă. Îmi imaginez că şi dl Reynders vă va mulţumi, de asemenea, când îi va veni rândul. Aş dori să mulţumesc Parlamentului pentru abordarea sa incredibil de constructivă în timpul acestor negocieri destul de îndelungate, după cum reiese din dezbaterea pe care tocmai am avut-o. Dl Klinz a vorbit mai devreme despre „mai multă transparenţă”. Am crezut întotdeauna că transparenţa este o caracteristică esenţială a responsabilităţii în cadrul întregului sector al serviciilor financiare. Motiv pentru care, chiar în acest sector, lucrăm acum împreună pentru a crea transparenţă, punându-i în centrul atenţiei pe oameni, care sunt, probabil, neobişnuiţi cu atenţia. Spre deosebire de dna Andreasen, nu cred că această transparenţă va afecta competitivitatea industriei financiare. Cred că va avea chiar efectul contrar. La 13 ianuarie, v-am explicat că Europa este atractivă pentru industria financiară: acesta este domeniul în care avem un avantaj competitiv asupra altor regiuni ale lumii. Sectorul financiar este interesat de crearea treptată, pas cu pas - pentru că, doamnelor şi domnilor, încă nu am terminat - a unor fundaţii mai sănătoase, mai transparente şi mai de încredere. De fapt, în opinia mea, aceste fundaţii vor fi de multe ori un pic mai etice. După cum ne-a reamintit dl Balz, este prima dată când introducem norme europene pentru acest sector-cheie. Aceste norme vor juca un rol vital în realizarea unei game de obiective ambiţioase şi a unor progrese reale - cuvântul folosit de către dl Bullmann mai devreme pentru a descrie activitatea desfăşurată de acest Parlament, în colaborare cu Consiliul şi Comisia. Progresul înseamnă îmbunătăţirea supravegherii riscului sistemic; aceasta înseamnă o mai mare protecţie pentru investitori, cum a subliniat dna Bowles. Înseamnă mult mai multă transparenţă în sectorul capitalurilor private. Dl Hökmark a subliniat importanţa acestui sector. Şi, în fine, înseamnă crearea unei pieţe unice reale pentru fondurile de investiţii alternative pentru investitorii instituţionali. Dl Kamall şi-a reiterat îngrijorarea, pe care o împărtăşesc, că nu ar trebui să existe nicio discriminare. În loc de discriminare, avem acum un set de cerinţe simple. Cred că aceasta este soluţia bună. Aş dori să le reamintesc tuturor celor care au sperat să meargă mai departe, că acesta este un compromis, un compromis dinamic. Nu trăim într-o lume perfectă, după cum dna Regner tocmai ne-a reamintit. Acest lucru este adevărat. S-ar putea să fi vrut să vedem mult mai multe progrese decât se găsesc în textul compromisului pe care îl veţi vota, dar este un compromis dinamic şi clauzele de revizuire vor să spună că legislaţia va putea evolua în anii următori. Pot să le spun dlui Giegold şi dlui Klute că vor mai avea loc şi alte discuţii şi că ne vom întoarce în special la chestiunea comercializării pasive şi la rolul Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP). Aceasta din urmă a fost adusă în discuţie chiar acum de dl Karas, în timp ce dl Goebbels ne-a amintit pe bună dreptate mai devreme de importanţa AEVMP. Dle Goebbels, aţi menţionat 72 de competenţe specifice, clasificate în 11 categorii diferite. Acest lucru înseamnă că AEVMP va avea competenţe reale şi datorăm acest lucru în mare măsură eforturilor Parlamentului. Aşadar, permiteţi-mi să vă mulţumesc fiecăruia dintre dvs. Anterior, aproape toţi vorbitorii, din partea tuturor grupurilor, chiar şi cei care sunt puţin probabil să voteze în favoarea acestui text, i-au adus un omagiu raportorului, dl Gauzès, pentru receptivitatea sa, pentru cunoştinţele sale şi pentru calitatea relaţiilor pe care le-a construit. Nu cred că va avea timp să îşi ia concediu pentru creşterea copilului, pentru că mai sunt încă şi mai multe de făcut în următoarele săptămâni. Cu toate acestea, aş dori să mulţumesc întregii echipe a Comisiei care a lucrat cu mine şi care se află aici în această seară, şi aş dori, de asemenea, să adăugaţi vocea mea, atât din punct de vedere personal, cât şi în numele Comisiei Europene, la corul de mulţumiri şi recunoştinţă adresate dlui raportor Gauzès, ca omagiu al activităţii sale excelente."@ro18
". Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Myslím si, že aj pán Reynders sa vám poďakuje, keď príde na rad. Chcel by som sa poďakovať Parlamentu za jeho mimoriadne konštruktívny prístup počas týchto dosť zdĺhavých rokovaní, čoho dôkazom je rozprava, ktorú sme práve viedli. Pán Klinz hovoril predtým o väčšej transparentnosti. Vždy som bol presvedčený o tom, že transparentnosť je zásadným prvkom zodpovednosti v rámci celého sektora finančných služieb. Z tohto dôvodu v tomto konkrétnom sektore teraz pracujeme spolu na tom, aby sme dosiahli transparentnosť, a zameriame sa na ľudí, ktorí pravdepodobne nie sú zvyknutí na toľko pozornosti. Na rozdiel od pani Andreasenovej si nemyslím, že táto transparentnosť bude prekážkou konkurencieschopnosti finančného odvetvia. Myslím si, že bude mať práve opačný účinok. Trinásteho januára som vám vysvetľoval, že Európa je pre finančné odvetvie atraktívna: to znamená, že máme konkurenčnú výhodu oproti ostatným svetovým regiónom. Finančný sektor má záujem o postupné vytváranie zdravších, transparentnejších a dôveryhodnejších základov, krok za krokom, pretože, dámy a páni, my sme ešte neskončili. Tieto základy budú podľa mňa vlastne často trocha etickejšie. Ako nám pripomenul pán Balz, po prvýkrát teraz zavádzame európske pravidlá pre tento kľúčový sektor. Tieto pravidlá zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri dosahovaní viacerých ambicióznych cieľov a skutočného pokroku – výraz, ktorý predtým použil pán Bullmann, keď opisoval prácu tohto Parlamentu v spojení s Radou a Komisiou. Pokrok znamená zlepšenie dohľadu nad systémovým rizikom. Znamená to väčšiu ochranu investorov, ako zdôraznila pani Bowlesová. Znamená to oveľa viac transparentnosti v odvetví súkromných kapitálových fondov. Pán Hökmark zdôraznil význam tohto odvetvia. A napokon, znamená to vytvorenie skutočného jednotného trhu pre alternatívne investičné fondy pre inštitucionálnych investorov. Pán Kamall zopakoval svoje obavy, s ktorými sa stotožňujem, že by nemalo dôjsť k diskriminácii. Namiesto diskriminácie teraz máme súbor jednoduchých požiadaviek. Podľa mňa je to správne riešenie. Chcel by som všetkým tým, ktorí dúfali, že sa pôjde ešte ďalej, pripomenúť, že toto je kompromis, dynamický kompromis. Nežijeme v dokonalom svete, ako nám práve teraz pripomenula pani Regnerová. To je pravda. Možno sme chceli dosiahnuť väčší pokrok než ten, ktorý je obsahom kompromisného textu, o ktorom budete hlasovať, ale je to dynamický kompromis a doložky o preskúmaní znamenajú, že právny predpis sa v nadchádzajúcich rokoch bude môcť vyvíjať. Môžem povedať pánovi Giegoldovi a pánovi Klutemu, že diskusie budú pokračovať a že sa vrátime najmä k otázke pasívneho marketingu a úlohe Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). O tomto orgáne hovoril pred chvíľou pán Karas, zatiaľ čo pán Goebbels nám skôr právom pripomenul význam ESMA. Pán Goebbels, spomenuli ste 72 konkrétnych právomocí v rámci 11 rôznych kategórií. To znamená, že ESMA bude mať skutočné právomoci, a za to vďačíme predovšetkým úsiliu Parlamentu. Chcel by som sa teda poďakovať každému z vás. Takmer všetci rečníci zo všetkých politických skupín, dokonca aj z tých, ktoré pravdepodobne nebudú hlasovať za tento text, ocenili predtým prácu pána spravodajcu Gauzèsa, jeho vnímavosť, jeho odbornosť a kvalitné vzťahy, ktoré vybudoval. Myslím si, že nebudem mať čas vybrať si rodičovskú dovolenku, pretože v nadchádzajúcich týždňoch sa musí urobiť ešte oveľa viac práce. Napriek tomu by som chcel vyjadriť svoju vďaku celému tímu Komisie, ktorý so mnou spolupracoval a ktorý je tu dnes večer s nami, a chcel by som tiež pripojiť svoj hlas, za seba i v mene Európskej komisie, k ostatným vyjadreniam vďaky pánovi spravodajcovi Gauzèsovi a oceniť tak jeho vynikajúcu prácu."@sk19
"Hvala, gospa predsednica. Mislim, da se vam bo zahvalil tudi gospod Reynders, ko pride na vrsto. Rad bi se zahvalil Parlamentu za njegov neverjetno konstruktiven pristop med temi razmeroma dolgimi pogajanji, kar je razvidno iz razprave, ki smo jo ravnokar imeli. Gospod Klinz je že govoril o „večji preglednosti“. Vedno sem verjel, da je preglednost ključna lastnost odgovornosti znotraj celotnega sektorja finančnih storitev. Zato zdaj prav v tem sektorju sodelujemo, da bi dosegli preglednost in v središče reflektorjev postavili ljudi, ki verjetno na to niso navajeni. V nasprotju z gospo Andreasen mislim, da ta preglednost ne bo ovirala konkurenčnosti finančne industrije. Po mojem mnenju bo imela ravno nasproten učinek. 13. januarja sem vam pojasnil, da je Evropa privlačna za finančno industrijo: tam imamo konkurenčno prednost pred preostalimi regijami sveta. Finančni sektor ima interes, da postopoma – kajti, gospe in gospodje, nismo še končali – ustvari bolj zdrave, preglednejše in zaupanja vredne temelje. Pravzaprav mislim, da bodo ti temelji pogosto malo bolj etični. Kot nas je opomnil gospod Balz, smo tokrat prvič uvedli evropska pravila za ta ključni sektor. Ta pravila bodo imela ključno vlogo pri doseganju številnih ambicioznih ciljev in doseganju pravega napredka – to je beseda, ki jo je gospod Bullmann prej uporabil za opis dela, ki ga je opravil ta parlament skupaj s Svetom in Komisijo. Napredek pomeni izboljšanje nadzora sistemskega tveganja; pomeni večjo zaščito vlagateljev, kot je izpostavila gospa Bowles. Pomeni tudi veliko večjo preglednost v industriji zasebnega kapitala. Gospod Hökmark je poudaril pomen te industrije. Končno pa pomeni tudi oblikovanje pravega enotnega trga za alternativne investicijske sklade za institucionalne vlagatelje. Gospod Kamall je še enkrat izrazil svoj pomislek, s katerim se strinjam, namreč da ne sme biti diskriminacije. Namesto diskriminacije imamo zdaj sklop preprostih zahtev. Menim, da je to prava rešitev. Vse, ki so želeli iti dlje, bi rad opomnil, da je to kompromis, dinamičen kompromis. Ne živimo v popolnem svetu, na kar nas je ravnokar opozorila gospa Regner. To drži. Morda bi si želeli veliko več napredka, kot ga je opaziti v kompromisnem besedilu, o katerem boste glasovali, vendar je to dinamičen kompromis in klavzule o pregledu pomenijo, da se bo zakonodaja lahko razvijala v naslednjih letih. Gospodu Giegoldu in gospodu Klutu lahko povem, da bodo dodatne razprave in da se bomo vrnili zlasti k vprašanju pasivnega trženja in vlogi Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). Slednjo je ravnokar omenil gospod Karas, medtem ko nas je gospod Goebbels prej upravičeno spomnil na pomen ESME. Gospod Goebbels, omenili ste 72 posebnih pooblastil v 11 različnih kategorijah. To pomeni, da bo imel ESMA dejanske pristojnosti, in za to je v veliki meri zaslužno prizadevanje Parlamenta. Zato dovolite, da se zahvalim vsem vam. Skoraj vsi govorniki iz vseh skupin, celo tisti, ki verjetno ne bodo glasovali za to besedilo, so prej pohvalili poročevalca gospoda Gauzèsa zaradi njegove dovzetnosti, strokovnosti in kakovostnega odnosa, ki ga je vzpostavil. Mislim, da ne bo imel časa za starševski dopust, ker je treba opraviti še veliko dela v naslednjih tednih. Vseeno bi se rad zahvalil celotni skupini Komisije, ki je sodelovala z mano in je nocoj tukaj, rad pa bi dodal tudi svoj glas, osebno in v imenu Evropske komisije, zboru zahval in čestitk, naslovljenih na poročevalca gospoda Gauzès, za odlično delo."@sl20
"Tack, fru talman. Jag föreställer mig att Didier Reynders också kommer att tacka er när det är hans tur. Jag vill tacka parlamentet för den mycket konstruktiva inställning som har präglat dessa långvariga förhandlingar, en inställning som visat sig i den debatt vi just har haft. Wolf Klinz talade tidigare om ”mer insyn”. Jag har alltid ansett att insyn är en nödvändig del av ansvaret inom hela sektorn för finansiella tjänster. Det är anledningen till att vi nu inom denna sektor arbetar tillsammans för att skapa insyn och placerar människor som förmodligen är ovana vid att vara i rampljuset just där. Till skillnad från Marta Andreasen tror jag inte att insynen kommer att hämma finansindustrins konkurrenskraft. Jag tror snarare att den kommer att ha motsatt effekt. Den 13 januari sade jag att Europa är attraktivt för finansindustrin. Det är i detta sammanhang som vi har en konkurrensfördel gentemot andra regioner i världen. Finanssektorn har ett intresse av att gradvis, bit för bit – eftersom vi ännu inte är klara – skapa sundare, mer öppna och tillförlitliga grunder. Faktum är att dessa grunder enligt min mening ofta kommer att vara aningen mer etiska. Burkhard Balz påminde oss om att det här är första gången som vi har infört EU-regler för denna viktiga sektor. Dessa regler kommer att vara oumbärliga när det gäller att uppnå en rad ambitiösa mål och göra verkliga framsteg – det ord som Udo Bullmann tidigare använde här för att beskriva det arbete som parlamentet utfört i samarbete med rådet och kommissionen. Framsteg innebär att förbättra tillsynen av systemrisker, och att förbättra skyddet för investerare, vilket Sharon Bowles påpekade. Det innebär mycket mer insyn i private equity-industrin. Gunnar Hökmark betonade denna industris betydelse. Och slutligen innebär det att skapa en verklig inre marknad för alternativa investeringsfonder för institutionella investerare. Syed Kamall har återigen gett uttryck för sin oro för att det ska förekomma diskriminering. Jag delar denna oro med honom. I stället för diskriminering har vi nu en uppsättning enkla krav. Jag tror att det är rätt lösning. Jag vill påminna alla dem som hoppades att vi skulle nå längre om att detta är en kompromiss, en dynamisk kompromiss. Vi lever inte i en perfekt värld, vilket Evelyn Regner precis påminde oss om. Det är sant. Vi kanske skulle ha föredragit mycket mer framsteg än vad som finns i den kompromisstext som ni kommer att rösta om, men det är en dynamisk kompromiss, och avsnitten om översyn innebär att lagstiftningen kommer att kunna utvecklas under de kommande åren. Till Sven Giegold och Jürgen Klute vill jag säga att ytterligare diskussioner kommer att hållas och att vi framför allt kommer att återgå till frågan om passiv marknadsföring och rollen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Den senare togs upp alldeles nyss av Othmar Karas, medan Robert Goebbels tidigare påminde oss om Esmas betydelse och nämnde 72 specifika befogenheter inom 11 olika kategorier. Det innebär att Esma kommer att ha verkliga befogenheter, och det är till stor del tack vare parlamentets ansträngningar. Låt mig därför tacka er alla. Tidigare hyllade nästan alla talare från alla grupper, t.o.m. dem som troligen inte kommer att rösta för texten, föredraganden Jean-Paul Gauzès för hans mottaglighet, sakkunskaper och för de goda relationer han byggt upp. Jag tror inte han kommer att ha tid att ta ledigt eftersom mycket arbete återstår under de kommande veckorna. Jag vill tacka hela det kommissionsteam som arbetade med mig och som finns här ikväll, och jag vill också både på mina egna vägnar och på kommissionens vägnar sälla mig till alla dem som uttryckt sin tacksamhet gentemot föredraganden Jean-Paul Gauzès med anledning av hans utmärkta arbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph