Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-20-Speech-3-754"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101020.29.3-754"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, in molti dei paesi maggiori partner economici e commerciali dell'Unione europea vige da molto tempo un regolamento interno che impone ai manufatti importati sul loro territorio di essere dotati di una denominazione di origine. Nel 2005 la Commissione europea ha presentato un regolamento teso a mettere l'Unione europea in condizione di parità rispetto a questi paesi, esigendo che un certo numero di manufatti importati nel territorio dell'Unione europea siano provvisti di denominazione d'origine. Questo regolamento va a sanare una condizione di disparità finora subita dai consumatori europei che, rispetto ai cittadini dei paesi extra UE, non hanno il diritto di scegliere, con piena conoscenza della provenienza di ciò che acquistano. È perciò leso un diritto della democrazia, che presuppone la libertà di scelta, che a sua volta, per essere esercitata, presuppone il diritto alla conoscenza. Il regolamento sana una situazione di inferiorità dei cittadini europei e ripropone anche il legittimo diritto alla reciprocità; si tratta di un regolamento richiesto da molte associazioni di consumatori e condiviso da molte associazioni di imprese. Il sistema produttivo europeo non potrà mai avviarsi alla ripresa se i nostri produttori non saranno messi nelle stesse condizioni di garanzia degli altri paesi nei quali già vige un regolamento relativo all'indicazione d'origine dei prodotti. Il produttori europei – che giustamente devono adempiere a molti obblighi imposti dall'Unione europea per garantire la qualità dei prodotti a salvaguardia dei consumatori e che, per esportare, sono obbligati a identificare con un marchio d'origine la loro produzione – subiscono oggi una concorrenza sleale da parte dei produttori di paesi terzi che possono esportare in Europa le loro merci, nascondendone di fatto la provenienza. La piccola e media impresa europea, a favore della quale nella scorsa legislatura – il 5 febbraio 2009 – si è votato una risoluzione riguardante i problemi incontrati per potersi internazionalizzare, oggi continua ad incontrare difficoltà perché subisce una concorrenza sleale da parte di quei produttori extra UE che possono esportare in Europa senza il marchio di origine e i consumatori europei sono privati del loro diritto ad una scelta informata. Il libero mercato, per essere veramente tale, deve basarsi su una concorrenza corretta ed essere dotato di regole chiare, condivise e applicate. Ecco perché con l'approvazione del regolamento si sanerà finalmente quel di democrazia e di concorrenza leale tuttora esistente in Europa, soprattutto a danno dei consumatori. Il regolamento è stato approvato dalla commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo a grande maggioranza: 19 voti a favore e 3 contrari. Il Parlamento europeo si era già espresso a favore nella scorsa legislatura con una dichiarazione scritta votata a piena maggioranza e, nella presente legislatura, con una votazione su risoluzione che ha ottenuto 529 voti favorevoli su 593 votanti. È davvero sorprendente che oggi alcuni deputati che avevo sottoscritto la dichiarazione scritta e votato a favore della risoluzione del novembre 2009, abbiano presentato un emendamento teso a respingere il regolamento. Con molta serenità mi sento di affermare che chi si esprimerà contro la proposta non vorrà dare ai cittadini europei lo stesso diritto dei cittadini cinesi."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, řada hlavních hospodářských a obchodních partnerů Evropské unie již značnou dobu uplatňuje vnitrostátní pravidla požadující uvádění původu dováženého zboží. V roce 2005 Evropská komise navrhla nařízení s cílem zajistit v Evropské unii stejné podmínky jako v těchto zemích a vyžadovat, aby byl určitý počet výrobků dovážených do Evropské unie označen místem původu. Toto nařízení napomůže vykompenzovat nerovnováhu, která až doposud dopadala na evropské spotřebitele, již v porovnání s občany třetích zemí nemají právo být při výběru nakupovaného zboží plně informováni o jeho původu. Tím je ohroženo demokratické právo, které předpokládá svobodu výběru, a tudíž i právo na svobodný přístup k informacím. Nařízení napravuje situaci, kdy se občané Evropské unie ocitají ve znevýhodněném postavení, a také znovu navrhuje legitimní právo na reciprocitu. Toto nařízení vyžaduje řada sdružení spotřebitelů a podporuje jej mnoho obchodních sdružení. Výroba v Evropě nebude nikdy schopna obnovy, pokud naši výrobci nedostanou stejné záruky jako v jiných zemích, ve kterých je již nařízení o označování místa původu výrobků v platnosti. Evropští výrobci, kteří musí oprávněně splňovat mnoho povinností stanovených Evropskou unií, aby tak zaručili kvalitu výrobků a chránili spotřebitele, a kteří, aby mohli vyvážet, musí na svých výrobcích uvádět označení původu, čelí nekalé soutěži ze strany výrobců ze třetích zemí, již mohou vyvážet své zboží do Evropy a zastírat přitom původ zboží. Evropské malé a střední podniky, v jejichž prospěch bylo v předchozím volebním období dne 5. února 2009 schváleno usnesení zabývající se problémy, se kterými se tyto podniky setkávají, když chtějí vstoupit na mezinárodní trhy, dnes stále čelí obtížím, protože se potýkají s nekalou soutěží ze strany neevropských výrobců, již mohou vyvážet do Evropy bez označení původu zboží, a evropským spotřebitelům je tak ubíráno právo na informovaný výběr. Aby byl volný trh skutečně volný, musí se opírat o spravedlivou soutěž a musí být postaven na jasných, společných a uplatňovaných pravidlech. Proto schválení tohoto nařízení konečně odstraní tento demokratický deficit a v Evropě stále přítomnou nekalou soutěž, která poškozuje především spotřebitele. Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod nařízení schválil velkou většinou 19 hlasů pro a 3 hlasů proti. Evropský parlament mu již ve svém předchozím složení vyjádřil podporu písemným prohlášením odhlasovaným plnou většinou a vyjádřil ji také v současném složení, kdy usnesení získalo 529 hlasů pro z 593 odevzdaných hlasů. Je skutečně překvapivé, že dnes některé poslankyně a poslanci, kteří podepsali písemné prohlášení a hlasovali ve prospěch usnesení v listopadu 2009, předložili pozměňovací návrh, jehož cílem je zamítnout toto nařízení. S klidem mohu říct, že ti, kdo jsou proti návrhu, si nepřejí dát evropským občanům stejná práva jako čínským občanům."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Mange af EU's største økonomiske partnere og handelspartnere har gennem længere tid anvendt nationale regler, hvorefter der stilles krav om oprindelsesmærkning for importerede varer. I 2005 foreslog Europa-Kommissionen en forordning med det formål at give EU de samme muligheder som disse lande ved at kræve, at et vist antal varer, der importeres til EU, forsynes med oprindelsesmærkning. Denne forordning vil bidrage til at rette op på den ubalance, europæiske forbrugere hidtil har været udsat for, idet de sammenlignet med borgere i lande uden for EU ikke har ret til at vælge, hvad de køber med fuld viden om, hvor det kommer fra. En demokratisk ret, der forudsætter valgfrihed og dermed ret til viden, bliver derfor krænket. Forordningen retter op på en situation, hvor EU-borgere stilles dårligere, og indeholder også på ny forslag om den legitime ret til gensidighed. Det er en forordning, mange forbrugerorganisationer har krævet, og som mange erhvervsorganisationer støtter. Produktionen i EU vil aldrig kunne genoprettes, hvis vores producenter ikke får de samme garantier som andre lande, hvor der allerede gælder en forordning om oprindelsesmærkning for varer. Europæiske producenter – der med rette skal opfylde mange forpligtelser, som EU pålægger dem for at sikre produktkvaliteten og beskytte forbrugerne, og som for at eksportere skal identificere deres varer med et oprindelsesmærke – lider under illoyal konkurrence fra producenter i tredjelande, der kan eksportere deres varer til Europa og skjule deres oprindelse. I sidste valgperiode blev der vedtaget en beslutning den 5. februar 2009 til fordel for de små og mellemstore virksomheder i EU med det formål at løse deres problemer i forbindelse med internationaliseringen. De små og mellemstore virksomheder møder i dag fortsat vanskeligheder, fordi de lider under illoyal konkurrence fra de producenter uden for EU, der kan eksportere til Europa uden et oprindelsesmærke, og europæiske forbrugere nægtes deres ret til et informeret valg. Hvis det frie marked skal være netop frit, skal det bygge på loyal konkurrence og på klare fælles regler, der anvendes. Derfor vil godkendelsen af denne forordning endelig fjerne det demokratiske underskud og den illoyale konkurrence, der stadig forekommer i Europa og først og fremmest skader forbrugerne. Forordningen er blevet godkendt af Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel med et stort flertal på 19 stemmer for og 3 stemmer imod. Europa-Parlamentet har allerede givet udtryk for sin støtte i sidste valgperiode med en skriftlig erklæring, der blev vedtaget med et solidt flertal, og i den nuværende valgperiode, hvor en beslutning blev vedtaget med 529 stemmer for ud af 593 afgivne stemmer. Det er i sandhed overraskende, at nogle kolleger, der undertegnede den skriftlige erklæring og stemte for beslutningen i november 2009, i dag har fremsat et ændringsforslag med det formål at få forkastet forordningen. Jeg føler, at jeg helt oprigtigt kan sige, at de, der er imod forslaget, ikke ønsker at give europæiske borgere de samme rettigheder som kinesiske borgere."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, viele der großen Wirtschafts- und Handelspartner der Europäischen Union wenden bereits seit geraumer Zeit innerstaatliche Regelungen an, die bei Importprodukten Herkunftsbezeichnungen verlangen. Im Jahr 2005 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung vorgelegt, durch den die Europäische Union auf dieselbe Ebene wie diese Länder stieg, und eine gewisse Anzahl in die Europäische Union importierte Industriegüter eine Herkunftsbezeichnung enthalten mussten. Mit dieser Verordnung wird ein Ungleichgewicht korrigiert, das europäische Verbraucher bisher ertragen mussten. Denn im Vergleich zu Bürgerinnen und Bürgern von Ländern außerhalb der EU hatten sie kein Recht darauf, ihren Kaufentscheid auf Grundlage der genauen Herkunftsinformationen zu treffen. Dadurch war ein demokratisches Recht, das die Entscheidungsfreiheit, und somit ein Recht auf Wissen voraussetzt, nicht gewährleistet. Diese Verordnung kompensiert die für Bürgerinnen und Bürger der EU ungerechte Ausgangslage und führt erneut das legitime Anrecht auf Gegenseitigkeit vor. Die Verordnung wurde von vielen Verbraucherverbänden gefordert und von zahlreichen Unternehmerverbänden unterstützt. Die Produktion in Europa wird sich nie erholen können, wenn unsere Produzenten nicht dieselben Garantien wie andere Länder erhalten, in denen bereits eine Regelung zur Ursprungskennzeichnung in Kraft ist. Europäische Produzenten – die zu Recht den zahlreichen Verpflichtungen der Europäischen Union gerecht werden müssen, um die Produktqualität zu gewährleisten und die Verbraucher zu schützen, und die ihre Produkte für den Export mit einer Herkunftskennzeichnung versehen müssen – leiden unter dieser Wettbewerbsverzerrung durch Produzenten in Drittländern. Denn diese können ihre Produkte ohne Herkunftskennzeichnung nach Europa exportieren. In der vergangenen Legislaturperiode wurde am 5. Februar 2009 eine Entschließung angenommen, die den Klein- und Mittelbetrieben in Europa zugutekommen sollte, da sie die Probleme in der Internationalisierung behandelte. Und auch heute noch begegnen diese Unternehmen Schwierigkeiten, da sie unter der Wettbewerbsverzerrung durch diejenigen Produzenten außerhalb Europas, die ohne Herkunftsbezeichnung nach Europa exportieren können, leiden. Zudem wird dadurch den Verbrauchern ihr Recht auf Entscheidungsfreiheit verwehrt. Damit der freie Markt eben genau frei sein kann, muss er in einem fairen Wettbewerb gründen und auf klare, gemeinsame und angewandte Regeln zurückgreifen. Deshalb wird die Annahme der Verordnung dieses Demokratiedefizit und die in Europa herrschende Wettbewerbsverzerrung beenden, das in erster Linie den Verbrauchern schadet. Die Verordnung wurde vom Ausschuss für internationalen Handel des Europäischen Parlaments mit einer großen Mehrheit von 19 Ja-Stimmen gegen 3 Nein-Stimmen angenommen. Das Europäische Parlament hat seine Unterstützung bereits im Verlaufe der vergangenen Legislaturperiode durch eine schriftliche Erklärung, die mit voller Mehrheit angenommen wurde, und in der gegenwärtigen Legislaturperiode mit einer Stimmabgabe über eine Entschließung, die von 593 abgegebenen Stimmen 529 Stimmen erzielte, zum Ausdruck gegeben. Es ist wirklich erstaunlich, dass heute einige Mitglieder, die die schriftliche Deklaration im November 2009 unterschrieben und dafür stimmten, nun einen Änderungsantrag zur Ablehnung der Verordnung gestellt haben. Ich denke, ich kann ruhig sagen, dass diejenigen, die gegen den Vorschlag sind, den europäischen Bürgerinnen und Bürgern nicht dieselben Rechte gewähren wollen, wie den chinesischen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πολλοί βασικοί οικονομικοί και εμπορικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εφαρμόσει, προ πολλού, εσωτερικούς κανόνες που επιβάλλουν την ένδειξη της χώρας καταγωγής των εισαγόμενων προϊόντων. Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό με στόχο να θέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ισότιμη βάση με τις χώρες αυτές, απαιτώντας ένας συγκεκριμένος αριθμός προϊόντων μεταποίησης που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρουν ονομασία καταγωγής. Ο κανονισμός αυτός θα συμβάλει ώστε να αντισταθμιστεί μια ανισορροπία που υφίσταντο μέχρι σήμερα οι ευρωπαίοι καταναλωτές, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ, δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τι αγοράζουν με πλήρη γνώση της προέλευσής του. Ως εκ τούτου, περιορίζεται ένα δημοκρατικό δικαίωμα, που προϋποθέτει την ελευθερία επιλογής και, συνεπώς, το δικαίωμα στη γνώση. Ο κανονισμός διορθώνει τη μειονεκτική θέση των πολιτών της ΕΕ και προτείνει εκ νέου το νόμιμο δικαίωμα στην αμοιβαιότητα. Πρόκειται για έναν κανονισμό τον οποίο ζητούσαν πολλές ενώσεις καταναλωτών και τον οποίο υποστηρίζουν πολλές επιχειρηματικές ενώσεις. Η παραγωγή στην Ευρώπη δεν θα μπορέσει ποτέ να ανακάμψει εάν δεν παρέχονται στους παραγωγούς μας οι ίδιες εγγυήσεις που παρέχονται σε άλλες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ήδη ένας κανονισμός για τη σήμανση καταγωγής των προϊόντων. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί –οι οποίοι ορθώς πρέπει να συμμορφωθούν με πολλές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων και να προστατευθούν οι καταναλωτές και οι οποίοι, προκειμένου να εξάγουν, υποχρεούνται να επισημάνουν τα προϊόντα τους με σήμα καταγωγής– υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό από παραγωγούς τρίτων χωρών οι οποίοι μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη αποκρύπτοντας την προέλευσή τους. Σήμερα, οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπέρ των οποίων εγκρίθηκε ψήφισμα κατά την προηγούμενη νομοθετική περίοδο στις 5 Φεβρουαρίου 2009 για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιτρέποντάς τους να διεθνοποιηθούν, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, διότι πλήττονται από αθέμιτο ανταγωνισμό από τους παραγωγούς που προέρχονται από μη κράτη μέλη της ΕΕ που μπορούν να εξάγουν στην Ευρώπη χωρίς σήμα καταγωγής, ενώ στερείται στους ευρωπαίους καταναλωτές το δικαίωμα στη συνειδητή επιλογή. Προκειμένου η ελεύθερη αγορά να είναι ακριβώς ελεύθερη, πρέπει να είναι βασισμένη στον θεμιτό ανταγωνισμό και να είναι οικοδομημένη σε σαφείς, κοινούς και εφαρμοζόμενους κανόνες. Για τον λόγο αυτόν, η έγκριση αυτού του κανονισμού θα εξαλείψει οριστικά το δημοκρατικό αυτό έλλειμμα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που εξακολουθεί να υφίσταται στην Ευρώπη, ο οποίος ζημιώνει πρώτα και κύρια τους καταναλωτές. Ο κανονισμός εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία 19 ψήφων υπέρ και 3 ψήφων κατά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει την υποστήριξή του κατά την προηγούμενη νομοθετική περίοδο με γραπτή δήλωση που υπερψηφίστηκε με πλήρη πλειοψηφία, όπως και κατά την τρέχουσα νομοθετική περίοδο με ψηφοφορία επί ψηφίσματος που έλαβε 529 ψήφους υπέρ από 593 ψηφίσαντες. Προκαλεί πραγματικά έκπληξη το γεγονός ότι σήμερα ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές που υπέγραψαν τη γραπτή δήλωση και υπερψήφισαν το ψήφισμα τον Νοέμβριο του 2009 κατέθεσαν τροπολογία με σκοπό την απόρριψη του κανονισμού. Με μεγάλη ηρεμία, πιστεύω πως μπορώ να δηλώσω ότι όσοι καταψηφίζουν την πρόταση δεν επιθυμούν να δοθούν στους ευρωπαίους πολίτες τα ίδια δικαιώματα με τους κινέζους πολίτες."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, many of the European Union’s main economic and trading partners have, for some considerable time, been applying domestic rules requiring indication of origin for imported goods. In 2005, the European Commission proposed a regulation aimed at putting the European Union on an equal footing with these countries, requiring a certain number of manufactured goods imported into the European Union to include a denomination of origin. This regulation will help offset an imbalance suffered hitherto by European consumers who, compared to citizens of countries outside the EU, do not have the right to choose what they buy in the full knowledge of its provenance. A democratic right, which presupposes freedom of choice and, hence, the right of knowledge, is therefore compromised. The regulation makes up for a situation of inferiority for EU citizens and also proposes anew the legitimate right to reciprocity. It is a regulation requested by many consumers’ associations and supported by many business associations. Production in Europe will never be able to recover if our producers are not given the same guarantees as other countries in which a regulation on origin marking for products is already in force. European producers – who rightly have to comply with many obligations imposed by the European Union in order to guarantee product quality and safeguard consumers and who, in order to export, are obliged to identify their products with a mark of origin – are suffering from unfair competition from producers in third countries who can export their goods to Europe, concealing the provenance. Today, European small and medium-sized enterprises, in whose favour a resolution was approved during the last legislature on 5 February 2009 addressing the problems encountered in enabling them to internationalise, continue to encounter difficulties because they suffer from unfair competition from those non-EU producers that can export to Europe without an origin mark and European consumers are denied their right to an informed choice. In order for the free market to be just that, it must be based on fair competition and be built on clear, shared and applied rules. This is why the approval of this regulation will finally remove this democratic deficit and unfair competition still present in Europe, which damages consumers first and foremost. The regulation has been approved by the European Parliament’s Committee on International Trade with a large majority of 19 votes in favour and 3 votes against. The European Parliament has already expressed its support during the last legislature with a written declaration voted through with a full majority and, in the current legislature, with a vote on a resolution which obtained 529 votes in favour out of 593 votes cast. It is truly surprising that today, some fellow Members who signed the written declaration and voted in favour of the resolution in November 2009 have moved an amendment intended to reject the regulation. With great calmness, I feel I can say that those who are against the proposal do not wish to give European citizens the same rights as Chinese citizens."@en4
"Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, muchos de los principales socios económicos y comerciales de la Unión Europea han aplicado, durante bastante tiempo, normas domésticas que exigían la indicación del origen de los productos importados. En 2005, la Comisión Europea propuso un reglamento con el objeto de poner a la Unión Europea en igualdad de condiciones con estos países, exigiendo a un determinado número de productos manufacturados importados en la Unión Europea la inclusión de la denominación de origen. Este reglamento ayudará a compensar un desequilibrio que han sufrido hasta ahora los consumidores europeos que, a diferencia de los ciudadanos de los países ajenos a la UE, no tienen el derecho a elegir lo que compran conociendo todos los detalles de su procedencia. Así pues, se compromete un derecho democrático, que presupone la libertad de elección y, por tanto, el derecho a saber. El reglamento compensa una situación de inferioridad de los ciudadanos de la UE y también propone de nuevo el derecho legítimo a la reciprocidad. Se trata de un reglamento exigido por muchas asociaciones de consumidores y respaldado por muchas asociaciones de empresas. La producción en Europa nunca se podrá recuperar, si los productores no disfrutan de las mismas garantías que otros países en los que ya hay un reglamento sobre la marca de origen de los productos vigente. Los productores europeos —que, con acierto, tienen que cumplir con muchas obligaciones impuestas por la Unión Europea, a fin de garantizar la calidad del producto y salvaguardar a los consumidores que, para poder exportar, están obligados a identificar sus productos con una marca de origen— están sufriendo la competencia desleal de los productores de terceros países, que pueden exportar sus productos a Europa, ocultando su procedencia. En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas europeas, a cuyo favor se aprobó una resolución durante la última legislatura, el 5 de febrero de 2009, que abordaba los problemas existentes para su internacionalización, continúan encontrando dificultades, porque sufren la competencia desleal de los productores ajenos a la UE, que pueden exportar a Europa sin una marca de origen, y a los consumidores europeos se les niega su derecho a una elección informada. Para que el libre mercado pueda ser precisamente eso, se debe basar en una competencia justa y basarse en normas claras, compartidas y aplicadas. Esa es la razón por la que la aprobación de este reglamento acabará finalmente con este déficit democrático y con la competencia desleal que todavía existe en Europa, que perjudica primero y principalmente a los consumidores. El reglamento ha sido aprobado por la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo por una amplia mayoría de 19 votos a favor y tres en contra. El Parlamento Europeo ya ha expresado su apoyo durante la última legislatura, con una declaración por escrito aprobada por una amplísima mayoría y, en la legislatura actual, con una votación de una resolución que obtuvo 529 votos a favor de los 593 emitidos. Es realmente sorprenden que hoy, algunos diputados que firmaron la declaración por escrito y votaron a favor de la resolución en noviembre de 2009, hayan propuesto una enmienda destinada a rechazar el reglamento. Creo que puedo decir con total tranquilidad que quienes están en contra de la propuesta no desean conceder a los ciudadanos europeos los mismos derechos que los ciudadanos chinos."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid! Paljud Euroopa Liidu peamised majandus- ja kaubanduspartnerid kohaldavad juba ammu riiklikke õigusnorme, millega nõutakse imporditud toodete päritolu märkimist. Euroopa Komisjon esitas 2005. aastal ettepaneku võtta vastu määrus, mille eesmärk oli võrdsustada Euroopa Liit nende riikidega, nõudes, et teatud hulk Euroopa Liitu imporditud kaupadest kannaksid päritolumärki. See määrus aitab tasakaalustada senini valitsenud olukorda, kus Euroopa tarbijatel ei olnud võrreldes ELi-väliste riikide kodanikega õigust teha kauba ostmise otsus täiesti teadlikuna kauba päritolust. Seetõttu on ohustatud demokraatlik õigus, mis näeb ette valikuvabaduse ja sellest tulenevalt õiguse teadmisele. Määrusega heastatakse ELi kodanike kehvem olukord ja samuti nähakse uuesti ette seaduspärane õigus vastastikkuse põhimõttele. Seda määrust on soovinud paljud tarbijaühendused ja toetanud mitmed ettevõtjate liidud. Euroopa tootmissektor ei suuda iial kosuda, kui meie tootjatele ei anta samu tagatisi nagu teistes riikides, kus on juba olemas eeskirjad toodete päritolu märkimise kohta. Euroopa tootjad, kes peavad põhjendatult täitma paljusid Euroopa Liidu kehtestatud kohustusi, et tagada toote kvaliteet ja tarbijate ohutus, ning kes peavad eksportimiseks lisama oma toodetele päritolumärgi, kannatavad kõlvatu konkurentsi tõttu, mida põhjustavad kolmandate riikide tootjad, kes võivad eksportida oma kaupu Euroopasse nende päritolu varjates. Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle hüvanguks kiideti eelmisel ametiajal, 5. veebruaril 2009. aastal heaks resolutsioon, mis käsitles nende probleeme rahvusvahelistumisel, on endiselt raskuste ees, sest nad kannatavad kõlvatu konkurentsi tõttu, mida põhjustavad ELi-välised tootjad, kes võivad Euroopasse eksportida päritolumärgita tooteid, ning Euroopa tarbijatelt on võetud õigus teha teadlik valik. Et vaba turg oleks just nimelt vaba, peab see põhinema ausal konkurentsil ning tuginema selgetele ja ühistele eeskirjadele, mida ka kohaldatakse. Sellepärast kaotatakse kõnealuse määruse heakskiitmisega lõpuks see demokraatia puudujääk ja Euroopas ikka veel ette tulev kõlvatu konkurents, mis kahjustab ennekõike tarbijaid. Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjon kiitis määruse heaks suure enamusega – selle poolt anti 19 ja vastu 3 häält. Parlament väljendas oma toetust juba eelmisel ametiajal kirjaliku deklaratsiooniga, mis sai ülekaaluka enamuse heakskiidu, ja praegusel ametiajal, kui hääletas resolutsiooni, mille poolt anti 529 häält loetud 593st. On tõeliselt üllatav, et nüüd on mõned kirjaliku deklaratsiooni allkirjastanud ja 2009. aasta novembris resolutsiooni poolt hääletanud parlamendiliikmed otsustanud esitada muudatusettepaneku, mille eesmärk on määrus tagasi lükata. Ma võin täieliku hingerahuga öelda, et ettepaneku vastased ei soovi anda Euroopa kodanikele samu õigusi, nagu on Hiina kodanikel."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, monet Euroopan unionin tärkeimmät talous- ja kauppakumppanit ovat jo huomattavan pitkään soveltaneet kansallisia sääntöjä, jotka edellyttävät alkuperän merkitsemistä tuontitavaroihin. Vuonna 2005 Euroopan komissio ehdotti asetusta, jonka tavoitteena olisi saada Euroopan unioni tasavertaiseen asemaan näiden maiden kanssa vaatimalla, että tietyissä Euroopan unioniin tuotavissa teollisuustuotteissa olisi oltava alkuperämerkintä. Tämä asetus auttaa tasoittamaan eurooppalaisten kuluttajien tähänastista epätasapainoa, joka johtuu siitä, että heillä ei ole samanlaista oikeutta kuin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilla valita, mitä he ostavat, tietäen tuotteen alkuperän kokonaisuudessaan. Tämä vaarantaa demokraattisen oikeuden, joka edellyttää valinnanvapautta ja siten oikeutta tietoon. Asetuksella tasoitetaan EU:n kansalaisten alempiarvoista tilannetta ja ehdotetaan myös jälleen laillista oikeutta vastavuoroisuuteen. Monet kuluttajajärjestöt ovat vaatineet tätä asetusta, ja monet yrittäjäjärjestöt tukevat sitä. Euroopan tuotanto ei voi koskaan elpyä, jos tuottajamme eivät saa samoja takuita kuin muut maat, joissa on jo voimassa tuotteiden alkuperämerkintää koskeva säädös. Eurooppalaiset tuottajat – joiden on aivan perustellusti noudatettava monia Euroopan unionin säännöksiä tuotteiden laadun takaamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi ja jotka ovat velvollisia merkitsemään vientituotteisiinsa niiden alkuperän – kärsivät kolmansien maiden tuottajien epäreilusta kilpailusta, koska ne voivat viedä tavaroitaan Eurooppaan alkuperää paljastamatta. Viime vaalikaudella 5. helmikuuta 2009 hyväksyttiin eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten eduksi annettu päätöslauselma niiden kansainvälistymiseen liittyvistä ongelmista. Tällä hetkellä nämä yritykset kuitenkin kärsivät niiden EU:n ulkopuolisten tuottajien epäreilusta kilpailusta, jotka voivat viedä tuotteitaan unioniin ilman alkuperämerkintää. Eurooppalaisilta kuluttajilta evätään tällöin myös oikeus tietoiseen valintaan. Jotta vapaat markkinat olisivat juuri tällaiset, niiden on perustuttava reiluun kilpailuun ja selviin, yhteisiin sääntöihin, joita noudatetaan. Siksi tämän asetuksen hyväksyminen poistaa lopulta tämän demokratiavajeen ja Euroopassa yhä vallitsevan epäreilun kilpailun, joka vahingoittaa ensisijaisesti kuluttajia. Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta hyväksyi asetuksen suurella enemmistöllä: 19 äänesti puolesta ja 3 vastaan. Euroopan parlamentti on jo edellisen vaalikauden aikana ilmaissut tukensa kirjallisella kannanotolla, jonka puolesta enemmistö äänesti, ja nykyisen vaalikauden aikana äänestyksellä päätöslauselmasta, joka sai annetuista 593 äänestä 529 puoltavaa ääntä. On todella yllättävää, että nyt eräät kollegat, jotka ovat allekirjoittaneet kirjallisen kannanoton ja äänestäneet päätöslauselman puolesta marraskuussa 2009, ovat tehneet asetuksen hylkäämiseen tähtäävän tarkistuksen. Voin mielestäni tyynin mielin sanoa, että ehdotuksen vastustajat eivät halua antaa EU:n kansalaisille samoja oikeuksia kuin Kiinan kansalaisilla on."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nombre de grands partenaires économiques et commerciaux de l’Union européenne appliquent, de très longue date, des règles nationales imposant l’indication de l’origine des marchandises importées. En 2005, la Commission européenne a proposé un règlement visant à placer l’Union européenne sur un pied d’égalité avec ces pays, en imposant à un certain nombre de biens manufacturés importés dans l’Union européenne l’indication du pays d’origine. Ce règlement contribuera à remédier à une injustice subie jusqu’à présent par les consommateurs européens. Ceux-ci n’ont, par rapport aux citoyens de certains pays tiers, pas le droit de choisir ce qu’ils achètent en connaissant pleinement la provenance des produits. Un droit démocratique, qui présuppose la liberté de choix et, partant, le droit de savoir, se trouve de ce fait compromis. Le règlement remédie à une situation d’infériorité des citoyens de l’Union européenne et remet à plat le droit légitime à la réciprocité. Il s’agit d’un règlement demandé par de nombreuses associations de consommateurs. Il est soutenu par une multitude d’associations d’entreprises. La production européenne ne pourra jamais repartir si nos producteurs ne bénéficient pas des mêmes garanties que d’autres pays appliquant déjà une réglementation relative à l’indication de l’origine des produits. Les producteurs européens - qui doivent, à juste titre, observer un grand nombre d’obligations imposées par l’Union européenne afin de garantir la qualité du produit et de protéger les consommateurs et qui, pour exporter, sont obligés d’identifier leurs produits avec un marquage d’origine - souffrent de la concurrence déloyale de producteurs des pays tiers, qui peuvent exporter leurs marchandises vers l’Europe en dissimulant leur provenance. Aujourd’hui, les petites et moyennes entreprises européennes, en faveur desquelles une résolution a été approuvée au cours de la dernière législature le 5 février 2009, laquelle se penchait sur les problèmes rencontrés pour leur permettre de s’internationaliser, continuent de rencontrer des difficultés, car elles subissent la concurrence déloyale des producteurs extracommunautaires qui peuvent exporter vers l’Europe sans indication du pays d’origine. Les consommateurs européens sont pour leur part privés de leur droit de faire des choix éclairés. Le marché, pour être véritablement libre, doit se fonder sur une concurrence équitable et sur des règles claires, partagées et observées. C’est pourquoi l’adoption de ce règlement aura pour effet de supprimer ce déficit démocratique et cette concurrence déloyale, toujours présente en Europe, qui porte avant tout atteinte aux consommateurs. Le règlement a été approuvé par la commission du commerce international du Parlement européen à une large majorité, à savoir 19 voix pour et 3 voix contre. Le Parlement européen a déjà exprimé son soutien au cours de la dernière législature par l’intermédiaire d’une déclaration écrite adoptée à la majorité absolue et, dans le cadre de la législature en cours, par l’intermédiaire d’un vote sur une résolution qui a obtenu 529 voix pour sur 593 voix exprimées. Il est réellement surprenant de constater que certains collègues députés qui ont signé la déclaration écrite et voté en faveur de la résolution de novembre 2009 aient aujourd’hui déposé un amendement visant à rejeter le règlement. J’estime être en mesure de dire, très calmement, que ceux qui sont contre la proposition ne souhaitent pas donner aux citoyens européens les mêmes droits que les citoyens chinois."@fr8
". Tisztelt elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió fő gazdasági és kereskedelmi partnerei közül sokan már jó ideje olyan belföldi szabályokat alkalmaznak, amelyek megkövetelik az importált termékek származási országának jelölését. Az Európai Bizottság 2005-ben olyan rendeletre tett javaslatot, amely az Európai Unióban ezekkel az országokkal azonos feltételeket szabna, és megkövetelné az Európai Unióba behozott egyes termékek eredetmegjelölését. Ez a rendelet hozzá fog járulni ahhoz, hogy ellensúlyozza az európai fogyasztók által ez idáig tapasztalt visszás helyzetet, amelyben az EU-n kívüli országok polgáraival szemben nekik nincsen joguk a vásárolt termékek származási helyének teljes ismeretében dönteni a felől, hogy mit vásárolnak. Ezért sérül a választás szabadságát feltételező demokratikus jog, következésképpen a tudáshoz való jog. A rendelet javít az uniós polgárok alárendelt helyzetén, valamint újból javaslatot tesz a helyénvaló viszonossági jog bevezetésére. Olyan rendeletről van szó, amelyet számos fogyasztóvédelmi szervezet vél szükségesnek, és amelyet számos vállalkozói szervezet támogat. Soha nem lesz képes fellendülni az európai termelés, ha a termelőink nem kapnak ugyanolyan garanciákat, mint azok az országok, ahol már hatályba lépett egy termékek eredetmegjelöléséről szóló rendelet. Az európai termelők – akiknek a termékminőség garantálása és a fogyasztók védelme érdekében nagyon helyesen eleget kell tenniük az Európai Unió által rájuk rótt számos kötelezettségnek, és akik ha exportálni akarnak, kötelesek a termékeiket eredetmegjelöléssel ellátni – tisztességtelen versenyhátrányt szenvednek a harmadik országbeli termelőkkel szemben, akik az eredet eltitkolásával exportálhatják áruikat Európába. Az európai kis- és középvállalkozások – akiknek az érdekében a legutóbbi, 2009. február 5-i jogalkotás alkalmával elfogadásra került egy rendelet, amely a nemzetközivé válásuk lehetővé tétele során felmerülő problémákkal foglalkozott – ma továbbra is nehézségekkel küzdenek, mert tisztességtelen versenyhátrányt szenvednek azokkal az EU-n kívüli termelőkkel szemben, akik eredetmegjelölés nélkül exportálhatnak Európába, és az európai fogyasztóktól megtagadják a tudatos választás jogát. Ahhoz, hogy a szabadpiac valóban szabad legyen, tisztességes versenyen kell alapulnia, továbbá világos, közös és alkalmazott szabályokra kell épülnie. A rendelet elfogadása tehát végre megszünteti ezt az Európában még mindig tapasztalható demokratikus hiányosságot és tisztességtelen versenyt, amely elsősorban a fogyasztóknak okoz kárt. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága nagy többséggel – 19:3 szavazati aránnyal – elfogadta a rendeletet. Az Európai Parlament már a legutóbbi jogalkotás alkalmával is kifejezte támogatását, amikor az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot döntő többséggel megszavazta, a jelenlegi jogalkotás során pedig az 593 leadott szavazatból 529 támogatta a rendeletet. Valóban meglepő, hogy a mai napon egyes képviselőtársaim, akik aláírták az írásbeli nyilatkozatot és 2009 novemberében a rendelet mellett szavaztak, a rendelet elvetéséről szóló módosítást terjesztettek elő. Úgy gondolom, teljes nyugalommal kijelenthetem, hogy azok, akik a javaslat ellen vannak, az európai polgárok számára nem akarnak a kínai polgárokkal egyenlő jogokat biztosítani."@hu11
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, daugybė Europos Sąjungos pagrindinių ekonomikos ir prekybos partnerių jau gana ilgą laiką taiko vietos taisykles, kuriose reikalaujama nurodyti importuojamų prekių kilmės nuorodą. 2005 m. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo siekiama Europos Sąjungai taikyti tokias pačias sąlygas kaip ir šioms šalims, reikalaujant ant tam tikrų į Europos Sąjungą importuojamų prekių nurodyti kilmės šalį. Šiuo reglamentu bus galima kompensuoti Europos Sąjungos vartotojų, kurie, palyginti su kitais ne ES šalių piliečiais, neturi teisės pasirinkti, ką pirkti, žinodami prekių kilmę, iki šiol patirtą disbalansą. Taigi kyla pavojus demokratinei teisei, kuri yra pasirinkimo laisvės, taigi ir teisės žinoti, prielaida. Reglamentu nustatoma paprastesnė padėtis ES piliečiams ir iš naujo siūloma teisėta abipusiškumo teisė. Šio reglamento prašė daugybė vartotojų asociacijų, jam pritarė daugybė verslo asociacijų. Gamyba Europoje niekada nebus atgaivinta, jeigu mūsų gamintojams nebus suteiktos tokios pačios garantijos kaip kitose šalyse, kuriose jau nustatytas reguliavimas dėl prekių kilmės žymėjimo. Europos Sąjungos gamintojai – kurie, teisinga, kad turi laikytis daugybės Europos Sąjungos nustatytų įsipareigojimų, siekiant užtikrinti prekės kokybę ir apsaugoti vartotojus, ir, norėdami jas eksportuoti, turi nustatyti savo prekių kilmės ženklą – jaučia nesąžiningą konkurenciją iš trečiųjų šalių gamintojų, kurie gali eksportuoti savo prekes į Europą, nuslėpdami jų kilmę. Šiuo metu mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurių labui 2009 m. vasario 5 d. per paskutinę teisės aktų priėmimo procedūrą buvo priimta rezoliucija, kuria sprendžiamos kilusios problemos dėl jų internacionalizavimo, ir toliau kyla sunkumų dėl nesąžiningos konkurencijos su ne ES šalių gamintojais, kurie gali eksportuoti savo prekes į Europą be kilmės ženklo, o Europos Sąjungos vartotojams nesuteikiama teisė į pagrįstą pasirinkimą. Kad laisvoji rinka būtų būtent tokia, ji turi būti pagrįsta sąžininga konkurencija ir sukurta aiškių, bendrų ir taikomų taisyklių pagrindu. Būtent todėl, patvirtinus šį reglamentą, pagaliau būtų panaikintas šis vis dar Europoje pastebimas demokratijos trūkumas ir nesąžininga konkurencija, kuri pirmiausia žalinga vartotojams. Europos Parlamento Tarptautinės prekybos komitetas didele balsų dauguma – 19 balsų už ir 3 balsais prieš – pritarė reglamentui. Europos Parlamentas jau išreiškė savo paramą per pastarąjį teisės aktų priėmimą rašytiniu pareiškimu, už kurį balsavo absoliuti dauguma, ir per dabartinį teisės aktų priėmimą, balsuodamas dėl rezoliucijos, už kurią surinkti 529 balsai už iš 593 galiojančių balsų. Tikrai stebina tai, kad šiandien kai kurie rašytinį pareiškimą pasirašę ir 2009 m. lapkričio mėn. už rezoliuciją balsavę kolegos nariai skatino priimti pakeitimą, kuriuo siekiama atmesti reglamentą. Labai ramiai galiu pasakyti, kad tie, kurie nepritaria pasiūlymui, nenori suteikti Europos Sąjungos piliečiams tokių pačių teisių kaip Kinijos piliečiams."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi! Daudzas no Eiropas Savienības ekonomikas un tirdzniecības partnervalstīm jau ilgāku laiku piemēro noteikumus, kas prasa norādīt ievesto preču izcelsmi. Eiropas Komisija 2005. gadā ierosināja regulu ar mērķi nodrošināt līdzvērtīgu stāvokli ar minētajām valstīm, pieprasot, lai uz konkrētiem gataviem izstrādājumiem, kurus ieved Eiropas Savienībā, būtu izcelsmes valsts norāde. Šī regula palīdzēs novērst nevienādo attieksmi, kuru līdz šim ir izjutuši Eiropas patērētāji, jo pretstatā to valstu pilsoņiem, kas atrodas ārpus ES, viņiem nav tiesību izvēlēties vajadzīgās preces, pilnībā zinot to izcelsmi. Demokrātiskās tiesības, kas paredz izvēles brīvību un tiesības uz informāciju, tiek tāpēc pārkāptas. Regula novērš ES pilsoņu nevienlīdzīgo stāvokli un no jauna piedāvā tiem likumīgas tiesības uz savstarpēju sadarbību. Šo regulu ir pieprasījušas daudzas patērētāju asociācijas un atbalstījušas daudzas uzņēmēju asociācijas. Ražošana Eiropā nespēs atgūties, ja mūsu ražotājiem netiks piešķirtas tādas pašas garantijas, kādas ražotājiem ir citās valstīs, kurās noteikumi par ražojumu izcelsmes marķēšanu ir jau stājušies spēkā. Eiropas ražotāji — kam ir pamatoti jāievēro daudzi noteikumi, kurus pieprasa Eiropas Savienība, lai garantētu labu ražojumu kvalitāti un aizsargātu patērētājus, un kam, lai eksportētu savu produkciju, ir jāpievieno tai izcelsmes marķējums — cieš no trešo valstu ražotāju negodīgās konkurences, jo tie var eksportēt savas preces uz Eiropu, nenorādot to izcelsmi. Šodien Eiropas mazie un vidējie uzņēmumi, kuru labā 2009. gada 5. februārī iepriekšējā likumdošanas pilnvaru laikā tika apstiprināta rezolūcija, kas risināja viņu problēmas starptautiskajos tirgos, vēl arvien sastopas ar grūtībām, jo viņi cieš no to ražotāju negodīgās konkurences, kuri atrodas aiz ES robežām un kuri var eksportēt savas preces uz Eiropu bez izcelsmes marķējuma, tādējādi liedzot Eiropas patērētājiem tiesības uz apzinātu izvēli. Lai brīvajā tirgū būtu taisnīga attieksme, tam jāpamatojas uz godīgu konkurenci un skaidriem, kopīgiem un piemērotiem noteikumiem. Tāpēc šīs regulas apstiprināšana beidzot novērsīs demokrātijas trūkumu un negodīgu konkurenci, kas vēl arvien pastāv Eiropā, kaitējot galvenokārt patērētājiem. Regula tika apstiprināta Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejā ar lielu balsu vairākumu — ar 19 balsīm „par” un 3 balsīm „pret”. Eiropas Parlaments jau ir izteicis savu atbalstu iepriekšējā likumdošanas pilnvaru laikā rakstiskā paziņojumā, par ko nobalsoja lielais vairākums, kā arī pašreizējo likumdošanas pilnvaru laikā, balsojot par rezolūciju, kas ieguva 529 balsis „par” no 593 nodotajām balsīm. Pārsteidzoši ir tas, ka šodien daži kolēģi, kas parakstīja rakstisko deklarāciju un 2009. gada novembrī balsoja „par” šo rezolūciju, ir ierosinājuši grozījumu nolūkā to noraidīt. Es ar mierīgu sirdi varu teikt, ka tie, kas ir pret šo ierosinājumu, nevēlas piešķirt Eiropas pilsoņiem tādas pašas tiesības, kādas ir Ķīnas pilsoņiem."@lv13
"Signora Presidente, signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, in molti dei paesi maggiori partner economici e commerciali dell'Unione europea vige da molto tempo un regolamento interno che impone ai manufatti importati sul loro territorio di essere dotati di una denominazione di origine. Nel 2005 la Commissione europea ha presentato un regolamento teso a mettere l'Unione europea in condizione di parità rispetto a questi paesi, esigendo che un certo numero di manufatti importati nel territorio dell'Unione europea siano provvisti di denominazione d'origine. Questo regolamento va a sanare una condizione di disparità finora subita dai consumatori europei che, rispetto ai cittadini dei paesi extra UE, non hanno il diritto di scegliere, con piena conoscenza della provenienza di ciò che acquistano. È perciò leso un diritto della democrazia, che presuppone la libertà di scelta, che a sua volta, per essere esercitata, presuppone il diritto alla conoscenza. Il regolamento sana una situazione di inferiorità dei cittadini europei e ripropone anche il legittimo diritto alla reciprocità; si tratta di un regolamento richiesto da molte associazioni di consumatori e condiviso da molte associazioni di imprese. Il sistema produttivo europeo non potrà mai avviarsi alla ripresa se i nostri produttori non saranno messi nelle stesse condizioni di garanzia degli altri paesi nei quali già vige un regolamento relativo all'indicazione d'origine dei prodotti. Il produttori europei – che giustamente devono adempiere a molti obblighi imposti dall'Unione europea per garantire la qualità dei prodotti a salvaguardia dei consumatori e che, per esportare, sono obbligati a identificare con un marchio d'origine la loro produzione – subiscono oggi una concorrenza sleale da parte dei produttori di paesi terzi che possono esportare in Europa le loro merci, nascondendone di fatto la provenienza. La piccola e media impresa europea, a favore della quale nella scorsa legislatura – il 5 febbraio 2009 – si è votato una risoluzione riguardante i problemi incontrati per potersi internazionalizzare, oggi continua ad incontrare difficoltà perché subisce una concorrenza sleale da parte di quei produttori extra UE che possono esportare in Europa senza il marchio di origine e i consumatori europei sono privati del loro diritto ad una scelta informata. Il libero mercato, per essere veramente tale, deve basarsi su una concorrenza corretta ed essere dotato di regole chiare, condivise e applicate. Ecco perché con l'approvazione del regolamento si sanerà finalmente quel di democrazia e di concorrenza leale tuttora esistente in Europa, soprattutto a danno dei consumatori. Il regolamento è stato approvato dalla commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo a grande maggioranza: 19 voti a favore e 3 contrari. Il Parlamento europeo si era già espresso a favore nella scorsa legislatura con una dichiarazione scritta votata a piena maggioranza e, nella presente legislatura, con una votazione su risoluzione che ha ottenuto 529 voti favorevoli su 593 votanti. È davvero sorprendente che oggi alcuni deputati che avevo sottoscritto la dichiarazione scritta e votato a favore della risoluzione del novembre 2009, abbiano presentato un emendamento teso a respingere il regolamento. Con molta serenità mi sento di affermare che chi si esprimerà contro la proposta non vorrà dare ai cittadini europei lo stesso diritto dei cittadini cinesi."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, veel van de belangrijkste economische en handelspartners van de Europese Unie kennen al enige tijd nationale regelgeving waarmee de aanduiding van het land van oorsprong van geïmporteerde goederen verplicht wordt gesteld. In 2005 heeft de Commissie een verordening voorgesteld om de Europese Unie met die landen op gelijke voet te brengen door de aanduiding van het land van oorsprong verplicht te stellen voor bepaalde uit derde landen geïmporteerde producten. Deze verordening zal eraan bijdragen dat de ongelijke situatie die tot nu toe gold voor de Europese consumenten, wordt rechtgetrokken. Zij beschikken, in tegenstelling tot burgers uit derde landen, niet over het recht om volledig op de hoogte te zijn van de herkomst van de producten die ze kopen. Hier is dus sprake van inbreuk op een democratisch recht dat vrijheid van keuze en het recht op kennis impliceert. De verordening maakt de achtergestelde situatie van de Europese burgers ongedaan en wil daarnaast het legitieme recht op wederkerigheid herinvoeren. Veel consumentenorganisaties hebben om deze verordening gevraagd, terwijl veel ondernemersorganisaties deze steunen. De Europese productie zal zich nooit kunnen herstellen als onze producenten niet dezelfde garanties krijgen die in andere landen gelden, waar al regelgeving bestaat op het gebied van de oorsprongsaanduiding van producten. De Europese producenten – die geheel terecht moeten voldoen aan vele vereisten de die Europese Unie hun oplegt om de kwaliteit van de producten te kunnen garanderen ter bescherming van de consumenten en die, om te mogen exporteren, een oorsprongsaanduiding op hun producten moeten aanbrengen – hebben nu te maken met de oneerlijke concurrentie van producenten uit derde landen die hun producten naar Europa kunnen exporteren, terwijl ze de herkomst ervan verdonkeremanen. Op 5 februari 2009, tijdens de vorige zittingsperiode, is een resolutie aangenomen waarin met het oog op de internationalisering van Europese kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) werd ingegaan op de problemen waarmee zij in dat verband te maken hadden. Op dit moment ondervinden KMO’s echter nog steeds problemen van de oneerlijke concurrentie van producenten uit derde landen die hun producten zonder oorsprongsaanduiding naar Europa kunnen exporteren, waarbij de Europese consumenten het recht om geïnformeerde keuzen te kunnen maken, wordt ontnomen. Een echt vrije markt dient gebaseerd te zijn op eerlijke concurrentie en duidelijke regels die door iedereen gedeeld en toegepast worden. Daarom zal de aanneming van deze verordening ons eindelijk ontdoen van deze democratische tekortkoming en van de oneerlijke concurrentie die nog steeds in Europa voorkomt en die vooral ten koste gaat van de consumenten. De Commissie internationale handel van het Europees Parlement heeft de verordening met een grote meerderheid goedgekeurd, met negentien stemmen vóór en drie tegen. Het Parlement heeft hier tijdens de vorige zittingsperiode al zijn steun voor uitgesproken middels een schriftelijke verklaring die een absolute meerderheid achter zich kreeg, en tijdens de huidige zittingsperiode middels een resolutie die met 529 van de 593 stemmen werd aangenomen. Het verbaast mij zeer dat enkele leden die de schriftelijke verklaring hebben ondertekend en die vóór de resolutie van november 2009 hebben gestemd, vandaag een amendement hebben ingediend om de verordening te verwerpen. Ik vind dat ik rustig kan zeggen dat degenen die vandaag tegen het voorstel stemmen, niet willen dat de Europese burgers dezelfde rechten krijgen als de Chinese burgers."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Wielu ważnych partnerów gospodarczych i handlowych Unii Europejskiej od dłuższego czasu stosuje krajowe przepisy nakładające wymóg oznaczania pochodzenia przywożonych towarów. W 2005 roku Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie, którego celem było wprowadzenie równych reguł gry między Unią Europejską a tymi krajami, a które nakładało obowiązek, aby określone towary przywożone do Unii Europejskiej zawierały oznaczenie pochodzenia. Rozporządzenie pomoże zniwelować nierówne traktowanie konsumentów europejskich, którzy w porównaniu z obywatelami krajów spoza UE byli pozbawieni prawa wyboru na podstawie znajomości pochodzenia towarów podczas dokonywania zakupu. Naruszone zostało zatem demokratyczne prawo, które zakłada swobodę wyboru, a zatem prawo do wiedzy. Rozporządzenie rekompensuje niższość obywateli UE i zawiera propozycję ponownego wprowadzenia słusznego prawa do wzajemności. Takiego rozporządzenia domaga się wiele organizacji konsumentów, popiera je również wiele organizacji przedsiębiorców. Produkcja w Europie nigdy nie będzie w stanie odrobić strat, jeżeli producenci nie otrzymają takich samych gwarancji jak inne kraje, w których przepisy dotyczące oznaczania pochodzenia produktów już obowiązują. Producenci europejscy, którzy słusznie muszą dostosowywać się do wielu wymogów nałożonych przez Unię Europejską, aby gwarantować jakość produktów i chronić konsumentów, oraz którzy – aby eksportować – mają obowiązek umieszczać na produktach oznaczenie pochodzenia, doświadczają nieuczciwej konkurencji ze strony producentów w państwach trzecich, którzy mogą wywozić towary do Europy bez koniczności ujawnienia pochodzenia. Dzisiaj europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa, na rzecz których podczas poprzedniej kadencji, w dniu 5 lutego 2009 roku przyjęto rezolucję dotyczącą problemów z prowadzeniem działalności na skalę międzynarodową, nadal napotykają trudności, ponieważ doświadczają nieuczciwej konkurencji ze strony pozaunijnych producentów, którzy mogą wywozić do Europy towary bez oznaczenia pochodzenia, zaś konsumentom europejskim odmawia się prawa do świadomego wyboru. Aby wolny rynek mógł być wolny, musi opierać się na uczciwej konkurencji oraz jasnych, wspólnych i stosowanych zasadach. Dlatego przyjęcie rozporządzenia wreszcie wypełni ten deficyt demokracji i doprowadzi do eliminacji nieuczciwej konkurencji wciąż występującej w Europie, która szkodzi przede wszystkim konsumentom. Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego zatwierdziła rozporządzenie znaczną większością 19 głosów wobec 3 głosów przeciw. Podczas poprzedniej kadencji Parlament wyraził już swoje poparcie w postaci pisemnego oświadczenia przyjętego całkowitą większością, zaś podczas obecnej kadencji – w postaci głosowania nad rezolucją, która uzyskała 529 głosów za spośród 593 oddanych głosów. Prawdziwie zdumiewa fakt, że dziś niektórzy koledzy, którzy podpisali pisemne oświadczenie i głosowali za przyjęciem rezolucji w listopadzie 2009 roku, przygotowali poprawkę, której celem jest odrzucenie rozporządzenia. Uważam, że z całym spokojem mogę stwierdzić, iż osoby, które są przeciwne wnioskowi, nie chcą dać obywatelom europejskim takich samych praw jak obywatelom chińskim."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, muitos dos países que constituem os principais parceiros económicos e comerciais da União Europeia aplicam, há já bastante tempo, normas internas que exigem que as mercadorias importadas sejam portadoras de uma denominação de origem. Em 2005, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de regulamento tendente a pôr a União Europeia em pé de igualdade com esses países, exigindo que alguns bens manufacturados importados para a União Europeia incluam uma denominação de origem. Esse regulamento ajudará a corrigir uma situação de desequilíbrio que tem prejudicado os consumidores europeus, que, ao contrário dos cidadãos de países não comunitários, não têm o direito de escolher o que compram com pleno conhecimento da sua proveniência. Está, pois, em causa um direito democrático, que pressupõe liberdade de escolha, na base da qual está o direito ao conhecimento. O regulamento acaba com uma situação de inferioridade para os cidadãos da UE ao propor também de novo o direito legítimo à reciprocidade. Trata-se de um regulamento exigido por muitas associações de consumidores e apoiado por muitas associações empresariais. O sistema produtivo europeu não conseguirá nunca recuperar se aos nossos produtores não forem dadas as mesmas condições de garantia que são dadas noutros países em que está já em vigor legislação relativa à indicação do país de origem dos produtos. Os produtores europeus - que justamente têm de preencher muitos requisitos impostos pela União Europeia com vista a garantir a qualidade dos produtos e a protecção dos consumidores, e que, para exportarem, são obrigados a identificar os seus produtos com uma marca de origem - estão a ser vítimas de uma concorrência desleal por parte de produtores de países terceiros que podem exportar as suas mercadorias para a Europa ocultando a sua proveniência. Actualmente, as pequenas e médias empresas europeias, a favor das quais foi aprovada uma resolução na passada legislatura, em 5 de Fevereiro de 2009, relativa aos problemas que encontram quando pretendem internacionalizar-se, continuam a ver-se confrontados com dificuldades decorrentes da concorrência desleal por parte dos produtores não europeus que podem exportar para a Europa sem uma marcação de origem, e aos consumidores europeus é negado o direito a uma escolha informada. Para que o livre mercado o seja inteiramente, deve basear-se numa concorrência justa e assentar em regras claras, partilhadas e aplicadas. É por isso que a aprovação deste regulamento irá, finalmente, sanar o défice de democracia e de leal concorrência ainda presente na Europa, e que prejudica, sobretudo, os consumidores. O regulamento foi aprovado pela Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu pela larga maioria de dezanove votos a favor e apenas três votos contra. O Parlamento Europeu já exprimiu o seu apoio na passada legislatura mediante uma declaração escrita aprovada por ampla maioria e, na presente legislatura, com a votação de uma resolução que obteve 529 votos a favor num total de 593 votantes. É, de facto, surpreendente que alguns deputados que tinham subscrito a declaração escrita e votado a favor da resolução em Novembro de 2009 tenham hoje apresentado uma alteração tendente à rejeição do regulamento. Com muita serenidade, julgo poder dizer que aqueles que se manifestarem contra a proposta não querem dar aos cidadãos europeus os mesmos direitos que têm os cidadãos chineses."@pt17
"Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor, mulți dintre principalii parteneri economici și comerciali ai Uniunii Europene aplică de ceva timp norme interne care impun indicarea originii produselor importate. În 2005, Comisia Europeană a propus un regulament care vizează punerea Uniunii Europene pe picior de egalitate cu aceste țări, solicitând ca un anumit număr de produse importate în Uniunea Europeană să includă o denumire de origine. Acest regulament va ajuta la compensarea unui dezechilibru suferit până în prezent de consumatorii europeni care, în comparație cu cetățeni din țări din afara UE, nu au dreptul de a alege ceea ce cumpără cunoscând proveniența produselor. Un drept democratic, care presupune libertatea de alegere și, prin urmare, dreptul de cunoaștere, este, prin urmare, compromis. Regulamentul redresează o situație de inferioritate pentru cetățenii UE și propune, de asemenea, din nou, dreptul legitim la reciprocitate. Este un regulament solicitat de multe asociații de consumatori și susținut de multe asociații de afaceri. Producția în Europa nu va fi niciodată în măsură să se redreseze dacă producătorilor noștri nu li se oferă aceleași garanții ca în alte țări în care se aplică deja un regulament privind marcarea originii produselor. Producătorii europeni – care pe bună dreptate trebuie să respecte numeroase obligații impuse de Uniunea Europeană pentru a garanta calitatea produselor și a-i proteja pe consumatori și care, pentru a exporta, sunt obligați să își identifice produsele cu o marcă de origine – sunt prejudiciați de o concurență neloială din partea producătorilor din țări terțe care își pot exporta produsele în Europa fără să specifice proveniența. Astăzi, întreprinderile mici și mijlocii din Europa, în favoarea cărora a fost aprobată, în timpul legislaturii anterioare, la 5 februarie 2009, o rezoluție care abordează problemele întâmpinate de acestea în încercarea de a se internaționaliza, continuă să întâmpine dificultăți, suferind prejudicii cauzate de o concurență neloială din partea producătorilor din țări terțe care pot exporta în Europa fără o marcă de origine, iar consumatorii europeni sunt privați de dreptul la o alegere în cunoștință de cauză. Pentru ca piața liberă să fie cu adevărat liberă, trebuie să se bazeze pe o concurență loială și să aibă norme clare, comune și aplicate. Acesta este motivul pentru care acest regulament va înlătura, în cele din urmă, deficitul democratic și concurența neloială prezente încă în Europa, care dăunează în primul rând și cel mai mult consumatorilor. Regulamentul a fost aprobat de Comisia pentru comerț internațional a Parlamentului European cu o largă majoritate de 19 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Parlamentul European și-a exprimat deja sprijinul în legislatura anterioară, printr-o declarație scrisă votată cu o majoritate deplină și, în actuala legislatură, printr-un vot privind o rezoluție care a obținut 529 de voturi pentru din 593 de voturi exprimate. Este cu adevărat surprinzător că astăzi unii colegi deputați în Parlamentul European care au semnat declarația scrisă și au votat în favoarea rezoluției în noiembrie 2009 au prezentat un amendament menit să respingă regulamentul. Cu mult calm, simt că pot spune că cei care sunt împotriva propunerii nu doresc să ofere cetățenilor europeni aceleași drepturi ca și cetățenilor chinezi."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, mnohí hlavní hospodárski a obchodní partneri Európskej únie už pomerne dlho uplatňujú domáce pravidlá, ktoré vyžadujú označovanie pôvodu dovážaného tovaru. V roku 2005 Európska komisia navrhla nariadenie, ktorého cieľom bolo zrovnoprávnenie Európskej únie s týmito krajinami prostredníctvom požiadavky, aby určité tovary dovážané do Európskej únie obsahovali označenie pôvodu. Toto nariadenie pomôže odstrániť nerovnováhu, na ktorú dosiaľ doplácali európski spotrebitelia, ktorí v porovnaní s občanmi krajín mimo EÚ nemali právo rozhodovať o svojom nákupe s úplnými informáciami o krajine pôvodu. Je ohrozené demokratické právo, ktorého predpokladom je slobodná voľba, a teda aj právo na informácie. Toto nariadenie koriguje stav, v ktorom sa občania EÚ nachádzajú v podriadenom postavení, a taktiež znovu navrhuje legitímne právo na reciprocitu. Ide o nariadenie, ktoré požadovali mnohé združenia spotrebiteľov a ktoré má podporu mnohých obchodných združení. Európska výroba nikdy nebude schopná obnovy, ak našim výrobcom neposkytneme rovnaké záruky, aké platia v iných krajinách, kde je už nariadenie o označovaní pôvodu výrobkov v platnosti. Európski výrobcovia – ktorí musia náležite dodržiavať mnohé povinnosti zavedené Európskou úniou s cieľom zaručiť kvalitu výrobkov a chrániť spotrebiteľov a ktorí sú pri vývoze výrobkov povinní uvádzať označenie ich pôvodu – sú v nevýhode vzhľadom na nespravodlivú hospodársku súťaž zo strany výrobcov v tretích krajinách, ktorí môžu svoje tovary do Európy vyvážať bez uvedenia pôvodu. Európske malé a stredné podniky, v prospech ktorých bolo počas posledného funkčného obdobia 5. februára 2009 schválené uznesenie, ktoré rieši problémy, s ktorými sa stretávajú pri svojej snahe o internacionalizáciu, v súčasnosti naďalej narážajú na problémy, pretože ich poškodzuje nespravodlivá hospodárska súťaž zo strany tých výrobcov z krajín mimo EÚ, ktorí môžu svoje výrobky do Európy vyvážať bez označenia pôvodu. Európskym spotrebiteľom je odopreté právo na uskutočnenie informovaného výberu. Aby bol voľný trh práve takým, musí byť založený na spravodlivej hospodárskej súťaži a musí vychádzať z jasných spoločných pravidiel, ktoré sa uplatňujú. Schválenie tohto nariadenia preto konečne odstráni tento demokratický deficit a nespravodlivú hospodársku súťaž, ktorá sa v Európe ešte stále vyskytuje a poškodzuje v prvom rade spotrebiteľov. Toto nariadenie schválil Výbor Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod veľkou väčšinou 19 hlasov. Proti boli 3 členovia výboru. Európsky parlament vyjadril svoju podporu už počas uplynulého funkčného obdobia prostredníctvom písomného vyhlásenia, ktoré bolo schválené úplnou väčšinou, a počas súčasného funkčného obdobia, pričom pri hlasovaní o uznesení bolo z 593 odovzdaných hlasov 529 hlasov za. Je skutočne prekvapivé, že niektorí kolegovia poslanci, ktorí podpísali písomné vyhlásenie a v novembri 2009 hlasovali za uznesenie, teraz predkladajú pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorého cieľom je zamietnutie nariadenia. Mám pocit, že môžem úplne pokojne povedať, že tí, čo sú proti tomuto návrhu, nechcú európskym občanom dopriať rovnaké práva, aké majú čínski občania."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, mnogi najpomembnejši gospodarski in trgovinski partnerji Evropske unije že nekaj časa upoštevajo notranje predpise, ki zahtevajo navedbo porekla za uvoženo blago. Leta 2005 je Evropska komisija predlagala uredbo, ki bi Evropsko unijo postavila v enakovreden položaj s temi državami, z zahtevo, da določeno število proizvedenega blaga, ki se uvozi v Evropsko unijo, vsebuje navedbo porekla. Uredba bo pomagala izravnati neravnovesje, ki so ga do zdaj občutili evropski potrošniki, ki se v primerjavi z državljani iz držav zunaj EU nimajo pravice odločati, kaj bodo kupili, na podlagi popolnih podatkov o poreklu. Demokratična pravica, ki predpostavlja svobodno izbiro in s tem pravico do obveščenosti, je tako ogrožena. Uredba odpravlja podrejen položaj državljanov EU in vsebuje nov predlog glede legitimne pravice do vzajemnosti. Gre za uredbo, ki so jo zahtevala mnoga združenja potrošnikov in ki jo podpirajo mnoga poslovna združenja. Proizvodnja v Evropi nikoli ne bo mogla okrevati, če naši proizvajalci ne bodo dobili istih jamstev kot druge države, v katerih uredba o navedbi porekla za izdelke že velja. Evropski proizvajalci – ki morajo povsem upravičeno izpolnjevati mnoge obveznosti, ki jim jih nalaga Evropska unija, da bi zajamčili kakovost izdelkov in zaščitili potrošnike, in ki morajo izdelke za izvoz opremiti z oznako porekla – trpijo zaradi nelojalne konkurence proizvajalcev iz tretjih držav, ki lahko izvažajo svojo blago v Evropo in skrijejo njegovo poreklo. Danes se mala in srednje velika evropska podjetja, v korist katerih je bila v prejšnjem zakonodajnem obdobju z dne 5. februarja 2009 sprejeta resolucija, ki obravnava težave, s katerimi se srečujejo, tako da jim omogoča internacionalizacijo, še naprej srečujejo s težavami, ker trpijo zaradi nelojalne konkurence tistih proizvajalcev zunaj EU, ki lahko izvažajo v Evropo brez oznake porekla, evropskim državljanom pa je odvzeta pravica do ozaveščene izbire. Da bi prosti trg bil prav to, mora temeljiti na lojalni konkurenci in biti zgrajen na jasnih, skupnih in veljavnih pravilih. Zato bo odobritev te uredbe končno odpravila ta demokratični primanjkljaj in nelojalno konkurenco, še vedno prisotno v Evropi, ki najbolj in v prvi vrsti škoduje prav potrošnikom. Uredbo je z veliko večino 19 glasov za in 3 glasovi proti odobril Odbor za mednarodno trgovino Evropskega parlamenta. Evropski parlament je v prejšnjem zakonodajnem obdobju že izrazil svojo podporo s pisno deklaracijo, izglasovano z veliko večino, in v sedanjem zakonodajnem obdobju z glasovanjem o resoluciji, ki je od 593 oddanih glasov v podporo prejela 529 glasov. Res je presenetljivo, da so nekateri poslanci, ki so podpisali pisno deklaracijo in novembra 2009 glasovali za resolucijo, zdaj podali predlog spremembe, ki zavrača uredbo. Popolnoma mirno lahko rečem, da tisti, ki so proti predlogu, evropskim državljanom ne želijo dati istih pravic kot kitajskim državljanom."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Många av EU:s viktigaste ekonomiska partner och handelspartner har under lång tid tillämpat inhemska bestämmelser genom vilka man har krävt angivande av ursprungsland för importerade produkter. År 2005 lade kommissionen fram ett förslag till förordning som syftade till att jämställa EU med dessa länder, med ett krav på att ett visst antal färdiga varor som importeras till EU ska vara ursprungsmärkta. Denna förordning kommer att bidra till att få bort en obalans som EU:s konsumenter tidigare har drabbats av då de, i jämförelse med medborgare i länder utanför EU, inte har haft rätten att välja vilka produkter de ska köpa i full vetskap om deras ursprung. En demokratisk rättighet som förutsätter valfrihet och därmed rätten till information åsidosattes därför. Genom förordningen åtgärdas en negativ situation för EU-medborgarna och man föreslår på nytt den legitima rätten till ömsesidighet. Förordningen har efterfrågats av många konsumentföreningar och stötts av många näringslivsorganisationer. Produktionen i EU kommer aldrig att återhämta sig om våra producenter inte får samma garantier som andra länder i vilka en förordning om ursprungsmärkning för produkter redan tillämpas. Producenterna i EU – som ska följa många bestämmelser som har införts av EU för att garantera produktkvaliteten och skydda konsumenterna och som, för att kunna exportera, är skyldiga att identifiera sina produkter med ursprungsmärkning – drabbas av orättvis konkurrens från producenter i tredjeländer som kan exportera sina varor till EU utan att ange härkomsten. I dag fortsätter de små och medelstora företagen, till stöd för vilka en resolution antogs under den förra mandatperioden den 5 februari 2009 som tog upp deras problem i samband med internationella kontakter, att stöta på svårigheter på grund av att de drabbas av orättvis konkurrens från de producenter från tredjeländer som kan exportera till EU utan att ursprungsmärka sina varor, vilket innebär att konsumenterna i EU förvägras sin rätt till information i samband med köp. För att den fria marknaden ska vara just fri måste den grundas på rättvis konkurrens och utvecklas genom tydliga, gemensamma och tillämpade regler. Det är därför antagandet av denna förordning till sist kommer att avlägsna detta demokratiska underskott och den orättvisa konkurrens som fortfarande finns i EU och som främst är till skada för konsumenterna. Förordningen har godkänts av Europaparlamentets utskott för internationell handel med stor majoritet, dvs. 19 röster för och tre emot. Europaparlamentet har redan uttryckt sitt stöd under förra mandatperioden med en skriftlig förklaring som röstades igenom med fullständig majoritet och, under den innevarande mandatperioden, med en omröstning om en resolution som stöddes av 529 ledamöter av totalt 593 röstande. Det är verkligen överraskande att vissa kolleger i parlamentet, som undertecknade den skriftliga resolutionen och röstade för resolutionen i november 2009, i dag har lagt fram ett ändringsförslag om förkastande av förordningen. Jag känner att jag utan tvekan kan säga att de som är emot förslaget inte vill ge EU-medborgarna samma rättigheter som de kinesiska medborgarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph