Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-19-Speech-2-458"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101019.22.2-458"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Briefly on the question about the MDG summit, I think the main result of this summit is the clear agreement between the developed and developing countries to succeed in achieving the MDGs by 2015 and, in particular, MDG 1, to cut global poverty by half and also to strengthen food security issues. It is very clear that we need to take many measures now to achieve the MDGs. Regarding Mr Papanikolaou’s question, basically we have two facilities. Reflex mostly addressed countries in the crisis. We have also disbursed a food facility of EUR 1 billion to support smallholder farmers and this definitely produced many results in responding to the food crisis. In many countries, the food supply situation has improved. The problem is that this food security is a one-off measure, so we are helping at the time of crisis. This leads us to the question I was asked by Mr Tarabella. Food security is definitely one of the areas I will propose in the Green Paper as a particular focus area for the European Union, particularly since we have had a very positive experience with the food facility. We know what should be done and we should really try to achieve productive growth based also on the agricultural structures still prevailing in Africa."@en4
lpv:translated text
"Stručně k otázce o schůzky na vrcholné úrovni k rozvojovým cílům tisíciletí. Domnívám se, že nejdůležitějším výsledkem této schůzky na vrcholné úrovni je jasná dohoda mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi o dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015, zejména pak rozvojového cíle tisíciletí 1, to jest snížení světové chudoby o polovinu a rovněž zlepšení aspektů, které se týkají zabezpečení dodávek potravin. Je nad slunce jasnější, že nyní musíme přijmout celou řadu opatření, abychom rozvojové cíle tisíciletí splnili. V odpovědi na otázku pana Papanikolaoua: máme v podstatě dva nástroje. FLEX byl určen hlavně pro země v krizi. Rovněž jsme uvolnili potravinový nástroj ve výši 1 miliardy eur na podporu drobných zemědělců, což v boji s potravinovou krizí přineslo bezpochyby mnoho výsledků. V mnoha zemích se situace kolem dodávek potravin zlepšila. Problém spočívá v tom, že toto zajišťování dodávek potravin je jednorázovým opatřením, takže naše pomoc je omezena pouze na dobu krize. Tím se dostáváme k otázce, kterou mi položil pan Tarabella. Zabezpečení dodávek potravin je jednou z oblastí, kterou v každém případě navrhnu v zelené knize jako stěžejní oblast zájmu Evropské unie, zejména proto, že s potravinovým nástrojem máme velice dobré zkušenosti. Víme, co by se mělo udělat, a měli bychom se všemi silami snažit dosáhnout produktivního růstu, který se bude zakládat i na zemědělských strukturách, které v Africe dosud fungují."@cs1
"Som en kort besvarelse på spørgsmålet om topmødet om årtusindudviklingsmålene er det vigtigste resultat af dette topmøde efter min mening den klare aftale mellem industrilandene og udviklingslandene om at arbejde videre på at nå MDG-målene inden 2015 og især MDG 1, dvs. skære den globale fattigdom ned til det halve og også styrke fødevaresikkerheden. Det er helt klart, at vi nu skal træffe mange forholdsregler for at nå MDG-målene. Med hensyn til hr. Papanikolaous spørgsmål har vi primært to faciliteter. Refleksmekanismen var primært møntet på kriseramte lande. Vi har også udbetalt en fødevarefacilitet på 1 mia. EUR som støtte til mindre landbrugere, og dette gav bestemt mange resultater som reaktion på fødevarekrisen. Fødevareforsyningen er blevet bedre i mange lande. Problemet er, at denne fødevaresikkerhed er en engangsforeteelse, så vi hjælper i krisetider. Det fører os frem til det spørgsmål, hr. Tarabella stillede. Fødevaresikkerhed er helt sikkert et af de områder, jeg vil foreslå, skal anføres i grønbogen som et særligt fokusområde for EU, især da vi har haft meget positive erfaringer med fødevarefaciliteten. Vi ved, hvad der skal gøres, og vi må virkelig forsøge at opnå produktiv vækst – også på basis af de landbrugsstrukturer, der stadig er fremherskende i Afrika."@da2
"Eine kurze Bemerkung zum Gipfel über die Millenniums-Entwicklungsziele: Ich denke, das wichtigste Ergebnis dieses Gipfels ist die klare Einigung zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern darüber, die Millenniums-Entwicklungsziele, vor allem Ziel 1, die Halbierung der weltweiten Armut, bis 2015 erreichen zu wollen, und auch Themen der Ernährungssicherheit stärker zu verfolgen. Es ist ganz klar, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen müssen, damit die Millenniums-Entwicklungsziele erreicht werden können. Im Hinblick auf Herrn Papanikolaous Frage stehen uns zwei Fazilitäten zur Verfügung: Der Krisenreaktionsmechanismus betrifft vor allem krisengeplagte Länder. Wir haben ebenfalls eine Nahrungsmittelfazilität von 1 Mrd. EUR ausbezahlt, um Kleinbauern zu unterstützen, und dies führte angesichts der Nahrungsmittelkrise definitiv zu zahlreichen Ergebnissen. In vielen Ländern verbesserte sich die Nahrungsmittelversorgung. Das Problem ist, dass diese Ernährungssicherheit eine einmalige Maßnahme darstellt, also leisten wir in diesen Krisenzeiten Hilfe. Dies führt uns zu der von Herrn Tarabella gestellten Frage. Die Ernährungssicherheit wird definitiv einer der Bereiche sein, die ich im Grünbuch als besonderen Schwerpunktbereich der Europäischen Union vorschlagen werde, vor allem da wir sehr positive Erfahrungen mit der Nahrungsmittelfazilität gemacht haben. Wir wissen, was unternommen werden sollte, und wir sollten wirklich versuchen, eine Produktionssteigerung auch auf der Basis der aktuell in Afrika noch vorherrschenden landwirtschaftlichen Strukturen zu erreichen."@de9
"Εν συντομία σχετικά με την ερώτηση για τη σύνοδο κορυφής για τους ΑΣΧ, θεωρώ ότι το κύριο αποτέλεσμα της εν λόγω συνόδου είναι η σαφής συμφωνία μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών για την επίτευξη των ΑΣΧ μέχρι το 2015, και ειδικότερα του στόχου αριθ. 1, της μείωσης της παγκόσμιας φτώχειας κατά το ήμισυ και της ενίσχυσης των ζητημάτων επισιτιστικής ασφάλειας. Είναι ιδιαίτερα σαφές ότι τώρα πρέπει να λάβουμε πολλά μέτρα για να επιτύχουμε τους ΑΣΧ. Όσον αφορά την ερώτηση του κ. Παπανικολάου, βασικά υπάρχουν δύο διευκολύνσεις. Ο μηχανισμός FLEX αφορούσε κυρίως χώρες που πλήττονταν από την κρίση. Έχουμε επίσης εκταμιεύσει μια επισιτιστική διευκόλυνση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την υποστήριξη των κατόχων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αυτό ασφαλώς έφερε πολλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης. Σε πολλές χώρες έχει βελτιωθεί η κατάσταση του εφοδιασμού σε τρόφιμα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί εφάπαξ μέτρο, άρα βοηθάμε όταν υπάρχει περίοδος κρίσης. Αυτό μας οδηγεί στο ερώτημα που τέθηκε από τον κ. Tarabella. Η επισιτιστική ασφάλεια είναι σίγουρα ένας από τους τομείς που θα προτείνω στην Πράσινη Βίβλο ως τομέα ιδιαίτερης εστίασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα αφού έχουμε αποκομίσει πολύ θετική εμπειρία από την επισιτιστική διευκόλυνση. Γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει και πρέπει να προσπαθήσουμε πραγματικά να επιτύχουμε ανάπτυξη της παραγωγής επί τη βάσει και των γεωργικών διαρθρώσεων που εξακολουθούν να κυριαρχούν στην Αφρική."@el10
". – Responderé brevemente a la cuestión sobe la Cumbre de los ODM, creo que el principal resultado de esta cumbre es un claro acuerdo entre los países desarrollados y los países en desarrollo para alcanzar los ODM en 2015 y, en particular, el ODM nº 1, consistente en reducir la pobreza en el mundo a la mitad y reforzar la seguridad alimentaria. Es evidente que tenemos que adoptar numerosas medidas en estos momentos para alcanzar los ODM. En relación con la pregunta del señor Papanikolaou, básicamente contamos con dos mecanismos. El mecanismo FLEX va dirigido ante todo a los países en crisis. Asimismo hemos creado un mecanismo para alimentos dotado de 1 000 millones de euros para ayudar a los pequeños agricultores, el cual ha arrojado muchos resultados para responder a la crisis alimentaria. En muchos países ha mejorado la situación del abastecimiento de alimentos. El problema reside en que esta seguridad alimentaria es una medida única, así que ayudamos en épocas de crisis. Todo ello nos lleva a la pregunta que me ha formulado el señor Tarabella. La seguridad alimentaria es sin duda uno de los ámbitos que propondré en el Libro Verde para que reciba especial atención por parte de la Unión Europea, sobre todo en vista de que hemos tenido una experiencia muy positiva con el mecanismo para alimentos. Sabemos lo que debe hacerse y realmente deberíamos intentar lograr un aumento de la productividad basado en las estructuras agrícolas que todavía predominan en África."@es21
"Paar sõna aastatuhande arengueesmärke puudutava tippkohtumise kohta. Arvan, et tippkohtumise põhitulemuseks on arenenud ja arenevate riikide selge üksmeel, et aastatuhande arengueesmärgid ja ennekõike esimene aastatuhande arengueesmärk ehk vaesuse vähendamine pooleni ning toiduga kindlustatuse tugevdamine tuleb saavutada 2015. aastaks. On üliselge, et peame aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks kohe paljusid meetmeid kasutama. Vastuseks Georgios Papanikolaou küsimusele ütlen, et põhimõtteliselt on meil kaks mehhanismi. Reflex on suunatud peamiselt kriisis olevatele riikidele. Eraldasime ka miljard eurot rahastamisvahendile kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades, et aidata väiketalupidajaid. See annab kindlasti palju tulemusi toidukriisile vastamiseks. Paljudes riikides on toiduga varustatuse olukord paranenud. Probleem seisneb selles, et toiduga kindlustatus on ühekordselt kasutatav meede, mis tähendab, et me aitame kriisi ajal. Sellega jõuame Marc Tarabella küsimuse juurde. Toiduga kindlustatus on kindlasti üks valdkond, mille kohta teen rohelises raamatus ettepaneku. Euroopa Liit peab sellele valdkonnale erilist tähelepanu pöörama, eriti arvestades väga heade kogemustega, mille saime rahastamisvahendiga kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades. Teame, mida on vaja teha. Peame igal juhul pürgima tootliku majanduskasvu saavutamise poole, mille aluseks on ka Aafrikas ikka veel valdavalt kasutuses olevad põllumajandusstruktuurid."@et5
". Vastaan lyhyesti vuosituhattavoitteita käsittelevää huippukokousta koskevaan kysymykseen, että mielestäni huippukokouksen tärkein tulos on se, että kehittyneet maat ja kehitysmaat päättivät selkeästi yhdessä onnistua vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2015 mennessä, ja tämä koskee erityisesti ensimmäistä vuosituhattavoitetta, joka on köyhyyden puolittaminen sekä ruokaturvaan liittyvien näkökohtien vahvistaminen. On erittäin selvää, että nyt tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsen Papanikolaoun kysymyksen osalta totean, että meillä on kaksi välinettä. Reflex on tarkoitettu pääasiassa kriisistä kärsiville maille. Olemme myös antaneet 1 miljardin euron elintarvikerahoitusvälineen, jolla tuetaan pienviljelijöitä, ja tämä on ehdottomasti tuottanut paljon tulosta elintarvikekriisiin vastaamisessa. Monissa maissa ruokahuollon tilanne on parantunut. Ongelmana on se, että ruokaturva on kertaluonteinen toimenpide, joten tämä on kriisiavun antamista. Tästä pääsen jäsen Tarabellan esittämään kysymykseen. Ruokaturva on ehdottomasti yksi niistä aloista, joita aion ehdottaa vihreässä kirjassa Euroopan unionin erityisiksi painopistealueiksi etenkin sen vuoksi, että olemme saaneet erittäin myönteisiä kokemuksia elintarvikerahoitusvälineestä. Tiedämme, mitä pitäisi tehdä, ja meidän olisi todella yritettävä saada aikaan myös Afrikassa edelleen vallalla oleviin maatalousrakenteisiin perustuvaa tuotannon kasvua."@fi7
"Pour répondre rapidement à la question concernant le sommet sur les OMD, je pense que la principale chose à retenir de ce sommet est que les pays développés et ceux en développement partagent la même volonté d’atteindre les OMD d’ici à 2015, et en particulier l’OMD 1, qui consiste à réduire de moitié la pauvreté dans le monde, mais aussi à améliorer la sécurité alimentaire. Il est clair qu’il est désormais indispensable de prendre de nombreuses mesures pour réaliser les OMD. En ce qui concerne la question de M. Papanikolaou, nous disposons en réalité de deux mécanismes. Reflex s’adresse essentiellement aux pays en crise. Nous avons également créé une facilité alimentaire d’une valeur d’1 milliard d’euros pour soutenir les petits exploitants agricoles et cette facilité a largement contribué à surmonter la crise alimentaire. Dans de nombreux pays, la situation alimentaire s’est nettement améliorée. Le problème, c’est que cette facilité alimentaire n’est qu’une mesure ponctuelle, autrement dit cette aide n’est fournie qu’en temps de crise. Ce qui m’amène à la question de M. Tarabella. La sécurité alimentaire est sans aucun doute l’un des domaines sur lesquels j’entends insister dans le livre vert. Je pense que l’Union européenne devrait vraiment concentrer ses efforts sur cette question, à plus forte raison au vu de l’expérience très positive engrangée avec la facilité alimentaire. Nous savons quels sont les problèmes à résoudre et nous devrions vraiment essayer d’accroître la production en nous appuyant également sur les structures agricoles qui prédominent encore en Afrique."@fr8
". – Röviden a millenniumi fejlesztési célokról szóló csúcsról, úgy gondolom, a csúcs fő eredménye az a fejlett és a fejlődő országok közötti megállapodás, amelynek értelmében 2015-ig sikeresen meg kell valósítani a millenniumi fejlesztési célokat és különösen az első célt, vagyis a világ szegényeinek felére történő csökkentését és az élelmiszer-biztonsági kérdések megerősítését. Teljesen egyértelmű, hogy jelenleg számos intézkedésre van szükség a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez. Ami Papanikolaou úr kérdését illeti, alapvetően két eszközzel rendelkezünk. A Reflex program elsősorban a válságba került országokkal foglalkozott. Emellett egy 1 milliárd euró összegű élelmezési eszközt is finanszíroztunk, amely a mezőgazdasági kistermelőket támogatta, és ez határozottan számos eredménnyel szolgált az élelmiszerválság kezelése terén. Sok országban javult az élelmiszer-ellátás helyzete. A probléma az, hogy ez az élelmiszer-biztonsági intézkedés egyszeri jellegű, tehát a válság idején nyújtunk segítséget. Ezzel el is érkeztünk Tarabella úr kérdéséhez. Az élelmiszer-biztonság kétségtelenül azon területek egyike, amelyeket a zöld könyvben kiemelt jelentőségű központi területként fogok az Európai Unió figyelmébe ajánlani, különösen az élelmezési programmal kapcsolatban szerzett kedvező tapasztalatok miatt. Tudjuk, mit kell tennünk és valóban törekednünk kell a termelékeny növekedés elérésére, többek között az Afrikában továbbra is fennálló mezőgazdasági struktúrák felhasználásával."@hu11
"Risponderò brevemente alla domanda sugli obiettivi di sviluppo del Millennio, credo che il principale esito del vertice sia stato il chiaro accordo tra i paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo allo scopo di centrare questi obiettivi entro il 2015 e, in particolare, il primo, il dimezzamento della povertà globale, e di rafforzare le tematiche sulla sicurezza alimentare. Dobbiamo assolutamente assumere tutta una serie di provvedimenti adesso per centrare gli obiettivi di sviluppo del millennio. Per quanto concerne la domanda dell'onorevole Papanikolaou, in pratica disponiamo di due strumenti. Reflex è soprattutto rivolto ai paesi in crisi. Abbiamo altresì stanziato un credito alimentare di 1 miliardo di euro a sostegno dei piccoli agricoltori, che ha prodotto sicuramente molti risultati nell'ambito della risposta alla crisi alimentare. In numerosi paesi la situazione dell'approvvigionamento alimentare è migliorata. Il problema è che il provvedimento sulla sicurezza alimentare è una misura una tantum, è un aiuto si attiva nei momenti di crisi. E questo mi porta alla domanda dell'onorevole Tarabella. La sicurezza alimentare è sicuramente una delle aree che proporrò nel Libro verde come area particolare di attenzione per l'Unione europea, soprattutto perché abbiamo avuto un'esperienza positiva con lo strumento alimentare. Sappiamo cosa va fatto e dobbiamo veramente cercare di conseguire una crescita produttiva che poggi anche sulle strutture agricole che ancora prevalgono in Africa."@it12
"Norėčiau trumpai aptarti klausimą apie aukščiausiojo lygio susitikimą dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų: manau, svarbiausias laimėjimas šiame aukščiausiojo lygio susitikime – išsivysčiusių ir besivystančiųjų šalių susitarimas pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus iki 2015 m., visų pirma 1-ąjį TVT perpus sumažinti skurdą pasaulyje, taip pat pagerinti aprūpinimą maistu. Akivaizdu, kad dabar norėdami pasiekti TVT turime pasitelkti daugelį priemonių. Dėl G. Papanikolaou klausimo norėčiau pabrėžti, kad iš esmės turime dvi priemones. „Reflex“ priemonė labiausiai skirta krizę išgyvenančioms šalims. Be to, skyrėme 1 mlrd. EUR paremti smulkiesiems ūkininkams, kurie gamina maisto produktus, o tai neabejotinai davė rezultatų, kovojant su krizėmis maisto srityje. Daugelyje šalių pagerėjo maisto tiekimas. Problema ta, kad šis aprūpinimas maistu – vienkartinė priemonė, taigi padedame tik esant krizei. Sugrįšiu prie M. Tarabellos užduoto klausimo Nr. 1. Apsirūpinimo maistu saugumas neabejotinai yra viena iš sričių, kurias pasiūlysiu apibrėžti žaliojoje knygoje kaip sritis, kurioms Europos Sąjunga turi skirti ypatingą dėmesį, labiausiai dėl to, kad turime itin naudingos patirties įgyvendinant maisto priemonę. Žinome, ką turime daryti, todėl turėtume iš tikrųjų stengtis pasiekti produktyvų augimą, paremtą Afrikoje tebevyraujančiomis žemės ūkio struktūromis."@lt14
". – Īsumā, runājot par TAM augstākā līmeņa sanāksmi. Manuprāt, šīs augstākā līmeņa sanāksmes svarīgākais rezultāts ir skaidrā attīstīto valstu un jaunattīstības valstu vienošanās līdz 2015. gadam sasniegt TAM, un jo īpaši TAM 1. mērķi, kas paredz uz pusi samazināt nabadzību pasaulē un risināt problēmas attiecībā uz nodrošinātību ar pārtiku. Ir pilnīgi skaidrs, ka tagad ir jāīsteno daudzi pasākumi, lai sasniegtu TAM. Runājot par kunga jautājumu — pamatā mums ir divi mehānismi. Rīcības mehānisms galvenokārt attiecas uz valstīm, kurās ir krīze. ES arī izmaksāja EUR 1 miljardu pārtikas nodrošināšanai sīkzemnieku atbalstam, un tas noteikti bija svarīgs solis pārtikas krīzes apkarošanā. Daudzās valstīs situācija pārtikas apgādes jomā ir uzlabojusies. Problēma ir tā, ka nodrošinātība ar pārtiku ir vienreizējs pasākums, un tāpēc mēs palīdzam krīzes gadījumā. Visbeidzot es vēlos atbildēt uz kunga jautājumu. Nodrošinātība ar pārtiku noteikti ir viena no jomām, kurai es aicināšu Zaļajā grāmatā pievērst īpašu uzmanību Eiropas Savienībā, jo īpaši tāpēc, ka mums ir ļoti pozitīva pieredze saistībā ar pārtikas mehānisma izmantošanu. Mēs zinām, kas jādara, un mums nudien būtu jācenšas palielināt ražošanas apjomus, ņemot vērā arī pašreizējās lauksaimniecības struktūras Āfrikā."@lv13
"Briefly on the question about the MDG Summit, I think the main result of this Summit is the clear agreement between the developed and developing countries to succeed in achieving the MDGs by 2015, and in particular MDG 1 to cut global poverty by half and also to strengthen food security issues. It is very clear that we need to take many measures now to achieve the MDGs. Regarding Mr Papanikolaou’s question, basically we have two facilities. Reflex mostly addressed countries in the crisis. We have also disbursed a food facility of EUR 1 billion to support smallholder farmers and this definitely produced many results in responding to the food crisis. In many countries, the food supply situation has improved. The problem is that this food security is a one-off measure, so we are helping at the time of crisis. This leads us to the question I was asked by Mr Tarabella. Food security is definitely one of the areas I will propose in the Green Paper as a particular focus area for the European Union, particularly since we have had a very positive experience with the food facility. We know what should be done and we should really try to achieve productive growth based also on the agricultural structures still prevailing in Africa."@mt15
". − Ik wil even kort ingaan op de vraag over de MDG-top. Ik denk dat het belangrijkste resultaat van deze top is dat er een duidelijke afspraak tussen de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden is gemaakt om in 2015 de millenniumdoelstellingen te hebben verwezenlijkt, met name doelstelling 1, die inhoudt dat de armoede in de wereld met de helft moet worden teruggedrongen en dat de voedselzekerheid moet worden verbeterd. Het is volkomen duidelijk dat we nu veel maatregelen moeten nemen om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te bereiken. Dan de vraag van de heer Papanikolaou. We beschikken in principe over twee voorzieningen. Met het V-FLEX-mechanisme hebben we landen geholpen die door de crisis zijn getroffen. We hebben ook een voedselfaciliteit van één miljard euro beschikbaar gesteld om kleine boeren te steunen en dit heeft zonder meer tot goede resultaten geleid bij het aanpakken van de voedselcrisis. In veel landen is de voedselsituatie verbeterd. Het probleem is dat dit een eenmalige maatregel is ten behoeve van de voedselzekerheid. We bieden dus steun als er sprake is van een crisis. Dit brengt ons bij de vraag van de heer Tarabella. De voedselzekerheid is zeer zeker een van de punten die ik in het groenboek wil voorstellen als speciaal aandachtsgebied voor de Europese Unie, vooral omdat we een zeer positieve ervaring hebben gehad met de voedselfaciliteit. We weten wat we moeten doen en we moeten echt proberen om een productieve groei te bereiken die ook gebaseerd is op de landbouwstructuren die in Afrika nog steeds gangbaar zijn."@nl3
"Odnosząc się pokrótce do pytania o MCR uważam, że najważniejszym skutkiem tego szczytu jest niebudzące wątpliwości porozumienie między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się w sprawie osiągnięcia MCR do roku 2015, a zwłaszcza zmniejszenia światowego ubóstwa o połowę, jak również umocnienia kwestii związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. To oczywiste, że musimy dziś podjąć szereg działań, by osiągnąć MCR. Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Papanikolaou, to zasadniczo dysponujemy dwoma instrumentami. Mechanizm Reflex dotyczy przede wszystkim państw pogrążonych w kryzysie. Z instrumentu żywnościowego wypłaciliśmy też środki na wsparcie małych producentów rolnych w kwocie 1 miliarda euro i bez wątpienia przyniosło to wiele efektów w odpowiedzi na kryzys żywnościowy. W wielu krajach zaopatrzenie w żywność poprawiło się. Problem polega na tym, że bezpieczeństwo żywnościowe jest działaniem jednorazowym, a zatem pomagamy w czasie kryzysu. To z kolei prowadzi nas do pytania, które skierował do mnie pan poseł Tarabella. Bezpieczeństwo żywnościowe jest bez wątpienia jednym z obszarów, o którego umieszczenie w zielonej księdze będę wnioskował ze względu na szczególne zainteresowanie nim ze strony Unii Europejskiej, wynikające z naszych doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. Wiemy, do czego powinniśmy dążyć, aby osiągnąć produktywny wzrost oparty także na strukturach rolnych, które nadal przeważają w Afryce."@pl16
"Algumas breves palavras a respeito da Cimeira sobre os ODM. Considero que o principal resultado desta Cimeira é o acordo claro alcançado entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento com vista a alcançar os ODM até 2015 e, em particular, o ODM 1, a saber, a redução da pobreza mundial para metade e, ainda, o reforço da segurança alimentar. É agora evidente que teremos de tomar numerosas medidas para cumprir esse desígnio. Quanto à pergunta do senhor deputado Georgios Papanikolaou, dispomos fundamentalmente de dois instrumentos. O REFLEX, que visa sobretudo os países em situação de crise e, ainda, a Facilidade Alimentar (Food Facility), que nos permitiu atribuir mil milhões de euros para apoiar pequenos agricultores e que deu, efectivamente, bons resultados em resposta a crises alimentares. Em muitos países, a situação alimentar melhorou. O problema é que o que está em causa é uma medida isolada, e estamos, pois, a prestar auxílio num momento da crise. Isso leva-nos à pergunta formulada pelo senhor deputado Marc Tarabella. A segurança alimentar é, definitivamente, um dos domínios que proporei como merecedores de especial atenção por parte da União Europeia no Livro Verde, sobretudo porque tivemos uma experiência muito positiva com Facilidade Alimentar. Estamos cientes daquilo que deve ser feito, e devemos efectivamente tentar alcançar um crescimento da produção com base, também, nas estruturas agrícolas que ainda prevalecem em África."@pt17
"Pe scurt, cu privire la întrebarea referitoare la summitul ODM, cred că principalul rezultat al acestui summit este acordul transparent dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare de a reuși să realizeze ODM-urile până în 2015, și îndeosebi ODM 1, de a reduce sărăcia mondială la jumătate și, de asemenea, de a consolida aspectele referitoare la securitatea alimentară. Este foarte clar faptul că trebuie să luăm numeroase măsuri acum pentru a realiza ODM-urile. Cu privire la întrebarea domnului Papanikolaou, avem de fapt două facilități. Reflex se adresează în special țărilor aflate în criză. Am eliberat, de asemenea, o facilitate pentru alimente în valoare de 1 miliard de euro pentru a sprijini agricultorii, micii proprietari agricoli, iar acest lucru a avut desigur multe rezultate ca răspuns la criza alimentelor. În multe țări, situația aprovizionării cu alimente s-a îmbunătățit. Problema este că securitatea alimentară este o măsură singulară, deci oferim ajutor pe timp de criză. Ajungem astfel la întrebarea pe care mi-a adresat-o domnul Tarabella. Securitatea alimentară este cu siguranță unul dintre domeniile pe care le voi propune în cadrul cărții verzi ca element asupra căruia ar trebui să se axeze Uniunea Europeană, mai ales din moment ce am avut o experiență foarte pozitivă cu facilitatea pentru alimente. Știm ceea ce ar trebui făcut și ar trebui să încercăm să dobândim creștere productivă bazată, de asemenea, pe structurile agricole predominante încă în Africa."@ro18
"Stručne k otázke o samite o rozvojových cieľoch tisícročia: myslím si, že hlavným výsledkom tohto samitu je jasná dohoda medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami s cieľom úspešne dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia do roku 2015, a predovšetkým prvý cieľ, ktorým je zníženie globálnej chudoby o polovicu a tiež posilnenie potravinovej bezpečnosti. Je úplne jasné, že teraz musíme prijať mnohé opatrenia, ak chceme dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia. Pokiaľ ide o otázku pána Papanikolaoua, v podstate máme dva nástroje. Nástroj FLEX sa zameriaval hlavne na krajiny v kríze. Poskytli sme tiež potravinový nástroj vo výške 1 miliardy EUR na podporu drobných roľníkov a to určite prinieslo dobré výsledky pri reakcii na potravinovú krízu. V mnohých krajinách sa situácia v oblasti dodávok potravín zlepšila. Problémom je to, že táto potravinová bezpečnosť je jednorazovým opatrením, takže pomáhame v čase krízy. To nás vedie k otázke, ktorú mi položil pán Tarabella. Potravinová bezpečnosť je určite jedna z oblastí, ktorú v zelenej knihe navrhnem ako osobitnú oblasť záujmu pre Európsku úniu najmä preto, že sme s potravinovým nástrojom mali veľmi pozitívne skúsenosti. Vieme, čo treba urobiť, a naozaj by sme sa mali snažiť dosiahnuť produktívny rast založený aj na poľnohospodárskych štruktúrach, ktoré sú v Afrike stále rozšírené."@sk19
"Na kratko o vprašanju glede vrha razvojnih ciljev tisočletja, menim, da je glavni rezultat tega vrha jasen sporazum med razvitimi državami in državami v razvoju, da bodo uresničile razvojne cilje tisočletja do leta 2015, predvsem pa 1. razvojni cilj tisočletja, se pravi za polovico zmanjšale globalno revščino ter hkrati okrepile vprašanja, povezana z zanesljivostjo oskrbe s hrano. Jasno je, da moramo zdaj izvesti številne ukrepe, če želimo uresničiti razvojne cilje tisočletja. V zvezi z vprašanjem gospoda Papanikolaoua, v osnovi imamo na voljo dve orodji. Reflex v glavnem velja za države v krizi. Prav tako smo izplačali prehrambni instrument v višini 1 milijarde EUR, namenjen podpori kmetom na malih kmetijah in le ta je vsekakor dal številne rezultate pri odzivanju na krizo s hrano. V številnih državah se je oskrba s hrano izboljšala. Težava je v tem, da je ta zanesljivost preskrbe s hrano enkratni ukrep, zato pomagamo v času krize. To nas pripelje do vprašanja, ki ga je zastavil gospod Tarabella. Zanesljivost preskrbe s hrano je vsekakor eno izmed področjih, ki ga bom v zeleni knjigi predlagal kot posebno področje Evropske unije, predvsem po tem, ko imamo zelo pozitivne izkušnje s prehrambnim instrumentom. Vemo, kaj je treba storiti in resnično si moramo prizadevati, da bi zagotovili produktivno rast, ki temelji tudi na kmetijskih strukturah, ki še vedno prevladujejo v Afriki."@sl20
". Ett kort svar på frågan om toppmötet om millennieutvecklingsmålen är att jag anser att huvudresultatet från detta toppmöte är ett tydligt avtal mellan industri- och utvecklingsländerna om att fortsätta att arbeta för att uppnå millennieutvecklingsmålen senast 2015, och i synnerhet det första målet att minska den globala fattigdomen med 50 procent, och också att förstärka insatserna för att trygga livsmedelsförsörjningen. Det är tydligt att vi behöver vidta många åtgärder nu för att uppnå millennieutvecklingsmålen. När det gäller Georgios Papanikolaous fråga har vi i princip två medel. Reflex var främst avsett för länder i kris. Vi har också betalat ut 1 miljard euro genom livsmedelsmekanismen för att stödja småbrukare, och detta har definitivt gett många resultat som bidrar till att lösa livsmedelskrisen. I många länder har livsmedelsförsörjningsläget förbättrats. Problemet är att denna insats för en tryggad livsmedelsförsörjning är en engångsåtgärd, och därför hjälper vi till i kristid. Detta leder oss över till den fråga som Marc Tarabella ställde till mig. En tryggad livsmedelsförsörjning är definitivt ett av de områden som jag kommer att föreslå i grönboken som ett särskilt insatsområde för EU, i synnerhet eftersom vi hade en mycket positiv erfarenhet av livsmedelsmekanismen. Vi vet vad som behöver göras och vi bör verkligen försöka att uppnå en produktiv tillväxt, som också bygger på de jordbruksstrukturer som fortfarande är allmänt utbredda i Afrika."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Andris Piebalgs,"18,5,15,1,19,14,16,13,4,21,9
" Papanikolaou"13
" Tarabella"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph