Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-10-Speech-3-102"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101110.15.3-102"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid is een groot voorstander van maatregelen die kunnen helpen in de strijd tegen terrorisme, en islamitische terreur in het bijzonder. De PVV hecht ook grote waarde aan de bescherming van de privacy van de Nederlandse burger en is van oordeel dat, waar deze belangen botsen, een zorgvuldige afweging dient te worden gemaakt. De VS mag van ons passagiersgegevens hebben, maar onder drie voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat deze alleen gebruikt zullen worden in de strijd tegen terreur. De tweede voorwaarde is reciprociteit. Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen moeten deze gegevens ook aan Europese overheden doen toekomen, op dezelfde wijze als andersom plaatsvindt. Deze gegevens dienen niet te worden verstrekt aan een Europees agentschap, maar aan de overheden van de Europese lidstaten waar de vliegtuigen een tussenstop maken, dan wel hun eindbestemming hebben. De derde voorwaarde is dat gegevens die doorgegeven worden niet discriminerend mogen zijn. De Verenigde Staten en dus ook Europese landen kunnen vragen naar alle gegevens die op basis van een vrijwillige keuze van de passagiers worden verstrekt. Ik benadruk die vrijwillige keuze. Gegevens over religie, ideologie, adres, woonplaats, telefoonnummer, kredietkaartnummer en gegevens die uit het paspoort herleidbaar zijn, zijn gegevens die mogen worden verstrekt. Gegevens waarvoor geen vrijwillige keuze van de passagier bestaat, zoals seksualiteit, etnische achtergrond en handicaps, mogen naar de mening van mijn partij niet worden verstrekt. Voorzitter, graag zou ik ook nog eens willen onderstrepen waarom deze maatregelen nodig zijn. Laten we duidelijk zijn: ze zijn niet nodig om christelijk of boeddhistisch terrorisme tegen te gaan. Deze maatregelen zijn helaas nodig omdat de islam de vrije wereld bedreigt. Het zal tijd worden dat de leden van dit Huis dit eindelijk eens gaan begrijpen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, Nizozemská strana za svobodu (PVV) velmi podporuje opatření, jež by mohla pomoci v boji proti terorismu, a zejména proti islámskému terorismu. PVV také přikládá velký význam ochraně soukromí nizozemských občanů a zastává názor, že tam, kde se střetávají zájmy, je nutné je pečlivě navzájem porovnat. Spojené státy mohou mít některé údaje našich cestujících, ale pod třemi podmínkami: první je, že tyto údaje budou používány pouze v boji proti terorismu. Druhou podmínkou je vzájemnost. Americké letecké společnosti musí také zajistit, že tyto údaje budou posílány evropským orgánům, jako je tomu v opačném směru. Tyto údaje by neměly být poskytovány nějaké evropské agentuře, ale spíše orgánům evropského členského státu, který je tranzitním nebo cílovým státem dotyčného letadla. Třetí podmínkou je, aby předávané údaje nebyly diskriminační povahy. Spojené státy, a tedy i evropské země mohou požadovat veškeré údaje, jež byly poskytnuty cestujícími dobrovolně. Zdůrazňuji slovo „dobrovolně”. Údaje o náboženském vyznání, ideovém přesvědčení, adresa, telefonní číslo, číslo platební karty a údaje uvedené v cestovním pase mohou být poskytnuty, ale moje strana zastává názor, že údaje, které cestujícími nebyly poskytnuty dobrovolně, jako jsou údaje o sexuálním zaměření, etnickém původu nebo postižení, poskytovány být nesmí. Paní předsedající, chtěl bych také zopakovat, proč jsou tato opatření nezbytná. Udělejme si jasno v tom, že nejsou nezbytná pro boj proti křesťanskému nebo buddhistickému terorismu. Tato opatření jsou bohužel nutná kvůli hrozbě, kterou pro svobodný svět představuje islám. Je na čase, aby to poslanci této sněmovny konečně pochopili."@cs1
"Fru formand! Det hollandske Frihedsparti (PVV) er helt klart for foranstaltninger, der kan være med til at bekæmpe terrorisme, og især den islamiske terrorisme. PVV tillægger det også stor betydning, at hollandske borgeres privatliv beskyttes, og vi er af den opfattelse, at det, når disse interesser støder sammen, er nødvendigt at foretage en nøje afvejning. USA kan få passageroplysninger fra os, men på tre betingelser. For det første kan disse oplysninger kun bruges i kampen mod terrorisme. For det andet skal der være gensidighed. Amerikanske luftfartsselskaber skal også sikre, at de europæiske myndigheder får tilsendt disse oplysninger, sådan som det sker i den modsatte retning. Oplysningerne skal ikke gives til et europæisk agentur, men til myndighederne i den europæiske medlemsstat, hvor flyet mellemlander, eller som er dets endelige bestemmelsessted. Den tredje betingelse er, at de oplysninger, der videregives, ikke må være diskriminerende. USA og således også de europæiske lande kan kræve, at alle oplysninger gives frivilligt af passagererne. Jeg understreger ordet frivilligt. Der kan gives oplysninger om religion, ideologi, adresse, telefonnummer, kreditkortnummer og oplysninger fra en persons pas, men det er mit partis opfattelse, at der ikke kan gives oplysninger, som passagererne ikke afgiver frivilligt, som f.eks. seksuel orientering, etnisk oprindelse eller handicap. Jeg vil gerne understrege, hvorfor sådanne foranstaltninger er nødvendige. Lad os sige det tydeligt. Disse foranstaltninger er ikke nødvendige for at bekæmpe kristen eller buddhistisk terrorisme. Disse foranstaltninger er desværre nødvendige på grund af den trussel mod den frie verden, som islam udgør. Det er på tide, at medlemmerne af Parlamentet omsider forstår det."@da2
"Frau Präsidentin, die Niederländische Freiheitspartei (PVV) ist sehr für Maßnahmen, die zur Bekämpfung des Terrorismus und insbesondere des islamistischen Terrorismus beitragen können. Die PVV misst dem Schutz der Privatsphäre der niederländischen Bürgerinnen und Bürger ebenfalls große Bedeutung bei und vertritt die Ansicht, dass diese Interessen, dort wo sie aufeinander prallen, sorgfältig gegeneinander abgewogen werden müssen. Die Vereinigten Staaten können einen Teil unserer Fluggastdaten haben, aber unter drei Bedingungen. Erstens, dass diese Daten nur zur Bekämpfung des Terrorismus verwendet werden. Die zweite ist die Gegenseitigkeit. Amerikanische Fluggesellschaften müssen auch sicherstellen, dass auch den europäischen Behörden diese Daten übermittelt werden, so wie es andersherum erfolgt. Die Daten sollten nicht einer europäischen Agentur zur Verfügung gestellt werden, sondern eher den Behörden des europäischen Mitgliedstaats, der Transit- oder Bestimmungsort des Flugzeugs ist. Die dritte Bedingung ist, dass die übermittelten Daten nicht diskriminierend sind. Die Vereinigten Staaten und somit auch die europäischen Länder können alle Daten anfordern, die freiwillig von den Fluggästen zur Verfügung gestellt wurden. Ich betone das Wort „freiwillig‟. Es können Angaben zu Religion, Ideologie, Anschrift, Telefonnummer, Kreditkartennummer und Daten aus dem Reisepass der jeweiligen Person zur Verfügung gestellt werden, aber meine Partei ist der Ansicht, dass Angaben, die von den Fluggästen nicht freiwillig gemacht werden, wie Angaben zu Sexualität, ethnischer Herkunft oder Behinderung, nicht übermittelt werden dürfen. Frau Präsidentin, ich möchte ebenfalls wiederholen, warum diese Maßnahmen notwendig sind. Lassen Sie uns eindeutig sagen, dass sie nicht notwendig sind, um christlichen oder buddhistischen Terrorismus zu bekämpfen. Bedauerlicherweise sind diese Maßnahmen notwendig aufgrund der Bedrohung der freien Welt durch den Islam. Es wird Zeit, dass die Mitglieder dieses Parlaments dies endlich begreifen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) τάσσεται σθεναρά υπέρ των μέτρων που μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και δη της ισλαμικής τρομοκρατίας. Το PVV αποδίδει εξίσου μείζονα σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας των ολλανδών πολιτών και θεωρεί ότι, όπου συγκρούονται τα συμφέροντα αυτά, θα πρέπει να σταθμίζονται με προσοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διατηρούν κάποια δεδομένα των επιβατών μας, αλλά υπό τρεις όρους. Ο πρώτος είναι ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ο δεύτερος είναι η αμοιβαιότητα. Οι αμερικάνικες αεροπορικές εταιρείες πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται στις ευρωπαϊκές αρχές, όπως συμβαίνει και το αντίστροφο. Τα δεδομένα δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται σε κάποιον ευρωπαϊκό οργανισμό, αλλά στις αρχές του ευρωπαϊκού κράτους μέλους που αποτελεί σταθμό διέλευσης ή τελικό προορισμό. Ο τρίτος όρος είναι ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται δεν θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ως εκ τούτου, και οι ευρωπαϊκές χώρες, μπορούν να ζητούν όλα τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί οικειοθελώς από τους επιβάτες. Τονίζω τη λέξη «οικειοθελώς». Μπορούν να διαβιβάζονται τα δεδομένα που αφορούν τη θρησκεία, την ιδεολογία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό πιστωτικής κάρτας, καθώς και τα στοιχεία διαβατηρίου κάποιου προσώπου, αλλά το κόμμα μου είναι της άποψης ότι δεν πρέπει να διαβιβάζονται δεδομένα που δεν παρέχονται οικειοθελώς από τους επιβάτες, όπως αυτά που αφορούν τη σεξουαλικότητα, την εθνοτική καταγωγή ή κάποια αναπηρία. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να επαναλάβω τον λόγο για τον οποίον τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία. Ας είμαστε σαφείς: τα δεδομένα αυτά δεν είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της χριστιανικής ή της βουδιστικής τρομοκρατίας. Δυστυχώς, τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία λόγω της απειλής που συνιστά το Ισλάμ για τον ελεύθερο κόσμο. Είναι πλέον καιρός οι βουλευτές του παρόντος Σώματος να συνειδητοποιήσουν επιτέλους αυτό το γεγονός."@el10
"Madam President, the Dutch Party for Freedom (PVV) is very much in favour of measures that could help in the fight against terrorism, and Islamic terrorism in particular. The PVV also attaches great importance to protecting the privacy of Dutch citizens and takes the view that, where these interests clash, they need to be carefully weighed up against each other. The United States can have some of our passenger data, but on three conditions. The first is that these data be used only in the fight against terrorism. The second is reciprocity. American airlines must also ensure that European authorities are sent these data, as happens the other way round. The data should be provided not to a European agency but rather to the authorities of the European Member State that is the aircraft’s transit or final destination. The third condition is that the data transferred be non-discriminatory. The United States and, thus, also European countries, can request all data that has been provided voluntarily by passengers. I emphasise the word ‘voluntarily’. Data on religion, ideology, address, telephone number, credit card number and data from a person’s passport may be provided, but my party takes the view that data not provided voluntarily by passengers, such as data on sexuality, ethnic origin or disability, must not be provided. Madam President, I should also like to reiterate why these measures are necessary. Let us be clear that they are not necessary to combat Christian or Buddhist terrorism. Regrettably, these measures are necessary because of the threat to the free world posed by Islam. It is about time the Members of this House grasped this at long last."@en4
"Señora Presidenta, el Partido por la Libertad neerlandés (PVV) está muy a favor de medidas que puedan ayudar a la lucha contra el terrorismo, especialmente el terrorismo islámico. El PVV también concede gran importancia a la protección de la privacidad de los ciudadanos neerlandeses y opina que, cuando estos intereses chocan, deben ponderarse detenidamente unos frente a otros. Los Estados Unidos pueden tener ciertos datos de nuestros pasajeros, pero con tres condiciones. La primera es que estos datos se utilicen únicamente en la lucha contra el terrorismo. La segunda es la reciprocidad. Las líneas aéreas americanas también deben garantizar que estos datos se envían a las autoridades europeas, como ocurre en sentido contrario. Los datos no se deben suministrar a una institución europea, sino a las autoridades del Estado miembro europeo que sea tránsito o destino final del avión. La tercera condición es que los datos transferidos no sean discriminatorios. Los Estados Unidos, y por tanto, también los países europeos, pueden solicitar todos los datos que los pasajeros hayan proporcionado de manera voluntaria. Permítanme subrayar la expresión «de manera voluntaria». Los datos sobre religión, ideología, domicilio, número de teléfono, número de la tarjeta de crédito y los datos que figuran en el pasaporte de una persona pueden proporcionarse, pero mi partido opina que los datos que los pasajeros no suministran de manera voluntaria, como los datos sobre la sexualidad, el origen étnico o la discapacidad, no deben proporcionarse. Señora Presidenta, yo también quiero reiterar el motivo por el que estas medidas son necesarias. Dejemos claro que no son necesarias para combatir el terrorismo cristiano o budista. Lamentablemente, estas medidas son necesarias debido a la amenaza que supone el Islam para el mundo libre. Ya va siendo hora de que por fin los diputados de esta Cámara se den cuenta."@es21
"Austatud juhataja! Hollandi Vabaduspartei (PVV) toetab kindlalt meetmeid, mis võiksid aidata kaasa terrorismi-, eriti islami terrorismi vastasele võitlusele. Ühtlasi peab PVV väga oluliseks Hollandi kodanike eraelu puutumatust ning leiab, et huvide kokkupõrke korral tuleb mõlemat hoolikalt kaaluda. Ameerika Ühendriigid võivad meilt teatud broneeringuinfot saada, kuid seda kolmel tingimusel. Esiteks tohib neid andmeid kasutada ainult terrorismivastases võitluses. Teiseks tuleb tagada vastastikkus. Ameerika lennuettevõtjad peavad hoolitsema andmete saatmise eest Euroopa ametivõimudele ja vastupidi. Andmeid ei tule edastada mitte mingile Euroopa agentuurile, vaid lennu transiidi- või lõppsihtkoha liikmesriigi ametivõimudele. Kolmas tingimus on mittediskrimineerimine andmete edastamisel. Ameerika Ühendriigid ja ka Euroopa riigid saavad taotleda vaid reisijate vabatahtlikult esitatud andmeid. Rõhutan sõna „vabatahtlikult”. Edastada tohib religiooni ja poliitilisi vaateid puudutavat teavet, aadressi, telefoninumbrit, krediitkaardi numbrit ja passiandmeid, kuid minu partei on seda meelt, et andmeid, mida reisijad ei ole vabatahtlikult andnud, näiteks seksuaalse sättumuse, etnilise päritolu või puude kohta, ei tohi edastada. Austatud juhataja! Tahaksin ka üle korrata, miks need meetmed on vajalikud. Kõigile on selge, et neid ei ole tarvis kristlaste või budistide mahitatud terrorismi vastu võitlemiseks. Kahjuks on need vajalikud ohu tõttu, mida vabale maailmale kujutab endast islam. On ülim aeg, et parlamendiliikmed seda ükskord taipaksid."@et5
"Arvoisa puhemies, Alankomaiden vapauspuolue (PVV) kannattaa lämpimästi toimenpiteitä, joiden avulla voidaan torjua terrorismia, erityisesti islamilaista terrorismia. PVV pitää erittäin tärkeänä myös alankomaalaisten yksityisyyden suojaamista ja on sitä mieltä, että ristiriitatilanteissa edut ja haitat on punnittava tarkoin. Yhdysvalloille voidaan antaa joitakin matkustajatietojamme, mutta siihen sisältyy kolme ehtoa. Ensimmäinen ehto on, että tietoja käytetään vain terrorismin torjuntaan. Toinen ehto on vastavuoroisuus. Amerikkalaisten lentoyhtiöiden on varmistettava, että tietojenvaihto toimii myös toiseen suuntaan eli että myös Euroopan viranomaiset saavat näitä tietoja. Tietoja ei pitäisi toimittaa EU:n virastolle, vaan sen jäsenvaltion viranomaisille, jossa lentokoneen välilaskupaikka tai lopullinen määränpää sijaitsee. Kolmas ehto on, että siirrettyjen tietojen on oltava syrjimättömiä. Yhdysvallat ja näin ollen myös Euroopan maat voivat vaatia itselleen kaikkia tietoja, joita matkustajat ovat vapaaehtoisesti antaneet. Korostan sanaa "vapaaehtoisesti". Uskontoa, ideologiaa, osoitetta, puhelinnumeroa, luottokortin numeroa koskevat tiedot sekä passitiedot voidaan antaa. Puolueeni on kuitenkin sitä mieltä, että tietoja, joita matkustajat eivät ole antaneet vapaaehtoisesti, kuten seksuaalisuutta, etnistä alkuperää tai vammaisuutta koskevia tietoja, ei saa antaa. Arvoisa puhemies, haluan vielä kerran todeta, miksi nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä. Selvää on, että toimenpiteitä ei tarvita kristillisen tai buddhalaisterrorismin torjumiseksi. Valitettavasti ne ovat välttämättömiä islamismin vapaalle maailmalle aiheuttaman uhan vuoksi. Parlamentin jäsenten on jo korkea aika ymmärtää tämä."@fi7
"Madame la Présidente, le parti néerlandais pour la liberté (PVV) est très favorable à des mesures visant à contribuer à la lutte contre le terrorisme, surtout le terrorisme islamique. Le PVV attache également une grande importance à la protection de la vie privée des citoyens néerlandais et estime que, là où ces intérêts sont en conflit, ils doivent être minutieusement soupesés l’un par rapport à l’autre. Les États-Unis peuvent disposer de certaines de nos données passagers, mais à trois conditions. Primo, ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Secundo, il y a la question de la réciprocité: les compagnies aériennes américaines doivent garantir que si elles disposent de nos données, elles doivent aussi transférer les leurs aux autorités européennes. Les données devraient être fournies non pas à une agence européenne mais plutôt aux autorités de l’État membre de l’UE dans lequel l’avion fait escale ou qui est la destination finale. La troisième condition concerne l’aspect non-discriminatoire du transfert de données. Les États-Unis et donc aussi les pays européens peuvent demander toutes les données qui ont été fournies volontairement par les passagers. J’insiste sur le terme «volontairement». Des données concernant la religion, l’idéologie, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de carte de crédit ainsi que des données provenant du passeport d’une personne peuvent être fournies, mais mon parti estime que des données qui n’ont pas été fournies volontairement par les passagers, comme des données relatives à la sexualité, à l’origine ethnique ou à certains handicaps, ne doivent pas être fournies. Madame la Présidente, je voudrais répéter la raison pour laquelle ces mesures sont nécessaires. Il est clair qu’elles ne sont pas nécessaires pour lutter contre le terrorisme chrétien ou bouddhiste. Ces mesures sont malheureusement nécessaires à cause de la menace que constitue l’Islam pour le monde libre. Il est plus que temps que les députés de cette Assemblée le comprennent enfin."@fr8
"Elnök asszony, a holland Szabadság Párt (PVV) igen nagymértékben támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek segíthetik a terrorizmus, különösen az iszlamista terrorizmus elleni küzdelmet. A PVV rendkívül fontosnak tartja a holland polgárok magánéletének védelmét is, és úgy véli, hogy amikor ezek az érdekek ütköznek, akkor nagyon alapos mérlegelésre van szükség. Az Egyesült Államok megkaphatja az utasadataink egy részét, de csak három feltétellel. Az első feltétel az, hogy ezeket az adatokat csak a terrorizmus elleni küzdelemben használhatják fel. A második feltétel a kölcsönösség. Az amerikai légitársaságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy ezeket az adatokat az európai hatóságoknak is megküldjék, ugyanúgy ahogyan az fordítva is történik. Az adatokat nem egy európai ügynökséghez kellene eljuttatni, hanem inkább azon európai tagállam hatóságaihoz, amely a légi járat tranzit vagy végső úti célja. A harmadik feltétel a továbbított adatok megkülönböztetés-mentessége. Az Egyesült Államok, és így az európai országok is lekérhetik valamennyi, az utasok által önkéntesen szolgáltatott adatot. Kiemelném az „önkéntesen” kifejezést. Legyen szabad vallással, ideológiával, címekkel, telefon- és hitelkártyaszámokkal kapcsolatos, valamint az adott személy útleveléből származó adatokat továbbítani, ugyanakkor pártom azt az álláspontot képviseli, hogy nem szabad olyan adatokat továbbítani, amelyeket az utasok nem önkéntesen szolgáltattak, például a szexuális irányultságukról, etnikai hovatartozásukról vagy a fogyatékosságukról. Elnök asszony, szeretném kiemelni, hogy miért is van szükség ezekre az intézkedésekre. Mondjuk ki nyíltan, hogy ezek nem a keresztény vagy a buddhista terrorizmus elleni küzdelemhez szükségesek. Ezekre az intézkedésekre sajnos a szabad világ iszlám általi fenyegetettsége miatt van szükség. Ideje, hogy a képviselők ezt végre felfogják."@hu11
"Signora Presidente, il Partij voor de Frijheid (PVV - partito per la libertà) olandese è decisamente a favore delle misure che contribuiscono alla lotta contro il terrorismo, quello islamico in particolare. Il PVV attribuisce inoltre molta importanza alla tutela della privacy dei cittadini olandesi ed è del parere che, laddove tali interessi entrino in conflitto, sia necessario soppesarli con la dovuta attenzione. Possiamo anche fornire alcuni dati dei nostri passeggeri agli Stati Uniti, ma a tre condizioni. La prima è che questi dati vengano utilizzati esclusivamente per la lotta contro il terrorismo. La seconda è la reciprocità. Le compagnie aeree americane devono garantire a loro volta che tali dati vengano inoltrati anche alle autorità europee. I dati andrebbero trasmessi non a un’agenzia europea, bensì alle autorità dello Stato membro dell’UE che rappresenta il paese di transito o di destinazione finale del volo. La terza condizione è che i dati trasferiti non siano discriminatori. Gli Stati Uniti, e pertanto anche i paesi europei, possono richiedere tutti i dati che sono stati messi volontariamente a disposizione dai passeggeri. Sottolinea il termine “volontariamente”. I dati sulla confessione religiosa, sull’ideologia, sull’indirizzo, sul numero di telefono, sul numero della carta di credito, e i dati contenuti nei passaporti dei cittadini possono venire forniti, ma il mio partito è dell’avviso che i dati non messi volontariamente a disposizione dai passeggeri, quali i dati sulla sessualità, l’etnia di origine o le disabilità, non debbano essere forniti. Signora Presidente, vorrei inoltre ribadire il motivo per cui tali misure sono necessarie. Diciamolo chiaramente, non servono per combattere il terrorismo cristiano o buddista. Purtroppo, tali misure sono necessarie a causa della minaccia per il mondo libero rappresentata dall’Islam. è tempo che i membri di quest’Assemblea si rendano finalmente conto di questo fatto."@it12
"Ponia pirmininke, Olandijos laisvės partija (PVV) itin palankiai vertina tai, kad būtų taikomos priemonės, kurios galėtų padėti kovojant su terorizmu, o ypač su islamiškuoju terorizmu. PVV taip pat didelę svarbą teikia tam, kad būtų apsaugotas Olandijos gyventojų privatumas, ir laikosi nuomonės, kad ten, kur šie interesai susiduria, jie turėtų būti rūpestingai įvertinti pagal svarbą. Jungtinės Valstijos gali turėti kai kuriuos iš mūsų keleivių duomenų, jei bus laikomasi trijų sąlygų. Pirma, šie duomenys turi būti naudojami tik kovai su terorizmu. Antra sąlyga yra abipusiškumas. JAV oro transporto bendrovės taip pat turi užtikrinti, kad Europos valdžios institucijoms būtų nusiųsti atitinkami duomenys. Duomenys turėtų būti pateikiami ne Europos agentūrai, bet verčiau valdžios institucijoms iš tos Europos valstybės narės, per kurią ar į kurią skrenda lėktuvas. Trečia sąlyga yra ta, kad perduodami duomenys būtų nediskriminaciniai. Jungtinės Valstijos ir Europos šalys gali prašyti visų duomenų, kuriuos keleiviai pateikė savanoriškai. Pabrėžiu žodį „savanoriškai“. Duomenys apie religiją, ideologiją, adresą, telefono numerį, kreditinės kortelės numerį ir duomenys iš asmens paso gali būti pateikti, bet mano partija laikosi nuomonės, kad keleivių savanoriškai nepateikti duomenys, kaip antai duomenys apie seksualinę orientaciją, etninę kilmę ar negalią, neturi būti pateikiami. Ponia pirmininke, taip pat norėčiau pakartoti, kodėl šios priemonės yra būtinos. Pasakykime atvirai, kad jų nereikia kovai su krikščionių ar budistų terorizmu. Tenka apgailestauti, kad šios priemonės yra būtinos dėl islamo keliamos grėsmės laisvajam pasauliui. Jau laikas Europos Parlamento nariams pagaliau tai suvokti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Holandes partija „Brīvībai” (PVV) pilnībā atbalsta pasākumus, kas varētu palīdzēt cīņā pret terorismu un islāma terorismu jo īpaši. PVV arī uzskata, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt Holandes pilsoņu privātās dzīves aizsardzību un ka gadījumos, kad šīs intereses saduras, tās rūpīgi jāizsver viena pret otru. Amerikas Savienotās Valstis var saņemt dažus mūsu pasažieru datus, bet ar trīs nosacījumiem. Pirmkārt, lai šie dati tiktu izmantoti tikai cīņā pret terorismu. Otrkārt, tā ir savstarpējība. Amerikas aviosabiedrībām arī jānodrošina, lai Eiropas iestādēm tiktu sūtīti šie dati, kā tas notiek pretējā virzienā. Dati būtu jāsniedz nevis Eiropas aģentūrai, bet drīzāk tās Eiropas dalībvalsts iestādēm, kura ir lidmašīnas tranzītvieta vai galamērķis. Trešais nosacījums ir, lai pārsūtītie dati būtu nediskriminējoši. Amerikas Savienotās Valstis un tātad arī Eiropas valstis var pieprasīt visus datus, ko pasažieri ir iesnieguši brīvprātīgi. Es uzsveru vārdu „brīvprātīgi”. Dati par reliģiju, ideoloģiju, adresi, tālruņa numuru, kredītkartes numuru un dati no personas pases ir sniedzami, bet manas partijas viedoklis ir, ka tādi dati, kurus pasažieri nesniedz brīvprātīgi, piemēram, dati par seksualitāti, etnisko izcelsmi vai invaliditāti, nedrīkst tikt sniegti. Priekšsēdētājas kundze, es vēlos arī atkārtot, kāpēc šie pasākumi ir vajadzīgi. Teiksim skaidri, ka tie nav vajadzīgi, lai apkarotu kristīgo vai budisma terorismu. Diemžēl šie pasākumi ir vajadzīgi apdraudējuma dēļ, ko brīvajai pasaulei rada islāms. Ir pienācis laiks Parlamenta deputātiem to beigu beigās aptvert."@lv13
"Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid is een groot voorstander van maatregelen die kunnen helpen in de strijd tegen terrorisme, en islamitische terreur in het bijzonder. De PVV hecht ook grote waarde aan de bescherming van de privacy van de Nederlandse burger en is van oordeel dat, waar deze belangen botsen, een zorgvuldige afweging dient te worden gemaakt. De VS mag van ons passagiersgegevens hebben, maar onder drie voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat deze alleen gebruikt zullen worden in de strijd tegen terreur. De tweede voorwaarde is reciprociteit. Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen moeten deze gegevens ook aan Europese overheden doen toekomen, op dezelfde wijze als andersom plaatsvindt. Deze gegevens dienen niet te worden verstrekt aan een Europees agentschap, maar aan de overheden van de Europese lidstaten waar de vliegtuigen een tussenstop maken, dan wel hun eindbestemming hebben. De derde voorwaarde is dat gegevens die doorgegeven worden niet discriminerend mogen zijn. De Verenigde Staten en dus ook Europese landen kunnen vragen naar alle gegevens die op basis van een vrijwillige keuze van de passagiers worden verstrekt. Ik benadruk die vrijwillige keuze. Gegevens over religie, ideologie, adres, woonplaats, telefoonnummer, kredietkaartnummer en gegevens die uit het paspoort herleidbaar zijn, zijn gegevens die mogen worden verstrekt. Gegevens waarvoor geen vrijwillige keuze van de passagier bestaat, zoals seksualiteit, etnische achtergrond en handicaps, mogen naar de mening van mijn partij niet worden verstrekt. Voorzitter, graag zou ik ook nog eens willen onderstrepen waaróm deze maatregelen nodig zijn. Laten we duidelijk zijn: ze zijn niet nodig om christelijk of boeddhistisch terrorisme tegen te gaan. Deze maatregelen zijn helaas nodig omdat de islam de vrije wereld bedreigt. Het zal tijd worden dat de leden van dit Huis dit eindelijk eens gaan begrijpen."@mt15
"Pani przewodnicząca! Holenderska Partia Wolności (PVV) jest zdecydowanym zwolennikiem środków, które wspomogą walkę z terroryzmem, zwłaszcza z terroryzmem islamskim. PVV przywiązuje także wielką wagę do ochrony prywatności obywateli holenderskich i uważa, że w przypadku kolizji tych interesów należy je starannie wyważyć. Stany Zjednoczone mogą otrzymywać niektóre nasze dane dotyczące pasażerów, ale pod trzema warunkami. Pierwszym warunkiem jest to, że te dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w walce z terroryzmem. Drugim warunkiem jest wzajemność. Także amerykańskie linie lotnicze muszą zagwarantować, że dane takie będą przekazywane organom europejskim, jak to się dzieje w drugą stronę. Dane powinny być dostarczane nie agencji europejskiej, ale władzom europejskiego państwa członkowskiego, które jest państwem przejazdu lub ostatecznego przeznaczenia danego statku powietrznego. Trzecim warunkiem jest to, że przekazywane dane powinny być niedyskryminujące. Stany Zjednoczone, a zatem również kraje europejskie mogą żądać wszelkich danych, które zostały udostępnione dobrowolnie przez pasażerów. Podkreślam słowo „dobrowolnie”. Można dostarczać dane na temat wyznania, ideologii, adresu, numeru telefonu, numeru karty kredytowej oraz dane z paszportu danej osoby; jednak moja partia stoi na stanowisku, że nie wolno przekazywać danych, które nie zostały udostępnione dobrowolnie przez pasażerów, jak np. dane o preferencjach seksualnych, pochodzeniu etnicznym lub niepełnosprawności. Pani przewodnicząca! Pragnę powtórzyć, dlaczego te środki są niezbędne. Powiedzmy jasno, że nie są one niezbędne do zwalczania terroryzmu chrześcijańskiego lub buddyjskiego. Środki te są niestety niezbędne ze względu na zagrożenie, jakie dla wolnego świata stanowi islam. Czas już, by panie i panowie posłowie wreszcie to pojęli."@pl16
"Senhora Presidente, o Partido para a Liberdade neerlandês (PVV) é totalmente a favor de medidas que possam ajudar na luta contra o terrorismo, e o terrorismo islâmico em particular. O PVV atribui igualmente grande importância à protecção da privacidade dos cidadãos holandeses e é de opinião que, quando estes interesses colidem, é necessário ponderá-los cuidadosamente. Os Estados Unidos podem ter acesso a alguns dados dos nossos passageiros, mas sob três condições. A primeira é que estes dados sejam utilizados apenas na luta contra o terrorismo. A segunda é a reciprocidade. As companhias aéreas norte-americanas devem assegurar que também as autoridades europeias recebam aqueles dados, à semelhança do que já acontece no sentido inverso. Os dados deveriam ser facultados não a uma agência europeia mas às autoridades do Estado-Membro que é destino final ou escala do voo em causa. A terceira condição é que os dados transferidos tenham um carácter não discriminatório. Os Estados Unidos e, portanto, também os países europeus, podem solicitar todos os dados que forem facultados voluntariamente pelos passageiros. E sublinho a palavra "voluntariamente". As informações sobre religião, ideologia, endereço, número de telefone, número de cartão de crédito ou os dados do passaporte de uma pessoa podem ser facultados, mas o meu partido é de opinião que não devem ser facultados os dados que não sejam fornecidos de forma voluntária pelos passageiros, como dados relativos à sexualidade, origem étnica ou deficiência. Senhora Presidente, gostaria ainda de reiterar porque são estas medidas necessárias. Não são necessárias, sejamos claros, para combater o terrorismo cristão ou budista. Lamentavelmente, estas medidas são necessárias por causa da ameaça do Islão ao mundo livre. Já é tempo de os membros desta Assembleia o admitirem finalmente."@pt17
"Dnă preşedintă, Partidul Olandez pentru Libertate (PVV) este în favoarea măsurilor care pot contribui la lupta împotriva terorismului, în special împotriva terorismului islamic. De asemenea, PVV acordă o importanţă majoră protejării vieţii private a cetăţenilor olandezi şi consideră că, în cazul în care aceste interese se contrazic, ele trebuie să fie atent cântărite. Statele Unite ale Americii pot avea unele date ale pasagerilor noştri, dar cu trei condiţii. Prima condiţie este ca aceste date să fie utilizate doar în lupta împotriva terorismului. Cea de-a doua condiţie este reciprocitatea. Companiile aeriene americane trebuie, de asemenea, să garanteze că aceste date sunt trimise autorităţilor europene, la fel ca şi situaţia inversă. Datele ar trebui oferite nu unei agenţii europene, ci mai degrabă autorităţilor din statul membru al UE prin care tranzitează avioanele sau care este destinaţia finală a acestora. Cea de-a treia condiţie este ca datele transferate să fie nediscriminatorii. Statele Unite ale Americii şi, prin urmare, ţările europene, de asemenea, pot cere toate datele care au fost furnizate voluntar de pasageri. Subliniez cuvântul „voluntar”. Datele privind religia, ideologia, adresa, numărul de telefon, numărul cărţii de credit şi datele din paşaportul unei persoane pot fi furnizate, dar partidul meu consideră că datele care nu sunt oferite în mod voluntar de pasageri, cum ar fi datele privind genul, originea etnică sau handicapurile, nu trebuie furnizate. Dnă preşedintă, aş dori, de asemenea, să repet motivul pentru care aceste măsuri sunt necesare. Să ne fie clar faptul că acestea nu sunt necesare pentru a combate terorismul creştin sau budist. Din păcate, aceste măsuri sunt necesare din cauza ameninţării la adresa lumii libere exercitate de Islam. Este timpul ca deputaţii din acest Parlament să înţeleagă acest lucru în cele din urmă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, holandská Strana za slobodu (PVV) veľmi podporuje opatrenia, ktoré by mohli pomôcť v boji proti terorizmu a najmä islamskému terorizmu. Strana PVV prikladá veľký dôraz aj ochrane súkromia holandských občanov a zastáva názor, že tam, kde tieto záujmy prichádzajú do konfliktu, je potrebné ich navzájom starostlivo zvážiť. Spojené štáty môžu mať niektoré naše údaje o cestujúcich, ale pod tromi podmienkami. Prvou podmienkou je, že tieto údaje sa budú používať iba na boj proti terorizmu. Druhou je reciprocita. Americké letecké spoločnosti musia zabezpečiť, aby sa tieto údaje posielali aj európskym orgánom, rovnako ako sa to deje obrátene. Tieto údaje by sa nemali poskytovať európskej agentúre, ale skôr orgánom európskeho členského štátu, ktorý je tranzitnou alebo cieľovou krajinou lietadla. Treťou podmienkou je, aby poskytované údaje boli nediskriminačné. Spojené štáty, a teda aj európske krajiny, môžu požadovať všetky údaje, ktoré cestujúci poskytujú dobrovoľne. Kladiem dôraz na slovo „dobrovoľne“. Môžu sa poskytovať údaje o náboženstve, ideológii, telefónnom čísle, čísle kreditnej karty a osobné údaje z pasu. Podľa názoru našej strany sa však nesmú poskytovať údaje, ktoré cestujúci neposkytujú dobrovoľne, napríklad údaje o sexualite, etnickom pôvode alebo o zdravotnom postihnutí. Vážená pani predsedajúca, chcel by som tiež zdôrazniť, prečo sú tieto opatrenia potrebné. Povedzme si otvorene, že nie sú potrebné na boj proti kresťanskému alebo budhistickému terorizmu. Tieto opatrenia sú potrebné, žiaľ, z dôvodu hrozby, ktorú pre slobodný svet predstavuje islam. Je najvyšší čas, aby to poslanci tohto Parlamentu konečne pochopili."@sk19
"Gospa predsednica, nizozemska Stranka za svobodo (PVV) odločno podpira ukrepe, ki bi lahko bili v pomoč v boju proti terorizmu in zlasti islamskemu terorizmu. Stranka PVV velik pomen pripisuje tudi varstvu zasebnosti nizozemskih državljanov in meni, da je treba te interese, kjer pridejo navzkriž, skrbno pretehtati. Združene države lahko dobijo nekatere izmed naših podatkov o potnikih, toda pod tremi pogoji. Prvi je, da se te podatke uporabi samo v boju proti terorizmu. Drugi je vzajemnost. Ameriški letalski prevozniki morajo zagotoviti tudi, da evropski organi prejmejo te podatke, tako kot obratno. Podatkov se ne zagotovi evropski agenciji, ampak organom evropske države članice, ki je država tranzita ali namembna država letala. Tretji pogoj je, da so preneseni podatki nediskriminatorni. Združene države in tudi evropske države lahko zahtevajo vse podatke, ki so jih prostovoljno zagotovili potniki. Poudarjam besedo „prostovoljno“. Zagotovi se lahko podatke o veri, ideologiji, naslov, telefonsko številko, številko kreditne kartice in podatke iz potnega lista osebe, vendar pa moja stranka meni, da se ne sme zagotoviti podatkov, ki jih potniki ne dajo prostovoljno, kot so podatki o spolni usmerjenosti, etničnem poreklu ali invalidnosti. Gospa predsednica, ponovil bi, zakaj so ti ukrepi potrebni. Bodimo si na jasnem, da niso potrebni za boj proti krščanskemu ali budističnemu terorizmu. Žal so ti ukrepi potrebni zaradi grožnje svobodnemu svetu, ki jo predstavlja islam. Čas je, da poslanci tega parlamenta to končno dojamejo."@sl20
"Fru talman! Det nederländska Frihetspartiet (PVV) stöder i hög grad åtgärder som kan bidra till att bekämpa terrorism och i synnerhet islamisk terrorism. PVV lägger också stor vikt vid att skydda privatlivet för nederländska medborgare och anser att i de fall där dessa intressen kolliderar att de noga måste vägas mot varandra. USA kan få vissa passageraruppgifter från oss, men på tre villkor. Det första är att dessa uppgifter endast används i kampen mot terrorism. Det andra är ömsesidighet. Amerikanska flygbolag måste också se till att europeiska myndigheter får dessa uppgifter, precis som tvärtom. Uppgifterna ska inte tillhandahållas till ett europeiskt organ, utan till myndigheterna i den europeiska medlemsstat som är flygplanets transit- eller slutdestination. Det tredje villkoret är att de uppgifter som överförs inte är diskriminerande. USA och därigenom även europeiska länder kan begära alla uppgifter som har lämnats frivilligt av passagerare. Jag understryker ordet ”frivilligt”. Uppgifter om religion, ideologi, adress, telefonnummer, kreditkortsnummer och uppgifter från en persons pass får tillhandahållas, men mitt parti anser att uppgifter som inte tillhandahålls frivilligt av passagerare som uppgifter om sexualitet, etnisk härkomst eller funktionshinder inte måste tillhandahållas. Jag vill också upprepa varför dessa åtgärder är nödvändiga. Det är uppenbart att de inte behövs för att bekämpa kristen eller buddistisk terrorism. Tyvärr är dessa åtgärder nödvändiga på grund av det hot mot den fria världen som islam utgör. Det är på tiden att ledamöterna i parlamentet nu äntligen fattar detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph