Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-10-Speech-3-037"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101110.14.3-037"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the transatlantic relationship is Europe’s most important. Not only do we still account for half of the global economy, but our democracies are the key drivers of the maintenance of human rights and the rule of law. However, we sometimes seem to either take each other for granted or let our family squabbles obscure our overriding common interests. That is why our joint resolution insists on the importance of a strategic partnership, one which stresses coordination and cooperation in meeting global challenges and regional issues and in which legislators are full and serious players. That strategic partnership must be rooted in economic and political freedom. I am pleased that MEPs are reiterating our insistence on the aim of a free transatlantic market by 2015. That means gearing up our ambitions for the removal of trade and regulatory barriers. A very large – and growing – part of the transatlantic relationship is about issues of justice, law enforcement and human rights. It used to be ad hoc, now it is really one of the core elements. The more we anchor our partnership in shared respect for our common values, the more strongly we can act to resonate those values in the wider world. In that context, the renewed justification by former President George Bush of water boarding – which is unequivocally torture – sums up everything that went wrong in the disastrous eight years of his Presidency and that made the West both less free and less secure. The emerging, widespread evidence of apparent mistreatment of Iraqi detainees by UK and US troops demands examination at the highest level, including at the forthcoming summit and in independent inquiries. I was very pleased to hear Vice-President Reding on the data protection agreement. It really is vital to have this ‘umbrella agreement’, as she called it, because at the moment, we are fire-fighting on each individual data sharing agreement. If we could just have a settlement, a framework in which individual data sharing requests can be examined, that would be extremely valuable because so much of our attention and squabbles have focused on that subject. It is a great prize worth a lot of effort."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Pane předsedající, transatlantické vztahy jsou pro Evropu nejdůležitější. Nejen, že na nás dosud připadá polovina světového hospodářství, ale naše demokracie jsou rozhodujícími hybnými silami dodržování lidských práv a právního státu. Někdy se však zdá, že jeden druhého považujeme za něco jednou pro vždy daného, nebo dovolujeme, aby naše rodinné rozmíšky zatemňovaly naše převažující společné zájmy. Z toho důvodu naše společné usnesení zdůrazňuje význam strategického partnerství, které v řešení globálních výzev a regionálních otázek vyzdvihuje koordinaci a v němž jsou zákonodárci plnoprávnými a důležitými aktéry. Toto strategické partnerství musí vyrůstat z hospodářské a politické svobody. Jsem potěšena, že poslanci Evropského parlamentu opětovně zdůrazňují náš cíl vytvořit do roku 2015 volný transatlantický trh. Velmi velká – a stále větší – část transatlantických vztahů se týká otázek spravedlnosti, vynutitelnosti práva a lidských práv. Dříve to bylo případ od případu, nyní tyto oblasti skutečně tvoří jeden z ústředních prvků. Čím více opíráme své partnerství o sdílený respekt k našim společným hodnotám, tím důrazněji můžeme vystupovat na podporu těchto hodnot v okolním světě. Bývalý prezident Georg Bush nedávno opět ospravedlňoval metodu dušení vodou ( ) – která je jednoznačně mučením –, což je jen shrnutím všech věcí, které se za katastrofálních osm let jeho prezidentství nepovedly a kvůli nimž se Západ stal méně svobodným a méně bezpečným. Stále se objevují a rozšiřují důkazy o špatném zacházení jednotek Spojeného království a USA s iráckými vězni, k nimž je třeba zahájit vyšetřování na nejvyšší úrovni, a to i na nadcházejícím summitu a v rámci nezávislých šetření. Velmi mne potěšilo to, co řekla místopředsedkyně Redingová o dohodě o ochraně údajů. Skutečně je mimořádně důležité zavést tuto „zastřešující dohodu”, jak to nazvala, protože v tuto chvíli hasíme požár při každé jednotlivé dohodě o sdílení informací. Pokud bychom však měli ujednání, jakýsi rámec pro přezkum jednotlivých požadavků o předání údajů, bylo by to nesmírně cenné, protože tomuto tématu věnujeme mnoho pozornosti a týká se jej i řada neshod. Je to velký ideál, jehož dosažení si zaslouží nemalé úsilí."@cs1
"Hr. formand! De transatlantiske forbindelser er de vigtigste. Ikke blot tegner vi os fortsat for halvdelen af den globale økonomi, men vores demokratier er også drivkræfterne bag opretholdelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet. Nogle gange virker det imidlertid, som om vi enten tager hinanden for givet eller lader vores familieskærmydsler skygge for vores altovervejende fælles interesser. Derfor insisteres der i vores fælles beslutning på betydningen af et strategisk partnerskab, hvori der lægges vægt på samordning og samarbejde i forbindelse med håndteringen af de globale udfordringer og regionale problemstillinger, og hvori lovgiverne er fuldgyldige og seriøse medspillere. Dette strategiske partnerskab skal bygge på økonomisk og politisk frihed. Jeg glæder mig over, at medlemmerne gentager vores stadige krav om en målsætning om et frit transatlantisk marked inden 2015. Dette indebærer, at vi skal spore vores ambitioner ind på en fjernelse af handels- og lovgivningsmæssige barrierer. En meget stor og voksende del af de transatlantiske forbindelser omhandler spørgsmål vedrørende domstolene, retshåndhævelse og menneskerettigheder. Det plejede at være ad hoc, men nu er det virkelig et af de centrale elementer. Jo mere vi forankrer vores partnerskab i en indbyrdes respekt for vores fælles værdier, jo stærkere kan vi handle med henblik på at lade disse værdier genlyde i verden generelt. I denne forbindelse sammenfatter forhenværende præsident George Bushs fornyede retfærdiggørelse af water boarding, altså fingeret drukning, som uomtvisteligt udgør tortur, alt, der gik galt i de katastrofale otte år, som hans præsidentperiode varede, og som gjorde den vestlige verden til både et mindre frit og et mindre sikkert sted. Det er et krav, at den udbredte dokumentation, der er ved at dukke frem om britiske og amerikanske soldaters tydelige mishandling af irakiske fanger, skal gøres til genstand for en undersøgelse på højeste plan, herunder på det kommende topmøde og i uafhængige undersøgelser. Fru næstformand Redings indlæg om databeskyttelsesaftalen glædede mig meget. Det er virkelig af afgørende betydning, at denne såkaldte "paraplyaftale" bliver indgået, da vi for øjeblikket udfører brandslukning i forbindelse med hver enkelt dataudvekslingsaftale. Hvis der blot forelå en aftale, altså en ramme, inden for hvilken vi kunne behandle de enkelte anmodninger om dataudveksling, ville dette være utrolig værdifuldt, fordi en så stor del af vores opmærksomhed og genvordigheder har omhandlet dette punkt. Målet helliger den store indsats, dette kræver."@da2
"Herr Präsident, die transatlantische Beziehung ist enorm wichtig für Europa. Noch immer wird die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung von uns erbracht, und unsere Demokratien sind die wichtigsten Kräfte in der Wahrung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit. Dennoch scheint es, als ob wir entweder unsere gegenseitige Beziehung manchmal als zu selbstverständlich betrachten oder unsere Querelen unsere vorrangigen gemeinsamen Interessen bedrohen lassen. Deshalb betont der gemeinsame Beschluss die Bedeutung einer strategischen Partnerschaft, die auf der Koordination und der Zusammenarbeit bei weltweiten sowie regionalen Fragen basiert, und in der die Gesetzgebenden mündige und ernstzunehmende Akteure sind. Diese strategische Partnerschaft muss auf wirtschaftlicher und politischer Freiheit beruhen. Ich freue mich, dass die Parlamentarier darauf beharren, das Ziel eines freien transatlantischen Marktes bis 2015 zu erreichen. Dies bedeutet, dass die Beseitigung von Handels- und Regulierungsschranken beschleunigt werden muss. Bei einem sehr großen und weiterhin wachsenden Teil der transatlantischen Beziehung geht es um Justizfragen, Strafverfolgung und Menschenrechte. Diese Fragen wurden immer von Fall zu Fall behandelt, doch jetzt sind sie ein Kernelement. Je mehr wir unsere Partnerschaft in gegenseitigem Respekt für unsere gemeinsamen Werte verankern, umso besser können wir diese Werte im Rest der Welt vertreten. In diesem Zusammenhang muss gesagt werden, dass George Bushs erneute Gutheißung von Waterboarding, was eindeutig eine Foltermethode ist, alles auf den Punkt bringt, was in den desaströsen acht Jahren seiner Präsidentschaft schief ging, wodurch auch die Freiheit und die Sicherheit des Westens eingeschränkt wurde. Die vielen auftauchenden Beweise für die Misshandlung von irakischen Häftlingen durch britische und US-amerikanische Truppen muss auf höchster Stufe untersucht werden, auch beim kommenden Gipfel und in unabhängigen Ermittlungen. Ich war sehr erfreut über Frau Vizepräsidentin Redings Beitrag über das Datenschutzabkommen. Das Rahmenabkommen, das „Umbrella-Agreement“, wie sie es nannte, ist extrem wichtig, denn zurzeit müssen wir für jedes einzelne Abkommen über Datenaustausch kämpfen. Hätten wir ein einziges Abkommen, eine Rahmenordnung, in der einzelne Datenaustauschgesuche untersucht werden können, wäre das extrem wertvoll, denn die derzeitige Lösung ist sehr zeitaufwändig und führt immer wieder zu Problemen. Es ist eine große Errungenschaft und deshalb den Aufwand wert."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η διατλαντική σχέση αποτελεί τη σημαντικότερη σχέση της Ευρώπης. Διότι όχι μόνον οι οικονομίες μας εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και οι δημοκρατίες μας συνιστούν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για τη διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Ωστόσο, ορισμένες φορές φαίνεται ότι είτε θεωρούμε οι μεν δεδομένους τους δε είτε επιτρέπουμε εσωτερικές διαφωνίες να επισκιάζουν τα προέχοντα κοινά μας συμφέροντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το κοινό μας ψήφισμα εμμένει στη σημασία μίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, μίας σχέσης η οποία αποδίδει έμφαση στον συντονισμό και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και περιφερειακών ζητημάτων, και στην οποία οι νομοθέτες διαδραματίζουν πλήρη και καθοριστικό ρόλο. Αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση πρέπει να θεμελιώνεται στην οικονομική και πολιτική ελευθερία. Χαίρομαι που οι βουλευτές του ΕΚ επαναλαμβάνουν την προσήλωσή μας στον στόχο για την καθιέρωση ελεύθερης διατλαντικής αγοράς έως το 2015. Τούτο σημαίνει ότι συντονίζουμε τις φιλοδοξίες μας για την άρση των εμπορικών και ρυθμιστικών φραγμών. Ένα πολύ μεγάλο –και συνεχώς αυξανόμενο– τμήμα της διατλαντικής σχέσης αφορά ζητήματα δικαιοσύνης, επιβολής του νόμου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά το παρελθόν αποτελούσε ειδικό τμήμα, αλλά επί του παρόντος συγκαταλέγεται πραγματικά μεταξύ των ουσιωδών στοιχείων αυτής της σχέσης. Όσο περισσότερο στηρίζουμε την εταιρική μας σχέση στον αμοιβαίο σεβασμό των κοινών μας αξιών τόσο δυναμικότερα μπορούμε να δράσουμε ώστε να εμφυσήσουμε αυτές τις αξίες και στον υπόλοιπο κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η ανανεωθείσα αιτιολόγηση της πρακτικής του εικονικού πνιγμού ( ) –που συνιστά αναμφίλεκτα βασανισμό– από τον πρώην πρόεδρο George Bush συνοψίζει όλα όσα πήγαν στραβά κατά την ολέθρια οκταετία της προεδρίας του και κατέστησαν τη Δύση λιγότερο ελεύθερη και λιγότερο ασφαλή. Οι ολοένα αυξανόμενες ενδείξεις που ανακύπτουν σχετικά με την εμφανή κακομεταχείριση ιρανών κρατουμένων από τα στρατεύματα του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ απαιτούν εξέταση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής, αλλά και ανεξάρτητων ερευνών. Με χαροποίησαν οι δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Reding σχετικά με τη συμφωνία για την προστασία των δεδομένων. Η σύναψη αυτής της «συμφωνίας ομπρέλας», όπως την αποκάλεσε, είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας, διότι, προς το παρόν, αντιμετωπίζουμε εκ του αποτελέσματος τα προβλήματα κάθε επιμέρους συμφωνίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων. Θα ήταν εξαιρετικά πολύτιμο εάν κατορθώναμε να επιτύχουμε απλώς έναν διακανονισμό, ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούμε να εξετάζουμε επιμέρους αιτήματα ανταλλαγής δεδομένων, διότι το ζήτημα αυτό έχει αποσπάσει μείζον τμήμα της προσοχής μας και του χρόνου που αναλώνουμε σε διαφωνίες που εγείρονται συναφώς. Πρόκειται για σημαντικό «έπαθλο» το οποίο αξίζει τις φιλότιμες προσπάθειες που καλούμαστε να καταβάλουμε."@el10
"Señor Presidente, la relación transatlántica es la más importante de Europa, dado que no solo representamos el 50 % de la economía mundial, sino que, además, nuestras democracias son las principales impulsoras del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sin embargo, a veces parece que damos las cosas por sentadas entre nosotros o que dejamos que nuestros conflictos internos oculten lo que más nos importa, que son nuestros intereses comunes. Por esta razón, nuestra resolución conjunta insiste en la importancia de una asociación estratégica que haga hincapié en la coordinación y la cooperación a la hora de hacer frente a los retos mundiales y a los problemas regionales y en la que los legisladores participen plenamente y de una manera responsable. Esta asociación estratégica estará basada en la libertad económica y política. Observo con satisfacción que los diputados están reiterando nuestra insistencia en la necesidad de lograr el objetivo de un mercado transatlántico libre para el año 2015. Ese objetivo impulsa nuestras aspiraciones de eliminar las barreras comerciales y normativas. Un aspecto muy significativo —cada vez más significativo— de la relación transatlántica tiene que ver con cuestiones relativas a la justicia, la aplicación de la ley y los derechos humanos. Solía ser un elemento específico, pero ahora se ha convertido en uno de los elementos básicos. En la medida en que nuestra asociación se base en el respeto mutuo de nuestros valores comunes, tendremos más fuerza para proclamar estos valores en todo el mundo. Y en ese contexto, la justificación reiterada del anterior Presidente George Bush del « » o ahogamiento por chorros de agua, que es claramente una forma de tortura, viene a sumarse a todos los errores cometidos en los ocho desastrosos años que duró su Presidencia y que hicieron que el mundo occidental fuera menos libre y menos seguro. La evidencia generalizada de los malos tratos de los que, al parecer, fueron víctimas los detenidos iraquíes a manos de las tropas del Reino Unido y de los Estados Unidos exige un examen al más alto nivel, y también en la próxima cumbre y en el marco de investigaciones independientes. He escuchado con satisfacción a la Vicepresidenta Reding hablar del acuerdo sobre protección de datos. Realmente es imprescindible que alcancemos este «acuerdo marco», como ella lo ha denominado, dado que actualmente cuando negociamos acuerdos individuales de intercambio de datos no hacemos más que apagar fuegos. Contar con una solución, con un marco que nos permitirá examinar cada una de las solicitudes de intercambio de datos, resultaría muy útil porque gran parte de nuestra atención y de nuestras peleas se ha centrado en este tema. Vale la pena realizar los esfuerzos necesarios para lograr este objetivo."@es21
". – Austatud juhataja! Atlandi-ülene koostöö on Euroopa jaoks kõige olulisem teema. Meie arvel ei ole mitte ainult pool üleilmsest majandusest, vaid ka meie demokraatia on inimõiguste ja õigusriigi säilitamisel oluline liikumapanev jõud. Kahjuks aga tundub, et mõnikord peame teineteist enesestmõistetavaks või laseme sisetülidel meie esmastele ühishuvidele takistuseks olla. Seetõttu toonitatakse meie ühisresolutsioonis strateegilise partnerluse tähtsust, kus rõhutatakse kooskõlastamist ja koostööd üleilmsete probleemide ning piirkondlike küsimustega tegelemisel ja kus seadusandjad täielikult ning arvestatavalt osalevad. See strateegiline partnerlus peab tuginema majanduslikule ja poliitilisele vabadusele. Mul on hea meel, et Euroopa Parlamendi liikmed kordavad meie kindlat nõudmist saavutada 2015. aastaks Atlandi-ülese vabaturu eesmärk. See tähendab meie püüdluste elavdamist kaubandus- ja regulatiivsete tõkete kõrvaldamiseks. Väga suur – ja kasvav – osa Atlandi-ülesest koostööst puudutab õiglust, õiguskaitset ja inimõigusi. Varem oli see erakorraline teema, kuid nüüd üks põhielemente. Mida rohkem me oma partnerluses jagatud ühisväärtusi austame, seda paremini me neid väärtusi laiemas maailmas kajastada saame. Selles valguses võtab eelmise presidendi Georg Bushi uuendatud põhjendus uppumistunde – mis on ühemõtteliselt piinamine – tekitamise kohta kokku kõik, mis tema kaheksa kohutava valitsemisaasta jooksul valesti läks ning mis läänemaailma vähem vabamaks ja turvalisemaks muutis. Üha rohkem esilekerkivad tõendid Iraagi kinnipeetavate ilmselge väärkohtlemise kohta USA ja USA vägede poolt nõuavad läbivaatamist kõrgeimal tasandil, kaasaarvatud eesoleval tippkohtumisel ja sõltumatute uurimiste käigus. Mul oli väga hea meel kuulata asepresidendi Redingi sõnavõttu andmekaitselepingu teemal. Selline nn katusleping on tõesti vajalik, sest praegu surume kirgi alla iga üksiku andmekaitselepingu puhul. Kui meil oleks vaid konsensus, raamistik, milles üksikuid andmete jagamise taotlusi hinnata saaks! See oleks väga väärtuslik, sest teema nõuab väga palju tähelepanu ja põhjustab rohkelt eriarvamusi. Suurepärane tulemus on pingutamist väärt."@et5
"Arvoisa puhemies, transatlanttinen suhde on EU:n tärkein suhde. Sen lisäksi, että osuutemme maailmantaloudesta on edelleen puolet, demokratiamme ovat tärkeimpiä liikkeellepanevia voimia ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen säilyttämisessä. Joskus näytämme kuitenkin pitävän toisiamme itsestäänselvyytenä tai annamme perheen sisäisten erimielisyyksien hämärtää ehdottomat yhteiset etumme. Siksi yhteisessä päätöslauselmassamme korostetaan strategisen kumppanuuden merkitystä, kumppanuuden, jossa korostetaan koordinaatiota ja yhteistyötä maailmanlaajuisiin haasteisiin ja alueellisiin kysymyksiin vastaamisessa ja jossa lainsäätäjät ovat täysivaltaisia ja vakavasti otettavia toimijoita. Tuon strategisen kumppanuuden on perustuttava taloudelliseen ja poliittiseen vapauteen. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentin jäsenet toistavat vaatimuksemme pyrkiä vapaisiin transatlanttisiin markkinoihin vuoteen 2015 mennessä. Se tarkoittaa, että meidän on otettava tavoitteeksemme kaupan ja sääntelyn esteiden poistaminen. Hyvin suuressa – ja kasvavassa – osassa transatlanttisia suhteita on kyse oikeuteen, lainvalvontaan ja ihmisoikeuksiin liittyvistä asioista. Ne olivat aiemmin väliaikaisia, nyt niistä on todella tullut ydinosia. Mitä enemmän perustamme kumppanuutemme yhteisiä arvojamme koskevaan yhteiseen kunnioitukseen, sitä paremmin voimme toimia levittääksemme noita arvoja muualle maailmaan. Siinä yhteydessä entisen presidentin George Bushin toistama oikeutus vesikidutukselle – joka on yksiselitteisesti kidutusta – kuvastaa kaikkea, mikä meni pieleen hänen katastrofaalisella kahdeksan vuoden presidenttikaudellaan ja minkä takia lännestä tuli sekä vähemmän vapaa että vähemmän turvallinen. Esiin nousevat ja laajalle levinneet todisteet Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen joukkojen ilmeisestä irakilaisten vankien pahoinpitelystä edellyttävät käsittelyä korkeimmalla tasolla, myös tulevassa huippukokouksessa ja riippumattomissa tutkinnoissa. Olin hyvin tyytyväinen siihen, mitä varapuheenjohtaja Reding sanoi tietosuojasopimuksesta. On todellakin olennaisen tärkeää saada aikaan tämä "kehyssopimus", kuten hän sitä kutsui, koska tällä hetkellä sammutamme tulipaloja kunkin yksittäisen tietosuojasopimuksen osalta. Jos voisimme vain saada aikaan sopimuksen, puitteet, joiden nojalla yksittäiset tiedonjakamista koskevat pyynnöt voidaan tutkia, se olisi erittäin arvokasta, koska niin paljon huomiotamme ja nahisteluamme on keskittynyt tuohon aiheeseen. Se on suuri palkinto kovasta työstä."@fi7
"Monsieur le Président, la relation transatlantique est la plus importante de l’Europe. Outre que nous représentons encore la moitié de l’économie mondiale, nos démocraties constituent les principaux moteurs du maintien des droits de l’homme et de l’état de droit. Il semble pourtant que nous nous prenions parfois mutuellement pour acquis, et nous laissons parfois nos querelles de famille prendre le pas sur nos intérêts supérieurs communs. C’est pourquoi notre résolution commune insiste sur l’importance d’un partenariat stratégique, un partenariat qui souligne la coordination et la coopération face aux enjeux mondiaux et aux problèmes régionaux et dans lequel les législateurs sont des acteurs importants à part entière. Ce partenariat stratégique doit être ancré dans la liberté économique et politique. Je me réjouis que les députés européens insistent à nouveau sur notre objectif de créer un marché libre transatlantique d’ici à 2015. Il faut pour cela renforcer nos ambitions en vue de supprimer les obstacles au commerce et les obstacles réglementaires. Une partie importante et croissante de la relation transatlantique concerne la justice, l’application de la loi et les droits de l’homme. Cet aspect était autrefois abordé de façon mais il est devenu l’un des éléments essentiels de notre relation. Plus nous ancrons notre partenariat dans un respect partagé de nos valeurs communes, plus nous pourrons agir de façon déterminée pour promouvoir ces valeurs dans le monde entier. Dans ce contexte, la nouvelle justification par l’ancien président George Bush de la torture par l’eau résume tous les travers des huit années désastreuses de sa présidence, une présidence dont l’Occident est sorti moins libre et plus menacé. Les indications de plus en plus nombreuses de mauvais traitements de détenus irakiens par des soldats britanniques et américains méritent d’être examinées au plus haut niveau, y compris lors du prochain sommet et dans le cadre d’enquêtes indépendantes. J’ai été très contente d’entendre la vice-présidente Reding s’exprimer sur l’accord relatif à la protection des données. Il est réellement indispensable d’arriver à cet «accord global», comme elle l’appelle, parce qu’à l’heure actuelle, nous résolvons séparément les problèmes causés les différents accords de partage des données. Si nous pouvions simplement avoir un accord, un cadre permettant d’examiner les demandes d’échange de données, cela nous serait extrêmement précieux. Cet aspect a déjà réclamé énormément d’attention et suscité d’innombrables querelles. C’est un objectif important qui mérite de gros efforts."@fr8
"Elnök úr! A transzatlanti a legfontosabb Európa kapcsolatai közül. Nem csupán a globális gazdaság felét adjuk, de a demokráciáink az emberi jogok és a jogállamiság fő előmozdítói. Ugyanakkor néha mintha magától értetődően tekintetnénk egymásra, néha meg mintha hagynánk, hogy a családi veszekedéseink elfedjék a fontosabb közös érdekeket. Ezért ragaszkodik a közös állásfoglalásunk a stratégiai partnerség fontosságához, amely a koordinációra és az együttműködésre helyezi a hangsúlyt a nemzetközi kihívások és a regionális ügyek terén, és amelyben a jogalkotók teljes jogú és komoly szereplők. Ennek a stratégiai partnerségnek gazdasági és politikai szabadságban kell gyökereznie. Örömmel hallom, hogy a képviselőtársaim megerősítik elkötelezettségünket a szabad transzatlanti piac 2015-ös célja mellett. Ezért a kereskedelmi és szabályozási jellegű korlátok felszámolását kell célul kitűznünk. A transzatlanti kapcsolatok során nagyon nagy és egyre növekvő mértékben merülnek fel jogi, bűnüldözési és emberi jogi kérdések. Régebben csak eseti jelleggel volt szó erről, ma azonban ez számít a lényegi elemnek. Minél inkább a közös értékeink kölcsönös tisztelete képezi partnerségünk alapját, annál könnyebben vagyunk képesek megértést találni ezen értékek számára a világ többi részén. Ebben az értelemben az, hogy George Bush ismét indokoltnak kívánja feltüntetni a „vízkúrát” – amely kétségtelenül kínzásnak számít –, összefoglal mindent, ami elromlott elnökségének nyolc katasztrofális éve alatt, és a Nyugatot kevésbé szabaddá és kevésbé biztonságossá tette. Az Egyesült Királyság és az USA csapatainak iraki foglyokkal szembeni nyilvánvalóan embertelen bánásmódjával kapcsolatban előkerült és széles körben elterjedt bizonyítékok a legmagasabb körökben is vizsgálatot követelnek, beleértve a közelgő csúcstalálkozót és a független vizsgálatokat is. Örömmel hallgattam Reding alelnök asszony adatvédelmi megállapodással kapcsolatos szavait. Valóban fontos elérni ezt a keretmegállapodást, ahogy ő fogalmazott, mivel jelenleg szinte tűzharcot folytatunk minden egyedi adatcseréről szóló megállapodás esetében. Ha rendelkezésre állna egy rendszer, egy keret, amelyen belül megvizsgálhatók az egyedi adatcsere iránti kérések, az rendkívül értékes lenne, mivel annyi figyelmet és vitát szenteltünk a témának. E fontos cél elérése jelentős erőfeszítést is megér."@hu11
"Signor Presidente, il partenariato transatlantico è il più importante per l’Europa. Non solo rappresentiamo ancora la metà dell’economia globale, ma le nostre economie sono i fattori trainanti per il mantenimento dei diritti umani e dello stato di diritto. Tuttavia, a volte sembra che ci diamo reciprocamente per scontati oppure che lasciamo che i nostri alterchi familiari mettano in secondo piano i nostri interessi comuni prevalenti. Per tale ragione, la nostra risoluzione congiunta insiste sull’importanza di un partenariato strategico, che ponga l’accento su coordinamento e cooperazione nell’affrontare le sfide globali e le questioni regionali e in cui i legislatori siano soggetti a pieno titolo. Tale partenariato strategico dev’essere radicato nella libertà economica e politica. Mi fa piacere che gli eurodeputati ribadiscano la nostra insistenza sull’obiettivo di un mercato transatlantico libero entro il 2015. Significherà rivedere al rialzo le nostre ambizioni di abolizione delle barriere commerciali e normative. Una parte molto consistente – e tuttora in crescita – dei rapporti transatlantici riguarda questioni di giustizia, applicazione delle leggi e diritti umani. Una volta era un elemento ad hoc, adesso invece rappresenta uno degli aspetti chiave. Più ancoreremo il nostro partenariato al rispetto condiviso per i nostri valori comuni, più risolutamente potremo intervenire per diffondere tali valori in tutto il mondo. In tale contesto, la rinnovata giustificazione del (annegamento controllato) (una forma inequivocabile di tortura) da parte del Presidente Bush riassume tutto ciò che è andato storto negli otto anni disastrosi della sua Presidenza e che ha reso l’Occidente meno libero e meno sicuro. Le prove diffuse che stanno emergendo di apparenti maltrattamenti dei prigionieri iracheni da parte delle truppe britanniche e statunitensi devono essere esaminate ad altissimo livello, anche durante il prossimo vertice e nell’ambito di inchieste indipendenti. Mi ha fatto molto piacere sentire i commenti della Vicepresidente Reding sull’accordo in materia di protezione dei dati. è veramente essenziale stipulare questo “accordo ombrello”, come lei l’ha definito, perché al momento esistono controversie su ogni singolo accordo per la condivisione dei dati. Se solo potessimo trovare un compromesso, un quadro in cui esaminare le singole richieste di condivisione dei dati, sarebbe estremamente utile, in quanto gran parte della nostra attenzione e dei nostri battibecchi si sono concentrati proprio su questo tema. Sarebbe un premio ambito, meritevole di tanti sforzi."@it12
"Pone pirmininke, Europai svarbiausi transatlantiniai santykiai. Mūsų ekonomikos sudaro pusę pasaulio ekonomikos, o mūsų demokratijos labiausiai skatina saugoti žmogaus teises ir teisės normas. Tačiau regis, kad kartais tarpusavio santykius laikome savaime suprantamu dalyku, o kartais net leidžiame nesutarimams užgožti mūsų bendrus interesus. Todėl bendroje rezoliucijoje pabrėžiama strateginės partnerystės, kuria skatinama koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti kovojant su sunkumais pasaulio mastu, kurioje įstatymų leidėjams tenka pagrindinis ir atsakingas vaidmuo, svarba. Šios strateginės partnerystės pagrindas turi būti ekonominė ir politinė laisvė. Džiaugiuosi, kad EP nariai, kaip ir mes, atkakliai siekia, kad iki 2015 m. būtų sukurta laisva transatlantinė rinka. Tai reiškia, kad turime aktyviai rengtis prekybos ir teisinių barjerų panaikinimui. Transatlantiniuose santykiuose pagrindinis ir vis didesnis dėmesys skiriamas teisingumui, teisėsaugai ir žmogaus teisėms. Anksčiau šiose srityse buvo imamasi specialių veiksmų, o dabar tai pagrindinės sritys. Kuo labiau partnerystė bus grindžiama bendromis vertybėmis, tuo labiau galėsime šias vertybes skleisti ir kitose šalyse. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, faktas, kad buvęs prezidentas George Bush ne kartą pateisino kankinimą vandeniu (nėra abejonių, kad tai kankinimas) tik parodo visas jo aštuonerių prezidentavimo metų nesėkmes ir priežastį, dėl ko Vakarai neteko laisvės ir saugumo. Vis naujus ir pasikartojančius akivaizdžiai blogo JK ir JAV kareivių elgesio su sulaikytaisiais irakiečiais įrodymus būtina ištirti aukščiausiu lygiu, taip pat būsimame aukščiausiojo lygio susitikime ir atliekant nepriklausomą tyrimą. Labai džiaugiuosi, kad Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding kalbėjo apie duomenų apsaugos susitarimą. Šis bendrasis susitarimas, kaip ji pavadino, išties būtinas, nes šiuo metu kovojame dėl kiekvieno susitarimo dėl duomenų mainų. Jeigu tik galėtume sudaryti susitarimą, sukurti sistemą, kurioje galima būtų ištirti kiekvieną prašymą dėl duomenų mainų, tai būtų itin vertinga, nes šiam klausimui skyrėme tiek daug dėmesio ir dėl jo kilo tiek nesutarimų. Dėl šio tikslo verta pasistengti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Transatlantiskās attiecības ir Eiropai vissvarīgākās attiecības. Mēs ne tikai joprojām veidojam pusi pasaules ekonomikas, bet mūsu demokrātijas ir arī galvenie virzītājspēki cilvēktiesību un tiesiskuma nodrošināšanā. Tomēr dažreiz šķiet, ka mēs vai nu cits citu uzskatam par pašsaprotamu, vai arī ļaujam ģimenes ķildām aizēnot mūsu svarīgākās kopīgās intereses. Tāpēc mūsu kopīgajā rezolūcijā ir uzstāts uz stratēģiskas partnerības nozīmi, kurā uzsvērta koordinācija un sadarbība, lai risinātu globālas problēmas un reģionālus jautājumus un kurā likumdevēji ir pilntiesīgi un nopietni dalībnieki. Šai stratēģiskajai partnerībai jāsakņojas ekonomikas un politiskajā brīvībā. Esmu gandarīta, ka EP deputāti atkārto, ka mēs uzstājam uz mērķi par brīva transatlantiskā tirgus izveidi līdz 2015. gadam. Tas nozīmē, ka mūsu mērķi jāvērš tādā virzienā, kas likvidē tirdzniecības un regulatīvos ierobežojumus. Ļoti liela un pieaugoša daļa transatlantisko attiecību skar tiesiskuma, tiesību aktu piemērošanas un cilvēktiesību jautājumus. Tā kādreiz bija daļa, bet tagad ir viens no pamatelementiem. Jo vairāk mūsu partnerība sakņosies cieņā pret mūsu kopīgajām vērtībām, jo spēcīgāk varēsim rīkoties, lai šīs vērtības atspoguļotu plašākā pasaules mērogā. Šajā kontekstā bijušā prezidenta jaunais attaisnojums ūdens liešanai uz sejas — kas neapšaubāmi ir spīdzināšanas paņēmiens — rezumē to, kas bija nepareizi viņa postošās astoņu gadu ilgās prezidentūras laikā un kas rietumus padarīja nebrīvākus un nedrošākus. Saistībā ar pierādījumiem, kas nonāk atklātībā un ir plaši pieejami, par AK un ASV karavīru nepieņemamo izturēšanos pret apcietinātajiem irākiešiem, ir jāveic augstākā līmeņa izmeklēšana, tai skaitā gaidāmajā augstākā līmeņa sanāksmē, kā arī neatkarīgas izmeklēšanas. Es biju ļoti gandarīta uzklausīt priekšsēdētāja vietnieci par datu aizsardzības nolīgumu. Ir ļoti svarīgi izstrādāt šo „jumta nolīgumu”, kā viņa to nosauca, jo pašlaik mēs „dzēšam ugunsgrēkus” saistībā ar katru atsevišķo datu apmaiņas nolīgumu. Ja mēs varētu panākt vienošanos, sistēmu, kurā varētu izskatīt atsevišķus datu apmaiņas pieprasījumus, tas būtu ļoti vērtīgi, jo uz šo jautājumu ir vērsta ļoti liela daļa mūsu uzmanības un ķildu. Tā ir lieliska balva, kuras dēļ ir vērts pielikt lielas pūles."@lv13
"Mr President, the transatlantic relationship is Europe’s most important. Not only do we still account for half of the global economy, but our democracies are the key drivers of the maintenance of human rights and the rule of law. However, we sometimes seem to either take each other for granted or let our family squabbles obscure our overriding common interests. That is why our joint resolution insists on the importance of a strategic partnership, one which stresses coordination and cooperation in meeting global challenges and regional issues and in which legislators are full and serious players. That strategic partnership must be rooted in economic and political freedom. I am pleased that MEPs are reiterating our insistence on the aim of a free transatlantic market by 2015. That means gearing up our ambitions for the removal of trade and regulatory barriers. A very large – and growing – part of the transatlantic relationship is about issues of justice, law enforcement and human rights. It used to be ad hoc, now it is really one of the core elements. The more we anchor our partnership in shared respect for our common values, the more strongly we can act to resonate those values in the wider world. In that context, the renewed justification by former President George Bush of water boarding – which is unequivocally torture – sums up everything that went wrong in the disastrous eight years of his presidency and that made the West both less free and less secure. The emerging, widespread evidence of apparent mistreatment of Iraqi detainees by UK and US troops demands examination at the highest level, including at the forthcoming summit and in independent inquiries. I was very pleased to hear Vice-President Reding on the data protection agreement. It really is vital to have this ‘umbrella agreement’, as she called it, because at the moment we are fire-fighting on each individual data-sharing agreement. If we could just have a settlement, a framework in which individual data-sharing requests can be examined, that would be extremely valuable because so much of our attention and squabbles have focused on that subject. It is a great prize worth a lot of effort."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de trans-Atlantische betrekkingen zijn de belangrijkste betrekkingen die Europa heeft. We nemen niet alleen de helft van de wereldeconomie voor onze rekening, maar onze democratieën zijn de belangrijkste aanjagers van de mensenrechten en de rechtsstaat. Maar soms lijkt het alsof we elkaar als vanzelfsprekend beschouwen of dat we onze hogere gemeenschappelijke belangen door familieruzies laten overschaduwen. Daarom wordt in onze gezamenlijke resolutie het belang onderstreept van een strategisch partnerschap, waarin de nadruk ligt op coördinatie en samenwerking bij de aanpak van mondiale uitdagingen en regionale kwesties, en waarin wetgevers volwaardige en serieuze spelers zijn. Dat strategische partnerschap moet geworteld zijn in economische en politieke vrijheid. Ik ben blij dat Parlementsleden het belang van een vrije trans-Atlantische markt in 2015 blijven benadrukken. Dat betekent dat we onze ambities voor het wegnemen van belemmeringen op het gebied van de handel en regelgeving omhoog moeten bijstellen. Een zeer groot – en groeiend – deel van de trans-Atlantische betrekkingen heeft betrekking op justitie, wetshandhaving en mensenrechten, kwesties die vroeger ad hoc werden behandeld, maar nu de kern van de betrekkingen vormen. Hoe meer we ons partnerschap verankeren in een gedeeld respect voor onze gemeenschappelijke waarden, des te groter ons vermogen om deze waarden in de rest van de wereld te laten doorklinken. In dat verband is de herhaalde rechtvaardiging van waterboarding – wat onmiskenbaar een vorm van marteling is – door oud-president George Bush kenmerkend voor alles wat misging tijdens de acht rampzalige jaren van zijn presidentschap en waardoor het Westen minder vrij en minder veilig is geworden. Het wijdverspreid opgedoken bewijs van kennelijke mishandeling van Iraakse gevangenen door Britse en Amerikaanse militairen vraagt om onderzoek op het hoogste niveau, onder andere tijdens de komende top en in onafhankelijke onderzoeken. Ik was heel blij vicevoorzitter Reding te horen spreken over de overeenkomst inzake gegevensbescherming. Het is echt van wezenlijk belang dat deze raamovereenkomst, zoals ze die noemde, er komt, want momenteel steggelen we over iedere afzonderlijke overeenkomst inzake de uitwisseling van gegevens. Als we in ieder geval maar een regeling konden treffen, een raamwerk waarbinnen afzonderlijke verzoeken tot uitwisseling van gegevens kunnen worden onderzocht, zou dat bijzonder waardevol zijn omdat dat punt zoveel aandacht vergt en geruzie oplevert. Een dergelijke regeling zou zeker de moeite lonen."@nl3
"Panie przewodniczący! Stosunki transatlantyckie są dla Europy najważniejsze. Nie dlatego, że wciąż stanowimy połowę światowej gospodarki, lecz dlatego, że nasze demokracje to kluczowe czynniki sprzyjające poszanowaniu praw człowieka i rządów prawa. Czasami jednak wydaje nam się, coś nam się od drugiej strony po prostu należy, albo też pozwalamy, by nasze wewnętrzne sprzeczki przesłaniały nasze nadrzędne, wspólne interesy. Dlatego właśnie w naszej wspólnej rezolucji akcentujemy znaczenie strategicznego partnerstwa, w którym kładzie się nacisk na koordynację i współpracę w podejmowaniu wspólnych wyzwań oraz kwestii regionalnych, w którym organy prawodawcze są pełnoprawnymi i poważnymi graczami. To partnerstwo strategiczne winno stanowić podwaliny wolności gospodarczej i politycznej. Cieszę się, że posłowie stale podkreślają naszą uporczywość w dążeniu do celu, jakim jest utworzenie wolnego rynku transatlantyckiego do 2015 roku. Musimy w związku z tym zwiększyć nasze ambicje, aby usunąć bariery handlowe i regulacyjne. Ogromną i stale rosnącą częścią partnerstwa transatlantyckiego jest domena sprawiedliwości, egzekwowania prawa oraz praw człowieka. Do niedawna liczyła się incydentalnie, teraz należy do istoty partnerstwa. Im mocniej osadzimy nasze partnerstwo w duchu wzajemnego poszanowania wspólnych wartości, tym bardziej zdecydowanie zdołamy krzewić te wartości na świecie. W tym kontekście powtórne oświadczenie byłego prezydenta George,a Busha o zasadności stosowania tzw. waterboardingu (podtapiania) – co bezsprzecznie jest torturą – dowodzi, że w ciągu ośmiu katastrofalnych lat jego prezydentury wszystko poszło nie tak, czyniąc świat Zachodu mniej wolnym i mniej bezpiecznym. Wychodzące na jaw, wszechobecne dowody ewidentnego maltretowania irackich więźniów przez żołnierzy brytyjskich i amerykańskich wymagają postępowania wyjaśniającego na najwyższym szczeblu, zarówno podczas nadchodzącego szczytu, jak i w drodze niezależnych dochodzeń. Rada byłam, słysząc wypowiedź wiceprzewodniczącej Reding na temat umowy o ochronie danych. Zawarcie tej „umowy parasolowej”, jak określiła ją wiceprzewodnicząca, jest dla nas nieodzowne, ponieważ dotychczas przy okazji każdej umowy o wymianie danych gasiliśmy pożar. Jeśli byśmy dysponowali porozumieniem, to można by sprawdzać podstawę prawną wniosków o wymianę danych, co byłoby bardzo wartościowe, ponieważ poświęcamy tej kwestii tak wiele uwagi i tak wiele toczymy o to sporów. To wielka zdobycz warta wzmożonego wysiłku."@pl16
"Senhor Presidente, a relação transatlântica é a mais importante da Europa. Não só continuamos a responder por metade da economia global, como as nossas democracias são os principais motores da manutenção dos direitos humanos e do Estado de Direito. No entanto, por vezes parece que ou nos tomamos mutuamente por dado adquirido, ou deixamos que as nossas querelas obstruam os nossos principais interesses comuns. É por isto que a nossa resolução conjunta insiste na importância de uma parceria estratégica, uma parceria que reforce a coordenação e cooperação face aos desafios globais e questões regionais e em que os legisladores sejam actores verdadeiros e sérios. Essa parceria estratégica deve ter como raiz a liberdade económica e política. Apraz-me que os deputados ao Parlamento Europeu reiterem a nossa insistência relativamente ao objectivo de um mercado transatlântico livre até 2015. Isso significa orientar as nossas ambições para a remoção de barreiras comerciais e regulamentares. Uma grande - e crescente - parte da relação transatlântica incide sobre questões de justiça, aplicação da lei e direitos humanos. Costumava ser um elemento agora é de facto um dos elementos centrais. Quanto mais ancorarmos a nossa parceria no respeito mútuo pelos nossos valores comuns, maior força teremos para fazer ressoar esses valores em todo o mundo. Nesse contexto, a justificação renovada, pelo ex-Presidente George Bush, da prática de afogamento simulado - que é inequivocamente tortura - resume tudo o que esteve errado nestes desastrosos oito anos da sua Presidência e que tornou o Ocidente não só menos livre como menos seguro. O surgimento de provas generalizadas de maus-tratos visíveis infligidos aos prisioneiros iraquianos pelas tropas britânicas e dos EUA exige uma análise ao mais alto nível, incluindo na próxima Cimeira, bem como investigações independentes. Fiquei muito satisfeita ao ouvir a Senhora Vice-Presidente Reding falar sobre o acordo de protecção de dados. É realmente fundamental que haja este "acordo-quadro", como ela dizia, porque neste momento andamos a apagar incêndios em cada acordo de partilha de dados individuais. Se pudéssemos encontrar uma solução, um quadro em que os pedidos de partilha de dados individuais pudessem ser examinados, seria extremamente valioso porque muita da nossa atenção e das nossas discussões centraram-se nessa matéria. É um grande prémio digno de grande esforço."@pt17
"Dle preşedinte, relaţia transatlantică reprezintă cea mai importantă relaţie a Europei. Nu numai că încă reprezentăm jumătate din economia mondială, dar democraţiile noastre reprezintă, de asemenea, factorii determinanţi în menţinerea drepturilor omului şi a statului de drept. Totuşi, câteodată se pare că fie nu ne mai acordăm reciproc importanţa cuvenită, fie permitem disputelor noastre trecătoare să eclipseze interesele noastre comune primordiale. Acesta este motivul pentru care în rezoluţia noastră comună insistăm asupra importanţei unui parteneriat strategic, a unui parteneriat care pune accent pe coordonare şi cooperare în reacţia la provocările globale şi la problemele regionale şi în cadrul căruia legiuitorii joacă un rol de seamă. Acest parteneriat strategic trebuie să se bazeze pe libertate economică şi politică. Sunt încântat de faptul că deputaţii în Parlamentul European reiau stăruinţa noastră asupra obiectivului de realizare a unei pieţe transatlantice libere până în 2015. Prin urmare, trebuie să ne intensificăm ambiţiile de eliminare a barierelor comerciale şi în materie de reglementare. O mare – şi tot mai mare – parte din cadrul relaţiei transatlantice vizează justiţia, aplicarea legii şi drepturile omului. În trecut, aceasta era un element ad hoc, însă, în prezent, reprezintă unul dintre elementele fundamentale. Cu cât ne bazăm mai mult parteneriatul pe respect reciproc faţă de valorile noastre comune, cu atât mai ferm putem acţiona în vederea răspândirii acestor valori în lumea întreagă. În acest context, noua justificare a fostului preşedinte George Bush privind tortura cu apă – care este, fără îndoială, tortură – reprezintă esenţa a tot ceea ce nu a mers bine în cei opt ani dezastruoşi ai mandatului său de preşedinte, îngrădind libertatea şi diminuând securitatea Occidentului. Dovezile apărute, şi foarte răspândite, privind maltratarea clară a deţinuţilor irakieni de către trupele Regatului Unit sau ale SUA trebuie examinate la cel mai înalt nivel, atât în cadrul viitorului summit, cât şi în anchete independente. Am fost încântat să o aud pe dna vicepreşedintă Reding vorbind despre acordul referitor la protecţia datelor cu caracter personal. Obţinerea acestui acord-cadru este vitală, deoarece, în momentul de faţă, ne luptăm pentru fiecare dintre aceste acorduri privind schimbul de date. Dacă am putea avea un aranjament, un cadru în care cererile privind schimbul de date cu caracter personal să poată fi examinate, acesta ar fi foarte valoros, deoarece atenţia şi disputele noastre s-au concentrat în mare parte pe acest subiect. Este un premiu important şi, prin urmare, merită eforturi pe măsură."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, transatlantický vzťah je pre Európu najdôležitejší. Nielenže ešte vždy tvoríme polovicu celosvetového hospodárstva, ale aj naše demokracie sú kľúčovými faktormi zachovávania ľudských práv a právneho štátu. Niekedy sa však zdá, že naše partnerstvo považujeme za samozrejmosť alebo že dovolíme, aby rodinné hašterenie zatienilo naše prvoradé spoločné záujmy. Práve preto trvá naše spoločné uznesenie na význame strategického partnerstva, partnerstva, ktoré vyzdvihne koordináciu a spoluprácu pri riešení globálnych úloh a regionálnych problémov a v ktorom sú zákonodarcovia plnohodnotnými a serióznymi aktérmi. Takéto strategické partnerstvo musí mať korene v hospodárskej a politickej slobode. Teší ma, že poslanci EP ďalej trvajú na cieli vytvoriť do roku 2015 transatlantický trh. Znamená to, že musíme zintenzívniť snahy o odstránenie trhových a regulačných bariér. Veľmi veľká a stále narastajúca časť transatlantického vzťahu sa týka otázok spravodlivosti, presadzovania práva a ľudských práv. Zvykla sa riešiť ad hoc, no teraz patrí skutočne medzi kľúčové prvky. Čím viac zakotvíme naše partnerstvo na zhodnom uznávaní našich spoločných hodnôt, tým dôraznejšie môžeme konať pri presadzovaní týchto hodnôt v širšom svete. V tejto súvislosti možno spomenúť, že bývalý prezident George Bush opäť obhajuje tzv. waterboarding, teda dusenie vodou, ktoré je nepochybne mučením, čo len symbolizuje všetky omyly počas katastrofických ôsmich rokov jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta a vďaka čomu sa Západ stal menej slobodným aj menej bezpečným. Vynárajúce sa rozsiahle dôkazy o zjavnom zlom zaobchádzaní s irackými väzňami zo strany britských a amerických jednotiek si vyžadujú preskúmanie na najvyššej úrovni, a to aj na nadchádzajúcom samite a v rámci nezávislých vyšetrovaní. Som veľmi rada, že pani podpredsedníčka Redingová hovorila o dohode o ochrane údajov. Je naozaj rozhodujúce mať túto tzv. rámcovú dohodu, ako ju označila, lebo momentálne len hasíme situáciu na základe jednotlivých dohôd o poskytovaní údajov. Ak by sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, rámec, v ktorom možno preveriť jednotlivé požiadavky na poskytovanie údajov, bolo by to mimoriadne hodnotné, pretože na túto tému sa zameriavalo veľa našej pozornosti a v súvislosti s ňou vzniklo veľa škriepok. Bol by to obrovský úspech, ktorý stojí za veľa úsilia."@sk19
"Gospod predsednik, čezatlantski odnosi so za Evropo najpomembnejši. Poleg tega, da predstavljamo polovico svetovnega gospodarstva, sta naši demokraciji ključni gonilni sila pri ohranitvi človekovih pravic in pravne države. Vendar se včasih zdi, da imamo naše odnose za samoumevne, ali pa dopuščamo, da naše družinske razprtije zameglijo naše poglavitne skupne interese. Zato naša skupna resolucija vztraja pri strateškem partnerstvu, ki poudarja povezovanje in sodelovanje pri spopadanju z globalnimi izzivi in regionalnimi vprašanji, pri čemer imajo zakonodajalci resno in celovito vlogo. To strateško partnerstvo mora temeljiti na gospodarski in politični svobodi. Zadovoljen sem, da poslanci ponovno poudarjajo našo zahtevo po uresničitvi prostega čezatlantskega trga do leta 2015. To pomeni pripraviti naše ambicije za odstranitev trgovinskih in regulativnih ovir. Zelo velik in vedno večji del čezatlantskih odnosov zadeva vprašanja pravosodja, organov pregona in človekovih pravic. To je bilo včasih ad hoc vprašanje, zdaj pa je dejansko eden ključnih elementov. Bolj ko utrjujemo naše partnerstvo z medsebojnim spoštovanjem naših skupnih vrednot, močneje lahko nastopamo in razglašamo te vrednote po svetu. V tem okviru predstavlja dejstvo, da je bivši predsednik George Bush ponovno opravičil prakso, imenovano „water boarding“ – kjer gre nedvoumno za mučenje – vse, kar je bilo narobe in katastrofalno v osmih letih njegovega predsedovanja, in zaradi česar je postal zahod manj svoboden in manj varen. Številni dokazi očitnega grdega ravnanja z iraškimi priporniki s strani ameriških in britanskih vojakov zahtevajo pregled na najvišji ravni, tudi na naslednjem vrhunskem srečanju in v neodvisnih preiskavah. Z velikim zadovoljstvom se poslušal nastop podpredsednice Reding o sporazumu o varstvu podatkov. Ta krovni sporazum, kot ga je poimenovala, je bistvenega pomena, saj zdaj gasimo požare na posameznih sporazumih o izmenjavi podatkov. Če bi le dosegli dogovor, tj. okvir, v katerem bi lahko preučili posamezne zahteve za izmenjavo podatkov, bi bilo to izredno dragoceno, saj je bilo toliko naše pozornosti in prerekanj osredotočenih na ta predmet. Gre za veliko nagrado, ki je vredna veliko prizadevanj."@sl20
"Herr talman! Den transatlantiska förbindelsen är EU:s viktigaste förbindelse. Vi svarar inte bara för hälften av den globala ekonomin; våra demokratier är också de viktigaste drivkrafterna när det gäller att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. Men ibland verkar vi antingen ta varandra för givet eller låta våra familjegräl skymma våra dominerande gemensamma intressen. Därför insisterar vi på vikten av ett strategiskt partnerskap i vår gemensamma resolution, ett partnerskap där man betonar samordning och samarbete för att bemöta globala utmaningar och regionala frågor, och där lagstiftarna är fullvärdiga och seriösa aktörer. Detta strategiska partnerskap måste ha sin grund i ekonomisk och politisk frihet. Det gläder mig att parlamentsledamöterna upprepar vårt krav på målet med en fri transatlantisk marknad före 2015. Detta innebär att vi måste växla upp våra ambitioner för att undanröja handelshinder och besvärande bestämmelser. En mycket stor – och växande – del av den transatlantiska förbindelsen handlar om rättsliga frågor, brottsbekämpning och mänskliga rättigheter. Det brukade vara tillfälligt; nu är det verkligen ett av de grundläggande inslagen. Ju mer vi förankrar vårt partnerskap i en delad respekt för våra gemensamma värderingar, desto kraftfullare kan vi agera för att låta dessa värderingar genljuda ute i världen. Mot denna bakgrund sammanfattar den före detta presidenten George Bushs förnyade rättfärdigande av skendränkning – som otvivelaktigt är tortyr – allt som gick fel under de åtta katastrofala år som han var president och gjorde västvärlden både mindre fri och mindre trygg. Den omfattande bevisning som dyker upp på uppenbar omänsklig behandling av irakiska fångar som utförts av brittiska och amerikanska trupper kräver en utredning på högsta nivå, bland annat vid det kommande toppmötet och i oberoende undersökningar. Det gjorde mig mycket glad att höra vice ordförande Viviane Reding tala om avtalet om uppgiftsskydd. Det är verkligen av avgörande betydelse att få till stånd detta ”paraplyavtal”, som hon kallade det, eftersom vi för närvarande får göra brandkårsutryckningar för varje enskilt avtal om samutnyttjande av uppgifter. Om vi bara kunde nå en överenskommelse, en ram inom vilken enskilda förfrågningar om samutnyttjande av uppgifter kan granskas, skulle detta vara oerhört värdefullt eftersom vi har fokuserat på och tvistat så länge om detta ämne. Det är en stor belöning som är värd en stor ansträngning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford,"18,5,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"ad hoc"13,17,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph