Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-19-Speech-2-519"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Programul de dezvoltare rurală al Greciei pentru perioada 2007-2013 cofinanțat de fondul european agricol pentru dezvoltare rurală nu conține un fond de garanție pentru întreprinderile mici și foarte mici în versiunea care este în vigoare în prezent. Autoritățile elene nu au înaintat nicio cerere de modificare a programului care să vizeze includerea unui fond de garanție de acest gen direcției generale pentru agricultură a Comisiei. Este important să subliniem faptul că, în conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre sunt cele care propun conținutul măsurilor programului de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul pentru dezvoltare rurală. Potrivit articolului 19 din Regulamentul (CE) Nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), programele de dezvoltare rurală pot fi revizuite la cererea statelor membre după aprobarea comisiei de monitorizare națională și în urma examinării și aprobării de către Comisie. Cu privire la sectorul pescuitului în Grecia, autoritățile naționale au informat Comisia referitor la intenția lor de a pune în aplicare un instrument nou cu scopul de a ajuta întreprinderile mici din sectorul pescuitului. Potrivit autorităților elene, acest instrument va fi gestionat în cadrul unui regim financiar care este deja stabilit. Autoritățile elene au informat, de asemenea, Comisia cu privire la intenția lor de a cofinanța acest instrument prin intermediul programului operațional pentru sectorul pescuitului în Grecia pentru perioada 2007-2013. Dat fiind faptul că punerea în aplicare a instrumentelor financiare este prevăzută în programul operațional pentru pescuit, comisia susține crearea unor asemenea instrumente financiare, cu scopul de a stabili măsuri cheie ale programului operațional, cu condiția ca acestea să respecte dispozițiile juridice în acest domeniu, în special articolele 34 și 37 din Regulamentul (CE) Nr. 498/2007. Suma care va contribui la acest instrument în baza Fondului european pentru pescuit s-ar putea ridica la 35 de milioane de euro. Criteriile de selecție cu privire la beneficiarul acestui fond vor fi decise de către comisia de monitorizare a programului operațional menționat mai sus. Autoritățile elene sunt pe cale să finalizeze planul de acțiune care va include și condițiile de funcționare a instrumentului financiar. Comisia se așteaptă ca acest instrument financiar care va beneficia de cofinanțare din Fondul european pentru pescuit să fie operațional înainte de sfârșitul anului 2010."@ro18
lpv:translated text
"Kreeka 2007.–2013. aasta maaelu arengu programm, mida kaasrahastab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond, ei sisalda hetkel väikestele ja mikroettevõtjatele mõeldud tagatisfondi. Kreeka ametiasutused ei ole esitanud Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraadile taotlust selle kohta, et see tagatisfond programmi lisada. Tähtis on rõhutada, et subsidiaarsuse põhimõttest lähtudes teevad liikmesriigid vastavalt maaelu arengut käsitlevale määrusele ise ettepanekuid maaelu arendamise programmi meetmete sisu kohta. Määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) artiklis 19 on kirjas, et maaelu arengu programmid võib vaadata uuesti läbi liikmesriikide taotlusel pärast riigisiseselt seirekomisjonilt heakskiidu saamist ning pärast läbivaatamist ja heakskiitmist komisjonis. Mis Kreeka kalandussektorisse puutub, siis ei ole riiklikud ametiasutused teavitanud komisjoni oma kavatsusest luua uus vahend kalandussektoris tegutsevate väikeettevõtjate toetamiseks. Kreeka ametiasutuste andmetel hallatakse seda vahendit juba olemasoleva finantssüsteemi raames. Kreeka ametiasutused teavitasid komisjoni ka oma kavatsusest kaasrahastada seda vahendit Kreeka kalandussektori 2007.–2013. aasta rakenduskava kaudu. Arvestades sellega, et kalanduse rakenduskava raames on kavas võtta kasutusele finantsvahendeid, toetab komisjon selliste finantsvahendite loomist, et võtta rakenduskava jaoks kasutusele tähtsamaid meetmeid, tingimusel et need on kooskõlas seda teemat puudutavate õigusnormide ning eriti määruse (EÜ) nr 498/2007 artiklitega 34 ja 37. Sellele vahendile Euroopa Kalandusfondi kaudu eraldatava summa suurus saab olla kokku 35 miljonit eurot. Nimetatud rakenduskava seirekomisjon sätestab kriteeriumid nendest fondidest toetuse saaja valimiseks. Kreeka ametiasutused on lõpetamas tegevuskava, mille juurde kuuluvad ka finantsvahendi toimimise tingimused. Komisjoni eelduste kohaselt hakkab nimetatud finantsvahend, mis saab kasu Euroopa Kalandusfondi kaasrahastamisest, tööle enne 2010. aasta lõppu."@et5
lpv:translated text
"Program za razvoj podeželja 2007-2013 za Grčijo, sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ne vključuje jamstvenega sklada za mala in zelo mala podjetja. Grške oblasti niso predložile zahteve na generalni direktorat Komisije za kmetijstvo za spremembo programa, da bi vključile ta jamstveni sklad. Izpostaviti je treba, da države članice skladno z načelom subsidiarnosti predlagajo vsebino ukrepov programa za razvoj podeželja v skladu z Uredbo z razvojem podeželja. V skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je mogoče programe ponovno pregledati na zahtevo držav članic, po tem, ko jih odobri nacionalni nadzorni odbor ter pregleda in odobri Komisija. Glede na grški ribiški sektor so nacionalni organi obvestili Komisijo o nameri po uvedbi novega instrumenta, da bi tako pomagali malim podjetjem v ribiškem sektorju. Po navedbah grških organov oblasti bo ta instrument upravljan v sklopu okvira že vzpostavljenega finančnega sistema. Grški organi oblasti so Komisijo prav tako obvestili o nameri, da bodo sofinancirali ta instrument v sklopu operativnega programa 2007-2013 za ribiški sektor v Grčiji. Glede na to, da v ribiškem operativnem programu obstaja načrt glede izvajanja finančnih instrumentov, Komisija podpira uvedbo takšnega finančnega instrumenta, da bi tako bilo mogoče vzpostaviti ključne ukrepe operativnega programa, če zadovoljujejo pravnim določbam o tej temi, predvsem členoma 34 in 37 Uredbe (ES) št. 498/2007. Znesek, ki bo v skladu z Evropskim skladom za ribištvo, vplačan v ta instrument, lahko znaša do 35 milijonov EUR. Nadzorni odbor zgoraj omenjenega operativnega programa bo določil merila za izbiro upravičencev teh sredstev. Grški organi oblasti zaključujejo akcijski načrt, ki bo prav tako vključeval pogoje delovanja finančnega instrumenta. Komisija pričakuje, da bo ta finančni instrument, ki bo sofinanciran iz Evropskega sklada za ribištvo, začel delovati pred koncem leta 2010."@sl20
lpv:translated text
"Le programme de développement rural de la Grèce pour la période 2007-2013, cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ne contient pas de fonds de garantie pour les petites ou très petites entreprises dans la version qui est actuellement en vigueur. Aucune demande de modification du programme visant à inclure un tel fonds de garantie n'a été soumise à la Direction générale Agriculture de la Commission par les autorités helléniques. Il est important de souligner que dans le cadre de la subsidiarité, ce sont les États membres qui proposent le contenu des mesures du programme de développement rural en accord avec le règlement de développement rural. Selon l'article 19 du règlement n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le FEADER, les programmes de développement rural peuvent être révisés à la demande des États membres après l'approbation du comité de suivi national et suite à l'examen et l'approbation de la Commission. Concernant le secteur de la pêche en Grèce, les autorités nationales ont informé la Commission de leur intention de mettre en place un nouvel instrument afin d'aider les petites entreprises du secteur de la pêche. Selon les autorités grecques, cet instrument sera géré dans le cadre d'un régime financier qui est déjà établi. Les autorités grecques ont aussi informé la Commission de leur intention de cofinancer cet instrument à travers le programme opérationnel pour le secteur de la pêche en Grèce pour la période 2007-2013. Étant donné que la mise en place d'instruments financiers est prévue dans le programme opérationnel pour la pêche, la Commission est favorable à la création de tels instruments financiers, afin de mettre en place des mesures clés du programme opérationnel, pourvu que ceux-ci respectent les dispositions légales en la matière, notamment les articles 34 à 37 du règlement n°498/2007. Le montant qui va contribuer à cet instrument au titre du Fonds européen pour la pêche pourrait s'élever à 35 millions d'euros. Les critères de sélection concernant le bénéficiaire seront décidés par le comité de suivi du programme opérationnel susmentionné. Les autorités grecques sont en train de finaliser le plan d'action qui comprendra également les conditions de fonctionnement de l'instrument financier. La Commission s'attend à ce que cet instrument financier bénéficiant des cofinancements du Fonds européen pour la pêche soit opérationnel avant la fin de l'année 2010."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Program na rozvoj venkova na období 2007 2013 pro Řecko, který spolufinancuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, ve své nynější podobě neobsahuje záruční fond pro malé a velmi malé podniky. Řecké orgány nepředložily generálnímu ředitelství Komise pro zemědělství žádost, aby program pozměnilo a začlenilo do něj tento záruční fond. Je zapotřebí zdůraznit, že podle zásady subsidiarity navrhují obsah opatření v rámci programu na rozvoj venkova v souladu s nařízením o rozvoji venkova právě členské státy. Podle článku 19 nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) mohou být programy na rozvoj venkova revidovány na žádost členských států poté, co změnu odsouhlasí monitorovací výbor daného členského státu a prozkoumá a schválí Komise. Co se týče řeckého odvětví rybolovu, vnitrostátní orgány informovaly Komisi o tom, že mají v úmyslu vytvořit nový nástroj na pomoc malým podnikům v odvětví rybolovu. Podle řeckých orgánů bude tento nástroj spadat pod již zavedený finanční systém. Řecké orgány také informovaly Komisi o svém záměru spolufinancovat tento nástroj prostřednictvím operačního programu pro odvětví rybolovu v Řecku na období 2007 2013. Vzhledem k tomu, že v rámci operačního programu pro rybolov existuje plán na zavedení finančních nástrojů, Komise podporuje vytvoření takových finančních nástrojů, aby mohla být vytyčena klíčová opatření pro operační program, pakliže tato opatření budou v souladu s právními předpisy v dané oblasti, konkrétně s články 34 a 37 nařízení (ES) č. 498/2007. Částka, která bude poskytnuta pro tento nástroj z Evropského rybářského fondu, by mohla dosáhnout 35 milionů eur. Monitorovací výbor výše zmíněného operačního programu pak vytvoří kritéria pro výběr příjemců těchto finančních prostředků. Řecké orgány dokončují akční plán, který bude také zahrnovat podmínky pro fungování tohoto finančního nástroje. Komise očekává, že tento finanční nástroj, který bude využívat spolufinancování z Evropského rybářského fondu, bude zaveden do praxe do konce roku 2010."@cs1
lpv:translated text
"Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 pre Grécko, spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka, v súčasnej podobe neobsahuje záručný fond pre malé a veľmi malé podniky. Grécke orgány nepredložili Generálnemu riaditeľstvu Komisie pre poľnohospodárstvo žiadosť o úpravu programu tak, aby zahŕňal tento garančný fond. Je dôležité zdôrazniť, že v súlade so zásadou subsidiarity navrhujú obsah opatrení v rámci programu rozvoja vidieka členské štáty v súlade s nariadením o rozvoji vidieka. Podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) sa môžu programy rozvoja vidieka revidovať na žiadosť členských štátov po schválení národným monitorovacím výborom a následnom preskúmaní a schválení Komisiou. Pokiaľ ide o grécke odvetvie rybného hospodárstva, vnútroštátne orgány informovali Komisiu o zámere zriadiť nový nástroj s cieľom pomôcť malým podnikom v odvetví rybného hospodárstva. Tento nástroj sa bude podľa gréckych orgánov riadiť v rámci už ustanoveného finančného systému. Grécke orgány tiež informovali Komisiu o zámere spolufinancovať tento nástroj prostredníctvom operačného programu 2007 – 2013 pre odvetvie rybného hospodárstva v Grécku. Vzhľadom na to, že existuje plán na realizáciu finančných nástrojov v operačnom programe pre rybné hospodárstvo, Komisia podporuje vytvorenie takýchto finančných nástrojov s cieľom ustanoviť kľúčové opatrenia pre operačný program za predpokladu, že budú v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami, a to najmä s článkami 34 a 37 nariadenia (ES) č. 498/2007. Suma, ktorá bude pridelená na tento nástroj podľa Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, by mohla dosiahnuť 35 miliónov EUR. Monitorovací výbor uvedeného operačného programu stanoví kritériá na výber príjemcu týchto finančných prostriedkov. Grécke orgány dokončujú akčný plán, ktorý tiež bude obsahovať podmienky prevádzky tohto finančného nástroja. Komisia očakáva, že tento finančný nástroj, ktorý bude čerpať prostriedky zo spolufinancovania z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, bude v prevádzke do konca roka 2010."@sk19
lpv:translated text
"2007–2013 m. Graikijai skirtoje kaimo plėtros programoje, kurią bendrai finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, nenumatoma tokia mažosioms ir labai mažoms įmonėms skirta garantijų kasa. Graikijos valdžios institucijos nesikreipė į Komisijos žemės ūkio generalinį direktoratą, prašydamos pakeisti programą, numatant tokią garantijų kasą. Svarbu pabrėžti, kad remiantis subsidiarumo principu būtent valstybės narės siūlo priemonių pagal kaimo plėtros programą turinį, atsižvelgdamos į Kaimo plėtros reglamentą. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 19 straipsnį, kaimo plėtros programos gali būti persvarstytos, jeigu valstybė narė pateikia tokį prašymą, gavus nacionalinio Stebėsenos komiteto patvirtinimą, taip pat Komisijai išnagrinėjus prašymą ir sulaukus jos patvirtinimo. Aptariant Graikijos žuvininkystės sektorių, nacionalinės institucijos informavo Komisiją apie siekį parengti naują priemonę, kuria būtų teikiama pagalba mažosioms žuvininkystės sektoriaus įmonėms. Pasak Graikijos valdžios institucijų, ši priemonė veiks pagal jau sukurtą finansų sistemą. Be to, Graikijos valdžios institucijos informavo Komisiją apie ketinimą bendrai finansuoti šią priemonę pagal Graikijos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama įdiegti žvejybos veiklos programos finansines priemones, Komisija pritaria tokių finansinių priemonių sukūrimui, siekiant nustatyti pagrindines priemones veiklos programai, jeigu šios atitinka teisines šios srities nuostatas, visų pirma Reglamento (EB) Nr. 498/2007 34 ir 37 straipsnius. Iš viso šiai priemonei iš Europos žuvininkystės fondo galėtų būti skirta 35 mln. EUR. Minėtos veiklos programos stebėsenos komitetas nustatys kriterijus, kuriais remiantis būtų atrinkti šių lėšų paramos gavėjai. Graikijos valdžios institucijos baigia rengti veiksmų planą, kuriame bus nurodytos ir finansinės priemonės veikimo sąlygos. Komisija mano, kad ši finansinė priemonė, kurią bendrai finansuos Europos žuvininkystės fondas, pradės veikti nuo 2010 m. pabaigos."@lt14
lpv:translated text
"Program na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 dla Grecji, współfinansowany z europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich nie obejmuje funduszu gwarancyjnego dla małych i bardzo małych przedsiębiorstw. Władze Grecji nie skierowały do dyrekcji generalnej ds. rolnictwa w Komisji wniosku o dokonanie w programie zmian, które pozwoliłyby na uwzględnienie funduszu gwarancyjnego. Należy podkreślić, że zgodnie z zasadą pomocniczości to państwa członkowskie proponują treść środków zawartych w programie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zgodne z rozporządzeniem w sprawie rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zmiany do programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich można wprowadzać na wniosek państw członkowskich po ich zatwierdzeniu przez krajowy komitet monitorujący oraz po ich przeanalizowaniu i zatwierdzeniu przez Komisję. W przypadku greckiego sektora rybołówstwa organy krajowe poinformowały Komisję o zamiarze wprowadzenia nowego instrumentu pomocowego dla małych przedsiębiorstw sektora rybołówstwa. Według władz greckich instrument ten będzie zarządzany w ramach obowiązującego już systemu finansowego. Władze greckie poinformowały Komisję także o zamiarze współfinansowania tego instrumentu z programu roboczego dla sektora rybołówstwa w Grecji na lata 2007-2013. Biorąc pod uwagę istnienie planu wdrożenia instrumentów finansowych w programie roboczym dla rybołówstwa Komisja popiera utworzenie tych instrumentów finansowych w celu wykonania kluczowych działań dla programu roboczego pod warunkiem, że będą one zgodne z przepisami prawnymi w tej sprawie, zwłaszcza art. 34 i 37 rozporządzenia (WE) nr 498/2007. Kwota całkowita, która zostanie przekazana na ten instrument w ramach europejskiego funduszu rybołówstwa mogłaby wynieść 35 milionów euro. Komitet monitorujący wyżej wspomniany program ustali kryteria doboru beneficjenta tych funduszy. Władze greckie kończą prace nad planem działania, który będzie obejmował także warunki funkcjonowania instrumentu finansowego. Komisja spodziewa się, że ten instrument finansowy, współfinansowany z europejskiego funduszu rybołówstwa, zostanie uruchomiony przed końcem 2010 roku."@pl16
lpv:translated text
". A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozásban részesülő görögországi vidékfejlesztési program jelen formájában nem tartalmaz a kis- és mikrovállalkozások számára szóló garanciaalapot. A görög hatóságok nem nyújtottak be kérelmet a Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságához arra vonatkozóan, hogy a programot e garanciaalap bevonásával módosítsák. Fontos hangsúlyozni, hogy a szubszidiaritás elvével összhangban és a vidékfejlesztési rendeletnek megfelelően a vidékfejlesztési programon belül megvalósított intézkedések tartalmára a tagállam tesz javaslatot. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet 19. cikke szerint a tagállamok kérésére a vidékfejlesztési programok a nemzeti monitoringbizottság jóváhagyását, valamint a bizottsági vizsgálatot és jóváhagyást követően felülvizsgálhatók. A görög halászati ágazathoz kapcsolódóan a nemzeti hatóságok tájékoztatták a Bizottságot abbéli szándékukról, hogy új eszközt hoznak létre a halászati kisvállalkozások megsegítésére. A görög hatóságok szerint az eszköz irányítását a már meglévő pénzügyi rendszer keretein belül végzik. A görög hatóságok továbbá arról is tájékoztatták a Bizottságot, hogy a görögországi halászati ágazat 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó operatív programján keresztül társfinanszírozásban kívánják részesíteni ezt az eszközt. Tekintettel arra, hogy létezik a halászati operatív programban szereplő pénzügyi eszközök végrehajtására vonatkozó terv, a Bizottság támogatja az ilyen eszközök létrehozását az operatív programhoz tartozó kulcsintézkedések meghatározása céljából, feltéve, hogy ezek megfelelnek a vonatkozó jogi rendelkezéseknek, különösen a 498/2007/EK rendelet 34. és 37. cikkének. Az eszköz finanszírozásához az Európai Halászati Alapból nyújtott összeg összesen 35 millió euró lehet. A támogatások kedvezményezettjeinek kiválasztására vonatkozó kritériumokat a fenti operatív program monitoringbizottsága határozza meg. A görög hatóságok jelenleg az utolsó simításokat végzik azon a cselekvési terven, amely a pénzügyi eszköz működésének feltételeit is tartalmazni fogja. A Bizottság várakozásai szerint az Európai Halászati Alapból is társfinanszírozásban részesülő pénzügyi eszköz 2010 végére megkezdi működését."@hu11
lpv:translated text
"I den aktuella versionen av Greklands landsbygdsutvecklingsprogram 2007–2013, som medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, ingår inte någon garantifond för små och mycket små företag. De grekiska myndigheterna har inte lämnat in någon begäran om att anpassa programmet så att en sådan garantifond inkluderas till kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling. Det är viktigt att understryka att det i enlighet med subsidiaritetsprincipen är medlemsstaterna som föreslår innehållet i åtgärderna inom landsbygdsutvecklingsprogrammet, i enlighet med förordningen om landsbygdsutveckling. Enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling (EJFLU) kan en översyn av ett landsbygdsutvecklingsprogram genomföras på begäran av medlemsstaterna, efter godkännande av en nationell övervakningskommitté samt granskning och godkännande av kommissionen. De nationella myndigheterna i Grekland har informerat kommissionen om sin avsikt att inrätta ett nytt instrument för att hjälpa små företag inom den grekiska fiskenäringen. Enligt de grekiska myndigheterna kommer detta instrument att förvaltas inom ett redan etablerat finanssystem. De grekiska myndigheterna har även informerat kommissionen om sin avsikt att medfinansiera detta instrument genom det operativa programmet för fiskenäringen i Grekland 2007–2013. Det finns en plan för införandet av finansiella instrument i det operativa programmet för fiskenäringen och kommissionen stöder upprättandet av sådana instrument för att skapa viktiga åtgärder. Förutsättningen är dock att instrumenten uppfyller de rättsliga bestämmelserna på området, framför allt artiklarna 34 och 37 i förordning (EG) nr 498/2007. Det belopp som kan tillhandahållas inom ramen för Europeiska fiskerifonden till detta instrument kan uppgå till 35 miljoner euro. Övervakningskommittén för ovannämnda operativa program kommer att fastställa kriterierna för att välja mottagare av dessa medel. De grekiska myndigheterna är i färd med att slutföra handlingsplanen, som även kommer att omfatta villkoren för användning av det finansiella instrumentet. Kommissionen räknar med att detta finansiella instrument, som kommer att medfinansieras av Europeiska fiskerifonden, tas i drift före slutet av 2010."@sv22
lpv:translated text
"Programmet for udvikling af landdistrikterne for Grækenland for perioden 2007-2013, der samfinansieres via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, indeholder i øjeblikket ikke nogen garantifond for små og meget små virksomheder. De græske myndigheder har ikke fremsendt nogen anmodning til Kommissionens generaldirektorat for landbrug med henblik på at ændre programmet, så det omfatter denne garantifond. Det er vigtigt at understrege, at det i overensstemmelse med nærhedsprincippet er medlemsstaterne, der skal foreslå indholdet i foranstaltninger ifølge programmet for udvikling af landdistrikterne som angivet i forordningen om udvikling af landdistrikterne. Ifølge artikel 19 i forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) kan programmerne for udvikling af landdistrikterne tages op til revision på anmodning fra medlemsstaterne og efter samtykke fra det nationale kontroludvalg og efter Kommissionens undersøgelse og samtykke. Med hensyn til den græske fiskerisektor har de nationale myndigheder underrettet Kommissionen om deres planer om at etablere et nyt instrument for at hjælpe små virksomheder i fiskerisektoren. Dette instrument vil ifølge de græske myndigheder blive forvaltet inden for rammerne af et allerede etableret finanssystem. De græske myndigheder har også underrettet Kommissionen om deres planer om at samfinansiere dette instrument via det operationelle program for fiskerisektoren i Grækenland for perioden 2007-2013. Eftersom der er en plan for gennemførelsen af finansielle instrumenter i det operationelle program for fiskeriet, støtter Kommissionen udarbejdelse af sådanne finansielle instrumenter med henblik på at iværksætte centrale foranstaltninger for det operationelle program, forudsat at disse er i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser desangående, navnlig artikel 34 og 37 i forordning (EF) nr. 498/2007. Det beløb, der ifølge Den Europæiske Fiskerifond kunne ydes til dette instrument, kunne beløbe sig til 35 mio. EUR. Kontroludvalget for ovennævnte operationelle program vil fastlægge udvælgelseskriterierne med hensyn til, hvem der kan drage nytte af disse midler. De græske myndigheder er ved at lægge sidste hånd på en handlingsplan, der også vil omfatte betingelserne for, hvordan det finansielle instrument skal fungere. Kommissionen forventer, at dette finansielle instrument, der vil få tilført midler via samfinansiering fra Den Europæiske Fiskerifond, vil være operationelt inden udgangen af 2010."@da2
lpv:translated text
"Het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 voor Griekenland, medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, bevat op dit moment geen garantiefonds voor kleine en zeer kleine bedrijven. De Griekse autoriteiten hebben geen verzoek ingediend bij het directoraat-generaal Landbouw van de Commissie om het programma zodanig te wijzigen dat het dit garantiefonds omvat. Het is van belang te onderstrepen dat, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten de inhoud van maatregelen uit hoofde van het plattelandsontwikkelingsprogramma voorstellen, in overeenstemming met de verordening inzake plattelandsontwikkeling. Volgens artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), kunnen na goedkeuring door het nationale comité van toezicht de programma's voor plattelandsontwikkeling door de lidstaat opnieuw worden bezien, na evaluatie en goedkeuring van de Commissie. Wat de Griekse visserijsector betreft, hebben de nationale autoriteiten de Commissie op de hoogste gesteld van hun voornemen een nieuw instrument op te zetten om kleine bedrijven in de visserijsector te helpen. Volgens de Griekse autoriteiten, zal dit instrument worden beheerd binnen het raamwerk van een al ingesteld financieel stelsel. De Griekse autoriteiten hebben de Commissie tevens op de hoogte gebracht van hun voornemen tot medefinanciering van dit instrument aan de hand van het operationele programma 2007-2013 voor de Griekse visserijsector. Aangezien er een plan is voor de uitvoering van financiële instrumenten in het operationele visserijprogramma, steunt de Commissie de instelling van zulke financiële instrumenten teneinde hoofdmaatregelen voor het operationele programma te treffen, op voorwaarde dat zij overeenstemmen met de wettelijke bepalingen ten aanzien van het onderwerp, inzonderheid artikelen 34 en 37 van Verordening (EG) nr. 498/2007. De bijdrage – uit hoofde van het Europees Visserijfonds – aan dit instrument, zou 35 miljoen euro kunnen bedragen. Het comité van toezicht van het bovenvermelde operationele programma zal de criteria voor de selectie van begunstigden van dit fonds vaststellen. De Griekse autoriteiten leggen de laatste hand aan het actieplan dat ook de voorwaarden voor het gebruik van het financiële instrument zal omvatten. De Commissie verwacht dat dit financiële instrument, dat zal worden medegefinancierd door het Europees Visserijfonds, voor het eind van 2010 in werking zal zijn getreden."@nl3
lpv:translated text
"Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν περιλαμβάνει ως έχει ταμείο εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν υποβάλει αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Επιτροπής για την τροποποίηση του προγράμματος ώστε να συμπεριληφθεί αυτό το ταμείο εγγυοδοσίας. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη προτείνουν το περιεχόμενο των μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να αναθεωρηθούν με αίτηση των κρατών μελών, έπειτα από έγκριση της εθνικής επιτροπής παρακολούθησης και κατόπιν εξέτασης και έγκρισης από την Επιτροπή. Όσον αφορά τον ελληνικό αλιευτικό τομέα, οι εθνικές αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν ένα νέο μέσο για τη συνδρομή των μικρών επιχειρήσεων του αλιευτικού τομέα. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η διαχείριση του εν λόγω μέσου θα γίνεται στο πλαίσιο ενός ήδη θεσμοθετημένου χρηματοδοτικού συστήματος. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει επίσης την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να συγχρηματοδοτήσουν αυτό το μέσο μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος για τον αλιευτικό τομέα της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013. Δεδομένου ότι σχεδιάζεται η εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την αλιεία, η Επιτροπή υποστηρίζει τη δημιουργία τέτοιου είδους χρηματοδοτικών μέσων για τη θέσπιση καίριων μέτρων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συμμορφώνονται με τις σχετικές νομικές διατάξεις, και πιο συγκεκριμένα με τα άρθρα 34 και 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 498/2007. Το ποσό που θα προσφερθεί σε αυτό το μέσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας θα μπορούσε να ανέλθει συνολικά σε 35 εκατομμύρια ευρώ. Η επιτροπή παρακολούθησης του ανωτέρω επιχειρησιακού προγράμματος θα θεσπίσει τα κριτήρια για την επιλογή του δικαιούχου των εν λόγω κονδυλίων. Οι ελληνικές αρχές οριστικοποιούν το σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει επίσης τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του χρηματοδοτικού μέσου. Η Επιτροπή αναμένει ότι το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο, που θα επωφεληθεί από τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2010."@el10
lpv:translated text
"Pašreizējā Grieķijas lauku attīstības programmā laikā no 2007. līdz 2013. gadam, kam piešķirts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums, nav paredzēts garantiju fonds mazajiem un mikro uzņēmumiem. Grieķijas iestādes nav Komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorātam iesniegušas pieprasījumu veikt izmaiņas šajā programmā, lai tajā iekļautu šo garantiju fondu. Ir jāuzsver arī tas, ka subsidiaritātes princips paredz, ka saskaņā ar Lauku attīstības regulu dalībvalstis ierosina, kādus pasākumus iekļaut lauku attīstības programmā. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 19. pantu pēc dalībvalstu lūguma lauku attīstības programmas var tikt pārskatītas, ja šo lūgumu ir apstiprinājusi valsts uzraudzības komiteja un ja to ir pārbaudījusi un apstiprinājusi Komisija. Runājot par Grieķijas zivsaimniecības nozari, valsts iestādes informēja Komisiju par ieceri izveidot jaunu instrumentu, lai atbalstītu mazos zivsaimniecības nozares uzņēmumus. Grieķijas iestādes norādīja, ka šis instruments tiks izmantots atbilstīgi pašreizējai finanšu sistēmai. Grieķijas iestādes arī informēja Komisiju par ieceri līdzfinansēt šo instrumentu par līdzekļiem, kas iedalīti 2007.–2013. gada darbības programmai Grieķijas zivsaimniecības nozarē. Ņemot vērā ieceri ieviest finanšu instrumentus darbības programmas zivsaimniecības nozarei ietvaros, Komisija atbalsta šādu finanšu instrumentu izveidi, lai noteiktu darbības programmas galvenos pasākumus, ar noteikumu, ka tiem ir jāatbilst tiesību normām šajā jomā, jo īpaši Regulas (EK) Nr. 498/2007 34. un 37. pantam. Kopumā šī instrumenta izveidei no Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem tiks piešķirti EUR 35 miljoni. Iepriekš tekstā minētās darbības programmas uzraudzības komiteja izstrādās šo fondu iespējamo saņēmēju atlases kritērijus. Grieķijas iestādes ir gandrīz pabeigušas izstrādāt rīcības plānu, kurā būs minēti arī šī finanšu instrumenta lietošanas noteikumi. Komisija paredz, ka šis finanšu instruments, kas tiks īstenots, izmantojot Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu, sāks darboties līdz 2010. gada beigām."@lv13
lpv:translated text
"Vuosiksi 2007–2013 tarkoitettu maaseudun kehittämisohjelma, jota yhteisrahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, ei sisällä pien- ja mikroyritysten takausrahastoa sen nykyisessä muodossa. Kreikan viranomaiset eivät ole esittäneet komission maatalouden pääosastolle pyyntöä muuttaa ohjelmaa siten, että kyseinen takausrahasto sisällytettäisiin siihen. On tärkeää korostaa, että jäsenvaltioiden tehtävänä on esittää toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ehdotus maaseudun kehittämisohjelmien toimenpiteiden sisällöstä maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen mukaisesti. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetussa asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 olevan 19 artiklan mukaan maaseudun kehittämisohjelmia voidaan tarkistaa jäsenvaltioiden pyynnöstä seurantakomitean hyväksynnän ja komission toteuttaman käsittelyn ja hyväksynnän jälkeen. Kreikan kalastusalan tapauksessa kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle aikomuksestaan perustaa uusi väline kalastusalan pienyritysten auttamiseksi. Kreikan viranomaisten mukaan kyseisen välineen hallinnointi hoidetaan jo perustetun rahoitusjärjestelmän puitteissa. Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle myös aikomuksestaan yhteisrahoittaa tämä väline vuosiksi 2007–2013 Kreikan kalastusalalle tarkoitetusta toimenpideohjelmasta. Ottaen huomioon, että suunnitelmissa on rahoitusvälineiden täytäntöönpano kalastuksen toimenpideohjelmassa, komissio tukee tällaisten rahoitusvälineiden perustamista toimenpideohjelman avaintoimenpiteiden käyttöönottoa varten, mikäli niissä noudatetaan asiaa koskevia oikeudellisia säännöksiä, erityisesti asetuksessa (EY) N:o 498/2007 olevaa 34 ja 37 artiklaa. Tähän välineeseen Euroopan kalatalousrahastosta myönnettävä summa voisi olla 35 miljoonaa euroa. Edellä mainitun toimenpideohjelman seurantakomitea laatii kriteerit, joiden mukaan valitaan kyseisen rahaston edunsaajat. Kreikan viranomaiset viimeistelevät toimintasuunnitelmaa, johon sisällytetään myös rahoitusvälineen toiminnan ehdot. Komissio toivoo, että kyseinen rahoitusväline, joka saa yhteisrahoitusta Euroopan kalatalousrahastosta, on toiminnassa ennen vuoden 2010 loppua."@fi7
lpv:translated text
"The 2007-2013 rural development programme for Greece, cofinanced by the European Agricultural Fund for Rural Development, does not contain a guarantee fund for small and very small enterprises as it stands. The Greek authorities have not submitted a request to the Commission’s Directorate-General for Agriculture to modify the programme to include this guarantee fund. It is important to underline that, in line with the principle of subsidiarity, it is the Member States which propose the content of measures under the rural development programme, in accordance with the Rural Development Regulation. According to Article 19 of Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), the rural development programmes may be revised at the request of the Member States, after approval from the national monitoring committee and following the Commission’s examination and approval. In terms of the Greek fishing sector, the national authorities have informed the Commission of their intention to set up a new instrument in order to help small businesses in the fishing sector. According to the Greek authorities, this instrument will be managed within the framework of an already established financial system. The Greek authorities have also informed the Commission of their intention to cofinance this instrument through the 2007-2013 operational programme for the fishing sector in Greece. Given that there is a plan for the implementation of financial instruments in the fishing operational programme, the Commission supports the creation of such financial instruments in order to set up key measures for the operational programme, providing these comply with the legal provisions on the subject, in particular, Articles 34 and 37 of Regulation (EC) No 498/2007. The amount that will be contributed to this instrument under the European Fisheries Fund could total EUR 35 million. The monitoring committee of the abovementioned operational programme will establish the criteria for selecting the beneficiary of these funds. The Greek authorities are finalising the action plan that will also include the conditions for the operation of the financial instrument. The Commission expects that this financial instrument, which will benefit from cofinancing from the European Fisheries Fund, will be operational before the end of 2010."@en4
lpv:translated text
"El programa de desarrollo rural para Grecia para el período 2007-2013, que cofinancia el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, no contempla actualmente un fondo de garantía para las pequeñas y microempresas. Las autoridades griegas no han presentado una solicitud a la Dirección General de Agricultura de la Comisión para modificar el programa a fin de incluir dicho fondo de garantía. Cabe destacar que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros proponer el contenido de las medidas para el programa de desarrollo rural, de conformidad con el Reglamento sobre desarrollo rural. Con arreglo al artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), los programas de desarrollo rural pueden ser revisados a solicitud de los Estados miembros, tras su aprobación por el Comité de seguimiento nacional y su examen y aprobación por la Comisión. En cuanto al sector pesquero griego, las autoridades nacionales han comunicado a la Comisión que tienen intención de crear un nuevo instrumento para ayudar a las pequeñas empresas de dicho sector. Según las autoridades griegas, este instrumento se gestionará en el marco de un sistema financiero ya establecido. Asimismo, las autoridades griegas han comunicado a la Comisión su intención de cofinanciar este instrumento a todo lo largo del programa operativo 2007-2013 para el sector pesquero de Grecia. En vista de que existe un plan para la aplicación de instrumentos financieros en el programa operativo para la pesca, la Comisión apoya la creación de dichos instrumentos financieros a fin de adoptar las medidas clave del programa operativo, siempre que cumplan las disposiciones legales en la materia, en particular los artículos 34 y 37 del Reglamento (CE) nº 498/2007. La cantidad total que puede asignarse a este instrumento en virtud del Fondo Europeo de Pesca, es de 35 millones de euros. El Comité de seguimiento del programa operativo antes mencionado adoptará los criterios para la selección de los beneficiarios de estos fondos. Las autoridades griegas ultiman actualmente el plan de acción, el cual incluirá igualmente las condiciones para el funcionamiento del instrumento financiero. La Comisión espera que este instrumento financiero, que será cofinanciado por el Fondo Europeo de Pesca, entre en funcionamiento antes de que finalice 2010."@es21
lpv:translated text
"Das Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums in Griechenland für den Zeitraum 2007 bis 2013, das durch den Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums mitfinanziert wird, enthält in seiner aktuellen Form keinen Garantiefonds für Klein- und Kleinstbetriebe. Die griechischen Behörden haben keine Anfrage an die Generaldirektion Landwirtschaft der EU-Kommission gerichtet, die eine Anpassung des Programms enthält, um diesen Garantiefonds einzubinden. Es muss betont werden, dass es im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips die Mitgliedstaaten sind, die Vorschläge über Inhalte möglicher Maßnahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums einbringen, wie es in der Verordnung über die Entwicklung des ländlichen Raums vorgesehen ist. Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) können die Entwicklungsprogramme auf Wunsch der Mitgliedstaaten überprüft werden, wenn die Zustimmung des Nationalen Begleitausschusses vorliegt und wenn die Kommission diese Anfrage untersucht und bestätigt hat. Im Fall der Fischerei in Griechenland haben die nationalen Behörden die Kommission darüber informiert, dass sie beabsichtigen, ein neues Instrument einzurichten, um den Kleinunternehmen im Fischereisektor zu helfen. Laut den griechischen Behörden wird dieses Instrument innerhalb des Rahmens eines bereits eingesetzten Finanzierungssystems verwaltet. Die griechischen Behörden informierten die Kommission ebenfalls über ihre Absicht, eine Kofinanzierung dieses Instruments durch das operationelle Programm 2007 bis 2013 für den Fischereisektor in Griechenland anzustreben. Angesichts der Tatsache, dass ein Plan für die Umsetzung der Finanzierungsinstrumente innerhalb der operationellen Programme für den Fischereisektor vorliegt, unterstützt die Kommission die Schaffung derartiger finanzieller Instrumente für die Einrichtung von Schlüsselmaßnahmen für das operationelle Programm, solange diese den rechtlichen Vorgaben, vor allem Artikel 34 und 37 der Verordnung (EG) Nr. 498/2007, entsprechen. Die Summe, die diesem Instrument gemäß dem Europäischen Fischereifonds gewährt wird, könnte bis zu 35 Mio. EUR betragen. Der Begleitausschuss des zuvor genannten operationellen Programms wird die Kriterien für die Auswahl der Empfänger dieser Mittel festsetzen. Die griechischen Behörden sind im Begriff, einen Aktionsplan zu verabschieden, der ebenfalls Vorgaben für den Einsatz des Finanzierungsinstruments enthalten wird. Die Kommission geht davon aus, dass dieses Finanzierungsinstrument, das durch den Europäischen Fischereifonds kofinanziert wird, noch vor Ablauf des Jahres 2010 einsatzbereit sein wird."@de9
lpv:translated text
"O programa de desenvolvimento rural para a Grécia para o período de 2007-2013, co-financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, não contém, na sua versão actual, qualquer fundo de garantia para as pequenas e microempresas, tal como está. As autoridades gregas não apresentaram qualquer pedido à Direcção-Geral da Agricultura da Comissão no sentido de se que alterasse o programa para incluir este fundo de garantia. É importante salientar que, em consonância com o princípio da subsidiariedade, cabe aos Estados-Membros propor o conteúdo das medidas ao abrigo do programa de desenvolvimento rural, de acordo com o Regulamento aplicável. Nos termos do artigo 19.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), os programas de desenvolvimento rural são reexaminados e, eventualmente, adaptados relativamente à parte restante do período pelo Estado-Membro, após a aprovação do comité de acompanhamento e após análise e aprovação da Comissão. No que se refere ao sector da pesca na Grécia, as autoridades nacionais informaram a Comissão da sua intenção de criar um novo instrumento para ajudar as pequenas empresas do sector da pesca. De acordo com as autoridades gregas, este instrumento será gerido, no âmbito de um regime financeiro já estabelecido. As autoridades gregas informaram igualmente a Comissão da sua intenção de co-financiar este instrumento através do programa operacional 2007-2013 para o sector da pesca na Grécia. Uma vez que está prevista a criação de instrumentos financeiros no programa operacional para a pesca, a Comissão é favorável à criação de tais instrumentos financeiros, com vista à execução de medidas-chave para o programa operacional, desde que respeitem as disposições legais na matéria, em especial, os artigos 34.º e 37.º do Regulamento (CE) n.º 498/2007. O montante do contributo do Fundo Europeu das Pescas para esse instrumento poderá ascender a 35 milhões de euros. Os critérios de selecção relativos aos beneficiários serão decididos pelo comité de acompanhamento do referido programa operacional. As autoridades gregas estão a ultimar o plano de acção que incluirá também as condições de funcionamento do instrumento financeiro. A Comissão espera que este instrumento financeiro, que beneficiará de co-financiamento do Fundo Europeu das Pescas, esteja operacional antes do final de 2010."@pt17
lpv:translated text
"il programma di sviluppo rurale 2007-2013 per la Grecia, cofinanziato dal Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale per ora non prevede un fondo di garanzia per le piccole imprese e per le microimprese. Le autorità elleniche non hanno presentato richiesta presso la direzione generale della Commissione per l'agricoltura al fine di modificare il programma ed includervi questo fondo di garanzia. È importante sottolineare che, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, sono gli Stati membri che propongono il contenuto delle misure ai sensi del programma di sviluppo rurale nell'ambito del regolamento in materia. Come stabilisce l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno per lo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), i programmi per lo sviluppo rurale posso essere emendati su richiesta degli Stati membri, previa approvazione della commissione nazionale di controllo e dopo l'esame e l'approvazione della Commissione. Per quanto concerne il settore ittico greco, le autorità nazionali hanno informato la Commissione che intendono creare un nuovo strumento per aiutare le piccole imprese nel settore della pesca. Secondo le autorità greche, questo strumento sarà gestito nel quadro di un sistema finanziario che è già stato istituito. Le autorità greche hanno inoltre informato la Commissione che intendono cofinanziare questo strumento mediante il programma operativo 2007-2013 per il settore della pesca in Grecia. Visto che esiste un piano per l'attuazione degli strumenti finanziari nel programma operativo per la pesca, la Commissione sostiene la creazione di siffatti strumenti allo scopo di allestire misure chiave per il programma operativo, sempre che siffatte misure ottemperino alle disposizioni giuridiche in materia, segnatamente gli articoli 34 e 37 del regolamento (CE) n. 498/2007. L'importo che sarà devoluto per questo strumento ai sensi del Fondo europeo per la pesca potrebbe raggiungere complessivamente 35 milioni di euro. La commissione di controllo del suddetto programma operativo fisserà i criteri per selezionare il beneficiario di questi fondi. Le autorità greche stanno finalizzando il piano d'azione in cui saranno varate anche le condizioni per il funzionamento dello strumento finanziario. La Commissione si aspetta che tale strumento, destinato a rientrare nel cofinanziamento del Fondo europeo per la pesca, sia operativo entro al fine del 2010."@it12
lpv:spoken text
"− Le programme de développement rural de la Grèce pour la période 2007-2013, cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ne contient pas de fonds de garantie pour les petites ou très petites entreprises dans la version qui est actuellement en vigueur. Aucune demande de modification du programme visant à inclure un tel fonds de garantie n’a été soumise à la Direction générale Agriculture de la Commission par les autorités helléniques. Il est important de souligner que dans le cadre de la subsidiarité, ce sont les États membres qui proposent le contenu des mesures du programme de développement rural en accord avec le règlement de développement rural. Selon l’article 19 du règlement n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le FEADER, les programmes de développement rural peuvent être révisés à la demande des États membres après l’approbation du comité de suivi national et suite à l’examen et l’approbation de la Commission. Concernant le secteur de la pêche en Grèce, les autorités nationales ont informé la Commission de leur intention de mettre en place un nouvel instrument afin d’aider les petites entreprises du secteur de la pêche. Selon les autorités grecques, cet instrument sera géré dans le cadre d’un régime financier qui est déjà établi. Les autorités grecques ont aussi informé la Commission de leur intention de cofinancer cet instrument à travers le programme opérationnel pour le secteur de la pêche en Grèce pour la période 2007-2013. Étant donné que la mise en place d’instruments financiers est prévue dans le programme opérationnel pour la pêche, la Commission est favorable à la création de tels instruments financiers, afin de mettre en place des mesures clés du programme opérationnel, pourvu que ceux-ci respectent les dispositions légales en la matière, notamment les articles 34 à 37 du règlement n°498/2007. Le montant qui va contribuer à cet instrument au titre du Fonds européen pour la pêche pourrait s’élever à 35 millions d’euros. Les critères de sélection concernant le bénéficiaire seront décidés par le comité de suivi du programme opérationnel susmentionné. Les autorités grecques sont en train de finaliser le plan d’action qui comprendra également les conditions de fonctionnement de l’instrument financier. La Commission s’attend à ce que cet instrument financier bénéficiant des cofinancements du Fonds européen pour la pêche soit opérationnel avant la fin de l’année 2010."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101019.22.2-519"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph