Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-20-Speech-3-707"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101020.26.3-707"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, chers collègues, l’objectif principal du pacte de stabilité et de croissance demeure de maintenir la stabilité des prix au sein de l’Union européenne. Et aux termes du traité, les États membres doivent conduire une politique nationale cohérente avec le pacte de stabilité et de croissance et les grandes orientations de la politique économique. Le Conseil du 7 septembre s’est mis d’accord sur l’introduction à partir de 2011 du semestre européen. L’objectif principal de cet exercice est d’aligner le calendrier pour la présentation des programmes de stabilité et de croissance et des programmes nationaux de réforme en vue d’atteindre la cohérence de la surveillance structurelle à tous les niveaux de la discipline budgétaire, de la stabilité macroéconomique et de la croissance, tout en maintenant les procédures individuelles formellement séparées. Ce processus permettra d’améliorer la coordination des politiques économiques au sein de l’Union européenne et contribuera à renforcer la discipline budgétaire, la stabilité macroéconomique et la croissance. Ce même souci a conduit l’Union européenne, dans le respect des compétences inscrites dans le traité, à envisager des mesures visant à encourager la reprise tout en veillant à assurer aussi cette discipline budgétaire. L’Europe 2020, la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’emploi et une croissance intelligente durable et inclusive, adoptée par le Conseil européen le 17 juin, répond à ce défi. Elle envisage une réorientation des politiques axées sur la gestion de crise vers l’introduction de réformes à moyen et à long terme, qui favorisent justement la croissance et l’emploi et qui garantissent aussi la viabilité des finances publiques. La stratégie Europe 2020 a identifié, vous le savez, parmi ses grands objectifs, un niveau accru d’emplois, l’amélioration des conditions en matière de recherche et développement, l’amélioration des niveaux d’éducation – on en parlait dans une question précédente – et la promotion de l’inclusion sociale, y compris la réduction de la pauvreté. Selon moi donc, pas d’incompatibilité entre un pacte de stabilité et des mesures pour retrouver la croissance et l’emploi."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, vážení poslanci, hlavním cílem Paktu stability a růstu je udržení cenové stability v rámci Evropské unie. Podle podmínek této smlouvy by měly členské státy provádět vnitrostátní politiku v souladu s Paktem stability a růstu a širšími pravidly hospodářské politiky. Rada dne 7. září schválila zavedení evropského semestru počínaje rokem 2011. Hlavním cílem této procedury je sladění časového rozvrhu pro prezentaci programů stability a růstu a národních reformních programů s cílem zajistit důsledný strukturální dohled na všech úrovních rozpočtové disciplíny, makroekonomické stability a růstu, a to při formálním zachování vzájemně oddělených procesů. Tento postup umožní lepší koordinaci hospodářských politik v rámci Evropské unie a pomůže posílit rozpočtovou disciplinu, makroekonomickou stabilitu a růst. Stejný zájem vedl Evropskou unii v souladu s jejími pravomocemi ustanovenými smlouvou k úvaze o zavedení opatření podporujících obnovu a zároveň zajišťujících tuto rozpočtovou disciplinu. Evropa 2020, nová strategie EU pro zaměstnanost a inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění, kterou Evropská rada přijala dne 17. června, naplňuje tuto výzvu. Jejím cílem je přesunout zaměřění politik od zvládání krize směrem k zavádění střednědobých a dlouhodobých reforem, které přímo podporují růst a zaměstnanost a zároveň zaručují životaschopnost systému veřejných financí. Jak víte, jedním z hlavních cílů obsažených ve strategii Evropa 2020 je zvýšení počtu pracovních míst, zlepšení podmínek pro výzkum a rozvoj, zlepšení na úrovni vzdělávání – toho jsme se dotkli v rámci předchozího dotazu – a podpora sociálního začleňování včetně snižování chudoby. Podle mého mínění se zde proto neobjevuje žádný nesoulad mezi paktem stability a opatřeními k obnově růstu a zaměstnanosti."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Stabilitets- og vækstpagtens hovedmål er at opretholde prisstabiliteten i EU. I henhold til traktaten skal medlemsstaterne føre en national politik, der er i overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagten og de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik. Rådet vedtog den 7. september at indføre det europæiske halvår fra 2011. Hovedmålet med denne øvelse er at harmonisere tidsplanen for fremlæggelse af stabilitets- og vækstprogrammer og de nationale reformprogrammer med henblik på at sikre konsistent strukturel overvågning på alle niveauer af budgetdisciplin, vækst og makroøkonomisk stabilitet, samtidig med at de formelt adskilte individuelle procedurer bevares. Denne proces vil give mulighed for bedre samordning af økonomiske politikker i EU og vil bidrage til at styrke budgetdisciplin, makroøkonomisk stabilitet og vækst. Det samme ønske har i overensstemmelse med de beføjelser, der er fastlagt i traktaten, fået EU til at planlægge foranstaltninger med det formål at fremme en genopretning og samtidig sikre budgetdisciplinen. Europa 2020, den nye EU-strategi for beskæftigelse og intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, som Det Europæiske Råd vedtog den 17. juni, løfter denne udfordring. Dets formål er at ændre det politiske fokus fra krisestyring til indførelse af reformer på mellemlang og lang sigt, som specifikt fremmer vækst og beskæftigelse, og som også garanterer de offentlige finansers holdbarhed. Som bekendt omfatter de vigtigste mål i Europa 2020-strategien en stigning i antallet af job, bedre betingelser for forskning og udvikling, en forbedring af uddannelsesniveauerne – det berørte vi i forbindelse med et tidligere spørgsmål – og fremme af social integration, herunder bekæmpelse af fattigdom. Efter min mening er der derfor ikke noget misforhold mellem en stabilitetspagt og foranstaltninger til genoprettelse af vækst og beskæftigelse."@da2
"Frau Präsidentin, verehrte Abgeordnete, das wesentliche Ziel des Stabilitäts- und Wachstumspakt ist es, die Preise innerhalb der Europäischen Union stabil zu halten. Gemäß dem Vertrag müssen die Mitgliedstaaten eine einzelstaatliche Politik verfolgen, die mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und den Leitlinien der Wirtschaftspolitik im Einklang steht. Der Rat vom 7. September konnte sich auf die Einführung des Europäischen Semesters ab 2011 einigen. Hauptziel dieses Wirtschaftsjahres ist es, den Zeitplan für die Vorstellung der Stabilitäts- und Wachstumsprogramme und die einzelstaatlichen Reformprogramme aufeinander abzustimmen, um eine gute strukturelle Überwachung auf allen Ebenen von Haushaltsdisziplin, makroökonomischer Stabilität und Wachstum sicherzustellen und gleichzeitig formell getrennte, individuelle Verfahren beizubehalten. Dadurch wird es möglich sein, die Wirtschaftspolitiken in der Europäischen Union besser zu koordinieren und Haushaltsdisziplin, makroökonomische Stabilität und Wachstum zu stärken. Dasselbe Bestreben hat die Europäische Union dazu gebracht, gemäß den im Vertrag verankerten Befugnissen Maßnahmen zur Förderung des Wiederaufschwungs ins Auge zu fassen und gleichzeitig die Haushaltsdisziplin sicherzustellen. Europa 2020, die neue EU-Strategie für Wachstum und intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, angenommen vom Europäischen Rat am 17. Juni, nimmt diese Herausforderung in Angriff. Ihre Zielsetzung ist es, den strategischen Schwerpunkt von Krisenmanagement auf die Einführung von mittel- und langfristigen Reformen zu verlegen, die speziell Wachstum und Beschäftigung fördern und darüber hinaus die Funktionsweise der öffentlichen Finanzen gewährleisten. Wie Sie wissen, zählen zu den wichtigsten Zielen, die in der Europa 2020-Strategie enthalten sind, die Schaffung von Arbeitsplätzen, bessere Bedingungen für Forschung und Entwicklung, Verbesserung des Bildungsniveaus – damit haben wir uns anlässlich einer anderen Frage bereits befasst – und die Förderung sozialer Eingliederung, einschließlich die Verringerung der Armut. Es besteht daher meiner Meinung kein Widerspruch zwischen einem Stabilitätspakt und Maßnahmen zur Wiederherstellung von Wachstum und Beschäftigung."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο κύριος στόχος του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης είναι να διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθούν μια εθνική πολιτική συνεπή προς το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και προς τους ευρύτερους προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής. Το Συμβούλιο της 7ης Σεπτεμβρίου συμφώνησε στη θέσπιση του ευρωπαϊκού εξαμήνου από το 2011. Ο βασικός στόχος της άσκησης αυτής είναι να ευθυγραμμιστεί το χρονοδιάγραμμα για την παρουσίαση των προγραμμάτων σταθερότητας και ανάπτυξης και των προγραμμάτων εθνικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί η συνέπεια στη διαρθρωτική εποπτεία σε κάθε επίπεδο δημοσιονομικής πειθαρχίας, μακροοικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης, διατηρώντας ταυτοχρόνως τον επίσημο διαχωρισμό των επιμέρους διαδικασιών. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνδράμει στην ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της μακροοικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Οι ίδιες αυτές ανησυχίες οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις εξουσίες που ορίζονται στη Συνθήκη, να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων με στόχο να προωθήσει την ανάκαμψη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αυτήν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Η νέα στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση και την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, «Ευρώπη 2020», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου, ανταποκρίνεται στην πρόκληση αυτή. Στόχος της είναι να μετατοπίσει το σημείο εστίασης των πολιτικών από τη διαχείριση της κρίσης προς τη θέσπιση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες προάγουν συγκεκριμένα την ανάπτυξη και την απασχόληση, και οι οποίες διασφαλίζουν επίσης τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Όπως γνωρίζετε, οι κύριοι στόχοι που τίθενται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνουν μια αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας, καλύτερες συνθήκες για την έρευνα και την ανάπτυξη, μια βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης –αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό σε προηγούμενη ερώτηση– και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας. Κατά την άποψή μου, συνεπώς, δεν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ ενός συμφώνου σταθερότητας και των μέτρων για την αποκατάσταση της ανάπτυξης και της απασχόλησης."@el10
"Madam President, honourable Members, the main objective of the Stability and Growth Pact is to maintain price stability within the European Union. Under the terms of the treaty, Member States should conduct a national policy that is consistent with the Stability and Growth Pact and the broad economic policy guidelines. The Council of 7 September agreed on the introduction of the European Semester from 2011. The main objective of this exercise is to align the timetable for presenting the stability and growth programmes and the national reform programmes, with a view to ensuring consistent structural surveillance at every level of budgetary discipline, macro-economic stability and growth, whilst preserving formally separated individual procedures. This process will allow for better coordination of economic policies within the European Union and will help to strengthen budgetary discipline, macro-economic stability and growth. This same concern has led the European Union, in accordance with the powers laid down in the treaty, to envisage measures aimed at promoting the recovery while also ensuring this budgetary discipline. Europe 2020, the new EU strategy for employment and smart, sustainable and inclusive growth, adopted by the European Council on 17 June, meets this challenge. Its aim is to change the focus of policies from crisis management to the introduction of medium- and long-term reforms, which specifically promote growth and employment, and which also guarantee the viability of public finances. As you know, the major objectives identified in the Europe 2020 strategy include an increase in the number of jobs, better conditions for research and development, an improvement in education levels – we touched on this in a previous question – and the promotion of social inclusion, including poverty reduction. To my mind, therefore, there is no mismatch between a stability pact and measures to restore growth and employment."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, el objetivo principal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es mantener la estabilidad de los precios en la Unión Europea. Conforme a los términos de este tratado, los Estados miembros deberían dirigir una política nacional que sea coherente con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las amplias directrices de la política económica El Consejo del 7 de septiembre acordó la introducción de un semestre europeo a partir de 2011. El objetivo principal de este ejercicio es ajustar la programación de presentación de los programas de estabilidad y crecimiento y los programas de reforma nacional, con vistas a asegurar vigilancia estructural coherente en cada nivel de la disciplina presupuestaria, la estabilidad y el crecimiento macroeconómicos, al mismo tiempo que se conservan procedimientos individuales separados formalmente. Este proceso permitirá una mejor coordinación de las políticas económicas de la Unión Europea y ayudará a reforzar la disciplina presupuestaria, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Esta misma inquietud ha llevado a la Unión Europea, de acuerdo con las competencias determinadas en el tratado, a concebir medidas dirigidas a promover la recuperación, al mismo tiempo que aseguran su disciplina presupuestaria. Europa 2020, la nueva estrategia de la UE para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, aprobada por el Consejo Europeo el 17 de junio, supera este reto. Su propósito es cambiar el eje de las políticas desde la gestión de la crisis a la introducción de las reformas a medio y largo plazo, que promueven en particular el crecimiento y el empleo y que también garantizan la viabilidad de las finanzas públicas. Como saben, los principales objetivos identificados en la Estrategia Europa 2020 incluyen un aumento del número de empleos, mejores condiciones para investigación y desarrollo, una mejora de los niveles de educación —que mencionamos en la pregunta anterior— y la promoción de la inclusión social, incluida la reducción de la pobreza. En mi opinión, por lo tanto, un pacto de estabilidad y las medidas de crecimiento y empleo no son incompatibles."@es21
". Austatud juhataja, auväärsed parlamendiliikmed! Stabiilsuse ja kasvu pakti peaeesmärk on säilitada hindade stabiilsus Euroopa Liidus. Aluslepingu kohaselt peavad liikmesriigid viima ellu riiklikku poliitikat, mis on kooskõlas stabiilsuse ja kasvu paktiga ning majanduspoliitika üldsuunistega. Nõukogu jõudis 7. septembri istungil kokkuleppele võtta alates 2011. aastast kasutusele Euroopa poolaasta põhimõte. Selle eesmärk on ühtlustada stabiilsus- ja kasvuprogrammide ning riiklike reformikavade koostamise ajakava, et tagada ühtne struktuurne järelevalve eelarvedistsipliini ning makromajandusliku stabiilsuse ja kasvu üle igal tasandil, säilitades samal ajal formaalselt eraldiseisvad üksikmenetlused. See protsess võimaldab paremini kooskõlastada majanduspoliitikat Euroopa Liidus, aitab tugevdada eelarvedistsipliini ning suurendada makromajanduslikku stabiilsust ja kasvu. Sama eesmärgi poole püüeldes on Euroopa Liit talle aluslepinguga antud volituste kohaselt kavandanud meetmed, mille abil edendada majanduse elavdamist, tagades samal ajal eelarvedistsipliini. Neid ülesandeid püütakse täita ELi uue tööhõive ning aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020. aastal” abil, mis võeti vastu Euroopa Ülemkogu 17. juuni kohtumisel. Strateegia eesmärk on seada kriisijuhtimise asemel poliitika keskmesse keskmise tähtajaga ja pikaajaliste reformide elluviimine. Need reformid edendaks esmajoones majanduskasvu ja tööhõivet ning tagaksid ka riigi rahanduse elujõulisuse. Nagu teate, määratakse strateegias „Euroopa 2020. aastal” kindlaks mitu peamist eesmärki, muu hulgas töökohtade arvu suurendamine, paremate tingimuste loomine teadus- ja arendustegevuseks, haridustaseme parandamine – seda käsitlesime ühe eelmise küsimuse juures – ning sotsiaalse kaasatuse edendamine, sealhulgas vaesuse vähendamine. Seepärast ei ole stabiilsuspakti ning majanduskasvu ja tööhõive taastamise meetmete vahel minu arvates vastuolu."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vakaus- ja kasvusopimuksen päätavoite on säilyttää hintojen vakaus Euroopan unionissa. Perussopimuksen ehtojen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi noudatettava sellaista kansallista politiikkaa, joka on yhdenmukainen vakaus- ja kasvusopimuksen ja talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen kanssa. Syyskuun 7. päivänä pidetyssä neuvoston kokouksessa sovittiin eurooppalaisen ohjausjakson käyttöönotosta vuodesta 2011 lähtien. Tämän toimen päätavoitteena on mukauttaa aikataulu vakaus- ja kasvuohjelmien ja kansallisten uudistusohjelmien esittelyn tasalle niin, että pyritään varmistamaan johdonmukainen rakenteellinen valvonta kaikilla budjettikurin tasoilla sekä makrotaloudellinen vakaus ja kasvu samalla, kun säilytetään muodollisesti erilliset yksittäiset menettelyt. Tämän prosessin avulla talouspoliittiset toimet on nykyistä helpompi yhdenmukaistaa Euroopan unionissa, ja sen avulla voidaan tiukentaa budjettikuria, makrotaloudellista vakautta ja kasvua. Tämä sama asia on ohjannut Euroopan unionia perussopimuksessa määrätyn toimivallan mukaisesti laatimaan toimia, joiden tavoitteena on edistää talouden elpymistä samalla, kun varmistetaan budjettikuri. Eurooppa-neuvoston 17. kesäkuuta hyväksymä Eurooppa 2020 -strategia, uusi EU:n strategia työllisyyden ja älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistämiseksi, vastaa näihin haasteisiin. Sen tavoitteena on myös muuttaa politiikan keskipiste kriisinhallinnasta keski- ja pitkän aikavälin uudistusten käyttöönottoon siten, että edistetään erityisesti kasvua ja työllisyyttä ja samalla turvataan julkisen talouden kestävyys. Kuten tiedätte, tärkeimpiin Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyihin tavoitteisiin sisältyy työpaikkojen määrän lisääminen, nykyistä paremmat tutkimus- ja kehitysedellytykset, koulutustasojen parantaminen – käsittelemme aihetta aikaisemman kysymyksen yhteydessä – sekä sosiaalisen osallistamisen edistäminen myös köyhyyttä vähentämällä. Näin ollen katson, että vakaussopimuksen sekä kasvun ja työllisyyden kohentamisen toimet eivät ole keskenään yhteensopimattomia."@fi7
". Elnök asszony, tisztelt képviselők, a Stabilitási és Növekedési Paktum fő célkitűzése az árstabilitás fenntartása az Európai Unión belül. A Szerződés értelmében a tagállamoknak olyan nemzeti politikát kell folytatniuk, amely összhangban van a Stabilitási és Növekedési Paktummal és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokkal. A Tanács szeptember 7-i ülésén megállapodás született az európai szemeszter 2011-től történő bevezetéséről. Ennek a gyakorlatnak a fő célkitűzése a stabilitási és növekedési programok és a nemzeti reformprogramok bevezetésével kapcsolatos menetrend összehangolása annak biztosítása céljából, hogy következetes strukturális felügyelet valósuljon meg a költségvetési fegyelem, a makrogazdasági stabilitás és növekedés minden szintjén, megőrizve ugyanakkor a korábban különálló egyedi eljárásokat. Ez a folyamat lehetővé fogja tenni a gazdaságpolitikák Európai Unión belüli jobb összehangolását, és segíteni fogja a költségvetési fegyelem, a makrogazdasági stabilitás és növekedés megerősítését. Ugyanez a megfontolás vezette az Európai Uniót a Szerződésben foglalt hatásköreivel összhangban olyan intézkedések előirányzására, amelyek célja a fellendülés előmozdítása, biztosítva ugyanakkor a költségvetési fegyelmet. Az Európa 2020, a foglalkoztatást és az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó új európai uniós stratégia, amelyet június 17-én fogadott el az Európai Tanács, megfelel ennek a kihívásnak. Célja a politikáknak a válságkezelésre való összpontosításról az olyan közép- és hosszú távú reformok bevezetése felé való elmozdítása, amelyek különösen előmozdítják a növekedést és a foglalkoztatást, és amelyek biztosítják az államháztartások életképességét. Mint ismert, az Európa 2020 stratégiában foglalt fő célkitűzések között szerepel a munkahelyek számának növelése, jobb feltételek biztosítása a kutatás és fejlesztés számára, az oktatás szintjeinek fejlesztése – erről volt szó egy korábbi kérdés kapcsán –, valamint a társadalmi befogadás előmozdítása, beleértve a szegénység csökkentését. Véleményem szerint ezért nincs ellentmondás a stabilitási paktum és a növekedés és foglalkoztatás helyreállítását célzó intézkedések között."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli deputati, l’obiettivo principale del Patto di stabilità e crescita è di mantenere la stabilità dei prezzi all’interno dell’Unione europea. Ai sensi del trattato, gli Stati membri devono portare avanti una politica nazionale che sia coerente con il Patto di stabilità e crescita e gli indirizzi di massima per le politiche economiche. Il Consiglio del 7 settembre ha approvato l’introduzione del semestre europeo dal 2011. L’obiettivo principale di questo esercizio è di allineare il calendario per la presentazione dei programmi di stabilità e crescita e dei programmi nazionali di riforma, al fine di garantire una vigilanza strutturale coerente a ogni livello di disciplina di bilancio, stabilità macroeconomica e crescita, mantenendo al contempo una separazione formale tra le diverse procedure. Il processo permetterà un migliore coordinamento delle politiche economiche nell’Unione europea e contribuirà a rafforzare la disciplina di bilancio, la stabilità macroeconomica e la crescita. Proprio questa preoccupazione ha spinto l’Unione europea, conformemente ai poteri sanciti nel trattato, a prendere in considerazione misure atte a promuovere la ripresa garantendo allo stesso tempo la disciplina di bilancio. Europa 2020, la nuova strategia dell’UE per l’occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno, risponde a questa sfida. L’obiettivo è di orientare nuovamente le politiche spostando l’enfasi dalla gestione della crisi all’introduzione di riforme a medio e lungo termine, che promuovano specificatamente crescita e occupazione e garantiscano inoltre la vitalità delle finanze pubbliche. Come sapete, gli obiettivi principali identificati nella strategia Europa 2020 includono l’aumento del numero di posti di lavoro, condizioni migliori per la ricerca e lo sviluppo, un miglioramento dei livelli di istruzione – se ne è parlato durante una delle precedenti interrogazioni – e la promozione dell’inclusione sociale, compresa la riduzione della povertà. Non mi sembra, quindi, che vi sia incompatibilità tra un patto di stabilità e misure che vogliono ripristinare la crescita e l’occupazione."@it12
"Ponia pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, pagrindinis Stabilumo ir augimo pakto tikslas – išsaugoti kainų stabilumą Europos Sąjungoje. Laikydamosi Sutarties sąlygų valstybės narės turėtų vykdyti Stabilumo ir augimo paktą atitinkančią nacionalinę politiką ir įgyvendinti pagrindines ekonominės politikos gaires. Taryba rugsėjo 7 d. posėdyje pritarė Europos semestro įvedimui nuo 2011 m. Tuo iš esmės siekiama suderinti stabilumo ir augimo programų bei nacionalinių reformų programų pateikimo tvarkaraštį, siekiant užtikrinti nuoseklią struktūrinę priežiūrą visais biudžetinės drausmės lygmenimis, makroekonominį stabilumą ir augimą, kartu išsaugoti oficialiai atskirtas individualias procedūras. Šis procesas leis geriau koordinuoti Europos Sąjungos ekonominę politiką ir padės stiprinti biudžetinę drausmę, makroekonominį stabilumą ir augimą. Dėl tų pačių priežasčių Europos Sąjunga, laikydamasi Sutartyje nustatytų įgaliojimų, numatė priemones, skirtas atsigavimui skatinti, vėlgi kartu užtikrinant biudžetinę drausmę. „Europa 2020“, naujoji ES užimtumo ir pažangaus, tvaraus bei integracinio ekonomikos augimo strategija, kurią birželio 17 d. patvirtino Europos Vadovų Taryba, atitinka šį iššūkį. Jos tikslas – politiką nukreipti nuo krizės valdymo į vidutinės trukmės arba ilgalaikes reformas, kurios ypač skatintų augimą ir užimtumą, be to, garantuotų stabilius viešuosius finansus. Kaip žinote, pagrindiniai strategijos „Europa 2020“ tikslai apima darbo vietų kūrimą, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sąlygų gerinimą, švietimo lygio kėlimą (apie tai užsiminėme kalbėdami ankstesniu klausimu) ir socialinės įtraukties rėmimą, įskaitant skurdo mažinimą. Todėl Stabilumo paktas ir priemonės, skirtos augimui ir užimtumui atkurti, mano manymu, nėra nesuderinti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, godājamie deputāti! Galvenais Stabilitātes un izaugsmes pakta mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti Eiropas Savienībā. Saskaņā ar Līguma noteikumiem dalībvalstīm ir jāīsteno tāda nacionālā politika, kas saskan ar Stabilitātes un izaugsmes paktu un visaptverošām ekonomikas politikas pamatnostādnēm. Padome 7. septembrī vienojās ieviest Eiropas pusgadu, sākot no 2011. gada. Galvenie šī procesa mērķi ir saskaņot stabilitātes un izaugsmes programmu un nacionālo reformu programmu laika grafiku, lai nodrošinātu saskaņotu strukturālo uzraudzību visos budžeta disciplīnas, makroekonomiskās stabilitātes un izaugsmes līmeņos, vienlaikus atsevišķās procedūras saglabājot formāli nošķirtas. Šis process ļaus nodrošināt labāku ekonomikas politikas koordinēšanu Eiropas Savienībā un veicinās budžeta disciplīnas stiprināšanu, makroekonomisko stabilitāti un izaugsmi. Tās pašas bažas lika Eiropas Savienībai saskaņā ar Līgumu tai piešķirto pilnvaru robežās ieplānot pasākumus, kuru mērķis ir atveseļošanās veicināšana, vienlaikus arī nodrošinot šo budžeta disciplīnu. Jaunā ES nodarbinātības un gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes stratēģija „Eiropa 2020”, ko Eiropas Padome pieņēma 17. jūnijā, atbilst šim uzdevumam. Tās mērķis ir mainīt politikas uzmanības centru no krīžu pārvarēšanas uz vidējā termiņa un ilgtermiņa reformu ieviešanu, ar kurām tiek īpaši veicināta izaugsme un nodarbinātība un kuras arī garantē valsts finanšu ilgtspējību. Kā zināms, lielākie stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktie mērķi ir darba vietu skaita pieaugums, labāki nosacījumi pētniecībai un izstrādei, uzlabojumi visos izglītības līmeņos — par to jau runāju, atbildot uz kādu no iepriekšējiem jautājumiem, un sociālās integrācijas pakāpes, tostarp nabadzības mazināšanas, veicināšana. Manuprāt, starp stabilitātes paktu un pasākumiem izaugsmes un nodarbinātības atjaunošanai nav pretrunu."@lv13
"Madame la Présidente, chers collègues, l'objectif principal du pacte de stabilité et de croissance demeure de maintenir la stabilité des prix au sein de l'Union européenne. Et aux termes du traité, les États membres doivent conduire une politique nationale cohérente avec le pacte de stabilité et de croissance et les grandes orientations de la politique économique. Le Conseil du 7 septembre s'est mis d'accord sur l'introduction à partir de 2011 du semestre européen. L'objectif principal de cet exercice est d'aligner le calendrier pour la présentation des programmes de stabilité et de croissance et des programmes nationaux de réforme en vue d'atteindre la cohérence de la surveillance structurelle à tous les niveaux de la discipline budgétaire, de la stabilité macroéconomique et de la croissance, tout en maintenant les procédures individuelles formellement séparées. Ce processus permettra d'améliorer la coordination des politiques économiques au sein de l'Union européenne et contribuera à renforcer la discipline budgétaire, la stabilité macroéconomique et la croissance. Ce même souci a conduit l'Union européenne, dans le respect des compétences inscrites dans le traité, à envisager des mesures visant à encourager la reprise tout en veillant à assurer aussi cette discipline budgétaire. L'Europe 2020, la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'emploi et une croissance intelligente durable et inclusive, adoptée par le Conseil européen le 17 juin, répond à ce défi. Elle envisage une réorientation des politiques axées sur la gestion de crise vers l'introduction de réformes à moyen et à long terme, qui favorisent justement la croissance et l'emploi et qui garantissent aussi la viabilité des finances publiques. La stratégie Europe 2020 a identifié, vous le savez, parmi ses grands objectifs, un niveau accru d'emplois, l'amélioration des conditions en matière de recherche et développement, l'amélioration des niveaux d'éducation – on en parlait dans une question précédente – et la promotion de l'inclusion sociale, y compris la réduction de la pauvreté. Selon moi donc, pas d'incompatibilité entre un pacte de stabilité et des mesures pour retrouver la croissance et l'emploi."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, geachte afgevaardigden, het hoofddoel van het stabiliteits- en groeipact blijft om de stabiliteit van de prijzen binnen de Europese Unie te behouden. Op grond van het verdrag moeten de lidstaten een nationaal beleid voeren dat coherent is het met stabiliteits- en groeipact en de globale richtsnoeren voor het economisch beleid. De Raad van 7 september is het eens geworden over de invoering van het Europese semester met ingang van 2011. De voornaamste doelstelling van deze exercitie is om het tijdschema voor het presenteren van de stabiliteits- en groeiprogramma’s en de nationale hervormingsprogramma’s op elkaar af te stemmen teneinde op alle niveaus te komen tot samenhangend structureel toezicht op de begrotingsdiscipline, de macro-economische stabiliteit en groei, waarbij de formele scheiding tussen de afzonderlijke procedures echter gehandhaafd blijft. Dit proces zal zorgen voor een betere coördinatie van economisch beleid binnen de Europese Unie en ten goede komen aan de begrotingsdiscipline, de macro-economische stabiliteit en de groei. Om dezelfde reden heeft de Europese Unie, overeenkomstig de in het verdrag vastgelegde bevoegdheden, maatregelen genomen om het herstel te bevorderen en tegelijkertijd deze begrotingsdiscipline te waarborgen. Europa 2020, de nieuwe strategie van de Europese Unie voor werkgelegenheid en een duurzame, intelligente en inclusieve groei, door de Europese Raad op 17 juni goedgekeurd, komt tegemoet aan deze uitdaging. Het zwaartepunt van het beleid verschuift van crisisbeheersing naar het doorvoeren van hervormingen op middellange en lange termijn, die groei en werkgelegenheid specifiek bevorderen, en die tevens de levensvatbaarheid van de openbare financiën waarborgen. Tot de voornaamste doelstellingen van de Europa 2020-strategie behoren, zoals u weet, meer werkgelegenheid, betere voorwaarden voor onderzoek en ontwikkeling, verhoging van de onderwijsniveaus – dit kwam in een eerdere vraag aan de orde – en de bevordering van sociale insluiting, waaronder armoedebestrijding. Ik zie dan ook geen onverenigbaarheid tussen een stabiliteitspact en maatregelen om groei en werkgelegenheid te herstellen."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie posłanki i panowie posłowie! Głównym celem paktu stabilności i wzrostu jest utrzymanie stabilności cen w Unii Europejskiej. Na mocy traktatu państwa członkowskie powinny realizować politykę krajową spójną z paktem stabilności i wzrostu oraz wytycznymi szeroko pojętej polityki gospodarczej. Na posiedzeniu Rady w dniu 7 września uzgodniono wprowadzenie europejskiego okresu oceny od 2011 roku. Głównym celem tego działania jest ujednolicenie harmonogramu przedstawiania programów na rzecz stabilności i wzrostu oraz krajowych programów reform krajowej w celu zagwarantowania spójnej kontroli strukturalnej na każdym szczeblu dyscypliny budżetowej, stabilności makroekonomicznej i wzrostu, przy jednoczesnym zachowaniu odrębnych procedur formalnych. Proces ten umożliwi lepszą koordynację polityki gospodarczej w Unii Europejskiej i pomoże wzmocnić dyscyplinę budżetową, stabilność makroekonomiczną i wzrost. Z tego samego względu Unia Europejska, zgodnie z uprawnieniami ustanowionymi w traktacie, przewiduje wprowadzenie środków mających na celu promowanie naprawy gospodarki przy jednoczesnym zagwarantowaniu dyscypliny budżetowej. Europa 2020, nowa unijna strategia na rzecz zatrudnienia oraz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu, przyjęta przez Radę Europejską w dniu 17 czerwca ma stanowić odpowiedź na to wyzwanie. Jej celem jest zmiana przedmiotu zainteresowania polityki i zastąpienie zarządzania kryzysowego wprowadzeniem średnio i długoterminowych reform, które przede wszystkim promują wzrost i zatrudnienie i gwarantują też opłacalność finansów publicznych. Jak państwu wiadomo do głównych celów uwzględnionych w strategii Europa 2020 zaliczają się: wzrost liczby miejsc pracy, lepsze warunki badania i rozwoju, poprawa poziomów edukacji – mówiliśmy o tym przy okazji poprzedniego pytania – i promowanie włączenia społecznego, w tym eliminacja ubóstwa. Dlatego według mnie nie ma różnic między paktem stabilności a środkami odbudowy wzrostu i zatrudnienia."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o principal objectivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento é manter a estabilidade dos preços na União Europeia. Nos termos do Tratado, os Estados-Membros devem conduzir uma política nacional que seja coerente com o Pacto de Estabilidade e Crescimento e com as orientações gerais para as políticas económicas. O Conselho de 7 de Setembro chegou a acordo sobre a introdução do semestre europeu, a partir de 2011. Este exercício tem como objectivo principal alinhar o calendário para a apresentação dos programas de estabilidade e crescimento e dos programas de reforma nacionais, a fim de assegurar a coerência da supervisão estrutural a todos os níveis da disciplina orçamental, a estabilidade macroeconómica e o crescimento, mantendo formalmente separados os procedimentos individuais. Este processo permitirá melhorar a coordenação das políticas económicas no seio da União Europeia e contribuirá para reforçar a disciplina orçamental, a estabilidade macroeconómica e o crescimento. Foi esta mesma preocupação que levou a União Europeia, na observância das competências estabelecidas no Tratado, a considerar medidas destinadas a promover a recuperação, assegurando concomitantemente esta disciplina orçamental. A Estratégia Europa 2020, a nova estratégia da UE para o emprego e para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, adoptada pelo Conselho Europeu em 17 de Julho, responde a este desafio. O seu objectivo é reorientar as políticas, centradas na gestão da crise, para a introdução de reformas a médio e longo prazo, que promovam especificamente o crescimento e o emprego, e que garantam também a viabilidade das finanças públicas. Como sabem, os principais objectivos identificados na Estratégia Europa 2020 incluem o aumento do número de empregos, melhores condições em matéria de investigação e desenvolvimento, melhoria dos níveis de educação – e, já tocámos neste aspecto numa pergunta anterior – e promoção da inclusão social, incluindo a redução da pobreza. A meu ver, não existe, portanto, qualquer incompatibilidade entre um pacto de estabilidade e medidas para restabelecer o crescimento e o emprego."@pt17
"Dnă președintă, onorabili deputați, obiectivul principal al Pactului de stabilitate și creștere este de a menține stabilitatea prețurilor în cadrul Uniunii Europene. În conformitate cu dispozițiile tratatului, statele membre trebuie să aibă politici naționale care respectă Pactul de stabilitate și creștere și orientările generale ale politicilor economice. La 7 septembrie, Consiliul a convenit asupra introducerii semestrului european începând cu 2011. Obiectivul principal al introducerii acestuia este de a alinia calendarul pentru prezentarea programelor de stabilitate și creștere și a programelor de reforme naționale, cu scopul de a garanta o supraveghere structurală coerentă la fiecare nivel al disciplinei bugetare, al stabilității macroeconomice și al creșterii, păstrând în același timp procedurile individuale separate formal. Acest proces va permite o mai bună coordonare a politicilor economice în cadrul Uniunii Europene și va ajuta la consolidarea disciplinei bugetare, a stabilității macroeconomice și a creșterii. Această preocupare a determinat Uniunea Europeană, în conformitate cu competențele stabilite în tratat, să ia măsuri care vizează să promoveze redresarea economică garantând, în același timp, prezenta disciplină bugetară. Europa 2020, noua strategie a UE pentru ocuparea forței de muncă și creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, adoptată de Consiliul European la 17 iunie, răspunde acestei provocări. Scopul acesteia este de a orienta politicile de la gestionarea crizelor spre introducerea reformelor pe termen mediu și lung, care promovează în mod specific creșterea și ocuparea forței de muncă și care, de asemenea, garantează viabilitatea finanțelor publice. După cum știți, principalele obiective identificate în strategia Europa 2020 includ o creștere a numărului locurilor de muncă, condiții mai bune pentru cercetare și dezvoltare, îmbunătățirea nivelurilor de educație – am discutat despre acest subiect într-o întrebare anterioară – și promovarea incluziunii sociale, inclusiv reducerea sărăciei. Așadar, după părerea mea, nu există nicio neconcordanță între Pactul de stabilitate și măsurile de restabilire a creșterii economice și a ocupării forței de muncă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, hlavným cieľom Paktu stability a rastu je zachovať cenovú stabilitu v Európskej únii. Na základe zmluvy by mali členské štáty vykonávať vnútroštátnu politiku, ktorá je v súlade s Paktom stability a rastu a hlavnými smermi hospodárskych politík. Rada na svojom zasadnutí 7. septembra súhlasila so zavedením európskeho semestra od roku 2011. Hlavným cieľom tejto úlohy je zosúladiť časový plán na predloženie programov stability a rastu a programov vnútroštátnej reformy vzhľadom na zabezpečenie konzistentného štrukturálneho dohľadu na každej úrovni rozpočtovej disciplíny, makroekonomickej stability a rastu pri zachovaní formálne oddelených individuálnych postupov. Tento proces umožní lepšiu koordináciu hospodárskych politík v Európskej únii a pomôže posilniť rozpočtovú disciplínu, makroekonomickú stabilitu a rast. Táto istá obava viedla Európsku úniu k tomu, aby sa v súlade s právomocami stanovenými v zmluve zaoberala opatreniami zameranými na podporu obnovy pri súčasnom zabezpečení rozpočtovej disciplíny. Európa 2020, nová európska stratégia pre zamestnanosť a stabilný, udržateľný a inkluzívny rast, prijatá Európskou radou 17. júna, plní túto výzvu. Jej cieľom je zmeniť zameranie politík z krízového manažmentu na zavedenie strednodobých a dlhodobých reforiem, ktoré osobitne podporia rast a zamestnanosť a ktoré zaručia aj životaschopnosť verejných financií. Ako viete, hlavné ciele stanovené v stratégii EÚ 2020 zahŕňajú zvýšenie počtu pracovných miest, lepšie podmienky pre výskum a rozvoj, zlepšenie úrovní vzdelávania – spomenuli sme to v predošlej otázke – a podporu sociálneho začlenenia vrátane zníženia chudoby. Podľa môjho názoru preto neexistuje nezhoda medzi paktom stability a opatreniami na obnovu rastu a zamestnanosti."@sk19,19
"Gospa predsednica, spoštovani poslanci, glavni cilj Pakta za stabilnost in rast je ohraniti stabilnost cen v Evropski uniji. V skladu s pogoji iz Pogodbe morajo države članice izvajati nacionalno politiko, ki je skladna s Paktom za stabilnost in rast ter širšimi smernicami ekonomskih politik. Svet se je 7. septembra dogovoril o uvedbi evropskega semestra od leta 2011 naprej. Glavni cilj tega je uskladitev časovnega okvira za predložitev programov za stabilnost in rast ter nacionalnih programov reform, da se na vseh ravneh zagotovi skladen strukturni nadzor proračunske discipline, makroekonomske stabilnosti in rasti, obenem pa ohranijo formalno ločeni posamezni postopki. Ta proces bo omogočil boljše usklajevanje gospodarskih politik v Evropski uniji in pomagal okrepiti proračunsko disciplino, makroekonomsko stabilnost in rast. Zaradi te iste skrbi je Evropska unija v skladu s pristojnostmi iz Pogodbe predvidela ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju oživitve, obenem pa tudi zagotavljanju te proračunske discipline. Strategija Evropa 2020, nova strategija EU za zaposlovanje ter pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki jo je Evropski svet sprejel 17. junija, se spopada s tem izzivom. Njen cilj je preusmeriti pozornost politik s kriznega upravljanja na uvedbo srednjeročnih in dolgoročnih reform, ki še posebej spodbujajo rast in zaposlovanje in ki zagotavljajo tudi zdržnost javnih financ. Kakor veste, glavni cilji, opredeljeni v strategiji Evropa 2020 vključujejo povečanje števila delovnih mest, boljše pogoje za raziskave in razvoj, izboljšanje stopenj izobraženosti – tega smo se dotaknili pri prejšnjem vprašanju – ter spodbujanje socialne vključenosti, vključno z zmanjšanjem revščine. Zato menim, da ni nobene neusklajenosti med Paktom za stabilnost in ukrepi za oživitev rasti in zaposlovanja."@sl20
"Fru talman, ärade ledamöter! Det huvudsakliga målet med stabilitets- och tillväxtpakten är att upprätthålla prisstabilitet i EU. Enligt villkoren i fördraget bör medlemsstaterna föra en nationell politik som överensstämmer med stabilitets- och tillväxtpakten och de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Vid rådets möte den 7 september enades man om att införa en europeisk termin från och med 2011. Syftet är främst att åstadkomma en enhetlig tidsplan för framläggandet av stabilitets- och tillväxtprogrammen och de nationella reformprogrammen, så att man kan säkra en kontinuerlig strukturell övervakning av budgetdisciplinen på alla nivåer samt makroekonomisk stabilitet och tillväxt, samtidigt som man bibehåller de formellt sett åtskilda förfarandena. Detta förfarande gör det möjligt att förbättra samordningen av den ekonomiska politiken i EU och bidrar till att stärka budgetdisciplinen, den makroekonomiska stabiliteten och tillväxten. Samma tanke har fått EU att i enlighet med de befogenheter som fastställs i fördragen, besluta om åtgärder för att främja återhämtningen samtidigt som budgetdisciplinen garanteras. Den 17 juni godkände rådet EU 2020-strategin, EU:s nya strategi för sysselsättning och smart och hållbar tillväxt för alla, och med denna strategi kan svårigheterna hanteras. Syftet är att ändra politikens inriktning från krishantering till införande av reformer på medellång och lång sikt, som särskilt främjar tillväxt och sysselsättning och som även garanterar bärkraften i de offentliga finanserna. Bland huvudmålen i EU 2020-strategin ingår som bekant att öka antalet arbetstillfällen, skapa bättre förutsättningar för forskning och utveckling, höja utbildningsnivån – vi berörde detta i en tidigare fråga – och främja social integration, bland annat genom fattigdomsminskning. Enligt min mening finns det därför ingen motsättning mellan en stabilitetspakt och åtgärder för att återskapa tillväxt och sysselsättning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph