Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-19-Speech-2-639"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101019.25.2-639"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Die heutige Debatte zeigt wieder genau, wie wichtig die Entscheidung des Europaparlaments am 9. September war, klar zu sagen, dass Frankreich – ein Mitgliedstaat – unserer Meinung nach hier die Grundrechte verletzt, Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert, und Sie dazu aufzufordern, aktiv zu werden. Sie haben zuerst sehr klar und deutlich, mit Enthusiasmus und Entschiedenheit all das aufgezählt, was Sie bisher getan haben und wofür Sie auch von uns große Unterstützung erhalten haben. Jetzt wurde aber unserer Meinung nach ein Schritt zurückgegangen. Die Forderung nämlich, dass es auch ein Vertragsverletzungsverfahren geben muss, weil es Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit gegeben hat, ist ja gerade wieder durch die Dokumente, die einige Rednerinnen und Redner schon erwähnt haben und auf die heute in französischen Zeitungen Bezug genommen wurde, wieder untermauert worden. Es hat ganz klar auch Diskriminierung der Roma aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit gegeben, und es war nicht nur die Personenfreizügigkeit, die verletzt wurde. Daher hier nochmals die Aufforderung, auch hier aktiv zu werden und ein Verfahren einzuleiten!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, dnešní diskuse znovu dokládá, jak důležité bylo rozhodnutí Evropského parlamentu z 9. září; jinými slovy, dle našeho názoru se Francie – členský stát – dopustila porušení základních práv, v tomto případě diskriminací lidí na základě jejich etnického původu, a my jsme vás vyzvali k akci. Jasně, s nadšením a rozhodností jste nám sdělila, co všechno jste do nynějška udělala, za což se vám také dostalo naší silné podpory. Dle našeho mínění jste však udělala krok zpátky, protože výzva k zahájení řízení pro porušení smlouvy na základě diskriminace kvůli etnickému původu byla znova podpořena dokumenty, které zmínili někteří z předchozích řečníků a o nichž přinesly zprávy dnešní francouzské noviny. Je naprosto jasné, že došlo k diskriminaci Romů na základě jejich etnického původu a nebyla tak porušena jen jejich svoboda pohybu. Znovu tak vyzývám k přijetí opatření a zahájení řízení."@cs1
"Fru formand, fru kommissær! Forhandlingen i dag viser endnu en gang, hvor vigtig Parlamentets beslutning den 9. september var, hvor vi sagde, at Frankrig – en medlemsstat – efter vores mening krænkede de grundlæggende rettigheder ved i dette tilfælde at diskriminere mennesker på grund af deres etnicitet, og vi opfordrede kommissæren til at skride til handling. Hun har meget klart og med entusiasme og beslutsomhed fortalt os om alt det, hun har gjort indtil nu, og som vi også gav hende stor opbakning til. Nu er der efter vores mening imidlertid tale om et tilbageskridt, fordi opfordringen til at indlede en traktatovertrædelsesprocedure, fordi der diskrimineres på baggrund af etnisk oprindelse, netop endnu en gang er blevet understøttet af de dokumenter, som en række talere allerede har omtalt, og som man i dag kan læse om i de franske dagblade. Det er helt oplagt, at romaerne er blevet udsat for diskrimination på grund af deres etniske oprindelse, og det var ikke kun deres frie bevægelighed, der blev krænket. Jeg opfordrer derfor endnu en gang til, at man griber aktivt ind og indleder en retssag."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο σημαντική ήταν η απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου, με άλλα λόγια ότι, κατά την άποψή μας, η Γαλλία –ένα κράτος μέλος– παραβίαζε τα θεμελιώδη δικαιώματα στην προκειμένη περίπτωση εισάγοντας διακρίσεις κατά ατόμων με βάση την εθνικότητά τους, και σας καλέσαμε να αναλάβετε δράση. Μας μιλήσατε με μεγάλη σαφήνεια και με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα για όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα, για τα οποία έχετε επίσης λάβει τη σθεναρή υποστήριξή μας. Κατά την άποψή μας, ωστόσο, αυτήν τη φορά κάνατε ένα βήμα προς τα πίσω, διότι η έκκληση για κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει λόγω της ύπαρξης διακρίσεων με βάση την εθνοτική καταγωγή υποστηρίχθηκε για μία ακόμη φορά από τα έγγραφα στα οποία έχουν ήδη αναφερθεί κάποιοι ομιλητές και οι γαλλικές εφημερίδες σήμερα. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι υπήρξαν διακρίσεις εις βάρος των Ρομά λόγω της εθνοτικής καταγωγής τους και δεν ήταν μόνο η ελευθερία κυκλοφορίας τους που παραβιάστηκε. Σας καλώ, ως εκ τούτου, για μία ακόμη φορά να αναλάβετε δράση και να κινήσετε τις δέουσες διαδικασίες."@el10
"Madam President, Commissioner, today’s debate demonstrates once again how important the decision made by the European Parliament on 9 September was, in other words that, in our opinion, France – a Member State – was violating fundamental rights in this instance by discriminating against people on account of their ethnicity, and we called on you to take action. You have told us very clearly and with enthusiasm and resolve about everything that you have done up to now, for which you have also received strong support from us. In our opinion, however, you have now taken a step backwards, because the call for treaty infringement proceedings to be initiated on account of there being discrimination on grounds of ethnic origin has just been supported once again by the documents that a few speakers have already mentioned and which have been referred to in French newspapers today. It is perfectly clear that there has been discrimination against the Roma on account of their ethnic origin and it was not only their freedom of movement that was violated. I therefore call once again for action to be taken and for proceedings to be initiated."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, el debate de hoy demuestra una vez más la importancia de la decisión que tomó el Parlamento Europeo el 9 de septiembre, es decir, que en nuestra opinión, Francia —un Estado miembro— había violado los derechos fundamentales en este caso al discriminar a personas debido a su origen étnico, y en la que le pedimos que actuara. Usted nos ha dicho con toda claridad, entusiasmo y determinación todo lo que ha hecho hasta ahora, por lo cual también ha recibido nuestro firme apoyo. En nuestra opinión, no obstante, ahora ha dado un paso atrás, ya que la propuesta para abrir un procedimiento de infracción basado en la discriminación por motivos de origen étnico acaba de recibir el apoyo de los documentos que han mencionado algunos oradores y de los que se habla hoy en la prensa francesa. Ha quedado absolutamente claro que se ha discriminado a la población romaní debido a su origen étnico y que no solamente se ha violado su derecho a la libre circulación. Por ello pido una vez más que se adopten medidas y se inicie el procedimiento."@es21
"Austatud juhataja! Lugupeetud volinik, tänane arutelu näitab taas, kui tähtis oli otsus, mille Euroopa Parlament 9. septembril tegi, kui otsustas, et Prantsusmaa – ELi liikmesriik – oli rikkunud põhiõigusi diskrimineerides inimesi nende rahvuse alusel. Parlament kutsus ka komisjoni üles Prantsusmaa suhtes vajalikke meetmeid kasutusele võtma. Rääkisite meile väga selgelt ning suure entusiasmi ja veendumusega kõigest, mida seni teinud olete, ning oleme teid selles ka igati toetanud. Meie arvates astusite nüüd aga hoopis sammu tagasi, sest dokumendid, millest mõned sõnavõtjad täna juba rääkisid ja millele ka Prantsuse ajakirjanduses viidatakse, kinnitasid taas diskrimineerimist etnilise päritolu alusel, mis annab põhjuse asutamislepingu rikkumise menetluse algatamiseks. On igati selge, et romasid diskrimineeriti nende etnilise päritolu alusel ja nende vaba liikumise õigus ei olnud ainus õigus, mida rikuti. Sel põhjusel kutsun uuesti komisjoni üles aktiivselt sekkuma ja rikkumismenetlust algatama."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tämänpäiväinen keskustelu osoittaa jälleen kerran, miten tärkeä Euroopan parlamentin 9. syyskuuta tekemä päätös oli, sillä siinä ilmaistiin selvästi, että mielestämme Ranska – jäsenvaltio – on tässä rikkonut perusoikeuksia syrjimällä ihmisiä heidän etnisen alkuperänsä perusteella, ja kehotettiin teitä ryhtymään asiassa toimiin. Te luettelitte ensin hyvin selvästi, innostuneena ja päättäväisenä kaiken sen, mitä te olette tähän asti tehnyt ja mille olette myös saanut meidän voimakkaan tukemme. Nyt kuitenkin mielestämme on menty askel taaksepäin. Nimittäin sille vaatimuksellehan, että rikkomismenettelyyn on lähdettävä, koska etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää on esiintynyt, on jälleen tullut tukea asiakirjoista, jotka muutamat puhujat jo ovat maininneet ja joista tänään on mainittu ranskalaisissa lehdissä. On täysin selvää, että romanien syrjintää heidän etnisen alkuperänsä perusteella on esiintynyt ja ettei ole rikottu vain henkilöiden vapaan liikkuvuuden periaatetta. Siksi toistan vielä vaatimuksen aktiivisista toimista ja rikkomusmenettelyn käynnistämisestä."@fi7
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, le débat de ce jour démontre, une fois encore, à quel point la décision prise par le Parlement européen le 9 septembre dernier était importante, en d’autres termes que, selon nous, la France – un État membre – a violé des droits fondamentaux dans ce cas précis en se rendant coupable de discrimination à l’encontre de certaines personnes en raison de leur origine ethnique, et nous vous avons demandé d’intervenir. Vous nous avez expliqué très clairement, avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination, tout ce que vous avez fait jusqu’à présent – et vous avez reçu tout notre soutien à cet égard. Nous avons toutefois l’impression que maintenant, vous faites marche arrière. En effet, l’appel en faveur du lancement d’une procédure pour violation des traités qui devait être engagée pour discrimination fondée sur l’origine ethnique n’a une fois de plus été appuyé que par les documents déjà mentionnés par quelques orateurs et dont la presse française a parlé aujourd’hui. Il apparaît clairement qu’il y a eu discrimination à l’encontre des Roms en raison de leur origine ethnique et que ce n’est pas uniquement leur liberté de circulation qui a été violée. Je réitère donc mon appel en faveur d’une intervention et de l’engagement d’une procédure."@fr8
". Elnök asszony, biztos asszony, a mai vita ismét bizonyítja az Európai Parlament szeptember 9-i döntésének fontosságát, vagyis annak fontosságát, hogy hangot adtunk azon véleményünknek, hogy az egyik tagállam, Franciaország etnikai alapú megkülönböztető magatartásával megsértette az alapvető jogokat. Fontos volt a döntés, és az is, hogy cselekvésre szólítottuk fel a Bizottságot. Ön nagyon világosan és lelkesen mindent elmondott nekünk, és tájékoztatott az eddigi lépéseikről, amelyekhez tőlünk is határozott támogatást kaptak. Ön most azonban véleményünk szerint hátrafelé tett egy lépést, hiszen a néhány felszólaló és a mai francia lapok által említett dokumentumok megerősítik azt, hogy jogsértési eljárást kell indítani etnikai származás alapján történő megkülönböztetés miatt. Teljesen nyilvánvaló, hogy a romákat megkülönböztetés érte etnikai származásuk miatt, tehát nem csak a szabad mozgáshoz való joguk sérült. Ezért ismét felszólítok a cselekvésre és jogsértési eljárás indítására."@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, la discussione odierna conferma ancora una volta l’importanza della decisione adottata dal Parlamento europeo lo scorso 9 settembre, in cui è stato dichiarato a chiare lettere che secondo questo Parlamento la Francia – uno Stato membro – ha violato i diritti fondamentali nel caso in esame, discriminando alcuni individui in ragione della loro appartenenza etnica e in cui abbiamo esortato la Commissione ad attivarsi. Lei ha descritto con chiarezza e dettaglio, entusiasmo e determinazione quanto compiuto finora, per il quale avete potuto contare sul nostro pieno sostegno. Riteniamo tuttavia che adesso sia stato compiuto un passo indietro. La necessità di avviare una procedura d’infrazione del trattato a seguito di una discriminazione sulla base dell’origine etnica è stata di nuovo confermata dai documenti che alcuni deputati hanno già menzionato e cui ha fatto riferimento oggi anche la stampa francese. È evidente che i Rom sono stati discriminati a causa della loro origine etnica e l’infrazione non riguarda dunque esclusivamente la libertà di circolazione dei cittadini. Reitero in questa sede l’invito ad attivarsi e ad avviare una procedura."@it12
"Ponia pirmininke, Komisijos nare, šiandienos diskusijos dar kartą parodė, koks svarbus buvo rugsėjo 9 d. Europos Parlamento priimtas sprendimas, kitaip tariant, mūsų nuomone, Prancūzija, valstybė narė, šiuo atveju pažeidė pagrindines teises, diskriminuodama žmones dėl jų etninės kilmės, ir mes paraginome jus imtis veiksmų. Labai aiškiai, entuziastingai ir ryžtingai pranešėte mums apie viską, ką atlikote iki šiol, dėl ko taip pat sulaukėte iš mūsų didelės paramos. Tačiau, mūsų nuomone, dabar žengiate žingsnį atgal, nes raginimai pradėti Sutarties pažeidimo procedūrą dėl diskriminavimo etninės kilmės pagrindais buvo dar kartą pagrįsti dokumentais, kuriuos keli kalbėjusieji nariai jau minėjo ir apie kuriuos šiandien kalbama Prancūzijos laikraščiuose. Visiškai aišku, kad romai buvo diskriminuojami dėl jų etninės kilmės ir buvo pažeista ne tik jų judėjimo laisvė. Todėl dar kartą raginu imtis veiksmų ir pradėti procedūras."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze! Šodienas debates vēlreiz pierāda, cik svarīgs bija lēmums, ko Eiropas Parlaments pieņēma 9. septembrī, citiem vārdiem sakot, mūsuprāt, dalībvalsts Francija šajā gadījumā pārkāpa pamattiesības, diskriminējot cilvēkus viņu etniskās izcelsmes dēļ, un mēs jūs aicinājām rīkoties. Jūs esat ļoti skaidri izteikusies un līdz šim ar entuziasmu risinājusi visus jautājumus, par ko jūs saņēmāt viennozīmīgu mūsu atbalstu. Tomēr es uzskatu, ka jūs esat spērusi soli atpakaļ, jo aicinājumu sākt procedūru līguma pārkāpuma gadījumā, pamatojoties uz diskrimināciju etniskās izcelsmes dēļ, vēlreiz pamato dokumenti, ko daži runātāji jau norādīja un kas minēti arī šodienas Francijas laikrakstos. Ir pilnīgi skaidrs, ka romi savas etniskās izcelsmes dēļ ir diskriminēti un ir pārkāpta ne tikai viņu pārvietošanās brīvība. Tāpēc es aicinu rīkoties un sākt procedūru."@lv13
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Die heutige Debatte zeigt wieder genau, wie wichtig die Entscheidung des Europaparlaments am 9. September war, klar zu sagen, dass Frankreich – ein Mitgliedstaat – unserer Meinung nach hier die Grundrechte verletzt, Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert, und Sie dazu aufzufordern, aktiv zu werden. Sie haben zuerst sehr klar und deutlich, mit Enthusiasmus und Entschiedenheit all das aufgezählt, was Sie bisher getan haben und wofür Sie auch von uns große Unterstützung erhalten haben. Jetzt wurde aber unserer Meinung nach ein Schritt zurückgegangen. Die Forderung nämlich, dass es auch ein Vertragsverletzungsverfahren geben muss, weil es Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit gegeben hat, ist ja gerade wieder durch die Dokumente, die einige Rednerinnen und Redner schon erwähnt haben und auf die heute in französischen Zeitungen Bezug genommen wurde, wieder untermauert worden. Es hat ganz klar auch Diskriminierung der Roma aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit gegeben, und es war nicht nur die Personenfreizügigkeit, die verletzt wurde. Daher hier nochmals die Aufforderung, auch hier aktiv zu werden und ein Verfahren einzuleiten!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, het debat van vandaag toont opnieuw het belang aan van het op 9 september door het Parlement genomen besluit, dat met andere woorden inhield dat Frankrijk, een lidstaat, naar onze mening in dit geval grondrechten schond door mensen te discrimineren op grond van etniciteit, en daarbij verzochten wij u op om op te treden. U hebt ons in alle duidelijkheid en met enthousiasme en vastberadenheid verteld over alles wat u tot nu toe hebt gedaan, waarvoor u ook krachtige steun van ons hebt gekregen. Naar onze mening hebt u nu echter een stap achteruit gezet, omdat de oproep om inbreukprocedures in te leiden wegens discriminatie op grond van etniciteit opnieuw onderbouwd is door de documenten die enkele sprekers reeds hebben genoemd en waarnaar vandaag in Franse kranten werd verwezen. Het is volstrekt duidelijk dat er sprake is geweest van discriminatie van de Roma op grond van etniciteit en daarbij werd niet alleen hun recht op vrij verkeer geschonden. Ik roep daarom nogmaals op tot optreden en het inleiden van procedures."@nl3
"Pani przewodnicząca, pani komisarz! Dzisiejsza debata ponownie dowodzi, jak ważną decyzję podjął 9 września Parlament Europejski; innymi słowy, naszym zdaniem we Francji – czyli w jednym z państw członkowskich – naruszano prawa podstawowe, w tym przypadku dyskryminując ludzi ze względu na ich pochodzenie etniczne. Wezwaliśmy więc panią komisarz do podjęcia działań. Opowiedziała nam pani jasno, z entuzjazmem i stanowczo o tym wszystkim, co udało się pani dotychczas uczynić i otrzymała pani od nas silne poparcie. Jednak naszym zdaniem zrobiła pani teraz krok w tył, ponieważ apel o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom traktatowym w związku z dyskryminacją o podłożu etnicznym został ponownie poparty dokumentami, o których kilku mówców już wspomniało w wystąpieniach i do których nawiązano dziś we francuskich gazetach. To zupełnie jasne, że doszło do dyskryminacji Romów ze względu na pochodzenie etniczne i w ten sposób nie tylko zostało naruszone ich prawo do swobodnego przemieszczania się. Dlatego ponownie nawołuję do podjęcia działań i wszczęcia postępowania."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, o debate de hoje demonstra uma vez mais a importância da decisão tomada pelo Parlamento Europeu em 9 de Setembro. Por outras palavras, na nossa opinião, a França - um Estado Membro - violou direitos fundamentais neste caso, ao exercer discriminação contra pessoas devido à sua etnia, e pedimos-lhe que tomasse medidas. Disse-nos claramente e com entusiasmo e empenho tudo o que fez até agora, que também mereceu o nosso forte apoio. Contudo, na nossa opinião, agora deu um passo atrás, porque o pedido para dar início ao processo por infracção do Tratado devido a discriminação com base na origem étnica foi corroborado uma vez mais pelos documentos que alguns oradores já mencionaram e que foram mencionados hoje em jornais franceses. É perfeitamente claro que houve discriminação contra os Roma devido à sua origem étnica, e não foi apenas a sua liberdade de circulação que foi violada. Como tal, peço uma vez mais que sejam tomadas medidas e se dê início a um processo por infracção."@pt17
"Doamnă președintă, doamnă comisar, dezbaterea de astăzi demonstrează încă o dată cât de importantă a fost decizia luată de Parlamentul European la 9 septembrie, cu alte cuvinte, decizia potrivit căreia, după părerea noastră, Franța – un stat membru – a încălcat drepturile fundamentale în acest caz prin discriminarea împotriva oamenilor pe baza etniei acestora, și v-am rugat să luați măsuri. Ne-ați spus foarte clar și cu entuziasm și hotărâți cu privire la tot ceea ce ați făcut până acum, pentru care ați primit, de asemenea, sprijinul nostru semnificativ. Totuși, după părerea noastră, acum ați făcut un pas înapoi, deoarece solicitarea de inițiere a procedurilor pentru nerespectarea tratatului pe baza existenței discriminării din motive de origine etnică a fost sprijinită, încă o dată, de documente pe care le-au menționat deja câțiva vorbitori și la care s-a făcut referire în ziarele franceze de astăzi. Este foarte clar că a existat discriminare împotriva romilor pe baza originii lor etnice că și nu a fost încălcată doar libertatea de circulație a acestora. Prin urmare, cer încă o dată să se ia măsuri și să se inițieze proceduri."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dnešná rozprava znovu dokazuje, aké dôležité bolo rozhodnutie, ktoré Európsky parlament prijal 9. septembra, inými slovami, že Francúzsko – členský štát – podľa nás v tomto prípade porušovalo základné práva diskrimináciou ľudí na základe ich etnického pôvodu, a žiadali sme vás, aby ste konali. Povedali ste nám veľmi jasne a s nadšením a odhodlaním o všetkom, čo ste doteraz spravili, za čo ste od nás tiež získali silnú podporu. Podľa nás ste však teraz urobili krok späť, pretože žiadosť o začatie konaní o porušení zmluvy z dôvodu diskriminácie na základe etnického pôvodu bola práve opäť podporená dokumentmi, ktoré už zopár rečníkov spomenulo a o ktorých dnes informovali francúzske noviny. Je úplne jasné, že došlo k diskriminácii Rómov na základe ich etnického pôvodu a nebola porušená len ich sloboda pohybu. Preto opäť žiadam, aby sa podnikli kroky a začali sa konania."@sk19
"Gospa predsednica, gospa komisarka, današnja razprava ponovno kaže, kako pomemben je bil sklep Evropskega parlamenta z dne 9. septembra, v skladu s katerim Francija – država članica – po našem mnenju krši temeljne pravice v tem primeru z diskriminacijo ljudi na podlagi njihove etnične pripadnosti, zato vas pozivamo, da ukrepate. Zelo jasno in z navdušenjem ter odločenostjo ste nam opisali vse, kar ste naredili do zdaj, zaradi česar ste od nas prejeli tudi močno podporo. Vendar pa menimo, da ste zdaj naredili korak nazaj, kajti poziv k sprožitvi postopkov za ugotavljanje kršitev pogodbe zaradi diskriminacije na podlagi etnične pripadnosti podpirajo tudi dokumenti, ki so jih nekateri govorniki že omenili in o katerih so danes pisali tudi francoski časopisi. Popolnoma jasno je, da so Romi diskriminirani na podlagi svoje etnične pripadnosti, pri čemer ni bila kršena samo njihova svoboda gibanja. Zato še enkrat pozivam, da ukrepate in sprožite postopke."@sl20
". Fru talman, fru kommissionsledamot! Dagens debatt visar än en gång hur viktigt Europarådets beslut den 9 september var, med andra ord att Frankrike - en medlemsstat - enligt vår uppfattning strider mot de grundläggande rättigheterna och diskriminerar människor på grund av deras etniska härkomst, och vi uppmanade er att göra något. Kommissionsledamoten förklarade tydligt och entusiastiskt och med beslutsamhet om allt kommissionen har gjort hittills, för vilket den även har fått starkt stöd från oss. Enligt vår uppfattning har kommissionen nu dock tagit ett steg tillbaka. Kravet på att inleda ett överträdelseförfarande, eftersom diskriminering på grund av etnisk härkomst har förekommit, har återigen underbyggts genom de dokument som några talare redan har nämnt, och som franska dagstidningar hänvisar till i dag. Det är helt uppenbart att romerna har diskriminerats på grund av sin etniska härkomst, och att det inte bara var deras rätt till fri rörlighet som kränktes. Jag vill därför återigen uppmana er att vidta åtgärder och att inleda ett förfarande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph