Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-19-Speech-2-510"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101019.22.2-510"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− La Commission a bien conscience que l’application de la conditionnalité par les États membres peut être améliorée, comme cela a été souligné par le rapport de la Cour des comptes en 2008. Cependant, je souhaite aussi souligner le fait que l’analyse effectuée par la Cour des comptes dans son rapport s’est basée sur une période de deux ans, juste après l’introduction de bonnes conditions agricoles et d’environnement. À cet effet, la Commission a mis en œuvre, dès la première année d’application de la conditionnalité, en 2005, toute une série d’initiatives qui visaient, d’une part, à aider les États membres et, d’autre part, à s’assurer que ceux-ci respectent leurs obligations juridiques. L’aide apportée par la Commission s’est faite au travers de nombreux échanges des correspondants sur ces sujets et de discussions dans des forums variés qui traitent de ces questions spécifiques. Les discussions réglementaires ont eu lieu au sein du comité de gestion qui est compétent sur ces sujets, les discussions les plus techniques au sein d’un groupe d’experts traitant spécifiquement de la conditionnalité, et les discussions sur les techniques de contrôle ont lieu au sein de certains spécialisés. De plus, la Commission publie régulièrement, depuis 2004, des documents d’orientation pour les États membres qui les aident à adapter leur système au niveau national. Le suivi par la Commission des obligations juridiques des États membres est réalisé sur la base des informations qui sont transmises par ceux-ci au travers d’audits réalisés dans les États membres eux-mêmes. Lorsque des faiblesses sont constatées au cours des audits, des corrections financières sont appliquées aux dépenses des États membres concernés, si un risque est identifié pour le fonds agricole. Cela a été le cas dans le passé, un certain nombre de procédures sont en cours, y compris actuellement. La Commission est convaincue que l’ensemble de ces initiatives a permis une amélioration significative du fonctionnement du système de conditionnalité, en particulier depuis les constatations faites par la Cour des comptes dans son rapport en 2007. Les efforts dans ce domaine seront bien sûr poursuivis car la Commission accorde une attention particulière au bon fonctionnement de ce système, lequel est un élément essentiel de la politique agricole commune."@fr8
lpv:translated text
"Jak zdůraznila zpráva Účetního dvora z roku 2008, Komise si je velmi dobře vědoma, že členské státy by systém podmíněnosti mohly uplatňovat lépe. Avšak také bych rád vyzdvihnul skutečnost, že zpráva Účetního dvora pokrývá dvouleté období, jež začíná krátce po zavedení dobrého zemědělského a ekologického stavu. Od prvního roku uplatňování systému podmíněnosti v roce 2005 Komise zavedla celou řadu iniciativ, které mají na jedné straně za cíl pomoci členským státům a na straně druhé mají zajistit, aby státy jednaly v souladu se svými právními závazky. Komise poskytuje pomoc prostřednictvím mnohačetných výměn týkajících se těchto témat a prostřednictvím diskusí v nejrůznějších fórech zaměřených na řešení těchto specifických otázek. V příslušném řídícím výboru proběhly rozhovory o nařízeních, došlo i k velice odborným diskusím, které pořádala skupina odborníků právě na téma systému podmíněnosti a v určitých specializovaných workshopech proběhly také diskuse o metodách dohledu. Od roku 2004 Komise navíc pravidelně zveřejňuje dokumenty s pokyny, které členským státům pomáhají přizpůsobit své vnitrostátní systémy. Komise také bedlivě sleduje právní závazky členských států na základě informací z auditů prováděných v samotných členských státech, jež jí tyto státy posílají. Pokud se během auditu zjistí nedostatky, dojde k finanční opravě nákladů dotčených členských států v případě, že by hrozilo riziko zemědělskému fondu. To se v minulosti stalo a na základě toho probíhá několik řízení, a to i v současné době. Komise je přesvědčena, že všechny tyto iniciativy vedly k výraznému zlepšení ve fungování systému podmíněnosti, především pak od doby, kdy byla zveřejněna zjištění Účetního dvora v jeho zprávě z roku 2007. Budeme samozřejmě dále pokračovat v našem úsilí v této oblasti, jelikož Komise na hladké fungování tohoto systému, jenž je základním kamenem společné zemědělské politiky, klade velký důraz."@cs1
"Som understreget i Revisionsrettens årsberetning for 2008 er Kommissionen udmærket klar over, at medlemsstaterne kan blive bedre til at anvende reglerne om krydsoverensstemmelse. Jeg vil dog også gerne fremhæve, at Revisionsrettens beretning omfatter en toårig periode begyndende lidt efter indførslen af principperne om god landbrugs- og miljømæssig stand. Siden det første år med reglerne om krydsoverensstemmelse i 2005 har Kommissionen gennemført en hel række initiativer med det formål dels at hjælpe medlemsstaterne og dels at sikre, at de overholder deres retlige forpligtelser. Kommissionen yder støtte via en lang række udvekslinger om disse emner og drøftelser i de forskellige sammenhænge, hvor disse specifikke spørgsmål tages op. Der har været samtaler om reguleringsmæssige spørgsmål i den relevante forvaltningskomité, idet de mest tekniske drøftelser har fundet sted i en ekspertgruppe, der specifikt arbejder med krydsoverensstemmelse, og der har været afholdt særlige workshops, hvor man har drøftet kontrolmetoder. Siden 2004 har Kommissionen desuden løbende offentliggjort nogle retningslinjer for medlemsstaterne, som har gjort det nemmere for dem at tilpasse deres nationale ordninger. Kommissionen fører kontrol med medlemsstaternes retlige forpligtelser på baggrund af de oplysninger fra revisionsbesøg foretaget i selve medlemsstaterne, som sidstnævnte sender dem. Hvis der findes nogle svage punkter under revisionen, foretages der en finansiel korrektion over for de pågældende medlemsstater, hvis der viser sig at være en risiko for landbrugsfonden. Dette har været tilfældet før i tiden, og der er således en række bestemmelser på vej – også her og nu. Kommissionen er overbevist om, at alle disse udspil har ført til, at reglerne om krydsoverensstemmelse fungerer meget bedre, især siden Revisionsrettens observationer i dens beretning fra 2007. Der vil naturligvis fortsat blive gjort en indsats på området, idet Kommissionen lægger vægt på, at denne ordning, der er et afgørende element i den fælles landbrugspolitik, skal fungere uden problemer."@da2
"Wie im Bericht des Rechnungshofs von 2008 betont wurde, ist sich die Kommission der Tatsache sehr wohl bewusst, dass die Umsetzung der Auflagenbindung (Cross-Compliance) in den Mitgliedstaaten verbesserungswürdig ist. Ich möchte allerdings ebenfalls die Tatsache betonen, dass der Bericht des Rechnungshofs einen Zwei-Jahres-Zeitraum behandelt, der kurz nach der Einführung des Guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands begann. Seit 2005, dem ersten Jahr der Auflagenbindung, setzte die Kommission eine ganze Serie von Initiativen um, die zum einen den Mitgliedstaaten helfen und zum anderen dafür sorgen sollen, dass diese ihren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen. Durch regen Gedankenaustausch und Diskussionen in den verschiedenen Foren, die sich mit diesen speziellen Fragen befassen, bietet die Kommission ihre Unterstützung. Die Gespräche über regulatorische Angelegenheiten fanden im betreffenden Verwaltungsausschuss statt, die vor allem technischen Diskussionen wurden von einer Gruppe von Experten geführt, die sich speziell mit der Auflagenbindung befassen, und Diskussionen über die Aufsichtsmethoden wurden in bestimmen spezialisierten Workshops abgehalten. Seit 2004 veröffentlichte die Kommission darüber hinaus regelmäßig Leitlinien für die Mitgliedstaaten, die ihnen bei der Anpassung ihrer nationalen Systeme helfen. Die Kommission überwacht die rechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten auf Grundlage der aus den Buchprüfungen, die von der Kommission in Auftrag gegeben und von den Mitgliedstaaten durchgeführt werden, gewonnenen Informationen. Werden im Zuge dieser Prüfungen Schwachstellen aufgedeckt, werden finanzielle Korrekturen an den Ausgaben des betreffenden Mitgliedstaats vorgenommen, sofern ein Risiko für den Landwirtschaftsfonds festgestellt wird. Dies ist in der Vergangenheit passiert und folglich sind eine Reihe von Verfahren angestoßen worden, die auch in diesem Moment laufen. Die Kommission ist überzeugt davon, dass diese Initiativen zu einer deutlichen Verbesserung des Ablaufs des Auflagenbindungssystems geführt haben, vor allem seit den Beobachtungen, die der Rechnungshof in seinem Bericht 2007 gemacht hat. Natürlich werden wir uns in diesem Bereich auch weiterhin bemühen, da die Kommission großen Wert auf den reibungslosen Betrieb dieses Systems legt, das einen essenziellen Teil der Gemeinsamen Agrarpolitik darstellt."@de9
"Όπως υπογραμμίστηκε στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2008, η Επιτροπή γνωρίζει καλά ότι η εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης από τα κράτη μέλη θα μπορούσε να βελτιωθεί. Θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω το γεγονός ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλύπτει μια διετία που ξεκινά λίγο μετά από τη θέσπιση των ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Από το πρώτο έτος εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης το 2005, η Επιτροπή έχει υλοποιήσει σειρά πρωτοβουλιών, στόχος των οποίων είναι, αφενός, να βοηθήσουν τα κράτη μέλη και, αφετέρου, να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με τις νομικές τους υποχρεώσεις. Η Επιτροπή παρέχει υποστήριξη μέσω πολυάριθμων ανταλλαγών πληροφοριών επί των εν λόγω ζητημάτων και συζητήσεων στα διάφορα φόρουμ που ασχολούνται με αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Οι συζητήσεις για τους κανονισμούς έλαβαν χώρα στην αρμόδια διαχειριστική επιτροπή, οι πιο τεχνικές συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που ασχολείται συγκεκριμένα με την πολλαπλή συμμόρφωση και οι συζητήσεις για τις μεθόδους εποπτείας πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα ειδικά εργαστήρια. Από το 2004 η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης σε τακτική βάση έγγραφα κατευθυντήριων γραμμών για τα κράτη μέλη, που τα βοήθησαν να προσαρμόσουν τα εθνικά τους συστήματα. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις νομικές υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει πληροφοριών που προέρχονται από ελέγχους οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στα ίδια τα κράτη μέλη και τις οποίες απέστειλαν τα τελευταία. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αδυναμίες κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εφαρμόζονται δημοσιονομικές διορθώσεις στις δαπάνες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους εφόσον εντοπιστεί κίνδυνος για το γεωργικό ταμείο. Αυτό συνέβη στο παρελθόν και ένας ορισμένος αριθμός διαδικασιών βρίσκονται συνεπώς σε εξέλιξη, ακόμη και τώρα. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης, ιδίως έπειτα από τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έκθεση του 2007. Θα συνεχιστούν, ασφαλώς, οι προσπάθειες στον τομέα αυτόν, καθώς η Επιτροπή δίνει έμφαση στην ομαλή λειτουργία του εν λόγω συστήματος, που αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της κοινής γεωργικής πολιτικής."@el10
"As was underlined in the Court of Auditors’ 2008 report, the Commission is well aware that the Member States’ application of cross-compliance could be improved. I would, however, also like to highlight the fact that the Court of Auditors’ report covers a two-year period, beginning shortly after the introduction of the Good Agricultural and Environmental Conditions. Since the first year of application of cross-compliance in 2005, the Commission has implemented a whole series of initiatives that aim, on the one hand, to help the Member States and, on the other, to ensure that they comply with their legal obligations. The Commission provides support through numerous exchanges on these subjects and discussions in the various forums dealing with these specific questions. The talks on regulations have taken place in the relevant management committee, the most technical discussions have been held by a group of experts dealing specifically with cross-compliance, and discussions on the supervisory methods have taken place in certain specialist workshops. Since 2004, the Commission has, furthermore, regularly published guidance documents for the Member States that have helped them to adapt their national systems. The Commission monitors the Member States’ legal obligations based on information from audits carried out in the Member States themselves that the latter send them. If weaknesses are noted during the audits, financial corrections are made to the expenditure of the Member States in question, should a risk to the agricultural fund be identified. This was the case in the past and a certain number of procedures are consequently under way, including at present. The Commission is convinced that all of these initiatives have led to a significant improvement in the running of the cross-compliance system, particularly since the observations made by the Court of Auditors in their 2007 report. Efforts will, of course, continue to be made in this area as the Commission places an emphasis on the smooth running of this system, which is an essential element of the common agricultural policy."@en4
"Como se subraya en el informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2008, la Comisión es consciente de que la aplicación de la condicionalidad por parte de los Estados miembros es susceptible de mejora. Sin embargo, me gustaría destacar que el informe del Tribunal de Cuentas abarca un período de dos años que comienza poco después de la introducción de las buenas condiciones agrícolas y medioambientales. Desde el primer año de aplicación de la condicionalidad en 2005, la Comisión ha llevado a cabo toda una serie de iniciativas con el fin de ayudar a los Estados miembros, por una parte, y de velar por que cumplan sus obligaciones legales, por la otra. La Comisión presta asistencia a través de numerosos intercambios de puntos de vista sobre estos temas y las deliberaciones en los distintos foros que se ocupan de estas cuestiones concretas. En el comité de gestión componente se han celebrado conversaciones sobre la normativa y los debates más técnicos han tenido lugar en el marco de un grupo de expertos que se dedica concretamente a la condicionalidad, en tanto que las deliberaciones acerca de los métodos de supervisión han tenido lugar en algunos talleres especializados. Por otra parte, la Comisión publica periódicamente desde 2004 documentos de orientación destinados a los Estados miembros que les han ayudado a adaptar sus sistemas nacionales. La Comisión sigue muy de cerca el cumplimiento de las obligaciones legales de los Estados miembros por medio de la información obtenida en las auditorías realizadas en los propios Estados miembros. Si se observan deficiencias durante estas auditorías se corrige el gasto financiero del Estado miembro de que se trate en caso de detectarse un riesgo para los fondos agrícolas. Esto ya ha sucedido anteriormente y, por consiguiente, un cierto número de procedimientos están en curso, incluso en estos momentos. La Comisión está convencida de que todas estas iniciativas han dado lugar a una importante mejora de la gestión del régimen de condicionalidad, en particular desde las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas en su informe de 2007. Por supuesto proseguirán los esfuerzos en este ámbito, ya que la Comisión concede una gran importancia al correcto funcionamiento de este sistema, que constituye un elemento esencial de la política agrícola común."@es21
"Nagu oli rõhutatud Euroopa Kontrollikoja 2008. aasta aruandes, on komisjon vägagi teadlik sellest, et liikmesriikide nõuetele vastavust oleks võimalik parandada. Soovin sellegipoolest rõhutada, et Euroopa Kontrollikoja aruanne katab kaheaasast perioodi, mis algab lühikest aega pärast heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste nõuete vastuvõtmist. Alates 2005. aastast, kui nõuetele vastavust esimest korda rakendama hakati, on komisjon viinud ellu mitmed ideed eesmärgiga aidata liikmesriike ning tagada, et nad oma õiguslikke kohustusi täidavad. Komisjon pakub toetust, jagades laiaulatuslikku teavet nende teemade kohta ning korraldades arutelusid eri foorumites, kus neid konkreetseid küsimusi käsitletakse. Asjaomases korralduskomitees toimusid läbirääkimised määruste üle ning kõige tehnilisemat laadi arutelud peeti ekspertide rühmas, mis tegeleb konkreetselt nõuetele vastavuse küsimustega. Mõnedel spetsialistidele mõeldud seminaridel peeti ka arutelusid järelevalvemeetmete üle. Alates 2004. aastast on komisjon avaldanud liikmesriikidele korrapäraselt ka dokumente suunistega, et aidata neil oma riiklikke süsteeme kohandada. Komisjon jälgib liikmesriikide õiguslikke kohustusi liikmesriikides tehtavatest kontrollidest saadud teabe põhjal, mida liikmesriigid ise komisjonile esitavad. Kui kontrollide käigus tuvastatakse puudusi, mis põllumajandusfondi ohustada võivad, tehakse vastavad finantskorrektsioonid kõne all olevate liikmesriikide kulutustes. Nii toimiti minevikus ja vastavalt sellele on ka hetkel teatud arv menetlusi kasutusel. Komisjon on veendunud, et kõik see on nõuetele vastavuse süsteemi toimimist märgatavalt parandanud, seda eriti pärast Euroopa Kontrollikoja 2007. aasta aruandes tehtud märkusi. Loomulikult jätkame pingutusi antud valdkonnas ja komisjon paneb erilist rõhku süsteemi tõhusale toimimisele, sest see on ühise põllumajanduspoliitika tähtis element."@et5
"Kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa vuodelta 2008 korostettiin, komissio on hyvin tietoinen siitä, että jäsenvaltiot voisivat paremmin soveltaa täydentäviä ehtoja. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus kattaa kaksivuotisen jakson, joka alkoi pian hyvien maatalous- ja ympäristöehtojen käyttöönoton jälkeen. Komissio on ottanut täydentävien ehtojen ensimmäisestä soveltamisvuodesta, 2005, lähtien käyttöön koko joukon aloitteita, joiden avulla pyritään yhtäältä auttamaan jäsenvaltioita ja toisaalta varmistamaan, että ne noudattavat oikeudellisia velvoitteitaan. Komissio tarjoa tukea aiheista käytävän kirjeenvaihdon ja erityiskysymyksistä monilla foorumeilla käytävien keskustelujen kautta. Säännöksistä on keskusteltu asiasta vastaavassa hallintokomiteassa, teknisimmät keskustelut on käyty erityisesti täydentäviä ehtoja käsittelevässä asiantuntijaryhmässä ja valvontamenettelyistä on keskusteltu tietyissä erityistyöryhmissä. Lisäksi komissio on vuodesta 2004 lähtien julkaissut säännöllisesti jäsenvaltioita varten toimintaohjeita, jotka ovat auttaneet niitä mukauttamaan kansallisia järjestelmiään. Komissio valvoo jäsenvaltioiden oikeudellisia velvoitteita niiden tietojen pohjalta, jotka jäsenvaltioissa toteutetuista tarkastuksista on saatu ja jotka jäsenvaltiot ovat komissiolle toimittaneet. Jos tarkastusten yhteydessä todetaan heikkouksia, kyseisen jäsenvaltion menoihin tehdään rahoitusoikaisuja, mikäli maatalousrahastoa koskeva riski on havaittu. Näin oli asianlaita ennen; tämän seurauksena meneillään on joitakin menettelyjä, myös tällä hetkellä. Komissio on vakuuttunut siitä, että kaikki nämä aloitteet ovat merkittävästi parantaneet täydentäviä ehtoja koskevan järjestelmän toimivuutta, erityisesti siitä lähtien, kun tilintarkastustuomioistuin esitti huomioitaan vuotta 2007 koskevassa erityiskertomuksessa. Alalla on luonnollisesti jatkettava ponnisteluja, sillä komissio painottaa järjestelmän kitkatonta toimivuutta, koska se on olennainen osa yhteistä maatalouspolitiikkaa."@fi7
". Amint azt a Számvevőszék 2008. évi jelentése hangsúlyozta, a Bizottság tisztában van azzal, hogy a feltételesség tagállami alkalmazása javításra szorul. Felhívnám azonban a figyelmet arra is, hogy a Számvevőszék jelentése egy kétéves időszakot ölel fel, amely röviddel a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó előírások bevezetése után kezdődött. A feltételesség alkalmazásának első éve, 2005 óta a Bizottság egy sor kezdeményezést hajtott végre, amelyek célja egyrészről a tagállamok segítése, más részről pedig annak biztosítása, hogy eleget tegyenek jogi kötelezettségeiknek. A Bizottság az e kérdésekkel kapcsolatos számos véleménycsere, valamint az ezekkel a specifikus kérdésekkel foglalkozó különböző fórumokon rendezett viták révén nyújt támogatást. A szabályozással kapcsolatos megbeszélések a vonatkozó irányítóbizottságon belül zajlottak, a leginkább szakmai egyeztetésre a kifejezetten a feltételességgel foglalkozó szakértők csoportjában került sor, egyes szakosodott munkaértekezletek pedig az ellenőrzési módszerekről folytattak vitát. 2004 óta a Bizottság ezenkívül rendszeresen útmutató dokumentumokat tesz közzé a tagállamok számára, amelyek segítséget nyújtanak nemzeti rendszereik átalakításához. A Bizottság a tagállamok jogi kötelezettségeit a tagállamokon belül végzett ellenőrzésekből származó információk alapján követi nyomon, amelyeket utóbbiak eljuttatnak a Bizottsághoz. Ha az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, és megállapítják, hogy azok veszélyt jelentenek a mezőgazdasági alapra, az érintett tagállam kiadásaiban pénzügyi korrekciót hajtanak végre. A múltban ez volt a gyakorlat, és következésképpen több eljárás is folyamatban van, többek között jelenleg is. A Bizottságnak meggyőződése, hogy ezek a kezdeményezések kivétel nélkül jelentős mértékben javították a feltételességi rendszer működését, különösen azóta, hogy a Számvevőszék 2007. évi jelentésében közölte észrevételeit. Természetesen a jövőben is folytatjuk az ezen a területen tett erőfeszítéseket, mivel a Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít e rendszer zökkenőmentes működésének, amely a közös agrárpolitika létfontosságú eleme."@hu11
"Com'è stato evidenziato nella relazione del 2008 della Corte dei conti, la Commissione sa bene che gli Stati membri potrebbero applicare meglio la condizionalità. Tuttavia, devo altresì precisare che la relazione della Corte dei conti copre un periodo di due anni, a partire dal periodo immediatamente successivo all'introduzione delle buone condizioni agricole e ambientali. Visto che il primo anno di applicazione della condizionalità, ossia nel 2005, la Commissione ha messo in atto un'intera serie di iniziative tese, da un lato, ad aiutare gli Stati membri e, dall'altro, a garantire che essi adempiano ai propri obblighi giuridici, l'Esecutivo eroga sostegno mediante numerosi scambi e tramite discussioni nei diversi forum dedicati a queste tematiche specifiche. I colloqui sui regolamenti si sono tenuti nella commissione competente, le discussioni più tecniche sono state condotte da un gruppo di esperti che si dedicano specificatamente alla condizionalità, mentre i dibattiti sui metodi di vigilanza si sono svolti nell'ambito di seminari specializzati. Dal 2004, inoltre, la Commissione, pubblica regolarmente documenti di orientamento per gli Stati membri che hanno contribuito ad adattare i propri sistemi nazionali. L'Esecutivo monitora gli obblighi giuridici degli Stati membri sulla base delle informazioni delle revisioni contabili condotte negli stessi Stati membri che essi stessi devono presentare. Qualora dovessero essere identificati punti deboli nel corso delle revisioni contabili, devono essere apportate correzioni finanziarie alla spesa dello Stato membro in questione, qualora emerga un rischio per il fondo agricolo. È accaduto in passato e quindi sono in atto alcune procedure, anche al momento attuale. La Commissione è convinta che tutte queste iniziative abbiamo comportato un miglioramento significativo nel funzionamento del sistema di condizionalità, soprattutto in virtù delle osservazioni contenute nella relazione del 2007 della Corte dei conti. Ovviamente continueremo ad adoperarci in questo settore, in quanto la Commissione tiene al buon funzionamento del sistema, che è un elemento essenziale della politica agricola comune."@it12
"Kaip pabrėžiama 2008 m. Audito Rūmų ataskaitoje, Komisija puikiai žino, kad valstybių narių kompleksinio paramos susiejimo sistema galėtų būti patobulinta. Tačiau taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad Audito Rūmų ataskaita apima dvejų metų laikotarpį, prasidedantį netrukus po to, kai buvo įvesti geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai. Nuo pat pirmųjų metų, kai 2005 m. buvo įvestas kompleksinis paramos susiejimas, Komisija įgyvendino įvairias iniciatyvas, kuriomis, viena vertus, buvo siekiama padėti valstybėms narėms, o kita vertus, mėginama užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi teisinių įsipareigojimų. Komisija teikia pagalbą per įvairius informacijos mainus ir diskusijas forumuose, kur sprendžiami šie konkretūs klausimai. Diskusijos apie taisykles vyko atitinkamame komitete, itin techniškos diskusijos vyko ekspertų, kurie sprendžia tik kompleksinio paramos susiejimo klausimus, grupėje, o diskusijos dėl priežiūros metodų vyko specialistų seminaruose. Be to, nuo 2004 m. Komisija reguliariai skelbia valstybėms narėms skirtus rekomendacinius dokumentus, kurie padeda valstybėms priderinti savo nacionalines sistemas. Komisija, remdamasi valstybių narių teikiamais atlikto audito duomenimis, stebi valstybių narių teisinius įsipareigojimus. Jei atliekant auditą pastebima trūkumų, atliekamas atitinkamoms valstybėms narėms skiriamų lėšų finansinis koregavimas, jeigu agrariniams fondams iškyla pavojus. Taip buvo daroma praeityje, ir šiuo metu atliekama keletas tokių procedūrų. Komisija tvirtai mano, kad visos šios iniciatyvos akivaizdžiai pagerino kompleksinio paramos susiejimo sistemą, ypač po 2007 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateiktų pastabų. Ir toliau bus dirbama šioje srityje, nes Komisija daug dėmesio skiria sklandžiam sistemos veikimui, nes tai esminė bendros žemės ūkio politikos dalis."@lt14
"Kā tika uzsvērts Revīzijas palātas 2008. gada ziņojumā, Komisija skaidri apzinās, ka būtu vēlams panākt to, lai dalībvalstis efektīvāk īstenotu savstarpējās atbilstības pasākumus. Taču es arī vēlos uzsvērt, ka Revīzijas palātas ziņojumā runa ir par divu gadu periodu, kas sākās neilgi pēc tam, kad tika definēti labi lauksaimniecības un vides apstākļi. Kopš pirmā gada, kad tika īstenota savstarpējā atbilstība, Komisija ir ieviesusi vairākas iniciatīvas, kuru mērķis, no vienas puses, ir palīdzēt dalībvalstīm, bet, no otras puses, nodrošināt dalībvalstu juridisko saistību izpildi. Komisija nodrošina atbalstu, organizējot vairākas viedokļu apmaiņas šajā jautājumā un diskusijas dažādos forumos, kuros tiek pārrunāti šie konkrētie jautājumi. Attiecīgajā pārvaldības komitejā ir notikušas pārrunas par regulējumu; vistehniskāko apspriedi organizēja ekspertu grupa, pārrunājot tieši jautājumus savstarpējās atbilstības jomā, un atsevišķos speciālistu semināros ir pārrunātas uzraudzības metodes. Komisija kopš 2004. gada arī regulāri izdod pamatnostādnes dalībvalstīm, lai tām palīdzētu pielāgot attiecīgās valsts sistēmu. Komisija kontrolē dalībvalstu juridisko saistību izpildi, ņemot vērā dalībvalstīs veikto revīziju rezultātus, kas tiek nosūtīti Komisijai. Ja revīzijas laikā ir konstatētas nepilnības, tiek veiktas attiecīgās dalībvalsts izdevumu finanšu korekcija, gadījumā, ja pastāv risks saistībā ar lauksaimniecības fondu. Tā tas bija agrāk, un vēl ir paredzēts ieviest atsevišķas procedūras, arī pašlaik. Komisija ir pārliecināta, ka visas šīs iniciatīvas ir palīdzējušas ievērojami uzlabot savstarpējās atbilstības sistēmas darbību, jo īpaši kopš Revīzijas palātas secinājumiem, kas minēti 2007. gada ziņojumā. Protams, darbs šajā jomā tiks turpināts, jo Komisija vēlas, lai šī sistēma, kas ir kopējās lauksaimniecības politikas svarīga daļa, darbotos nevainojami."@lv13
"La Commission a bien conscience que l'application de la conditionnalité par les États membres peut être améliorée, comme cela a été souligné par le rapport de la Cour des comptes en 2008. Cependant, je souhaite aussi souligner le fait que l'analyse effectuée par la Cour des comptes dans son rapport s'est basée sur une période de deux ans, juste après l'introduction de bonnes conditions agricoles et d'environnement. À cet effet, la Commission a mis en œuvre, dès la première année d'application de la conditionnalité, en 2005, toute une série d'initiatives qui visaient, d'une part, à aider les États membres et, d'autre part, à s'assurer que ceux-ci respectent leurs obligations juridiques. L'aide apportée par la Commission s'est faite au travers de nombreux échanges des correspondants sur ces sujets et de discussions dans des forums variés qui traitent de ces questions spécifiques. Les discussions réglementaires ont eu lieu au sein du comité de gestion qui est compétent sur ces sujets, les discussions les plus techniques au sein d'un groupe d'experts traitant spécifiquement de la conditionnalité, et les discussions sur les techniques de contrôle ont lieu au sein de certains spécialisés. De plus, la Commission publie régulièrement, depuis 2004, des documents d'orientation pour les États membres qui les aident à adapter leur système au niveau national. Le suivi par la Commission des obligations juridiques des États membres est réalisé sur la base des informations qui sont transmises par ceux-ci au travers d'audits réalisés dans les États membres eux-mêmes. Lorsque des faiblesses sont constatées au cours des audits, des corrections financières sont appliquées aux dépenses des États membres concernés, si un risque est identifié pour le fonds agricole. Cela a été le cas dans le passé, un certain nombre de procédures sont en cours, y compris actuellement. La Commission est convaincue que l'ensemble de ces initiatives a permis une amélioration significative du fonctionnement du système de conditionnalité, en particulier depuis les constatations faites par la Cour des comptes dans son rapport en 2007. Les efforts dans ce domaine seront bien sûr poursuivis car la Commission accorde une attention particulière au bon fonctionnement de ce système, lequel est un élément essentiel de la politique agricole commune."@mt15
"Zoals in het verslag van de Rekenkamer over 2008 is onderstreept, is de Commissie zich er terdege van bewust dat de toepassing van randvoorwaarden door lidstaten voor verbetering vatbaar is. Ik wil er echter ook de aandacht op vestigen dat het verslag van de Rekenkamer een periode van twee jaar bestrijkt, die kort na de invoering van de goede landbouw- en milieucondities is ingetreden. Sinds het eerste jaar van de invoering van de randvoorwaarden (2005) heeft de Commissie een hele reeks initiatieven uitgevoerd die enerzijds tot doel hebben de lidstaten te helpen en anderzijds ervoor moeten zorgen dat ze hun wettelijke verplichtingen naleven. De Commissie verleent steun aan de hand van talrijk uitwisselingen over deze onderwerpen en discussies in diverse fora die zich met deze specifieke vragen bezighouden. De gesprekken over voorschriften hebben plaatsgevonden in het relevante beheerscomité, de meeste technische gesprekken zijn gehouden door een groep deskundigen die zich specifiek over randvoorwaarden buigen, en in sommige specialistische workshops zijn gesprekken over de methoden van toezicht gevoerd. Verder heeft de Commissie sinds 2004 regelmatig richtsnoeren voor de lidstaten gepubliceerd die hen hebben geholpen hun nationale stelsels aan te passen. De Commissie volgt de vervulling van de wettelijke verplichtingen door de lidstaten aan de hand van onderzoeken die in de lidstaten zelf worden uitgevoerd en haar door hen worden toegezonden. Indien er tijdens deze onderzoeken tekortkomingen worden opgemerkt, dan worden op kosten van de lidstaten financiële correcties doorgevoerd, mocht er zijn vastgesteld dat er sprake is van een risico voor het landbouwfonds. Dit is in het verleden voorgekomen, met een aantal procedures als gevolg. Dat is ook momenteel het geval. De Commissie is ervan overtuigd dat al deze initiatieven hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering in de toepassing van het stelsel van randvoorwaarden, vooral sinds de constateringen van de Rekenkamer in het verslag van 2007. Uiteraard zullen er meer inspanningen worden verricht: de Commissie legt de nadruk op een soepele toepassing van dit stelsel, dat een essentieel onderdeel is van het gemeenschappelijk landbouwbeleid."@nl3
"Jak podkreślono w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego z 2008 roku Komisja doskonale zdaje sobie sprawę, że stosowanie przez państwa członkowskie zasady wzajemnej zgodności można poprawić. Chciałbym jednak także podkreślić fakt, że sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego obejmuje okres dwóch lat rozpoczynający się krótko po wprowadzeniu dobrych praktyk rolno-środowiskowych. Od pierwszego roku stosowania zasady wzajemnej zgodności w 2005 roku Komisja wdrożyła cały szereg inicjatyw, które z jednej strony mają na celu pomóc państwom członkowskim, z drugiej zaś zapewnić, że wypełnią one swoje zobowiązania prawne. Komisja udziela wsparcia poprzez wielokrotną wymianę poglądów na te tematy i poświęcone tym zagadnieniom debaty prowadzone na różnych forach. Negocjacje w sprawie regulacji prowadzono we właściwej komisji zarządzającej, większość debat technicznych prowadziła grupa ekspertów zajmujących się głównie zasadą wzajemnej zgodności, a debaty w sprawie metod nadzoru prowadzono na różnych specjalistycznych warsztatach. Ponadto, od 2004 roku Komisja systematycznie publikuje wytyczne dla państw członkowskich, które pomagają im dostosować systemy krajowe. Komisja monitoruje wykonywanie ciążących na państwach członkowskich zobowiązań prawnych w oparciu o informacje z kontroli przeprowadzanych w państwach członkowskich, które państwa członkowskie jej przesyłają. Jeżeli podczas kontroli ujawnione zostaną niedociągnięcia, wydatki danego państwa członkowskiego koryguje się w sposób umożliwiający wykrycie zagrożeń dla funduszu rolnego. Miało to miejsce w przeszłości i dlatego także obecnie wykonuje się szereg procedur. Komisja jest przekonana, że wszystkie te inicjatywy doprowadziły do znacznego usprawnienia obowiązującego systemu wzajemnej zgodności, zwłaszcza po spostrzeżeniach Trybunału Obrachunkowego zamieszczonych w sprawozdaniu z 2007 roku. Będziemy oczywiście kontynuować działania w tym obszarze, ponieważ Komisja kładzie nacisk na niezakłócone funkcjonowanie tego systemu, który jest podstawowym elementem wspólnej polityki rolnej."@pl16
"Tal como salientado pelo Tribunal de Contas no seu relatório de 2008, a Comissão está consciente de que a observância da condicionalidade por parte dos Estados-Membros poderia ser melhorada. Gostaria, no entanto, de referir também o facto de o relatório do Tribunal de Contas abranger um período de dois anos, começando logo após a introdução das Boas Condições Agrícolas e Ambientais. A Comissão levou a cabo, desde o primeiro ano de aplicação da condicionalidade, em 2005, uma série de iniciativas que visam, por um lado, ajudar os Estados-Membros e, por outro lado, assegurar que estes cumpram as suas obrigações legais. A Comissão presta apoio através de numerosos intercâmbios de informação e debates sobre estes temas nos vários fóruns que se ocupam destas matérias. As discussões sobre os Regulamentos têm tido lugar no comité de gestão pertinente, as discussões mais técnicas têm sido realizadas por um grupo de especialistas que lidam especificamente com a condicionalidade e as discussões sobre os métodos de fiscalização têm sido realizadas em especializados. Para além disso, a Comissão publica regularmente, desde 2004, documentos de orientação para os Estados-Membros que têm ajudado a adaptar os respectivos sistemas nacionais. A Comissão monitoriza o cumprimento das obrigações legais dos Estados-Membros com base em informações obtidas em auditorias realizadas nos próprios Estados-Membros que estes últimos lhe enviam. Caso sejam observadas falhas durante as auditorias, são efectuadas correcções financeiras no que respeita às despesas do Estado-Membro em questão, caso seja identificado um risco para o fundo agrícola. Foi o que aconteceu no passado, estando, por conseguinte, ainda actualmente, em curso um certo número de procedimentos. A Comissão está convencida de que todas estas iniciativas conduziram a uma melhora significativa no funcionamento do sistema da condicionalidade, em especial, desde as observações feitas pelo Tribunal de Contas no seu relatório de 2007. Deverão, naturalmente, continuar a ser envidados esforços nesta área, uma vez que a Comissão coloca ênfase no bom funcionamento desse sistema, elemento essencial da política agrícola comum."@pt17
"Comisia este pe deplin conștientă de faptul că aplicarea condiționalității de către statele membre ar putea fi îmbunătățită, după cum s-a subliniat în raportul Curții de Conturi în 2008. Cu toate acestea, doresc, de asemenea, să subliniez faptul că analiza efectuată de Curtea de Conturi în raportul său se bazează pe o perioadă de doi ani, la scurt timp după introducerea bunelor condiții agricole și de mediu. În acest scop, Comisia a pus în aplicare, chiar din primul an de aplicare a condiționalității, în 2005, o serie întreagă de inițiative care vizau, pe de o parte, să ajute statele membre, și pe de altă parte, să asigure faptul că acestea își respectă obligațiile legale. Comisia oferă sprijin prin intermediul numeroaselor schimburi cu privire la aceste subiecte și discuții în cadrul diverselor forumuri care abordează aceste aspecte specifice. Discuțiile cu privire la reglementare au avut loc în cadrul comitetului de gestionare competent, discuțiile cu caracter tehnic foarte pronunțat au fost purtate în cadrul unui grup de specialiști care se ocupă în mod concret de condiționalitate, și discuțiile referitoare la tehnicile de control au avut loc în cadrul unor seminare specializate. În plus, Comisia publică periodic, începând din 2004, documente de orientare pentru statele membre care le ajută să-și adapteze sistemul la nivel național. Comisia monitorizează obligațiile juridice ale statelor membre în baza informațiilor transmise de acestea prin intermediul auditului realizat în statele membre însele. În cazul în care sunt identificate puncte slabe în cursul auditului, sunt aplicate corecții financiare pe socoteala acestor state membre dacă s-a identificat un risc pentru fondul agricol. S-a procedat în acest mod în trecut și un anumit număr de proceduri sunt în curs de desfășurare chiar în momentul de față. Comisia este convinsă de faptul că toate aceste inițiative au permis o îmbunătățire semnificativă a funcționării sistemului condiționalității, în special, în urma constatărilor făcute de Curtea de Conturi în raportul său din 2007. Eforturile din acest domeniu vor fi, cu siguranță, continuate, căci Comisia acordă o atenție deosebită bunei funcționări a acestui sistem, care este un element esențial al politicii agricole comune."@ro18
"Ako sa uvádza v správe Dvora audítorov z roku 2008, Komisia vie, že uplatňovanie krížového plnenia členských štátov by sa mohlo zlepšiť. Chcel by som však tiež zdôrazniť skutočnosť, že správa Dvora audítorov sa vzťahuje na dvojročné obdobie, ktoré začína krátko po zavedení dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok. Od prvého roku uplatňovania krížového plnenia v roku 2005 Komisia vykonala celú sériu iniciatív s cieľom na jednej strane pomôcť členským štátom a na druhej strane zabezpečiť, aby si plnili právne povinnosti. Komisia poskytuje podporu prostredníctvom mnohých výmen názorov na tieto témy a diskusií na rôznych fórach venovaných týmto osobitým otázkam. Rozhovory o nariadeniach sa uskutočnili v príslušnom riadiacom výbore, väčšina odborných diskusií prebehla v skupine expertov, ktorí sa zaoberali konkrétne krížovým plnením, a diskusie o metódach dohľadu sa uskutočnili na určitých odborných seminároch. Od roku 2004 Komisia okrem toho pravidelne zverejňuje usmerňovacie dokumenty pre členské štáty, ktoré im pomáhajú prispôsobiť vlastné vnútroštátne systémy. Komisia sleduje právne povinnosti členských štátov na základe informácií z auditov vykonaných v samotných členských štátoch, ktoré jej jednotlivé štáty pošlú. Ak sa pri auditoch zistia slabé stránky, uskutočnia sa finančné nápravy na náklady príslušných členských štátov, aby sa rozpoznalo riziko poľnohospodárskeho fondu. Stalo sa to aj v minulosti a v dôsledku toho prebieha určitý počet konaní ešte aj v súčasnosti. Komisia je presvedčená, že všetky tieto iniciatívy viedli k významnému zlepšeniu existujúceho systému krížového plnenia, najmä po zisteniach Dvora audítorov v správe z roku 2007. V tejto oblasti budeme, samozrejme, naďalej vynakladať úsilie, pretože Komisia kladie dôraz na bezproblémové fungovanie tohto systému, ktorý je základným prvkom spoločnej poľnohospodárskej politiky."@sk19
"Kot je bilo poudarjeno v poročilu Računskega sodišča 2008, se Komisija dobro zaveda, da je mogoče izboljšati izvajanje navzkrižne skladnosti držav članic. Prav tako želim izpostaviti dejstvo, da poročilo Računskega sodišča pokriva dvoletno obdobje, ki se je začelo kmalu po uvedbi načel dobrega kmetijskega in okoljskega delovanja. Od prvega leta izvajanja navzkrižne skladnosti v 2005, je Komisija izvedla najrazličnejše pobude, namenjene na eni strani zagotavljanju pomoči državam članicam in na drugi, zagotavljanju, da bodo delovale skladno s svojimi pravnimi obveznostmi. Komisija zagotavlja podporo s številnimi izmenjavami na to temo in razpravami na različnih forumih, ki so povezani s tem posebnim vprašanjem. V ustreznem upravnem odboru so potekali pogovori o predpisih, skupina strokovnjakov, ki se ukvarja posebej z navzkrižno skladnostjo, je opravila razprave, ki so bile izjemno tehnične narave, v nekaterih specializiranih delavnicah pa so potekale tudi razprave o metodah nadzora. Poleg tega je Komisija od leta 2004 redno objavljala pisna navodila za države članice, ki so jim bila v pomoč pri prilagajanju nacionalnih sistemov. Komisija spremlja pravne obveznosti držav članic s pomočjo informacij, pridobljenih pri tem, ko države članice izvajajo revizije in jih posredujejo Komisiji. Če so pri revizijah ugotovljene pomanjkljivosti, so izvedeni finančni popravki v strošek zadevne države članice, če je ogrožen kmetijski sklad. Tako je potekalo v preteklosti in posledično potekajo nekateri postopki, tudi zdaj. Komisija je prepričana, da se je zaradi teh pobud znatno izboljšalo delovanje sistema navzkrižne skladnosti, predvsem od opažanj, ki jih je Računsko sodišče zapisalo v svoje poročilo 2007. Seveda si bomo še naprej prizadevali na tem področju, saj Komisija pozornost namenja njegovemu brezhibnemu delovanju, ki je ključni element skupne kmetijske politike."@sl20
"I revisionsrättens rapport från 2008 underströks att kommissionen är väl medveten om att medlemsstaternas tillämpning av bestämmelserna om tvärvillkor skulle kunna förbättras. Jag vill emellertid även betona att revisionsrättens rapport omfattar en tvåårsperiod som inleddes en kort tid efter införandet av god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Sedan det första året av tillämpning av bestämmelserna om tvärvillkor 2005 har kommissionen genomfört flera initiativ i syfte att dels hjälpa medlemsstaterna och dels se till att de uppfyller sina rättsliga skyldigheter. Kommissionen tillhandahåller stöd genom utbyte och diskussioner i de olika forum som hanterar dessa specifika frågor. Samtalen om bestämmelserna har ägt rum i den berörda förvaltningskommittén. De mest tekniska diskussionerna har förts av en expertgrupp som ägnar sig specifikt åt bestämmelserna om tvärvillkor, och diskussioner om övervakningsmetoder har förts vid särskilda seminarier för specialister. Sedan 2004 har kommissionen dessutom regelbundet offentliggjort vägledande dokument för att hjälpa medlemsstaterna att anpassa sina nationella system. Kommissionens övervakning av medlemsstaternas rättsliga skyldigheter bygger på de granskningar som medlemsstaterna har skickat. Om några brister eller risker för jordbruksfonden fastställs under granskningarna genomförs finansiella korrigeringar av utgifterna för medlemsstaterna. Så har skett tidigare och en rad förfaranden pågår därför för närvarande. Kommissionen är övertygad om att alla dessa initiativ har lett till en avsevärd förbättring av driften av systemet med tvärvillkor, i synnerhet efter de iakttagelser som revisionsrätten gjorde i sin rapport 2007. Ansträngningarna på detta område kommer naturligtvis att fortsätta, eftersom kommissionen lägger stor vikt vid att systemet, som är en nödvändig del av den gemensamma jordbrukspolitiken, ska fungera väl."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph