Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-21-Speech-4-152"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101021.19.4-152"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I was delighted to vote in favour of this report. I would like to say that the rapporteur, my colleague Mr Gay Mitchell, could not be here today as last night he was in Ireland launching a book he had written. Of course, he was recognised as MEP of the year for his work in the whole development area. One point that I think we need to stress more is education. An Irish educationalist once said ‘educate that you may be free’, and I think we need to home in on this a bit more in the whole area of development and third countries. Finally, I just want to say jocosely that my suit was stolen from my office last night; do I qualify for development aid as a result of that?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, s potěšením jsem hlasoval pro tuto zprávu. Chtěl bych říci, že zpravodaj, můj kolega Gay Mitchell, tu dnes nemůže být, jelikož se včera večer v Irsku účastnil uvedení knihy, kterou napsal, na trh. Za svou práci v oblasti rozvojové problematiky se přirozeně stal poslancem roku Evropského parlamentu. Myslím, že jedním z bodů, na které musíme klást větší důraz, je vzdělání. Jeden irský pedagog jednou řekl: „učte se, abyste mohli být svobodní“ a já myslím, že se na toto musíme zaměřit v celé rozvojové oblasti a v třetích zemích. Závěrem chci jen žertem říci, že včera večer mi z kanceláře ukradli oblek – mám na základě toho nárok na rozvojovou pomoc?"@cs1
"Hr. formand! Jeg var meget glad for, at betænkningen blev vedtaget. Jeg vil gerne sige, at ordføreren, min kollega hr. Mitchell, ikke kunne være her i dag, da han i går aftes var i Irland for at lancere en bog, han har skrevet. Han blev naturligvis hyldet som årets medlem af Europa-Parlamentet for sit arbejde på hele udviklingsområdet. Der er et punkt, som jeg mener, vi bør fremhæve mere, og det er uddannelse. En irsk underviser sagde engang "uddan dig, så du kan blive fri", og jeg tror, vi bør fokusere lidt mere på dette på hele området udvikling og tredjelande. Til slut vil jeg gerne i spøg sige, at mit jakkesæt blev stjålet fra mit kontor i aftes. Berettiger det mig til udviklingsstøtte?"@da2
"Herr Präsident! Es war mir eine Freude, für diesen Bericht zu stimmen. Ich möchte Ihnen sagen, dass der Berichterstatter, mein Kollege Gay Mitchell, heute nicht hier sein konnte, da er letzte Nacht in Irland war, um ein von ihm verfasstes Buch zu lancieren. Selbstverständlich wurde er als „EP-Abgeordneter des Jahres“ für seine Arbeit auf dem gesamten Entwicklungsgebiet anerkannt. Ein Punkt, der meines Erachtens betont werden muss, ist die Bildung. Ein irischer Pädagoge sagt einmal „Lehre, dass du frei sein kannst“, und ich denke, wir müssen uns darauf auf dem gesamten Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit und der Drittstaaten etwas mehr einrichten. Abschließend möchte ich scherzhaft bemerken, dass mein Anzug vergangene Nacht aus meinem Büro entwendet wurde; komme ich in infolgedessen für Entwicklungshilfe in Frage?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα να πω ότι ο εισηγητής, συνάδελφός μου κ. Gay Mitchell, δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ σήμερα επειδή χθες βράδυ ήταν στην Ιρλανδία για τη δημοσίευση ενός βιβλίου που έχει συγγράψει. Φυσικά, αναγνωρίστηκε ως ο βουλευτής του ΕΚ της χρονιάς για το έργο του σε ολόκληρο τον αναπτυξιακό τομέα. Ένα θέμα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο είναι η εκπαίδευση. Ένας ιρλανδός εκπαιδευτικός είπε κάποτε «μορφώσου για να μπορείς να είσαι ελεύθερος», και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό λίγο περισσότερο σε ολόκληρο τον τομέα της ανάπτυξης και στις τρίτες χώρες. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω αστειευόμενος ότι χθες το βράδυ μου έκλεψαν το σακάκι μου από το γραφείο μου· πληρώ τα κριτήρια για αναπτυξιακή βοήθεια ύστερα από αυτό;"@el10
"Señor Presidente, me ha encantado votar a favor de este informe. Quisiera decir que el ponente, mi colega el señor Gay Mitchell, no ha podido estar aquí hoy porque anoche se encontraba en Irlanda presentando un libro que ha escrito. Por supuesto, ha sido reconocido como Eurodiputado del año por su labor en todo el ámbito del desarrollo. Un aspecto que creo que necesitamos destacar más es la educación. Un educador irlandés dijo una vez «Enseña que puedes ser libre» y creo que debemos centrarnos en esto un poco más en todo el ámbito del desarrollo y terceros países. Por último, solo quiero decir con humor que anoche me robaron el traje en mi oficina; ¿reúno las condiciones para ayuda al desarrollo por eso?"@es21
"Austatud juhataja! Mul oli hea meel selle raporti poolt hääletada. Tahaksin öelda, et raportöör, kolleeg Gay Mitchell, ei saanud täna siin olla, sest oli eile Iirimaal oma raamatu esitlusel. Muidugi tunnustati teda aasta parlamendiliikme tiitliga kogu arenguvaldkonnas tehtud töö eest. Veel üks asi, millele peaksime minu arvates rohkem rõhku panema, on haridus. Üks iiri haridusteadlane ütles kord, et tuleb õpetada vaba olema. Arvan, et peaksime sellele kogu arenguvaldkonnas ja kolmandate riikidega seoses rohkem tähelepanu pöörama. Lõpetuseks tahaksin naljaga pooleks öelda, et eile õhtul varastati mul kontorist ülikond ära. Kas ma ka sellega seoses arenguabi saan?"@et5
"Arvoisa puhemies, äänestin mielihyvin tämän mietinnön puolesta. Totean, että esittelijä, kollegani Gay Mitchell, ei voinut tänään olla täällä, koska hän oli eilisiltana Irlannissa käynnistämässä kampanjaa kirjoittamansa kirjan puolesta. Hänet nimettiin tietysti vuoden parlamentin jäseneksi työstä, jota hän on tehnyt koko kehitysalalla. Koulutus on mielestäni asia, jota on korostettava enemmän. Eräs irlantilainen kasvatustieteilijä lausui kerran: " " (Kouluttakaa, jotta voisitte olla vapaita), ja tähän olisi mielestäni keskityttävä hieman enemmän koko kehitystä ja kolmansia maita koskevalla alalla. Totean lopuksi leikkimielisesti, että pukuni varastettiin huoneestani eilisiltana – olenko tämän seurauksena kehitystukikelpoinen?"@fi7
"Monsieur le Président, j’ai été heureux de voter en faveur de ce rapport. Je voudrais dire que le rapporteur, mon collègue M. Gay Mitchell, ne pouvait pas être ici aujourd’hui car il était hier soir en Irlande pour le lancement d’un livre dont il est l’auteur. Il a évidemment été reconnu député européen de l’année pour son travail dans l’ensemble du domaine du développement. Un point sur lequel nous devons insister davantage, selon moi, est l’éducation. Un pédagogue irlandais a dit un jour «enseignez que vous pouvez être libre» et je pense que nous devons mettre cela davantage en pratique dans tout le domaine du développement et des pays tiers. Enfin, je voudrais ajouter en plaisanterie que quelqu’un ayant volé mon costume dans mon bureau hier soir, est-ce que j’ai droit à une aide au développement pour cela?"@fr8
". – Elnök úr! Örömmel szavaztam a jelentés mellett. Szeretném jelezni, hogy az előadó, Gay Mitchell úr kollégám ma nem tud jelen lenni, mert tegnap este Írországban vett részt a könyve bemutatóján. A fejlesztési területén végzett munkáját azzal ismerték el, hogy az év európai parlamenti képviselőjévé választották. Úgy vélem, van egy másik dolog is, amelyre hangsúlyt kell fektetnünk, és ez az oktatás. Ahogy egy ír oktatási szakember mondta: „oktass, hogy szabad lehess”, és meggyőződésem, hogy ezt a gondolatot a fejlesztés és a harmadik országok területén is jobban érvényesítenünk kell. Végezetül viccesen szeretném megjegyezni, hogy tegnap éjjel ellopták az öltönyömet az irodából. Ez jogosulttá tesz engem fejlesztési támogatás felvételére?"@hu11
"Signor Presidente, con piacere, ho espresso voto favorevole a questa relazione. Il relatore, l'onorevole Mitchell, non è potuto essere presente oggi, perché ieri sera era in Irlanda per il lancio del suo libro. Ovviamente è stato nominato europarlamentare dell'anno per il lavoro svolto in tutto l'ambito dello sviluppo. Ritengo necessario sottolineare con maggiore vigore la questione dell'istruzione. Un pedagogista irlandese una volta esortò a "educare alla possibilità di essere liberi" e credo che dovremmo puntare maggiormente a questo obiettivo, nell'ambito dello sviluppo e dei paesi terzi. In conclusione, una battuta. Ieri sera qualcuno mi ha rubato il completo dallo studio: ho quindi diritto agli aiuti allo sviluppo?"@it12
"Pone pirmininke, džiaugiausi galėdamas balsuoti už šį pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad kolega pranešėjas G. Mitchell šiandien negalėjo čia būti, nes vakar Airijoje buvo pristatyta jo parašyta knyga. Be abejo, jis pripažintas metų EP nariu už savo darbą plėtros srityje. Mano nuomone, vienas aspektas, kurį turėtume labiau pabrėžti, yra švietimas. Airijos švietimo specialistas kartą pasakė: „Mokykite, kad būtumėte laisvi“, ir manau, kad visoje plėtros srityje ir trečiosiose šalyse turėtume daugiau dėmesio skirti šiam dalykui. Galiausiai juokais norėčiau pasakyti, kad vakar iš biuro buvo pavogtas mano kostiumas; ar atsižvelgiant į tai galiu gauti vystomojo bendradarbiavimo paramą?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es ar prieku balsoju par šo ziņojumu. Referents, mans kolēģis šodien nevarēja ierasties, jo vakar viņš bija Īrijā, kur tika laista klajā viņa sarakstītā grāmata. Protams, ka viņš tika atzīts par gada Parlamenta deputātu, pateicoties tam, ko ir paveicis attīstības jomā kopumā. Viena no jomām, kurai mums, manuprāt, būtu jāvelta vairāk uzmanības, ir izglītība. Kāds īru metodiķis reiz teica, ka „izglītība ir ceļš uz brīvību”, un es uzskatu, ka mums ir jāpievērš vairāk uzmanības šim jautājumam attīstības jomā kopumā un trešās valstīs. Nobeigumā es joka pēc vēlos pateikt, ka vakar no mana biroja tika nozagts mans uzvalks; vai tas nozīmē, ka varu pretendēt uz atbalstu attīstības jomā?"@lv13
"Mr President, I was delighted to vote in favour of this report. I would like to say that the rapporteur, my colleague Mr Gay Mitchell, could not be here today as last night he was in Ireland launching a book he had written. Of course, he was recognised as MEP of the year for his work in the whole development area. One point that I think we need to stress more is education. An Irish educationalist once said ‘educate that you may be free’, and I think we need to home in on this a bit more in the whole area of development and third countries. Finally, I just want to say jocosely that my suit was stolen from my office last night; do I qualify for development aid as a result of that?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, met vreugde heb ik voor dit verslag gestemd. Ik wil graag zeggen dat de rapporteur, mijn collega de heer Gay Mitchell, hier niet aanwezig kon zijn, omdat hij gisteravond in Ierland was voor de presentatie van een door hem geschreven boek. Hij was Europees Parlementslid van het jaar voor zijn werk op het gehele ontwikkelingsgebied. Ik denk dat we meer nadruk op onderwijs moeten leggen. Een Ierse onderwijsdeskundige zei eens: "onderwijs dat je vrij kunt zijn", en ik denk dat we ons hierop wat meer moeten concentreren op het gehele gebied van ontwikkeling en derde landen. Ten slotte wil ik voor de grap nog zeggen dat mijn pak gisteravond uit mijn kantoor werd gestolen; kom ik daarom in aanmerking voor ontwikkelingshulp?"@nl3
"Panie przewodniczący! Z ogromną radością oddałem głos za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania. Chciałbym powiedzieć, że sprawozdawca, a mój kolega, pan poseł Gay Mitchell, nie mógł być tutaj dzisiaj, jako że wczoraj wieczorem uczestniczył w Irlandii w premierze swojej książki. Został oczywiście wybrany europosłem roku w uznaniu całokształtu jego pracy w dziedzinie rozwoju. Wydaje mi się, że jest pewna kwestia, którą powinniśmy bardziej zaakcentować, a mianowicie edukacja. Pewien irlandzki pedagog powiedział niegdyś: „Nauczajcie, że możecie być wolni”; sądzę, że powinniśmy do tego zmierzać w nieco większym stopniu, w całym obszarze rozwoju oraz krajów trzecich. Na zakończenie chciałem tylko powiedzieć żartem, że wczoraj wieczorem ukradziono mi w biurze garnitur – czy w związku z tym kwalifikuję się do otrzymania pomocy na rzecz rozwoju?"@pl16
"Senhor Presidente, foi com todo o gosto que votei a favor deste relatório. Gostaria de dizer que o meu colega relator, senhor deputado Gay Mitchell, não pôde estar presente hoje visto que, ontem à noite, estava na Irlanda a lançar um livro que escreveu. Naturalmente, foi reconhecido como deputado europeu do ano pelo seu trabalho no domínio do desenvolvimento no seu conjunto. Um ponto que, na minha opinião, temos de realçar mais é a educação. Um pedagogo irlandês disse um dia “educa para poderes ser livre”, e penso que temos de seguir um pouco mais esta ideia em todo o domínio do desenvolvimento e dos países terceiros. Finalmente, quero dizer apenas em tom jocoso que, ontem à noite, o meu fato foi roubado do meu gabinete; assim sendo, sou candidato à ajuda ao desenvolvimento?"@pt17
"Dle președinte, am fost încântat să votez în favoarea acestui raport. Aș dori să vă spun că raportorul, colegul meu, dl Gray Mitchell, nu a putut fi prezent astăzi în acest parlament, deoarece seara trecută se afla în Irlanda, la lansarea unei cărți al cărei autor este. Desigur, domnia sa a fost recunoscut ca deputatul anului, pentru întreaga sa activitate desfășurată în domeniul dezvoltării. Un punct pe care cred că trebuie să îl subliniem mai mult este educația. Un pedagog irlandez a spus odată „educă-te, ca să poți să fii liber”, iar eu cred că trebuie să ne îndreptăm mai mult atenția asupra acestui lucru în cadrul întregului domeniu de dezvoltare și în țările terțe. În cele din urmă, într-o notă veselă, doresc să spun doar că, aseară, mi s-a furat costumul din biroul meu; ca urmare a acestui fapt, sunt eligibil pentru a beneficia de ajutor pentru dezvoltare?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, s radosťou som hlasoval za túto správu. Chcel by som uviesť, že kolega spravodajca pán Gay Mitchell tu dnes nemohol byť, pretože včera večer uvádzal v Írsku na trh knihu, ktorú napísal. Samozrejme, bol uznaný za poslanca EP tohto roka za svoju prácu v celej oblasti rozvoja. Myslím si, že by sme mali viac zdôrazňovať oblasť vzdelávania. Istý írsky odborník na vzdelávanie raz povedal: „Učte, že je možné byť slobodný.“ Myslím si, že by sme si to mali viac osvojiť v celej oblasti rozvoja a tretích krajín. Na záver by som ešte chcel žartovne dodať, že mi včera ukradli z kancelárie oblek. Mám v dôsledku toho právo na rozvojovú pomoc?"@sk19
"Gospod predsednik, z veseljem sem glasoval za to poročilo. Rad bi povedal, da poročevalec, moj kolega gospod Gay Mitchelldanes ne more biti tu, ker je včeraj zvečer na Irskem predstavljal knjigo, ki jo je napisal. Seveda je dobil priznanje kot poslanec leta za svoje delo na celotnem razvojnem področju. Mislim, da moramo bolj izpostaviti izobraževanje. Irski pedagog je nekoč dejal „izobražujte, da boste svobodni,“ in menim, da se moramo malo bolj usmeriti k temu na celotnem področju razvoja in tretjih držav. Na koncu bi rad za šalo povedal, da so mi včeraj iz pisarne ukradli obleko; sem zaradi tega upravičen do razvojne pomoči?"@sl20
"Herr talman! Jag hade nöjet att rösta för det här betänkandet. Jag skulle vilja säga att föredraganden, min kollega Gay Mitchell, inte kunde närvara i dag eftersom han var i Irland i går kväll och lanserade en bok som han har skrivit. Han utnämndes ju till årets Europaparlamentsledamot för sitt arbete på hela utvecklingsområdet. En punkt som jag anser att vi bör understryka mer är utbildning. En irländsk pedagog sade en gång: ”Lär människor att de kan bli fria”, och jag anser att vi bör rikta in oss lite mer på detta i vårt arbete inom utveckling och tredjeländer. Slutligen vill jag bara lite skämtsamt säga att min kostym stals från mitt kontor i går kväll. Innebär det att jag är berättigad till utvecklingsstöd?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Educate that you may be free"7
"Seán Kelly (PPE )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph