Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-19-Speech-2-499"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101019.22.2-499"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Donc je vais présenter la réponse à cinq questions qui sont regroupées, qui couvrent la même thématique. À l’heure actuelle, la politique agricole commune soutient la gestion durable des sols par des paiements directs liés au respect des dispositions environnementales, notamment les bonnes pratiques agri-environnementales s’agissant de l’érosion des sols, de leur contenu en matières organiques et de leur structure, ainsi que par des mesures spécifiques de développement rural, notamment des paiements pour des mesures agri-environnementales qui vont au-delà des conditions de base définies dans les bonnes conditions agricoles et environnementales. En outre, pour assurer une meilleure gestion des sols européens et favoriser le maintien de la matière organique qu’ils contiennent, la Commission a présenté, en 2006, un projet de directive-cadre pour la protection des sols. Un des objectifs est d’identifier les causes de l’érosion et de la prévenir. Ce projet prend aussi en compte les outils que la politique agricole commune offre à cette fin. En ce qui concerne la biodiversité, la politique agricole commune fait référence aujourd’hui au respect des dispositions environnementales, y compris de la directive «Oiseaux» et de la directive «Habitat», dont le non-respect entraîne des sanctions qui réduisent les aides directes, ainsi que des mesures spécifiques de développement rural, notamment les paiements pour les régions Natura 2000 et aussi des paiements agri-environnementaux. En ce qui concerne la PAC pour l’après 2013, la Commission est pleinement consciente de l’ampleur des défis environnementaux à soulever et est actuellement en train d’étudier les différentes possibilités qui visent une meilleure intégration des enjeux environnementaux à travers tous les instruments de la politique agricole commune, du premier comme du deuxième pilier. L’analyse d’impact pour préparer les propositions législatives pour la PAC après 2013 est en cours et une communication avec les grandes lignes pour l’avenir de la politique agricole commune est prévue pour novembre 2010. Je vais présenter cette communication le 17 novembre à la commission de l’agriculture du Parlement. Le montant global des paiements directs dans les États membres de l’Union européenne reflète leur production agricole et le niveau moyen des aides au cours d’une période historique. En raison du fait que leurs références historiques ont été utilisées pour déterminer les paiements directs, cette aide directe est différenciée entre les États membres ainsi qu’entre les régions et les différentes catégories d’agriculteurs. L’Union européenne à douze États membres, c’est-à-dire les douze dernières entrées est en cours de autrement dit de mise en œuvre progressive de ces paiements directs. Dans l’Union européenne à dix, les paiements directs vont atteindre le niveau de 100 % de l’Union européenne en 2013. Quant aux deux derniers États membres à avoir adhéré, la Bulgarie et la Roumanie, qui ont un traitement équivalent, ils vont entamer la mise en œuvre progressive de ces paiements directs en 2016, en ayant commencé avec un niveau de 25 % de ces niveaux de paiement en 2007. Néanmoins, tous les États membres de l’Union européenne à douze, c’est-à-dire tous les nouveaux États membres, ont la possibilité aussi de compléter les paiements directs de l’Union européenne avec des subventions nationales dans des limites qui sont clairement définies par le règlement et par les traités d’adhésion. Comme le Conseil l’y a incitée lors du bilan de santé de la politique agricole commune en 2008, de la réforme de la politique agricole commune en 2003, la Commission s’est engagée à examiner les possibilités d’évolution du système des paiements directs, notamment en ce qui concerne la question de niveaux différents des paiements entre les États membres. Pour la période post-2013, la Commission étudiera et va évaluer les différentes options pour la réforme du système des paiements directs. L’adaptation nécessaire du système des paiements directs et tout particulièrement de leur répartition afin d’assurer davantage d’équité entre les États membres et entre les différentes catégories d’agriculteurs est au cœur du débat sur l’avenir de la politique agricole commune. Néanmoins des questions persistent encore quant aux modalités et aux critères à utiliser pour déterminer le passage vers un soutien plus équitable. Une question importante pour la répartition future du soutien direct entre les États membres sera de déterminer comment passer de la situation actuelle à une distribution future qui sera plus équitable, tout en évitant des perturbations majeures qui pourraient avoir des conséquences économiques importantes dans certaines régions ou pour certains systèmes de production. La PAC pour l’après 2013 devra également répondre à de nombreux défis environnementaux, y compris la question de la dégradation des sols européens, qui est aujourd’hui un problème très grave et qui est exacerbé par la question du changement climatique. La biodiversité est également une priorité essentielle pour la gestion durable des ressources naturelles au sein de la stratégie Europe 2020. Bien que l’objectif d’arrêter la perte de la biodiversité d’ici 2010 n’ait pas été atteint, des progrès ont été clairement accomplis et la politique agricole commune y a grandement contribué."@fr8
lpv:translated text
"Rád bych zároveň odpověděl najednou na pět otázek, které se týkají stejného tématu. V současnosti SZP podporuje udržitelné hospodaření s půdou prostřednictvím přímých plateb, jež jsou podmíněnysouladem s požadavky v oblasti životního prostředí, jako jsou osvědčené postupy v oblasti zemědělství a životního prostředí týkající se eroze půdy, půdních organických složek a struktury půdy, a také prostřednictvím konkrétních opatření zaměřených na rozvoj venkova, především plateb pro agro-environmentální opatření, která přesahují základní podmínky stanovené v rámci dobrého zemědělského a ekologického stavu. Abychom navíc zajistili lepší hospodaření s půdou v Evropě a pomohli zachovat organické půdní složky, Komise předložila v roce 2006 návrh rámcové směrnice o půdě. Jedním z cílů je určit příčiny eroze a předcházet jí. Tento návrh také bere v potaz nástroje, které má k tomuto účelu k dispozici SZP. Co se týče biodiverzity, SZP v současnosti odkazuje na soulad s ekologickými požadavky, včetně směrnice o ptácích a směrnice o přírodních stanovištích, jejichž porušení se trestá sankcemi. Tyto sankce spočívají ve snížení přímé pomoci a omezení konkrétních opatření pro rozvoj venkova, především plateb pro oblasti Natura 2000 a agro-environmentálních plateb. Co se týče SZP po roce 2013, Komise si je plně vědoma množství problémů souvisejících s životním prostředím, jež nás čekají, a v současnosti se zabývá zkoumáním různých způsobů, jak lépe začlenit ekologické otázky do všech nástrojů SZP na základě prvního a druhého pilíře. Také probíhá hodnocení dopadu, aby bylo možné připravit legislativní návrhy pro SZP po roce 2013, a na listopad 2010 je naplánováno sdělení všeobecně popisující budoucnost společné zemědělské politiky. Toto sdělení předložím Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova dne 17. listopadu. Celková výše přímých plateb v členských státech Evropské unie odráží jejich zemědělskou produkci a průměrnou úroveň pomoci za určité historické období. Právě kvůli tomu, že pro určení výše přímých plateb byly použity historické odkazy, tato přímá pomoc není v současnosti rovnoměrně rozdělena mezi členské státy, regiony a mezi různé kategorie zemědělců. Země EU-12, tím mám na mysli 12 nejnovějších členů Evropské unie, se nacházejí uprostřed postupného zavádění finančních zdrojů, jinými slovy, postupně provádějí přímé platby. V zemích EU-10 dosáhnou přímé platby 100 % úrovně Evropské unie v roce 2013. Co se týče Bulharska a Rumunska, dvou členských států, které přistoupily jako poslední a na něž se vztahují tatáž pravidla, ty začnou přímé platby postupně zavádět v roce 2016, přičemž začaly v roce 2007 na 25% úrovni těchto plateb. Nicméně všechny členské státy evropské dvanáctky, to znamená všechny nové členské státy, také mají příležitost navýšit přímé platby EU pomocí vnitrostátních dotací v rámci mezí, které jsou jasně stanoveny v nařízení a ve smlouvách o přistoupení. Na základě podnětu Rady během kontroly stavu společné zemědělské politiky (SZP) v roce 2008 a během reformy SZP v roce 2003 se Komise zabývá možnými způsoby vývoje systému přímých plateb, především co se týče rozdílných úrovní plateb mezi členskými státy. Pro období po roce 2013 Komise prozkoumá a ohodnotí různé možnosti reformy systému přímých plateb. Změny, které musí být provedeny v systému přímých plateb a konkrétněji ve způsobu, jak jsou tyto platby rozdělovány, aby byl zajištěn spravedlivější přístup ke všem členským státům a nejrůznějším kategoriím zemědělců, jsou ústředním bodem diskuse o budoucnosti SZP. Nicméně ještě zbývá nalézt odpovědi na otázky, jaké metody a jaká kritéria použít, abychom začali pracovat na poskytování spravedlivější podpory. Jednou z důležitých otázek týkajících se budoucího rozdělení přímé podpory mezi členskými státy bude určit, jak přejít ze stávající situace ke spravedlivějšímu rozdělení v budoucnosti a zároveň se vyhnout dramatickým změnám, které by mohly mít závažné ekonomické důsledky pro určité regiony nebo pro určité systémy produkce. SZP po roce 2013 také bude muset řešit mnoho otázek týkajících se životního prostředí, včetně zhoršování kvality půdy v Evropě, což je dnes velmi závažný problém, jejž ještě umocňuje problém změny klimatu. Biodiverzita je také hlavní prioritou pro udržitelné hospodaření s přírodními zdroji v rámci strategie Evropa 2020. Ačkoli se nám nepodařilo dosáhnout cíle, který spočíval v zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010, došlo ke zřejmému pokroku a SZP k tomu přispěla nemalou měrou."@cs1
"Jeg vil nu svare på fem spørgsmål, som er kædet sammen og vedrører samme emne. Via den fælles landbrugspolitik ydes der i øjeblikket støtte til bæredygtig forvaltning af jorden i form af direkte betalinger med forbehold af overholdelse af miljøkrav, især god landbrugsmiljøpraksis vedrørende jorderosion, jordens organiske stoffer og jordstruktur, samt via specifikke foranstaltninger vedrørende udvikling af landdistrikter, navnlig betalinger for landbrugsmiljøforanstaltninger, der går længere end de grundlæggende kriterier, jf. god landbrugs- og miljømæssig stand. For at sikre bedre jordbundsforvaltning i Europa og medvirke til at bevare jordens organiske stoffer fremlagde Kommissionen i 2006 et forslag til rammedirektiv om jordbundsbeskyttelse. Et af målene er at identificere årsagerne til jorderosion og hindre den. I det foreliggende forslag tages der også højde for de instrumenter, som den fælles landbrugspolitik i den forbindelse har at byde på. For så vidt angår biodiversitet, omtales det i den nuværende fælles landbrugspolitik, at man skal overholde miljøkravene, deriblandt fugledirektivet og habitatdirektivet, idet overtrædelse heraf medfører bødestraffe. Disse bødestraffe betyder, at den direkte støtte reduceres, og at der skæres ned på de specifikke foranstaltninger vedrørende udvikling af landdistrikter, navnlig betalinger til Natura 2000-områderne samt landbrugsmiljøstøtte. Med hensyn til den fælles landbrugspolitik efter 2013 er Kommissionen fuldt ud klar over omfanget af de miljømæssige udfordringer, der skal løses, og er i øjeblikket i færd med at undersøge de forskellige måder, hvorpå miljøspørgsmål bedre kan integreres i instrumenterne i den fælles landbrugspolitik, jf. den første og anden søjle. Konsekvensanalysen med henblik på at kunne udarbejde de lovgivningsmæssige forslag for den fælles landbrugspolitik efter 2013 er på vej, og det er planen at udsende en meddelelse i november 2010, hvor vi i store træk skitserer den fremtidige fælles landbrugspolitik. Jeg vil den 17. november fremlægge denne meddelelse for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Det samlede udbetalte beløb i form af direkte støtte i EU's medlemslande afspejler de respektive landes landbrugsproduktion og det gennemsnitlige støtteniveau i en vis historisk periode. Da de historiske referencerammer er blevet anvendt til at fastsætte de direkte udbetalinger, bliver den direkte støtte ikke fordelt ligeligt blandt medlemsstaterne, blandt regionerne eller blandt de forskellige typer af landbrugere. EU-12, dvs. de 12 nyeste EU-medlemmer, er i færd med at indfase denne finansiering, dvs. at der sker en gradvis indførelse af direkte udbetalinger. I EU-10 vil de direkte udbetalinger i 2013 nå op på 100 % af niveauet i EU. Med hensyn til de to sidst tilkomne medlemsstater, Bulgarien og Rumænien, der bliver behandlet ens, vil man gradvis begynde at indføre direkte betalinger i 2016, idet man begyndte med 25 % af støtteniveauet i 2007. Ikke desto mindre har EU-12-medlemsstaterne, dvs. alle de nye medlemsstater, også mulighed for at supplere EU's direkte betalinger med national støtte inden for de grænser, der klart fremgår af forordningen og tiltrædelsestraktaterne. Som Rådet tilskyndede til i forbindelse med et sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik i 2008 og reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003, er Kommissionen involveret i at se på måder, hvorpå man kan videreudvikle systemet med direkte betalinger, især vedrørende spørgsmålet om de respektive støtteniveauer til forskellige medlemsstater. For så vidt angår perioden efter 2013, vil Kommissionen undersøge og vurdere de forskellige muligheder for en reform af systemet med direkte betalinger. De ændringer af systemet med direkte betalinger og nærmere bestemt den måde, hvorpå støtten fordeles for at sikre en mere retfærdig behandling af de respektive medlemsstater og mellem de forskellige typer af landbrugere, er et centralt punkt for forhandlingen om den fælles landbrugspolitiks fremtid. Der er ikke desto mindre stadig spørgsmål om, hvilke metoder og kriterier man skal anvende, når man tager hul på arbejdet med at gøre støtteordningen mere retfærdig. Det bliver bl.a. vigtigt vedrørende den fremtidige fordeling af direkte støtte i medlemsstaterne at få fastlagt, hvordan man kan ændre den nuværende situation til en mere retfærdig fordeling fremover og samtidig undgå en total omvæltning, der kunne få betydelige økonomiske konsekvenser i visse regioner eller for visse produktionssystemer. Den fælles landbrugspolitik efter 2013 skal også rumme svar på mange miljømæssige udfordringer, herunder spørgsmålet om nedbrydning af jordbunden i Europa, hvilket i dag er et særdeles alvorligt problem og forstærkes af spørgsmålet om klimaændringer. Biodiversitet skal også prioriteres højt i forbindelse med bæredygtig forvaltning af naturressourcer i Europa 2020-strategien. Selv om målet om at standse tabet af biodiversitet inden 2010 ikke blev nået, er der sket tydelige fremskridt, og den fælles landbrugspolitik spiller i den forbindelse en væsentlig rolle."@da2
"Ich werde nun fünf gebündelte Fragen beantworten, die dasselbe Thema betreffen. Derzeit unterstützt die GAP nachhaltiges Bodenmanagement durch Direktzahlungen, die an die Einhaltung von Umweltvorgaben gebunden sind, vor allem an gute Agrarumweltmaßnahmen in Bezug auf die Bodenerosion, den Verlust organischer Substanzen und die Bodenstruktur und außerdem durch spezielle Maßnahmen der ländlichen Entwicklung, im Speziellen Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen, die über die Vorgaben des Guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands hinausgehen. Außerdem legte die Kommission im Jahr 2006 einen Vorschlag für eine Bodenschutz-Rahmenrichtlinie für ein verbessertes Bodenmanagement in Europa und zu dem Zweck, organische Substanzen im Boden zu bewahren, vor. Eines der Ziele ist es, die Ursachen von Bodenerosionen zu identifizieren und diesen vorzubeugen. Dieser Vorschlag berücksichtigt dabei auch die Hilfsmittel, die der GAP in dieser Hinsicht zur Verfügung stehen. Was die Artenvielfalt betrifft, so bezieht sich die GAP heutzutage auf die Einhaltung von Umweltvorgaben wie der Vogel-Richtlinie und der Richtlinie über natürliche Lebensräume und eine Verletzung dieser Richtlinien bringt Sanktionen mit sich. Diese Sanktionen kürzen die Direktbeihilfen und die Unterstützung für spezielle Maßnahmen der ländlichen Entwicklung, vor allem Zahlungen für die Natura 2000-Regionen, sowie Agrarumweltzahlungen. Im Hinblick auf die GAP nach 2013 ist sich die Kommission des Ausmaßes der zu bestehenden umweltpolitischen Herausforderungen vollkommen bewusst und sie befindet sich momentan im Prozess, die verschiedenen Möglichkeiten zur besseren Integration von Umweltthemen durch alle GAP-Instrumente unter der ersten und zweiten Säule zu untersuchen. Die Folgenabschätzung, mit der die Legislativvorschläge für die GAP nach 2013 vorbereitet werden können, ist in Arbeit und eine Mitteilung über die grobe Ausrichtung der Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik ist für November 2010 angesetzt. Ich werde diese Mitteilung dem Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung am 17. November vorlegen. Die Gesamtmenge der Direktzahlungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union spiegelt deren jeweilige landwirtschaftliche Produktion und das Durchschnittsniveau der Zahlungen über einen historischen Zeitraum wider. Infolge der Tatsache, dass ihre historischen Referenzen bei der Bestimmung der Direktzahlungen berücksichtigt wurden, sind diese Zahlungen nicht gleichmäßig auf die Mitgliedstaaten, die Regionen oder die unterschiedlichen Kategorien von Landwirten aufgeteilt. Die EU-12, also die 12 jüngsten Mitglieder der EU, sind im Prozess der phasenweisen Einführung der Finanzierung, in anderen Worten, es werden zunehmend Direktzahlungen durchgeführt. Bei den EU-10 werden die Direktzahlungen im Jahr 2013 bei 100 % des Niveaus der Europäischen Union liegen. Was die beiden Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumänien betrifft, die als Letztes beigetreten und die gleichwertig behandelt werden, werden diese ab 2016 die Direktzahlungen zunehmend umsetzen, nachdem sie im Jahr 2007 mit 25 % dieser Zahlungen begonnen haben. Trotzdem haben alle Mitgliedstaaten der EU-12, also alle neuen Mitgliedstaaten, auch die Möglichkeit, die Direktzahlungen der Europäischen Union durch staatliche Subventionen aufzustocken, solange diese innerhalb der Grenzen bleiben, die durch die Verordnung und die Beitrittsverträge klar vorgegeben sind. Wie vom Rat im „Gesundheitscheck” der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) im Jahr 2008 und im Zuge der GAP-Reform im Jahr 2003 gefordert, beteiligt sich die Kommission daran, Wege zur Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems zu finden, vor allem was die Thematik der unterschiedlich hohen Zahlungen in den einzelnen Mitgliedstaaten angeht. Für den Zeitraum nach 2013 wird die Kommission verschiedene Optionen untersuchen und bewerten, wie das Direktzahlungssystem reformiert werden kann. Im Kern der Debatte über die Zukunft der GAP stehen dabei die Veränderungen, die am Direktzahlungssystem vorgenommen werden müssen und genauer die Veränderungen der Art der Verteilung der Zahlungen, damit eine gerechtere Behandlung der einzelnen Mitgliedstaaten und der verschiedenen Kategorien von Landwirten erreicht werden kann. Dennoch stehen wir noch vor Fragen hinsichtlich der zu verwendenden Methoden und Kriterien, damit die Arbeit hin zu einer gerechteren Unterstützung beginnen kann. Ein wichtiges Thema im Hinblick auf die zukünftige Verteilung der Direktzahlungen auf die Mitgliedstaaten wird darin bestehen, Wege zu finden, wie die Entwicklung von der aktuellen Situation hin zu einer gerechteren Verteilung vorgenommen werden kann, ohne dabei gleichzeitig schwerwiegende Umbrüche auszulösen, die schwere wirtschaftliche Folgen für bestimmte Regionen oder Produktionssysteme mit sich bringen könnten. Die GAP nach 2013 wird sich auch vielen umweltpolitischen Herausforderungen stellen müssen, einschließlich der Verschlechterung der Böden in Europa, die heute ein sehr ernstes Problem darstellt, das durch die Klimawandel-Problematik noch verschärft wird. Die biologische Vielfalt stellt ebenfalls eine der Hauptprioritäten für die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen im Rahmen der Strategie Europa 2020 dar. Auch wenn das Ziel, den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2010 zu stoppen, nicht erreicht wurde, wurden eindeutig Fortschritte gemacht und die GAP trug entscheidend hierzu bei."@de9
"Θα απαντήσω τώρα σε πέντε ερωτήσεις, που ομαδοποιήθηκαν και καλύπτουν το ίδιο θέμα. Επί του παρόντος, η ΚΓΠ υποστηρίζει τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους μέσω άμεσων πληρωμών που υπόκεινται σε συμμόρφωση με περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ιδίως δε ορθές γεωργοπεριβαλλοντικές πρακτικές όσον αφορά τη διάβρωση του εδάφους, τις οργανικές ουσίες του εδάφους και τη δομή του εδάφους, καθώς και μέσω ειδικών μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, ειδικότερα πληρωμών για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που ξεπερνούν τις βασικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο των ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη διαχείριση του εδάφους στην Ευρώπη και να διατηρηθούν οι οργανικές ουσίες του εδάφους, η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο για το έδαφος το 2006. Ένας από τους στόχους είναι ο προσδιορισμός των αιτίων της διάβρωσης και η πρόληψή της. Η εν λόγω πρόταση λαμβάνει επίσης υπόψη τα εργαλεία που έχει να προσφέρει η ΚΓΠ προς τούτο. Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, σήμερα, η ΚΓΠ αναφέρεται στη συμμόρφωση με περιβαλλοντικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους, η παραβίαση των οποίων επιφέρει κυρώσεις. Οι εν λόγω κυρώσεις μειώνουν την άμεση ενίσχυση και τα ειδικά μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ειδικά τις πληρωμές για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 καθώς και τις γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωμές. Όσον αφορά την ΚΓΠ μετά το 2013, η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση του εύρους των περιβαλλοντικών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και μελετά επί του παρόντος τους διαφόρους τρόπους βελτίωσης της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω όλων των μηχανισμών της ΚΓΠ, στον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Η εκτίμηση επιπτώσεων για την κατάρτιση των νομοθετικών προτάσεων για την ΚΓΠ μετά το 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2010 η παρουσίαση μιας ανακοίνωσης η οποία θα περιγράφει ευρέως το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Θα καταθέσω την εν λόγω ανακοίνωση στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου στις 17 Νοεμβρίου. Το συνολικό ποσό άμεσων πληρωμών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζει τη γεωργική παραγωγή τους και το μέσο επίπεδο ενίσχυσης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου στο παρελθόν. Καθώς χρησιμοποιήθηκαν ιστορικές αναφορές για τον προσδιορισμό των άμεσων πληρωμών, αυτή η άμεση ενίσχυση δεν κατανέμεται ισόποσα μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ περιφερειών ή μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών αγροτών. Η ΕΕ των 12, δηλαδή τα 12 νεότερα κράτη μέλη της ΕΕ, βρίσκεται στη διαδικασία της σταδιακής καθιέρωσης όσον αφορά τη χρηματοδότηση, με άλλα λόγια, της σταδιακής εφαρμογής άμεσων πληρωμών. Στην ΕΕ των 10, οι άμεσες πληρωμές θα φθάσουν στο 100% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013. Όσον αφορά τα δύο νεότερα κράτη μέλη, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, που αντιμετωπίζονται με ίδιο τρόπο, θα αρχίσουν σταδιακά να εφαρμόζουν άμεσες πληρωμές το 2016, ενώ ξεκίνησαν με το 25% των εν λόγω επιπέδων πληρωμών το 2007. Παρ’ όλα αυτά, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ των 12, δηλαδή όλα τα νέα κράτη μέλη, έχουν επίσης την ευκαιρία να συμπληρώσουν τις άμεσες πληρωμές της ΕΕ με εθνικές επιδοτήσεις εντός των ορίων που καθορίζονται σαφώς από τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τις συνθήκες προσχώρησης. Όπως προτάθηκε από το Συμβούλιο κατά τον έλεγχο υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) το 2008 και κατά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2003, η Επιτροπή εξετάζει τρόπους ανάπτυξης του συστήματος άμεσων πληρωμών, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα των διαφορετικών επιπέδων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών. Για την περίοδο μετά το 2013, η Επιτροπή θα μελετήσει και θα αξιολογήσει τις διάφορες επιλογές για τη μεταρρύθμιση του συστήματος άμεσων πληρωμών. Οι αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν στο σύστημα άμεσων πληρωμών και, πιο συγκεκριμένα, στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι πληρωμές, προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιότερη μεταχείριση των κρατών μελών και των διαφόρων κατηγοριών αγροτών, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της ΚΓΠ. Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήσεις γύρω από τις μεθόδους και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες για την παροχή δικαιότερης υποστήριξης. Ένα σημαντικό ζήτημα αναφορικά με τη μελλοντική κατανομή της άμεσης ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών θα είναι να προσδιοριστεί πώς θα προχωρήσουμε από την τρέχουσα κατάσταση σε μια δικαιότερη κατανομή στο μέλλον και, ταυτόχρονα, να αποφευχθούν σοβαρές αναταραχές που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις σε ορισμένες περιφέρειες ή για ορισμένα συστήματα παραγωγής. Η ΚΓΠ μετά το 2013 θα κληθεί επίσης να αντιμετωπίσει πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της υποβάθμισης του εδάφους στην Ευρώπη, το οποίο σήμερα συνιστά πολύ σοβαρό πρόβλημα που επιτείνεται από την αλλαγή του κλίματος. Η βιοποικιλότητα αποτελεί επίσης προτεραιότητα για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Παρότι δεν επιτεύχθηκε ο στόχος αναχαίτισης της απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010, είναι σαφές ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και η ΚΓΠ συνέβαλε σημαντικά σε αυτό."@el10
"I am now going to answer five questions, which are grouped together and cover the same theme. At present, the CAP supports sustainable soil management through direct payments subject to compliance with environmental requirements, especially good agri-environmental practices regarding soil erosion, soil organic matter and soil structure, as well as through specific rural development measures, especially payments for agri-environmental measures which go beyond the basic conditions set out under the Good Agricultural and Environmental Conditions. Furthermore, in order to ensure better soil management in Europe and to help maintain soil organic matter, the Commission tabled a proposal for a soil framework directive in 2006. One of the goals is to identify the causes of erosion and prevent it. This proposal also takes account of the tools that the CAP has to offer to this end. As regards biodiversity, today, the CAP refers to compliance with environmental requirements, including the Birds Directive and the Habitats Directive, the infringement of which results in penalties. These penalties reduce direct aid and cut specific rural development measures, especially payments for the Natura 2000 regions as well as agri-environmental payments. As regards the CAP post-2013, the Commission is fully aware of the scope of environmental challenges to be met and is currently in the process of studying the different ways of better integrating environmental issues through all the CAP instruments, under the first and second pillars. The impact assessment in order to prepare the legislative proposals for the CAP post-2013 is under way, and a communication broadly outlining the future of the common agricultural policy is scheduled for November 2010. I shall table this communication to the Committee on Agriculture and Rural Development on 17 November. The total amount of direct payments in European Union Member States reflects their agricultural production and the average level of aid over an historical period. Due to the fact that their historical references have been used to determine direct payments, this direct aid is not distributed equally among Member States, among regions or among the various categories of farmers. The EU-12, that is to say, the 12 most recent EU Members, is in the process of phasing in funding, in other words, progressively implementing direct payments. In the EU-10, direct payments will reach 100% of European Union level in 2013. As for the last two Member States to have joined, Bulgaria and Romania, who are treated equally, they will begin to progressively implement direct payments in 2016, having started at 25% of these payment levels in 2007. Nevertheless, all Member States of the EU-12, that is to say, all the new Member States, also have the opportunity to top up EU direct payments with national subsidies within the limits clearly set out by the regulation and the accession treaties. As prompted by the Council during the common agricultural policy (CAP) health check in 2008 and during the CAP reform in 2003, the Commission is involved in looking at ways of developing the direct payment system, especially regarding the issue of different levels of payment among Member States. For the post-2013 period, the Commission will study and assess the various options for reforming the direct payment system. The changes that must be made to the direct payment system and, more specifically, to the way in which the payments are distributed, in order to ensure fairer treatment among Member States and among the various categories of farmers, is at the centre of the debate on the future of the CAP. Nevertheless, there are still questions surrounding which methods and criteria to use in order to begin working towards providing more equitable support. One important matter concerning the future distribution of direct support among Member States will be to determine how to progress from the current situation to a more equitable distribution in the future and, at the same time, avoid major upheavals which could have significant economic consequences in certain regions or for certain production systems. The CAP post-2013 will also have to deal with many environmental challenges, including the issue of soil degradation in Europe, which, today, is a very serious problem heightened by the issue of climate change. Biodiversity is also a main priority for the sustainable management of natural resources within the Europe 2020 strategy. Although the goal to stop biodiversity loss by 2010 was not achieved, progress has clearly been made and the CAP has made a significant contribution to this."@en4
"Responderé ahora a cinco preguntas agrupadas entre sí que hacen referencia al mismo tema. Actualmente, la PAC promueve la gestión sostenible del suelo a través de pagos directos condicionados al cumplimiento de obligaciones medioambientales, en particular prácticas agroambientales relativas a la erosión del suelo, la materia orgánica presente en el suelo y la estructura del suelo, así como a través de medidas concretas de desarrollo rural, en particular los pagos por medidas agroambientales que trasciendan las condiciones básicas establecidas en las buenas condiciones agrícolas y medioambientales. Además, a fin de mejorar la gestión del suelo en Europa y de contribuir a mantener la materia orgánica del suelo, la Comisión presentó en 2006 una propuesta de directiva marco sobre el suelo. Una de sus metas es identificar las causas de la erosión para evitarla. Esta propuesta tiene en cuenta igualmente los instrumentos que la PAC puede ofrecer a tal efecto. En cuanto a la biodiversidad, la PAC hace referencia actualmente al cumplimiento de obligaciones medioambientales, como las contempladas en la Directiva sobre aves silvestres y la Directiva sobre hábitats, cuya infracción da lugar a sanciones. Estas sanciones reducen las ayudas directas y recortan ciertas medidas de desarrollo rural, en particular los pagos para las regiones de la red Natura 2000, así como los pagos agroambientales. En cuanto a la PAC a partir de 2013, la Comisión conoce plenamente el alcance de los problemas medioambientales que habrá que resolver y estudia actualmente las distintas maneras de integrar mejor las cuestiones medioambientales a través de todos los instrumentos de la PAC, tanto del primer pilar como del segundo. La evaluación de impacto para preparar las propuestas legislativas para la PAC después de 2013 ya está en curso, y se prevé la publicación de una comunicación en la que se describen las grandes líneas del futuro de esta política en noviembre de 2010. Presentaré esta comunicación a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural el 17 de noviembre. El importe total de los pagos directos en los Estados miembros de la Unión Europea refleja su producción agrícola y el nivel medio de las ayudas durante un período histórico. Debido a que estas referencias históricas se han utilizado para determinar los pagos directos, estas ayudas directas no se distribuyen por partes iguales entre los Estados miembros, entre las regiones o entre las distintas categorías de agricultores. La UE-12, es decir, los doce nuevos Estados miembros, se encuentran en la fase de introducción gradual de las ayudas, en otros términos, de aplicar progresivamente los pagos directos. En la UE-10, los pagos directos alcanzarán el 100 % del nivel de la Unión Europea en 2013. En cuanto a los últimos dos Estados miembros. Bulgaria y Rumanía, que reciben el mismo trato, comenzarán a aplicar progresivamente los pagos directos en 2016 y comenzaron con un nivel del 25 % de dichos pagos en 2007. Sin embargo, todos los Estados miembros de la UE-12, es decir, todos los nuevos Estados miembros, tienen igualmente la posibilidad de complementar los pagos directos de la UE con subvenciones nacionales dentro de los límites que se establecen claramente en la reglamentación y los tratados de adhesión. Como le pidió el Consejo durante la revisión de la reforma de la política agrícola común (PAC) en 2008 y durante la reforma de esta política en 2003, la Comisión estudia la forma de desarrollar el sistema de pagos directos, en particular en lo relativo a los diferentes niveles de pago entre los Estados miembros. Para el período posterior a 2013, la Comisión estudiará y evaluará las distintas opciones para reformar el sistema de pagos directos. Los cambios que deberán introducirse en el sistema de pagos directos y, más en concreto, en la forma en que se distribuyen estos pagos a fin de garantizar un trato más equitativo entre los Estados miembros y las distintas categorías de agricultores, ocupan un lugar destacado en el debate sobre el futuro de la PAC. No obstante, aún no se ha decidido que métodos y criterios se utilizarán para comenzar a trabajar para ofrecer ayudas más equitativas. Una cuestión importante relacionada con la futura distribución de las ayudas directas entre los Estados miembros será la de determinar cómo pasar de la situación actual a una distribución más equitativa en el futuro y, al mismo tiempo, evitar trastornos importantes que puedan tener consecuencias económicas graves en algunas regiones o sistemas de producción. La PAC a partir de 2013 tendrá que ocuparse igualmente de numerosos problemas medioambientales, como la degradación del suelo en Europa, que actualmente es un problema muy serio, agravado por el cambio climático. La biodiversidad también es una prioridad importante para la gestión sostenible de los recursos naturales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Si bien no se alcanzó el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2010, se han hecho avances evidentes y la PAC ha contribuido de modo significativo a ellos."@es21
"Vastan nüüd viiele küsimusele korraga, mis käsitlevad kõik ühist teemat. Hetkel toetab ÜPP pinnase säästvat majandamist otsemaksetega, mis sõltuvad keskkonnanõuete järgimisest, eriti head põllumajanduse keskkonnameetmed pinnase erosiooni, pinnase orgaanilise ainese ja pinnase struktuuri jaoks. Samuti toetab ÜPP pinnase säästvat majandamist konkreetsete maaelu arendamise meetmetega, eriti maksetega põllumajanduse keskkonnameetmetele, mis lähevad kaugemale heades põllumajandus- ja keskkonnatingimuste nõuetes sätestatud põhitingimustest. Lisaks, et tagada parem pinnasekasutus Euroopas ning aidata kaasa pinnase orgaanilise ainese säilimisele, esitas komisjon 2006. aastal ettepaneku pinnasekaitse raamdirektiivi kohta. Üks raamdirektiivi eesmärkidest on erosiooni põhjuste tuvastamine ning erosiooni ennetamine. Ettepanekus on arvestatud ka vahenditega, mida ÜPP selle eesmärgi saavutamiseks pakub. Mis bioloogilist mitmekesisust puudutab, siis on ÜPPs viidatud keskkonna-, kaasa arvatud linnudirektiivi nõuetest kinnipidamisele, mille rikkumine toob kaasa trahvid. Nende trahvidega vähendatakse otsetoetust ning kärbitakse konkreetseid maaelu arendamise meetmeid, eriti makseid Natura 2000 piirkondadele ja samuti põllumajanduse keskkonnamakseid. Kui rääkida ÜPPst pärast 2013. aastat, siis on komisjon teadlik lahendamist vajavate keskkonnaprobleemide suurusest ning analüüsib hetkel eri võimalusi, kuidas keskkonnaküsimusi paremini kõikide ÜPP vahenditega esimese ja teise samba raames integreerida. Koostamisel on mõjuhinnang, mis on vajalik õigusakti ettepanekute tegemiseks ÜPP jaoks pärast 2013. aastat ning ühise põllumajanduspoliitika tulevikust laiemat ülevaadet andev teatis saab koostatud 2010. aasta novembriks. Esitan selle teatise põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile 17. novembril. Otsemaksete koguhulk Euroopa Liidu liikmesriikides peegeldab nende põllumajanduslikku tootmist ning keskmist abisaamise taset ajaloolise perioodi vältel. Kuna otsemaksete arvestamisel kasutati ajaloolisi viiteid, ei jagune see otsetoetus liikmesriikide, piirkondade või eri põllumajandusettevõtjate kategooriate vahel võrdselt. EL-12 ehk siis 12 kõige uuemat ELi liikmesriiki on rahastamist järkjärguliselt kasutusele võtmas, mis tähendab, et nad rakendavad järkjärguliselt otsemaksete tegemist. EL-10 liikmesriikides saavutavad otsemaksed 100% Euroopa Liidu tasemest 2013. aastaks. Kaks viimasena ühinenud liikmesriiki, Bulgaaria ja Rumeenia, keda koheldakse teistega võrdselt, alustasid 2007. aastal 25% nende maksete tasemest ja hakkavad rakendama otsemakseid järkjärguliselt 2016. aastast. Sellegipoolest on kõikidel EL-12 liikmesriikidel, see tähendab kõigil uutel liikmesriikidel, võimalus täiendada ELi otsemakseid veel riiklike toetustega, lähtudes määruses ja ühinemislepingutes sätestatud piirmääradest. Vastavalt sellele, mida nõukogu 2008. aastal ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) läbivaatamise ja 2003. aastal ÜPP reformi käigus nõudis, otsib komisjon võimalusi otsemaksete süsteemi arendamiseks, pöörates kõige enam tähelepanu liikmesriikide erinevate maksete tasemete küsimusele. 2013. aasta järgseks perioodiks analüüsib ja hindab komisjon eri võimalusi otsemaksete süsteemi ümberkorraldamiseks. Muudatused, mida on vaja teha otsemaksete süsteemis, täpsemalt vajalikud muudatused maksete jagunemises, et tagada liikmesriikide ja eri põllumajandusettevõtjate kategooriate ausam kohtlemine, on kesksel kohal ÜPP tulevikku käsitlevas arutelus. Sellegipoolest on ikka veel lahtisi küsimusi selle kohta, milliseid meetodeid ja kriteeriume kasutada, et toetust oleks võimalik võrdsemalt pakkuda. Üks tähtis küsimus, mis puudutab otsetoetuse jagunemist liikmesriikide vahel tulevikus, tähendab, et tuleb määrata, kuidas liikuda edasi praegusest olukorrast võrdsema jagunemise juurde tulevikus, vältides samal ajal suuri muutusi, millel võivad olla tõsised tagajärjed teatud piirkondade või teatud tootmissüsteemide jaoks. 2013. aasta järgses ÜPPs tuleb lahendada ka palju keskkonnaprobleeme, kaasa arvatud pinnase degradeerumine Euroopas, mis on hetkel tõsine probleem ja mida kliimamuutuse probleem omalt poolt veelgi tõsisemaks teeb. Bioloogiline mitmekesisus on samuti tähtis prioriteet loodusvarade säästvaks haldamiseks Euroopa 2020. aasta strateegias. Olgugi et eesmärk vähendada bioloogilise mitmekesisuse vähenemist 2010. aastaks jäi saavutamata, on tehtud märgatavaid edusamme ja ÜPP osalus selles on olnud suur."@et5
"Vastaan nyt viiteen kysymykseen, jotka on liitetty yhteen ja jotka koskevat samaa aihepiiriä. Parhaillaan YMP:ssa tuetaan kestävää maaperän hoitoa suorilla tuilla, joiden edellytyksenä on ympäristövaatimusten noudattaminen, joita ovat erityisesti maaperän kulumiseen, maaperän orgaaniseen ainekseen ja maaperän rakenteeseen liittyvät hyvät maatalouden ympäristökäytännöt. Lisäksi tätä tuetaan erityisillä maaseudun kehittämistoimenpiteillä, varsinkin tuilla sellaisille maatalouden ympäristötoimenpiteille, jotka ylittävät hyvissä maatalous- ja ympäristöehdoissa esitetyt perusehdot. Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa maaperän hoidon paraneminen Euroopassa ja auttaa ylläpitämään maaperän orgaanista ainesta, komissio esitteli ehdotuksen maaperän puitedirektiivistä vuonna 2006. Tavoitteisiin kuuluu eroosion syiden tunnistaminen ja eroosion ehkäiseminen. Tässä ehdotuksessa otetaan huomioon myös välineet, jotka yhteisen maatalouspolitiikan on tarjottava asian toteuttamiseen. Biologisen monimuotoisuuden ollessa kyseessä YMP:ssa viitataan tällä hetkellä ympäristövaatimusten noudattamiseen. Näihin kuuluvat lintudirektiivi ja luontotyyppidirektiivi, joiden noudattamatta jättäminen johtaa seuraamuksiin. Kyseiset seuraamukset merkitsevät suoran tuen vähennyksiä ja erityisten maaseudun kehittämistoimenpiteiden leikkauksia, erityisesti kun on kyse Natura 2000 -alueille myönnetyistä tuista ja maatalouden ympäristötuista. Kun tarkastellaan YMP:aa vuoden 2013 jälkeen, komissio on kaikilta osin tietoinen käsiteltävinä olevien ympäristöhaasteiden laajuudesta, ja se tutkii tällä hetkellä eri tapoja tehostaa ympäristöongelmien integroimista yhteiseen maatalouspolitiikkaan sen ensimmäisen ja toisen pilarin kaikkien välineiden kautta. Työn alla on vaikutustenarviointi, jonka pohjalta valmistellaan YMP:aa koskevia lainsäädäntöehdotuksia vuoden 2013 jälkeistä aikaa varten. Lisäksi marraskuuksi 2010 on suunniteltu julkaistavaksi tiedonanto, jossa esitellään yleisesti yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta. Esittelen kyseisen tiedonannon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle 17. marraskuuta. Suorien tukien kokonaismäärä Euroopan unionin jäsenvaltioissa heijastaa niiden maataloustuotantoa ja tuen keskimääräistä tasoa menneinä vuosina. Koska maiden menneisyydessä saamien tukien tasoa on käytetty suoran tuen määrittämiseksi, tätä suoraa tukea ei jaeta tasapuolisesti jäsenvaltioiden, alueiden tai eri maanviljelijäryhmien kesken. Tällä hetkellä 12 Euroopan unionin maata eli 12 nuorinta unionin jäsenvaltiota on phasing in -vaiheessa, toisin sanoen niissä otetaan asteittain käyttöön suoria tukia. Kymmenessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa suorat tuet saavuttavat unionin 100 prosentin tason vuonna 2013. Kaksi viimeksi liittynyttä jäsenvaltiota, Bulgaria ja Romania, joita kohdellaan samalla tavalla, alkavat asteittain panna täytäntöön suoria tukia vuonna 2016. Nämät maat saivat alussa, vuonna 2007, 25 prosenttia niille säädetyn tuen tasosta. Kaikilla 12 jäsenvaltiolla eli kaikilla uusilla jäsenvaltioilla on kuitenkin myös mahdollisuus täydentää Euroopan unionin suoria tukia kansallisilla tuilla, joiden rajat on selvästi määritetty asetuksessa ja liittymissopimuksissa. Niin kuin neuvosto kannusti vuonna 2008 tehdyn yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) terveystarkastuksen ja vuonna 2003 toteutetun YMP:n uudistuksen yhteydessä, komissio on sitoutunut tarkastelemaan mahdollisuuksia kehittää suorien tukien järjestelmää erityisesti, kun on kyse erilaisia tukitasoja eri jäsenvaltioissa koskevasta ongelmasta. Komissio tutkii ja arvioi erilaisia vaihtoehtoja suorien tukien järjestelmän uudistamiseksi vuoden 2013 jälkeistä aikaa varten. YMP:n tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa keskitytään muutoksiin, joita suorien tukien järjestelmään täytyy tehdä ja erityisesti siihen, miten tuet jaetaan, jotta voidaan varmistaa nykyistä oikeudenmukaisempi kohtelu jäsenvaltioiden välillä ja eri maanviljelijäryhmien välillä. Jäljellä on kuitenkin edelleen kysymyksiä siitä, mitä menetelmiä ja perusteita pitäisi käyttää nykyistä tasapuolisemman tuen tarjoamiseksi. Kun tarkastellaan suoran tuen tulevaa jakautumista jäsenvaltioissa, tärkeisiin seikkoihin kuuluu sen määrittäminen, miten edetään nykyisestä tilanteesta kohti oikeudenmukaisempaa jakoa tulevaisuudessa ja samanaikaisesti vältetään suuria mullistuksia, joilla saattaisi olla huomattavia taloudellisia seurauksia tietyillä alueilla tai tietyissä tuotantojärjestelmissä. YMP:ssä on vuoden 2013 jälkeen käsiteltävä myös monia ympäristöhaasteita, kuten Euroopan maaperän heikkenemistä koskevaa asiaa, joka tällä hetkellä on hyvin vakava ongelma ja jota ilmastonmuutos pahentaa entisestään. Myös biologinen monimuotoisuus kuuluu luonnonvarojen kestävän hallinnan painopistealoihin Eurooppa 2020 -strategiassa. Vaikka tavoitetta pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä ei saavutettu, edistystä on tapahtunut selvästi, ja YMP:n panos tässä on ollut merkittävä."@fi7
". Öt kérdésre fogok választ adni, amelyek egy csoportba tartoznak és ugyanazt a témát érintik. Jelenleg a KAP a fenntartható talajgazdálkodást környezetvédelmi követelményeknek, elsősorban a talajerózióval, a talaj szervesanyag-tartalmával és a talajszerkezettel kapcsolatos helyes agrár-környezetvédelmi gyakorlatoknak való megfeleléshez kötött közvetlen kifizetések, valamint célzott vidékfejlesztési intézkedések, elsősorban a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó előírásokban meghatározott alapvető feltételeken túlmutató agrár-környezetvédelmi intézkedésekért járó kifizetések révén támogatja. Továbbá, a jobb európai talajgazdálkodás biztosítása és a talaj szervesanyag-tartalma megőrzésének elősegítése érdekében a Bizottság 2006-ban egy talajvédelmi keretirányelvre vonatkozó javaslatot terjesztett elő. Ennek egyik célja az erózió okainak meghatározása és annak megelőzése. A javaslat azokat az eszközöket is figyelembe veszi, amelyekkel a KAP ezt a célkitűzést támogatni tudja. A biológiai sokféleséget illetően a jelenlegi KAP említi a környezeti követelményeknek való megfelelést, ideértve a madarakról és az élőhelyekről szóló irányelvet is, amelyek megsértése szankciókat von maga után. Ezek a szankciók csökkentik a közvetlen támogatásokat és beszüntetnek bizonyos vidékfejlesztési intézkedéseket, különösen a Natura 2000 természetvédelmi területeket finanszírozó és az agrár-környezetvédelmi célú kifizetéseket. Ami a 2013 utáni KAP-ot illeti, a Bizottság maradéktalanul tisztában van a megoldandó környezeti kihívások mértékével, és jelenleg vizsgálja, hogyan illeszthetők be jobban a környezetvédelmi megfontolások a KAP eszközeibe, az első és a második pilléren belül. Folyamatban van a 2013 utáni KAP-ra vonatkozó jogalkotási javaslatok elkészítését megelőző hatásvizsgálat, és 2010 novemberére várható a közös agrárpolitika jövőjét általánosan felvázoló közlemény. A közleményt november 17-én nyújtom majd be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsághoz. Az Európai Unió tagállamaiban nyújtott közvetlen kifizetések teljes összege egy korábbi időszakra vonatkozóan tükrözi azok mezőgazdasági termelését és a támogatások átlagos szintjét. Mivel a közvetlen kifizetéseket a régi referenciaértékek alapján határozták meg, ez a közvetlen támogatás nem egyenlő módon oszlik meg a tagállamok, a régiók és a mezőgazdasági termelők különböző kategóriái között. Az EU-12, tehát a 12 legújabb uniós tagállam jelenleg a támogatások bevezetésének, vagyis a közvetlen kifizetések fokozatos végrehajtásának szakaszában tart. Az EU-10-ben a közvetlen kifizetések 2013-ra érik el az európai uniós szint 100%-át. A két legutóbb csatlakozott és egyenlő bánásmódban részesülő tagállam, Bulgária és Románia esetében a közvetlen kifizetések fokozatos végrehajtása 2016-ban kezdődik meg, mivel 2007-ben e közvetlen kifizetések 25%-áról indultak. Mindazonáltal a 12 uniós tagállam, tehát valamennyi új tagállam lehetőséget kap arra, hogy az uniós közvetlen kifizetéseket a rendeletben és a csatlakozási szerződésekben világosan meghatározott kereteken belül nemzeti támogatásokból kiegészítsék. Ahogyan arra a Tanács a közös agrárpolitika (KAP) 2008. évi állapotfelmérése és a KAP 2003. évi reformja során felkérte, a Bizottság közreműködik abban a munkában, amely a közvetlen kifizetések rendszerének lehetséges fejlesztési módjait vizsgálja, különösen ami a tagállami kifizetések eltérő szintjének kérdését illeti. A 2013 utáni időszak tekintetében a Bizottság meg fogja vizsgálni és értékelni fogja a közvetlen kifizetések rendszerének reformjával kapcsolatos különböző lehetőségeket. A KAP jövőjéről folyó vita középpontjában azok a változtatások állnak, amelyekre a közvetlen kifizetések rendszerében és különösen a kifizetések elosztásának módjában szükség lesz ahhoz, hogy biztosítani lehessen a tagállamok és a mezőgazdasági termelők különböző kategóriái közötti igazságosabb bánásmódot. Mindazonáltal továbbra is kérdéses, mely módszereket és kritériumokat kellene alkalmazni az egyenlőbb támogatások biztosítását célzó munka megkezdéséhez. A közvetlen támogatások tagállamok közötti jövőbeni elosztásához kapcsolódó egyik fő kérdés annak meghatározása lesz, hogy a jövőben hogyan lehet áttérni a jelenlegi helyzetről egy egyenlőbb elosztásra, és ezzel együtt elkerülni a nagy horderejű zavargásokat, amelyek egyes régiókban vagy bizonyos termelési rendszerek esetében jelentős gazdasági következményekkel járhatnak. A 2013 utáni KAP-nak számos környezeti kihívással is szembe kell néznie, ideértve az Európában tapasztalható talajromlást, amely napjainkban az éghajlatváltozás problémája által súlyosbított igen komoly probléma. A biológiai sokféleség az Európa 2020 stratégián belül a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás egyik fő prioritása. Noha a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig történő megállítására irányuló célt nem értük el, egyértelmű előrelépés történt, és a KAP jelentős szerepet játszott ebben."@hu11
"Ora risponderò alle cinque interrogazioni che sono state raggruppate e che vertono sul medesimo argomento. Al momento la PAC sostiene la gestione sostenibile del suolo mediante i pagamenti diretti subordinatamente al rispetto degli obblighi ambientali, in particolare delle buone prassi agro-ambientali concernenti l'erosione del suolo, le materie organiche e la struttura del suolo, nonché mediante misure specifiche di sviluppo rurale, segnatamente i pagamenti per le misure agro-ambientali che vanno oltre le condizioni minime fissate nelle buone condizioni agricole e ambientali. Inoltre, per garantire una migliore gestione del suolo in Europa e per contribuire a preservare la materia organica, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva quadro in materia di suolo nel 2006. Uno degli obiettivi è quello di identificare le cause dell'erosione e di prevenirla. La proposta, inoltre, tiene conto degli strumenti che la PAC può offrire a questo scopo. Per quanto concerne la biodiversità, oggi la PAC fa riferimento all'ottemperanza degli obblighi ambientali, compresa la direttiva sugli uccelli e la direttiva sugli habitat, prevedendo altresì delle sanzioni nei casi di violazione. In questa eventualità vengono ridotti gli aiuti diretti e vengono tagliate le misure specifiche di sviluppo rurale, ossia i pagamenti per le regioni di Natura 2000 ed i pagamenti agro-ambientali. In quanto alla PAC dopo il 2013, la Commissione è ben consapevole della portata delle sfide ambientali che devono essere affrontate e attualmente si accinge a studiare le diverse modalità per integrare meglio le tematiche ambientali mediante tutti gli strumenti della PAC nell'ambito del primo e del secondo pilastro. È in atto la valutazione sull'impatto in vista della definizione delle proposte legislative per la PAC dopo il 2013 e nel novembre 2010 verrà pubblicata una comunicazione sulle linee generali della futura politica agricola comune, che presenterò alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale il 17 novembre. L'importo complessivo dei pagamenti diretti negli Stati membri dell'Unione europea rispecchiano la produzione agricola ed il livello medio di aiuti nel corso di un periodo storico. Poiché sono stati usati i riferimenti storici per determinare i pagamenti diretti, siffatti aiuti diretti non hanno una distribuzione equa tra i paesi membri, tra le regioni o tra le varie categorie di agricoltori. L'Unione europea a 12, ossia gli ultimi 12 Stati membri che hanno aderito, stanno per introdurre i finanziamenti, ossia stanno progressivamente attuando i pagamenti diretti. Nell'UE a 10 i pagamenti diretti arriveranno a regime nel 2013. Per quanto riguarda gli ultimi due Stati membri che hanno aderito, ossia Bulgaria e Romania, che vengono trattati allo stesso modo, essi cominceranno ad attuare progressivamente i pagamenti diretti nel 2016, avendo cominciato al 25 per cento nel 2007. Ad ogni modo, tutti i paesi dell'UE a 12, ossia i nuovi Stati membri, hanno altresì la possibilità di integrare i pagamenti diretti dell'UE con sussidi nazionali entro i limiti chiaramente definiti dal regolamento e dai trattati di adesione. Come suggerito dal Consiglio nel corso della verifica sullo stato di salute della politica agricola comune (PAC) nel 2008 e nel corso della riforma della PAC nel 2003, la Commissione ha esplorato delle modalità per lo sviluppo del sistema dei pagamenti diretti, soprattutto per quanto attiene ai diversi livelli di pagamento tra Stati membri. Per il periodo successivo al 2013 l'Esecutivo studierà e valuterà le varie opzioni per la riforma del sistema dei pagamenti diretti. I cambiamenti che devono essere apportati a tale sistema e, più specificatamente, alle modalità di distribuzione di siffatti pagamenti, allo scopo di garantire un trattamento più equo tra gli Stati membri e tra le varie categorie di agricoltori, è al centro del dibattito sul futuro della PAC. Tuttavia, sussistono ancora delle questioni circa i metodi ed i criteri da applicare per poter erogare un sostegno più equo. Un tema importante inerente la futura distribuzione del sostegno diretto tra gli Stati membri verte sulla definizione del passaggio dalla situazione attuale ad una distribuzione più equa in futuro, evitando al contempo grandi sconvolgimenti suscettibili di produrre conseguenze significative in certe regioni e per certi sistemi di produzione. La PAC dopo il 2013 dovrà inoltre affrontare molte sfide ambientali, tra cui il problema del degrado del suolo in Europa, un problema già di per sé grave che è stato accentuato dal cambiamento climatico. Anche la biodiversità è una questione fondamentale per la gestione sostenibile delle risorse naturali all'interno della strategia Europa 2020. Pur non avendo centrato l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010, sono stati, tuttavia, compiuti progressi netti e la PAC vi ha contribuito in maniera significativa."@it12
"Ketinu atsakyti į penkis klausimus, kurie sugrupuoti kartu ir susiję su ta pačia tema. Šiuo metu bendroje žemės ūkio politikoje, skiriant tiesiogines išmokas, remiamas tvarus dirvos valdymas, laikantis agrarinės aplinkosaugos reikalavimų, visų pirma geriausia patirtis agrarinės aplinkosaugos srityje, susijusi su dirvožemio erozija, organinių medžiagų kiekiu dirvožemyje ir dirvožemio struktūra, taip pat taikant konkrečias kaimo plėtros priemones, išmokas už agrarinės aplinkosaugos priemones, kurios apima ne tik esmines sąlygas, išdėstytas Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartuose. Be to, siekdama užtikrinti geresnį dirvožemio valdymą Europoje ir išlaikyti organinių medžiagų kiekį dirvožemyje, Komisija 2006 m. pateikė pasiūlymą dėl Dirvožemio pagrindų direktyvos. Šiame pasiūlyme atsižvelgta į priemones, kurias galima naudoti įgyvendinant BŽŪP. Kalbant apie biologinę įvairovę, šiuo metu BŽŪP remiamasi aplinkosaugos reikalavimais, įskaitant Paukščių direktyvą ir Buveinių direktyvą, kurias pažeidus taikomos nuobaudos. Skiriant šias nuobaudas, mažinama tiesioginė parama ir nutraukiamos konkrečios kaimo plėtros priemonės, visų pirma išmokos „Natura 2000“ regionams ir agrarinės aplinkosaugos išmokos. Dėl BŽŪP po 2013 m. Komisija suvokia aplinkos apsaugos iššūkių, su kuriais susiduriama, mastą ir šiuo metu svarsto, kaip būtų galima geriau integruoti aplinkos apsaugos klausimus į visas BŽŪP priemones pagal pirmąjį ir antrąjį ramsčius. Siekiant parengti teisėkūros pasiūlymus BŽŪP po 2013 m., atliekamas poveikio vertinimas, o 2010 m. lapkričio mėn. planuojama parengti komunikatą, kuriame būtų plačiai apibūdinama bendros žemės ūkio politikos ateitis. Lapkričio 17 d. pateiksiu šį komunikatą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui. Bendra tiesioginių išmokų suma Europos Sąjungos valstybėms narėms atspindi šių šalių žemės ūkio gamybos apimtį ir vidutinį skiriamos paramos lygį istoriniu laikotarpiu. Atsižvelgiant į tai, kad tiesioginėms išmokoms nustatyti buvo naudojami istoriniai duomenys, ši tiesioginė parama nėra tolygiai paskirstoma tarp valstybių narių, regionų ar skirtingoms kategorijoms priklausančių ūkininkų. Šiuo metu laipsniškai didinamos paramos lėšos ES-12, t. y. dvylikai naujųjų ES narių, kitaip tariant, šiose valstybėse laipsniškai diegiama tiesioginių išmokų sistema. 2013 m. ES-10 skirtos tiesioginės išmokos pasieks 100 proc. Europos Sąjungos paramos lygmens. Kalbant apie dvi naujausias valstybes nares, Bulgariją ir Rumuniją, kurioms skiriamas vienodas lėšų dydis, šios šalys pradės laipsniškai įdiegti tiesiogines išmokas 2016 m., pradedant nuo 25 proc. siekiančio išmokų lygio 2007 m. Nepaisant to, visos ES-12 sudarančios valstybės narės, tai reiškia visos naujosios valstybės narės, taip pat turi galimybę papildyti ES tiesiogines išmokas nacionalinėmis subsidijomis, atsižvelgiant į reglamente ir stojimo sutartyse nustatytas ribas. Kaip Taryba paragino, 2008 m. vertinant bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimo būklę ir 2003 m. įgyvendinant BŽŪP reformą, Komisija atlieka vaidmenį, ieškodama būdų, kaip plėtoti tiesioginių išmokų sistemą, visų pirma atsižvelgiant į skirtingą mokėjimo lygį įvairiose valstybėse narėse. Kalbant apie laikotarpį po 2013 m., Komisija ištirs ir įvertins įvairias tiesioginių išmokų sistemos reformų galimybes. Šiuo metu vykstančiose diskusijose dėl BŽŪP ateities didžiausias dėmesys skiriamas pokyčiams, kuriuos reikia atlikti tiesioginių išmokų sistemoje, ir išmokų paskirstymo metodo patobulinimams, siekiant teisingiau vertinti valstybes nares ir skirtingas ūkininkų kategorijas. Tačiau vis dar kyla klausimų, kuriuos metodus ir kriterijus pasirinkti, siekiant teikti kiek įmanoma vienodą paramą. Vienas svarbus klausimas dėl būsimos tiesioginės paramos paskirstymo valstybėms narėms bus nustatyti, kaip pereiti iš dabartinės padėties į vienodesnį paskirstymą ateityje ir kartu išvengti didelių neramumų, kurie galėtų turėti rimtų ekonominių padarinių tam tikruose regionuose arba tam tikroms gamybos sistemoms. Po 2013 m. BŽŪP srityje bus susidurta ir su daugeliu su aplinka susijusių problemų, įskaitant dirvožemio prastėjimą Europoje, šiuo metu keliantį labai rimtą problemą, kurią dar labiau pablogina klimato kaita. Biologinė įvairovė taip pat yra tvaraus gamtos išteklių valdymo prioritetas strategijoje „Europa 2020“. Nors tikslas iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą nebuvo pasiektas, padaryta akivaizdi pažanga, ir prie jos gerokai prisidėjo BŽŪP."@lt14
"Es tagad atbildēšu uz pieciem jautājumiem, kas ir apvienoti vienā jautājumu grupā un kas ir par vienu tēmu. Pašlaik KLP atbalsta ilgtspējīgu augsnes pārvaldību, izmantojot tiešo maksājumu sistēmu saskaņā ar vides aizsardzības prasībām, jo īpaši labas agrovides prakses piemēriem augsnes erozijas, augsnes organiskās vielas un augsnes struktūras jomā, īstenojot speciālus lauku attīstības pasākumus, kā arī jo īpaši maksājumiem par pasākumiem agrovides jomā, kas attiecas ne tikai uz labas lauksaimniecības un vides apstākļu pamatnosacījumiem. Turklāt, lai nodrošinātu labāku augsnes pārvaldību Eiropā un palīdzētu saglabāt augsnes organisko vielu, Komisija 2006. gadā iesniedza priekšlikumu Augsnes pamatdirektīvai. Viens no uzdevumiem ir noskaidrot erozijas iemeslus un novērst eroziju. Šajā priekšlikumā ir arī ņemti vērā attiecīgie KLP instrumenti. Runājot par bioloģisko daudzveidību, pašlaik KLP paredz ievērot vides aizsardzības prasības, ieskaitot Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu, šo direktīvu pārkāpumu gadījumā piemērojot sodu. Šis sods paredz samazināt atbalsta apjomu un ierobežot speciālus lauksaimniecības attīstības pasākumus, jo īpaši atbalstu reģioniem un agrovides atbalstu. Runājot par KLP pēc 2013. gada, Komisija ļoti labi apzinās vides problēmas, kas būs jārisina, un pašlaik cenšas apzināt dažādus veidus, kā labāk integrēt vides jautājumus, izmantojot visus KLP instrumentus pirmā un otrā pīlāra ietvaros. Ir paredzēts veikt ietekmes novērtējumu, lai sagatavotu tiesību aktu priekšlikumus attiecībā uz KLP pēc 2013. gada, un 2010. gada novembrī ir paredzēts iesniegt paziņojumu, kurā būs vispārīgi aprakstītas turpmākās tendences kopējās lauksaimniecības politikas jomā. Es šo paziņojumu Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā iesniegšu 17. novembrī. Tiešo maksājumu kopējā summa Eiropas Savienības dalībvalstīs ir atbilstoša lauksaimnieciskās ražošanas apmēriem attiecīgajā valstī un vēsturiskajam vidējam atbalstam. Lai noteiktu tiešā maksājuma apmēru, tika ņemti vērā valsts vēstures dati, un tāpēc tiešais atbalsts dažādās dalībvalstīs, reģionos vai dažādām lauksaimnieku kategorijām ir atšķirīgs. ES–12 jeb ES 12 jaunākajās dalībvalstīs ir sākta finansējuma pakāpeniska piešķiršana, citiem vārdiem sakot, pakāpeniski tiešie maksājumi. ES–10 tiešie maksājumi pilnā apmērā Eiropas Savienības līmenī tiks maksāti 2013. gadā. Runājot par divām jaunākajām dalībvalstīm — Bulgāriju un Rumāniju —, kurām tiek piemēroti vienādi noteikumi, šajās valstīs tiešie maksājumi pilnā apmērā tiks piešķirti 2016. gadā, ņemot vērā, ka, sākot ar 2007. gadu, līdzekļi tika piešķirti 25 % apmērā. Taču visām ES–12 dalībvalstīm vai visām jaunajām dalībvalstīm arī ir iespēja papildināt ES tiešos maksājumus ar valsts subsīdijām, ievērojot ierobežojumus, kas ir skaidri noteikti regulējumā un pievienošanās aktos. Kā Padome norādīja kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) veselības pārbaudes laikā 2008. gadā un KLP reformas laikā 2003. gadā, Komisijas uzdevums ir rast veidus, kā attīstīt tiešo maksājumu sistēmu, jo īpaši attiecībā uz atšķirīgiem maksājumiem dažādās dalībvalstīs. Runājot par laika periodu pēc 2013. gada, Komisija izpētīs un izvērtēs dažādus iespējamos tiešo maksājumu sistēmas pārveides variantus. Ir jāmaina tiešo maksājumu sistēma un, konkrētāk, šo maksājumu sadalījums, lai nodrošinātu godīgāku sadali starp dalībvalstīm un dažādām lauksaimnieku kategorijām, un tas ir galvenais jautājums debatēs par KLP nākotni. Taču joprojām nav skaidrs, kādas metodes un kādus kritērijus izmantot, lai varētu sākt nodrošināt vienlīdzīgāku atbalstu. Viens no svarīgiem jautājumiem par tiešā atbalsta sadalījumu starp dalībvalstīm ir noteikt, kā pašreizējā atbalsta vietā turpmāk izmaksāt vienlīdzīgāku atbalstu un — vienlaikus — kā novērst lielus satricinājumus, kas noteiktos reģionos vai noteiktās ražošanas sistēmās var radīt nopietnas ekonomiskas sekas. KLP pēc 2013. gada būs jāņem vērā arī daudzas problēmas vides jomā, to skaitā augsnes degradācija Eiropā, kas pašlaik ir ļoti nopietna problēma, ko pastiprina klimata pārmaiņas. Viena no galvenajām stratēģijas „Eiropa 2020” prioritātēm dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā ir bioloģiskā daudzveidība. Mērķis līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos netika sasniegts, taču ir skaidrs, ka šajā jomā ir panākts progress, un tur liela nozīme ir KLP."@lv13
"Donc je vais présenter la réponse à cinq questions qui sont regroupées, qui couvrent la même thématique. À l'heure actuelle, la politique agricole commune soutient la gestion durable des sols par des paiements directs liés au respect des dispositions environnementales, notamment les bonnes pratiques agri-environnementales s'agissant de l'érosion des sols, de leur contenu en matières organiques et de leur structure, ainsi que par des mesures spécifiques de développement rural, notamment des paiements pour des mesures agri-environnementales qui vont au-delà des conditions de base définies dans les bonnes conditions agricoles et environnementales. En outre, pour assurer une meilleure gestion des sols européens et favoriser le maintien de la matière organique qu'ils contiennent, la Commission a présenté, en 2006, un projet de directive-cadre pour la protection des sols. Un des objectifs est d'identifier les causes de l'érosion et de la prévenir. Ce projet prend aussi en compte les outils que la politique agricole commune offre à cette fin. En ce qui concerne la biodiversité, la politique agricole commune fait référence aujourd'hui au respect des dispositions environnementales, y compris de la directive "Oiseaux" et de la directive "Habitat", dont le non-respect entraîne des sanctions qui réduisent les aides directes, ainsi que des mesures spécifiques de développement rural, notamment les paiements pour les régions Natura 2000 et aussi des paiements agri-environnementaux. En ce qui concerne la PAC pour l'après 2013, la Commission est pleinement consciente de l'ampleur des défis environnementaux à soulever et est actuellement en train d'étudier les différentes possibilités qui visent une meilleure intégration des enjeux environnementaux à travers tous les instruments de la politique agricole commune, du premier comme du deuxième pilier. L'analyse d'impact pour préparer les propositions législatives pour la PAC après 2013 est en cours et une communication avec les grandes lignes pour l'avenir de la politique agricole commune est prévue pour novembre 2010. Je vais présenter cette communication le 17 novembre à la commission de l'agriculture du Parlement. Le montant global des paiements directs dans les États membres de l'Union européenne reflète leur production agricole et le niveau moyen des aides au cours d'une période historique. En raison du fait que leurs références historiques ont été utilisées pour déterminer les paiements directs, cette aide directe est différenciée entre les États membres ainsi qu'entre les régions et les différentes catégories d'agriculteurs. L'Union européenne à douze États membres, c'est-à-dire les douze dernières entrées est en cours de autrement dit de mise en œuvre progressive de ces paiements directs. Dans l'Union européenne à dix, les paiements directs vont atteindre le niveau de 100 % de l'Union européenne en 2013. Quant aux deux derniers États membres à avoir adhéré, la Bulgarie et la Roumanie, qui ont un traitement équivalent, ils vont entamer la mise en œuvre progressive de ces paiements directs en 2016, en ayant commencé avec un niveau de 25 % de ces niveaux de paiement en 2007. Néanmoins, tous les États membres de l'Union européenne à douze, c'est-à-dire tous les nouveaux États membres, ont la possibilité aussi de compléter les paiements directs de l'Union européenne avec des subventions nationales dans des limites qui sont clairement définies par le règlement et par les traités d'adhésion. Comme le Conseil l'y a incitée lors du bilan de santé de la politique agricole commune en 2008, de la réforme de la politique agricole commune en 2003, la Commission s'est engagée à examiner les possibilités d'évolution du système des paiements directs, notamment en ce qui concerne la question de niveaux différents des paiements entre les États membres. Pour la période post-2013, la Commission étudiera et va évaluer les différentes options pour la réforme du système des paiements directs. L'adaptation nécessaire du système des paiements directs et tout particulièrement de leur répartition afin d'assurer davantage d'équité entre les États membres et entre les différentes catégories d'agriculteurs est au cœur du débat sur l'avenir de la politique agricole commune. Néanmoins des questions persistent encore quant aux modalités et aux critères à utiliser pour déterminer le passage vers un soutien plus équitable. Une question importante pour la répartition future du soutien direct entre les États membres sera de déterminer comment passer de la situation actuelle à une distribution future qui sera plus équitable, tout en évitant des perturbations majeures qui pourraient avoir des conséquences économiques importantes dans certaines régions ou pour certains systèmes de production. La PAC pour l'après 2013 devra également répondre à de nombreux défis environnementaux, y compris la question de la dégradation des sols européens, qui est aujourd'hui un problème très grave et qui est exacerbé par la question du changement climatique. La biodiversité est également une priorité essentielle pour la gestion durable des ressources naturelles au sein de la stratégie Europe 2020. Bien que l'objectif d'arrêter la perte de la biodiversité d'ici 2010 n'ait pas été atteint, des progrès ont été clairement accomplis et la politique agricole commune y a grandement contribué."@mt15
"Ik ga nu antwoord geven op vijf vragen die een samenhangend geheel vormen en hetzelfde thema behelzen. Op dit moment ondersteunt het GLB duurzaam bodembeheer door middel van rechtstreekse betalingen die zijn onderworpen aan naleving van milieueisen, met name goede milieupraktijken in de landbouwsector ten aanzien van bodemerosie, organisch materiaal in de bodem en bodemstructuur, alsmede door specifieke maatregelen voor plattelandsontwikkeling, in het bijzonder betalingen voor milieumaatregelen in de landbouwsector die verder gaan dan de basisvoorwaarden, zoals vastgelegd in de goede landbouw- en milieucondities. Om te zorgen voor beter bodembeheer in Europa en om organisch materiaal in de bodem te behouden, heeft de Commissie verder een voorstel ingediend voor een kaderrichtlijn bodem in 2006. Een van de doelstellingen is om de oorzaken van erosie vast te stellen en deze te voorkomen. In dit voorstel wordt ook rekening gehouden met de instrumenten die het GLB met dat doel te bieden heeft. Wat betreft biodiversiteit vermeldt het GLB tegenwoordig naleving met milieueisen, waaronder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, waarvan overtreding sancties tot gevolg heeft. Deze sancties houden een vermindering in van rechtstreekse hulp en een beperking van maatregelen voor plattelandsontwikkeling, in het bijzonder betalingen voor de Natura 2000-gebieden, alsmede agromilieubetalingen. Wat het GLB na 2013 betreft, is de Commissie zich bewust van de volle reikwijdte van de milieu-uitdagingen en is ze op dit moment bezig de alle manieren te bestuderen om milieukwesties beter op te nemen in alle GLB-instrumenten, onder de eerste en tweede pijler. De effectbeoordeling ter voorbereiding op de wetgevingsvoorstellen voor het GLB na 2013 is onderweg, en een mededeling waarin de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid breed in kaart wordt gebracht staat voor november 2010 op het programma. Ik zal deze mededeling op 17 november aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling voorleggen. Het totale aantal rechtstreekse betalingen in de lidstaten van de Europese Unie weerspiegelt hun landbouwproductie en het gemiddelde niveau van de hulp over een historische periode. Gezien het feit dat hun historische verwijzingen zijn gebruikt om rechtstreekse betalingen vast te stellen, wordt deze rechtstreekse hulp niet gelijkelijk verdeeld tussen de lidstaten, tussen regio’s of tussen de diverse categorieën landbouwers. De EU-12, ofwel de 12 jongste EU-leden, zit in het faseringsproces van de financiering, met andere woorden, de rechtstreekse betalingen worden geleidelijk gepleegd. In de EU-10 zullen rechtstreekse betalingen in 2013 het maximale niveau van de Europese Unie bereiken. Wat betreft de twee laatst toegetreden lidstaten, Roemenië en Bulgarije, die gelijk worden behandeld: zij zullen in 2016 beginnen met het geleidelijk uitvoeren van rechtstreekse betalingen, waarmee zij op 25 procent van deze betalingsniveaus in 2007 zijn begonnen. Niettemin hebben alle lidstaten van de EU-12, ofwel alle nieuwe lidstaten, ook de kans om de rechtstreekse betalingen van de EU aan te vullen met nationale subsidies, binnen de beperkingen die duidelijk zijn vastgelegd door de verordening en de toetredingsverdragen. Zoals in 2008 naar voren is gebracht door de Raad tijdens de doorlichting van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en tijdens de GLB-hervorming in 2003, zoekt ook de Commissie naar wegen om het stelsel van rechtstreekse betalingen te ontwikkelen, met name ten aanzien van de kwestie van verschillende betalingsniveaus onder lidstaten. Voor de periode na 2013 zal de Commissie de diverse mogelijkheden voor een hervorming van het stelsel van rechtstreekse betalingen bestuderen en beoordelen. De veranderingen die moeten worden doorgevoerd in het stelsel van rechtstreekse betalingen en, specifieker, de wijze waarop de betalingen worden verdeeld om te zorgen voor een eerlijker behandeling van lidstaten en diverse categorieën landbouwers, vormen de kern van het debat over de toekomst van het GLB. Niettemin zijn er nog altijd vragen over welke methoden en criteria er moeten worden gebruikt om een begin te maken met de totstandbrenging van een billijker steunverlening. Een belangrijk aspect van de toekomstige verdeling van rechtstreekse betalingen onder lidstaten, zal zijn om vast te stellen hoe vanuit de huidige situatie naar een billijker verdeling in de toekomst kan worden toegewerkt zonder dat er grote opschudding ontstaat. Want die zou in sommige regio’s en voor bepaalde productiesystemen grote economische gevolgen kunnen hebben Het GLB van na 2013 zal ook met een groot aantal milieuproblemen worden geconfronteerd, waaronder de bodemachteruitgang in Europa, tegenwoordig een zeer ernstig probleem, dat nog eens wordt geïntensiveerd door de kwestie van klimaatverandering. Biodiversiteit is ook een hoofdprioriteit voor het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, binnen de Europa 2020-strategie. Hoewel de doelstelling om het verlies van biodiversiteit in 2020 een halt toe te roepen niet is bereikt, is er duidelijk vooruitgang geboekt en heeft het GLB hieraan een belangrijke bijdrage geleverd."@nl3
"Odpowiem teraz na pięć połączonych pytań dotyczących tego samego tematu. Obecnie WPR wspiera zrównoważone gospodarowanie gruntami poprzez dopłaty bezpośrednie podlegające obowiązkowi przestrzegania wymogów w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza dobrych praktyk rolno-środowiskowych w dziedzinie erozji gleby, materii organicznej w glebie i struktury gleby, a także poprzez specjalne środki rozwoju obszarów wiejskich, przede wszystkim środki rolno-środowiskowe, które wykraczają poza warunki podstawowe zawarte w zasadach dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Ponadto, aby zagwarantować lepsze użytkowanie gleby w Europie i pomóc w zachowaniu materii organicznej w glebie w 2006 roku Komisja złożyła wniosek dotyczący glebowej dyrektywy ramowej. Jednym z jej celów jest ustalenie przyczyn erozji i przeciwdziałanie jej. Wniosek ten uwzględnia też narzędzia, które WPR ma do zaproponowania w tym obszarze. Jeżeli chodzi o różnorodność biologiczną WPR odnosi się do zgodności z wymogami środowiskowymi, w tym do dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej, których naruszenie prowadzi do nakładania kar. Kary te powodują ograniczenie pomocy bezpośredniej zwłaszcza dopłat dla regionów Natura 2000, a także dopłat rolno-środowiskowych. Jeżeli chodzi o WPR po 2013 roku, to Komisja doskonale zna zakres problemów środowiskowych, które należy rozwiązać i obecnie zajmuje się analizowaniem różnych możliwości lepszego zintegrowania problemów środowiskowych z pomocą pochodzącą ze wszystkich instrumentów pierwszego i drugiego filaru WPR. Trwa analiza wpływu służąca przygotowaniu wniosków prawodawczych dotyczących WPR po 2013 roku, a opublikowanie komunikatu szeroko omawiającego wspólną politykę rolną planuje się na listopad 2010 roku. Przekażę ten komunikat komisji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w dniu 17 listopada. Całkowita kwota dopłat bezpośrednich w państwach członkowskich Unii Europejskiej odpowiada wielkości produkcji rolnej tych państw i średniemu archiwalnemu poziomowi pomocy. Biorąc pod uwagę, że podczas ustalania kwoty dopłat bezpośrednich uwzględniono dane archiwalne, pomoc ta nie jest równomiernie rozdzielana między państwami członkowskimi, między regionami czy między poszczególnymi kategoriami rolników. Grupa UE-12, to znaczy 12 najmłodszych państw członkowskich UE jest na etapie stopniowego dochodzenia do pełnego finansowania, innymi słowy stopniowo wprowadza dopłaty bezpośrednie. W grupie UE-10 dopłaty bezpośrednie osiągną 100 % poziomu dla Unii Europejskiej w roku 2013. W przypadku dwóch państw członkowskich, które przystąpiły do Unii jako ostatnie, Bułgarii i Rumunii, traktowanych równorzędnie, stopniowe wprowadzanie dopłat bezpośrednich rozpocznie się w roku 2016, a zaczynać one będą od poziomu 25 % dopłat z 2007 roku. Niemniej jednak wszystkie państwa członkowskie z grupy UE-12, to znaczy wszystkie nowe państwa członkowskie również mają możliwość osiągnięcia poziomu dopłat bezpośrednich UE dzięki dotacjom krajowym w ramach limitów jasno określonych w rozporządzeniu i traktatach akcesyjnych. Zgodnie z zapowiedziami Rady sformułowanymi w momencie przeprowadzania oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej (WPR) w 2008 roku oraz oceny funkcjonowania reformy WPR w 2003 roku, Komisja uczestniczy w ustalaniu metod stworzenia systemu dopłat bezpośrednich, zwłaszcza w odniesieniu do problemu zróżnicowanych poziomów dopłat w poszczególnych państwach członkowskich. W okresie po 2013 roku Komisja przeprowadzi analizę i dokona oceny różnych możliwości zreformowania systemu dopłat bezpośrednich. Zmiany, które należy wprowadzić do systemu dopłat bezpośrednich, a konkretnie mówiąc do sposobu podziału tych dopłat w celu zagwarantowania bardziej sprawiedliwego traktowania państw członkowskich i poszczególnych kategorii rolników to główny temat debaty o przyszłości WPR. Niemniej jednak jest jeszcze wiele wątpliwości dotyczących metod i kryteriów, które można stosować w celu rozpoczęcia prac na rzecz zagwarantowania bardziej sprawiedliwego wsparcia. Jednym z ważnych problemów dotyczących przyszłego podziału bezpośredniego wsparcia między państwami członkowskimi będzie określenie sposobu przejścia od stanu obecnego do bardziej sprawiedliwego podziału w przyszłości oraz jednoczesne uniknięcie poważnych zakłóceń, które w pewnych regionach i dla pewnych systemów produkcji mogłyby mieć istotne konsekwencje gospodarcze. WPR po 2013 roku będzie też musiała rozstrzygnąć wiele wyzwań środowiskowych, w tym bardzo poważny problem erozji gleby w Europie, pogłębiany jeszcze przez zmiany klimatu. Priorytetem dla zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi w ramach strategii „Europa 2020” jest również różnorodność biologiczna. Mimo, że nie osiągnięto celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do 2010 roku, osiągnięto zdecydowany postęp, a WPR bardzo się do tego przyczyniła."@pl16
"Responderei às cinco perguntas, que foram agrupadas e que abrangem os mesmos temas. Actualmente, a PAC apoia a gestão sustentável dos solos através de pagamentos directos, sujeitos ao cumprimento de requisitos ambientais, em especial, de boas práticas agro-ambientais relativas à erosão dos solos, à matéria orgânica e estrutura dos solos, bem como através de medidas específicas de desenvolvimento rural, em particular, dos pagamentos destinados a medidas agro-ambientais que vão para além das Boas Condições Agrícolas e Ambientais. Além disso, a fim de assegurar uma melhor gestão dos solos na Europa e ajudar a manter a matéria orgânica dos solos, a Comissão apresentou uma proposta de directiva-quadro do solo, em 2006. Um dos objectivos é identificar as causas da erosão e preveni-la. Essa proposta tem também em conta os instrumentos que a PAC disponibiliza para esse fim. No que diz respeito à biodiversidade, hoje, a PAC remete para o cumprimento dos requisitos ambientais, incluindo a Directiva "Aves" e a Directiva "Habitats", cuja violação resulta em sanções. Estas sanções reduzem as ajudas directas e suspendem medidas específicas de desenvolvimento rural, em especial, os pagamentos às regiões abarcadas pelo Natura 2000, bem como os pagamentos agro-ambientais. Quanto à PAC pós-2013, a Comissão está plenamente ciente da dimensão dos desafios ambientais que será preciso enfrentar, estando, actualmente, a estudar as diferentes formas de integrar melhor as questões ambientais, através da totalidade dos instrumentos da PAC, no âmbito do primeiro e segundo pilares. Está em curso a avaliação de impacto, com vista à elaboração das propostas legislativas para a PAC depois de 2013, estando igualmente prevista, para Novembro de 2010, uma Comunicação que define em traços gerais o futuro da política agrícola comum. Apresentarei esta comunicação à Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural em 17 de Novembro. O montante total dos pagamentos directos nos Estados-Membros da União Europeia reflecte a respectiva produção agrícola e o nível médio do auxílio ao longo de um período histórico. Uma vez que as suas referências históricas foram utilizadas para determinar os pagamentos directos, esta ajuda directa não é distribuída igualmente entre os Estados-Membros, entre regiões, ou entre as diversas categorias de agricultores. A UE-12, ou seja, os 12 Estados-Membros mais recentes da UE, está em fase de introdução progressiva do financiamento, ou seja, da implementação progressiva dos pagamentos directos. Na UE-10, os pagamentos directos atingirão 100% do nível da União Europeia em 2013. Quanto aos dois últimos Estados-Membros a aderir, a Bulgária e a Roménia, que são tratados de forma idêntica, começarão a implementar progressivamente os pagamentos directos em 2016, tendo começado com 25% dos níveis de pagamento, em 2007. No entanto, todos os Estados-Membros da UE-12, ou seja, todos os novos Estados-Membros, têm também a oportunidade para reforçar os pagamentos directos da UE com os subsídios nacionais no quadro de limites claramente definidos pelo Regulamento e pelos Tratados de Adesão. Como solicitado pelo Conselho no decurso do "exame de saúde" da política agrícola comum (PAC), em 2008, e durante a reforma da PAC, em 2003, a Comissão está empenhada em procurar formas de desenvolver o sistema de pagamentos directos, especialmente, no que se refere à questão da diferença dos níveis de pagamento entre os Estados-Membros. A Comissão estudará e avaliará, para o período pós-2013, as várias opções para a reforma do sistema de pagamentos directos. As mudanças que deverão ser introduzidas no sistema de pagamentos directos e, mais especificamente, na forma como os pagamentos são distribuídos, a fim de garantir um tratamento mais justo entre os Estados-Membros e entre as diferentes categorias de agricultores, estarão no centro do debate sobre o futuro da PAC. No entanto, subsistem ainda algumas dúvidas quanto aos métodos e critérios a utilizar para se começar a trabalhar no sentido de proporcionar um apoio mais equitativo. Uma das questões importantes acerca da futura distribuição do apoio directo entre os Estados-Membros consistirá em perceber como passar da situação actual para uma distribuição mais equitativa no futuro e, ao mesmo tempo, evitar grandes transtornos que poderiam ter consequências económicas significativas para certas regiões ou determinados sistemas de produção. A PAC pós-2013 terá igualmente de fazer face a numerosos desafios ambientais, incluindo a questão da degradação do solo na Europa, que, hoje, constitui um problema de extrema gravidade, exacerbado pela questão das alterações climáticas. A biodiversidade é também uma das principais prioridades para uma gestão sustentável dos recursos naturais no quadro da Estratégia Europa 2020. Embora o objectivo de travar a perda de biodiversidade até 2010 não tenha sido alcançado, foram efectuados claros progressos, para os quais a PAC tem dado um contributo significativo."@pt17
"Voi răspunde așadar celor cinci întrebări care sunt regrupate și acoperă aceeași tematică. În prezent, politica agricolă comună sprijină gestionarea durabilă a solurilor prin plăți directe cu condiția respectării cerințelor de mediu, mai ales a bunelor practici agro-ecologice cu privire la eroziunea solurilor, la materiile organice din soluri și la structura acestora, precum și prin măsuri concrete de dezvoltare rurală, mai ales plăți pentru măsurile agro-ecologice care transcend condițiile de bază stabilite în bunele condiții agricole și de mediu. În plus, pentru a asigura o mai bună gestionare a solurilor europene și pentru a favoriza menținerea materiei organice pe care o conțin acestea, Comisia a prezentat în 2006 un proiect de directivă–cadru pentru protejarea solurilor. Unul dintre obiective este identificarea cauzelor eroziunii și prevenirea ei. Acest proiect ține cont și de instrumentele pe care politica agricolă comună le oferă în acest scop. Cu privire la biodiversitate, politica agricolă comună se referă în prezent la respectarea dispozițiilor privind mediul, inclusiv a directivei privind păsările și a directivei privind habitatele, a căror încălcare implică sancțiuni. Aceste sancțiuni reduc sprijinul direct; sunt luate în considerare și măsuri concrete de dezvoltare rurală, mai ales plățile pentru Natura 2000, precum și plățile agro-ecologice. Cu privire la PAC post-2013, Comisia este pe deplin conștientă de amploarea provocărilor ecologice întâlnite și studiază, în prezent, posibilități diferite care vizează o mai bună integrare a aspectelor care țin de mediul înconjurător prin intermediul tuturor instrumentelor politicii agricole comune în primul și al doilea pilon. Analiza de impact în vederea pregătirii propunerilor legislative pentru PAC post 2013 este în curs și un comunicat care conturează în linii mari viitorul politicii agricole comune este programat pentru noiembrie 2010. Voi prezenta acest comunicat la data de 17 noiembrie Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală. Suma totală a plăților directe în statele membre ale Uniunii Europene reflectă producția lor agricolă și nivelul mediu al ajutoarelor pe durata unei perioade istorice. Deoarece referințele istorice ale acestor state au fost folosite pentru determinarea plăților directe, acest ajutor direct este diferențiat în rândul statelor membre, precum și în rândul regiunilor și al diverselor categorii de agricultori. UE-12, adică ultimele 12 state care au aderat la UE, este în procesul de „phasing in”, cu alte cuvinte, de punere în aplicare progresivă a plăților directe. În UE-10, plățile directe vor atinge nivelul de 100 % al Uniunii Europene în 2013. Cât despre ultimele două state care au aderat, Bulgaria și România, care sunt tratate la fel, vor iniția punerea în aplicare progresivă a plăților directe în 2016, după ce au început cu un nivel de 25 % al acestor nivele ale plăților în 2007. Cu toate acestea, toate statele membre ale UE-12, cu alte cuvinte toate statele membre noi, au, de asemenea, posibilitatea de a completa plățile directe UE cu subvenții naționale în limitele care sunt definite clar de regulament și de tratatele de aderare. După cum a îndemnat Consiliul cu ocazia bilanțului sănătății politicii agricole comune (PAC) în 2008 și cu ocazia reformei politicii agricole comune în 2003, Comisia s-a angajat să examineze posibilitățile de dezvoltare a sistemului plăților directe, mai ales cu privire la chestiunea nivelurilor diferite ale plăților între statele membre. Pentru perioada post 2013, Comisia va studia și va evalua diversele opțiuni pentru reforma sistemului plăților directe. Adaptarea necesară a sistemului plăților directe și în special repartizarea acestora în scopul asigurării unui tratament egal între statele membre precum și în rândul diverselor categorii de agricultori se află în centrul dezbaterii cu privire la viitorul politicii agricole comune. Cu toate acestea, mai sunt întrebări cu privire la modalitățile și criteriile care vor fi folosite pentru stabilirea trecerii către un sprijin mai echitabil. O întrebare importantă cu privire la repartiția în viitor a sprijinului direct în rândul statelor membre se referă la felul în care vom trece de la situația actuală la o repartizare viitoare mai echitabilă, evitând totodată perturbările majore care ar putea avea consecințe economice importante în anumite regiuni sau pentru anumite sisteme de producție. PAC post-2013 va trebui, de asemenea, să răspundă numeroaselor provocări care țin de mediul înconjurător, printre care se numără problema degradării solurilor europene, care este în zilele noastre o problemă foarte gravă și care este exacerbată de problema schimbărilor climatice. Biodiversitatea este, de asemenea, o prioritate esențială pentru gestionarea durabilă a resurselor naturale în cadrul strategiei Europa 2020. Chiar dacă obiectivul de oprire a pierderii biodiversității până în 2010 nu a fost realizat, s-au făcut, în mod evident, progrese și politica agricolă comună a avut o contribuție semnificativă la acestea."@ro18
"Teraz zodpoviem päť otázok, ktoré spolu súvisia a týkajú sa rovnakej témy. SPP v súčasnosti podporuje udržateľné hospodárenie s pôdou prostredníctvom priamych platieb, ktoré musia byť v súlade s environmentálnymi požiadavkami, zvlášť dobrými agroenvironmentálnymi postupmi týkajúcimi sa erózie pôdy, organickej hmoty v pôde a štruktúry pôdy, ako aj prostredníctvom konkrétnych opatrení v oblasti rozvoja vidieka, najmä platieb za agroenvironmentálne opatrenia, ktoré presahujú základné podmienky ustanovené na základe dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok. Okrem toho na zabezpečenie lepšieho hospodárenia s pôdou v Európe a v záujme udržania organickej hmoty v pôde Komisia v roku 2006 predložila návrh rámcovej smernice o pôde. Jedným z cieľov tejto smernice je zistiť príčiny erózie a predchádzať jej. Tento návrh tiež zohľadňuje nástroje, ktoré SPP musí v tejto súvislosti ponúknuť. Pokiaľ ide o biodiverzitu, SPP sa dnes odvoláva na dodržiavanie environmentálnych požiadaviek vrátane smernice o vtákoch a smernice o biotopoch, ktorých porušenie má za následok pokuty. Tieto pokuty znižujú priamu pomoc a okliešťujú konkrétne opatrenia v oblasti rozvoja vidieka, najmä platby pre regióny sústavy Natura 2000, ako aj agroenvironmentálne platby. Pokiaľ ide o SPP po roku 2013, Komisia si je plne vedomá rozsahu environmentálnych úloh, ktoré je potrebné splniť, a v súčasnosti je v procese skúmania rôznych spôsobov lepšej integrácie environmentálnych otázok prostredníctvom všetkých nástrojov SPP v rámci prvého a druhého piliera. Posúdenie vplyvu na zabezpečenie prípravy návrhov právnych predpisov týkajúcich sa SPP po roku 2013 práve prebieha a oznámenie s podrobným opisom budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky je naplánované na november 2010. Toto oznámenie predložím Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 17. novembra. Celková suma priamych platieb v členských štátoch Európskej únie odzrkadľuje ich poľnohospodársku výrobu a priemernú úroveň pomoci za historické obdobie. Vzhľadom na to, že sa na určenie ich priamych platieb použili historické referenčné údaje, táto priama pomoc sa nerozdeľuje rovnomerne medzi členské štáty, medzi regióny alebo medzi rôzne kategórie poľnohospodárov. EÚ-12, teda 12 najnovších členských štátov EÚ, sa nachádza v procese postupného financovania, inými slovami, postupne zavádza priame platby. V 10 členských štátoch EÚ dosiahnu priame platby 100 % úrovne Európskej únie v roku 2013. Čo sa týka dvoch štátov, ktoré sa k EÚ pripojili najnovšie, Bulharska a Rumunska, ku ktorým sa pristupuje rovnako, začnú postupne zavádzať priame platby v roku 2016, pričom začnú na úrovni 25 % týchto platieb v roku 2007. Aj napriek tomu majú všetky členské štáty skupiny EÚ-12, to znamená všetky nové členské štáty, tiež možnosť zvýšiť priame platby EÚ o vnútroštátne dotácie v rámci limitov, ktoré jednoznačne stanovuje nariadenie a prístupové zmluvy. Na základe výzvy Rady počas kontroly stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v roku 2008 a počas reformy SPP v roku 2003 sa Komisia podieľa na skúmaní spôsobov rozvoja systému priamych platieb, najmä pokiaľ ide o otázku rozličných úrovní platieb medzi členskými štátmi. V súvislosti s obdobím po roku 2013 Komisia preskúma a posúdi rôzne možnosti reformovania systému priamych platieb. Zmeny, ktoré je potrebné vykonať v systéme priamych platieb, presnejšie v spôsobe prerozdeľovania platieb, s cieľom zabezpečiť spravodlivejšie zaobchádzanie medzi členskými štátmi a medzi rôznymi kategóriami poľnohospodárov, sú hlavnou témou diskusie o budúcnosti SPP. Stále sú však nezodpovedané otázky o tom, aké metódy a kritériá sa majú použiť, aby sa začalo pracovať v záujme poskytovania spravodlivejšej podpory. Jednou dôležitou záležitosťou týkajúcou sa budúceho rozdelenia priamej podpory medzi členské štáty bude určiť, ako prejsť zo súčasného stavu k spravodlivejšiemu rozdeleniu v budúcnosti a zároveň ako sa vyhnúť otrasom, ktoré by mohli mať významné hospodárske dôsledky v určitých oblastiach alebo pre určité systémy výroby. SPP po roku 2013 sa tiež bude musieť zaoberať mnohými environmentálnymi problémami vrátane problému zhoršovania kvality pôdy v Európe, čo je dnes veľmi vážny problém, ktorý zintenzívňuje problém zmeny klímy. Biodiverzita je takisto hlavnou prioritou udržateľného riadenia prírodných zdrojov v rámci stratégie Európa 2020. Aj keď sme nedosiahli cieľ zastaviť stratu biodiverzity do roku 2010, jednoznačne sme zaznamenali pokrok, k čomu výrazne prispela SPP."@sk19
"Odgovoril bom na pet vprašanj, ki so združena in so povezana z isto temo. Zdaj SKP podpira trajnostno upravljanje tal prek neposrednih plačil, pogojenih z zagotavljanjem skladnosti z okoljskimi zahtevami, predvsem z dobrimi kmetijskookoljskimi praksami v zvezi z erozijo tal, organsko snovjo tal in sestavo tal, kot tudi prek posebnih ukrepov za razvoj podeželja, predvsem prek plačil za kmetijskookoljske ukrepe, ki presegajo osnovne pogoje, določene v načelih dobrega kmetijskega in okoljskega delovanja. Za zagotavljanje boljšega upravljanja tal v Evropi in pomoči pri ohranjanju organske snovi tal, je Komisija v letu 2006 predložila predlog za okvirno direktivo o tleh. Eden izmed ciljev je identificirati vzroke erozije in jih odpraviti. Ta predlog prav tako upošteva orodja, ki jih v ta namen ponuja SKP. SKP je danes v zvezi z biotsko raznovrstnostjo povezana s skladnostjo z okoljskimi zahtevami, vključno z Direktivo o pticah in Direktivo o habitatih, kjer se za kršenje izrekajo kazni. Te kazni zmanjšujejo neposredno pomoč in posebne ukrepe za razvoj podeželja, predvsem plačila za regije Natura 2000, kot tudi kmetijskookoljska plačila. V zvezi s SKP po letu 2013 se Komisija povsem zaveda obsega okoljskih izzivov, s katerimi se bo treba spopasti in preučuje različne načine za boljše vključevanje okoljskih vprašanj v vse instrumente SKP, v skladu s prvim in drugim stebrom. Poteka presoja vpliva, s katero bo mogoče pripraviti zakonodajne predloge za SKP po letu 2013, v novembru 2010 pa je predvideno sporočilo, ki bo široko opisovalo prihodnost skupne kmetijske politike. To sporočilo bom predložil Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja 17. novembra. Celotni znesek neposrednih plačil v države članice Evropske unije odraža njihovo kmetijsko pridelavo in povprečno raven pomoči v preteklem obdobju. Zaradi dejstva, da so bile za določaje neposrednih pravil uporabljene njihove zgodovinske reference, ta neposredna pomoč ni enakomerno porazdeljena med države članice, med regije ali različne kategorije kmetov. EU-12, se pravi, 12 najnovejših članic EU, je v procesu postopnega povečevanja financiranja, povedano z drugimi besedami, postopnega izvajanja neposrednih plačil. V EU-10 bodo neposredna plačila dosegla 100-odstotno raven Evropske unije v 2013. Kar se tiče držav članic, ki sta se zadnjih pridružili, Bolgarije in Romunije, in ki sta obravnavani enako, bosta začeli s postopnim izvajanjem neposrednih plačil v 2016, začeli pa sta pri 25 % te ravni plačil v letu 2007. Vendar pa imajo vse države članice EU-12, se pravi vse nove države članice, tudi možnost, da dopolnijo neposredna plačila EU z nacionalnimi subvencijami in sicer znotraj omejitev, ki so jasno določene v uredbi in pristopnih pogodbah. Kot je izpostavil Svet med sistematskim pregledom skupne kmetijske politike (SKP) v 2008 in med reformo SKP v 2003, Komisija išče načine za razvoj sistema neposrednih plačil, predvsem v zvezi z vprašanjem različnih ravni plačil med državami članicami. Za obdobje po letu 2013 bo Komisija preučila in ocenila različne možnosti preoblikovanja sistema neposrednih plačil. Spremembe, ki jih moramo izvesti v sistemu neposrednih plačil in natančneje v načinu, kako so plačila porazdeljena, da bi zagotovili bolj pošteno obravnavo med državami članicami in med različnimi kategorijami kmetov, so v samem središču razprave o prihodnosti SKP. Še vedno pa obstajajo vprašanja, povezana s tem, katere metode in merila naj uporabimo, da bi začeli z delom za zagotavljanje pravičnejše podpore. Ena izmed pomembnih zadev, ki so povezane s prihodnostjo razdelitve neposredne pomoči med državami članicami, bo določiti, kako preiti iz sedanjih razmer na pravičnejšo porazdelitev v prihodnje, hkrati pa se izogniti večjim pretresom, ki bi lahko imeli znatne gospodarske posledice v nekaterih regijah ali za nekatere proizvodne sisteme. SKP bo po letu 2013 prav tako morala obravnavati številne okoljske izzive, vključno z vprašanjem degradacije tal v Evropi, ki je danes zelo resen problem in se zaradi vprašanja podnebnih sprememb še zaostruje. Biotska raznovrstnost je prav tako glavna prednostna naloga trajnostnega upravljanja naravnih sredstev v strategiji Evropa 2020. Čeprav cilj zaustavitve izgube biotske raznovrstnosti do 2010 ni bil uresničen, je bil dosežen očiten napredek, k temu pa je odločilno prispevala tudi SKP."@sl20
"Jag ska nu besvara fem frågor som togs upp tillsammans och som rör samma ämne. Den gemensamma jordbrukspolitiken stöder hållbar markhantering genom direktbetalningar som sker i enlighet med miljökrav, framför allt god praxis för miljö och jordbruk när det gäller jorderosion, organiskt material i marken och markstruktur, samt genom särskilda åtgärder för landsbygdsutveckling, i synnerhet betalningar för miljöåtgärder inom jordbruket som överskrider de nivåer som fastställs i grundvillkoren för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. För att garantera bättre markanvändning i Europa och bidra till att bevara det organiska materialet i marken lade kommissionen år 2006 fram ett förslag till ett ramdirektiv för mark. Ett av målen är att identifiera orsakerna till erosion och motverka detta fenomen. I förslaget beaktas även de verktyg som den gemensamma jordbrukspolitiken har att erbjuda när det gäller detta. När det gäller biologisk mångfald innehåller den gemensamma jordbrukspolitiken i dag hänvisningar till överensstämmelse med miljökrav, däribland fågeldirektivet och livsmiljödirektivet, som om de överträds leder till böter. Genom dessa böter minskar direktstödet och de särskilda åtgärderna för landsbygdsutveckling, framför allt betalningar för Natura 2000-områden samt stödet till miljöåtgärder inom jordbruket. Kommissionen är väl medveten om miljöutmaningarna i den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013, och undersöker olika metoder för att på ett bättre sätt integrera miljöfrågor i den gemensamma jordbrukspolitikens alla instrument under den första och andra pelaren. Det pågår en konsekvensbedömning för att utforma lagstiftningsförslagen för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013, och i november 2010 planerar man att presentera ett meddelande där grunddragen för den gemensamma jordbrukspolitikens framtid anges. Jag kommer att lägga fram detta meddelande inför utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling den 17 november. Den totala mängden direktbetalningar i EU:s medlemsstater speglar jordbruksproduktionen och den genomsnittliga stödnivån under en tidigare period. Eftersom fastställandet av direktbetalningar utgår från uppgifter om tidigare produktion fördelas direktstödet inte jämnt mellan medlemsstaterna, regionerna eller de olika kategorierna av jordbrukare. I EU-12, dvs. de tolv nyaste EU-medlemsstaterna, införs finansiering gradvis. Med andra ord genomförs direktbetalningar successivt. Inom EU-10 kommer direktbetalningarna att uppgå till 100 procent av EU-nivån under 2013. De två medlemsstater som senast anslöt sig till unionen, Bulgarien och Rumänien, som behandlas lika, kommer gradvis att införa direktbetalningar under 2016, efter att ha börjat på 25 procent av dessa betalningsnivåer 2007. Alla medlemsstater i EU-12, dvs. alla nya medlemsstater, har emellertid även möjlighet att komplettera direktbetalningar från EU med nationellt stöd inom de gränser som tydligt anges i förordningen och anslutningsfördragen. Kommissionen har varit engagerad i arbetet med att hitta sätt att utveckla systemet för direktbetalningar, framför allt när det gäller problemet med olika betalningsnivåer i olika medlemsstater, sedan rådet uppmanade den att göra detta vid hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2008 och under reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003. Kommissionen kommer att undersöka och bedöma de olika alternativen för perioden efter 2013 för att reformera systemet för direktbetalningar. De ändringar av systemet för direktbetalningar, och mer specifikt av sättet att fördela betalningar, som måste genomföras för att garantera en mer rättvis behandling av medlemsstaterna och de olika kategorierna av jordbrukare är centrala för debatten om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Trots detta återstår fortfarande frågor när det gäller vilka metoder och kriterier som ska användas för att tillhandahållandet av stöd ska bli mer rättvist. När det gäller den framtida fördelningen av direktstöd bland medlemsstaterna kommer det att vara viktigt att fastställa hur man ska övergå från den nuvarande situationen till en mer rättvis fördelning i framtiden, och samtidigt undvika större omvälvningar som kan få avsevärda ekonomiska följder i vissa regioner eller för vissa produktionssystem. Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 kommer också att behöva hantera miljöproblem, t.ex. markförsämringen i Europa som i dag är ett mycket allvarligt problem och som förvärras av klimatförändringarna. Biologisk mångfald är också en huvudprioritering för den hållbara utvecklingen av naturresurser inom ramen för Europa 2020-strategin. Trots att målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2010 inte uppnåddes är det uppenbart att framsteg har gjorts, och den gemensamma jordbrukspolitiken har bidragit avsevärt till detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph