Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-21-Speech-4-119"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101021.13.4-119"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Signora Presidente, sulle finalità del regolamento il Parlamento si è già più volte espresso favorevolmente. Con il voto favorevole di oggi, i cittadini europei avranno il diritto di conoscere la provenienza di ciò che acquistano. Rigettare invece il regolamento, come richiesto con l'emendamento 45, significherebbe negare agli europei i diritti che hanno già i cinesi, gli indiani e gli americani. Ringrazio i relatori ombra, onorevoli Susta e Rinaldi, e tutti coloro che hanno lavorato per il compromesso, sperando che finalmente sia cancellato il democratico che fino ad oggi hanno subito i consumatori europei."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Paní předsedající, Parlament již při několika příležitostech vyjádřil svou podporu cílům tohoto nařízení. Budeme-li dnes hlasovat pro, budou mít lidé v Evropě právo znát původ toho, co kupují. Pokud však nařízení zamítneme, jak nás žádá pozměňovací návrh č. 45, znamenalo by to, že upíráme Evropanům práva, která již mají lidé v Číně, Indii a Spojených státech. Chtěla bych vyjádřit poděkování stínovým zpravodajům, panu Sustovi a panu Rinaldimu, a všem, kteří pracovali na dosažení kompromisu, a doufám, že demokratický deficit, který museli evropští spotřebitelé dosud snášet, konečně skončí."@cs1
"− Fru formand! Parlamentet har allerede ved adskillige lejligheder givet udtryk for støtte til forordningens mål. Med en afstemning for i dag vil den europæiske befolkning få ret til at kende oprindelseslandet for de varer, de køber. Hvis vi imidlertid forkaster forordningen, sådan som vi anmodes om at gøre i ændringsforslag 45, vil det betyde, at europæerne nægtes rettigheder, som befolkningerne i Kina, Indien og USA allerede har. Jeg er taknemmelig over for skyggeordførerne, hr. Susta og hr. Rinaldi, og over for alle dem, der har arbejdet på at nå frem til et kompromis, og jeg håber, at det demokratiske underskud, som de europæiske forbrugere har levet med indtil nu, endelig vil ophøre med at eksistere."@da2
"Frau Präsidentin! Das Parlament hat bereits bei mehreren Gelegenheiten seine Unterstützung der Ziele der Verordnung zum Ausdruck gebracht. Mit einem positiven Abstimmungsergebnis am heutigen Tag werden die Menschen Europas das Recht haben, über die Herkunft erworbener Produkte Bescheid zu wissen. Wenn wir allerdings die Verordnung ablehnen, wie wir dazu in Änderungsantrag 45 aufgefordert werden, würde dies bedeuten, europäische Rechte abzulehnen, die bereits von den Menschen in China, Indien und den Vereinigten Staaten genossen werden. Ich bin den Schattenberichterstattern, Herrn Susta und Herrn Rinaldi, sowie allen, die an der Erreichung eines Kompromisses beteiligt waren, dankbar, und ich hoffe, dass das demokratische Defizit, das europäische Verbraucher bis heute erduldet haben, endlich behoben wird."@de9
"− Κυρία Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένως τη στήριξή του προς τους σκοπούς του κανονισμού. Με μία ψήφο υπέρ, οι πολίτες της Ευρώπης θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν. Ωστόσο, αν απορρίψουμε τον κανονισμό, όπως ζητεί από εμάς η τροπολογία 45, αυτό θα σήμαινε ότι στερούμε από τους Ευρωπαίους δικαιώματα που ήδη απολαμβάνουν οι πολίτες της Κίνας, της Ινδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι ευγνώμων προς τους σκιώδεις εισηγητές, κ. Susta και κ. Rinaldi, και προς όλους εκείνους που εργάστηκαν για να πετύχουν έναν συμβιβασμό, και ελπίζω ότι το δημοκρατικό έλλειμμα που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα σταματήσει επιτέλους να υπάρχει."@el10
"− Madam President, Parliament has already, on several occasions, expressed its support for the aims of the regulation. With a vote in favour today, the people of Europe will have the right to know the origin of what they buy. However, if we reject the regulation, as we are asked to do in Amendment 45, it would mean denying Europeans rights that are already enjoyed by the people of China, India and the United States. I am grateful to the shadow rapporteurs, Mr Susta and Mr Rinaldi, and to all those who worked to reach a compromise, and I hope that the democratic deficit that European consumers have endured up to now will finally cease to exist."@en4
"− Señora Presidenta, el Parlamento ya ha expresado en varias ocasiones su apoyo a los objetivos del reglamento. Con una votación a favor hoy, la población de Europa tendrá el derecho a conocer el origen de lo que compra. No obstante, si rechazamos el reglamento, como se nos pide que hagamos en la enmienda 45, esto significaría negarles a los europeos los derechos de los que ya disfrutan la población de China, la India y los Estados Unidos. Estoy muy agradecida a los ponentes alternativos, el señor Susta y el señor Rinaldi, y a todas aquellas personas que han trabajado para alcanzar un acuerdo y espero que el déficit democrático que los consumidores europeos han soportado hasta ahora por fin deje de existir."@es21
"− Austatud juhataja! Parlament on juba mitu korda väljendanud toetust selle määruse eesmärkidele. Kui hääletame täna selle poolt, on Euroopa inimestel edaspidi õigus teada ostetava toote päritolu. Kui me aga hääletame selle määruse vastu, nagu seda soovitakse muudatusettepanekus 45, tähendab see, et eurooplastele ei anta õigust, mis on juba olemas Hiina, India ja Ameerika Ühendriikide kodanikel. Olen tänulik variraportööridele Gianluca Sustale ja Niccolò Rinaldile ning kõigile, kes tegutsesid kompromissi saavutamise nimel. Loodan, et demokraatia puudujääk, mida Euroopa tarbijad on pidanud seni taluma, lõpuks ometi kaob."@et5
". − Arvoisa puhemies, parlamentti on jo monta kertaa ilmaissut tukevansa asetuksen tavoitteita. Tänään toimitetun puoltavan äänestyksen myötä Euroopan kansoilla on oikeus saada tietoa ostamiensa tuotteiden alkuperästä. Jos kuitenkin torjumme asetuksen, kuten meitä kehotetaan tekemään tarkistuksessa 45, epäämme eurooppalaisilta oikeuksia, joita kiinalaiset, intialaiset ja yhdysvaltalaiset hyödyntävät jo nyt. Olen kiitollinen varjoesittelijöille Susta ja Rinaldi sekä kaikille niille, jotka pyrkivät saavuttamaan kompromissin. Toivon, että demokratiavaje, josta yhteisön kuluttajat ovat tähän asti kärsineet, saadaan lopulta poistettua."@fi7
"Madame la Présidente, le Parlement a déjà exprimé plusieurs fois son soutien aux objectifs du règlement. Avec le vote en faveur de ce rapport aujourd’hui, les citoyens d’Europe auront le droit de connaître l’origine de ce qu’ils achètent. Toutefois, si nous rejetons le règlement, comme le demande l’amendement 45, cela signifierait que les Européens se verraient refuser des droits dont jouissent déjà les Chinois, les Indiens et les Américains. Je sais gré aux rapporteurs fictifs, MM. Susta et Rinaldi, et à tous ceux qui ont travaillé pour parvenir à un compromis, et j’espère que l’insuffisance de démocratie dont sont victimes les consommateurs européens sera finalement de l’histoire ancienne."@fr8
"− Elnök asszony! A Parlament már több alkalommal is hangot adott annak, hogy támogatja a rendeletben foglalt célkitűzéseket. Ha a Parlament ma emellett szavaz, az európai embereknek joguk lesz arra, hogy ismerjék a megvásárolt termékek eredetét. Ha azonban elutasítjuk a rendeletet, ahogy arra a 45. módosítás felszólít minket, az annyit tesz majd, hogy megtagadjuk az európaiaktól azokat a jogokat, amelyeket a Kínában, Indiában és az Egyesült Államokban élők már élveznek. Hálás vagyok az árnyékelőadóknak, Susta és Rinaldi úrnak, és mindenkinek, aki a kompromisszum kialakításán munkálkodott. Remélem, hogy végre megszűnik az a demokratikus deficit, amelyet az európai fogyasztóknak ezidáig el kellett viselniük."@hu11
"− Ponia pirmininke, parlamentas jau kelis kartus parodė, kad palaiko reglamento tikslus. Parlamentui šiandien balsavus „už“, Europos gyventojai turės teisę sužinoti perkamų prekių kilmę. Vis dėlto, jei reglamentas bus atmestas, kaip prašoma 45 pakeitime, europiečiai praras galimybę naudotis tomis pačiomis teisėmis, kuriomis naudojasi Kinijos, Indijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojai. Dėkoju šešėliniams pranešėjams G. Sustai ir N. Rinaldi bei visiems prisidėjusiems siekiant kompromiso, ir tikiuosi, kad demokratijos stoka, su kuria iki šiol susidurdavo Europos vartotojai, bus panaikinta."@lt14
"− Priekšsēdētājas kundze! Parlaments jau vairākos gadījumos ir paudis atbalstu regulas mērķiem. Balsojot šodien „par”, Eiropas ļaudīm būs tiesības zināt savu pirkumu izcelsmi. Taču, ja mēs noraidīsim regulu, kā mums to lūdz darīt grozījums Nr. 45, tas nozīmēs to tiesību liegšanu eiropiešiem, kuras jau ir dotas Ķīnas, Indijas un Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotājiem. Es esmu pateicīga ēnu referentiem kungam un kungam, un visiem, kas strādāja, lai panāktu kompromisu, un es ceru, ka demokrātijas deficīts, ko Eiropas patērētāji ir pacietuši līdz šim, tagad beidzot beigs pastāvēt."@lv13
"Signora Presidente, sulle finalità del regolamento il Parlamento si è già più volte espresso favorevolmente. Con il voto favorevole di oggi, i cittadini europei avranno il diritto di conoscere la provenienza di ciò che acquistano. Rigettare invece il regolamento, come richiesto con l'emendamento 45, significherebbe negare agli europei i diritti che hanno già i cinesi, gli indiani e gli americani. Ringrazio i relatori ombra, onorevoli Susta e Rinaldi, e tutti coloro che hanno lavorato per il compromesso, sperando che finalmente sia cancellato il democratico che fino ad oggi hanno subito i consumatori europei."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, het Parlement heeft zich al meerdere keren positief uitgelaten over de doelstellingen van de verordening. Als we vandaag vóór stemmen, zullen de Europese burgers het recht hebben om te weten waar datgene wat ze kopen vandaan komt. Als we de verordening echter verwerpen, zoals ons wordt gevraagd in amendement 45, zou dat betekenen dat Europeanen rechten worden ontzegd die de inwoners van China, India en de Verenigde Staten al hebben. Ik dank de schaduwrapporteurs, de heer Susta en de heer Rinaldi, en iedereen die aan het compromis heeft gewerkt, en ik hoop dat het democratisch tekort waar de Europese consumenten tot nu toe onder te lijden hebben gehad, eindelijk zal verdwijnen."@nl3
"− Pani przewodnicząca! Parlament już kilkakrotnie wyrażał swoje poparcie dla celów, jakim ma służyć przedmiotowe rozporządzenie. Jeżeli zagłosujemy dzisiaj za jego przyjęciem, obywatele Europy będą mogli uzyskać informacje na temat pochodzenia tego, co kupują. Jeżeli jednak odrzucimy to rozporządzenie, jak zaleca się nam w poprawce 45, będzie to oznaczało odmowę przyznania Europejczykom praw, z jakich już korzystają obywatele Chin, Indii i Stanów Zjednoczonych. Jestem wdzięczna kontrsprawozdawcom, panom Suscie i Rinaldiemu, a także wszystkim osobom, które pracowały nad osiągnięciem kompromisu i mam nadzieję, że ta demokratyczna luka, z jaką dotychczas musieli zmagać się Europejczycy, wreszcie przestanie istnieć."@pl16
"− Senhora Presidente, o Parlamento já expressou, em várias ocasiões, o seu apoio aos objectivos do regulamento. Com um voto favorável no dia de hoje, a população europeia terá o direito de conhecer a origem dos produtos que compra. Todavia, se rejeitarmos o regulamento, como nos é solicitado na alteração 45.º, estaremos a negar aos europeus direitos de que já beneficiam as populações da China, da Índia e dos Estados Unidos. Estou grata aos relatores-sombra, senhores deputados Susta e Rinaldi, e a todas as pessoas que trabalharam para alcançar um compromisso, e espero que o défice democrático que os consumidores europeus têm suportado até ao momento deixe finalmente de existir."@pt17
"− Dnă președintă, Parlamentul și-a exprimat deja, în mai multe rânduri, sprijinul în ceea ce privește obiectivele regulamentului. Cu un vot favorabil astăzi, cetățenii Europei vor avea dreptul să cunoască proveniența a ceea ce cumpără. Cu toate acestea, dacă vom respinge acest regulament, așa cum ni se cere să facem în amendamentul 45, ar însemna să refuzăm europenilor drepturi de care se bucură deja cetățenii din China, India și Statele Unite ale Americii. Sunt recunoscător raportorilor alternativi, dnii Susta și Rinaldi, și tuturor celor care au lucrat pentru a ajunge la un compromis, în speranța că deficitul democratic la care au fost supuși consumatorii europeni până acum va fi eliminat în cele din urmă."@ro18
"− Vážená pani predsedajúca, Parlament už veľakrát vyjadril svoju podporu cieľom nariadenia. Ak dnes budeme hlasovať za, ľudia v Európe budú mať právo poznať pôvod tovaru, ktorý kupujú. Ak však nariadenie odmietneme, ako sa od nás žiada v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 45, znamenalo by to pre Európanov odopretie práv, ktoré už majú ľudia v Číne, Indii a Spojených štátoch. Ďakujem tieňovým spravodajcom pánovi Sustovi a pánovi Rinaldimu a všetkým, ktorí pracovali na dosiahnutí kompromisu. Dúfam tiež, že demokratický deficit, ktorý európski spotrebitelia doteraz znášajú, konečne zanikne."@sk19
"− Gospa predsednica, Parlament je že večkrat izrazil svojo podporo ciljem te uredbe. Z današnjim glasovanjem zanjo bodo Evropejci dobili pravico izvedeti poreklo tistega, kar kupujejo. Če pa uredbo zavrnemo, kot naj bi jo v skladu s spremembo 45, bomo s tem Evropejcem odrekli pravice, ki jih že imajo ljudje na Kitajskem, v Indiji in v Združenih državah. Hvaležna sem poročevalcema v senci, gospodu Susti in gospodu Rinaldiju, in vsem tistim, ki so si prizadevali za dosego kompromisa, in upam, da demokratičnega primanjkljaja, ki so ga evropski potrošniki trpeli do zdaj, končno ne bo več."@sl20
"Fru talman! Parlamentet har redan vid flera tillfällen uttryckt sitt stöd för förordningens syfte. Genom att rösta för förslaget i dag kommer Europas folk att ha rätt att veta ursprunget på de produkter de köper. Om vi röstar nej till förordningen, som vi uppmanas att göra i ändringsförslag 45, skulle det dock innebära att européerna nekas rättigheter som folket i Kina, Indien och Förenta staterna redan har. Jag vill tacka skuggföredragandena, Gianluca Susta och Niccolò Rinaldi, och alla dem som har arbetat för att nå en kompromiss, och jag hoppas att det demokratiska underskott som europeiska konsumenter hittills har fått stå ut med nu äntligen kommer att upphöra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph