Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-21-Speech-4-291"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101021.23.4-291"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, j’aurais tendance à considérer que la situation des droits de l’homme au Zimbabwe n’est malheureusement pas une urgence au sens où nous l’entendons habituellement dans cet hémicycle. Leur violation dans ce pays est effectivement récurrente comme en témoignent les nombreuses résolutions votées dans ce Parlement. Dans la dernière en date, cela a été dit, nous avons dénoncé l’arrestation, le 22 juillet, de M. Farai Maguwu, fondateur et directeur du Centre de recherche et de développement, coupable d’avoir dénoncé les atrocités opérées, y compris par les autorités militaires, dans les champs diamantifères. Aujourd’hui, nous abordons la question des expulsions forcées. Cette question n’est pas nouvelle. En effet, Mme De Keyser l’a dit, une opération de ce type a été lancée par les autorités zimbabwéennes en 2005, dénommée «Murambatsvina», ce qui veut dire restaurer l’ordre. Tout un programme, n’est-ce pas? Ce qui montre bien quelle conception les autorités zimbabwéennes ont de l’ordre. 700 000 personnes avaient été alors concernées. La communauté internationale, unanime, avait dénoncé les méthodes utilisées. Où en est-on aujourd’hui? La plupart des personnes concernées vivent toujours sous des tentes. Pire, en août dernier, des policiers armés, je dis bien des policiers, sont venus incendier les abris de quelque 250 déplacés, installés dans la périphérie d’Harare. 20 000 personnes, cela a été dit aussi, sont aujourd’hui menacées de subir le même sort au motif qu’elles n’ont pas payé leur taxe de résidence, qu’elles sont bien incapables de payer. Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont, en effet, parmi les plus pauvres du pays. Allons-nous laisser faire sans rien dire? Allons-nous une fois encore rappeler les autorités zimbabwéennes à leurs engagements internationaux, comme l’a fait Mme Ashton, en juillet dernier, lors du récent sommet UE-Zimbabwe? Nous savons bien que le torchon brûle entre le président Mugabe et le Premier ministre issu de l’accord politique global signé le 15 septembre 2008 et du gouvernement d’union nationale nommé le 13 février dernier. Récemment, le président Mugabe a menacé de destituer à brève échéance le gouvernement parce qu’il avait osé le rappeler à ses obligations constitutionnelles. Il est temps de réagir au Zimbabwe comme dans beaucoup d’autres pays à travers le monde pour cesser de dialoguer avec des dictateurs qui gardent le pouvoir par la force et la fraude, uniquement pour piller les richesses de leur pays à des fins personnelles."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, mám pocit, že situace lidských práv v Zimbabwe naneštěstí není tím, co bychom v tomto Parlamentu obvykle označili za naléhavý případ. Lidská práva jsou v této zemi ve skutečnosti porušována opakovaně, jak ukazují i mnohá usnesení, o nichž jsme zde hlasovali. V tom posledním, jak bylo řečeno, jsme odsoudili uvěznění, k němuž došlo 22. července, pana Faraie Muguwu, zakladatele a ředitele Centra pro výzkum a vývoj, který se provinil tím, že podal zprávu o zvěrstvech páchaných na diamantových polích, mezi jinými, i vojenskými autoritami. Dnes se zabýváme otázkou nuceného vystěhovávání. Nejde o nic nového. Jak říkala paní De Keyserová, podobná operace na příkaz zimbabwských úřadů skutečně proběhla v roce 2005. Byla nazvána „Murambatsvina“, což znamená nastolit pořádek. A to byl opravdu pořádný program, jak budete jistě souhlasit, který jasně ukázal, co si zimbabwské úřady pod slovem pořádek představují. Postiženo bylo tehdy na sedm set tisíc lidí. Mezinárodní společenství použité metody jednohlasně odsoudilo. Jaká je situace dnes? Většina postižených dosud žije ve stanech. Ba co hůř, v srpnu ozbrojení policisté – ano, opravdu jsem řekla policisté – přišli a podpálili příbytky asi 250 vystěhovaným, kteří nalezli útočiště na předměstí Harare. Dvaceti tisícům lidí – jak už bylo rovněž řečeno – nyní hrozí stejný osud, protože nezaplatili daň za pobyt, kterou si opravdu nemohou dovolit. Tito muži, ženy a děti jsou ve skutečnosti jedni z nejchudších obyvatel celé země. Necháme to takhle být, aniž bychom cokoli namítali? Nepřipomeneme důrazně ještě jednou zimbabwským úřadům jejich mezinárodní závazky, jako to učinila baronka Ashtonová při nedávném červencovém summitu EU-Zimbabwe? Jsme si dobře vědomi toho, že mezi prezidentem Mugabem a premiérem od podpisu globální politické dohody dne 15. září 2008 a ustanovení vlády národní jednoty 13. února existuje napětí. Ještě nedávno hrozil prezident Mugabe téměř okamžitým rozpuštěním vlády, protože si dovolila mu připomínat jeho ústavní povinnosti. V Zimbabwe, stejně jako v mnoha jiných zemích po celém světě, nastal čas konat a zastavit dialog s diktátory, kteří se drží u moci prostřednictvím páchaného násilí a podvodů a jejichž jediným cílem je drancování zdrojů vlastní země pro svůj osobní prospěch."@cs1
"− Hr. formand! Desværre mener jeg egentlig ikke, at menneskerettighedssituationen i Zimbabwe er noget, vi normalt kan kalde en uopsættelighed her i salen. Menneskerettighederne overtrædes konstant i dette land, som det også fremgår af de mange beslutninger om dette emne, som vi har vedtaget. I den seneste tog vi, som det er blevet sagt, afstand fra anholdelsen den 22. juli af hr. Farai Muguwu, grundlæggeren af og direktøren i centret for forskning og udvikling, hvis forbrydelse bestod i at rapportere om de afskyeligheder, der blev begået i diamantfelterne af bl.a. de militære myndigheder. I dag drøfter vi spørgsmålet om tvangsudsættelser. Dette er ikke noget nyt emne. Som fru De Keyser sagde, iværksatte myndighederne i Zimbabwe en lignende operation i 2005. Den blev kaldt operation "Murambatsvina", hvilket betyder genetablering af ro og orden. Det var et ret specielt program, det er jeg sikker på, at vi alle er enige om, og det viser klart, hvad myndighederne i dette land mener med ordene ro og orden. Syv hundred tusind mennesker blev ramt af denne operation dengang. Det internationale samfund tog enstemmigt afstand fra de anvendte metoder. Hvordan er situationen i dag? Flertallet af de mennesker, der blev ramt, bor stadig i telte. Hvad værre er, satte væbnede politifolk, ja, jeg sagde faktisk politifolk, i august ild til nogle centre i udkanten af Harare hvor der boede 250 handicappede. Tyve tusind mennesker – det er også sagt før i dag – trues i dag med samme skæbne, fordi de ikke har betalt deres boligafgift, som de virkelig ikke har råd til at betale. Disse mænd, kvinder og børn er nogle af landets fattigste indbyggere. Vil vi lade dette gå upåagtet hen? Vil vi endnu en gang minde myndighederne i Zimbabwe om deres internationale forpligtelser, som Baroness Ashton gjorde under det nylige topmøde mellem EU og Zimbabwe i juli? Vi ved godt, at der er spændinger mellem præsident Mugabe og premierministeren efter den globale politiske aftale, der blev underskrevet den 15. september 2008, og udnævnelsen den 13. februar af den nationale enhedsregering. Præsident Mugabe har for nylig truet med at opløse regeringen næsten her og nu, fordi den har vovet at minde ham om hans forpligtelser i henhold til forfatningen. Tiden er inde til at reagere i Zimbabwe og i mange andre lande i hele verden for at få standset dialogen med diktatorer, som har taget magten gennem vold og svig, og hvis eneste mål er at plyndre deres land for dets ressourcer for personlig vindings skyld."@da2
"− Herr Präsident! Ich tendiere zur Annahme, dass die Menschenrechtslage in Simbabwe leider nicht das ist, was wir in diesem Plenarsaal normalerweise einen Notfall nennen würden. Menschenrechte werden in diesem Land tatsächlich wiederholt verletzt, wie die zahlreichen Entschließungen zeigen, über die in diesem Plenarsaal abgestimmt wurde. In der neuesten haben wir wie gesagt die Verhaftung am 22. Juli von Herrn Farai Muguwu, dem Gründer und Leiter des Zentrums für Forschung und Entwicklung angeprangert, dessen Verbrechen darin bestand, über unter anderem von den Militärbehörden in den Diamantenfeldern verübte Gräueltaten zu berichten. Heute befassen wir uns mit dem Problem der Zwangsvertreibungen. Dieses Problem ist nicht neu. In der Tat wurde, wie Frau De Keyser sagte, 2005 eine solche Operation von den simbabwischen Behörden durchgeführt. Sie wurde Operation „Murambatsvina" genannt, was bedeutet, die Ordnung wiederherzustellen. Es war ein Programm von beträchtlichem Umfang - ich bin sicher, dem würden Sie zustimmen - und es zeigt deutlich, was die simbabwischen Behörden mit dem Wort Ordnung meinen. Siebenhunderttausend Menschen waren damals betroffen. Die internationale Gemeinschaft hat die angewandten Methoden einstimmig verurteilt. Wie sieht die Lage heute aus? Die Mehrheit der betroffenen Menschen lebt noch immer in Zelten. Was noch schlimmer ist, im August sind bewaffnete Polizeibeamte - ich sagte tatsächlich Polizeibeamte - gekommen und haben die Unterkünfte von etwa 250 Vertriebenen, die sich in den Vororten von Harare niedergelassen haben, in Brand gesetzt. Zwanzigtausend Menschen - das wurde auch gesagt - droht heute dasselbe Schicksal, weil sie ihre Wohnsteuer, die sie sich nicht leisten können, nicht bezahlt haben. Diese Männer, Frauen und Kinder gehören tatsächlich zu den ärmsten Menschen des Landes. Werden wir ohne ein Wort zulassen, dass dies weitergeht? Werden wir die simbabwischen Behörden erneut an ihre internationalen Verpflichtungen erinnern, wie es Baronin Ashton während des kürzlichen EU-Simbabwe-Gipfels im Juli tat? Wir sind uns wohl bewusst, dass seit der am 15. September 2008 unterzeichneten umfassenden politische Vereinbarung und der Ernennung der Regierung der Nationalen Einheit am 13. Februar zwischen Präsident Mugabe und dem Premierminister Unstimmigkeit herrscht. Kürzlich hat Präsident Mugabe gedroht, die Regierung mit beinahe sofortiger Wirkung aufzulösen, weil sie es gewagt hatte, ihn an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen zu erinnern. Es ist Zeit, in Simbabwe und vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt zu reagieren, um den Dialog mit Diktatoren zu beenden, die durch die Anwendung von Gewalt und Betrug an der Macht festhalten, und deren einziges Ziel darin besteht, die Ressourcen ihres Landes zur persönlichen Bereicherung zu plündern."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, σκέφτομαι ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε δεν είναι, δυστυχώς, αυτό που υπό κανονικές συνθήκες θα αποκαλούσαμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αυτήν την Αίθουσα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται όντως επανειλημμένα στη χώρα αυτή, όπως δείχνουν τα πολυάριθμα ψηφίσματα που έχει ψηφίσει αυτό το Σώμα. Στο πιο πρόσφατο από αυτά, όπως έχει ειπωθεί, καταδικάσαμε τη σύλληψη, στις 22 Ιουλίου, του κ. Farai Muguwu, ιδρυτή και διευθυντή του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης, του οποίου το έγκλημα ήταν να καταγγείλει τις κτηνωδίες που διαπράττονταν στα αδαμαντοφόρα πεδία, μεταξύ άλλων και από τις στρατιωτικές αρχές. Σήμερα, ασχολούμαστε με το ζήτημα των βίαιων εκδιώξεων. Το ζήτημα αυτό δεν είναι νέο. Πράγματι, όπως είπε η κ. De Keyser, μια επιχείρηση τέτοιου είδους εγκαινιάστηκε από τις αρχές της Ζιμπάμπουε το 2005. Λεγόταν επιχείρηση «Murambatsvina», που σημαίνει αποκατάσταση της τάξης. Ήταν ένα αρκετά σκληρό πρόγραμμα, είμαι σίγουρη πως θα συμφωνήσετε, και αυτό δείχνει ξεκάθαρα τι εννοούν οι αρχές της Ζιμπάμπουε με τη λέξη «τάξη». Επτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι είχαν πληγεί τότε. Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε ομόφωνα τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα; Η πλειονότητα των ανθρώπων που επλήγησαν ζουν ακόμη σε σκηνές. Ακόμη χειρότερα, τον Αύγουστο, ένοπλοι αστυνομικοί –ναι, είπα όντως αστυνομικοί– ήρθαν και έβαλαν φωτιά στα καταφύγια περίπου 250 εκτοπισθέντων που είχαν εγκατασταθεί στα περίχωρα της Χαράρε. Είκοσι χιλιάδες άτομα –και αυτό ειπώθηκε προηγουμένως– απειλούνται σήμερα με την ίδια μοίρα γιατί δεν έχουν πληρώσει φόρο κατοικίας, καθώς πραγματικά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αυτοί οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά είναι πραγματικά κάποιοι από τους φτωχότερους ανθρώπους της χώρας. Θα αφήσουμε αυτήν την κατάσταση να διαιωνίζεται χωρίς να πούμε τίποτα; Θα υπενθυμίσουμε στις αρχές της Ζιμπάμπουε για μία ακόμη φορά τις διεθνείς δεσμεύσεις τους, όπως έκανε η Βαρόνη Ashton κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ζιμπάμπουε τον Ιούλιο; Γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχουν προστριβές μεταξύ του προέδρου Mugabe και του πρωθυπουργού μετά τη γενική πολιτική συμφωνία που υπογράφηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 και τον διορισμό, στις 13 Φεβρουαρίου, της κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Πρόσφατα, ο πρόεδρος Mugabe απείλησε να διαλύσει την κυβέρνηση σχεδόν εδώ και τώρα επειδή είχε τολμήσει να του υπενθυμίσει τις συνταγματικές του υποχρεώσεις. Είναι καιρός να αντιδράσουμε στη Ζιμπάμπουε και σε πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο προκειμένου να τεθεί τέλος στον διάλογο με δικτάτορες που διατηρούν την εξουσία μέσω της χρήσης βίας και απάτης, και των οποίων αποκλειστικός σκοπός είναι η λεηλασία των πόρων της χώρας για προσωπικό τους όφελος."@el10
"− Mr President, I tend to think that the human rights situation in Zimbabwe is unfortunately not what we would normally call an emergency in this Chamber. Human rights are in fact repeatedly violated in that country, as the numerous resolutions voted on in this Chamber show. In the most recent one, as has been said, we denounced the arrest, on 22 July, of Mr Farai Muguwu, the founder and director of the Centre for Research and Development, whose crime was to report the atrocities committed in the diamond fields by, among others, the military authorities. Today, we are addressing the issue of forced evictions. This issue is not new. Indeed, as Mrs De Keyser said, an operation of this kind was launched by the Zimbabwean authorities in 2005. It was called Operation ‘Murambatsvina’, which means to restore order. It was quite some programme, I am sure you would agree, and it clearly shows what the Zimbabwean authorities mean by the word order. Seven hundred thousand people were affected at that time. The international community unanimously denounced the methods used. What is the situation like today? The majority of the people affected are still living in tents. Worse still, in August, armed police officers – I did indeed say police officers – came and set fire to the shelters of some 250 displaced persons who had set up home on the outskirts of Harare. Twenty thousand people – this point has also been made – are today threatened with the same fate because they have not paid their residence tax, which they really cannot afford. These men, women and children are in fact some of the country’s poorest people. Are we going to let this go on without saying anything? Are we going to remind the Zimbabwean authorities once again of their international commitments, as Baroness Ashton did during the recent EU-Zimbabwe summit in July? We are well aware that there is friction between President Mugabe and the Prime Minister following the global political agreement signed on 15 September 2008 and the appointment, on 13 February, of the government of national unity. Recently, President Mugabe threatened to dissolve the government almost there and then because it had dared to remind him of his constitutional obligations. It is time to react in Zimbabwe and in many other countries throughout the world in order to stop the dialogue with dictators who hold on to power through the use of force and fraud, and whose sole aim is to pillage their country’s resources for personal gain."@en4
"− Señor Presidente, me inclino a pensar que la situación de los derechos humanos en Zimbabue por desgracia no es lo que normalmente llamaríamos una emergencia en esta Cámara. En ese país se violan repetidamente los derechos humanos, como demuestran las numerosas resoluciones votadas en esta Cámara. En una de las más recientes, como se ha dicho, denunciábamos el arresto, el 22 de julio, del señor Farai Muguwu, fundador y director del Centro de Investigación y Desarrollo, cuyo delito fue el de informar sobre las atrocidades cometidas en los campos de diamantes por las autoridades militares, entre otros. Hoy estamos tratando la cuestión de las expulsiones forzosas, que no es nueva. De hecho, como ha dicho la señora De Keyser, una operación de este tipo la iniciaron las autoridades de Zimbabue en 2005. Se la llamó Operación «Murambatsvina», que significa restablecer el orden. Fue un programa importante, estoy segura que ustedes estarán de acuerdo, y muestra claramente lo que entienden las autoridades zimbabuenses por la palabra orden. En aquel entonces se vieron afectadas 700 000 personas. La comunidad internacional denunció de forma unánime los métodos empleados. ¿Cómo es la situación actualmente? La mayor parte de la población afectada todavía vive en tiendas de campaña. Peor aún, en agosto, agentes de policía armados —efectivamente, he dicho agentes de policía— vinieron y prendieron fuego a los refugios de 250 personas desplazadas que se habían asentado a las afueras de Harare. Como ya se ha dicho, hoy en día 20 000 personas se encuentran amenazadas con el mismo destino porque no han pagado su impuesto de residencia, que realmente no pueden pagar. De hecho, estos hombres, mujeres y niños son algunos de los habitantes más pobres del país. ¿Vamos a dejar que esto siga ocurriendo sin decir nada? ¿Vamos a recordar de nuevo a las autoridades zimbabuenses sus compromisos internacionales, como lo hizo la baronesa Asthon en la reciente cumbre de julio entre la UE y Zimbabue? Somos muy conscientes de que existe desacuerdo entre el Presidente Mugabe y el Primer Ministro a raíz de la firma del acuerdo político global del 15 de septiembre de 2008 y el nombramiento, el 13 de febrero, del Gobierno de unidad nacional. Recientemente, el Presidente Mugabe amenazó con disolver el Gobierno casi en el acto porque este se había atrevido a recordarle sus obligaciones constitucionales. Ya es hora de reaccionar en Zimbabue y en muchos otros países de todo el mundo para suspender el diálogo con los dictadores que se mantienen en el poder mediante el uso de la fuerza y el fraude y cuyo único objetivo es el de saquear los recursos de sus países por su propio interés."@es21
"− Austatud juhataja! Kaldun kahjuks arvama, et inimõiguste olukord Zimbabwes ei ole selline, mida me siin istungisaalis hädaolukorraks nimetaksime. Rikutakse ju selles riigis inimõigusi pidevalt, nagu näitavad meie mitmed varasemad resolutsioonid. Neist kõige viimases, mida ka juba mainiti, mõistsime hukka teadus- ja arendustegevuse keskuse asutaja ja direktori Farai Muguwu arreteerimise 22. juulil. Teda süüdistati selles, et ta andis teada teemandikaevandustes aset leidnud metsikustest, mida teiste seas saatsid korda sõjaväelased. Täna käsitleme sunniviisilise väljatõstmise teemat. Selles ei ole midagi uut. Nagu Véronique De Keyser juba ütles, korraldasid Zimbabwe võimud sellise operatsiooni ka 2005. aastal. Selle nimi oli operatsioon Murambatsvina, mis tähendab korra taastamist. Oli see vast operatsioon! Olete kindlasti minuga nõus. See näitab selgelt, mida Zimbabwe võimude jaoks sõna „kord” tähendab. See puudutas toona 700 000 inimest. Rahvusvaheline üldsus mõistis kasutatud meetodid üksmeelselt hukka. Milline on olukord praegu? Enamik asjaomaseid inimesi elab ikka veel telgis. Veelgi enam: augustis panid relvastatud politseinikud – jah, politseinikud – umbes 250 Harare lähedusse ümberasunud inimese ulualused põlema. Täna ähvardab sama saatus 20 000 inimest (seda on ka juba mainitud), sest nad ei ole maksnud eluasememaksu, mis käib neile lihtsalt üle jõu. Need mehed, naised ja lapsed on riigi vaeseimad inimesed. Kas oleme vait ja laseme sellel jätkuda? Või tuletame Zimbabwe võimudele taas kord meelde, millised lubadused nad rahvusvahelisele üldsusele on andnud, nagu seda tegi Catherine Ashton juulis ELi ja Zimbabwe tippkohtumisel? Teame väga hästi, et president Mugabe ei saa pärast 15. septembril 2008 sõlmitud üldist poliitilist kokkulepet ja 13. veebruaril toimunud üksmeelevalitsuse ametissenimetamist peaministriga hästi läbi. Hiljuti ähvardas president Mugabe valitsuse peaaegu kohe laiali saata, kui too oli talle meenutanud tema põhiseaduses sätestatud kohustusi. Aeg on Zimbabwes ja paljudes teistes riikides midagi ette võtta ja lõpetada dialoog diktaatoritega, kes klammerduvad võimu külge jõu ja pettusega ning kelle ainus eesmärk on riigi ressursside rüüstamine isikliku kasu nimel."@et5
"− Arvoisa puhemies, olen taipuvainen ajattelemaan, että ihmisoikeustilanne Zimbabwessa ei valitettavasti ole sellainen, mitä tavanomaisesti kutsumme tässä istuntosalissa hätätilanteeksi. Ihmisoikeuksia loukataan tuossa maassa itse asiassa toistuvasti, kuten osoittavat ne lukuisat päätöslauselmat, joista tässä istuntosalissa on äänestetty. Viimeisimmässä, kuten on todettu, otimme esille tutkimus- ja kehityskeskus CRD:n perustajan ja johtajan Farai Muguwun 22. heinäkuuta tapahtuneen pidätyksen. Hänen rikoksensa oli raportoida julmuuksista, joihin muun muassa sotilasviranomaiset olivat syyllistyneet timanttikentillä. Tänään käsittelemme pakkohäätöihin liittyvää kysymystä. Kysymys ei ole uusi. Kuten Véronique De Keyser sanoi, Zimbabwen viranomaiset suorittivat tämänkaltaisen operaation vuonna 2005. Sitä kutsuttiin operaatio "Murambatsvinaksi", joka tarkoittaa järjestyksen palauttamista. Olette varmaan samaa mieltä siitä, että se oli melkoinen ohjelma, ja se osoittaa selvästi, mitä Zimbabwen viranomaiset tarkoittavat sanalla järjestys. Tuolloin kyse oli 700 000 ihmisestä. Kansainvälinen yhteisö tuomitsi yksimielisesti käytetyt menetelmät. Millainen tilanne on tänä päivänä? Suurin osa ihmisistä, joita asia koskee, elävät edelleen teltoissa. Mikä pahinta, elokuussa aseistetut poliisit – korostan, että kyse oli todella poliiseista – tulivat paikalle sytyttämään tuleen noin 250 siirtymään joutuneen ja kotinsa Hararen laitamille pystyttäneen henkilön teltat. 20 000:ta ihmistä – tämäkin on jo kerrottu – uhkaa tänä päivänä sama kohtalo, koska he eivät ole maksaneet asumisveroaan, johon heillä ei oikeasti ole varaa. Nämä miehet, naiset ja lapset ovat itse asiassa maan köyhimpien ihmisten joukossa. Aiommeko sallia tämän sanomatta mitään? Aiommeko muistuttaa Zimbabwen viranomaisia jälleen kerran heidän kansainvälisistä sitoumuksistaan, kuten Catherine Ashton teki äskeisessä EU:n ja Zimbabwen välisessä huippukokouksessa heinäkuussa? Olemme hyvin perillä siitä, että presidentti Mugaben ja pääministerin välillä on ollut hankausta siitä lähtein, kun yleinen poliittinen sopimus allekirjoitettiin 15. syyskuuta 2008 ja kansallisen yhtenäisyyden hallitus nimitettiin 13. päivä helmikuuta viime vuonna. Äskettäin presidentti Mugabe uhkasi hajottaa hallituksen saman tien, koska se oli uskaltanut muistuttaa häntä hänen perustuslaillisista velvoitteistaan. On aika ryhtyä toimiin Zimbabwessa ja monissa muissakin maissa ympäri maailmaa, jotta lopetettaisiin vuoropuhelun käyminen sellaisten diktaattorien kanssa, jotka pitävät valtaa turvautumalla voimankäyttöön ja petoksiin ja joiden ainoana tarkoituksena on ryöstää maansa resurssit omiin tarkoituksiinsa."@fi7
"− Elnök úr! Az a véleményem, hogy a zimbabwei emberi jogi helyzet sajnos nem nevezhető vészhelyzetnek e Ház fogalmai szerint. Az emberi jogokat valóban sorozatosan megsértik ebben az országban, amint azt a tisztelt Házban megszavazott számos állásfoglalás is jelzi. A legutóbbi július 22-i állásfoglalásunkban elítéltük Farai Muguwunak, a Kutatási és Fejlesztési Központ igazgatójának a letartóztatását, akinek az volt a bűne, hogy feltárta a gyémántmezőkön, részben a katonai hatóságok által elkövetett atrocitásokat. Ma az erőszakos kilakoltatások kérdését tárgyaljuk. Ez nem egy új ügy. Amint azt De Keyser asszony elmondta, a zimbabwei hatóságok már 2005-ben végrehajtottak egy ilyen műveletet, amelyet Murambatsvinának, rendcsinálásnak neveztek. Nem akármilyen program volt ez, amivel bizonyára önök is egyetértenek, és világosan megmutatja, hogy mit értenek a zimbabwei hatóságok rend alatt. Akkor hétszázezer embert érintett ez művelet. A nemzetközi közösség egyhangúan elítélte az alkalmazott módszereket. Mi a helyzet most? Az érintett emberek nagy része jelenleg is sátorban él. Ami ennél is rosszabb, hogy augusztusban felfegyverzett rendőrtisztek felgyújtották – nem tévedés, rendőrtisztekről beszélek – 250 Harare környékén otthonra lelt kitelepített ember menedékhelyét. Most húszezer társukra vár ugyanez a sors – amint már elhangzott –, mert nem fizették meg a tartózkodási adót, amelyre ténylegesen nincsen pénzük. A legszegényebb zimbabwei emberekről beszélünk. Szó nélkül hagyjuk, hogy ez folytatódjon? Ismételten figyelmeztetjük a zimbabwei hatóságokat a nemzetközi kötelezettségeikre, ahogy Ashton bárónő tette a legutóbbi EU-Zimbabwe csúcstalálkozón júliusban? Nagyon jól tudjuk, hogy súrlódás alakult ki Mugabe elnök és a miniszterelnök között a 2008. szeptember 15-én aláírt általános politikai megállapodás és a nemzeti egységkormány február 13-i megalakulása után. Nemrég Mugabe elnök a kormány azonnali feloszlatásával fenyegetőzött, mert az emlékeztetni merészelte őt alkotmányos kötelezettségeire. Itt az ideje, hogy reagáljunk arra, ami Zimbabwében és a világ más országaiban folyik, és megszakítsuk a párbeszédet a diktátorokkal, akik erőszakkal és csalással tartják fenn a hatalmukat, és akiknek az az egyetlen célja, hogy országuk erőforrásait saját hasznukra kifosszák."@hu11
"− Signor Presidente, ritengo che la situazione dei diritti umani nello Zimbabwe purtroppo non corrisponda a quanto di norma definiremmo emergenza in quest'Aula. I diritti umani sono infatti oggetto di ripetute violazioni, come comprovato dalle numerose risoluzioni votate in Parlamento. La più recente, come già detto, denunciava l'arresto, avvenuto il 22 luglio, di Farai Muguwu, fondatore e direttore del Centre for Research and Development, per aver denunciato le atrocità commesse nei giacimenti diamantiferi da parte, tra gli altri, delle autorità militari. Oggi affrontiamo il problema degli sgomberi forzati, questione tutt'altro che nuova: come ricordato dall’onorevole De Keyser, le autorità dello Zimbabwe avevano già lanciato un'operazione simile nel 2005. Si trattò di un intervento imponente − credo che converrete con me − battezzato operazione Murambatsvina, letteralmente "ripristinare l'ordine", e che dimostrava chiaramente che cosa intendessero le autorità dello Zimbabwe con il termine "ordine". Allora a pagarne le conseguenze furono 700 000 persone. La comunità internazionale espresse la propria condanna unanime ai metodi utilizzati. Qual è la situazione odierna? Gran parte delle persone vive ancora in tende. A peggiorare la situazione, ad agosto ufficiali di polizia armati – e ripeto, ufficiali di polizia – hanno dato alle fiamme le baracche nella periferia di Harare in cui avevano trovato riparo circa 250 sfollati. Ventimila persone, come già detto, rischiano oggi di subire lo stesso trattamento perché non possono in alcun modo permettersi di pagare i canoni di rinnovo dei contratti di locazione. Queste persone, uomini, donne e bambini, sono infatti tra le più povere del paese. Intendiamo stare a guardare senza dire nulla o vogliamo ricordare ancora una volta alle autorità dello Zimbabwe gli impegni internazionali che si sono assunte, come ha fatto la Baronessa Ashton al vertice UE-Zimbabwe dello scorso luglio? Siamo ben consapevoli degli attriti sorti tra il Presidente Mugabe e il Primo ministro dopo la firma dell'accordo politico globale il 15 settembre 2008 e la nomina, il 13 febbraio, del governo di unità nazionale. Di recente, il Presidente Mugabe ha minacciato di sciogliere il governo seduta stante, soltanto perché aveva osato rammentargli i suoi obblighi costituzionali. In Zimbabwe, come in molti altri paesi in tutto il mondo, è giunto il momento di reagire e sospendere il dialogo con dittatori che difendono il proprio potere con la forza e l'inganno e il cui solo scopo è fare man bassa delle risorse del loro paese per il proprio beneficio."@it12
"− Pone pirmininke, esu linkusi manyti, kad žmogaus teisių padėtis Zimbabvėje, deja, yra prastesnė už padėtį, kurią įprastai mūsų Parlamente vadintume nepaprastąja padėtimi. Tiesą pasakius, toje šalyje nuolatos pažeidžiamos žmogaus teisės, kaip rodo daug rezoliucijų, už kurias buvo balsuota šiame Parlamente. Kaip minėta, paskutinėje rezoliucijoje buvo pasmerktas liepos 22 d. atliktas Mokslinių tyrimų ir vystymosi centro įkūrėjo ir direktoriaus Farai Muguwu suėmimas, kurio nusikaltimas – informuoti apie deimantų telkiniuose klestintį žiaurumą, už kurį atsakingos, be kita ko, karinės valdžios institucijos. Šiandien nagrinėjame priverstinio iškeldinimo problemą. Tai – nenauja problema. Iš tiesų, kaip minėjo V. De Keyser, tokios rūšies operaciją Zimbabvės valdžios institucijos pradėjo 2005 m. Veiksmai buvo pavadinti „Operacija Murambatsvina“, tai reiškia „atkurti tvarką“. Esu tikra, kad sutiksite, jog tai buvo „rimta“ programa ir ji aiškiai rodo, kaip Zimbabvės valdžios institucijos supranta žodį tvarka. Tuomet programos poveikį patyrė septyni šimtai tūkstančių žmonių. Tarptautinė bendruomenė vienbalsiai pasmerkė naudotus metodus. Kokia padėtis šiandien? Dauguma poveikį patyrusių žmonių vis dar gyvena palapinėse. Dar blogiau, rugpjūčio mėn. atvyko ginkluoti policijos pareigūnai – taip, iš tiesų sakiau policijos pareigūnai – ir padegė maždaug 250 šalies viduje perkeltų asmenų namus Hararės priemiesčiuose. Tokia lemtis šiandien gresia dvidešimčiai tūkstančių žmonių – tai jau irgi buvo minėta – nes jie nesumokėjo gyvenamojo ploto mokesčio, kuriam jie iš tiesų neturi pinigų. Tiesą pasakius, šie vyrai, moterys ir vaikai yra vargingiausi šalies žmonės. Ar tylėsime ir leisime, kad tai tęstųsi? Ar ketiname Zimbabvės valdžios institucijoms dar kartą priminti apie jų tarptautinius įsipareigojimus, kaip padarė baronienė C. Ashton per paskutinį ES ir Zimbabvės aukščiausiojo lygio susitikimą liepos mėn.? Gerai žinome, kad po 2008 m. rugsėjo 15 d. pasirašyto visuotinio politinio susitarimo ir vasario 13 d. Jungtinės vyriausybės paskyrimo tarp prezidento R. Mugabės ir ministro pirmininko esama trinties. Neseniai prezidentas R. Mugabe pagrasino nedelsiant paleisti vyriausybę, nes ji išdrįso jam priminti apie jo konstitucines pareigas. Laikas reaguoti Zimbabvėje ir daugelyje kitų valstybių pasaulyje, kad būtų sustabdytas dialogas su diktatoriais, kurie naudodami jėgą ir apgavystes laikosi įsikibę valdžios ir kurių vienintelis tikslas – grobti savo šalies išteklius asmeninei naudai."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs! Es sliecos domāt, ka cilvēktiesību situācija Zimbabvē diemžēl nav tāda, kādu mēs šajā sēžu zālē parasti dēvējam par kritisku. Cilvēktiesības šajā valstī faktiski tiek pārkāptas tikpat bieži, cik bieži mēs šajā sēžu zāles izrādē balsojam par neskaitāmajām rezolūcijām. Jaunākajā rezolūcijā, kā jau tika teikts, mēs apsūdzējām Pētniecības un attīstības centra dibinātāja un vadītāja kunga arestu 22. jūlijā, kura noziegums bija cita starpā ziņojums par militāro iestāžu zvērībām dimantu ieguves laukos. Šodien mēs pievēršamies jautājumam par cilvēku piespiedu padzīšanu no dzimtajām vietām. Šis nav jauns jautājums. Patiesi, kā jau kundze teica, šāda veida operāciju Zimbabves varas iestādes sāka 2005. gadā. Tās nosaukums bija operācija „ ”, kas nozīmē atjaunot kārtību. Es esmu pārliecināta, ka jūs man piekritīsiet, ka tā tiešām bija iespaidīga programma, kas skaidri parādīja, ko Zimbabves varas iestādes saprot ar vārdu kārtība. Toreiz tā skāra 700 000 iedzīvotāju. Starptautiskā sabiedrība vienprātīgi apsūdzēja praktizētās metodes. Kāda situācija ir šodien? Vairums toreiz padzīto iedzīvotāju vēl aizvien mitinās teltīs. Vēl ļaunāk, augustā bruņoti policisti — patiešām bruņoti policisti — ieradās un aizdedzināja vismaz 250 pārvietoto iedzīvotāju nojumes, ko viņi bija uzslējuši Harares nomalē. Šodien 20 000 cilvēku — tas arī ir tieši norādīts — draud tas pats liktenis, jo viņi nav samaksājuši savu dzīvesvietas nodokli, ko viņi patiešām nevar atļauties. Šie vīrieši, sievietes un bērni faktiski ir vieni no šīs valsts nabadzīgākajiem cilvēkiem. Vai mēs ļausim šādiem notikumiem turpināties un neteiksim neko? Vai mēs vēlreiz atgādināsim Zimbabves varas iestādēm par viņu starptautiskajām saistībām, kā to izdarīja baronese nesenajā ES un Zimbabves augstākā līmeņa sanāksmē jūlijā? Mēs visi zinām par domstarpībām starp prezidentu un premjerministru, kas radās pēc vispārējā politiskā nolīguma parakstīšanas 2008. gada 15. septembrī un pēc Nacionālās vienotības valdības iecelšanas 13. februārī. Nesen prezidents draudēja uz vietas atlaist valdību, jo tā bija uzdrošinājusies atgādināt viņam par viņa konstitucionālajām saistībām. Ir pienācis laiks rīkoties gan Zimbabvē, gan daudzās citās valstīs visā pasaulē un pārtraukt dialogu ar diktatoriem, kas saglabā varu ar spēku un viltu, un kuru vienīgais mērķis ir izlaupīt savas valsts resursus personīgajam labumam."@lv13
"Monsieur le Président, j'aurais tendance à considérer que la situation des droits de l'homme au Zimbabwe n'est malheureusement pas une urgence au sens où nous l'entendons habituellement dans cet hémicycle. Leur violation dans ce pays est effectivement récurrente comme en témoignent les nombreuses résolutions votées dans ce Parlement. Dans la dernière en date, cela a été dit, nous avons dénoncé l'arrestation, le 22 juillet, de M. Farai Maguwu, fondateur et directeur du Centre de recherche et de développement, coupable d'avoir dénoncé les atrocités opérées, y compris par les autorités militaires, dans les champs diamantifères. Aujourd'hui, nous abordons la question des expulsions forcées. Cette question n'est pas nouvelle. En effet, Mme De Keyser l'a dit, une opération de ce type a été lancée par les autorités zimbabwéennes en 2005, dénommée "Murambatsvina", ce qui veut dire restaurer l'ordre. Tout un programme, n'est-ce pas? Ce qui montre bien quelle conception les autorités zimbabwéennes ont de l'ordre. 700 000 personnes avaient été alors concernées. La communauté internationale, unanime, avait dénoncé les méthodes utilisées. Où en est-on aujourd'hui? La plupart des personnes concernées vivent toujours sous des tentes. Pire, en août dernier, des policiers armés, je dis bien des policiers, sont venus incendier les abris de quelque 250 déplacés, installés dans la périphérie d'Harare. 20 000 personnes, cela a été dit aussi, sont aujourd'hui menacées de subir le même sort au motif qu'elles n'ont pas payé leur taxe de résidence, qu'elles sont bien incapables de payer. Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont, en effet, parmi les plus pauvres du pays. Allons-nous laisser faire sans rien dire? Allons-nous une fois encore rappeler les autorités zimbabwéennes à leurs engagements internationaux, comme l'a fait Mme Ashton, en juillet dernier, lors du récent sommet UE-Zimbabwe? Nous savons bien que le torchon brûle entre le président Mugabe et le premier ministre issu de l'accord politique global signé le 15 septembre 2008 et du gouvernement d'union nationale nommé le 13 février dernier. Récemment, le président Mugabe a menacé de destituer à brève échéance le gouvernement parce qu'il avait osé le rappeler à ses obligations constitutionnelles. Il est temps de réagir au Zimbabwe comme dans beaucoup d'autres pays à travers le monde pour cesser de dialoguer avec des dictateurs qui gardent le pouvoir par la force et la fraude, uniquement pour piller les richesses de leur pays à des fins personnelles."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben geneigd te denken dat de mensenrechtensituatie in Zimbabwe helaas geen noodsituatie is in de betekenis die we daar normaal gesproken in deze vergaderzaal onder verstaan. Schendingen komen in dit land namelijk herhaaldelijk voor, zoals blijkt uit de vele resoluties waarover in dit Parlement is gestemd. In de meest recente hebben we zoals gezegd de arrestatie op 22 juli van de heer Farai Muguwu veroordeeld, de oprichter en directeur van het Centrum voor onderzoek en ontwikkeling, die wordt beschuldigd van het aan de kaak stellen van wreedheden in de diamantvelden, onder andere begaan door de militaire autoriteiten. Vandaag behandelen we de kwestie van de gedwongen uitzettingen. Deze kwestie is niet nieuw. Zoals mevrouw De Keyser al zei, hebben de Zimbabwaanse autoriteiten in 2005 een soortgelijke operatie uitgevoerd onder de naam ’Murambatsvina’, wat betekent "herstellen van de orde". Dat was nog eens een programma, niet waar? Het geeft duidelijk aan welke opvatting de Zimbabwaanse autoriteiten hebben van orde. Er waren toen zevenhonderdduizend mensen getroffen. De internationale gemeenschap veroordeelde de gebruikte methodes unaniem. Hoe staat het er nu voor? De meeste getroffen personen wonen nog steeds in tenten. Erger nog, afgelopen augustus hebben gewapende politieagenten, ik zeg inderdaad politieagenten, de onderkomens van zo'n tweehonderdvijftig ontheemden in de buurt van Harare in brand gestoken. Ook is al gezegd dat twintigduizend mensen momenteel hetzelfde lot dreigen te ondergaan, omdat zij hun woonbelasting niet hebben betaald, een belasting die ze ook helemaal niet kunnen betalen. Deze mannen, vrouwen en kinderen behoren echt tot de armsten van het land. Laten we dit gebeuren zonder iets te zeggen? Gaan we de Zimbabwaanse autoriteiten nogmaals herinneren aan hun internationale verplichtingen, zoals mevrouw Ashton afgelopen juli heeft gedaan tijdens de recente EU-Zimbabwe-Top? We weten best dat het niet goed gaat tussen president Mugabe en de premier, na het globale politieke akkoord dat op 15 september 2008 is getekend en de benoeming van de regering van nationale eenheid op 13 februari jongstleden. Onlangs heeft president Mugabe gedreigd om de regering onmiddellijk te ontslaan, omdat de regering het had gewaagd om hem aan zijn constitutionele verplichtingen te herinneren. Het is tijd om te reageren in Zimbabwe en veel andere landen in de hele wereld en te stoppen met praten met dictators die door middel van geweld en fraude aan de macht blijven, uitsluitend om de rijkdommen van hun land te plunderen voor persoonlijke doeleinden."@nl3
"− Panie przewodniczący! Nigdy nie przypuszczałam, że sytuacja przestrzegania praw człowieka w Zimbabwe zostanie potraktowana w sali posiedzeń plenarnych jako kwestia nadzwyczajna. Jak można zaobserwować na podstawie licznych rezolucji poddawanych pod głosowanie w tej sali, w Zimbabwe w rzeczywistości nadal łamie się prawa człowieka. Jak wspominali moi przedmówcy, w ostatniej rezolucji z 22 lipca 2010 r. potępiliśmy aresztowanie Faraia Maguwu, założyciela i dyrektora Centrum Badań i Rozwoju, który został zatrzymany za rozpowszechnianie informacji na temat aktów okrucieństwa na terenie kopalni diamentów, dokonanych – między innymi – przez władze wojskowe. Dziś poruszamy kwestię przymusowych eksmisji. Nie jest to nowy problem. Co więcej – jak wspomniała pani poseł De Keyser – tego typu działania zostały rozpoczęte przez władze Zimbabwe w 2005 roku. Nadano im nazwę „operacji Murambatsvina”, co oznacza „przywrócenie porządku”. Był to ważny program, który – jestem pewna, że wszyscy się ze mną zgodzą – jasno oddaje, co władze Zimbabwe rozumieją pod pojęciem porządku. W wyniku tego programu ucierpiało siedemset tysięcy ludzi. Społeczność międzynarodowa jednogłośnie potępiła tego typu metody działania. A jak dzisiaj wygląda sytuacja? Większość z osób, które ucierpiały w wyniku eksmisji, nadal mieszka w namiotach. Co gorsza, w sierpniu uzbrojeni policjanci – i celowo używam tutaj słowa „policjanci” – podpalili schronienie 250 osób wysiedlonych, które przeniosły się na peryferie Harare. Dwudziestu tysiącom osób – i na to również zwracaliśmy uwagę – grozi obecnie taki sam los, ponieważ nie zapłaciły podatku mieszkaniowego, na którego zapłatę naprawdę ich nie stać. Ci mężczyźni, te kobiety i dzieci należ do najuboższych obywateli. Czy pozwolimy, aby taka sytuacja miała miejsce? Czy może po raz kolejny przypomnimy władzom Zimbabwe o podpisanych przez nie zobowiązaniach międzynarodowych, jak zrobiła to baronessa Ashton podczas ostatniego lipcowego szczytu UE-Zimbabwe? Mamy pełną świadomość istnienia sporu pomiędzy prezydentem Mugabem a premierem w sprawie ogólnego porozumienia politycznego podpisanego 15 września 2008 r. oraz powołanego 13 lutego 2009 r. rządu jedności narodowej. W ostatnim czasie prezydent Mugabe groził rozwiązaniem rządu, ponieważ rząd odważył się przypomnieć mu o jego obowiązkach wynikających z konstytucji. Najwyższy czas, aby zareagować na sytuację w Zimbabwe oraz wielu innych krajach na całym świecie i zaprzestać dialogu z dyktatorami, którzy utrzymują się przy władzy za pomocą siły i oszustw, a których jedynym celem jest sprzeniewierzanie gospodarczych zasobów kraju dla własnych korzyści."@pl16
"− Senhor Presidente, tenho tendência a pensar que a situação de direitos humanos no Zimbabué infelizmente não é o que costumamos considerar uma emergência neste Parlamento. Os direitos humanos são de facto violados repetidamente nesse país, como demonstram as inúmeras resoluções aprovadas neste Parlamento. Na mais recente, como já foi referido, denunciámos a detenção, em 22 de Julho, do senhor Farai Maguwu, fundador e director do Centro de Investigação e Desenvolvimento, cujo crime foi relatar as atrocidades cometidas nas jazidas de diamantes por, entre outros, autoridades militares. Hoje, discutimos a questão das expulsões forçadas. Não se trata de uma questão nova. Com efeito, como referiu a senhora deputada De Keyser, já tinha sido lançada uma operação deste tipo pelas autoridades do Zimbabué em 2005. Chamava-se Operação “Murambatsvina”, que significa restaurar a ordem. Estou certa de que concordarão que se tratava de um programa e tanto, e que demonstra claramente o que as autoridades do Zimbabué entendem pela palavra ordem. Nessa ocasião foram afectadas setecentas mil pessoas. A comunidade internacional denunciou unanimemente os métodos utilizados. Qual é a situação presentemente? A maioria das pessoas afectadas ainda vive em tendas. Pior ainda, em Agosto, agentes de polícia armados – disse, de facto, agentes de polícia – incendiaram os abrigos de cerca de 250 desalojados que se tinham estabelecido nos arredores de Harare. Vinte mil pessoas – este elemento já foi igualmente referido – enfrentam hoje a ameaça do mesmo destino porque não pagaram o seu imposto de residência, que está para além das suas possibilidades. Estes homens, mulheres e crianças são, na realidade, algumas das pessoas mais pobres do país. Vamos permitir que esta situação se mantenha sem dizermos nada? Vamos recordar mais uma vez às autoridades do Zimbabué os seus compromissos internacionais, como fez a senhora Baronesa Ashton na recente cimeira UE-Zimbabué em Julho? Todos estamos cientes de que existem atritos entre o Presidente Mugabe e o Primeiro-Ministro desde a assinatura do acordo político global de 15 de Setembro de 2008 e da nomeação, em 13 de Fevereiro, do governo de unidade nacional. Recentemente, o Presidente Mugabe ameaçou repetidamente dissolver o governo quase de imediato por lhe ter recordado as suas obrigações constitucionais. É altura de tomar medidas no Zimbabué e em muitos outros países do mundo para pôr fim ao diálogo com ditadores que se mantêm no poder através do recurso à força e à fraude, com o único objectivo de desviar os recursos do seu país para proveito próprio."@pt17
"− Dle președinte, tind să cred că situația drepturilor omului în Zimbabwe nu este, din păcate, ceea ce am putea numi în mod normal în această cameră ca fiind o urgență. De fapt, drepturile omului sunt încălcate sistematic în această țară, după cum o arată numeroasele rezoluții votate în acest Parlament. În cea mai recentă dintre ele, după cum s-a spus, am denunțat arestarea, la data de 22 iulie, a dlui Farai Maguwu, fondatorul și directorul Centrului de Cercetare și Dezvoltare, vinovat de faptul că a semnalat atrocitățile comise inclusiv de autoritățile militare în câmpurile de exploatare a diamantelor. Astăzi, abordăm chestiunea evacuărilor forțate. Această chestiune nu este nouă. De fapt, a spus-o și dna De Keyser, o operațiune de acest tip a fost lansată de autoritățile zimbabwene în 2005. Ea a fost denumită operațiunea „Murambatsvina”, care înseamnă restabilirea ordinii. A fost un program în toată regula, să fim bine înțeleși, care arată în mod clar ce înțeleg autoritățile zimbabwene prin termenul „ordine”. 700 000 de persoane au fost vizate atunci. Comunitatea internațională a denunțat în unanimitate metodele folosite. Cum se prezintă situația astăzi? Majoritatea persoanelor afectate trăiește încă în corturi. Ba mai rău, în august anul acesta, polițiști înarmați - am zis bine, polițiști - au venit și au dat foc adăposturilor a aproximativ 250 de persoane strămutate care și-au instalat locuințe la periferia orașului Harare. 20 000 de persoane, s-a spus și asta, sunt în prezent amenințate că vor avea aceeași soartă pe motiv că nu și-au plătit taxa de reședință, taxă pe care chiar nu și-o pot permite. Acești bărbați, femei și copii aparțin de fapt celor mai sărace categorii de persoane. Vom permite toate acestea fără să spunem nimic? Le vom reaminti încă o dată autorităților zimbabwene angajamentele internaționale asumate, așa cum a făcut-o baroneasa Ashton în iulie anul acesta, cu ocazia recentei reuniuni la nivel înalt UE-Zimbabwe? Știm foarte bine că există fricțiuni între președintele Mugabe și primul ministru, ca urmare a acordului politic global semnat la 15 septembrie 2008 și a numirii, la 13 februarie, a guvernului de uniune națională. Recent, președintele Mugabe a amenințat că dizolvă guvernul pe loc pentru că a îndrăznit să-i reamintească acestuia obligațiile constituționale. A sosit momentul să reacționăm în Zimbabwe și în multe alte țări din toată lumea, pentru a pune capăt dialogului cu dictatori care își păstrează puterea prin forță și fraudă, având drept unic scop jefuirea resurselor țării în beneficiul lor personal."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, domnievam sa, že situáciu v oblasti ľudských práv v Zimbabwe, žiaľ, v tomto Parlamente spravidla nepovažujeme za nič mimoriadne. Ľudské práva sa v tejto krajine v podstate porušujú opakovane, o čom svedčí množstvo uznesení, o ktorých v tomto Parlamente hlasujeme. V poslednom uznesení z 22. júla sme, ako tu už zaznelo, odsúdili zatknutie pána Faraia Maguwua, zakladateľa a riaditeľa Centra pre výskum a rozvoj, ktorý sa dopustil zločinu tým, že informoval o ohavnostiach páchaných na diamantových poliach okrem iných aj vojenskými orgánmi. Dnes riešime problém núteného vysťahovania. Tento problém nie je nový. Ako už povedala pani De Keyserová, operáciu tohto druhu uskutočnili zimbabwianske orgány v roku 2005 pod názvom operácia Murambatsvina, čo znamená upratovanie. Tento program, a som si istá, že so mnou súhlasíte, jasne ukazuje, čo zimbabwianske orgány myslia pod pojmom poriadok. Táto operácia vtedy zasiahla sedemstotisíc ľudí. Medzinárodné spoločenstvo tieto metódy jednomyseľne odsúdilo. Aká je situácia dnes? Väčšina týchto ľudí stále žije v stanoch. Čo je ešte horšie, v auguste ozbrojení policajti – zdôrazňujem ozbrojení policajti – podpálili prístrešky 250 vysídlených osôb, ktorí sa usadili na periférii Harare. Dvadsaťtisíc ľuďom – ako tu už zaznelo – dnes hrozí rovnaký osud, pretože nezaplatili poplatky za nájomné, ktoré si skutočne nemôžu dovoliť. Títo muži, ženy a deti patria v podstate k najchudobnejším ľuďom v krajine. Budeme túto situáciu bez slova tolerovať? Pripomenieme znovu zimbabwianskym orgánom ich medzinárodné záväzky, ako to urobila barónka Ashtonová počas posledného samitu EÚ – Zimbabwe v júli? Veľmi dobre si uvedomujeme existenciu sporu medzi prezidentom Mugabem a premiérom v súvislosti s globálnou politickou dohodou podpísanou 15. septembra 2008 a vymenovaním vlády národnej jednoty 13. februára. Nedávno sa prezident Mugabe vyhrážal rozpustením vlády, pretože si dovolila pripomenúť mu jeho ústavné povinnosti. Je načase reagovať na situáciu v Zimbabwe a v mnohých ďalších krajinách vo svete v snahe zastaviť dialóg s diktátormi, ktorí sa držia pri moci násilím a podvodmi, a ktorých jediným cieľom je drancovať zdroje krajiny v úsilí dosiahnuť osobný zisk."@sk19
"− Gospod predsednik, nagibam se k misli, da žal razmere na področju človekovih pravic v Zimbabveju niso tisto, kar bi v tej sejni dvorani običajno imenovali nujna zadeva. Človekove pravice so v tej državi dejansko vedno znova kršene, kakor kažejo številne resolucije, o katerih smo glasovali v tej sejni dvorani. V zadnji smo, kakor je bilo povedano, obsodili aretacijo z dne 22. julija, ko je bil aretiran gospod Farai Muguwu, ustanovitelj in direktor Centra za raziskave in razvoj, čigar zločin je bil, da je prijavil kruta dejanja, ki so jih na diamantnih poljih med drugim zagrešili vojaški organi. Danes obravnavamo vprašanje prisilnih izselitev. To vprašanje ni novo. Seveda, kakor je povedala gospa De Keyser, so oblasti Zimbabveja takšno operacijo sprožile že leta 2005. Imenovala se je operacija „Murambatsvina“, kar pomeni povrniti red in mir. To je bil precej velik program, prepričana sem, da se strinjate s tem, in to jasno kaže, kaj imajo oblasti Zimbabveja v mislih z besedno zvezo red in mir. Takrat je bilo prizadetih sedemsto tisoč ljudi. Mednarodna skupnost je soglasno obsodila uporabljene metode. Kakšne so razmere danes? Večina prizadetih ljudi še vedno živi v šotorih. Še slabše, avgusta so oboroženi policisti – res sem rekla policisti – prišli in zažgali zavetišča kakih 250 razseljenih ljudi, ki so si postavili dom na obrobju Harareja. Dvajset tisoč ljudem – tudi ta točka je bila omenjena – danes grozi enaka usoda, ker niso plačali zakupnin, ki si jih resnično ne morejo privoščiti. Ti moški, ženske in otroci so dejansko nekateri izmed najrevnejših ljudi v državi. Ali bomo brez besed dovolili, da se to nadaljuje? Ali bomo še enkrat spomnili oblasti Zimbabveja na njihove mednarodne obveznosti, kakor je na zadnjem vrhunskem srečanju EU-Zimbabve julija storila baronica Ashton? Dobro se zavedamo, da obstaja trenje med predsednikom Mugabejem in predsednikom vlade po podpisu globalnega političnega sporazuma dne 15. septembra 2008 in imenovanju vlade nacionalne enotnosti 13. februarja. Nedavno je predsednik Mugabe zagrozil, da bo skoraj takrat in na tistem mestu razrešil vlado, ker si ga je drznila spomniti na njegove ustavne obveznosti. Čas je, da se odzovemo v Zimbabveju in v mnogih drugih državah po svetu, da bi ustavili dialog z diktatorji, ki se držijo oblasti z uporabo sile in prevar in katerih edini cilj je plenjenje virov njihove države za osebno korist."@sl20
"− Herr talman! Jag håller dessvärre inte helt med om att den människorättsliga situationen i Zimbabwe motsvarar vad vi i parlamentet normalt brukar kalla en nödsituation. Brott mot mänskliga rättigheter sker gång på gång i Zimbabwe. Om detta vittnar de många resolutioner som vi har röstat om här i parlamentet. I den senaste kritiserade vi den 22 juli arresteringen av Farai Muguwu som är grundare och chef för centret för forskning och utveckling och vars brott är att ha rapporterat om de grymheter som den militära makten begick på diamantfälten. I dag tar vi upp frågan om tvångsfördrivningar. Det är ingen ny fråga. Som Véronique de Keyser redan nämnt genomförde myndigheterna i Zimbabwe en liknande operation 2005. Den kallades Operation Murambatsvina som betyder att återupprätta ordningen. Jag är säker på att ni håller med mig när jag säger att det var ett mycket omfattande program som tydligt visar vad de zimbabwiska myndigheterna menar med ordet ordning. Sju hundra tusen människor drabbades den gången. Världssamfundet fördömde enhälligt de metoder som användes. Hur ser situationen ut i dag? Majoriteten av de drabbade människorna lever fortfarande i tält. Vad som är ännu värre är att beväpnade poliser – observera att jag sade poliser – i augusti kom och satte eld på de tält där omkring 250 tvångsförflyttade människor hade gjort sig hemmastadda i utkanten av Harare. I dag riskerar 20 000 människor – och detta har redan framförts – att gå samma öde till mötes för att de inte har betalt sin hyra, som de verkligen inte har råd med. Dessa män, kvinnor och barn tillhör i själva verket landets allra fattigaste invånare. Ska vi låta det här fortsätta utan att säga något? Ska vi återigen påminna de zimbabwiska myndigheterna om deras internationella åtaganden på samma sätt som EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton gjorde vid det senaste toppmötet mellan EU och Zimbabwe i juli? Vi är väl medvetna om motsättningarna mellan president Mugabe och premiärministern till följd av det globala politiska avtalet som undertecknades den 15 september 2008 och tillsättandet av en nationell enhetsregering den 13 februari. President Mugabe hotade nyligen att upplösa regeringen så gott som omedelbart för att den hade vågat påminna honom om hans konstitutionella förpliktelser. Det är dags att reagera i Zimbabwe och många andra länder världen över för att stoppa dialogen med diktatorer som håller sig fast vid makten genom våld och bedrägeri och vars enda syfte är att för egen vinning plundra sina länder på tillgångar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Farai Muguwu"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph