Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-21-Speech-4-290"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101021.23.4-290"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, cette urgence humanitaire se place sur un fond de dissension politique entre Mugabe et Tsvangirai, et cette dissension se cristallise autour de la demande qui a été faite à l’Union européenne de ne pas accepter les nouveaux ambassadeurs ayant été nommés unilatéralement par Mugabe. Mais cette urgence humanitaire est à relier aux élections et aux gains politiques qu’il peut y avoir à chasser des populations des lotissements dans lesquels ils séjournent. Rappelons-nous, en juin 2005, on l’a dit, l’opération Murambatsvina, une cité qui avait connu l’intervention musclée des bulldozers de Mugabe à des fins strictement électorales et où 700 000 personnes avaient perdu leur maison. Bis repetita, aujourd’hui, 20 000 personnes, parmi les plus pauvres du Zimbabwe, logées dans les lotissements de «Hatcliffe Extension», pas très loin de Harare, sont menacées d’expulsion sous prétexte qu’elles ne peuvent pas payer les loyers exorbitants qu’on leur demande; la manœuvre est assez grosse. Rappelons-nous aussi que la situation humanitaire et économique continue à se détériorer pour des millions de Zimbabwéens, que le taux de sida y est le quatrième au monde et que la mortalité infantile y grimpe constamment. Il y a autant de raisons, à ce moment-là, pour cette urgence et pour un appel vigoureux à toute la communauté internationale afin que, je ne dirai pas cette pseudo-réconciliation au sein du gouvernement unitaire du Zimbabwe, mais cette réconciliation, en tout cas, ne se dissolve pas aujourd’hui dans ces préparatifs belliqueux à la veille des élections."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, na toto naléhavé humanitární usnesení je třeba pohlížet v kontextu politických neshod probíhajících mezi Robertem Mugabem a Morganem Tsvangiraiem. Právě tyto neshody jsou příčinou, proč se po Evropské unii žádá, aby nové velvyslance jednostranně jmenované panem Mugabem nepřijala. Toto naléhavé humanitární usnesení však souvisí i s volbami a možnými politickými výhodami vystěhování obyvatel z osad, které nyní obývají. Vraťme se v našich myšlenkách do června roku 2005 k právě zmíněné operaci Murambatsvina: osada musela čelit násilnému a čistě politicky motivovanému vpádu buldozerů Roberta Mugabeho, o svůj domov přišlo na sedm set tisíc lidí. To samé se odehrává i dnes: dvaceti tisícům těch nejchudších obyvatel Zimbabwe, žijícím v osadě Hatcliffe Extension nedaleko města Harare, hrozí nucené vystěhování pouze proto, že si nemohou dovolit neúměrně vysoké poplatky za prodloužení nájemních smluv, které jsou po nich požadovány; jde o poměrně rozsáhlou operaci. Mějme na paměti i to, že humanitární a hospodářská situace se pro miliony obyvatel Zimbabwe neustále zhoršuje, že míra prevalence AIDS je v Zimbabwe čtvrtá nejvyšší na světě a dětská úmrtnost je na každodenním pořádku. V daný okamžik existuje mnoho důvodů jak pro toto naléhavé usnesení, tak pro jasnou výzvu celému mezinárodnímu společenství, že toto usmíření – mimochodem, nechci říkat pseudo-usmíření se zimbabwskou koaliční vládou, ale zkrátka usmíření – kvůli těmto agresivním přípravám v předvečer voleb nesmí zkrachovat."@cs1
"− Hr. formand! Denne presserende humanitære beslutning skal ses på baggrund af en politisk uenighed mellem Robert Mugabe og Morgan Tsvangirai, og denne uenighed er emnet for EU's anmodning om ikke at acceptere de nye ambassadører, som er ensidigt udnævnt af hr. Mugabe. Men denne presserende humanitære beslutning kan kædes sammen med valget og den politiske vinding, der kan opnås ved at drive befolkningerne ud af de townships, de bor i. Lad os huske tilbage til juni 2005 og Operation Murambatsvina, som netop er blevet nævnt. Her blev et township udsat for et ødelæggende og rent politisk motiveret overgreb fra Robert Mugabe og hans bulldozere, og 700 000 mennesker mistede deres hjem. Det samme sker i dag. 20 000 af de fattigste mennesker i Zimbabwe, der bor i de såkaldte Hatcliffe Extension townships ikke langt fra Harare, trues nu med at blive udsat, bare fordi de ikke kan betale de hårrejsende høje huslejer, de bliver afkrævet. Det er en ret omfattende operation. Lad os også huske, at den humanitære og økonomiske situation bliver endnu værre for millioner af zimbabwere, at forekomsten af aids i Zimbabwe er den fjerde højeste i verden, og at der hele tiden dør børn. Der er mange grunde her og nu til at vedtage denne presserende beslutning og rette en stærk appel til hele det internationale samfund for at sikre, at denne genforening – jeg vil undlade at kalde det denne pseudo-genforening inden for Zimbabwes koalitionsregering, men ok, denne genforening ikke ødelægges i dag midt i alle de aggressive forberedelser til valget."@da2
"− Herr Präsident! Diese dringende humanitäre Entschließung muss vor dem Hintergrund politischer Differenzen zwischen Robert Mugabe und Morgan Tsvangirai betrachtet werden, und diese Differenzen stehen im Mittelpunkt der Bitte an die Europäische Union, die neuen, einseitig von Herrn Mugabe benannten Botschafter nicht zu akzeptieren. Diese dringende humanitäre Entschließung kann jedoch mit den Wahlen und dem politischen Nutzen verbunden werden, der erzielt werden kann, wenn die Bevölkerung aus den Gemeinden, in denen sie lebt, verdrängt wird. Besinnen wir uns auf den Juni 2005 und die gerade erwähnte Operation Murambatsvina: Eine Gemeinde war dem gewalttätigen und rein politisch motivierten Eingriff von Robert Mugabes Bulldozern ausgesetzt und 700 000 Menschen verloren ihre Häuser. Dasselbe geschieht heute: 20 000 der ärmsten Menschen in Simbabwe, die in der Siedlung Hatcliffe Extension nicht weit von Harare entfernt leben, droht nur deswegen die Vertreibung, weil sie sich die übermäßigen Mieten, die ihnen berechnet werden, nicht leisten können; es ist eine recht umfangreiche Operation. Erinnern wir uns auch daran, dass die humanitäre und wirtschaftliche Situation für Millionen Simbabwer immer schlimmer wird, dass die AIDS-Prävalenzrate in Simbabwe die vierthöchste der Welt ist und dass Kinder dort ständig sterben. Es gibt gerade jetzt so viele Gründe für diese dringende Entschließung und für einen starken Aufruf an die gesamte internationale Gemeinschaft, um dafür zu sorgen, dass diese Versöhnung, ich werde nicht sagen diese Pseudoversöhnung innerhalb der Regierungskoalition von Simbabwe, sondern diese Versöhnung, jedenfalls nicht heute inmitten dieser aggressiven Vorbereitungen am Vorabend der Wahlen zerstört wird."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, αυτό το επείγον ανθρωπιστικό ψήφισμα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της πολιτικής διαφωνίας μεταξύ του Robert Mugabe και του Morgan Tsvangirai, και η διαφωνία αυτή είναι το επίκεντρο του αιτήματος να μην δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τους νέους πρεσβευτές που έχει διορίσει μονομερώς ο κ. Mugabe. Ωστόσο, αυτό το επείγον ανθρωπιστικό ψήφισμα μπορεί να συνδεθεί με τις εκλογές και με τα πολιτικά οφέλη που μπορεί να συνεπάγεται η εκδίωξη των πληθυσμών από τους οικισμούς στους οποίους μένουν. Ας θυμηθούμε τον Ιούνιο του 2005 και την επιχείρηση Murambatsvina που αναφέρθηκε μόλις τώρα: ένας οικισμός εκτέθηκε στη βίαιη και αμιγώς πολιτικά παρακινούμενη παρέμβαση από τις μπουλντόζες του Robert Mugabe και 700.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα: 20.000 από τους φτωχότερους ανθρώπους στη Ζιμπάμπουε που κατοικούν στον οικισμό του Hatcliffe Extension, όχι πολύ μακριά από τη Χαράρε, απειλούνται με εξώσεις μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα εξωφρενικά ενοίκια που τους επιβάλλονται: πρόκειται για μια μάλλον εκτεταμένη επιχείρηση. Ας θυμηθούμε επίσης ότι η ανθρωπιστική και οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο για εκατομμύρια κατοίκων της Ζιμπάμπουε, ότι το ποσοστό επιπολασμού του AIDS στη Ζιμπάμπουε είναι το τέταρτο υψηλότερο στον κόσμο, και ότι παιδιά πεθαίνουν εκεί καθημερινά. Υπάρχουν τόσοι πολλοί λόγοι αυτήν τη στιγμή για αυτό το επείγον ψήφισμα και για μια σθεναρή έκκληση σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή η συμφιλίωση –δεν θα πω αυτή η ψευδο-συμφιλίωση στο εσωτερικό της κυβέρνησης συνασπισμού της Ζιμπάμπουε, αλλά αυτή η συμφιλίωση όπως και να ’χει– δεν έχει καταστραφεί σήμερα εν μέσω αυτών των επιθετικών προετοιμασιών την παραμονή των εκλογών."@el10
"− Mr President, this urgent humanitarian resolution must be viewed against a backdrop of political disagreement between Robert Mugabe and Morgan Tsvangirai, and this disagreement is the focus of the request for the European Union not to accept the new ambassadors unilaterally appointed by Mr Mugabe. However, this urgent humanitarian resolution can be linked to the elections and to the political gains that may be had in driving populations out of the townships in which they are staying. Let us cast our minds back to June 2005 and Operation Murambatsvina, mentioned just now: a township was exposed to the forceful and purely politically motivated intervention of Robert Mugabe’s bulldozers, and 700 000 people lost their homes. The same thing is happening today: 20 000 of the poorest people in Zimbabwe, housed in the Hatcliffe Extension townships, not very far from Harare, are being threatened with eviction just because they cannot afford the exorbitant rents they are being charged; it is a rather extensive operation. Let us also remember that the humanitarian and economic situation is becoming ever worse for millions of Zimbabweans, that the AIDS prevalence rate in Zimbabwe is the fourth highest in the world, and that children are dying there all the time. There are so many reasons right now for this urgent resolution and for a strong appeal to the entire international community in order to ensure that this reconciliation – I will not say this pseudo-reconciliation within Zimbabwe’s coalition government, but this reconciliation, anyway – is not destroyed today amid these aggressive preparations on the eve of the elections."@en4
"− Señor Presidente, esta resolución humanitaria urgente se debe considerar en el contexto del desacuerdo político entre Robert Mugabe y Morgan Tsvangirai y este desacuerdo es el objeto de la petición de que la Unión Europea no acepte a los nuevos embajadores designados unilateralmente por el señor Mugabe. Sin embargo, esta resolución humanitaria urgente se puede relacionar con las elecciones y los beneficios políticos que pueden obtenerse al expulsar a la población fuera de los municipios en los que viven. Retrocedamos a junio de 2005 y a la Operación Murambatsvina que acaban de mencionar: un municipio quedó expuesto a la drástica intervención, por motivos puramente políticos, de las máquinas excavadoras de Robert Mugabe y 700 000 personas perdieron sus hogares. Hoy en día está ocurriendo lo mismo: se está amenazando con la expulsión a 20 000 personas de la población más pobre de Zimbabue, que viven en los municipios de Hatcliffe Extension, no muy lejos de Harare, tan solo porque no pueden permitirse los desorbitados alquileres que les cobran; se trata de una operación bastante grande. Recordemos también que la situación económica y humanitaria está empeorando para millones de zimbabuenses, que la tasa de prevalencia del SIDA es la cuarta más elevada de todo el mundo y que los niños mueren allí constantemente. Ahora mismo hay tantas razones para esta resolución urgente y para hacer un llamamiento firme a toda la comunidad internacional con el fin de garantizar que esta reconciliación —no diré esta pseudo-reconciliación en el Gobierno de coalición de Zimbabue, sino esta reconciliación, en cualquier caso— no se destruya hoy en medio de estos agresivos preparativos en la víspera de las elecciones."@es21
"− Austatud juhataja! Seda humanitaarvaldkonda käsitlevat kiireloomulist resolutsiooni tuleb vaadelda Robert Mugabe ja Morgan Tsvangirai poliitilise erimeelsuse taustal ja sellepärast palubki Euroopa Parlament mitte nõustuda ainult Robert Mugabe määratud uute saadikutega. See kiireloomuline resolutsioon on seostatav valimistega ja inimeste linnadest väljaajamisest saadava võimaliku poliitilise kasuga. Läheme mõtetes tagasi 2005. aasta juunisse, kui toimus äsja mainitud operatsioon Murambatsvina. Robert Mugabe poliitilistel põhjustel korraldatud jõudemonstratsiooni käigus saadeti linnaossa buldooserid, kes tegid maatasa 700 000 inimese kodud. Praegu on juhtumas sama asi: Zimbabwe 20 000 vaeseimat elanikku, kes elavad Hararest mitte väga kaugel asuva Hatcliffe Extensioni linnaosades, ähvardab väljaviskamine, sest nad ei suuda maksta ülikõrget renti. Operatsioon on üsna laiahaardeline. Samuti ei tohi unustada, et miljonite zimbabwelaste humanitaar- ja majanduslik olukord aina halveneb, sest aidsi esinemissageduselt on see riik maailmas neljandal kohal ja laste suremus on samuti suur. Praegu on nii palju põhjusi, miks on vaja võtta vastu see kiireloomuline resolutsioon ja esitada kogu rahvusvahelisele üldsusele jõuline üleskutse mitte hävitada sellist leppimist agressiivselt valimisteks valmistumisega – ma ei taha sellega öelda, et Zimbabwe koalitsioonivalitsuses on pseudoleppimine."@et5
". − Arvoisa puhemies, tämän humanitaarisen hätätilanteen taustalla on Robert Mugaben ja Morgan Tsvangirain välinen poliittinen eripuraisuus, ja tämä eripuraisuus konkretisoituu Euroopan unionille esitettynä pyyntönä olla hyväksymättä Mugaben yksipuolisesti nimittämiä uusia suurlähettiläitä. Tämä humanitaarinen hätätilanne on kuitenkin syytä yhdistää vaaleihin ja siihen poliittiseen hyötyyn, joka voidaan saavuttaa ajamalla ihmisjoukkoja pois asuma-alueilta, joissa ne oleskelevat. Palatkaamme takaisin vuoden 2005 kesäkuuhun ja operaatio Murambatsvinaan, joka juuri mainittiin: eräs asuinyhdyskunta joutui Robert Mugaben voimakkaan ja ainoastaan poliittisiin syihin perustuvan puskutraktorihyökkäyksen kohteeksi ja 700 000 ihmistä menetti kotinsa. Samoin on käymässä tällä hetkellä: 20 000 Zimbabwen köyhintä ihmistä, jotka asuvat Hatcliffe Extension -asuinyhdyskunnassa, ei kovinkaan kaukana Hararesta, on uhattu häätää pakolla vain siksi, ettei heillä ole varaa maksaa heiltä perittäviä kohtuuttoman korkeita vuokria; kyse on melko laajasta operaatiosta. Muistakaamme myös, että humanitaarinen ja taloudellinen tilanne on käymässä entistä huonommaksi miljoonien zimbabwelaisten kannalta, että aidsia esiintyy Zimbabwessa neljänneksi eniten maailmassa ja että lapsikuolleisuus on siellä jatkuvassa kasvussa. Tässäpä koko liuta syitä hätätilanteeseen ja vetoomuksen esittämiseen koko kansainväliselle yhteisölle sen varmistamiseksi, että tätä Zimbabwen koalitiohallituksen sisällä löytynyttä sovintoa – en halua puhua näennäisestä sovinnosta, vaan tosiaankin sovinnosta – ei tuhota vaaleja edeltävien voimallisten valmistelujen tuoksinassa."@fi7
"− Elnök úr! Ezt a sürgős humanitárius állásfoglalást a Robert Mugabe és Morgan Tsvangirai közötti politikai ellentét összefüggésébe kell helyezni, és ez az ellentét áll az Európai Unióhoz intézett kérés középpontjában is, miszerint ne fogadja el a Mugabe által egyoldalúan kinevezett új nagyköveteket. Ez a sürgős humanitárius állásfoglalás azonban a választásokkal és azokkal a politikai előnyökkel is összefüggésbe hozható, amelyekre a telepek lakosságának elűzése révén lehet szert tenni. Idézzük fel 2005 júniusát és az imént említett Murambatsvina műveletet: Robert Mugabe buldózerei erőszakosan és tisztán politikai célzattal avatkoztak be egy telepen, és 700 000 ember veszítette el az otthonát. Most is pontosan ez történik: a Hararétól nem messze fekvő Hatcliffe Extension telepen élő, a legszegényebb zimbabweiek közé tartozó 20 000 embert pusztán azért fenyegeti a kilakoltatás veszélye, mert nem tudják megfizetni a rájuk kiszabott felháborítóan magas lakbéreket. Ez egy meglehetősen kiterjedt művelet. Ne felejtsük el azt sem, hogy zimbabweiek millióinak humanitárius és gazdasági helyzete egyre romlik, Zimbabwében az AIDS előfordulásának gyakorisága a negyedik legmagasabb a világon, és naponta halnak meg gyerekek az országban. Most nagyon sok ok szól amellett, hogy elfogadjuk ezt a sürgős állásfoglalást, és annak elérésére szólítsuk fel az egész nemzetközi közösséget, hogy ne omoljon össze ez a kiegyezés – nem mondom, hogy a zimbabwei koalíciós kormányon belüli álkiegyezés, hanem csak egyszerűen kiegyezés – ma a választások előestéjén végrehajtott agresszív előkészületek közepette."@hu11
"− Signor Presidente, questa urgente risoluzione umanitaria va considerata nel contesto delle divergenze politiche tra Robert Mugabe e Morgan Tsvangirai, disaccordo che sta per altro al centro della richiesta all'Unione europea di non accettare i nuovi ambasciatori nominati unilateralmente da Mugabe. Questa risoluzione urgente può comunque essere vista nel contesto delle elezioni e dei vantaggi politici che possono derivare dallo sgombero forzato di parte della popolazione dai siti in cui attualmente risiede. Torniamo per un attimo al giugno del 2005 e all'operazione Murambatsvina appena ricordata: sulla base di motivazioni squisitamente politiche, Mugabe all'epoca aveva mandato le ruspe a sgomberare un sito, lasciando senza casa 700 000 persone. Oggi la vicenda si sta ripetendo: 20 000 persone, tra le più povere dello Zimbabwe, che vivono nella baraccopoli detta Hatcliffe Extension, poco distante da Harare, sono stati minacciati di sgombero coatto per non aver pagato i proibitivi canoni di rinnovo dei contratti di locazione imposti dalle autorità, e si tratta di un intervento su larga scala. Non dimentichiamo, peraltro, che la situazione umanitaria ed economica sta ulteriormente peggiorando per milioni di cittadini dello Zimbabwe, che il tasso di prevalenza dell'AIDS è il quarto a livello mondiale e che continuano a morire bambini. Sono tante le motivazioni a sostegno di questa risoluzione urgente e della necessità di lanciare un forte appello a tutta la comunità internazionale, affinché questa riconciliazione – non intendo dire pseudo-riconciliazione all'interno del governo di coalizione dello Zimbabwe, ma proprio riconciliazione – non venga distrutta da un’aggressiva campagna elettorale."@it12
"− Pone pirmininke, šią skubią humanitarinę rezoliuciją reikia vertinti atsižvelgiant į politinę Roberto Mugabės ir Morgano Tsvangirai nesantaiką ir ši nesantaika matyti reikalavime Europos Sąjungai nepriimti naujų vienašališkai R. Mugabės paskirtų ambasadorių. Tačiau ši svarbi humanitarinė rezoliucija gali būti siejama su rinkimais ir politine nauda, kuri gali būti gauta išvarant žmones iš miestų, kuriuose jie gyvena. Prisiminkime ką tik minėtą 2005 m. birželio mėn. iškeldinimo programą „Operacija Murambatsvina“: į miestą atvyko galingi buldozeriai ir vien tik dėl politinių Roberto Mugabės motyvų 700 000 žmonių neteko savo namų. Šiandien vyksta tas pats: iškeldinimu grasinama 20 000 vargingiausių Zimbabvės žmonių, turinčių namus „Hatcliffe Extension“ miesteliuose, netoli nuo Hararės, nes šie žmonės neturi galimybių susimokėti pernelyg didelių jiems nustatytų nuomos kainų; tai – išplėstinė operacija. Taip pat atminkime, kad milijonų zimbabviečių humanitarinė ir ekonominė padėtis vis blogėja, kad AIDS paplitimo laipsnis Zimbabvėje yra ketvirtas pasaulyje ir kad ten nuolat miršta vaikai. Šiuo metu yra labai daug priežasčių patvirtinti šią skubią rezoliuciją ir griežtai kreiptis į visą tarptautinę bendruomenę, siekiant užtikrinti, kad šiandien per šį agresyvų pasirengimą rinkimų išvakarėse nebūtų pažeistas šis susitaikymas – nesakysiu, šis pseudosusitaikymas Zimbabvės koalicijos vyriausybėje, tiesiog šis susitaikymas."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs! Šī neatliekamā rezolūcija par humāno palīdzību jāaplūko, ņemot vērā un politiskās domstarpības, un šīs domstarpības atspoguļojas lūgumā Eiropas Savienībai nepieņemt jaunos vēstniekus, ko vienpersoniski ir iecēlis kungs. Tomēr šo neatliekamo rezolūciju par humāno palīdzību var saistīt ar vēlēšanām un ar politiskajiem ieguvumiem, kas varbūt radās, padzenot iedzīvotājus no viņu apdzīvotajiem pilsētas rajoniem. Atsauksim atmiņā 2005. gada jūniju un tikko pieminēto operāciju „ ” — toreiz pilsētas rajons tika pakļauts vardarbīgam un pilnībā politiski motivētam buldozeru uzbrukumam, ko organizēja un kura laikā 700 000 cilvēku zaudēja savas mājas. Tas pats notiek pašlaik. Tiek organizēta samērā plaša operācija, kuras laikā Zimbabves 20 000 nabadzīgākajiem iedzīvotājiem, kas apdzīvo Hatklifes „būdu pilsētiņu” Harares pilsētas nomalē, draud padzīšana tikai tādēļ, ka viņi nevar atļauties maksāt pārmērīgi augstas īres maksas, kas viņiem tiek pieprasītas. Atcerēsimies arī, ka humanitārā un ekonomiskā situācija miljoniem zimbabviešu kļūst aizvien sliktāka, ka AIDS izplatības rādītājs Zimbabvē ir ceturtais augstākais pasaulē un ka bērni tur visu laiku mirst. Ir tik daudz iemeslu, kādēļ tieši tagad ir vajadzīga šī neatliekamā rezolūcija un stingrais aicinājums visai starptautiskajai sabiedrībai nodrošināt, lai šis izlīgums — es to nesaucu par Zimbabves koalīcijas valdības pseidoizlīgumu, bet tā vai citādi par izlīgumu — šodien netiktu sagrauts pirmsvēlēšanu agresīvo priekšdarbu laikā."@lv13
"Monsieur le Président, cette urgence humanitaire se place sur un fond de dissension politique entre Mugabe et Tsvangirai, et cette dissension se cristallise autour de la demande qui a été faite à l'Union européenne de ne pas accepter les nouveaux ambassadeurs ayant été nommés unilatéralement par Mugabe. Mais cette urgence humanitaire est à relier aux élections et aux gains politiques qu'il peut y avoir à chasser des populations des lotissements dans lesquels ils séjournent. Rappelons-nous, en juin 2005, on l'a dit, l'opération Murambatsvina, une cité qui avait connu l'intervention musclée des bulldozers de Mugabe à des fins strictement électorales et où 700 000 personnes avaient perdu leur maison. Bis repetita, aujourd'hui, 20 000 personnes, parmi les plus pauvres du Zimbabwe, logées dans les lotissements de "Hatcliffe Extension", pas très loin de Harare, sont menacées d'expulsion sous prétexte qu'elles ne peuvent pas payer les loyers exorbitants qu'on leur demande; la manœuvre est assez grosse. Rappelons-nous aussi que la situation humanitaire et économique continue à se détériorer pour des millions de Zimbabwéens, que le taux de sida y est le quatrième au monde et que la mortalité infantile y grimpe constamment. Il y a autant de raisons, à ce moment-là, pour cette urgence et pour un appel vigoureux à toute la communauté internationale afin que, je ne dirai pas cette pseudo-réconciliation au sein du gouvernement unitaire du Zimbabwe, mais cette réconciliation, en tout cas, ne se dissolve pas aujourd'hui dans ces préparatifs belliqueux à la veille des élections."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, deze dringende humanitaire resolutie moet bezien worden in het licht van de politieke geschillen tussen de heren Mugabe en Tsvangirai en deze geschillen uiten zich in het verzoek aan de Europese Unie om de nieuwe, eenzijdig door de heer Mugabe benoemde, ambassadeurs niet te accepteren. Deze dringende humanitaire resolutie heeft echter een verband met de verkiezingen en politiek gewin dat kan ontstaan door mensen te verjagen uit de huizen waarin ze wonen. Laten we Operatie Murambatsvina niet vergeten, het is al eerder gezegd, een stad die in juni 2005 te maken kreeg met een gewelddadige inval van de bulldozers van de heer Mugabe, uitsluitend voor verkiezingsdoeleinden, en waarbij zevenhonderdduizend mensen hun huis verloren. Nu gebeurt hetzelfde. Twintigduizend van de armste mensen van Zimbabwe, die wonen in de wijk Hatcliffe Extension, niet ver van Harare, worden bedreigd met uitzetting onder het voorwendsel dat zij de exorbitante huren die van hen worden verlangd, niet kunnen betalen. Het is een omvangrijke operatie. Laten we ook niet vergeten dat de humanitaire en economische situatie blijft verslechteren voor miljoenen Zimbabwanen, dat het land de vierde plaats ter wereld inneemt voor wat betreft het aantal aids-besmettingen en dat kindersterfte er voortdurend toeneemt. Er zijn momenteel zo veel redenen voor deze dringende resolutie en voor een dringend beroep op de gehele internationale gemeenschap, om te voorkomen dat er een einde komt aan de verzoening – ik zal niet zeggen pseudo-verzoening, maar verzoening in ieder geval – binnen de Zimbabwaanse coalitieregering als gevolg van deze strijdlustige voorbereidingen aan de vooravond van de verkiezingen."@nl3
"− Panie przewodniczący! Podczas dyskusji na temat rezolucji w sprawie pomocy humanitarnej, która powinna zostać przyjęta w trybie pilnym, należy koniecznie uwzględnić tło polityczne, którym jest konflikt między prezydentem Robertem Mugabem a Morganem Tsvangiraiem. Ze względu na ten konflikt Unia Europejska nie powinna przyjmować nowych ambasadorów mianowanych wyłącznie przez prezydenta Mugabe. Jednak tę rezolucję, która powinna zostać przyjęta w trybie pilnym, można również łączyć ze sprawą wyborów oraz z możliwymi korzyściami politycznymi związanymi z wypędzeniem mieszkańców z osiedli. Cofnijmy się myślami w czasie do czerwca 2005 roku i operacji „Murambatsvina”, o której już wspomnieli moi przedmówcy: domy 700 tysięcy osób zamieszkujących nieoficjalne osiedla zostały zniszczone przez spycharki w wyniku gwałtownej interwencji z polecenia prezydenta Roberta Mugabe, która miała czysto polityczny charakter. Taka sama sytuacja ma miejsce obecnie: 20 tysiącom najuboższych mieszkańców Zimbabwe, którzy zamieszkują nieoficjalne osiedle Hatcliffe Extension w okolicach Harare, grozi eksmisja, ponieważ nie stać ich na zapłacenie nałożonych przez władze niewspółmiernie wysokich opłat za najem. Działania te prowadzi się na szeroką skalę. Nie zapominajmy również o tym, że sytuacja humanitarna i ekonomiczna milionów obywateli Zimbabwe stale się pogarsza, kraj ten zajmuje czwartą pozycję na świecie pod względem liczby chorych na AIDS, a śmiertelność wśród dzieci jest nadal wysoka. Istnieje wiele powodów, aby przyjąć tę rezolucję w trybie pilnym oraz zaapelować do społeczności międzynarodowej, by to pojednanie – nie mam tu na myśli pseudopojednania wewnątrz rządu koalicyjnego Zimbabwe, lecz ogólne pojednanie – nie zostało zniszczone podczas przygotowań do agresywnej kampanii wyborczej."@pl16
"− Senhor Presidente, esta resolução humanitária urgente tem de ser considerada no cenário de discórdia política entre Robert Mugabe e Morgan Tsvangirai, e essa discórdia é o tema do pedido para que a União Europeia não aceite os novos embaixadores nomeados unilateralmente pelo senhor Mugabe. Contudo, esta resolução humanitária urgente pode associar-se às eleições e aos ganhos políticos que podem advir de se expulsar populações das cidades em que vivem. Recordemos o mês de Junho de 2005 e a Operação Murambatsvina, há pouco referida: uma cidade foi sujeita à intervenção violenta e de motivação puramente política dos de Robert Mugabe, e 700 000 pessoas foram desalojadas. O mesmo sucede hoje: 20 000 das pessoas mais pobres do Zimbabué, que vivem em “Hatcliffe Extension”, perto de Harare, sofrem a ameaça de despejo por não poderem pagar as rendas exorbitantes que lhes estão a ser pedidas; trata-se de uma operação bastante ampla. Recordemos igualmente que a situação humanitária e económica está a piorar para milhões de habitantes do Zimbabué, que a incidência de SIDA no Zimbabué é a quarta maior do mundo e que morrem permanentemente crianças nesse país. Existem tantos motivos neste momento para esta resolução urgente e para lançarmos um forte apelo a toda a comunidade internacional a fim de garantirmos que esta reconciliação – não direi esta pseudo-reconciliação no seio do governo de coligação do Zimbabué, mas esta reconciliação – não seja destruída presentemente com os preparativos agressivos em vésperas de eleições."@pt17
"− Domnule președinte, această rezoluție umanitară de urgență trebuie văzută pe fondul disensiunii politice dintre Robert Mugabe și Morgan Tsvangirai, iar această disensiune se cristalizează în jurul cererii adresate Uniunii Europene de a nu accepta noii ambasadori numiți unilateral de către Mugabe. Totuși, această urgență umanitară poate fi asociată alegerilor și câștigurilor politice care pot fi înregistrate prin alungarea populațiilor din orașele în care locuiesc. Să ne întoarcem în timp, în iunie 2005, și să ne aducem aminte de operațiunea Murambatsvina, care tocmai a fost menționată: un oraș întreg a cunoscut intervenția brutală a buldozerelor lui Mugabe, în scopuri strict electorale, și 700 000 de oameni și-au pierdut locuințele. Același lucru se întâmplă și astăzi: 20 000 de persoane, printre care cele mai sărace din Zimbabwe, adăpostite în tabăra „Extinderea Hatcliffe”, nu departe de Harare, sunt amenințate cu evacuarea pentru că nu își permit chiriile exorbitante care li se cer. operațiunea este de mare amploare. Să ne amintim, de asemenea, că situația umanitară și economică continuă să se deterioreze pentru milioane de zimbabweni, că rata de incidență a SIDA aici este a patra în lume și că mortalitatea infantilă crește constant. Există atât de multe motive, în acest moment, în favoarea acestei rezoluții de urgență și a unui apel viguros adresat întregii comunități internaționale pentru a garanta că această reconciliere - nu voi spune pseudo-reconciliere - în cadrul guvernului de coaliție din Zimbabwe să nu se dizolve astăzi în cursul acestor preparative belicoase din ajunul alegerilor."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, toto naliehavé humanitárne uznesenie musíme vnímať na pozadí politickej nezhody medzi Robertom Mugabem a Morganom Tsvangiraiom a táto nezhoda je hlavný dôvod požiadavky na Európsku úniu neakceptovať nových veľvyslancov, ktorých jednostranne vymenoval pán Mugabe. Toto naliehavé humanitárne uznesenie však môže súvisieť s voľbami a politickými ziskami, ktoré mohli viesť k odchodu obyvateľstva z okrajových štvrtí, v ktorých žijú. Vráťme sa do júna 2005 a pripomeňme si operáciu Murambatsvina, o ktorej sa tu práve hovorilo: štvrť bola vystavená násilnému a čisto politicky motivovanému zásahu buldozérov Roberta Mugabeho, počas ktorého prišlo o strechu nad hlavou 700 000 ľudí. To isté sa deje dnes: 20 000 najchudobnejších občanov Zimbabwe, ktorí žijú v mestských štvrtiach Hatcliffe Extension neďaleko Harare, je ohrozených vysťahovaním, pretože nie sú schopní zaplatiť neúmerne vysoké poplatky za nájom, čo je pomerne rozsiahla operácia. Nezabúdajme ani na to, že humanitárna a hospodárska situácia miliónov občanov Zimbabwe sa stále zhoršuje, že táto krajina má štvrtú najvyššiu mieru výskytu AIDS na svete a že tam neustále umierajú deti. Práve teraz existuje veľa dôvodov prijať toto naliehavé uznesenie a dôrazne vyzvať celé medzinárodné spoločenstvo v úsilí zabezpečiť, aby sa toto zmierenie – v každom prípade to nazývam zmierením, nie pseudozmierením zimbabwianskej koaličnej vlády – dnes nezmarilo v dôsledku agresívnej predvolebnej kampane."@sk19
"− Gospod predsednik, na to nujno humanitarno resolucijo moramo gledati ob ozadju političnega nestrinjanja med Robertom Mugabejem in Morganom Tsvangiraijem in to nestrinjanje je v središču zahteve, naj Evropska unija ne sprejme novih veleposlanikov, ki jih je enostransko imenoval Mugabe. Vendar pa je mogoče to nujno humanitarno resolucijo povezati z volitvami in s političnimi koristmi, ki bi jih bilo mogoče imeti zaradi izgona prebivalstva iz mest, v katerih prebivajo. Spomnimo se junija 2005 in operacije Murambatsvina, ki je bila ravno omenjena: mestno območje je bilo izpostavljeno nasilnemu in popolnoma politično motiviranemu posredovanju buldozerjev Roberta Mugabeja in 700 tisoč ljudi je izgubilo domove. Enako se dogaja danes: 20 tisoč najrevnejšim ljudem, ki živijo na obrobju Harareja v neuradnem naselju, znanem kot Hatcliffe Extension, so zagrozili s prisilno izselitvijo, le zato ker si niso mogli privoščiti izredno visokih najemnin, ki so jim bile zaračunane; gre za precej obsežno operacijo. Spomnimo se tudi, da postajajo za več milijonov prebivalcev Zimbabveja humanitarne in gospodarske razmere vedno težje, da je stopnja razširjenosti aidsa v Zimbabveju četrta najvišja na svetu in da otroci tam ves čas umirajo. Sedaj je toliko razlogov za to nujno resolucijo in za močan poziv celotni mednarodni skupnosti, da bi zagotovili, da ta sprava – ne bom rekla ta lažna sprava znotraj koalicijske vlade Zimbabveja, ampak v vsakem primeru ta sprava – danes ne bo uničena sredi vseh teh agresivnih priprav pred volitvami."@sl20
"− Herr talman! Den här brådskande humanitära resolutionen måste ses i ljuset av den politiska tvisten mellan Robert Mugabe och Morgan Tsvangirai. Den här tvisten ligger till grund för uppmaningen att EU inte ska acceptera de nya ambassadörerna som Robert Mugabe ensidigt har utnämnt. Emellertid kan den här brådskande humanitära resolutionen kopplas till valen och de politiska vinster som förknippas med tvångsfördrivningen av människor från dessa stadsområden. Låt oss tänka tillbaka på den nyligen nämnda Operation Murambatsvina i juni 2005 då en stad drabbades av Robert Mugabes bulldozrar och deras kraftiga ingripande med politiskt motiv. Den gången förlorade 700 000 människor sina hem. I dag händer samma sak: 20 000 av Zimbabwes fattigaste människor som bor i bosättningen Hatcliffe Extension i utkanten av Harare hotas av tvångsförflyttningar eftersom de inte kan betala de skandalösa hyror de åläggs. Detta är en rätt omfattande operation. Vi ska också komma ihåg att den humanitära och ekonomiska situationen är på väg att bli värre än någonsin för miljontals människor i Zimbabwe, att förekomsten av aids är den fjärde högsta i världen och att människor dör hela tiden. Det finns så många skäl till att utfärda den här brådskande resolutionen och att rikta en kraftfull uppmaning till hela världssamfundet att se till att denna försoning i Zimbabwes koalitionsregering – och jag ska inte säga den här falska försoningen, men hur som helst den här försoningen – inte förstörs i dag på grund av dessa aggressiva förberedelser inför valet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph