Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-20-Speech-3-022"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101020.3.3-022"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, perhaps I may begin where Mr Schulz left off. Maybe we could ask for a convention now if they want to change the treaty. Normally, what we have to do is to ask for a convention. That is the first thing to do, but things are not that far advanced, I think. What we need now is to make an urgent deal in the European Council on economic governance and on strengthening the Stability Pact. It is now nearly a year since the start of the Greek debt crisis. It started in December 2009, and it is now time to arrive at a conclusion, an agreement, on this. There are, in fact, three proposals on the table at the moment. Let us be clear about that. We have received the proposal from the Commission, the proposal from the task force and, yesterday, the proposal under what we call ‘the deal of Deauville’. That is the third one on the table. And it is good, I think, that this Parliament is analysing the differences between the three proposals to decide if they are appropriate. The Commission made what were, I think, good, bold and coherent proposals a few weeks ago. The task force proposal differs from them in that it proposes that the Council should act on the basis of recommendations and not proposals from the Commission. That is a big difference, because recommendations can be changed and proposals from the Commission cannot. In addition, there is a more lengthy procedure for analysis in the task force proposal, which also sets it apart from the Commission proposal. However, we have to say that the task force proposal keeps the semi-automatic character of the sanctions and maintains the reverse majority rule that was proposed by the Commission. As of yesterday, we have a third proposal, ‘the deal of Deauville’. I have to say that an agreement between France and Germany can often be helpful for Council business, but that this time, on the contrary, it is not. This is because the Franco-German Deauville proposal simply relies on keeping the old-school QMV within the Council, so rather than needing to find a majority to block the automatic Commission sanctions, their proposals require such a majority for the sanctions proposed by the Commission to be initiated. I think that is an enormous difference, because the semi-automatic character of sanctions in the Commission proposal is not present in the Deauville proposal. I do not know if you know Deauville, but, aside from the beach and some beautiful hotels, there is a casino. We should, therefore, perhaps be speaking not of the Deauville deal but rather of the Franco-German casino compromise, because a casino compromise is what it is. Under this proposal, Member States are allowed to go on playing with the euro and the euro area. If you have enough support in the Council, you can go for it; you can do exactly what Greece did. If you have enough support in the Council, go for it. ! You can go for it. The first part of the Deauville deal simply weakens not just the task force proposal but, above all, the Commission package. I find this completely incomprehensible, certainly from Germany. For ten months, they have been asking for bolder sanctions, and yesterday, they did just the opposite. It amounts to a weakening of the bold proposals of the Commission. And this comes at precisely the time when Mr Trichet, the President of the European Central Bank, is asking for bolder solutions, for bolder proposals, even bolder than the initial proposals by the Commission. My conclusion is that this Parliament has one mission: to reverse the Deauville deal, or the casino compromise. Let us stick to the good proposals from the Commission and carry out our necessary legislative task."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pravděpodobně začnu tam, kde pan Schulz skončil. Možná bychom nyní mohli požádat o svolání konventu, jestliže chtějí změnit smlouvu. Za běžné situace musíme požádat o svolání konventu. Je to první věc, již je třeba učinit, ale myslím, že situace ještě není tak pokročilá. V Evropské radě nyní musíme naléhavě projednat správu ekonomických záležitostí a posílení paktu o stabilitě. Nyní je tomu téměř rok, co začala řecká dluhová krize. Začala v prosinci 2009 a teď nastal čas dospět k závěru, k dohodě ohledně této otázky. V současnosti jsou předloženy vlastně tři návrhy. Udělejme si v tom jasno. Obdrželi jsme návrh od Komise, návrh od pracovní skupiny a včera návrh, který nazýváme „dohoda z Deauville“. To je třetí předložený návrh. A myslím, že je správné, že tento Parlament analyzuje rozdíly mezi těmito třemi návrhy, aby rozhodl, zda jsou vhodné. Komise před několika týdny učinila podle mého názoru dobré, smělé a ucelené návrhy. Návrh pracovní skupiny se od nich liší v tom, že navrhuje, aby Rada jednala na základě doporučení a nikoli na základě návrhů Komise. To je velký rozdíl, protože doporučení lze změnit a návrhy Komise nikoli. Na návrh pracovní skupiny se navíc vztahuje zdlouhavější postup analýzy, což ho rovněž odlišuje od návrhu Komise. Je však nutné uvést, že návrh pracovní skupiny zachovává poloautomatický charakter sankcí a pravidlo obrácené většiny, s nímž přišla Komise. Pokud jde o včerejšek, máme zde třetí návrh, tedy „dohodu z Deauville“. Musím říci, že dohoda mezi Francií a Německem může být pro činnost Rady mnohdy prospěšná, avšak tentokrát prospěšná není. Francouzsko-německý návrh z Deauville totiž jednoduše spoléhá na zastaralé hlasování kvalifikovanou většinou v rámci Rady, takže spíše než by jejich návrhy usilovaly o dosažení většiny pro zablokování automatických sankcí Komise, vyžadují, aby byla taková většina pro sankce navrhované Komisí zavedena. Myslím, že to je obrovský rozdíl, protože poloautomatický charakter sankcí, jenž je uveden v návrhu Komise, v návrhu z Deauville není. Nevím, jestli znáte Deauville, ale kromě pláže a několika krásných hotelů je tam kasino. Možná bychom proto neměli hovořit o dohodě z Deauville, ale spíše o francouzsko-německém kompromisu z kasina, protože tento kompromis je hazardní. Podle tohoto návrhu je členským státům umožněno nadále si pohrávat s eurem a eurozónou. Máte-li dostatečnou podporu v Radě, pusťte se do toho; můžete udělat přesně to samé, co udělalo Řecko. Máte-li dostatečnou podporu v Radě, pusťte se do toho. Vsaďte si! Můžete to zkusit. První část dohody z Deauville neoslabuje pouze návrh pracovní skupiny, ale především balíček Komise. Považuji to za naprosto nepochopitelné, rozhodně ze strany Německa. Po deset měsíců žádali o odvážnější sankce a včera učinili pravý opak. Obnáší to oslabení smělých návrhů Komise. A přichází to právě v době, kdy pan Trichet, prezident Evropské centrální banky, žádá o odvážnější řešení, o odvážnější návrhy, dokonce smělejší než původní návrhy Komise. Mým závěrem je, že Parlament má jediný úkol: odvrátit dohodu z Deauville, tedy kompromis z kasina. Držme se dobrých návrhů Komise a splňme potřebný legislativní úkol."@cs1
"Hr. formand! Det kunne være, at jeg skulle starte der, hvor hr. Schulz slap. Måske kunne vi anmode om et konvent nu, hvis de ønsker at ændre traktaten. Det, som vi under normale omstændigheder skal gøre, er at anmode om et konvent. Det er det første, man skal gøre, men jeg tror ikke, at situationen er så fremskreden endnu. Det, som vi har brug for nu, er, at der omgående bliver indgået en aftale i Rådet om økonomisk styring og om en styrkelse af stabilitetspagten. Vi nærmer os årsdagen for starten på Grækenlands gældskrise. Den startede i december 2009, og det er nu tid til, at vi skal udarbejde en konklusion, altså en aftale, i denne forbindelse. På nuværende tidspunkt er der faktisk blevet fremlagt tre forslag. Lad os gøre det klart. Vi har modtaget forslaget fra Kommissionen, forslaget fra taskforcen og i går forslaget, der indgår i det, som vi kalder "Deauville-pagten". Det er det tredje forslag, der er blevet fremlagt. Efter min mening er det godt, at Parlamentet analyserer forskellene mellem de tre forslag for at beslutte, om de er passende. For et par uger siden udarbejdede Kommissionen det, som jeg anser for at være gode, modige og sammenhængende forslag. Forskellen mellem disse forslag og taskforcens forslag er, at taskforcen foreslår, at Rådet bør handle på grundlag af henstillinger og ikke forslag fra Kommissionen. Der er milevid forskel mellem disse metoder, da henstillinger kan ændres, mens dette ikke er tilfældet med forslag. Desuden indeholder taskforcens forslag også en mere langvarig analyseprocedure, hvilket også adskiller det fra Kommissionens forslag. Vi må imidlertid sige, at taskforcens forslag indebærer en opretholdelse af sanktionernes halvautomatiske karakter og den bestemmelse om omvendt flertal, som Kommissionen foreslog. Med virkning fra i går har vi et tredje forslag, nemlig "Deauville-pagten". Jeg må sige, at en aftale mellem Frankrig og Tyskland ofte kan være til hjælp for Rådet, men at dette ikke er tilfældet denne gang, tværtimod. Dette skyldes, at den fransk-tyske Deauville-pagt ganske enkelt bygger på en bevarelse af den gammeldags afstemningsordning med kvalificeret flertal i Rådet, som indebærer, at der i henhold til forslagene kræves et sådant flertal for at iværksætte de sanktioner, som Kommissionen har foreslået, i stedet for at der kræves et flertal for at blokere Kommissionens automatiske sanktioner. Jeg mener, at der er enorm forskel mellem de to forslag, da de halvautomatiske sanktioner i Kommissionens forslag ikke er omfattet af Deauville-forslaget. Jeg ved ikke, om De kender Deauville, men bortset fra stranden og nogle smukke hoteller er der et kasino. Derfor bør vi måske nærmere tale om det fransk-tyske kasinokompromis i stedet for Deauville-pagten, for et kasinokompromis er nøjagtig, hvad det er. I henhold til dette forslag har medlemsstaterne fortsat lov til at sætte euroen og euroområdet som indsats. Hvis man har tilstrækkelig opbakning i Rådet, kan man fortsætte og gøre nøjagtig, som Grækenland gjorde. Hvis man har tilstrækkelig opbakning i Rådet, kan man bare kaste sig ud i det. ! Man kan bare kaste sig ud i det. Den første del af Deauville-pagten svækker simpelthen ikke blot taskforcens forslag, men frem for alt Kommissionens pakke. For mig at se er det fuldstændig uforståeligt, især fra Tysklands side. I 10 måneder har de talt om modigere sanktioner, og i går gjorde de lige de modsatte. Det er ensbetydende med en svækkelse af Kommissionens modige forslag. Dette sker nøjagtig på et tidspunkt, hvor Centralbankens formand, hr. Trichet, har anmodet om modigere løsninger og modigere forslag, som er endnu modigere end Kommissionens oprindelige forslag. Min konklusion er, at Parlamentet har en bestemt opgave, og den består i at ændre Deauville-pagten, eller rettere kasinokompromiset. Lad os holde fast i Kommissionens gode forslag og udføre vores nødvendige lovgivningsmæssige opgaver."@da2
"Herr Präsident, vielleicht kann ich an der Stelle weitermachen, an der Herr Schulz aufgehört hat. Wenn eine Änderung des Vertrags gewünscht wird, könnten wir vielleicht jetzt ein Übereinkommen fordern. Normalerweise müssten wir die Forderung nach einem Übereinkommen laut werden lassen. Das stellt den ersten Schritt dar, aber meiner Ansicht nach sind die Dinge noch nicht so weit gediehen. Aktuell müssen wir uns im Europäischen Rat dringend über Economic Governance und eine Stärkung des Stabilitätspakts einigen. Seit Beginn der griechischen Schuldenkrise ist fast ein Jahr verstrichen. Sie hat im Dezember 2009 ihren Anfang genommen, und die Zeit ist jetzt reif für eine abschließende Erklärung bzw. eine Einigung zu diesem Thema. De facto liegen derzeit drei Vorschläge auf dem Tisch. Dies sollte uns bewusst sein. Wir haben den Vorschlag der Kommission, den Vorschlag der Task Force und gestern den Vorschlag, den wir den „Deal von Deauville“ getauft haben, erhalten. Dies ist der dritte Vorschlag, der zur Debatte steht. Und ich finde es gut, dass das Parlament die Unterschiede zwischen den drei Vorschlägen herausarbeitet, um dann über ihre Angemessenheit zu entscheiden. Meiner Ansicht nach hat die Kommission vor ein paar Wochen gute, mutige und schlüssige Vorschläge unterbreitet. Der Vorschlag der Task Force weicht insofern davon ab, als ein Handeln des Rates auf Grundlage von Empfehlungen anstelle von Vorschlägen der Kommission angeregt wird. Das ist ein großer Unterschied, da Empfehlungen, anders als die Vorschläge der Kommission, geändert werden können. Darüber hinaus sieht der Vorschlag der Task Force ein langwierigeres Analyseverfahren vor, was einen weiteren Unterschied zu dem Vorschlag der Kommission darstellt. Es ist allerdings festzustellen, dass in dem Vorschlag der Task Force der halbautomatische Charakter der Sanktionen beibehalten und das von der Kommission vorgeschlagene Prinzip der umgekehrten Mehrheitsentscheidung unterstützt wird. Seit gestern gibt es nun einen dritten Vorschlag, den „Deal von Deauville“. Zugegebenerweise kann eine Einigung zwischen Frankreich und Deutschland in Ratsangelegenheiten oft nützlich sein, aber dieses Mal ist das nicht der Fall. Das liegt daran, dass der französisch-deutsche Vorschlag von Deauville einfach auf einer Aufrechterhaltung des gemeinsamen Standpunkts (QMV) der alten Garde im Rat beruht. Anstatt also eine Mehrheit für eine Blockade der automatischen Sanktionen der Kommission finden zu müssen, wird laut deren Vorschläge eine solche Mehrheit vielmehr für die Umsetzung der von der Kommission vorgeschlagenen Sanktionen gefordert. Meiner Ansicht nach stellt dies einen sehr großen Unterschied dar, da der indem Vorschlag der Kommission enthaltene halbautomatische Charakter der Sanktionen in dem Vorschlag von Deauville nicht zu finden ist. Ich weiß nicht, ob Sie Deauville kennen, aber abgesehen von dem Strand und einigen schönen Hotels gibt es dort ein Kasino. Also sollten wir vielleicht nicht von dem Deal von Deauville, sondern eher von dem französisch-deutschen Kasinokompromiss sprechen, denn das trifft die Sache auf den Punkt. Laut diesem Vorschlag wird Mitgliedstaaten das Recht zugebilligt, weiter mit dem Euro und dem Euroraum zu spielen. Haben Sie eine ausreichende Unterstützung im Rat, können Sie die Sache durchziehen; Sie können genauso wie Griechenland handeln. Lassen Sie sich bloß nicht aufhalten, wenn Sie eine ausreichende Unterstützung im Rat haben. ! Lassen Sie sich nicht aufhalten. Der erste Teil des Deals von Deauville schwächt nicht nur einfach den Vorschlag der Task Force, sondern vor allem das Paket der Kommission. Für mich ist dies vollkommen unverständlich, insbesondere was Deutschland angeht. Seit zehn Monaten werden von dort mutigere Sanktionen gefordert, und gestern wurde das genaue Gegenteil umgesetzt. Das Ergebnis ist eine Schwächung der wagemutigen Vorschläge der Kommission. Zudem geschieht dies noch genau zu dem Zeitpunkt, an dem Herr Trichet, der Präsident der Europäischen Zentralbank, mutigere und gewagtere Lösungen fordert, sogar noch mutiger und gewagter als die ursprünglichen Vorschläge der Kommission. Für mich bedeutet dies, dass dieses Parlament eine Mission hat: die Rückgängigmachung des Deals von Deauville bzw. Kasinokompromisses. Wir sollten uns an die zweckdienlichen Vorschläge der Kommission halten und unseren gebotenen Gesetzgebungsauftrag ausführen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα ίσως να ξεκινήσω την παρέμβασή μου από το σημείο στο οποίο σταμάτησε ο κ. Schulz. Εάν θέλουν να τροποποιήσουν τη Συνθήκη, κρίνεται ενδεχομένως σκόπιμο να ζητήσουμε τη διοργάνωση Συνέλευσης. Υπό κανονικές συνθήκες, είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε τη διοργάνωση Συνέλευσης σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βήμα, νομίζω όμως ότι τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί ακόμα μέχρις αυτού του σημείου. Εκείνο που απαιτείται κατά το παρόν στάδιο είναι να εγκριθεί επειγόντως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνία επί της οικονομικής διακυβέρνησης και επί της ενίσχυσης του συμφώνου σταθερότητας. Έχει παρέλθει πλέον σχεδόν ένα έτος από την έναρξη της κρίσης του ελληνικού χρέους. Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2009, και είναι πλέον καιρός να καταλήξουμε επί του θέματος αυτού σε ένα συμπέρασμα, σε μια συμφωνία. Αυτήν τη στιγμή, τίθενται επί τάπητος τρεις προτάσεις. Ας είμαστε σαφείς εν προκειμένω. Έχουμε λάβει την πρόταση της Επιτροπής, την πρόταση της επιχειρησιακής ομάδας και, χθες, την πρόταση με βάση τη λεγόμενη «συμφωνία της Deauville». Αυτή είναι η τρίτη πρόταση που τίθεται προς συζήτηση. Και είναι θετικό, νομίζω, το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αναλύει τις διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων, προκειμένου να αποφασίσει αν είναι πρόσφορες. Προ ολίγων εβδομάδων, η Επιτροπή διατύπωσε, κατά τη γνώμη μου, ικανοποιητικές, τολμηρές και συνεκτικές προτάσεις. Η πρόταση της επιχειρησιακής ομάδας διαφοροποιείται από αυτές, διότι υποδεικνύει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει μέτρα βάσει συστάσεων και όχι βάσει προτάσεων της Επιτροπής. Η διαφορά είναι μεγάλη, καθώς οι συστάσεις μπορούν να τροποποιηθούν, όχι όμως και οι προτάσεις της Επιτροπής. Επιπλέον, η πρόταση της επιχειρησιακής ομάδας προβλέπει πιο χρονοβόρα διαδικασία ανάλυσης, στοιχείο που επίσης την διαφοροποιεί από την πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι η πρόταση της επιχειρησιακής ομάδας διατηρεί τον ημιαυτόματο χαρακτήρα των κυρώσεων, καθώς και τον κανόνα της αντεστραμμένης πλειοψηφίας που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από χθες, διαθέτουμε και μια τρίτη πρόταση, «τη συμφωνία της Deauville». Οφείλω να παραδεχτώ ότι μια συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας μπορεί συχνά να αποβεί χρήσιμη για την προώθηση των εργασιών του Συμβουλίου, όμως αυτήν τη φορά, απεναντίας, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο λόγος είναι ότι η γαλλογερμανική πρόταση της Deauville συνίσταται απλώς στη διατήρηση της παραδοσιακής ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία εντός του Συμβουλίου· επομένως, αντί της απαίτησης ειδικής πλειοψηφίας για την παρεμπόδιση των αυτόματων κυρώσεων της Επιτροπής, οι εν λόγω προτάσεις απαιτούν την ίδια πλειοψηφία ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των κυρώσεων. Η διαφορά είναι, κατά τη γνώμη μου, τεράστια, καθώς ο ημιαυτόματος χαρακτήρας των κυρώσεων βάσει της πρότασης της Επιτροπής δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Deauville. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την Deauville, αλλά, εκτός από την παραλία και κάποια όμορφα ξενοδοχεία, διαθέτει και καζίνο. Επομένως, θα ήταν ενδεχομένως προτιμότερο να μην μιλούμε για τη συμφωνία της Deauville, αλλά μάλλον για τον γαλλογερμανικό συμβιβασμό του καζίνου, διότι περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Βάσει της συγκεκριμένης πρότασης, παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στοιχηματίζουν επί του ευρώ και επί της ευρωζώνης. Εάν εξασφαλίσει κανείς αρκετές ψήφους στο Συμβούλιο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει· μπορεί να κάνει ό,τι ακριβώς έκανε η Ελλάδα. Εάν έχετε αρκετές ψήφους στο Συμβούλιο, προχωρήστε ακάθεκτα. ! Ποντάρετε ελεύθερα. Είναι ξεκάθαρο ότι το πρώτο σκέλος της συμφωνίας της Deauville δεν αποδυναμώνει μόνο την πρόταση της επιχειρησιακής ομάδας αλλά, κυρίως, τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής. Θεωρώ εντελώς ακατανόητη αυτήν τη στάση, ιδίως από την πλευρά της Γερμανίας. Επί δέκα μήνες ζητεί την επιβολή τολμηρότερων κυρώσεων, χθες όμως έκανε ακριβώς το αντίθετο. Και τούτο αποδυναμώνει τις τολμηρές προτάσεις της Επιτροπής. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει μάλιστα χρονικά με το γεγονός ότι ο κ. Trichet, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ζητεί τολμηρότερες λύσεις, τολμηρότερες προτάσεις, πιο τολμηρές μάλιστα και από τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω είναι ότι το Κοινοβούλιο έχει ένα βασικό καθήκον: να ανατρέψει τη συμφωνία της Deauville, αυτόν τον συμβιβασμό του καζίνου. Πρέπει λοιπόν να εμμείνουμε στις ικανοποιητικές προτάσεις της Επιτροπής και να ασκήσουμε τα απαραίτητα νομοθετικά μας καθήκοντα."@el10
"Señor Presidente, quizá podría empezar por donde lo ha dejado el señor Schulz. Quizá podríamos pedir una convención ahora si es que quieren modificar el tratado. Normalmente lo que tenemos que hacer es solicitar una convención. Es lo primero que hay que hacer, pero las cosas no están tan avanzadas, creo. Lo que tenemos que hacer ahora es conseguir un acuerdo urgente en el Consejo Europeo sobre la gobernanza económica y sobre el refuerzo del Pacto de Estabilidad. Hace ya casi un año desde que empezó la crisis de la deuda griega. Empezó en diciembre de 2009, y ya es hora de llegar a una conclusión, a un acuerdo, en cuanto a esto. De hecho, se han presentado tres propuestas hasta el momento. Seamos claros a este respecto. Hemos recibido la propuesta de la Comisión, la propuesta del grupo de trabajo y, ayer mismo, la propuesta de lo que llamamos «el acuerdo de Deauville». Es la tercera que se presenta. Y creo que es bueno que este Parlamento esté analizando las diferencias entre las tres para decidir si son adecuadas. La Comisión hizo, bajo mi punto de vista, propuestas buenas, atrevidas y coherentes hace algunas semanas. La propuesta del grupo de trabajo se diferencia de ellas en que propone que el Consejo actúe sobre la base de las recomendaciones y no de las propuestas de la Comisión. Es una gran diferencia, porque las recomendaciones se pueden cambiar y las propuestas de la Comisión no. Además, hay un procedimiento de análisis más extenso en la propuesta del grupo de trabajo, que también la separa de la propuesta de la Comisión. No obstante, tenemos que decir que la propuesta del grupo de trabajo mantiene el carácter semiautomático de las sanciones y mantiene la norma de la mayoría inversa que propuso la Comisión. Desde ayer contamos con una tercera propuesta, «el acuerdo de Deauville». He de decir que un acuerdo entre Francia y Alemania puede ser a menudo útil para los trabajos del Consejo, pero esta vez, por el contrario, no lo es. Esto se debe a que la propuesta franco-alemana de Deauville simplemente cuenta con mantener la antigua VMC en el Consejo, así que en vez de tener que buscar una mayoría para bloquear las sanciones automáticas de la Comisión, sus propuestas necesitan esa mayoría para que se pongan en marcha las sanciones propuestas por la Comisión. Creo que hay una gran diferencia, porque el carácter semiautomático de las sanciones de la propuesta de la Comisión no está presente en la propuesta de Deauville. No sé si conocen Deauville, pero, además de la playa y unos hoteles preciosos, hay un casino. Quizá deberíamos hablar, entonces, no del acuerdo de Deauville, sino del compromiso del casino franco-alemán, porque un compromiso en un casino es lo que es. Con esta propuesta, los Estados miembros puede seguir jugando con el euro y la zona del euro. Si cuentan con apoyo suficiente en el Consejo, pueden seguir adelante; pueden hacer justo lo que hizo Grecia. Si tienen el apoyo suficiente del Consejo, adelante. ! A por ello. La primera parte del acuerdo de Deauville simplemente le quita fuerza no solo a la propuesta del grupo de trabajo sino, sobre todo, al paquete de la Comisión. Esto me resulta totalmente incomprensible, sobre todo por parte de Alemania. Durante diez meses han estado pidiendo sanciones más audaces, y ayer hicieron justo lo contrario. Esto equivale a un debilitamiento de las atrevidas propuestas de la Comisión. Y esto llega justo en el momento en que el señor Trichet, Presidente del Banco Central Europeo, pide soluciones y propuestas más audaces, incluso más que las propuestas iniciales de la Comisión. Mi conclusión es que este Parlamento tiene una misión: anular el acuerdo de Deauville, o compromiso del casino. Aferrémonos a las buenas propuestas de la Comisión y llevemos a cabo nuestra necesaria tarea legislativa."@es21
"Lugupeetud juhataja! Võiksin vahest alustada sealt, kus Martin Schulz lõpetas. Ehk võiksime nüüd nõuda konventi, kui asutamislepingut tahetakse muuta. Tavaliselt peame sellises olukorras seda nõudma. See on esimene asi, mida tuleks teha, ent ma arvan, et asjad ei ole veel nii kaugele arenenud. Peame saavutama praegu Euroopa Ülemkogus hädavajaliku kokkuleppe majanduse juhtimise ja stabiilsuspakti tugevdamise kohta. Kreeka võlakriisi algusest on nüüdseks möödunud peaaegu aasta. Kriis algas 2009. aasta detsembris ja nüüd on aeg jõuda selles küsimuses järelduseni, jõuda kokkuleppeni. Meile on esitatud praeguseks õigupoolest kolm ettepanekut. Olgu see selgelt välja öeldud. Oleme saanud ettepaneku komisjonilt ja töökonnalt ning eile saime ettepaneku niinimetatud Deauville’i kokkuleppe alusel. See on kolmas esitatud ettepanek. Minu arvates on hea, et Euroopa Parlament analüüsib nende kolme ettepaneku asjakohasuse hindamiseks nende erinevusi. Komisjon esitas paari nädala eest minu meelest head, julged ja järjekindlad ettepanekud. Töökonna ettepanek erineb komisjoni omadest selle poolest, et selles kutsutakse ülemkogu üles tegutsema mitte komisjoni ettepanekute, vaid soovituste põhjal. See on suur erinevus, sest komisjoni soovitusi on võimalik muuta, ettepanekuid aga mitte. Lisaks sisaldab töökonna ettepanek pikemat analüüsimise menetlust, mis eristab seda samuti komisjoni ettepanekust. Tuleb siiski öelda, et töökonna ettepanekus säilitatakse sanktsioonide poolautomaatne olemus ja komisjoni esitatud ümberpööratud häälteenamuse reegel. Alates eilsest on meil ka kolmas ettepanek: niinimetatud Deauville’i kokkulepe. Pean ütlema, et Prantsusmaa ja Saksamaa vaheline kokkulepe võib osutuda nõukogu ettevõtmiste jaoks sageli kasulikuks, ent antud juhul ei ole see kaugeltki nii. Nimelt rajaneb Prantsuse-Saksa Deauville’i ettepanek lihtsalt põhimõttel, et nõukogus tuleks säilitada vana kooli kvalifitseeritud häälteenamus. Niisiis, selle asemel, et rõhuda vajadusele saavutada häälteenamus komisjoni automaatsete sanktsioonide blokeerimiseks, nõutakse nende ettepanekutes häälteenamust komisjoni väljapakutud sanktsioonide rakendamiseks. Leian, et see on tohutu erinevus, sest komisjoni ettepanekus esinevat sanktsioonide poolautomaatset olemust Deauville’i ettepanekust ei leia. Ma ei tea, kas te tunnete Deauville’i, ent peale rannariba ja mõne ilusa hotelli on seal ka kasiino. Seepärast ei peaks me võib-olla rääkima mitte Deauville’i kokkuleppest, vaid pigem Prantsuse-Saksa kasiinokompromissist, sest seda see on. Selle ettepaneku järgi lubatakse liikmesriikidel euro ja euroalaga edasi mängida. Kui te leiate nõukogus piisavalt toetust – olge lahked! Võite teha täpselt sama, mida tegi Kreeka. Kui te leiate nõukogus piisavalt toetust – olge lahked! Tehke oma panused! Laske käia! Deauville’i kokkuleppe esimene osa lihtsalt nõrgendab nii töökonna ettepanekut kui ka eeskätt komisjoni paketti. See on minu jaoks täiesti arusaamatu, eriti Saksamaa poolt. Kümme kuud järjest on nad palunud jõulisemaid sanktsioone ja eile käitusid täpselt vastupidiselt. See tähendab komisjoni julgete ettepanekute nõrgendamist. Ja see toimub just ajal, mil Euroopa Keskpanga president Jean-Claude Trichet palub jõulisemaid lahendusi, sirgjoonelisi ettepanekuid, mis oleksid nõudlikumad isegi komisjoni esialgsetest ettepanekutest. Mina järeldan, et Euroopa Parlamendil on üks ülesanne: väärata Deauville’i kokkuleppe ehk kasiinokompromiss. Jäägem komisjoni heade ettepanekute juurde ja täitkem oma vajalikku seadusandlikku funktsiooni."@et5
"Arvoisa puhemies, saanen aloittaa siitä, mihin jäsen Schulz lopetti. Voisimme kenties kysyä valmistelukunnalta, haluavatko he muuttaa perussopimusta. Normaalisti meidän olisi kysyttävä valmistelukunnalta. Tämä tehtäisiin ensimmäisenä, mutta minusta nyt ei olla niin pitkällä. Sitä vastoin nyt meidän on Eurooppa-neuvostossa voitava pikaisesti sopia talouden ohjausjärjestelmästä ja kasvusopimuksen vahvistamisesta. Kreikan velkakriisin alkamisesta on nyt jo lähes vuosi aikaa. Se alkoi joulukuussa 2009, ja nyt on aika tehdä päätelmät ja päästä yhteisymmärrykseen asiassa. Pöydällä on tällä hetkellä itse asiassa kolme ehdotusta. Tämä on tehtävä selväksi. Olemme saaneet komission ehdotuksen, työryhmän ehdotuksen sekä eilen ehdotuksen, jota kutsumme "Deauvillen sopimukseksi". Jälkimmäinen on se kolmas ehdotus. Minusta on hyvä, että parlamentti analysoi näiden kolmen ehdotuksen välisiä eroja niiden sopivuuden määrittelemiseksi. Komissio teki mielestäni hyviä, rohkeita ja johdonmukaisia ehdotuksia muutama viikko sitten. Työryhmän ehdotus eroaa komission ehdotuksista siinä, että neuvoston olisi toimittava suositusten pohjalta eikä komission ehdotusten pohjalta. Ero on suuri, sillä suosituksia voidaan muuttaa mutta komission ehdotuksia ei. Työryhmän ehdotukseen sisältyy lisäksi pidempi analysointimenettely, mikä niin ikään erottaa sen komission ehdotuksesta. On kuitenkin sanottava, että työryhmän ehdotuksessa säilytetään sanktioiden puoliautomaattinen luonne ja komission ehdottama käänteistä enemmistöä koskeva sääntö. Eilen saimme kolmannen sopimuksen, jota kutsumme "Deauvillen sopimukseksi". Minun on sanottava, että Ranskan ja Saksan välinen sopimus voi olla usein hyödyllinen neuvoston toiminnan kannalta, mutta tällä kertaa asia ei sitä kuitenkaan ole. Ranskan ja Saksan välinen Deauvillen sopimus yksinkertaisesti perustuu vanhan koulukunnan määräenemmistöpäätösten säilyttämiseen neuvostossa, joten sen sijaan, että olisi saatava enemmistö komission automaattisten sanktioiden estämiseksi, heidän ehdotuksensa edellyttävät enemmistöä, jotta komission ehdottamat sanktiot voidaan käynnistää. Tässä on mielestäni valtava ero, sillä komission ehdotuksen mukaiset puoliautomaattiset sanktiot eivät ole sitä Deauvillen ehdotuksessa. En tiedä, tunnetteko Deauvillen kaupunkia, mutta kauniin rannan ja muutamien upeiden hotellien lisäksi siellä on myös kasino. Siten olisi kenties syytä puhua ranskalais-saksalaisesta kasinokompromissista Deauvillen sopimuksen sijaan, sillä kasinokompromissista tässä nimenomaisesti on kyse. Jäsenvaltiot saavat tämän ehdotuksen nojalla luvan jatkaa pelaamista eurolla ja euroalueella. Voitte kaikin mokomin hyväksyä ehdotuksen, jos saatte tarpeeksi tukea neuvostolta; voitte tehdä täsmälleen niin kuin Kreikka teki. Siitä vaan, jos saatte riittävän neuvoston tuen. ! Siitä vain toimiin! Deauvillen sopimuksen ensimmäinen osa yksinkertaisesti heikentää paitsi työryhmän ehdotusta myös ennen kaikkea komission pakettia. Minusta tämä on täysin käsittämätöntä etenkin Saksan taholta. Saksa on vaatinut entistä tiukempia sanktioita kymmenen kuukauden ajan, ja eilen se toimi täysin päinvastaisesti. Näin Saksa heikentää komission tiukkoja ehdotuksia. Kaiken lisäksi tämä tapahtuu juuri, kun Euroopan keskuspankin pääjohtaja Jean-Claude Trichet vaatii entistä tiukempia, jopa komission alkuperäisiä ehdotuksia tiukempia sanktioita ja ehdotuksia. Johtopäätökseni tästä on, että parlamentilla on yksi tehtävä: kumota Deauvillen sopimus eli kasinokompromissi. Pitäkäämme kiinni komission hyvistä ehdotuksista ja hoitakaamme välttämätön lainsäädäntötehtävämme."@fi7
". Monsieur le Président, je peux peut-être commencer là où M. Schulz s’est arrêté. Peut-être que nous pourrions demander une convention aujourd’hui, s’ils veulent changer le traité. Ce qu’il faut faire normalement, c’est demander une convention. C’est la première chose à faire, mais les choses n’en sont pas encore là, je pense. Ce que nous devons faire aujourd’hui, c’est conclure d’urgence au Conseil un accord sur la gouvernance économique et sur le renforcement du pacte de stabilité. Il y a maintenant presque un an que la crise de la dette grecque a éclaté. Cette crise a commencé en décembre 2009 et il est temps d’arriver à une conclusion, à un accord sur ce dossier. Il y a en fait trois propositions sur la table à l’heure actuelle. Soyons clairs sur ce point. Nous avons reçu la proposition de la Commission, la proposition du groupe de travail et, hier encore, la proposition de ce que nous appelons «le marché de Deauville». C’est la troisième proposition sur la table. Et il est bon, je pense, que le Parlement analyse les différences entre ces trois propositions afin de décider si elles sont appropriées. Je pense que les propositions soumises par la Commission il y a quelques semaines sont de qualité, audacieuses et cohérentes. La proposition du groupe de travail s’écarte de ces propositions en proposant que le Conseil agisse sur la base de recommandations et non de propositions de la Commission. C’est une grande différence, parce qu’il est possible de modifier les recommandations, mais pas les propositions de la Commission. Par ailleurs, la proposition du groupe de travail prévoit une procédure d’analyse plus longue que la proposition de la Commission. Nous devons toutefois dire que la proposition du groupe de travail garde le caractère semi-automatique des sanctions et maintient la règle de la majorité inversée proposée par la Commission. Nous avons depuis hier une troisième proposition, le «marché de Deauville». Je dois dire qu’un accord entre la France et l’Allemagne peut souvent faciliter le travail du Conseil, mais ce n’est pas le cas cette fois-ci. C’est parce que la proposition franco-allemande de Deauville se base simplement sur la règle traditionnelle du VMQ au Conseil. De cette façon, au lieu d’avoir besoin d’une majorité pour bloquer les sanctions automatiques de la Commission, leur proposition propose d’exiger cette majorité pour lancer les sanctions proposées par la Commission. Je pense que c’est une différence énorme, parce que le caractère semi-automatique des sanctions prévu par la proposition de la Commission est absent de la proposition de Deauville. Je ne sais pas si vous connaissez Deauville, mais, en plus de la plage et de quelques beaux hôtels, on y trouve un casino. Au lieu de parler du marché de Deauville, nous ferions donc peut-être mieux de parler du compromis de casino franco-allemand, car c’est bien d’un compromis de casino qu’il s’agit. Cette proposition permet aux États membres de continuer à jouer avec l’euro et la zone euro. Si vous avez un appui suffisant au Conseil, vous pouvez vous laisser aller; c’est exactement ce qu’a fait la Grèce. Si vous avez un appui suffisant au Conseil, lâchez-vous. Faites vos jeux! Allez-y. La première partie du marché de Deauville affaiblit tout simplement la proposition du groupe de travail, mais aussi, et surtout, le paquet de la Commission. Je trouve cela complètement incompréhensible, certainement venant de l’Allemagne. Voilà dix mois que l’Allemagne demande des sanctions plus audacieuses et, hier, elle a fait exactement le contraire. Cela revient à affaiblir les propositions audacieuses de la Commission, et cela juste au moment où M. Trichet, le président de la Banque centrale européenne, demande des solutions et des propositions plus audacieuses, plus audacieuses encore que les propositions initiales de la Commission. Ma conclusion est que le Parlement a une seule mission: inverser le marché de Deauville, ou le compromis de casino. Restons-en aux bonnes propositions de la Commission et faisons le travail législatif nécessaire."@fr8
". – Elnök úr! Talán ott kezdhetném, ahol Schulz úr befejezte. Lehet, hogy konvent összehívását kellene kezdeményeznünk, ha módosítani akarják a szerződést. Ilyenkor általában konventet kell tartani. De talán ennyire még nem haladtak előre a dolgok. Most inkább sürgős megállapodásra van szükség az Európai Tanácsban a gazdaságirányításról és a stabilitási paktum megerősítéséről. Majdnem egy éve, hogy megkezdődött a görög válság. 2009 decemberében kezdődött, és most már itt az ideje, hogy valamiféle következtetésre vagy megállapodásra jussunk ezzel kapcsolatban. Jelenleg három javaslat van előttünk. Tisztázzuk ezt egészen világosan! Van egy javaslatunk a Bizottságtól, egy másik javaslat a munkacsoporttól, tegnap pedig egy újabb javaslatot kaptunk az úgynevezett deauville-i megállapodás keretében. Ez a harmadik előttünk lévő javaslat. Jó dolognak tartom, hogy a Parlament elemzi a három javaslat közötti különbségeket, hogy az alapján döntse el, megfelelőek-e. A Bizottság szerintem jó, merész, koherens javaslatokkal állt elő néhány héttel ezelőtt. A munkacsoport javaslata abban különbözik ezektől, hogy azt javasolja, hogy a Tanács ajánlások – és ne a Bizottság javaslatai – alapján cselekedjen. Ez nagy különbség, mert az ajánlásokat meg lehet változtatni, míg a Bizottság javaslatait nem. Abban is különbözik a munkacsoport javaslata a Bizottságétól, hogy hosszadalmasabb elemzési eljárást tartalmaz. El kell azonban ismernünk, hogy a munkacsoport javaslata ragaszkodik a szankciók félautomatikus jellegéhez, és fenntartja a Bizottság által javasolt fordított többség szabályt. Tegnap óta van egy harmadik javaslatunk is, a deauville-i megállapodás. Meg kell mondjam, hogy egy német-francia megegyezés gyakran segíti a Tanács dolgát, ebben az esetben azonban éppen ellenkezőleg. Ugyanis a franko-germán deauville-i javaslat egyszerűen a hagyományos, minősített többségi szavazást tartaná meg a Tanácsban, azaz a javaslat szerint nem az automatikus bizottsági szankciók kiiktatásához lenne szükséges a többségi szavazatok megszerzése, hanem a Bizottság által javasolt szankciók kezdeményezéséhez. Szerintem ez óriási különbség. A deauville-i javaslatból hiányzik a szankciók félautomatikus jellege, amelyet a Bizottság javasolt. Ismerik Önök Deauvillet? A tengerparton kívül van ott még néhány szép szálloda és egy kaszinó is. A „deauville-i megállapodás” helyett talán használhatnánk a „franko-germán kaszinó-kompromisszum” kifejezést is, mert pontosan erről van szó: egy kaszinó-kompromisszumról. E javaslat értelmében a tagállamok tovább játszadozhatnak az euróval és az euróövezettel. Ha valaki elég támogatást kap a Tanácsban, máris kihasználhatja; megteheti pontosan ugyanazt, mint Görögország. Ha tehát elég támogatást szereztél a Tanácsban, csak rajta! ! Használd ki nyugodtan! A deauville-i megállapodás első része nem csak a munkacsoport javaslatát gyengíti meg, hanem elsősorban a Bizottság javaslatcsomagját. Ezt teljesen érthetetlennek találom, főleg Németország részéről. Miután tíz hónapon keresztül követeltek még szigorúbb szankciókat, tegnap ennek épp az ellenkezőjét tették. Ez a Bizottság bátor javaslatainak meggyengítése. Ráadásul éppen akkor, amikor Trichet úr, az Európai Központi Bank elnöke, még merészebb megoldásokat és még merészebb javaslatokat kér, még a Bizottság eredeti javaslatainál is merészebbeket. Ebből azt a tanulságot vonom le, hogy a Parlamentnek egyetlen küldetése van: tegye semmissé a deauville-i megállapodást, ezt a kaszinó-kompromisszumot. Ragaszkodjunk a Bizottság jó javaslataihoz, és végezzük el a szükséges jogalkotási feladatokat!"@hu11
"Signor Presidente, potrei riprendere il discorso da dove si è interrotte l’onorevole Schulz. Nel caso in cui si voglia modificare il trattato forse potremmo richiedere una convenzione, come da prassi in queste situazioni. Di norma si tratta della prima cosa da fare, sebbene i tempi non siano ancora maturi. Ora abbiamo bisogno di stringere un accordo urgente sulla governance economica e sul rafforzamento del Patto di stabilità in sede di Consiglio europeo. È passato quasi un anno dall’inizio della crisi del debito in Grecia, iniziata nel dicembre del 2009, ed è arrivato il momento di giungere a una sorta di conclusione oppure che si raggiunga un accordo in merito. Chiariamo la situazione: sono state presentate tre proposte finora, una da parte della Commissione, una da parte del gruppo di lavoro ed infine la terza denominata “accordo di Deauville” ieri. Ritengo sia positivo che il Parlamento stia prendendo in esame le differenze tra le proposte per valutarne l’appropriatezza. Le proposte della Commissione di alcune settimane fa erano valide, ambiziose e coerenti. La proposta del gruppo di lavoro si distingue invece per la proposta al Consiglio di agire sulla base di raccomandazioni, e non di proposte, da parte della Commissione. La differenza è rilevante perché le raccomandazioni della Commissione, al contrario delle proposte, sono passibili di modifica. La proposta del gruppo di lavoro differisce ulteriormente dalla prima perché contiene una procedura di analisi più lunga. Va detto comunque che la proposta del gruppo di lavoro mantiene il carattere semi-automatico delle sanzioni e la regola della maggioranza inversa proposti dalla Commissione. Da ieri abbiamo anche una terza proposta, ovvero l’accordo di Deauville. Sebbene la sintonia tra Francia e Germania possa rappresentare spesso un vantaggio per le attività del Consiglio, in questo caso non lo è, perché la proposta franco-tedesca di Deauville si basa sul semplice mantenimento del tradizionale voto a maggioranza qualificata (VMQ) all’interno del Consiglio. Di conseguenza sarebbe necessaria una maggioranza non per bloccare l’applicazione automatica delle sanzioni proposte dalla Commissione, ma proprio per autorizzare tali sanzioni. Ritengo si tratti di una differenza enorme, considerato che il carattere semi-automatico delle sanzioni nella proposta della Commissione è invece assente nella proposta di Deauville. Non so se conoscete la località di Deauville, ma, oltre alla spiaggia e ad alcuni splendidi hotel, vi è anche un casinò. Si dovrebbe ribattezzare l’accordo come il “compromesso franco-tedesco del casinò”, perché di tale si tratta, in quanto permetterebbe agli Stati membri di continuare a giocare a piacimento con l’euro e l’area della moneta unica. Se avete abbastanza sostegno in Consiglio, allora fate approvare la proposta e comportatevi esattamente come la Grecia. ! Fate il vostro gioco! La prima parte dell’accordo di Deauville rende più debole non solo la proposta del gruppo di lavoro, ma anche e soprattutto il pacchetto della Commissione, cosa che trovo del tutto incomprensibile, in particolar modo da parte della Germania. Per dieci mesi questo paese ha continuato a richiedere sanzioni più pesanti e ieri ha fatto esattamente il contrario. Il risultato finale è un indebolimento delle ambiziose proposte della Commissione che giunge nello stesso momento dell’appello del Presidente della Banca centrale europea Trichet in favore di soluzioni e proposte perfino più decise rispetto a quelle iniziali della Commissione. In conclusione, ritengo che la missione del Parlamento sia di ribaltare l’accordo di Deauville, detto anche il compromesso da casinò, di attenersi alle buone proposte della Commissione e di svolgere i propri compiti legislativi."@it12
"Pone pirmininke, galbūt turėčiau pradėti ten, kur M. Schulz baigė kalbėti. Galbūt dabar turėtume prašyti sukviesti konventą. Paprastai turėtume prašyti sukviesti konventą. Tai pirma, ką reikėtų padaryti, tačiau, manau, kad nueita ne taip toli. Dabar neatidėliodami Europos Vadovų Taryboje turime susitarti dėl ekonomikos valdysenos ir Stabilumo pakto stiprinimo. Jau praėjo beveik metai nuo Graikijos įsiskolinimo krizės pradžios. Ji prasidėjo 2009 m. gruodžio mėn. ir atėjo laikas šiuo klausimu padaryti išvadą, susitarti. Šiuo metu pateikti trys pasiūlymai. Išdėstykime šį klausimą aiškiai. Gavome Komisijos, darbo grupės pasiūlymus, o vakar – pasiūlymą pagal vadinamąjį „Deauville susitarimą“. Tai trečiasis pateiktas pasiūlymas. Ir manau, kad gerai, jog šis Parlamentas nagrinėja trijų pasiūlymų skirtumus, kad priimtų sprendimą dėl jų tinkamumo. Prieš kelias savaites Komisija pateikė, mano nuomone, gerus, drąsius ir išsamius pasiūlymus. Darbo grupės pateiktas pasiūlymas nuo pastarųjų skiriasi tuo, kad jame siūloma, kad Taryba vadovautųsi ne Komisijos pasiūlymais, o rekomendacijomis. Tai didelis skirtumas, nes rekomendacijos gali būti keičiamos, o Komisijos pasiūlymai – ne. Be to, darbo grupės pasiūlymas taip pat skiriasi ir tuo, kad jo nagrinėjimui taikoma ilgesnė procedūra. Vis dėlto reikia pasakyti, kad pagal darbo grupės pasiūlymą išlaikomas pusiau automatinis sankcijų taikymas ir atvirkštinės daugumos taisyklė, kurią pasiūlė Komisija. Vakar pateiktas trečiasis pasiūlymas – „ susitarimas“. Reikia pasakyti, kad Prancūzijos ir Vokietijos susitarimas dažnai gali būti naudingas Tarybos reikaluose, tačiau šįkart yra priešingai. Taip yra todėl, kad Prancūzijos ir Vokietijos pasiūlymas grindžiamas senoviško kvalifikuotos balsų daugumos principo Taryboje išlaikymu, taigi vietoj to, kad būtų reikalinga dauguma užkirsti kelią automatiškai taikomoms Komisijos sankcijoms, pagal jų pasiūlymą tokios daugumos reikėtų, kad būtų pradėtos taikyti Komisijos pasiūlytos sankcijos. Manau, kad tai milžiniškas skirtumas, nes Komisijos pasiūlyme nurodytos pusiau automatiškai taikomos sankcijos pasiūlyme neaptariamos. Nežinau, ar esate susipažinę su miestu, tačiau be paplūdimio ir kelių gražių viešbučių, jame yra kazino. Todėl galbūt užuot kalbėję apie susitarimą, turėtume kalbėti apie Prancūzijos ir Vokietijos lošimo namų kompromisą, nes lošimo namų kompromisas yra toks, dėl kurio susitarta. Pagal šį pasiūlymą valstybėms narėms leidžiama žaisti su euru ir euro zona. Jeigu Taryboje esate užsitikrinę pakankamą paramą, galite siekti pritarimo; galite padaryti būtent taip, kaip padarė Graikija. Jeigu Taryboje esate užsitikrinę pakankamą paramą, siekite savo tikslo. Darykite statymus! Galite siekti savo tikslo. Pirmoje susitarimo dalyje paprasčiausiai ne tik sumenkinamas darbo grupės pasiūlymas, bet, visų svarbiausia, visas Komisijos pasiūlymo paketas. Mano manymu, tai visiškai nesuvokiama, žinoma, Vokietijos požiūriu. Dešimt mėnesių jie prašė griežtesnių sankcijų ir vakar jie pasielgė visiškai priešingai. Tai prilygsta drąsių Komisijos pasiūlymų silpninimui. Susitarimas sudaromas būtent tada, kai Europos centrinio banko pirmininkas J. C. Trichet reikalauja drąsesnių sprendimų, drąsesnių pasiūlymų, netgi drąsesnių nei pirminiai Komisijos pateikti pasiūlymai. Darau išvadą, kad šiam Parlamentui iškeltas vienas uždavinys: atmesti susitarimą arba, kitaip, kazino kompromisą. Nagrinėkime gerus Komisijos pateiktus pasiūlymus ir vykdykime savo reikalingą teisėkūros funkciją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, iespējams, es varu sākt savu runu ar jautājumu, pie kura apstājās . Ja viņi vēlas veikt labojumus līgumā, iespējams, mēs tagad varam pieprasīt konvenciju. Parasti mums ir jāpieprasa konvencija. Tā ir pirmā lieta, kas jādara, bet, manuprāt, situācija tik tālu nav attīstījusies. Tas, kas mums tagad ir jādara, ir steidzami jāpanāk vienošanās Eiropadomē par ekonomikas pārvaldību un Stabilitātes pakta nostiprināšanu. Ir pagājis gandrīz gads kopš Grieķijas parādu krīzes sākuma. Tā sākās 2009. gada decembrī, un tagad ir laiks nonākt pie noslēguma, pie vienošanās par šo jautājumu. Patlaban izskatīšanā faktiski ir nodoti trīs priekšlikumi. Sapratīsim situāciju pareizi. Mēs esam saņēmuši priekšlikumu no Komisijas, priekšlikumu no darba grupas, un vakar mēs saņēmām priekšlikumu saistībā ar “Dovilas vienošanos”, kā mēs to dēvējam. Tas ir trešais izskatāmais priekšlikums. Un, manuprāt, ir labi, ka šis Parlaments analizē šo trīs priekšlikumu atšķirības, lai pieņemtu lēmumu par to atbilstību. Pirms dažām nedēļām Komisija iesniedza, manuprāt, labus, drosmīgus un saskaņotus priekšlikumus. Darba grupas priekšlikums no Komisijas priekšlikumiem atšķiras ar to, ka tajā Padomei ierosināts rīkoties, pamatojoties uz ieteikumiem, nevis Komisijas priekšlikumiem. Tā ir liela atšķirība, jo ieteikumus var grozīt, bet Komisijas priekšlikumus nevar. Turklāt darba grupas priekšlikumā ir noteikta daudz ilgāka analīzes procedūra, un arī tā ir atšķirība salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu. Tomēr mums jāsaka, ka darba grupas ierosinājumā ir saglabāts sankciju daļēji automātiskais raksturs un Komisijas ierosinātais apgrieztā vairākuma princips. Kopš vakardienas mūsu rīcībā ir trešais priekšlikums, proti, “Dovilas vienošanās”. Man jāsaka, ka Francijas un Vācijas vienošanās bieži var palīdzēt Padomes darbam, turpretī šoreiz tas tā nav. Tā iemesls ir apstāklis, ka Francijas un Vācijas Dovilas priekšlikums vienkārši balstās uz konservatīvā kvalificētā balsu vairākuma principa saglabāšanu Padomē, tādējādi tā vietā, lai noteiktu, ka automātisko Komisijas sankciju bloķēšanai ir nepieciešams vairākums, šo abu valstu priekšlikumos noteikts, ka šāds vairākums ir nepieciešams, lai uzsāktu Komisijas ierosināto sankciju piemērošanu. Manuprāt, tā ir milzīga atšķirība, jo Dovilas priekšlikumā nav minēts Komisijas priekšlikumā iekļautais sankciju daļēji automātiskais raksturs. Es nezinu, vai jūs pārzināt Dovilu, bet bez pludmales un dažām skaistām viesnīcām tur ir arī kazino. Tāpēc, iespējams, mums vajadzētu runāt nevis par Dovilas vienošanos, bet gan Francijas un Vācijas kazino kompromisu, jo tieši tāda ir šī vienošanās. Saskaņā ar šo priekšlikumu dalībvalstīm ir atļauts turpināt spēlēties ar euro un euro zonu. Ja jums ir pietiekami liels atbalsts Padomē, jūs varat to darīt. Jūs varat darīt tieši to pašu, ko darīja Grieķija. Ja jums ir pietiekami liels atbalsts Padomē, dariet to. ! Jūs to varat darīt. Pirmā Dovilas vienošanās daļa vienkārši vājina ne tikai darba grupas priekšlikumu, bet vispirms jau Komisijas dokumentu paketi. Manuprāt, tas ir pilnīgi neiedomājami, katrā ziņā no Vācijas puses. Desmit mēnešus viņi pieprasīja stingrākas sankcijas, un vakar viņi rīkojās pilnīgi pretēji. Tas nozīmē Komisijas drosmīgo priekšlikumu vājināšanu. Un tas notiek tieši tajā laikā, kad kungs, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs, pieprasa tālejošākus risinājumus, tālejošākus priekšlikumus — pat tālejošākus nekā sākotnējie Komisijas priekšlikumi. Es secinu, ka šim Parlamentam ir viens uzdevums — anulēt Dovilas vienošanos jeb kazino kompromisu. Paliksim pie labajiem priekšlikumiem no Komisijas puses un izpildīsim savu nepieciešamo likumdošanas uzdevumu."@lv13
"Mr President, perhaps I may begin where Mr Schulz left off. Maybe we could ask for a convention now if they want to change the Treaty. Normally, what we have to do is to ask for a convention. That is the first thing to do, but things are not that far advanced, I think. What we need now is to make an urgent deal in the European Council on economic governance and strengthening the Stability Pact. It is now nearly a year since the start of the Greek debt crisis. It started in December 2009, and it is now time to arrive at a conclusion, an agreement, on this. There are, in fact, three proposals on the table at the moment. Let us be clear about that. We have received the proposal from the Commission, the proposal from the task force and, yesterday, the proposal under what we call ‘the deal of Deauville’. That is the third one on the table. And it is good, I think, that this Parliament is analysing the differences between the three proposals to decide if they are appropriate. The Commission made what were, I think, good, bold and coherent proposals a few weeks ago. The task force proposal differs from them in that it proposes that the Council should act on the basis of recommendations and not proposals from the Commission. That is a big difference, because recommendations can be changed and proposals from the Commission cannot. In addition, there is a more lengthy procedure for analysis in the task force proposal, which also sets it apart from the Commission proposal. However, we have to say that the task force proposal keeps the semi-automatic character of the sanctions and maintains the reverse majority rule that was proposed by the Commission. As of yesterday, we have a third proposal, ‘the deal of Deauville’. I have to say that an agreement between France and Germany can often be helpful for Council business, but that this time, on the contrary, it is not. This is because the Franco-German Deauville proposal simply relies on keeping the old-school QMV within the Council, so rather than needing to find a majority to block the automatic Commission sanctions, their proposals require such a majority for the sanctions proposed by the Commission to be initiated. I think that is an enormous difference, because the semi-automatic character of sanctions in the Commission proposal is not present in the Deauville proposal. I do not know if you know Deauville, but, aside from the beach and some beautiful hotels, there is a casino. We should, therefore, perhaps be speaking not of the Deauville deal but rather of the Franco-German casino compromise, because a casino compromise is what it is. Under this proposal, Member States are allowed to go on playing with the euro and the euro zone. If you have enough support in the Council, you can go for it, you can do exactly what Greece did. If you have enough support in the Council, go for it. ! You can go for it. The first part of the Deauville Deal simply weakens not just the task force proposal but, above all, the Commission package. I find this completely incomprehensible, certainly from Germany. For ten months they have been asking for bolder sanctions, and yesterday they did just the opposite. It amounts to a weakening of the bold proposals of the Commission. And this comes at precisely the time when Mr Trichet, the President of the European Central Bank, is asking for bolder solutions, for bolder proposals, even bolder than the initial proposals by the Commission. My conclusion is that this Parliament has one mission: to reverse the Deauville deal, or the casino compromise. Let us stick to the good proposals from the Commission and carry out our necessary legislative task."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag verder willen gaan waar de heer Schulz is opgehouden. Misschien kunnen we nu om een conventie vragen als ze het Verdrag willen wijzigen. Wat we normaal gesproken moeten doen, is om een conventie vragen. Dat is het eerste wat we moeten doen, maar zo ver is het nog niet, denk ik. Wat we nu moeten doen, is snel overeenstemming bereiken in de Europese Raad over economisch bestuur en de versterking van het stabiliteitspact. Er is nu bijna een jaar verstreken sinds het begin van de Griekse schuldencrisis. Die begon in december 2009 en het wordt nu tijd dat we tot een conclusie, een overeenkomst komen. Er liggen op dit moment drie voorstellen op tafel. Laten we daar duidelijk over zijn. We hebben het voorstel van de Commissie en het voorstel van de taakgroep ontvangen en gisteren het voorstel in het kader van wat we "de deal van Deauville" noemen. Dat is het derde voorstel dat er ligt. En ik denk dat het goed is als dit Parlement de verschillen tussen deze drie voorstellen analyseert om te bepalen of ze geschikt zijn. De Commissie heeft naar mijn mening een paar weken geleden goede, doortastende en samenhangende voorstellen ingediend. De voorstellen van de taakgroep verschillen daarvan in de zin dat deze groep voorstelt dat de Raad moet handelen op basis van aanbevelingen en niet op basis van voorstellen van de Commissie. Dat is een groot verschil, want aanbevelingen kunnen worden gewijzigd en voorstellen van de Commissie niet. Daarnaast duurt de analyseprocedure in het voorstel van de taakgroep langer, waarin het ook verschilt van het voorstel van de Commissie. Het moet echter gezegd worden dat het voorstel van de taakgroep het semiautomatische karakter van de sancties handhaaft en vasthoudt aan de regel van de omgekeerde meerderheid die de Commissie heeft voorgesteld. Sinds gisteren hebben we een derde voorstel, "de deal van Deauville". Ik moet zeggen dat afspraken tussen Frankrijk en Duitsland vaak gunstig zijn voor het werk van de Raad, maar in dit geval is dat niet zo. Dat komt doordat het Frans-Duitse voorstel van Deauville uitgaat van het behouden van het ouderwetse stemmen met gekwalificeerde meerderheid in de Raad, wat inhoudt dat er geen meerderheid moet worden gevonden om automatische sancties van de Commissie tegen te houden, maar dat zo'n meerderheid vereist is voordat de door de Commissie voorgestelde sancties in gang kunnen worden gezet. Ik denk dat dat een enorm verschil is, want het semiautomatische karakter van sancties in het voorstel van de Commissie ontbreekt in het voorstel van Deauville. Ik weet niet of u Deauville kent, maar behalve het strand en een paar mooie hotels is daar ook een casino. Misschien moeten we daarom niet spreken van de deal van Deauville, maar van het Frans-Duitse casinocompromis, want een casinocompromis, dat is het. Op grond van dit voorstel mogen de lidstaten gaan spelen met de euro en de eurozone. Wie genoeg steun heeft in de Raad, kan zijn gang gaan en precies doen wat Griekenland heeft gedaan. Hebt u genoeg steun in de Raad, ga dan maar uw gang. Doe wat u wilt. Het eerste deel van de deal van Deauville zwakt niet alleen het voorstel van de taakgroep, maar vooral ook het pakket van de Commissie af. Dat vind ik volkomen onbegrijpelijk, vooral van Duitsland. Tien maanden hebben ze gevraagd om krachtigere sancties en gisteren hebben ze precies het tegenovergestelde gedaan. Dit is een afzwakking van de krachtige voorstellen van de Commissie. En dat gebeurt precies op het moment dat de heer Trichet, de president van de Europese Centrale Bank, vraagt om krachtigere oplossingen, krachtigere voorstellen, zelfs krachtiger dan de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie. Mijn conclusie is dat dit Parlement maar één missie heeft: de deal van Deauville of het casinocompromis terugdraaien. Laten we vasthouden aan de goede voorstellen van de Commissie en onze noodzakelijke wetgevende taak uitvoeren."@nl3
"Panie przewodniczący! Może zacznę od tego, na czym skończył pan Schulz. Jeśli oni chcą zmiany traktatu, może powinniśmy poprosić o zwołanie konwencji. W normalnej sytuacji musielibyśmy poprosić o zwołanie konwencji. Taki jest pierwszy krok, ale jak sądzę sytuacja nie jest jeszcze aż tak zaawansowana. Teraz musimy bezzwłocznie dojść do porozumienia w Radzie Europejskiej w sprawie zarządzania gospodarczego i wzmocnienia paktu stabilności. Mija blisko rok, odkąd rozpoczął się grecki kryzys zadłużenia. Miało to miejsce w grudniu roku 2009 i teraz nadszedł czas, by wypracować wnioski, porozumienie w tej kwestii. W rzeczywistości obecnie mamy przed sobą trzy wnioski. Postawmy sprawę jasno. Otrzymaliśmy wniosek Komisji, wniosek grupy zadaniowej i wczoraj także wniosek w ramach tzw. „umowy z Deauville”. Jest to trzeci wniosek przedłożony do omówienia. I moim zdaniem to dobrze, że Parlament analizuje różnice pomiędzy tymi trzema wnioskami, aby zadecydować o ich przydatności. Kilka tygodni temu Komisja przedstawiła wnioski, które moim zdaniem były dobre, odważne i spójne. Wniosek grupy zadaniowej różni się od nich tym, że zawiera propozycję, aby Rada działała w oparciu o zalecenia, a nie wnioski Komisji. Jest to poważna różnica, ponieważ zalecenia można zmienić, a wniosków Komisji nie można. Ponadto we wniosku grupy zadaniowej przedstawiono propozycję dłuższej procedury analizy, co także odróżnia go od wniosku Komisji. Należy jednak zaznaczyć, że we wniosku grupy zadaniowej utrzymano półautomatyczny charakter kar i utrzymano zasadę odwróconej większości, którą zaproponowała Komisja. Od wczoraj mamy do omówienia jeszcze trzecią propozycję, tak zwaną „umowę z Deauville”. Muszę przyznać, że porozumienie pomiędzy Francją a Niemcami może być niejednokrotnie pomocne z punktu widzenia interesów Rady, ale nie tym razem. Tym razem jest wręcz przeciwnie. A to dlatego, że francusko-niemiecka propozycja z Deauville opiera się po prostu na utrzymaniu w Radzie staromodnego głosowania kwalifikowaną większością głosów; a zatem w miejsce konieczności znalezienia większości do zablokowania automatycznych kar proponowanych przez Komisję, zgodnie z tą propozycją taka większość jest wymagana do uruchomienia kar proponowanych przez Komisję. Uważam, że jest to olbrzymia różnica, ponieważ propozycja z Deauville nie przewiduje półautomatycznych sankcji przedstawionych we wniosku Komisji. Nie wiem, czy wiedzą państwo, jak wygląda Deauville, ale oprócz plaży i kilku pięknych hoteli, jest tam jeszcze kasyno. Zatem być może nie powinniśmy mówić o umowie z Deauville, ale raczej o franko-germańskim kompromisie z kasyna, ponieważ tym właśnie jest ta umowa. Propozycja ta umożliwia państwom członkowskim granie euro i strefą euro. Jeśli mają państwo wystarczające poparcie w Radzie, możecie wybrać tę propozycję; możecie postąpić dokładnie tak, jak Grecja. Jeśli mają państwo wystarczające poparcie w Radzie, zdecydujcie się na tę propozycję. ! Możecie ją państwo wybrać. W pierwszej części umowy z Deauville zwyczajnie osłabiono nie tylko wniosek grupy zadaniowej, ale przede wszystkim pakiet wniosków Komisji. Zupełnie tego nie rozumiem, zwłaszcza zaś stanowiska Niemiec. Od dziesięciu miesięcy Niemcy prosiły o wprowadzenie surowszych kar, a wczoraj po prostu postąpili całkowicie odwrotnie. Jest to równoznaczne z osłabieniem odważnych wniosków Komisji. I to dokładnie w momencie, gdy pan Trichet, prezes Europejskiego Banku Centralnego, prosi o odważniejsze rozwiązania, odważniejsze wnioski, odważniejsze nawet od wstępnych wniosków Komisji. Na koniec dodam, że moim zdaniem Parlament ma jedną misję: odrzucić umowę z Deauville, czy też kompromis z kasyna. Trzymajmy się dobrych wniosków Komisji i realizujmy niezbędne zadania legislacyjne."@pl16
"Senhor Presidente, talvez eu possa continuar a partir do ponto em que ficou o senhor deputado Martin Schulz. Podíamos, eventualmente, convocar uma convenção, caso pretendam modificar o Tratado. Normalmente, é isso que se faz, convocar uma convenção. É o primeiro passo, mas creio que a situação não o exige ainda. O que importa agora é chegar urgentemente a acordo, no Conselho Europeu, sobre a governação económica e o reforço do Pacto de Estabilidade. Passou quase um ano desde que se declarou a crise da dívida grega. Começou em Dezembro de 2009 e já é tempo de chegarmos a uma conclusão, a um acordo sobre o assunto. Neste momento estão sobre a mesa três propostas. Sejamos muito claros. Recebemos a proposta da Comissão, a proposta do grupo de missão sobre governação económica e, ontem, a proposta resultante daquilo a que chamamos "acordo de Deauville". É a terceira proposta que se encontra sobre a mesa. Na minha opinião, é bom que este Parlamento analise as diferenças entre as três propostas, para poder decidir se são adequadas. A Comissão apresentou, há algumas semanas, o que considero serem propostas eficazes, firmes e coerentes. A proposta do grupo de missão difere destas ao sugerir que o Conselho aja com base em recomendações e não em propostas da Comissão. A diferença é grande, já que as recomendações podem ser modificadas, ao contrário das propostas da Comissão. Além disso, o grupo de missão diverge da Comissão ao propor um procedimento de análise mais prolongado. Devo, contudo, dizer que a proposta do grupo de missão conserva o carácter semiautomático das sanções e mantém o mecanismo de inversão da regra de votação sugerido pela Comissão. Temos, desde ontem, uma terceira proposta, o "acordo de Deauville". Reconheço que um acordo entre a França e a Alemanha pode muitas vezes ser útil no Conselho, mas isso não acontece agora. Na verdade, a proposta franco-alemã de Deauville limita-se a manter a velha regra da votação por maioria qualificada no Conselho, ou seja, essas propostas, em vez de exigirem uma maioria para bloquear as sanções automáticas da Comissão, exigem-na para dar início a essas sanções. Vejo aqui uma diferença substancial, pois o carácter semiautomático das sanções da proposta da Comissão não está presente na proposta de Deauville. Não sei se conhecem Deauville: além da praia e de alguns hotéis belíssimos, tem um casino. Em consequência, talvez devêssemos falar não do acordo de Deauville mas antes do compromisso de casino franco-alemão, pois é de um compromisso de casino que se trata aqui. Com base nesta proposta, os Estados-Membros podem continuar a jogar com o euro e com a zona euro. Se conseguirem apoio suficiente no Conselho, podem avançar por aí; podem fazer exactamente o mesmo que a Grécia. Se têm apoio suficiente no Conselho, não hesitem. ! Avancem. A primeira parte do acordo de Deauville enfraquece não só a proposta do grupo de missão mas, sobretudo, o pacote da Comissão. Para mim, trata-se de uma atitude absolutamente incompreensível, especialmente por parte da Alemanha. Durante dez meses pediram acções mais firmes e, ontem, fizeram o contrário. Estão a retirar força às firmes propostas da Comissão, justamente na mesma altura em que o Presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, pede soluções mais severas, mesmo mais severas do que as propostas iniciais da Comissão. Não posso senão terminar com a seguinte conclusão: este Parlamento tem uma missão. Consiste em anular o acordo de Deauville, esse compromisso de casino. Atenhamo-nos às propostas eficazes da Comissão e prossigamos com a nossa indispensável tarefa legislativa."@pt17
"Dle președinte, aș putea începe de unde s-a oprit dl Schulz. Poate am putea cere o convenție acum dacă ei doresc să modifice tratatul. În mod normal, ce trebuie să facem noi este să cerem o convenție. Acesta este primul lucru care trebuie făcut, dar lucrurile nu sunt chiar atât de avansate, cred. Este necesar acum este să ajungem la o înțelegere urgentă în cadrul Consiliului European privind guvernanța economică și consolidarea Pactului de stabilitate. Se împlinește aproape un an de la începutul crizei datoriei elene. A început în decembrie 2009, iar acum este momentul să ajungem la o concluzie, la un acord, în acest sens. De fapt, există trei propuneri depuse în acest moment. Haideți să clarificăm acest lucru. Am primit propunerea din partea Comisiei, propunerea din partea grupului de lucru și, ieri, propunerea în urma a ceea ce noi numim „înțelegerea de la Deauville”. Aceasta este a treia propunere depusă. Și este bine, cred, că acest Parlament analizează diferențele dintre cele trei propuneri pentru a decide dacă acestea sunt adecvate. Comisia a făcut, cred eu, propuneri bune, îndrăznețe și coerente în urmă cu câteva săptămâni. Propunerea grupului de lucru diferă de acestea în sensul că propune ca Consiliul să acționeze pe baza recomandărilor, și nu a propunerilor din partea Comisiei. Aceasta este o diferență mare, deoarece recomandările pot fi schimbate, dar propunerile din partea Comisiei nu. În plus, există o procedură mai îndelungată pentru analiză în propunerea grupului de lucru, ceea ce, de asemenea, o diferențiază de propunerea Comisiei. Cu toate acestea, trebuie să spunem că propunerea grupului de lucru păstrează caracterul semiautomat al sancțiunilor și menține regula majorității inverse care a fost propusă de Comisie. Începând de ieri, avem o a treia propunere, „înțelegerea de la Deauville”. Trebuie să spun că un acord între Franța și Germania poate fi adesea util pentru activitatea Consiliului, însă că, de această dată, dimpotrivă, nu este. Acest lucru se datorează faptului că propunerea franco-germană de la Deauville se bazează pur și simplu pe păstrarea votului cu majoritate calificată de generație veche în cadrul Consiliului, astfel încât, mai degrabă decât să fie nevoie să se găsească o majoritate pentru a bloca automat sancțiunile Comisiei, propunerile lor necesită o astfel de majoritate pentru inițierea sancțiunilor propuse de Comisie. Cred că este o diferență enormă, deoarece caracterul semiautomat al sancțiunilor din propunerea Comisiei nu este prezent în propunerea Deauville. Nu știu dacă dvs. cunoașteți Deauville, dar, în afară de plajă și câteva hoteluri frumoase, există un cazinou. Prin urmare, nu ar trebui să vorbim de înțelegerea de la Deauville, ci mai degrabă de compromisul franco-german de la cazinou, pentru că este într-adevăr un compromis de la cazinou. Conform acestei propuneri, statelor membre li se permite să se joace în continuare cu euro și cu zona euro. Dacă aveți suficient sprijin în Consiliu, puteți încerca acest lucru; puteți face exact ce a făcut Grecia. Dacă aveți suficient sprijin în Consiliu, încercați. ! Puteți încerca. Prima parte a înțelegerii de la Deauville slăbește, pur și simplu, nu numai propunerea grupului de lucru, ci, mai presus de toate, pachetul Comisiei. Mi se pare complet de neînțeles acest lucru, din partea Germaniei, desigur. De zece luni reclamă sancțiuni mai dure și, ieri, au făcut exact opusul. Aceasta înseamnă o slăbire a propunerilor îndrăznețe ale Comisiei. Și acest lucru vine exact în momentul în care dl Trichet, președintele Băncii Centrale Europene, cere soluții mai îndrăznețe, propuneri mai îndrăznețe, chiar mai îndrăznețe decât propunerile inițiale ale Comisiei. Concluzia mea este că Parlamentul are o misiune: să inverseze înțelegerea de la Deauville sau compromisul de la cazinou. Să ne rezumăm la propunerile bune din partea Comisiei și să ne îndeplinim sarcina legislativă necesară."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, možno by som mohol začať tam, kde pán Schulz skončil. Možno by sme mohli požiadať o zvolanie konventu, ak chcú zmeniť zmluvu. Za normálnych okolností musíme požiadať o konvent. To je prvá vec, ktorú treba urobiť, ale myslím si, že veci ešte nepokročili tak ďaleko. Teraz naliehavo potrebujeme dosiahnuť dohodu o hospodárskom riadení a o posilnení Paktu stability a rastu v Európskej rade. Uplynul už takmer rok od začiatku gréckej dlhovej krízy. Začala sa v decembri 2009 a teraz nastal čas, aby sme v tejto veci dospeli k záveru, k dohode. V súčasnosti sú v podstate predložené tri návrhy. Ujasnime si to. Dostali sme návrh od Komisie, návrh od pracovnej skupiny a včera aj návrh v rámci takzvanej „dohody z Deauville“. To je tretí predložený návrh. A myslím si, že je dobré, že tento Parlament analyzuje rozdiely medzi týmito troma návrhmi, aby sa rozhodol, či sú vhodné. Komisia pred niekoľkými týždňami predložila podľa môjho názoru dobré, odvážne a koherentné návrhy. Návrhy pracovnej skupiny sa od nich líšia tým, že hovoria, že Rada by mala konať na základe odporúčaní a nie návrhov Komisie. To je veľký rozdiel, pretože odporúčania možno zmeniť a návrhy Komisie nie. Navyše návrh pracovnej skupiny obsahuje dlhší postup analýzy, čím sa takisto odlišuje od návrhu Komisie. Musíme však povedať, že návrh pracovnej skupiny zachováva poloautomatický charakter sankcií, ako aj pravidlo obrátenej väčšiny, ktoré navrhla Komisia. Od včera máme aj tretí návrh, „dohodu z Deauville“. Musím povedať, že dohoda medzi Francúzskom a Nemeckom môže byť z hľadiska práce Rady často užitočná, ale tentoraz to tak nie je. To je preto, že francúzsko-nemecký návrh z Deauville sa jednoducho spolieha na zachovanie starého systému hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade, takže namiesto toho, aby bolo potrebné dosiahnuť väčšinu na zablokovanie automatických sankcií Komisie, ich návrh vyžaduje takúto väčšinu na iniciovanie takýchto sankcií navrhnutých Komisiou. Myslím si, že je to obrovský rozdiel, pretože poloautomatický charakter sankcií v návrhu Komisie nie je súčasťou návrhu z Deauville. Neviem, či poznáte Deauville, ale okrem pláže a niekoľkých pekných hotelov je tam aj kasíno. Preto by sme možno nemali hovoriť o dohode z Deauville, ale skôr o francúzsko-nemeckom kasínovom kompromise, pretože presne takýto kasínový kompromis to je. Podľa tohto návrhu sa môžu členské štáty pohrávať s eurom a s eurozónou. Ak máte dostatočnú podporu v Rade, môžete to urobiť, môžete urobiť presne to, čo urobilo Grécko. Ak máte dostatočnú podporu v Rade, urobte to. Môžete to urobiť. Prvá časť dohody z Deauville jednoducho oslabuje nielen návrh pracovnej skupiny, ale predovšetkým balík Komisie. Považujem to za absolútne nepochopiteľné, rozhodne zo strany Nemecka. Celé mesiace žiadali o odvážnejšie sankcie a včera urobili presný opak. Má to za následok oslabenie odvážnych návrhov Komisie. A prichádza to presne v čase, keď pán Trichet, prezident Európskej centrálnej banky, žiada o odvážnejšie riešenia, o odvážnejšie návrhy, dokonca ešte odvážnejšie ako pôvodné návrhy Komisie. Mojím záverom je, že tento Parlament má jednu misiu: odvrátiť dohodu z Deauville alebo kasínový kompromis. Držme sa dobrých návrhov Komisie a splňme našu nevyhnutnú legislatívnu úlohu."@sk19,19
"Gospod predsednik, morda lahko začnem tam, kjer je gospod Schulz končal. Morda bi lahko zdaj mi zahtevali konvencijo, če želijo spremeniti Pogodbo. Običajno moramo v takem primeru zahtevati konvencijo. To je prva stvar, ki jo lahko storimo, vendar pa mislim, da nismo še tako daleč. Zdaj moramo doseči nujen dogovor v Evropskem svetu o gospodarskem upravljanju in okrepitvi Pakta za stabilnost in rast. Skoraj leto je že, odkar se je začela grška dolžniška kriza. Začela se je decembra 2009 in zdaj je čas za zaključek oziroma dogovor. Na mizi imamo dejansko tri predloge. Bodimo si na jasnem glede tega. Prejeli smo predlog Komisije, predlog projektne skupine in včeraj tudi predlog, ki mu pravimo „kupčija iz Deauvilla“. Ta je tretji na mizi. Menim pa, da je dobro, da Parlament preuči razlike med tremi predlogi in se odloči, ali so ustrezni. Komisija je pred nekaj tedni pripravila po mojem mnenju dobre, smele in usklajene predloge. Projektna skupina se razlikuje v tem, da predlaga, naj Svet ukrepa na podlagi priporočil in ne predlogov Komisije. To je velika razlika, kajti priporočila se lahko spreminjajo, predlogi Komisije pa ne. Poleg tega je postopek analize predloga projektne skupine dolgotrajnejši, v čemer se tudi razlikuje od predloga Komisije. Vendar pa moramo reči, da predlog projektne skupine ohranja polsamodejno naravo sankcij in pravilo o „obratni večini“, ki ga je predlagala Komisija. Od včeraj pa imamo še tretji predlog, „kupčijo iz Deauvilla“. Reči moram, da lahko sporazum med Francijo in Nemčijo pogosto koristi delovanju Sveta, vendar pa v tem primeru velja nasprotno – ne koristi. To je zato, ker se francosko-nemški predlog iz Deauvilla preprosto zanaša na ohranitev staromodnega sistema glasovanja s kvalificirano večino v Svetu, torej njihovi predlogi raje kot dosego večine za zaviranje samodejnih sankcij Komisije zahtevajo takšno večino, da se sankcije, ki jih predlaga Komisija, uvedejo. Menim, da je to ogromna razlika, kajti polsamodejna narava sankcij v predlogu Komisije ni prisotna v predlogu iz Deauvilla. Ne vem, ali poznate Deauville, ampak poleg plaže in nekaj lepih hotelov je tam tudi igralnica. Zato bi morali namesto kupčije iz Deauvilla govoriti o francosko-nemškem igralniškem kompromisu, kajti to ni nič več kot igralniški kompromis. V skladu s tem predlogom je državam članicam dovoljeno, da se še naprej poigravajo z evrom in evrskim območjem. Če imate dovolj podpore v Svetu, lahko zgrabite priložnost; lahko storite natanko to, kar je storila Grčija. Če imate dovolj podpore v Svetu, kar pogumno. ! Lahko izkoristite priložnost. Prvi del kupčije iz Deauvilla oslabi ne samo predlog projektne skupine, ampak predvsem sveženj Komisije. To se mi zdi popolnoma nerazumljivo, seveda v zvezi z Nemčijo. Deset mesecev so zahtevali strožje kazni, včeraj pa so storili ravno nasprotno. To spodkopava smele predloge Komisije. In to ravno v času, ko gospod Trichet, predsednik Evropske centralne banke, zahteva strožje rešitve in drznejše predloge, celo drznejše od prvotnih predlogov Komisije. Moj zaključek je, da ima Parlament eno nalogo: razveljaviti kupčijo iz Deauvilla oziroma igralniški kompromis. Držimo se dobrih predlogov Komisije in opravimo svoje nujno zakonodajno delo."@sl20
"Herr talman! Låt mig ta vid där Martin Schulz satte punkt. Om de vill ändra i fördraget borde vi kanske begära ett konvent nu. Det är ju vad vi måste göra i normala fall: kräva ett konvent. Det är första steget. Så långt tror jag dock inte att det har gått ännu. Vad vi behöver göra nu är att snarast enas med Europeiska rådet om den ekonomiska styrningen och om hur stabilitetspakten ska stärkas. Det har nu gått nästan ett år sedan den grekiska skuldkrisen inleddes – den började i december 2009. Nu är det dags att vi drar våra slutsatser och kommer överens om detta. Faktum är att vi för tillfället har tre förslag att ta ställning till. Det ska vi vara på det klara med. Vi har erhållit kommissionens förslag, specialgruppens förslag och så sent som i går förslaget inom ramen för den så kallade Deauvilleuppgörelsen. Det är förslag nummer tre på vårt bord. Jag tycker att det är bra att parlamentet analyserar hur de tre förslagen skiljer sig åt, för att ta reda på hur lämpliga de är. Kommissionen gick för några veckor sedan ut med förslag som i mina ögon är bra, djärva och konsekventa. Det som utmärker specialgruppens förslag jämfört med kommissionens är att den förslår att rådet ska handla på grundval av rekommendationer, inte förslag, från kommissionens sida. Det gör stor skillnad: rekommendationer kan modifieras, vilket inte är fallet med kommissionsförslag. Specialgruppens förslag skiljer sig dessutom från kommissionens förslag genom att det innehåller ett mer tidskrävande analysförfarande. Vi kan dock konstatera att specialgruppens förslag bibehåller de halvautomatiska sanktionerna och den bestämmelse om omvänd majoritet som kommissionen föreslog. Från och med i går finns det ett tredje förslag, Deauvilleuppgörelsen. Förvisso gagnar ett fransk-tyskt samförstånd många gånger arbetet i rådet, men så är inte alls fallet den här gången. Det fransk-tyska Deauvilleförslaget går nämligen helt enkelt ut på att bibehålla de kvalificerade majoritetsbesluten i rådet. Det är inte längre så att den som vill blockera kommissionens automatiska sanktioner måste försöka få med sig majoriteten. Enligt deras förslag krävs en sådan majoritet för att genomföra kommissionens sanktionsförslag. Här tycker jag att det finns en milsvid skillnad – de halvautomatiska sanktionerna i kommissionens förslag lyser med sin frånvaro i Deauvilleförslaget. Jag vet inte hur väl ni känner till Deauville. Det finns en strand där och ett par söta hotell – men också ett kasino. Därför borde vi kanske inte tala om Deauvilleuppgörelsen, utan om den fransk-tyska kasinokompromissen. En kasinokompromiss är nämligen precis vad det handlar om. Förslaget ger medlemsstaterna fria händer att fortsätta sitt spel, med euron och euroområdet som insats. Om du har tillräckligt stöd i rådet är det bara att spela högt och göra precis som Grekland. Spela högt – bara du har tillräckligt stöd i rådet. ! Spela högt, du också. Deauvilleuppgörelsens första komponent vattnar helt enkelt ur inte bara specialgruppens förslag, utan i synnerhet också kommissionens paket. Jag tycker att detta är helt obegripligt, inte minst att Tyskland agerar på det sättet. Efter att i tio månader ha krävt hårdare sanktioner gjorde de en helomvändning i går. Resultatet är att kommissionens djärva förslag urvattnas, och det just när Europeiska centralbankens ordförande Jean-Claude Trichet begär djärvare lösningar och förslag, som till och med går längre än kommissionens första förslag. Jag drar slutsatsen att parlamentet nu måste gå in för en enda sak: att upphäva Deauvilleuppgörelsen, alias kasinokompromissen. Vi ska hålla fast vid de bra förslag som kommissionen har lagt fram och stifta de lagar som behövs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Faites vos jeux"18,20,15,16,11,22,7,10,13,4,21,17,12
"Faites vos jeux, machen Sie Ihren Einsatz"9
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
"Gør Deres indsats"2
"Schulz kungs"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph