Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-19-Speech-2-623"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101019.25.2-623"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, bonsoir. Madame Reding, vous vous êtes réjouie aujourd’hui, je crois, à juste titre d’ailleurs, que la France ait répondu à l’injonction de la Commission européenne puisqu’elle a délivré à la dernière minute son plan législatif pour mettre en place les garanties procédurales telles que prévues par la directive liberté de circulation. Vous avez jugé que ces garanties étaient loyales et qu’elles permettaient non pas d’annuler, comme vous l’avez dit, mais de suspendre la procédure en infraction. Nous prenons acte mais nous aimerions également, comme parlementaires européens, pouvoir exercer notre contrôle sur ces engagements et avoir connaissance des promesses et du plan qui ont été présentés par les autorités françaises à ce sujet. Mais chacun se souvient que vous avez également interrogé la France à propos d’arrêtés de reconduite à la frontière et d’obligation de quitter le territoire pour vérifier le caractère non discriminatoire de ces documents administratifs. Qu’en est-il? Avez-vous reçu une réponse? Enfin, après la nouvelle sortie dans la presse – comme pour la circulaire scélérate et discriminatoire d’août – d’informations sur un fichier, sur une base informatique réunissant des données personnelles mentionnant des origines ethniques ou raciales, cette nouvelle affaire dans l’affaire ne commence-t-elle pas à entamer un tout petit peu votre confiance dans la loyauté des autorités françaises et dans leurs informations? Madame Reding, ne jugez-vous pas important, aujourd’hui, de continuer et de nous dire quelle est l’analyse, puisque l’analyse continue, sur la base des documents que vous aviez demandés concernant la possibilité d’infraction pour discrimination, pratique discriminatoire de la France mais également, on le voit ici, pour infraction à la protection des données personnelles, tel que prévu dans notre droit communautaire? Je crois qu’aujourd’hui, les citoyens européens sont en droit d’attendre une Commission responsable qui engrange ses succès mais qui aussi montre sa détermination et sa persévérance dans l’action auprès des autorités françaises, comme vous le faites d’ailleurs plus largement auprès des États membres de l’Union européenne qui, comme cela est très largement documenté, ont pris de mauvaises habitudes à l’endroit des Roms. Je dois dire, d’ailleurs, que pour ce qui est des fichiers, la Commission nationale de l’informatique et des libertés de la France a constaté elle-même l’existence de quatre fichiers illégaux qui documentent des données personnelles, y compris jusqu’à caractériser le caractère manouche, gitan ou rom des personnes ainsi fichées."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dobrý večer, paní předsedající, komisařko, paní Redingová, jste dnes po právu potěšeni odpovědí Francie na řízení Evropské komise pro porušení práva, která přišla za pět minut dvanáct a která předložila legislativní program pro zavedení procesních práv, jak to vyžaduje směrnice o volném pohybu. Podle vašeho úsudku jsou tyto sliby vážně míněny a ve výsledku bylo řízení pro porušení práva pozastaveno – na rozdíl od úplného zrušení. Vzali jsme na vědomí vaše připomínky, ale jako členové Evropského parlamentu bychom chtěli mít možnost kontrolovat tyto závazky. To znamená mít informace o daných slibech a harmonogramu, které poskytly francouzské orgány. Nezapomeňme však, že jste požádala Francii o informace o jednotlivcích, kteří byli eskortováni na hranice a museli opustit zemi, aby bylo zahájeno šetření, které má potvrdit, že tyto administrativní postupy nebyly diskriminační. Jaký daleko je toto šetření? Dostala jste odpověď? Tak, jako tisk odhalil informace o darebném a diskriminačním srpnovém oběžníku, byly nedávno zveřejněny informace o databázi, která obsahuje osobní data, včetně údajů o etnickém a rasovém původu. Nezviklal tento nový nález vaší důvěru ve sliby dané francouzskými orgány a přesnost informací, které poskytly? Paní Redingová, nemyslíte si, že dalším logickým krokem je, abyste nám nyní sdělila, jaký je současný stav probíhajícího přezkumu dokumentů, které si vyžádala Komise, jež se týkají jak údajných diskriminačních praktik ve Francii, tak i případného porušení norem na ochranu osobních údajů ustanovených v právních předpisech Společenství? Domnívám se, že současní občané Evropy mají právo požadovat zodpovědnou Komisi, která může zveřejňovat své úspěchy, ale bude také důsledně a vytrvale pokračovat v řízení proti francouzským orgánům. Koneckonců to obecně děláte pro všechny členské státy Evropské unie, které, jak se všeobecně uznává, získaly špatné návyky ve vztahu k Romům. Měla bych také podotknout, že samotná Národní komise pro informatiku a svobody (CNIL) potvrdila existenci čtyř nelegálních složek, které obsahují osobní údaje, ve kterých jsou jednotlivci popsáni jako Cikáni nebo Romové."@cs1
"Fru formand, fru kommissær! Fru Reding er i dag med rette glad for, at Frankrig i ellevte time har reageret på Kommissionens overtrædelsesprocedure og har tilvejebragt et lovgivningsmæssigt program for etablering af proceduremæssige rettigheder som foreskrevet i direktivet om fri bevægelighed. Disse løfter er ifølge hendes vurdering oprigtige, og overtrædelsesproceduren er derfor blevet lagt på is – og altså ikke trukket tilbage. Vi har noteret os hendes bemærkninger, men som medlemmer af Parlamentet vil vi også gerne kunne føre kontrol med disse tilsagn. Det betyder, at vi skal have oplysninger om de fremsatte løfter og de franske myndigheders tidsplan. Vi må imidlertid ikke glemme, at hun også spurgte Frankrig om personer, der er blevet eskorteret til grænsen og har fået påbud om at forlade landet, hvilket var en forespørgsel, der gerne skulle bekræfte, at disse administrative procedurer ikke var diskriminerende. Hvad skete der med disse forespørgsler? Er der kommet svar? Ligesom pressen afslørede oplysninger om det forbryderiske og diskriminerende cirkulære i august, kom der for nylig nogle oplysninger frem om en database, som indeholder personoplysninger, herunder detaljer om etnisk eller racemæssig oprindelse. Har denne nye drejning ikke svækket kommissærens tillid til de franske myndigheders løfter og de afgivne oplysningers rigtighed? Er fru Reding ikke enig i, at det næste logiske trin nu er at fortælle os om status for den igangværende undersøgelse af de dokumenter, Kommissionen bad om, både om den påståede diskriminerende praksis i Frankrig, men også om den potentielle overtrædelse af databeskyttelsesstandarderne ifølge EU-retten? Jeg mener, at de europæiske borgere i dag er berettiget til at kræve, at Kommissionen udviser ansvar og måske nok taler vidt og bredt om dens succeser, men også er fast besluttet på at gå videre med en retssag mod de franske myndigheder. Det er jo det, man generelt gør over for alle de EU-medlemsstater, der, som det i stort omfang erkendes, har fået nogle dårlige vaner, for så vidt angår romaerne. Jeg vil også gerne påpege, at CNIL selv har bekræftet eksistensen af fire ulovlige datafiler, som indeholder personoplysninger, og hvor personerne beskrives som sigøjnere eller romaer."@da2
"Guten Abend Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Frau Reding, Sie sind ganz zu Recht darüber erfreut, dass Frankreich im letzten Moment auf das Vertragsverletzungsverfahren reagiert hat und ein Legislativprogramm zur Festlegung verfahrensrechtlicher Garantien vorgelegt hat, wie sie in der Richtlinie über die Freizügigkeit vorgesehen sind. Nach Ihrer Einschätzung handelt es sich um wahre Zusagen und infolgedessen ist das Vertragsverletzungsverfahren wenn auch nicht aufgehoben, so doch ausgesetzt worden. Wir nehmen Ihre Bemerkungen zur Kenntnis, doch möchten wir als Abgeordnete des Europäischen Parlaments auch in der Lage sein, diese Verpflichtungen prüfen zu können, und die getroffenen Zusagen sowie den von der französischen Regierung vorgesehenen Zeitplan zu kennen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass Sie Frankreich auch auf Einzelpersonen angesprochen haben, die an die Landesgrenze gebracht und aufgefordert wurden, das Land zu verlassen, um so die nichtdiskriminierende Art dieser Verwaltungsverfahren zu bekräftigen. Was ist daraus geworden? Haben Sie darauf eine Antwort erhalten? Nach der erneuten Herausgabe von Informationen in der Presse, wie bereits bei dem niederträchtigen und diskriminierenden Rundschreiben im August, ist die Rede von einer Datei – einer Datenbank–, in der personenbezogene Daten einschließlich ethnischer und rassischer Herkunft enthalten sind. Hat diese neue Wendung in der Affäre nicht allmählich Ihr Vertrauen in die Zusagen der französischen Regierung und die Richtigkeit der übermittelten Informationen ins Wanken gebracht? Frau Reding, sind Sie nicht auch der Meinung, es wäre jetzt der nächste logische Schritt, uns über den Stand der laufenden Prüfung der Dokumente aufzuklären, die von der Kommission im Hinblick auf die angenommenen diskriminatorischen Praktiken in Frankreich wie auch auf die potenzielle Verletzung der Datenschutzstandards, wie sie in unseren Rechtsvorschriften verankert sind, angefordert wurden? Ich denke, die heutigen Bürger und Bürgerinnen Europas können zu Recht eine verantwortungsbewusste Kommission erwarten, die Erfolge verzeichnet, aber auch ihre Entschlossenheit und Ausdauer in den Verfahren gegen die französischen Behörden beweist, wie Sie es im Übrigen ganz allgemein hinsichtlich der EU-Mitgliedstaaten tun, die, wie umfassend belegt ist, im Zusammenhang mit Roma schlechte Gewohnheiten angenommen haben. Ich muss auch darauf hinweisen, dass die nationale Datenschutzbehörde CNIL selbst die Existenz von vier illegalen Dateien bestätigt hat, die personenbezogene Daten enthalten, in denen die registrierten Personen sogar als Zigeuner oder Roma beschrieben werden."@de9
"Καλησπέρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Κυρία Reding, θα είστε πολύ χαρούμενη σήμερα, και δικαιολογημένα, που η Γαλλία ανταποκρίθηκε στη διαδικασία επί παραβάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ύστατη στιγμή και παρέσχε ένα νομοθετικό πρόγραμμα για τη θέσπιση δικονομικών δικαιωμάτων όπως απαιτείται από την οδηγία περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την εκτίμησή σας, οι υποσχέσεις αυτές είναι ειλικρινείς και ως αποτέλεσμα, οι διαδικασίες επί παραβάσει έχουν ανασταλεί –δεν έχουν καταργηθεί, όπως υποστηρίξατε. Σημειώσαμε τα σχόλια σας, αλλά ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα θέλαμε επίσης να μπορούμε να παρακολουθούμε αυτές τις δεσμεύσεις. Αυτό σημαίνει να έχουμε πληροφορίες για τις υποσχέσεις που δόθηκαν και για το χρονοδιάγραμμα που παρασχέθηκε από τις γαλλικές αρχές. Ωστόσο, ας μην λησμονούμε ότι ρωτήσατε επίσης τη Γαλλία σχετικά με τα άτομα που συνοδεύτηκαν στα σύνορα και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, μια ερώτηση που είχε ως στόχο να επιβεβαιώσει ότι αυτές οι διοικητικές διαδικασίες δεν είχαν διακριτικό χαρακτήρα. Τι συνέβη με αυτά τα ερωτήματα; Έχετε λάβει απάντηση; Ακριβώς όπως ο Τύπος αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με την ειδεχθή εγκύκλιο του Αυγούστου η οποία εισήγαγε διακρίσεις, δημοσιεύτηκαν πρόσφατα πληροφορίες σχετικά με έναν φάκελο –μια βάση δεδομένων– η οποία περιέχει προσωπικές πληροφορίες μεταξύ των οποίων και λεπτομέρειες που αφορούν την εθνοτική και φυλετική καταγωγή. Αυτή η νέα εξέλιξη δεν κλόνισε την εμπιστοσύνη σας στις υποσχέσεις των γαλλικών αρχών και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν; Κυρία Reding, δεν συμφωνείτε ότι το επόμενο εύλογο βήμα είναι τώρα να μας μιλήσετε σχετικά με τη σημερινή κατάσταση ως προς την εν εξελίξει εξέταση των εγγράφων που ζήτησε η Επιτροπή, και για τις υποτιθέμενες διακριτικές πρακτικές της Γαλλίας, αλλά και όσον αφορά την πιθανή παραβίαση των προτύπων για την προστασία των δεδομένων όπως αυτά ορίζονται στο κοινοτικό δίκαιο; Νομίζω ότι οι ευρωπαίοι πολίτες σήμερα δικαιούνται να απαιτούν μια υπεύθυνη Επιτροπή η οποία μπορεί να διαφημίζει τις επιτυχίες της, αλλά θα επιδείξει επίσης αποφασιστικότητα και θα εμμείνει στη δράση της κατά των γαλλικών αρχών. Σε τελική ανάλυση, αυτό κάνετε σε γενικές γραμμές για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία, όπως αναγνωρίζεται ευρέως, έχουν αποκτήσει κακές συνήθειες σε σχέση με τους Ρομά. Πρέπει επίσης να επισημάνω ότι η ίδια η CNIL (Εθνική επιτροπή προστασίας δεδομένων) έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη τεσσάρων παράνομων φακέλων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, στα οποία τα άτομα χαρακτηρίζονται ως τσιγγάνοι, αθίγγανοι ή Ρομά."@el10
"Good evening Madam President, Commissioner. Mrs Reding, you are quite rightly delighted today that France has responded to the European Commission's infringement proceedings at the eleventh hour and has provided a legislative programme for establishing procedural rights as required under the directive on the freedom of movement. According to your assessment, these promises are genuine and, as a result, the infringement proceedings have been put on ice – as opposed to cancelled. We have taken note of your comments but as Members of the European Parliament, we would also like to be able to monitor these commitments. That means having information about the promises made and the timetable provided by the French authorities. However, let us not forget that you also asked France about individuals who have been escorted to the border and required to leave the country, an enquiry intended to confirm that these administrative procedures were not discriminatory. What has happened to those enquiries? Have you received a response? Just as the press revealed information about the villainous and discriminatory August circular, information was recently published about a file – a database – which contains personal information including details of ethnic or racial origin. Has this new twist not dented your confidence in the promises made by the French authorities and the accuracy of the information provided? Mrs Reding, would you not agree that the logical next step is now to tell us the current state of play in the ongoing examination of the documents requested by the Commission, both on the alleged discriminatory practices in France, but also regarding the potential infringement of data protection standards as laid down in Community law? I think that today’s European citizens are entitled to demand a responsible Commission which may publicise its successes but will also be determined in persevering with proceedings against the French authorities. After all, this is what you are doing more generally for all EU Member States which, it is widely recognised, have fallen into bad habits in relation to the Roma. I should also point out that the CNIL has itself confirmed the existence of four illegal files which contain personal data, in which the subjects are described as Gyppos, Gypsies or Roma."@en4
"Buenas tardes, señora Presidenta, señora Comisaria. Hoy, señora Reding, usted se muestra muy satisfecha de que Francia haya respondido al procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea a última hora y haya presentado un programa legislativo para establecer garantías procesales, tal como lo exige la Directiva sobre la libre circulación de personas. Según su evaluación, estas promesas son genuinas y, debido a ello, se ha suspendido —pero no cancelado— el procedimiento de infracción. Hemos tomado nota de sus observaciones, pero en nuestra calidad de diputados al Parlamento Europeo nos gustaría poder verificar estos compromisos. Esto significa recibir información sobre las promesas hechas y el calendario presentado por las autoridades francesas. Sin embargo, no debemos olvidar que usted también pidió información a Francia acerca de las personas que han sido acompañadas a la frontera para que abandonen el país, consulta que tenía la intención de confirmar que estos procedimientos administrativos no eran discriminatorios. ¿Qué ha sucedido con esas consultas? ¿Ha recibido usted una respuesta? Justo en el momento en que la prensa reveló información sobre la infame y discriminatoria circular del mes de agosto se publicó información acerca de un fichero —una base de datos— que contiene información personal que incluye datos sobre origen étnico o racial. ¿No ha hecho este giro que disminuya su confianza en las promesas hechas por las autoridades francesas y en la exactitud de la información facilitada? ¿Está de acuerdo, señora Reding, en que, por lógica, el siguiente paso sería que nos pusiera al tanto de la situación actual del examen en curso de los documentos solicitados por la Comisión, tanto sobre las presuntas prácticas discriminatorias en Francia, como sobre el incumplimiento de las normas de protección de datos que establece el derecho comunitario? Creo que los ciudadanos europeos tienen derecho a exigir una Comisión responsable que pueda dar a conocer sus éxitos, pero que también se muestre decidida a proseguir los procedimientos contra las autoridades francesas. Después de todo eso es lo que hace usted en general con todos los Estados miembros que, como es sabido, han adoptado malos hábitos en su trato de la población romaní. Tengo que señalar que la propia CNIL ha confirmado la existencia de cuatro ficheros ilegales que contienen datos personales, en los que las personas son descritas como gitanos o romaníes."@es21
"Tere õhtust, austatud juhataja, lugupeetud volinik! Volinik Reding, teil on õigust tunda heameelt selle üle, et Prantsusmaa viimasel hetkel Euroopa Komisjoni rikkumismenetlusele vastas ja esitas õigusloomekava menetlusõiguste kehtestamiseks vastavalt liikumisvabadust käsitlevale direktiivile. Teie hinnangu kohaselt on need lubadused puhtsüdamlikud ning selle tulemusel peatati rikkumismenetlus, kuid seda ei tühistatud. Arvestame teie märkustega, aga Euroopa Parlamendi liikmetena tahaksime nende lubaduste täitmist ise jälgida. See tähendab, et vajame teavet Prantsusmaa ametivõimude antud lubaduste ja nende esitatud ajakava kohta. Ometigi ei tohi unustada, et te küsisite Prantsusmaalt ka nende inimeste kohta, kes saadeti piiripunkti ja sunniti riigist lahkuma, et kinnitada, et haldusmenetlused ei olnud diskrimineerivad. Mis sai nendest päringutest? Kas te saite vastuse? Nii, nagu ajakirjanduses avaldati teavet kuritegeliku ja diskrimineeriva augusti ringkirja kohta, avaldati hiljuti teavet toimiku – andmebaasi – kohta, mis sisaldab isikuandmeid rassilise või etnilise päritolu kohta. Kas see uus pööre ei ole vähendanud teie usku Prantsusmaa ametivõimudesse ja nende esitatud teabe täpsusesse? Volinik Reding, kas te ei nõustu, et järgmine loogiline samm oleks öelda meile, milline on praegune seis komisjoni nõutud dokumentide jätkuva uuringuga nii Prantsusmaa väidetava diskrimineeriva käitumise kui ka ühenduse õigusega sätestatud andmekaitsestandardite võimaliku rikkumise seisukohalt? Arvan, et tänapäeva Euroopa kodanikel on õigus nõuda komisjonilt vastutustundlikku käitumist, mis võib küll avaldada oma edulugusid, kuid mis peab sama enesekindlalt ja kannatlikult ka Prantsusmaa ametivõimude vastu algatatud rikkumismenetlused lõpetama. Seda te teete ju üldiselt kõikide ELi liikmesriikide puhul, mis on romade suhtes halvasti käituma hakanud, nagu on üldiselt tõdetud. Juhiksin tähelepanu ka sellele, et CNIL kinnitas ise nelja seadusevastase toimiku olemasolu, mis sisaldavad isikuandmeid ja milles isikuid kirjeldatakse kui mustlasi, romisid või romasid."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvää iltaa. Arvoisa komission jäsen Reding, te olette varmaan kovin ilahtunut tänään ja syystäkin, koska Ranska on viime hetkellä reagoinut Euroopan komission rikkomusmenettelyyn ja toimittanut lainsäädäntöohjelman siitä, miten se aikoo taata ne menettelylliset oikeudet, joita vapaasta liikkuvuudesta annetussa direktiivissä edellytetään. Teidän arvionne mukaan nämä takuut olivat vilpittömiä ja mahdollistivat rikkomusmenettelyn keskeyttämisen mutta ei peruuttamista. Olemme panneet merkille toteamuksenne, mutta Euroopan parlamentin jäseninä me haluaisimme myös voida valvoa näitä sitoumuksia. ja saada tietoa Ranskan viranomaisten tekemistä lupauksista ja aikataulusta. Jokainenhan muistaa, että te myös tenttasitte Ranskaa henkilöistä, jotka on toimitettu rajalle ja joita on vaadittu lähtemään maasta, ja halusitte noilla kyselyillä vahvistaa, että nämä hallinnolliset menettelyt eivät ole syrjiviä. Mitä noille kyselyille on tapahtunut? Oletteko saanut vastausta? Lehdistö on paljastanut tietoja katalasta ja syrjivästä elokuun kiertokirjeestä, ja hiljattain julkaistiin tietoja asiakirjasta, tietokannasta, joka sisältää henkilötietoja, joissa on maininta etnisestä tai rodullisesta alkuperästä. Eikö tämä uusi käänne ole kolhaissut teidän luottamustanne Ranskan viranomaisten antamiin lupauksiin ja toimitettujen tietojen virheettömyyteen? Arvoisa komission jäsen Reding, ettekö ole samaa mieltä, että looginen seuraava askel on nyt kertoa meille, mikä on komission pyytämien asiakirjojen pohjalta tämänhetkinen analyysi, koska analyysi jatkuu, väitetyistä syrjivistä käytännöistä Ranskassa, mutta myös yhteisön lainsäädännössä säädettyjen tietosuojanormien rikkomisesta? Mielestäni nykypäivän eurooppalaisilla on oikeus vaatia vastuullista komissiota, joka tekee tunnetuksi menestyksiään mutta on myös määrätietoinen ja peräänantamaton toiminnassa Ranskan viranomaisia vastaan. Niinhän te sitä paitsi toimitte pitkälti kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kanssa, jotka, kuten laajalti on todistettu, ovat ajautuneet huonoille tavoille suhtautumisessaan romaneihin. Haluaisin myös huomauttaa, että CNIL on itse vahvistanut neljän laittoman henkilötietoja koskevan asiakirjan olemassaolon, ja näissä asiakirjoissa henkilöitä kuvataan piirteellä mustalainen tai romani."@fi7
". Jó estét kívánok, elnök asszony, biztos asszony. Reding asszony, ön ma jogosan örülhet annak, hogy Franciaország a tizenegyedik órában végre reagált az Európai Bizottság jogsértési eljárásaira, és jogalkotási programot hozott létre a szabad mozgásról szóló irányelv követelményeinek megfelelő eljárási jogok bevezetésére. Az ön megítélése szerint ezek az ígéretek hitelesek, ezért a jogsértési eljárásokat „jegelték” – de nem szüntették meg. Tudomásul vettük az ön megjegyzéseit, de európai parlamenti képviselőként szeretnénk, ha lehetőségünk lenne nyomon követni ezeket a kötelezettségvállalásokat. Azaz szeretnénk tájékoztatást kapni az ígéretekről és a francia hatóságok által készített menetrendről. És ne feledkezzünk el arról sem, hogy kérdőre vonták Franciaországot azon személyek ügyében, akiket a határra vittek, és felszólítottak az ország elhagyására – vizsgálatot akartak indítani annak megállapítására, hogy ezek a közigazgatási eljárások nem voltak-e diszkriminatívok. Mi történt ezekkel a vizsgálatokkal? Kaptak választ a kérdésre? A sajtó hozta nyilvánosságra a szégyenteljes és diszkriminatív augusztusi körrendeletet, nemrég pedig információk jelentek meg egy adatbázisról, amely személyes adatokat tartalmaz, köztük az etnikai vagy faji hovatartozással kapcsolatos információkat is. Nem aknázta alá ez az új fordulat az önök francia hatóságok ígéreteibe és a rendelkezésre bocsátott információk igazságtartalmába vetett bizalmát? Reding asszony, egyetért azzal, hogy a következő logikus lépés most az, hogy tájékoztatnak minket a Bizottság által kért dokumentumok jelenleg folyó vizsgálatának aktuális állásáról, mind a feltételezett franciaországi diszkriminatív gyakorlatokat, mind pedig a közösségi jog által megállapított adatvédelmi normák esetleges megsértését illetően? Véleményem szerint az európai polgároknak joguk van ahhoz, hogy felelős Bizottságot követeljenek, amely nyilvánosságra hozhatja eredményeit is, de ugyanakkor határozottan lép fel a francia hatóságok elleni eljárásokban. Hiszen a Bizottság általánosságban nézve ezt teszi valamennyi olyan uniós tagállam esetében, amelyek – és sok ilyen van – helytelen viselkedést tanúsítanak a romákkal kapcsolatban. Szeretném elmondani, hogy maga a CNIL is elismerte négy illegális adatbázis létezését, amelyek személyes adatokat tartalmaznak, és a bennük szereplő személyeket cigánynak vagy romának nevezik."@hu11
"Buonasera signora Presidente, signora Commissario. Commissario Reding, penso che oggi siate rimasta soddisfatta, peraltro a giusto titolo, quando la Francia ha risposto all’ingiunzione della Commissione europea e deliberato all’ultimo minuto un programma legislativo volto a istituire le garanzie procedurali previste dalla direttiva sulla libera circolazione. Secondo la sua valutazione, queste promesse sono sincere e permettono se non di annullare, per lo meno di congelare la procedura d’infrazione. Noi ne prendiamo atto ma come deputati del Parlamento europeo vorremmo ugualmente poter esercitare un controllo sugli impegni presi ed essere informati delle promesse e del calendario presentanti a questo riguardo dalle autorità francesi. Peraltro ricordiamo tutti che avevate interpellato la Francia anche in relazione alle ordinanze di accompagnamento alla frontiera e di obbligo di abbandono del territorio al fine di verificare il carattere non discriminatorio di tali procedimenti amministrativi. Qual è stato l’esito di tale verifica? Ha ricevuto una risposta? Dopo le informazioni relative alla circolare scellerata e discriminatoria di agosto, la stampa ha rivelato di recente alcune notizie relative a un file, ossia una base dati informatica che raccoglierebbe dati personali relativi all’origine razziale ed etnica. Questo nuovo scandalo nello scandalo non ha scosso la sua fiducia nella sincerità delle autorità francesi e nella veridicità delle informazioni che forniscono? Commissario Reding, il successivo passo logico non sarebbe quello di tenerci al corrente sull’andamento dell’esame dei documenti richiesti dalla Commissione in relazione alle presunte pratiche discriminatorie della Francia ma anche alla possibile infrazione delle norme di protezione dei dati personali sancite dal nostro diritto comunitario? A mio avviso i cittadini europei di oggi hanno il diritto di esigere un comportamento responsabile da parte di una Commissione che, oltre a rendere pubblici i suoi successi, deve dimostrare anche la propria determinazione e perseveranza dinanzi alle autorità francesi, come fa d’altronde con tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea che hanno preso delle cattive abitudini nei confronti dei Rom, come ampiamente documentato. Per quanto concerne i file, la commissione nazionale francese per l’informatica e le libertà (CNIL) ha constatato l’esistenza di quattro file illegali contenenti dati personali, in cui i soggetti catalogati sono definiti zingari, gitani o Rom."@it12
"Labas vakaras, ponia pirmininke, Komisijos nare. V. Reding, šiandien visiškai pagrįstai esate patenkinta, kad vienuoliktą valandą Prancūzija sureagavo į Europos Komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą ir pateikė teisėkūros programą dėl procesinių teisių nustatymo, kaip reikalaujama direktyvoje dėl judėjimo laisvės. Remiantis jūsų vertinimu, šie pažadai yra nuoširdūs, todėl pažeidimo procedūra buvo laikinai sustabdyta, bet nenutraukta. Atsižvelgėme į jūsų pastabas, bet, kaip Europos Parlamento nariai, pageidaujame, kad mums būtų leista stebėti šių įsipareigojimų vykdymą. Tai reiškia, kad siekiame gauti informacijos apie Prancūzijos valdžios institucijų duotus pažadus ir pateiktą tvarkaraštį. Tačiau nepamirškime, kad teiravotės Prancūzijos ir apie asmenis, kurie buvo palydėti prie sienos ir kuriems buvo pateikti reikalavimai išvykti iš šalies. Toks pasiteiravimas turėjo patvirtinti, kad šios administracinės procedūros nėra diskriminacinės. Kas nutiko su šiais pasiteiravimais? Ar gavote atsakymą? Vos tik spauda atskleidė informaciją apie itin niekšišką ir diskriminacinį rugpjūčio mėn. aplinkraštį, neseniai buvo paviešinta ir informacija apie bylą – duomenų bazę – kurioje kaupiama asmeninė informacija, įskaitant duomenis apie etninę ar rasinę kilmę. Ar dėl šio naujo posūkio nesumažėjo jūsų pasitikėjimas Prancūzijos valdžios institucijų duotais pažadais ir pateiktos informacijos teisingumu? Ponia V. Reding, ar nesutinkate, kad kitas logiškas žingsnis būtų pasakyti mums, kaip vyksta šiuo metu atliekamas Komisijos pareikalautų dokumentų tyrimas ir dėl įtariamai diskriminacinės praktikos Prancūzijoje, ir dėl galimo duomenų apsaugos standartų, nustatytų Bendrijos teisėje, pažeidimo? Manau, kad šiandienos Europos piliečiai turi teisę reikalauti atsakingos Komisijos, kuri gali paviešinti savo laimėjimus, tačiau kuri taip pat būtų pasiryžusi toliau atkakliai tęsti procedūras prieš Prancūzijos valdžios institucijas. Galiausiai juk apskritai tai darote dėl visų ES valstybių narių, kurios, kaip plačiai pripažįstama, įprato netinkamai elgtis romų atžvilgiu. Be to, reikėtų pažymėti, kad pati Nacionalinė duomenų apsaugos komisija (CNIL) patvirtino, kad esama keturių neteisėtų bylų, kuriose laikomi asmeniniai duomenys ir kuriose asmenys yra vadinami čigonais ar romais."@lt14
"Labvakar, priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze! kundze, jūs pamatoti šodien priecājāties, ka Francija pulksten vienpadsmitos atbildēja uz Eiropas Komisijas uzsākto procedūru pārkāpumu gadījumā un iesniedza likumdošanas programmu procesuālo tiesību noteikšanai saskaņā ar direktīvu par brīvu pārvietošanos. Saskaņā ar jūsu novērtējumu šie solījumi ir patiesi, un tāpēc procedūra pārkāpumu gadījumā ir iesaldēta, nevis izbeigta. Mēs esam ņēmuši vērā jūsu piezīmes, bet, tā kā mēs esam Eiropas Parlamenta deputāti, mēs arī vēlētos pārraudzīt šīs apņemšanās. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies saņemt informāciju par izteiktajiem solījumiem un Francijas iestāžu sniegto grafiku. Tomēr neaizmirsīsim, ka jūs Francijai jautājāt arī par tām personām, kuras ir pavadītas līdz robežai un kurām ir pieprasīts atstāt valsti, lai pārliecinātos, ka šīs administratīvās procedūras nebija diskriminējošas. Kāda ir atbilde uz šo jautājumu? Vai jūs vispār saņēmāt atbildi? Tieši tāpat kā presē parādījās informācija par zemisko un diskriminējošo informāciju augusta apkārtrakstu, nesen tika publicēta informācija par kādu datubāzi, kurā ir personas dati, tostarp ziņas par piederību rasei vai etnisko izcelsmi. Vai šis jaunais pagrieziens nav iespaidojis jūsu pārliecību par Francijas iestāžu solījumu patiesumu un sniegtās informācijas pareizību? kundze, vai jūs nepiekrītat, ka nākamais loģiskais solis tagad ir informēt mūs par to, kāda ir situācija pašlaik Komisijas pieprasīto dokumentu pārbaudē gan attiecībā uz iespējami diskriminējošo praksi Francijā, gan arī attiecībā uz iespējamo neatbilstību Kopienas tiesību aktos noteiktajām datu aizsardzības prasībām? Es uzskatu, ka mūsdienās Eiropas pilsoņi ir tiesīgi pieprasīt, lai Komisija rīkojas atbildīgi — tā var informēt par saviem panākumiem, bet tai ir arī neatlaidīgi jāturpina procedūra pret Francijas iestādēm. Galu galā, vispārīgi sakot, jūs to darāt attiecībā uz visām tām ES dalībvalstīm, kurās iesakņojušies slikti ieradumi saistībā ar romiem. Man jānorāda arī, ka arī pati ir apstiprinājusi, ka pastāv četras nelikumīgas lietas, kurās ir personas dati un kurās subjekti ir dēvēti par čigāniem jeb romiem."@lv13
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, bonsoir. Madame Reding, vous vous êtes réjouie aujourd'hui, je crois, à juste titre d'ailleurs, que la France ait répondu à l'injonction de la Commission européenne puisqu'elle a délivré à la dernière minute son plan législatif pour mettre en place les garanties procédurales telles que prévues par la directive liberté de circulation. Vous avez jugé que ces garanties étaient loyales et qu'elles permettaient non pas d'annuler, comme vous l'avez dit, mais de suspendre la procédure en infraction. Nous prenons acte mais nous aimerions également, comme parlementaires européens, pouvoir exercer notre contrôle sur ces engagements et avoir connaissance des promesses et du plan qui ont été présentés par les autorités françaises à ce sujet. Mais chacun se souvient que vous avez également interrogé la France à propos d'arrêtés de reconduite à la frontière et d'obligation de quitter le territoire pour vérifier le caractère non discriminatoire de ces documents administratifs. Qu'en est-il? Avez-vous reçu une réponse? Enfin, après la nouvelle sortie dans la presse – comme pour la circulaire scélérate et discriminatoire d'août – d'informations sur un fichier, sur une base informatique réunissant des données personnelles mentionnant des origines ethniques ou raciales, cette nouvelle affaire dans l'affaire ne commence-t-elle pas à entamer un tout petit peu votre confiance dans la loyauté des autorités françaises et dans leurs informations? Madame Reding, ne jugez-vous pas important, aujourd'hui, de continuer et de nous dire quelle est l'analyse, puisque l'analyse continue, sur la base des documents que vous aviez demandés concernant la possibilité d'infraction pour discrimination, pratique discriminatoire de la France mais également, on le voit ici, pour infraction à la protection des données personnelles, tel que prévu dans notre droit communautaire? Je crois qu'aujourd'hui, les citoyens européens sont en droit d'attendre une Commission responsable qui engrange ses succès mais qui aussi montre sa détermination et sa persévérance dans l'action auprès des autorités françaises, comme vous le faites d'ailleurs plus largement auprès des États membres de l'Union européenne qui, comme cela est très largement documenté, ont pris de mauvaises habitudes à l'endroit des Roms. Je dois dire, d'ailleurs, que pour ce qui est des fichiers, la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la France a constaté elle-même l'existence de quatre fichiers illégaux qui documentent des données personnelles, y compris jusqu'à caractériser le caractère manouche, gitan ou rom des personnes ainsi fichées."@mt15
". − Goedenavond mevrouw de Voorzitter, commissaris, mevrouw Reding, u bent vandaag – terecht – opgetogen dat Frankrijk te elfder ure heeft gereageerd op de inbreukprocedure van de Europese Commissie en heeft gezorgd voor een wetgevingsprocedure ter vaststelling van procedurele rechten, zoals vereist, krachtens de richtlijn betreffende het vrije verkeer. U acht deze beloften oprecht en bijgevolg is de inbreukprocedure bevroren – en dus niet geannuleerd. Wij hebben notitie genomen van uw opmerkingen, maar als leden van het Europees Parlement zouden wij ook controle willen uitoefenen op deze toezeggingen. Dat betekent: informatie over de gedane beloften en het door de Franse autoriteiten verstrekte tijdschema. Laten wij bovendien niet vergeten dat u Frankrijk ook vragen hebt gesteld over personen die naar de grens zijn begeleid en is verzocht het land te verlaten. Bedoeling van deze navraag is om bevestigd te krijgen dat de deze administratieve procedures niet discriminerend waren. Wat is er met deze navraag gebeurd? Hebt u een antwoord gekregen? Net nadat de media het bestaan van de kwaadaardige en discriminerende circulaire van augustus had onthuld, werd er kort geleden informatie gepubliceerd over een document – een database – dat persoonlijke informatie bevat, waaronder details van etnische en raciale herkomst. Heeft deze nieuwe wending uw vertrouwen in de beloften van de Franse vertrouwen en de deugdelijkheid van de geleverde informatie geen knauw gegeven? Mevrouw Reding, bent u het er niet mee eens dat de logische volgende stap is om ons op de hoogte te stellen van de huidige stand van zaken van het voortgaande onderzoek omtrent de documenten waar de Commissie om heeft verzocht, zowel over de beweerde discriminerende praktijken in Frankrijk, maar ook ten aanzien van de mogelijke inbreuk op normen aangaande gegevensbescherming zoals deze in het Gemeenschapsrecht zijn neergelegd? Ik meen dat de Europese burgers van heden ten dage recht hebben een verantwoordelijke Commissie te eisen, die ruchtbaarheid kan geven aan haar successen, maar ook vastbeslotenheid aan de dag legt in haar procedure tegen de Franse autoriteiten. Dit is ten slotte wat u meer in het algemeen doet met betrekking tot alle EU-lidstaten die, zoals breed is erkend, tot slechte gewoonten zijn vervallen waar het om de Roma gaat. Ik wil er ook op wijzen dat de CNIL zelf het bestaan heeft bevestigd van vier illegale bestanden met persoonsgegevens, waarin de subjecten worden beschreven als zigeuners of Roma."@nl3
"Dobry wieczór. Pani przewodnicząca, pani komisarz Reding! Pani dzisiejsze zadowolenie, że Francja w ostatniej chwili zareagowała na postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i przedstawiła program działalności legislacyjnej umożliwiający ustanowienie praw proceduralnych wymaganych w dyrektywie w sprawie prawa do swobodnego przemieszczania się jest uzasadnione. Zgodnie z oceną pani komisarz te obietnice są szczere i w rezultacie postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom zawieszono – ale nie umorzono. Przyjęliśmy do wiadomości pani uwagi, ale jako posłowie do Parlamentu Europejskiego chcielibyśmy mieć możliwość monitorowania tych zobowiązań. Wiąże się z tym dostęp do informacji na temat złożonych obietnic i harmonogramu przedstawionego przez władze francuskie. Nie zapominajmy jednak, że skierowała pani do Francji także zapytanie dotyczące osób, które zostały dowiezione do granicy i od których wymagano opuszczenia kraju, przy czym chodziło o potwierdzenie, że te procedury administracyjne nie miały charakteru dyskryminacyjnego. Jak się przedstawia sprawa tego zapytania? Czy udzielono na nie odpowiedzi? Wkrótce po tym, jak prasa ujawniła informacje na temat haniebnego i dyskryminacyjnego sierpniowego okólnika, niedawno opublikowano informacje na temat rejestru – bazy danych – zawierającego dane osobowe, między innymi dotyczące pochodzenia etnicznego i rasowego. Czy te najnowsze wydarzenia nie zachwiały pani wiary w obietnice złożone przez władze francuskie i rzetelność dostarczanych informacji? Pani komisarz Reding! Zgodzi się pani chyba, że kolejnym logicznym krokiem jest przedstawienie nam informacji na temat obecnego stanu prowadzonej analizy dokumentów, których wymagała Komisja, zarówno dotyczących domniemanych działań dyskryminacyjnych we Francji, jak i związanych z ewentualnym naruszeniem zasad ochrony danych określonych przez prawo wspólnotowe? Sądzę, że dzisiejsi obywatele europejscy mają prawo żądać Komisji odpowiedzialnej, która może szczycić się sukcesami, ale będzie zdecydowana i wytrwała w prowadzeniu postępowania przeciwko władzom francuskim. W końcu Komisja postępuje tak generalnie wobec wszystkich państw członkowskich, które – jak powszechnie wiadomo – nabrały złych nawyków w odniesieniu do Romów. Pragnę także podkreślić, że również komisja CNIL potwierdziła istnienie czterech nielegalnych rejestrów zawierających dane osobowe, w których obywatele są nazywani Cyganami lub Romami."@pl16
"Boa noite, Senhora Presidente, Senhora Comissária. Senhora Comissária Reding, tem razão em congratular-se, hoje, com o facto de a França ter respondido à notificação da Comissão Europeia à última hora e ter apresentado um programa legislativo para o estabelecimento de direitos processuais em conformidade com a directiva relativa à liberdade de circulação. Segundo a sua apreciação, tais promessas são genuínas e, por conseguinte, os processos de infracção foram congelados - e não cancelados. Tomámos nota dos seus comentários, mas, enquanto deputados ao Parlamento Europeu, gostaríamos de também poder monitorizar tais compromissos. Isto significa dispor de informação sobre as promessas feitas e o calendário apresentado pelas autoridades francesas. No entanto, não esqueçamos que a Comissão também inquiriu a França sobre as pessoas que foram acompanhadas até à fronteira e obrigadas a sair do país, inquérito destinado a confirmar que esses procedimentos administrativos não foram discriminatórios. O que aconteceu a esses inquéritos? Recebeu a Comissão alguma resposta? Do mesmo modo que a imprensa revelou informação sobre a infame e discriminatória circular de Agosto, foi recentemente publicada informação sobre um ficheiro - uma base de dados - que contém informação pessoal, incluindo detalhes sobre a origem étnica ou racial. Esta nova reviravolta não veio abalar a sua confiança nas promessas feitas pelas autoridades francesas e na exactidão da informação prestada? Senhora Comissária Reding, não concorda que o próximo passo lógico é dizer-nos agora qual é a situação do exame em curso dos documentos pedidos pela Comissão, quer sobre as alegadas práticas discriminatórias em França, quer também sobre a eventual violação de normas relativas à protecção de dados, tal como previstas na legislação europeia? Penso que os cidadãos europeus dos nossos dias têm o direito de exigir uma Comissão responsável capaz de divulgar os seus êxitos, mas também determinada a avançar com processos contra as autoridades francesas. Afinal, é o que a Comissão está a fazer de um modo geral com todos os Estados-Membros da UE, os quais, tal como é amplamente reconhecido, ganharam maus hábitos relativamente aos Roma. Gostaria ainda de fazer notar que a própria CNIL confirmou a existência de quatro ficheiros ilegais contendo dados pessoais, nos quais os indivíduos são descritos como ciganos ou Roma."@pt17
"Bună seara, doamnă președintă, doamnă comisar. Doamnă Reding, v-ați bucurat astăzi, pe bună dreptate, cred, de faptul că Franța a răspuns procedurilor de încălcare ale Comisiei Europene în cel de-al unsprezecelea ceas și a furnizat un program legislativ pentru aplicarea garanțiilor procedurale, prevăzute de directiva privind libera circulație. Ați considerat că aceste garanții sunt sincere și că permit nu anularea, așa cum ați afirmat dvs., ci suspendarea procedurilor de încălcare. Am luat act de comentariile dvs. însă, în calitate de deputați europeni, am dori, de asemenea, să putem să ne exercităm controlul asupra acestor angajamente. Aceasta înseamnă că ar trebui să avem informații despre promisiunile făcute și despre planul furnizat de autoritățile franceze. Totuși, să nu uităm că ați întrebat, de asemenea, Franța cu privire la indivizii care au fost escortați până la graniță și cărora li s-a cerut să părăsească țara, o anchetă menită să confirme că aceste proceduri administrative nu au fost discriminatorii. Ce s-a întâmplat cu aceste anchete? Ați primit un răspuns? Așa cum presa a primit informații despre circulara scelerată și discriminatorie din luna august, recent s-au publicat informații despre un dosar – o bază de date – care conține informații personale, inclusiv detalii despre origine etnică sau rasială. Această nouă întorsătură nu v-a știrbit încrederea în promisiunile făcute de autoritățile franceze și în acuratețea informațiilor furnizate? Doamnă Reding, nu credeți că este important, astăzi, să continuați și să ne spuneți care este analiza, căci analiza continuă, în baza documentelor pe care le-ați cerut cu privire la posibilitatea discriminării și a practicilor discriminatorii ale Franței, dar și cu privire la posibila încălcare a standardelor de protecție a informațiilor personale, prevăzute în dreptul nostru comunitar? Cred că în prezent cetățenii europeni au dreptul să ceară o Comisie responsabilă care poate să-și facă cunoscute succesele, însă care își dovedește și determinarea și perseverența în acțiunea împotriva autorităților franceze. La urma urmei, așa procedați în linii mai generale cu toate statele membre UE care, fapt ce este recunoscut peste tot, au adoptat obiceiuri greșite cu privire la romi. Ar trebui să precizez, de altfel, în ceea ce privește fișierele, că Comisia națională pentru informatică și libertăți din Franța însăși a constat existența a patru fișiere ilegale care conțin informații personale, în care subiecții sunt descriși ca țigani sau romi."@ro18
"Dobrý večer, pani predsedajúca, pani komisárka. Pani Redingová, dnes máte právom radosť z toho, že Francúzsko v najvyšší čas reagovalo na konanie Európskej komisie o porušení práva a poskytlo legislatívny program na zriadenie procesných práv, ako sa to vyžaduje podľa smernice o voľnom pohybe osôb. Podľa vášho hodnotenia sú tieto sľuby úprimné a následkom toho sa konania o porušení práva odsunuli nabok – na rozdiel od zrušenia. Berieme na vedomie vaše poznámky, ale ako poslanci Európskeho parlamentu by sme tiež chceli mať možnosť monitorovať tieto sľuby. To znamená, že chceme byť informovaní o tom, aké sľuby dali a aký časový rozvrh poskytli francúzske orgány. Nezabudnime však na to, že ste sa tiež pýtali Francúzska na jednotlivcov, ktorí boli odvedení k hraniciam a požiadaní opustiť krajinu, pričom ide o otázku, ktorá má potvrdiť, že tieto administratívne postupy neboli diskriminačné. Čo sa stalo s týmito otázkami? Dostali ste na ne odpoveď? Práve vtedy, keď tlač odhalila informácie o zlom a diskriminačnom augustovom obežníku, boli nedávno uverejnené informácie o súbore – databáze –, ktorý obsahuje osobné údaje vrátane podrobností o etnickom alebo rasovom pôvode. Nenaštrbil tento nový zvrat vašu dôveru v sľuby francúzskych orgánov a presnosť poskytnutých informácií? Pani Redingová, nesúhlasili by ste s tým, že ďalším logickým krokom je teraz povedať nám o súčasnom stave prebiehajúceho overovania dokumentov, ktoré si vyžiadala Komisia, či už v súvislosti s údajnými diskriminačnými postupmi vo Francúzsku, alebo aj v súvislosti s možným porušením noriem v oblasti ochrany údajov, ako ich ustanovujú právne predpisy Spoločenstva? Myslím si, že súčasní európski občania majú právo dožadovať sa zodpovednej Komisie, ktorá môže zverejňovať svoje úspechy, ale bude tiež odhodlane trvať na súdnych konaniach voči francúzskym orgánom. Nakoniec, to isté robíte väčšinou pre všetky členské štáty EÚ, o ktorých je všeobecne známe, že si v súvislosti s Rómami osvojili zlé zvyky. Tiež by som chcela zdôrazniť, že aj samotná Národná komisia pre ochranu údajov (CNIL) potvrdila existenciu štyroch nezákonných súborov, ktoré obsahujú osobné údaje, v ktorých sú osoby označované ako kočovníci, Cigáni alebo Rómovia."@sk19
"Gospa predsednica, gospa komisarka, dober večer. Gospa Reding, danes ste lahko povsem upravičeno zadovoljni, da je Francija ob enajsti uri odgovorila na postopek za ugotavljanje kršitev, ki ga je sprožila Evropska komisija, in predložila zakonodajni program za vzpostavitev postopkovnih pravic, kot zahteva direktiva o prostem gibanju. Glede na vašo oceno so te obljube pristne in zato je postopek za ugotavljanje kršitev zamrznjen – ne pa preklican. Vaše pripombe smo vzeli na znanje, vendar si kot poslanci Evropskega parlamenta želimo, da bi lahko te zaveze tudi spremljali. To pomeni, da morajo francoske oblasti posredovati informacije o izpolnjenih obljubah in rokih. A ne pozabimo, da ste Francijo vprašali tudi o posameznikih, ki so bili pospremljeni na mejo in od katerih se je zahtevalo, da zapustijo državo, s to poizvedbo pa ste želeli potrditi, da ti upravni postopki niso bili diskriminatorni. Kaj se je zgodilo s temi vprašanji? Ali ste dobili odgovor? Tako kot so časopisi razkrili informacijo o podli in diskriminatorni okrožnici iz avgusta, so bile nedavno objavljene informacije o dokumentu – bazi podatkov –, ki vsebuje osebne podatke, vključno s podatki o etničnem oziroma rasnem izvoru. Ali ta nov preobrat ni zmanjšal vašega zaupanja v obljube francoskih oblasti in točnost posredovanih informacij? Gospa Reding, ali se ne strinjate, da je naslednji smiseln korak ta, da nas obvestite o trenutnem stanju v tekoči preiskavi dokumentov, ki jo je zahtevala Komisija, tako v zvezi z domnevno diskriminatornimi dejanji v Franciji, a tudi v zvezi z možnimi kršitvami standardov o varstvu podatkov, kot jih določa pravo Skupnosti? Mislim, da imajo današnji evropski državljani pravici, da zahtevajo odgovorno Komisijo, ki lahko javnost seznani o svojih dosežkih, ki pa bo tudi odločno vztrajala pri postopkih proti francoskim oblastem. Navsezadnje je to tisto, kar bolj na splošno počnete za vse države članice EU, ki v zvezi z Romi slabo ravnajo, kar je splošno priznano. Moram tudi poudariti, da je tudi podjetje CNIL potrdilo obstoj štirih nezakonitih dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke, v katerih so posamezniki opisani kot cigani ali Romi."@sl20
". God kväll fru talman, fru kommissionsledamot! Viviane Reding, du kan i dag med rätta vara glad över att Frankrike i elfte timmen har svarat på kommissionens överträdelseförfarande och lagt fram ett lagstiftningsprogram för att fastställa processuella rättigheter, vilket krävs enligt direktivet om fri rörlighet. Enligt din bedömning är dessa löften äkta, och till följd av detta har överträdelseförfarandena lagts på is – i stället för att annulleras. Vi har noterat dina kommentarer, men som ledamöter av parlamentet vill vi också kunna följa upp dessa åtaganden. Det betyder att ha information om de löften som getts och om den tidsplan som de franska myndigheterna lagt fram. Men låt oss inte glömma att du också har frågat Frankrike om de personer som har eskorterats till gränsen och tvingats att lämna landet, en utredning som syftade till att bekräfta att dessa administrativa förfaranden inte var diskriminerande. Vad har hänt med dessa förfrågningar? Har du fått svar? Precis när pressen avslöjat information om den avskyvärda och diskriminerande rundskrivelsen från augusti, publicerades nyligen information om ett register – en databas – som innehåller personuppgifter med detaljer om ras och etniskt ursprung. Har inte denna nya förveckling undergrävt ditt förtroende för de franska myndigheternas löften och ifrågasatt riktigheten av de uppgifter som lämnats? Håller du inte med om att nästa logiska steg är att berätta för oss om det nuvarande läget i den pågående granskningen av de handlingar som begärts av kommissionen, både när det gäller den påstådda diskrimineringen i Frankrike och om en eventuell överträdelse av normerna för skydd av personuppgifter som fastställs i gemenskapsrätten? Jag anser att dagens EU-medborgare har rätt att kräva en ansvarsfull kommission, som kan offentliggöra sina framgångar men som också beslutsamt och ihärdigt vidtar rättsliga åtgärder mot de franska myndigheterna. Det är trots allt vad den generellt gör med alla EU-medlemsstater som, vilket är allmänt erkänt, har ett dåligt förhållande till romer. Jag vill också påpeka att den franska tillsynsmyndigheten för data- och personuppgifter (CNIL) själv har bekräftat förekomsten av fyra olagliga register som innehåller personuppgifter, i vilka de berörda beskrivs som ”gyppos”, zigenare eller romer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph