Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-20-Speech-3-622"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101020.25.3-622"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we seem to have difficulties in knowing how to deal with our Eastern neighbour, Ukraine. It is just as difficult for Ukraine, which treats Europe one day as an ally, another day as a problem. This is why I believe we should be pragmatic, recognise the realities on the ground, and find common items on our agendas to reach agreements. Economic cooperation has always been Europe’s most powerful engine for greater integration and Europe has owed its success to this pragmatic approach since 1956. So we must continue to focus on both institutional and economic reforms to be undertaken by Ukraine in parallel. This two-track approach is the only one possible if we want to create a virtuous circle that could lead to democratic stability in this country and in the Eastern neighbourhood. A priority should be to support a healthy business environment and the achievement of a functioning market economy in Ukraine by encouraging their property and VAT reforms and their efforts to combat high-level corruption, among other priorities. This is why I see the association agreement as a powerful instrument of reform, and it is why we should continue our negotiations on the establishment of a deep and comprehensive free trade area and on Ukraine’s accession to the Energy Community Treaty. In that context, I welcome Ukraine’s accession to the WTO, which should be seen as an important step in Ukraine’s acceptance of European economic standards. I hope that we will be able to overcome the continuous postponement of the FTA and encourage the virtuous circle of mutual trust, which is beneficial to the whole region and to Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zdá se, že máme potíž s tím, jak bychom měli se svým východním sousedem, Ukrajinou, jednat. Stejně tak je to těžké pro Ukrajinu, která má jeden den Evropu jako spojence a druhý den jako problém. Z toho důvodu se domnívám, že musíme být pragmatičtí, vzít na vědomí realitu v dané zemi, najít v našich agendách styčné body a dospět tak k dohodě. Hospodářská spolupráce byla vždy pro Evropu nejsilnějším motorem pro hlubší integraci. Evropa vděčí za svůj úspěch právě tomuto pragmatickému přístupu, který uplatňuje již od roku 1956. Proto se musíme i nadále snažit, aby Ukrajina prováděla své institucionální i hospodářské reformy současně. Tento dvojkolejný přístup je jediný možný, chceme-li uzavřít tento kruh, který by vedl ke stabilitě demokracie v této zemi a u našich východních sousedů. Prioritou by měla být podpora zdravého podnikatelského prostředí a dosažení fungujícího tržního hospodářství na Ukrajině, tím, že kromě jiných priorit podpoříme jejich reformy vlastnictví a DPH a jejich snahy bojovat proti korupci na vysoké úrovni. Proto spatřuji v dohodě o přidružení silný reformní nástroj, proto bychom měli pokračovat v jednáních o vytvoření hluboké a komplexní volné zóny obchodu a o přistoupení Ukrajiny ke Smlouvě o Energetickém společenství. V této souvislosti vítám vstup Ukrajiny do WTO, což je třeba vnímat jako důležitý krok v přijímání evropských hospodářských standardů na Ukrajině. Doufám, že budeme s to překonat neustálé odklady uzavření dohody o volném obchodu a podpořit koloběh vzájemné důvěry, který pomůže celému regionu i Evropě."@cs1
"Hr. formand! Vi har tilsyneladende problemer med at finde ud af, hvordan vi skal håndtere vores østlige nabo, Ukraine. Det er lige så vanskeligt for Ukraine, der den ene dag behandler Europa som en allieret og den næste som et problem. Derfor mener jeg, at vi skal være pragmatiske, anerkende den faktiske situation på stedet og finde fælles punkter for vores dagsordenen for at nå til aftaler. Økonomisk samarbejde har altid været Europas kraftigste motor for større integration, og Europa skylder denne pragmatiske fremgangsmåde sin succes siden 1956. Så vi skal fortsætte med at fokusere på både institutionelle og økonomiske reformer, som Ukraine skal gennemføre sideløbende. Denne tosidede fremgangsmåde er kun mulig, hvis vi ønsker at skabe en positiv spiral, der kan føre til demokratisk stabilitet i landet og i det østlige naboskab. Vi bør prioritere at støtte et sundt erhvervsklima og indførelsen af en fungerende markedsøkonomi i Ukraine ved at tilskynde dem til ejendoms- og momsreformer og deres bestræbelser på at bekæmpe korruption på højt plan sammen med andre prioriteringer. Derfor ser jeg associeringsaftalen som et effektivt reforminstrument, og derfor bør vi fortsætte vores forhandlinger om indførelsen af et omfattende frihandelsområde og om Ukraines tiltrædelse til energifællesskabstraktaten. I den forbindelse glæder jeg mig over Ukraines deltagelse i WTO, hvilket bør ses som et vigtigt skridt i Ukraines accept af europæiske økonomiske standarder. Jeg håber, at vi vil kunne løse problemerne med den løbende udsættelse af frihandelsaftalen og tilskynde til den positive spiral af gensidig tillid, som er gavnlig for hele regionen og for Europa."@da2
"Herr Präsident, anscheinend haben wir Schwierigkeiten, herauszufinden, wie wir mit unserem östlichen Nachbarn, der Ukraine, umgehen sollen. Genauso schwierig ist es für die Ukraine, die Europa einmal als Verbündeten und dann wieder als Problem betrachtet. Deshalb glaube ich, dass wir pragmatisch sein, die zugrunde liegenden Tatsachen anerkennen und die Gemeinsamkeiten auf unseren Agenden finden sollten, um Einigungen zu erzielen. Wirtschaftliche Zusammenarbeit war immer Europas stärkster Antrieb für mehr Integration und die EU verdankt diesem pragmatischen Ansatz seit 1956 ihren Erfolg. Also müssen wir uns weiterhin darauf konzentrieren, dass in der Ukraine parallel sowohl institutionelle als auch wirtschaftliche Reformen vorgenommen werden. Dieser zweigängige Ansatz ist der einzig mögliche, wenn wir positive Wechselwirkungen erzielen wollen, die zu demokratischer Stabilität in diesem Land und den östlichen Nachbarländern führen könnten. Eine Priorität unter anderen sollte sein, durch die Förderung der Eigentums- und Umsatzsteuerreformen sowie der Anstrengungen zur Bekämpfung von Korruption auf hoher Ebene ein gesundes Geschäftsumfeld und die Herstellung einer funktionierenden Marktwirtschaft in der Ukraine zu unterstützen. Darum ist das Assoziierungsabkommen meiner Ansicht nach ein mächtiges Reformwerkzeug und darum sollten wir die Verhandlungen über die Einrichtung einer weiten und umfassenden Freihandelszone und über den Beitritt der Ukraine zum Vertrag zur Gründung der Energiegemeinschaft fortführen. In diesem Zusammenhang begrüße ich den Beitritt der Ukraine zur WTO, der als wichtiger Schritt bei der Übernahme europäischer Wirtschaftsnormen durch die Ukraine angesehen werden sollte. Ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, den ständigen Aufschub der Einrichtung einer Freihandelszone zu stoppen und die positiven Wechselwirkungen gegenseitigen Vertrauens zu fördern, wovon die gesamte Region und ganz Europa profitieren wird."@de9
"( ) Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται να δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τον τρόπο αντιμετώπισης του εξ ανατολών γείτονά μας, της Ουκρανίας. Ακριβώς το ίδιο δύσκολο είναι και για την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει την Ευρώπη άλλοτε ως σύμμαχο και άλλοτε ως πρόβλημα. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές, να αναγνωρίσουμε τα γεγονότα στη χώρα, και να βρούμε κοινά θέματα στις ατζέντες μας, προκειμένου να επιτευχθούν συμφωνίες. Η οικονομική συνεργασία αποτελούσε ανέκαθεν την ισχυρότερη κινητήριο δύναμη της Ευρώπης για περαιτέρω ολοκλήρωση, και η Ευρώπη οφείλει την επιτυχία της σε αυτήν την ρεαλιστική προσέγγιση από το έτος 1956. Συνεπώς, πρέπει να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην παράλληλη υλοποίηση τόσο θεσμικών όσο και οικονομικών μεταρρυθμίσεων εκ μέρους της Ουκρανίας. Η εν λόγω προσέγγιση δύο επιπέδων είναι η μόνη δυνατή εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν λυσιτελή κύκλο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημοκρατική σταθερότητα στην εν λόγω χώρα και στις ανατολικές γειτονικές χώρες. Θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η υποστήριξη ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η επίτευξη λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς στην Ουκρανία, μέσω της ενθάρρυνσης των μεταρρυθμίσεών τους σχετικά με την ιδιοκτησία και τον ΦΠΑ, καθώς και των προσπαθειών τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς υψηλού επιπέδου, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ τη συμφωνία σύνδεσης ως ισχυρό μέσο μεταρρύθμισης, και είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μας σχετικά με τη θέσπιση εκτεταμένης και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και σχετικά με την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επικροτώ την προσχώρηση της Ουκρανίας στον ΠΟΕ, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντικό βήμα προς την αποδοχή των ευρωπαϊκών οικονομικών προτύπων από την πλευρά της Ουκρανίας. Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη συνεχή αναβολή της ΖΕΣ και να ενθαρρύνουμε τον λυσιτελή κύκλο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ο οποίος είναι επωφελής για ολόκληρη την περιοχή και την Ευρώπη."@el10
"Señor Presidente, parece que tenemos dificultades para saber cómo tratar con nuestro vecino del Este, Ucrania. Es igual de difícil para Ucrania, que trata a Europa un día como aliado y otro día como un problema. Por eso creo que debemos ser pragmáticos, reconocer las realidades sobre el terreno y buscar elementos comunes en nuestras agendas para llegar a acuerdos. La cooperación económica ha sido siempre el motor más potente de Europa para una mayor integración y Europa debe su éxito a este enfoque pragmático desde 1956. Por lo tanto, debemos seguir centrándonos en las reformas tanto institucionales como económicas que ha de llevar a cabo Ucrania en paralelo. Este enfoque bidireccional es el único posible si queremos crear un círculo virtuoso que pueda conducir a la estabilidad democrática en este país y en la zona oriental. Una de las prioridades debe ser apoyar un entorno empresarial próspero y el logro de una economía de mercado que funcione en Ucrania mediante el fomento de reformas de propiedad y del IVA y sus esfuerzos para combatir la corrupción de alto nivel, entre otras prioridades. Esta es la razón por la que considero que el acuerdo de asociación es un instrumento de reforma potente y, por ese motivo, debemos continuar nuestras negociaciones sobre el establecimiento de una zona amplia y completa de comercio libre y sobre la adhesión de Ucrania a la Comunidad de la Energía. En ese contexto, acojo con satisfacción la adhesión de Ucrania a la OMC, que debe ser considerada como un paso importante en la aceptación por parte de Ucrania de las normas económicas europeas. Espero que seamos capaces de superar el aplazamiento continuo del TLC y de promover el círculo virtuoso de confianza mutua, que es beneficioso para toda la región y para Europa."@es21
"Austatud juhataja! Tundub, et meil on raskusi otsustamisel, kuidas oma idanaabri Ukrainaga suhelda. See on sama keeruline ka Ukraina jaoks, kes kohtleb Euroopat ühel päeval liitlasena, teisel päeval aga probleemina. Seetõttu leian, et me peaksime olema pragmaatilised, tunnistama Ukrainas valitsevat tegelikku olukorda ja leidma oma eesmärkides ühisosa, et jõuda kokkulepetele. Majanduskoostöö on alati olnud Euroopa kõige võimsam lõimimismootor ja Euroopa võlgneb oma edu sellisele pragmaatilisele suhtumisele alates 1956. aastast. Niisiis peame jätkuvalt keskenduma institutsionaalsetele ja majanduslikele reformidele, mis tuleb Ukrainas paralleelselt ellu viia. See kahetasandiline lähenemine on ainuvõimalik, kui me tahame luua eduspiraali, mis võiks viia demokraatliku stabiilsuseni selles riigis ja Euroopa idanaabruses. Muude prioriteetide seas tuleks ühe esmatähtsa eesmärgina toetada tugeva ärikeskkonna loomist ja toimiva turumajanduse saavutamist Ukrainas, soodustades kinnisvara- ja käibemaksureforme ning jõupingutusi võitluses laialt levinud korruptsiooniga. Seetõttu näen ma assotsiatsioonilepingus võimsat reformivahendit. See on ka põhjus, miks me peaksime jätkama läbirääkimisi teemadel, mis puudutavad põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubandusala rajamist ning Ukraina liitumist energiaühenduse asutamislepinguga. Sellega seoses rõõmustab mind Ukraina ühinemine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga. Selles võib näha olulist sammu, millega Ukraina võtab omaks Euroopa majandusstandardid. Loodan, et me lõpetame vabakaubanduslepingu pideva edasilükkamise ja meil õnnestub soodustada vastastikusel usaldusel põhineva eduspiraali tekkimist, mis on kasulik kogu sellele piirkonnale ja Euroopale."@et5
". Arvoisa puhemies, meillä on ilmeisesti vaikeuksia siinä, ettemme tiedä, miten hoitaa asioita itäisen naapurimme Ukrainan kanssa. Tilanne on aivan yhtä vaikea Ukrainalle, joka suhtautuu Eurooppaan yhtenä päivänä kuin liittolaiseensa ja toisena päivänä pitää sitä ongelmana. Tästä syytä meidän olisi mielestäni oltava käytännöllisiä, tunnistettava perusrealiteetit ja löydettävä yhteisiä asioita asialistoiltamme saadaksemme aikaan sopimuksia. Talousyhteistyö on aina ollut Euroopan tehokkain moottori, joka edistää integraatiota, ja Eurooppa on onnistunut menestymään tämän käytännöllisen lähestymistavan ansiosta vuodesta 1956 lähtien. Näin ollen meidän on keskityttävä sekä institutionaalisiin että taloudellisiin uudistuksiin, joita Ukraina voi toteuttaa rinnakkain. Tämä kaksisuuntainen lähestymistapa on ainoa mahdollinen, mikäli haluamme luoda positiivisen kierteen, joka voi johtaa demokraattiseen vakauteen Ukrainassa ja sen itäisissä naapureissa. Olisi korostettava terveen liiketoimintaympäristön tukemista ja toimivan markkinatalouden saavuttamista Ukrainassa kannustamalla sitä muun muassa tekemään kiinteistö- ja alv-uudistuksia sekä torjumaan korkealla tasolla harjoitettavaa korruptiota. Tästä syystä katson assosiaatiosopimuksen olevan tehokas uudistuksen väline, ja sen vuoksi meidän olisi jatkettava neuvottelujamme yhä vahvemman ja kattavamman vapaakauppa-alueen perustamisesta ja Ukrainan liittymisestä energiayhteisöjen perustamissopimukseen. Tältä osin suhtaudun myönteisesti Ukrainan liittymiseen WTO:hon. Se olisi nähtävä tärkeänä edistysaskeleena, jonka ansiosta Ukraina on yhä lähempänä Euroopan taloudellisten normien hyväksymistä. Toivon, että kykenemme ratkaisemaan vapaakauppasopimuksen jatkuvaan lykkäämiseen liittyvän asian ja edistämään keskinäisen luottamuksen myönteistä kierrettä, joka on eduksi koko alueelle ja Euroopalle."@fi7
"Monsieur le Président, il semble que nous ayons des difficultés à savoir comment nous y prendre avec notre voisin de l’Est, l’Ukraine. C’est tout aussi difficile pour l’Ukraine, qui traite l’Europe un jour comme un allié, et l’autre jour comme un problème. C’est pourquoi je crois que nous devrions être pragmatiques, reconnaître les réalités sur le terrain, et trouver des points communs dans nos agendas afin de parvenir à un accord. La coopération économique a toujours été le moteur le plus puissant de l’Europe pour arriver à une plus grande intégration, et l’Europe doit son succès à son approche pragmatique depuis 1956. Nous devons donc continuer à nous concentrer sur les réformes institutionnelles et économiques que l’Ukraine doit entreprendre en parallèle. Cette approche à deux voies est la seule possible si nous voulons créer un cercle vertueux qui pourrait amener la stabilité démocratique dans ce pays et dans notre voisinage oriental. Une priorité devrait être de soutenir un environnement des affaires sain et la réalisation d’une économie de marché fonctionnelle en Ukraine en encourageant leurs réformes de la propriété et de la TVA et leurs efforts de lutte contre la corruption de haut niveau, entre autres priorités. C’est pourquoi je considère l’accord d’association comme un instrument de réforme puissant, et c’est pourquoi nous devrions poursuivre nos négociations sur l’établissement d’une zone de libre-échange approfondie et complète et sur l’adhésion de l’Ukraine au traité de la Communauté de l’énergie. Dans ce contexte, je me réjouis de l’adhésion de l’Ukraine à l’OMC, qui devrait être considérée comme une étape importante dans l’acceptation par l’Ukraine des normes économiques européennes. J’espère que nous pourrons mettre un terme aux reports incessants de l’ALE et encourager le cercle vertueux de confiance mutuelle qui sera bénéfique à toute la région et à l’Europe."@fr8
". – Elnök úr! Úgy tűnik nehézségeink vannak a tekintetben, hogy hogyan kezeljük keleti szomszédunkat, Ukrajnát. Hasonlóképpen nehéz ez Ukrajna számára is, amely egyik nap Európát szövetségesként, másik nap pedig problémaként kezeli. Éppen ezért gondolom, hogy pragmatikusnak kell lennünk, el kell ismernünk a helyi valóságot, és programjainkban közös elemeket kell találnunk ahhoz, hogy egyetértésre juthassunk. Európa számára mindig is a gazdasági együttműködés jelentette a nagyobb fokú integráció leghatásosabb ösztönző erejét, és 1956 óta Európa ennek a pragmatikus megközelítésnek köszönheti sikerét. Nekünk tehát továbbra is egyszerre kell az Ukrajna által megkezdett intézményi és gazdasági reformokra összpontosítanunk. Kizárólag ez a kettős megközelítés vezethet eredményre, ha egy olyan kedvező körforgást akarunk beindítani, amely demokratikus stabilitást teremthet ebben az országban és a keleti szomszédságban is. Ukrajnában kiemelt helyen kell támogatni az egészséges üzleti környezet és a működőképes piacgazdaság megteremtését, ösztönözve a tulajdonnal és hozzáadottérték-adóval kapcsolatos reformjaikat, illetve egyéb prioritások mellett a magas szintű korrupció leküzdésére irányuló erőfeszítéseiket. Ezért tartom a társulási megállapodást a reform fontos eszközének, és ezért kell a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség kialakításáról és Ukrajna Energiaközösséget létrehozó szerződéshez történő csatlakozásáról szóló tárgyalásainkat folytatnunk. Ezzel összefüggésben üdvözlöm Ukrajna WTO-hoz történő csatlakozását, ami fontos lépésnek tekintendő abból a szempontból, hogy Ukrajna elfogadja az európai gazdasági normákat. Remélem, hogy képesek leszünk megoldást találni a szabadkereskedelmi megállapodás folytonos elhalasztására és élénkítően hatni a kölcsönös bizalom ördögi körére, amely az egész térség és Európa számára is előnyös."@hu11
"Signor Presidente, sembriamo avere difficoltà a capire come gestire il nostro vicino orientale, l’Ucraina. Altrettanto difficile è per l’Ucraina, che un giorno tratta l’Europa come alleata, un altro come un problema. Per questo ritengo che dovremmo essere pragmatici, riconoscere le realtà locali e trovare punti comuni all’ordine del giorno per pervenire ad accordi. La cooperazione economica è sempre stata il volano più forte dell’Europa per una maggiore integrazione e l’Europa deve il suo successo a tale approccio pragmatico sin dal 1956. Dobbiamo dunque continuare a concentrarci sulle riforme economiche e istituzionali che l’Ucraina deve intraprendere parallelamente. Questo approccio duplice è l’unico possibile se vogliamo creare un circolo virtuoso che possa portare alla stabilità democratica nel paese e nella regione orientale in senso più ampio. Tra i vari obiettivi importanti, prioritario dovrebbe essere il sostegno a un ambiente commerciale sano e il raggiungimento di un’economia di mercato funzionante in Ucraina incoraggiandone le riforme in tema di patrimonio e IVA, nonché gli sforzi profusi per combattere la corruzione ai vertici. Per questo considero l’accordo di associazione uno strumento di riforma potente e per questo dovremmo proseguire i negoziati sulla creazione di uno spazio di libero scambio ampio e profondo e sull’adesione dell’Ucraina al trattato della Comunità dell’energia. In tale contesto, apprezzo l’adesione dell’Ucraina all’OMC, che dovrebbe essere vista come un passo importante nell’accettazione da parte del paese degli standard economici europei. Spero che riusciremo a superare il continuo rinvio dell’accordo di libero scambio incoraggiando il circolo virtuoso della reciproca fiducia, produttivo per l’intera regione e l’Europa."@it12
"Pone pirmininke, atrodo, kad nelabai žinome, kaip elgtis su savo rytine kaimyne Ukraina. Ne ką lengviau ir Ukrainai, kuri vieną dieną Europą laiko sąjungininke, o kitą – problema. Todėl manau, kad turėtume būti pragmatiški, pripažinti šaliai aktualius aspektus ir rasti savo darbotvarkėse bendrų klausimų, kad pasiektume susitarimų. Ekonominis bendradarbiavimas visuomet labiausiai skatino didesnę Europos integraciją, o už sėkmę Europa turi būti dėkinga savo pragmatiniam požiūriui, kurio ji laikosi nuo 1956 m. Todėl turime ir toliau didžiausią dėmesį skirti ir institucijų, ir ekonomikos reformoms, kurių Ukraina turi imtis vienu metu. Šis „dviejų kelių“ požiūris – tai vienintelis galimas būdas, jeigu norime sukurti nuovokumo erdvę, kuri galėtų užtikrinti demokratijos stabilumą šioje šalyje ir kaimyninėse rytų šalyse. Be kita ko, pirmiausia turėtų būti remiama tinkama verslo aplinka ir siekiai sukurti veiksmingą rinkos ekonomiką Ukrainoje, skatinant jos turto ir PVM reformas bei raginant kovoti su didele korupcija. Todėl manau, kad asociacijos susitarimas – galinga reformos priemonė, ir todėl turėtume tęsti derybas dėl tvirtos ir visapusės laisvosios prekybos erdvės kūrimo ir dėl Ukrainos prisijungimo prie Energijos bendrijos sutarties. Šiuo požiūriu palankiai vertinu Ukrainos stojimą į PPO, kuris turėtų būti laikomas svarbiu žingsniu Ukrainai perimant Europos ekonomikos standartus. Tikiuosi, daugiau nebeatidėliosime paspartintų veiksmų ir paskatinsime sukurti savitarpio pasitikėjimo erdvę, kuri naudinga visam regionui ir Europai."@lt14,14
"Priekšsēdētāja kungs! Šķiet, ka mums ir grūtības noskaidrot, kā risināt jautājumus attiecībā uz mūsu austrumu kaimiņu — Ukrainu. Tieši tikpat sarežģīti tas ir Ukrainai, kura vienu dienu Eiropu uzskata par sabiedroto, bet jau nākamo — par problēmu. Tādēļ uzskatu, kam mums jābūt pragmātiski noskaņotiem, jāatzīst valstī pastāvošā realitāte un jāatrod kopīgi jautājumi dienas kārtībā, par kuriem varam vienoties. Ekonomiskā sadarbība vienmēr ir bijusi Eiropas visietekmīgākais dzinējspēks lielākas vienotības panākšanai, un Eiropa jau kopš 1956. gada veiksmīgi izmanto šo pragmātisko pieeju. Tādēļ mums arī turpmāk jākoncentrējas gan uz institucionālām, gan ekonomiskām reformām, kuras Ukraina paralēli gatavojas uzņemties. Šāda divvirzienu pieeja ir vienīgā iespējamā, ja vēlamies izveidot attiecību loku, kas rezultātā radītu demokrātisku stabilitāti šajā valstī un visā austrumu reģionā. Veselīgas uzņēmējdarbības vides veicināšanai un funkcionējoša tirgus ekonomikas sasniegšanai Ukrainā jākļūst par prioritāti, veicinot tajā reformas īpašuma un PVN jomā un citu prioritāšu vidū arī centienus apkarot augsta līmeņa korupciju. Tādēļ es uzskatu, ka asociācijas nolīgums ir ietekmīgs instruments reformai, un tādēļ mums jāturpina iesāktās pārrunas par dziļi integrētas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas izveidi un par Ukrainas pievienošanos Enerģētikas kopienas līgumam. Šajā kontekstā ir apsveicama Ukrainas pievienošanās PTO, ko var uzskatīt par svarīgu soli virzienā uz Eiropas ekonomikas standartu pieņemšanu Ukrainā. Ceru, ka mēs spēsim pārvarēt ilgstošo Brīvās tirdzniecības nolikumu atlikšanu un veicināt pozitīvo savstarpējās uzticēšanās attiecību loku, kas nāktu par labu visam reģionam un Eiropai."@lv13
"Mr President, we seem to have difficulties in knowing how to deal with our Eastern neighbour, Ukraine. It is just as difficult for Ukraine, which treats Europe one day as an ally, another day as a problem. This is why I believe we should be pragmatic, recognise the realities on the ground, and find common items on our agendas to reach agreements. Economic cooperation has always been Europe’s most powerful engine for greater integration and Europe has owed its success to this pragmatic approach since 1956. So we must continue to focus on both institutional and economic reforms to be undertaken by Ukraine in parallel. This two-track approach is the only one possible if we want to create a virtuous circle that could lead to democratic stability in this country and in the Eastern neighbourhood. A priority should be to support a healthy business environment and the achievement of a functioning market economy in Ukraine by encouraging their property and VAT reforms and their efforts to combat high-level corruption, among other priorities. This is why I see the Association Agreement as a powerful instrument of reform, and it is why we should continue our negotiations on the establishment of a deep and comprehensive free trade area and on Ukraine’s accession to the Energy Community Treaty. In that context, I welcome Ukraine’s accession to the WTO, which should be seen as an important step in Ukraine’s acceptance of European economic standards. I hope that we will be able to overcome the continuous postponement of the FTA and encourage the virtuous circle of mutual trust, which is beneficial to the whole region and to Europe."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, we lijken het moeilijk te vinden te bepalen hoe we met onze oosterbuur Oekraïne moeten omgaan. Het is net zo moeilijk voor Oekraïne, dat Europa de ene dag behandelt als een bondgenoot en de andere dag als een probleem. Ik denk daarom dat we pragmatisch moeten zijn, de realiteit onder ogen moeten zien en gemeenschappelijke punten op onze agenda’s moeten zoeken om tot overeenkomsten te komen. Economische samenwerking is altijd Europa’s krachtigste motor voor grotere integratie geweest en Europa dankt sinds 1956 zijn succes aan deze pragmatische aanpak. We moeten ons dus blijven richten op zowel institutionele als economische hervormingen die Oekraïne gelijktijdig moet ondernemen. Deze tweesporenaanpak is de enige mogelijke aanpak, als we een positieve spiraal willen creëren die tot democratische stabiliteit in dit land en in de oostelijke nabuurschap kan leiden. Een van de prioriteiten zou moeten zijn een gezond ondernemingsklimaat en de totstandkoming van een functionerende markteconomie in Oekraïne te ondersteunen door hun hervormingen op het punt van eigendom en btw, alsook hun inspanningen om de corruptie op hoog niveau te bestrijden aan te moedigen. Dit is de reden waarom ik de associatieovereenkomst beschouw als een krachtig hervormingsinstrument en waarom we onze onderhandelingen over de totstandbrenging van een diepgaand en breed vrijhandelsgebied en over de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap zouden moeten voortzetten. In dit verband verwelkom ik de toetreding van Oekraïne tot de WTO, die moet worden gezien als een belangrijke stap in de aanvaarding van Europese economische normen door Oekraïne. Ik hoop dat we erin zullen slagen het voortdurende uitstel van de totstandbrenging van het vrijhandelsgebied te boven te komen en de positieve spiraal van wederzijds vertrouwen zullen aanmoedigen, die gunstig is voor de hele regio en voor Europa."@nl3
"Panie przewodniczący! Wygląda na to, że brakuje nam wiedzy na temat tego, jak radzić sobie z naszym wschodnim sąsiadem, Ukrainą. Jest to równie trudne dla Ukrainy, która raz traktuje Europę jako sojusznika, a innym razem jako problem. To dlatego uważam, że powinniśmy być pragmatyczni, uznać stan faktyczny na miejscu i znaleźć wspólne elementy w naszych planach, aby osiągnąć porozumienie. Współpraca gospodarcza zawsze była jednym z najpotężniejszych mechanizmów napędowych w kierunku większej integracji i od 1956 roku Europa swój sukces zawdzięcza temu pragmatycznemu podejściu. A więc musimy nadal skupiać się zarówno na reformach instytucjonalnych, jak i reformach gospodarczych, które mają zostać równolegle przeprowadzone na Ukrainie. Takie dwutorowe podejście jest jedynym możliwym, jeżeli chcemy stworzyć koło sukcesu, które doprowadzi do stabilnej demokracji w tym kraju oraz w sąsiedztwie wschodnim. Priorytetem powinno być wspieranie zdrowego otoczenia biznesowego oraz osiągnięcie funkcjonującej gospodarki rynkowej na Ukrainie poprzez zachęcanie do reform prawa własności i podatku VAT oraz podejmowania wysiłków celem walki z korupcją na wysokim szczeblu, wśród innych priorytetów. To dlatego uważam układ o stowarzyszeniu za potężny instrument reform i dlatego powinniśmy kontynuować negocjacje nad ustanowieniem szerokiej i wszechstronnej strefy wolnego handlu oraz przyjęciem Ukrainy do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję przystąpienie Ukrainy do WTO, które należy uważać za ważny krok w kierunku przyjęcia przez Ukrainę europejskich standardów gospodarczych. Mam nadzieję, że będziemy w stanie skończyć z ciągłym odraczaniem umowy o wolnym handlu i napędzać koło sukcesu oparte na wzajemnym zaufaniu, z korzyścią dla całego regionu i Europy."@pl16
"Senhor Presidente, parecemos estar com dificuldades em saber como lidar com o nosso vizinho oriental, a Ucrânia. Mas também é difícil para a Ucrânia, que um dia trata a Europa como um aliado, no dia seguinte como um problema. É por isto que julgo que devemos ser pragmáticos, reconhecer as realidades no terreno e encontrar itens comuns nas nossas agendas para chegarmos a acordos. A cooperação económica foi sempre o motor mais poderoso da Europa para garantir uma maior integração e a Europa deve o seu sucesso a esta abordagem pragmática desde 1956. Por conseguinte, devemos continuar a colocar o enfoque nas reformas institucionais e económicas que a Ucrânia deverá implementar em paralelo. Esta dupla abordagem é a única possível se queremos criar um círculo virtuoso passível de conduzir à estabilidade democrática neste país e na vizinhança oriental. A prioridade deverá ser o apoio a um ambiente empresarial saudável e à concretização de uma economia de mercado funcional na Ucrânia, encorajando as suas reformas nos domínios da propriedade e do IVA e os seus esforços no combate à corrupção de alto nível, entre outras prioridades. É por esta razão que vejo o acordo de associação como um poderoso instrumento de reforma, e é por isso que devemos prosseguir as nossas negociações sobre o estabelecimento de uma zona de comércio livre abrangente e aprofundada e sobre a adesão da Ucrânia ao Tratado que institui a Comunidade da Energia. Neste contexto, saúdo a adesão da Ucrânia à OMC, que deve ser vista como um passo importante na aceitação das normas económicas europeias pela Ucrânia. Espero que possamos ultrapassar os contínuos adiamentos da zona de comércio livre (ZCL) e encorajar o círculo virtuoso de confiança mútua que é benéfico para toda a região e para a Europa."@pt17
"Dle președinte, se pare că avem dificultăți în a găsi modul în care trebuie abordat vecinul nostru de la est, Ucraina. Este la fel de greu pentru Ucraina, care tratează Europa într-o zi ca pe un aliat, în altă zi ca pe o problemă. Acesta este motivul pentru care ar trebui să fim pragmatici, să recunoaștem realitățile de la fața locului și să găsim elemente comune pe agendele noastre în vederea ajungerii la consens. Cooperarea economică a fost dintotdeauna motorul cel mai puternic al Europei pentru o integrare mai mare și Europa și-a datorat succesul său acestei abordări pragmatice încă din 1956. Așadar, trebuie să continuăm să ne concentrăm pe aplicarea în paralel, de către Ucraina, a unor reforme atât instituționale, cât și economice. Această abordare pe două planuri este singura cale posibilă, dacă dorim să creăm un cerc virtuos, care ar putea aduce stabilitate democratică în această țară și în vecinătatea estică. Ar trebui să reprezinte o prioritate sprijinirea unui mediu de afaceri sănătos și realizarea unei economii de piață funcționale în Ucraina prin încurajarea reformelor ucrainene privind proprietatea și TVA-ul și a eforturilor Ucrainei de combatere a corupției la nivel înalt, printre alte priorități. Acesta este motivul pentru care consider că acordul de asociere este un important instrument de reformă și pentru care ar trebui să ne continuăm negocierile privind instituirea unei zone vaste și cuprinzătoare de liber schimb și privind aderarea Ucrainei la Tratatul de instituire a Comunității Energiei. În acest context, salut aderarea Ucrainei la OMC, care ar trebui considerată un pas important în acceptarea de către Ucraina a standardelor economice europene. Sper că vom putea depăși amânarea continuă a ALS și încuraja cercul virtuos al încrederii reciproce, ceea ce este benefic pentru întreaga regiune și pentru Europa."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zdá sa, že nevieme, ako zaobchádzať s naším východným susedom – Ukrajinou. Pre Ukrajinu je to rovnako zložité – raz berie Európu ako spojenca, inokedy ako problém. Preto som presvedčená, že by sme mali byť pragmatickí, mali by sme si uvedomiť skutočnú situáciu v tejto krajine a mali by sme nájsť spoločné body našich programov, aby sme mohli dosahovať dohody. Hospodárska spolupráca bola vždy najsilnejšou hnacou silou Európy na dosiahnutie väčšej integrácie a Európa vďačí za svoj úspech tomuto pragmatickému prístupu od roku 1956. Musíme sa preto naďalej zameriavať tak na inštitucionálne, ako aj hospodárske reformy, ktoré musí Ukrajina uskutočniť súčasne. Ak chceme vytvoriť pozitívny cyklus, ktorý by mohol viesť k demokratickej stabilite v tejto krajine a vo východných susedných štátoch, je možný jedine tento dvojaký prístup. Jednou z priorít by mala byť podpora zdravého podnikateľského prostredia a dosiahnutie fungujúceho trhového hospodárstva na Ukrajine pomocou podporenia reforiem v oblasti vlastníctva a DPH a úsilia v boji proti vysokej miere korupcie. Z tohto dôvodu vnímam dohodu o pridružení ako mocný reformný nástroj, a preto by sme mali pokračovať v našich rokovaniach o vytvorení serióznej a komplexnej zóny voľného obchodu a pristúpení Ukrajiny k Zmluve o Energetickom spoločenstve. V tejto súvislosti vítam vstup Ukrajiny do WTO. Mali by sme ho chápať ako dôležitý krok pri prijímaní európskych hospodárskych noriem Ukrajinou. Dúfam, že sa dokážeme vyrovnať s neustálym meškaním dohôd o voľnom obchode a že podporíme pozitívne pôsobenie vzájomnej dôvery, čo je prospešné tak pre celú oblasť, ako aj Európu."@sk19
"Gospod predsednik, zdi se, da imamo težave s tem, kako ravnati z našo vzhodno sosedo Ukrajino. Enako težko je za Ukrajino, ki ima Evropo en dan za zaveznico, naslednji dan za problem. Zato menim, da moramo biti pragmatični, se zavedati tamkajšnje resničnosti in na svojih dnevnih redih najti skupne točke za dosego sporazuma. Gospodarsko sodelovanje je vedno bilo najmočnejše gonilo Evrope za večje vključevanje in Evropa je svoj uspeh dolžna temu pragmatičnemu pristopu od leta 1956. Zato se moramo še naprej osredotočati na institucionalne in gospodarske reforme, ki jih je treba v Ukrajini izvesti vzporedno. Ta dvotirni pristop je edini, ki je mogoč, če hočemo ustvariti zadovoljive izboljšave, ki bi lahko vodile k demokratični stabilnosti v tej državi in vzhodnem sosedstvu. Prednostna naloga mora poleg drugih prednostnih nalog biti podpora zdravemu poslovnemu okolju in dosega delujočega tržnega gospodarstva v Ukrajini s spodbujanjem njenih lastninskih reform in reform DDV ter njenih prizadevanj za boj proti korupciji na visoki ravni. Zato na pridružitveni sporazum gledam kot na močen instrument za reforme in zaradi tega moramo nadaljevati pogajanja o vzpostavitvi obsežnega in celovitega območja proste trgovine in o pristopu Ukrajine k Pogodbi o energetski skupnosti. V tem okviru pozdravljam pristop Ukrajine k STO, na katerega je treba gledati kot na pomemben korak v ukrajinskem sprejemanju evropskih gospodarskih standardov. Upam, da bomo lahko premagali nenehno odlaganje sporazuma o prosti trgovini in spodbudili uspešen krog medsebojnega zaupanja, ki koristi celotni regiji in Evropi."@sl20
". Herr talman! Vi tycks ha problem med att veta hur vi ska hantera vår granne i öst, Ukraina. Det är lika svårt för Ukraina, som den ena dagen behandlar EU som en allierad och den andra dagen som ett problem. Därför anser jag att vi bör vara pragmatiska, inse hur verkligheten ser ut på plats och hitta gemensamma punkter i våra dagordningar för att kunna enas. Ekonomiskt samarbete har alltid varit EU:s mest kraftfulla motor för ökad integration och EU:s framgångar sedan 1956 beror på denna pragmatiska inställning. Vi måste därför fortsätta att fokusera både på institutionella och ekonomiska reformer som Ukraina måste genomföra parallellt. Detta dubbla spår är enda möjligheten om vi vill skapa en god cirkel som kan leda till demokratisk stabilitet i Ukraina och bland grannarna i öst. En av flera prioriteringar bör vara att stödja ett sunt klimat i näringslivet och att få till stånd en fungerande marknadsekonomi i Ukraina genom att stimulera deras fastighets- och momsreformer och deras arbete med att bekämpa korruptionen på hög nivå. Därför betraktar jag associeringsavtalet som ett kraftfullt reforminstrument och det är också därför vi bör fortsätta våra förhandlingar om att inrätta ett djupgående och omfattande frihandelsområde och om Ukrainas anslutning till fördraget om energigemenskapen. Mot bakgrund av detta välkomnar jag Ukrainas inträde i Världshandelsorganisationen (WTO), vilket ska betraktas som ett viktigt steg i landets acceptans av EU:s ekonomiska normer. Jag hoppas att vi kommer att kunna ta oss förbi det ständiga senareläggandet av inrättandet av frihandelsområdet och stimulera den goda cirkeln av ömsesidigt förtroende, vilket är gynnsamt för hela regionen och för EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Adina-Ioana Vălean,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,2,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph