Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-18-Speech-1-161"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101018.16.1-161"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Commissioner Damanaki, you are indeed having a busy evening since we have already met in the Fisheries Committee. Firstly, I want to offer my thanks to the rapporteurs for these reports and to reiterate the comments of many colleagues here tonight about their concern over the delay in progressing these matters. However, I really want to use this opportunity in the House to turn to fisheries agreements in a more general way and to stress the need for cooperation from all of those parties to these agreements. This was outlined by the Commissioner when she indicated that agreements require the exercise of responsibility from all those involved. Now, imagine you have just made a multi-million pound investment in a new state-of-the-art factory which annually produces a high value product from a renewable and sustainable resource to the highest internationally recognised standards. Then your neighbour decides to tear up that international agreement and unilaterally declare that they are massively extending their share of the natural resource that your business depends upon. This is exactly what has happened with mackerel and, in particular, one fishing family from Northern Ireland. Of course, I refer to the Coastal States Agreement between the EU, Norway, Iceland and the Faroe Islands. Commissioner, we have already heard you and we appreciate the strong stand that you have been taking on this particular issue. We want to recognise your efforts on behalf of these fishermen, but we also want to urge both Parliament and the Commission to stand strong with you as you continue to negotiate a resolution to what is becoming a very difficult and a very fraught situation."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko Damanakiová, měla jste dnes opravu rušný večer, protože jsme se již setkaly ve Výboru pro rybolov. Nejprve chci poděkovat zpravodajům za tyto zprávy a zopakovat připomínky mnoha kolegů, které dnes večer zazněly v souvislosti s jejich obavami z průtahů při postupu v těchto záležitostech. Nicméně chci tuto příležitost ve sněmovně využít k tomu, abych se zabývala dohodami v oblasti rybolovu obecnějším způsobem a zdůraznila, že je potřeba, aby spolupracovaly všechny strany, jež se na nich podílejí. Naznačila to paní komisařka, když uvedla, že si tyto dohody vyžadují, aby všechny zúčastněné strany plnily své úkoly. Představte si, že jste právě investovali několik milionů liber do nové továrny s nejmodernějšími technologiemi, která každým rokem produkuje vysoce kvalitní produkty z obnovitelných a udržitelných zdrojů podle těch nejvyšších mezinárodně uznávaných norem. Poté se váš soused rozhodne porušit mezinárodní dohodu a jednostranně prohlásí, že masivně zvyšují svůj podíl přírodních zdrojů, na nichž závisí váš podnik. Přesně to se stalo jedné rybářské rodině ze Severního Irska s makrelami. Hovořím samozřejmě o dohodě pobřežních států, kterou uzavřela Evropská unie, Norsko, Island a Faerské ostrovy. Paní komisařko, již jsme si vás vyslechli a oceňujeme váš energický postoj, který jste k této konkrétní záležitosti zaujala. Chceme vyslovit uznání vašemu úsilí, které jste vynaložila pro tyto rybáře, ale také chceme naléhavě vyzvat Parlament i Komisi, aby stejně tak důrazně vystupovali spolu s vámi, až budete pokračovat ve vyjednávání o usnesení k této situaci, která se stává velmi problematickou a zneklidňující."@cs1
"Hr. formand, kommissær Damanaki! Det har været en travl aften, da vi allerede har mødt hinanden i Fiskeriudvalget. For det første vil jeg gerne takke ordførerne for betænkningerne og gentage bemærkningerne fra mange kolleger her i aften om deres bekymringer, for så vidt angår forsinkelserne, når det gælder fremskridt på området. Jeg vil imidlertid meget gerne benytte lejligheden til at behandle fiskeriaftalerne mere overordnet og understrege behovet for samarbejde fra alle parter i aftalerne. Det blev understreget af kommissæren, da hun anførte, at aftalerne kræver ansvarlighed fra alle involverede parters side. Vi kan forestille os en situation, hvor der netop er foretaget en investering på flere mio. pund i en ny, moderne fabrik, der årligt producerer et produkt af høj værdi fra en vedvarende og bæredygtig ressource med de højeste internationalt anerkendte standarder. Naboen beslutter at rive denne internationale aftale i småstykker og erklærer ensidigt, at de massivt udvider deres del af den naturressource, som denne virksomhed afhænger af. Det er præcis det, der skete med makrel og specifikt en bestemt fiskerfamilie fra Nordirland. Jeg henviser naturligvis til aftalen mellem kyststater mellem EU, Norge, Island og Færøerne. Vi har allerede hørt kommissæren, og vi sætter pris på det stærke synspunkt, hun har indtaget på dette specifikke område. Vi anerkender kommissærens indsats for disse fiskere, men vi vil også på det kraftigste opfordre både Parlamentet og Kommissionen til at bakke kommissæren op i forbindelse med forhandlingen om en løsning på det, der er ved at blive en meget vanskelig situation."@da2
"Herr Präsident, Kommissarin Damanaki, Sie haben wirklich einen anstrengenden Abend, wir haben uns ja bereits im Fischereiausschuss gesehen. Als Erstes möchte ich den Berichterstattern für diese Berichte danken und die Stellungnahmen vieler meiner Kolleginnen und Kollegen hier heute Abend über ihre Bedenken in Bezug auf die Verzögerung bei der Erzielung von Fortschritten wiederholen. Ich möchte jedoch die Gelegenheit in diesem Plenum nutzen, um auf die Fischereiabkommen im Allgemeinen einzugehen und zu betonen, dass eine Zusammenarbeit aller Parteien dieses Abkommens notwendig ist. Das wurde von der Kommissarin kurz dargestellt, als sie darauf hinwies, dass Abkommen die Übernahme von Verantwortung aller Beteiligten erfordern. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie haben mehrere Millionen Pfund in eine neue hochmoderne Fabrik investiert, die jedes Jahr ein hochwertiges Produkt aus erneuerbaren und nachhaltigen Ressourcen gemäß den höchsten international anerkannten Normen herstellt. Dann beschließt Ihr Nachbar, dieses internationale Abkommen zu zerreißen und einseitig zu erklären, dass er seinen Anteil an dem Rohstoff, von dem Ihr Unternehmen abhängt, massiv erweitert. Genau das ist im Fall der Makrele und insbesondere einer Fischerfamilie aus Nordirland geschehen. Natürlich beziehe ich mich auf das Küstenstaatenabkommen zwischen der EU, Norwegen, Island und den Färöer-Inseln. Frau Kommissarin, Sie haben sich bereits dazu geäußert und wir wissen die starke Haltung, die Sie in diesem speziellen Fall einnehmen, zu schätzen. Wir erkennen Ihre Anstrengungen im Interesse der Fischer an, aber wir möchten sowohl das Parlament als auch die Kommission auffordern, fest an Ihrer Seite zu stehen, wenn Sie die Verhandlungen über eine Lösung eines Problems, das sehr schwierig und sehr nervenaufreibend geworden ist, fortsetzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Δαμανάκη, πράγματι έχετε ένα πολύ βεβαρημένο απόγευμα, καθώς ήδη συνεδριάσαμε στην Επιτροπή Αλιείας. Πρώτον, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους εισηγητές αυτών των εκθέσεων και να επαναλάβω τα σχόλια πολλών συναδέλφων εδώ απόψε σχετικά με την ανησυχία τους για την καθυστέρηση της προώθησης αυτών των θεμάτων. Ωστόσο, δράττομαι πραγματικά αυτής της ευκαιρίας στο Σώμα για να αναφερθώ στις αλιευτικές συμφωνίες με γενικότερο τρόπο και να τονίσω την ανάγκη για συνεργασία από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών. Αυτό περιέγραψε και η Επίτροπος όταν ανέφερε ότι οι συμφωνίες απαιτούν επίδειξη υπευθυνότητας από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τώρα, φανταστείτε ότι μόλις κάνατε μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων λιρών στερλινών σε ένα νέο εργοστάσιο τελευταίας τεχνολογίας που παράγει ετησίως ένα προϊόν υψηλής αξίας από έναν ανανεώσιμο και βιώσιμο πόρο σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Τότε, ο γείτονάς σας αποφασίζει να ακυρώσει αυτήν τη διεθνή συμφωνία και ανακοινώνει μονομερώς ότι επεκτείνει μαζικά το μερίδιό του στον φυσικό πόρο από τον οποίο εξαρτάται η επιχείρησή σας. Αυτό ακριβώς συνέβη με το σκουμπρί και, συγκεκριμένα, με μια οικογένεια αλιέων από τη Βόρεια Ιρλανδία. Φυσικά, αναφέρομαι στη συμφωνία παράκτιων κρατών μεταξύ της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και τον Νήσων Φερόε. Κυρία Επίτροπε, σας ακούσαμε ήδη και εκτιμούμε την άκαμπτη στάση που υιοθετείται επί αυτού του συγκεκριμένου θέματος. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειές σας εξ ονόματος αυτών των αλιέων, αλλά θέλουμε επίσης να απευθύνουμε έκκληση στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή να σταθούν σταθερά στο πλάι σας καθώς συνεχίζετε τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση μιας πολύ δύσκολης και φορτισμένης κατάστασης."@el10
"Señor Presidente, Comisaria Damanaki, está teniendo una tarde bastante ocupada, pues ya nos hemos reunido en la Comisión de Pesca. En primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes de estos informes y reiterar los comentarios de muchos colegas aquí esta noche acerca de su preocupación por la demora para avanzar en estas cuestiones. Sin embargo, realmente quiero aprovechar esta oportunidad en la Cámara para recurrir a los acuerdos de pesca de una manera más general y hacer hincapié en la necesidad de la cooperación de todas las partes en esos acuerdos. Así lo ha descrito la señora Comisaria cuando ha mencionado que los acuerdos precisan que todas las partes implicadas asuman la responsabilidad. Ahora, imaginen que acaban de hacer una inversión de muchos millones de euros en una nueva fábrica innovadora que produce anualmente un producto de gran valor a partir de un recurso renovable y sostenible con el máximo nivel de reconocimiento internacional. Entonces, su vecino decide romper ese acuerdo internacional y declara de forma unilateral que está ampliando su cuota de los recursos naturales de los que depende su negocio. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la caballa y, en concreto, con la familia pesquera de Irlanda del Norte. Por supuesto, me refiero al Acuerdo pesquero de los Estados costeros entre la UE, Noruega, Islandia y las Islas Feroe. Señora Comisaria, ya la hemos escuchado y apreciamos la firme posición que ha adoptado sobre este tema en particular. Queremos reconocer sus esfuerzos en favor de estos pescadores, pero también queremos instar tanto al Parlamento como a la Comisión a que le apoyen para que usted pueda seguir negociando una resolución sobre lo que se está convirtiendo en una situación muy difícil y tensa."@es21
"Austatud juhataja! Volinik Damanaki, teil on täna tõesti tegus õhtu, sest me juba kohtusime kalanduskomisjonis. Esiteks tahaksin tänada raportööre raportite eest ning korrata mitmete kolleegide täna tehtud kommentaare selle kohta, et neile teeb muret nendes küsimustes edasimineku venimine. Tahan siiski tõepoolest kasutada oma võimalust siin täiskogul, et rääkida kalanduskokkulepetest üldisemalt ning rõhutada nende kokkulepete kõigi poolte koostöö vajalikkust. Seda mainis volinik, kui ta osutas sellele, et kõik asjaosalised peavad kokkulepete puhul vastutustundlikud olema. Nüüd siis, kujutage ette, et olete äsja investeerinud mitu miljonit naela uude kõrgtehnoloogilisse tehasesse, mis igal aastal toodab kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega taastuvatest ja jätkusuutlikest ressurssidest väärtuslikku toodangut. Siis aga otsustab teie naaber teie rahvusvahelise lepingu puruks rebida ja ühepoolselt teatada, et kavatseb ulatuslikult laiendada oma osa sellest loodusressursist, millest teie ettevõte sõltub. Täpselt see juhtus makrelliga ja konkreetselt ühe Põhja-Iirimaalt pärit kalurite perega. Räägin loomulikult ELi, Norra, Islandi ja Fääri saarte vahelisest rannikuriikide lepingust. Lugupeetud volinik! Me juba kuulasime teid ära ja kiidame heaks teie otsustava seisukoha selles küsimuses. Tahame tunnustada teie jõupingutusi nende kalurite nimel, kuid tahame ka tungivalt paluda parlamenti ja komisjoni, et nad teid otsustavalt toetaksid läbirääkimistes resolutsiooni üle, mis toimuvad väga keerulises ja pingelises olukorras."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Damanaki, teillä on todellakin kiireinen ilta, koska olemme jo tavanneet kalatalousvaliokunnassa. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijöitä näistä mietinnöistä ja toistaa monen kollegani täällä tänään esittämät huomiot heidän huolestaan, joka koskee viivästyksiä näissä asioissa etenemisessä. Haluan kuitenkin todella käyttää tämän tilaisuuden parlamentissa hyväkseni käsitelläkseni kalastussopimuksia yleisemmin ja korostaakseni, että kaikkien näiden sopimusten osapuolten on tehtävä yhteistyötä. Komission jäsen huomautti siitä todetessaan, että sopimukset edellyttävät vastuunkantoa kaikilta mukana olevilta. Kuvitelkaa nyt, että olette juuri tehnyt monen miljoonan punnan investoinnin uusinta tekniikkaa edustavaan tehtaaseen, joka vuosittain tuottaa arvoltaan suuria tuotteita uusiutuvista ja kestävistä resursseita korkeimpien kansainvälisesti tunnustettujen vaatimusten mukaisesti. Sitten naapurinne päättää repiä tuon kansainvälisen sopimuksen palasiksi ja ilmoittaa yksipuolisesti, että he laajentavat valtavasti osuuttaan luonnonvaroista, joista yrityksenne on riippuvainen. Juuri näin tapahtuu makrillin kanssa ja erityisesti yhden pohjoisirlantilaisen kalastusperheen kanssa. Tarkoitan tietysti EU:n, Norjan, Islannin ja Färsaarten välistä rannikkovaltiosopimusta. Arvoisa komission jäsen, olemme jo kuunnelleet teitä ja arvostamme lujaa kantaa, jonka olette ottaneet tähän erityiseen asiaan. Haluamme tunnustaa näiden kalastajien puolesta toteuttamanne ponnistukset, mutta haluamme myös kehottaa sekä parlamenttia että komissiota pysymään lujana kanssanne, kun jatkatte neuvotteluja ratkaisusta erittäin vaikeaksi ja erittäin ristiriitaiseksi käyvään tilanteeseen."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire Damanaki, votre soirée est en effet bien occupée puisque que nous nous sommes déjà rencontrés au sein de la commission de la pêche. Je tiens avant toute chose à adresser mes remerciements aux rapporteurs pour ces rapports et à réitérer les commentaires de nombreux de mes collègues ici ce soir concernant leur préoccupation quant au retard pris dans ce domaine. Néanmoins, je tiens vraiment à saisir cette occasion au sein de cette Assemblée pour aborder les accords de pêche de façon plus générale et pour souligner le besoin de coopération de la part de toutes les parties à ces accords. La commissaire en a brièvement parlé lorsqu’elle a indiqué que les accords exigeaient un sens des responsabilités de la part de toutes les parties concernées. Maintenant, imaginez que vous venez d’investir plusieurs millions de livres dans une nouvelle usine dernier cri qui produit annuellement un produit à forte valeur à partir d’une ressource renouvelable et durable selon les normes internationales les plus élevées. Ensuite, votre voisin décide de déchirer cet accord international et déclare unilatéralement qu’il étend massivement sa part de cette ressource naturelle dont votre entreprise dépend. C’est exactement ce qui est arrivé avec le maquereau et, en particulier, à une famille de pêcheurs d’Irlande du Nord. Bien entendu, je me réfère à l’accord des États côtiers entre l’UE, la Norvège, l’Islande et les îles Féroé. Madame la Commissaire, nous vous avons déjà entendue et nous apprécions la position forte que vous avez prise sur cette question particulière. Nous tenons à reconnaître vos efforts au nom de ces pêcheurs, mais nous tenons aussi à prier le Parlement et la Commission de vous soutenir fermement alors que vous continuez à négocier une solution à ce qui est en train de devenir une situation très difficile et très tendue."@fr8
". – Elnök úr, Damanaki biztos asszony, ami azt illeti, eléggé zsúfolt az estéjük, hiszen már találkoztunk a Halászati Bizottságban. Először is hadd mondjak köszönetet az előadóknak e jelentések kapcsán, és hadd ismételjem sok képviselőtársam ma este megfogalmazott észrevételét, mégpedig a dolgok előrehaladásában tapasztalt késedelem miatt kifejezett aggodalmukat. Én azonban tényleg szeretnék élni annak lehetőségével a Házban, hogy általánosabb értelemben taglaljam a halászati megállapodásokat és hangsúlyozzam az e megállapodásokban részt vevő valamennyi szerződő fél együttműködésének szükségességét. Ezt a biztos asszony is körvonalazta, amikor rámutatott, hogy a megállapodások az összes részt vevő szerződő fél részéről felelősségteljes hozzáállást követelnek meg. Nos, képzeljék el, hogy Önök éppen most hajtottak végre egy több millió fontos beruházást egy új, korszerű üzembe, amely minden évben nagyon értékes terméket állít elő megújuló és fenntartható erőforrásból, megfelelve a nemzetközileg elismert legmagasabb szabványoknak. Majd a szomszédjuk elhatározza, hogy felrúgja ezt a nemzetközi megállapodást és egyoldalúan kijelenti, hogy nagyban kiterjeszti részesedését arra az erőforrásra, amelytől az Önök üzleti tevékenysége függ. Pontosan ez történt a makréla és különösen egy észak-írországi halászcsalád esetében. Természetesen hivatkozom az EU, Norvégia, Izland és a Feröer szigetek mint parti államok közötti megállapodásra. Biztos asszony, már hallottuk Önt és nagyra értékeljük, hogy milyen határozott álláspontot képvisel a témában. Halászaink nevében szeretnénk kifejezni elismerésünket az erőfeszítéseiért, ugyanakkor sürgetni szeretném mind a Parlamentet, mind a Bizottságot, hogy álljon ki Ön mellett az egyre nehezebb és egyre kockázatosabb helyzetre vonatkozó állásfoglalás elfogadására irányuló további tárgyalásokban."@hu11
"Signor Presidente, Commissario Damanaki, certamente la sua serata è ricca di impegni, visto che ci siamo già incontrati in sede di commissione per la pesca. Innanzi tutto desidero ringraziare i relatori per il lavoro svolto e ribadire le osservazioni già espresse da molti colleghi questa sera relativamente al ritardo registrato nell’affrontare queste tematiche. Desidero utilizzare l’opportunità di intervenire in quest’Aula per discutere degli accordi sulla pesca in modo più generale e per sottolineare la necessità di cooperazione di tutte le parti interessate; questo punto è stato sottolineato dal Commissario quando ha ribadito che gli accordi richiedono responsabilità da parte di tutti. Immaginate di aver fatto un investimento milionario in un nuovo stabilimento che annualmente produce un prodotto di alto valore ricorrendo a risorse rinnovabili e sostenibili e nel rispetto dei più elevati standard internazionali. I vostri vicini decidono poi di violare l’accordo internazionale e dichiarano unilateralmente che stanno aumentando in modo massiccio le loro quote di risorse naturali, da cui dipende la vostra azienda. Con lo sgombro e, in particolare, con una famiglia di pescatori dell’Irlanda del Nord è avvenuto proprio questo. Naturalmente faccio riferimento all’accordo degli Stati costieri tra Unione europea, Norvegia, Islanda e Isole Fær Øer. Signora Commissario, abbiamo ascoltato il suo intervento e apprezziamo la solida posizione da lei assunta su questo tema particolare. A nome dei pescatori, desideriamo riconoscere il suo impegno, ma vogliamo anche incitare il Parlamento e la Commissione a sostenerla nei negoziati volti a individuare una soluzione per questa situazione difficile e preoccupante."@it12
"Pone pirmininke, ponia Komisijos nare M. Damanaki, šį vakarą tikrai esate labai užimta, nes mes jau buvome susitikusios Žuvininkystės komitete. Pirmiausia noriu padėkoti pranešėjams už šiuos pranešimus ir pritarti kolegų šį vakarą išsakytiems nuogąstavimams dėl vilkinimų sprendžiant šiuos klausimus. Tačiau iš tikrųjų noriu pasinaudoti šia proga, kad atkreipčiau Parlamento dėmesį į bendresnius klausimus, susijusius su žvejybos susitarimais, ir į visų šių susitarimų šalių bendradarbiavimo būtinybę. Šiuos klausimus Komisijos narė bendrais bruožais nusakė, kai kalbėjo apie tai, kad visos susitarimo šalys turi elgtis atsakingai. Įsivaizduokite, kad ką tik investavote daugybę milijonų svarų į šiuolaikinį fabriką, kuriame kasmet bus pagaminama vertingos ir aukščiausio lygio pripažintus tarptautinius standartus atitinkančios produkcijos iš atsinaujinančiųjų ir tvarių išteklių. Tačiau jūsų kaimynas nusprendžia nepaisyti to tarptautinio susitarimo ir vienašališkai paskelbia, kad jam priklauso daug didesnė gamtos išteklių, nuo kurių jūsų verslas priklauso, dalis. Būtent taip atsitiko ginčo dėl skumbrių atveju vienai žvejybos įmonių grupei iš Šiaurės Airijos. Kalbu, žinoma, apie pakrančių valstybių susitarimą, kurį sudarė ES, Norvegija, Islandija ir Farerų salos. Ponia Komisijos nare, jau išklausėme jūsų nuomonę ir vertiname jūsų tvirtą poziciją šiuo konkrečiu klausimu. Norime padėkoti jums už jūsų pastangas šių žvejų vardu, taip pat paraginti ir Parlamentą, ir Komisiją tvirtai jus paremti jums toliau derantis dėl būdų, kaip išspręsti šį ginčą, dėl kurio padėtis tampa labai sudėtinga ir įtempta."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāre ! Jums patiesi ir ļoti aizņemts vakars, jo mēs jau tikāmies Zivsaimniecības komitejā. Pirmkārt, vēlos pateikties referentiem par minētajiem ziņojumiem un atkārtot daudzu manu kolēģu šovakar paustos komentārus saistībā ar viņu bažām par progresa kavēšanos šajos jautājumos. Tomēr es patiesi vēlos izmantot šo iespēju Parlamentā un runāt par zvejas nolīgumiem vispārīgāk, kā arī uzsvērt vajadzību sadarboties visām šo nolīgumu pusēm. To minēja komisāre, kad norādīja, ka nolīgumi paredz visu iesaistīto pušu atbildību. Iedomājieties, ka nupat ieguldījāt vairākus miljonus mārciņu jaunā, mūsdienīgā ražotnē, kas ik gadu ražo augstvērtīgu produktu no atjaunojama un ilgtspējīga resursa saskaņā ar augstākajiem starptautiski atzītajiem standartiem. Tad jūsu kaimiņš izdomā pārtraukt šo starptautisko nolīgumu un vienpusēji paziņo, ka būtiski paplašina savu tā dabas resursa daļu, no kura ir atkarīga jūsu uzņēmējdarbība. Tieši tas ir noticis ar skumbrijām un jo īpaši ar vienu zvejnieku ģimeni Ziemeļīrijā. Protams, es runāju par Piekrastes valstu nolīgumu starp ES, Īslandi un Fēru salām. Komisāre, mēs jūs jau uzklausījām un novērtējām jūsu spēcīgo nostāju, kāda jums ir šajā konkrētajā jautājumā. Mēs vēlamies atzīt jūsu centienus šo zvejnieku labā, bet mēs arī vēlamies mudināt gan Parlamentu, gan Komisiju nodrošināt tikpat spēcīgu nostāju, kāda ir jums, kad turpināsiet piedalīties sarunās par risinājumu situācijai, kas kļūst īpaši sarežģīta un draudīga."@lv13
"Mr President, Commissioner Damanaki, you are indeed having a busy evening since we have already met in the Fisheries Committee. Firstly, I want to offer my thanks to the rapporteurs for these reports and to reiterate the comments of many colleagues here tonight about their concern over the delay in progressing these matters. However, I really want to use this opportunity in the House to turn to fisheries agreements in a more general away and to stress the need for cooperation from all of those parties to these agreements. This was outlined by the Commissioner when she indicated that agreements require the exercise of responsibility from all those involved. Now, imagine you have just made a multimillion pound investment in a new state-of-the-art factory which annually produces a high value product from a renewable and sustainable resource to the highest internationally recognised standards. Then your neighbour decides to tear up that international agreement and unilaterally declare that they are massively extending their share of the natural resource that your business depends upon. This is exactly what has happened with mackerel and, in particular, one fishing family from Northern Ireland. Of course, I refer to the Coastal States Agreement between the EU, Norway, Iceland and the Faroe Islands. Commissioner, we have already heard you and we appreciate the strong stand that you have been taking on this particular issue. We want to recognise your efforts on behalf of these fishermen, but we also want to urge both Parliament and the Commission to stand strong with you as you continue to negotiate a resolution to what is becoming a very difficult and a very fraught situation."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris Damanaki, u hebt het vanavond behoorlijk druk. We zijn elkaar namelijk ook al in de Commissie visserij tegengekomen. Om te beginnen dank ik de rapporteurs voor deze verslagen en ik sluit mij aan bij de bezorgde opmerkingen van diverse collega’s hier vanavond over de vertraagde voortgang van deze zaken. Maar ik wil deze gelegenheid in het Parlement vooral benutten om meer in het algemeen bij visserijovereenkomsten stil te staan en de noodzaak van samenwerking tussen alle partijen bij de overeenkomst te benadrukken. De commissaris schetste dat toen ze aangaf dat overeenkomsten verantwoordelijkheid vergen van alle betrokkenen. Nu moet u zich voorstellen dat u zojuist miljoenen ponden hebt geïnvesteerd in een nieuwe ultramoderne fabriek waar jaarlijks op basis van een hernieuwbare en duurzame hulpbron een hoogwaardig product wordt vervaardigd dat voldoet aan de hoogste internationaal erkende normen. Vervolgens besluit uw buurman die internationale overeenkomst te verscheuren en unilateraal te verklaren dat hij het gebruik van de natuurlijke hulpbron waar uw bedrijf van afhankelijk is, aanzienlijk gaat uitbreiden. Dat is precies wat er is gebeurd met makreel en, met name, één bepaalde visserijfamilie uit Noord-Ierland. Ik heb het natuurlijk over de kuststatenovereenkomst tussen de EU, Noorwegen, IJsland en de Faeröer. Commissaris, we hebben u al gehoord en we waarderen het krachtige standpunt dat u ten aanzien van deze specifieke kwestie inneemt. We zijn u erkentelijk voor uw inspanningen namens deze vissers, maar we dringen er ook bij het Parlement en de Commissie op aan om achter u te gaan staan terwijl u verder onderhandelt over een oplossing voor wat een zeer moeilijke en zeer beladen situatie begint te worden."@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz Damanaki! Ma pani naprawdę zajęty wieczór, ponieważ mieliśmy już spotkanie w Komisji Rybołówstwa. Przede wszystkim chcę podziękować sprawozdawcom za sprawozdania oraz powtórzyć uwagi wygłoszone tu dzisiejszego wieczoru przez wielu kolegów i koleżanki, związane z ich obawami w kwestii opóźnienia postępów w danych sprawach. Chcę jednak skorzystać z możliwości i omówić w tej Izbie bardziej ogólnie kwestię porozumień w sprawie połowów, uwydatniając też konieczność współpracy wszystkich stron tych porozumień. Wspominała o tym pani komisarz, zaznaczając konieczność przyjęcia na siebie odpowiedzialności przez wszystkie zaangażowane strony. Teraz proszę sobie wyobrazić, że zainwestowali państwo wiele milionów funtów w nową, nowoczesną fabrykę, w której corocznie wytwarza się produkt wysokiej wartości z zasobów zarządzanych w zrównoważony sposób, stosując w tym celu najwyższe standardy uznane na skalę ogólnoświatową. Państwa sąsiad podejmuje następnie decyzję o zerwaniu międzynarodowego porozumienia i jednostronnie deklaruje, że znacznie rozszerza swój udział w naturalnych zasobach, od których uzależniona jest państwa działalność gospodarcza. Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku makreli, dotykając przede wszystkim pewną rybacką rodzinę z Irlandii Północnej. Nawiązuję tu oczywiście do porozumienia państw przybrzeżnych zawartego między UE, Norwegią, Islandią i Wyspami Owczymi. Pani komisarz! Wysłuchaliśmy już pani opinii i doceniamy twarde stanowisko, jakie pani przyjęła w tej konkretnej sprawie. W imieniu tych rybaków chcemy wyrazić uznanie dla pani wysiłków, ale chcemy również zaapelować do Parlamentu i Komisji o poparcie pani dążeń w czasie dalszych negocjacji w sprawie rezolucji w tej coraz trudniejszej i bardzo napiętej sytuacji."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária Damanaki, a senhora está a ter um final de dia atarefado, dado que já nos encontrámos na Comissão das Pescas. Em primeiro lugar, quero agradecer aos relatores os relatórios que apresentaram e reiterar os comentários de muitos colegas sobre as preocupações relativas à demora na resolução destas matérias. Contudo, quero aproveitar esta oportunidade no Parlamento para referir os acordos de pescas de um modo mais geral e salientar a necessidade de cooperação de todas as partes para a sua concretização. Esta questão foi abordada pela senhora Comissária quando afirmou que os acordos requerem o exercício de responsabilidade de todos os intervenientes. Agora, imaginem que acabam de fazer um investimento multimilionário numa nova fábrica com tecnologia de ponta, que produz anualmente um produto de valor elevado com origem num recurso renovável e sustentável e de acordo com as mais rigorosas normas internacionais. Subitamente, o vosso vizinho decide rasgar o acordo e declarar unilateralmente que vai ampliar enormemente a sua quota do recurso natural do qual o vosso negócio depende. Foi isso exactamente que aconteceu com o arenque e, em particular, com uma família de pescadores na Irlanda do Norte. É claro que me refiro ao Acordo dos Estados Costeiros, celebrado entre a UE, a Noruega, a Islândia e as Ilhas Faroé. Senhora Comissária, ouvimos a sua intervenção e congratulámo-nos com a posição forte que assumiu nesta matéria em particular. Queremos reconhecer os seus esforços em nome desses pescadores, mas também queremos exortar o Parlamento e a Comissão a estarem firmemente ao seu lado enquanto negoceia uma solução para uma situação que se está a tornar muito difícil e tensa."@pt17
"Dle preşedinte, dnă comisar Damanaki, aveţi într-adevăr o săptămână aglomerată, având în vedere că ne-am întâlnit deja şi în Comisia pentru pescuit. Aş dori, în primul rând, să le mulţumesc raportorilor pentru aceste rapoarte şi să reiterez preocuparea pe care mulţi colegi au exprimat-o în această seară cu privire la întârzierile înregistrate în ceea ce priveşte rezolvarea acestor chestiuni. Însă doresc neapărat să profit de această ocazie de a vorbi în Parlament pentru a aborda acordurile pentru pescuit într-un mod mai general şi pentru a sublinia necesitatea cooperării tuturor părţilor la aceste acorduri. Acest aspect a fost evidenţiat de dna comisar atunci când a indicat faptul că acordurile necesită exercitarea responsabilităţii tuturor părţilor implicate. Să ne imaginăm acum că tocmai am investit mai multe milioane de lire sterline într-o fabrică nouă, de ultimă oră, care produce anual un produs de înaltă calitate dintr-o resursă regenerabilă şi durabilă, la cele mai înalte standarde recunoscute la nivel internaţional. Apoi, vecinul nostru ia decizia de a anula respectivul acord internaţional şi de a declara în mod unilateral că va extinde masiv partea sa de resurse naturale de care depinde afacerea noastră. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu macroul şi în particular cu o familie de pescari din Irlanda de Nord. Mă refer, bineînţeles, la Acordul statelor de coastă dintre UE, Norvegia, Islanda şi Insulele Feroe. Dnă comisar, v-am auzit deja părerea şi apreciem poziţia puternică pe care aţi adoptat-o cu privire la acest subiect. Dorim să recunoaştem eforturile dvs. în numele acestor pescari, însă dorim, de asemenea, să îndemnăm Parlamentul şi Comisia să vă susţină în timp ce continuaţi să negociaţi o soluţie pentru ceea ce devine o situaţie extrem de dificilă şi încărcată."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka Damanakiová, máte naozaj rušný večer, pretože sme sa už stretli aj vo Výbore pre rybné hospodárstvo. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcom za tieto správy a zopakovať poznámky mnohých kolegov, ktorí dnes večer vyjadrili obavy v súvislosti s oneskorením pokroku v týchto záležitostiach. Chcem však naozaj využiť túto príležitosť v Parlamente a hovoriť o dohodách o rybolove vo všeobecnejšom duchu a zdôrazniť potrebu spolupráce všetkých strán týchto dohôd. To načrtla aj pani komisárka, keď povedala, že dohody si vyžadujú prevzatie zodpovednosti zo strany všetkých zainteresovaných strán. Teraz si predstavte, že ste práve uskutočnili investíciu v hodnote niekoľkých miliónov libier do nového najmodernejšieho závodu, ktorý každý rok vyrába produkt vysokej hodnoty z obnoviteľných a udržateľných zdrojov v súlade s najprísnejšími medzinárodne uznávanými normami. Potom sa váš sused rozhodne porušiť túto medzinárodnú dohodu a jednostranne vyhlási, že masívne rozširuje svoj podiel na prírodných zdrojoch, od ktorých je váš podnik závislý. Presne to sa stalo v prípade makrel a konkrétne jednej rybárskej rodiny zo Severného Írska. Samozrejme, hovorím o dohode pobrežných štátov medzi EÚ, Nórskom, Islandom a Faerskými ostrovmi. Pani komisárka, už sme si vás vypočuli a oceňujeme vaše pevné stanovisko v tejto konkrétnej otázke. V mene týchto rybárov chceme oceniť vaše úsilie, chceme však tiež naliehavo vyzvať Parlament i Komisiu, aby odhodlane stáli po vašom boku, keď budete pokračovať v rokovaniach o riešení tejto čoraz náročnejšej a problematickejšej situácie."@sk19
"─ Gospod predsednik, komisarka Damanaki, nocoj ste pa res precej zaposleni, saj sva se srečali že v Odboru za ribištvo. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcema za njuni poročili in ponovila za številnimi kolegi v nocojšnji razpravi, da nas skrbijo zamude pri urejanju teh zadev. To priložnost pa bi pravzaprav rada izkoristila za splošnejšo razpravo o sporazumu o ribištvu, še zlasti o tem, kako nujno je sodelovanje med vsemi pogodbenimi strankami sporazumov te vrste. Tega se je dotaknila že komisarka, ko je rekla, da sporazumi zahtevajo od vseh udeležencev odgovorno dejanje. Predstavljajte si, da ste pravkar vložili milijone funtov v sodobno tovarno, ki izdeluje visoko kakovostne izdelke iz obnovljivih in trajnostnih virov po najvišjih svetovno priznanih standardih. Nato pa se vaš sosed odloči odstopiti od mednarodnega sporazuma in enostransko razglasi, da si bo za svoje potrebe prisvojil velik del naravnih virov, od katerih je odvisna proizvodnja v vaši tovarni. Natanko to se je zgodilo v zvezi s skušo in ribiško družino iz Severne Irske. Seveda govorim o sporazumu o obalnih državah med EU, Norveško, Islandijo in Ferskimi otoki. Komisarka, vašo izjavo smo že slišali in cenimo odločno stališče, ki ga zastopate v tej zadevi. Cenimo vaše delovanje v prid omenjenih ribičev, radi pa bi pozvali tudi Parlament in Komisijo, naj vam odločno stopita ob stran pri vaših nadaljnjih pogajanjih za rešitev vedno bolj zapletenega in negotovega položaja."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot Damanaki! Detta är sannerligen en fullspäckad afton, eftersom vi redan har träffats i fiskeriutskottet. Först och främst vill jag uttrycka mitt tack till föredragandena för dessa betänkanden och återigen upprepa det som många av mina kolleger har sagt här i kväll om deras oro över att utvecklingen i de här frågorna dröjer. Jag vill dock verkligen utnyttja detta tillfälle i kammaren och ta upp frågan om fiskeavtalen mer allmänt och lyfta fram behovet av samarbete mellan alla parter om dessa avtal. Kommissionsledamoten skildrade det här i stora drag när hon antydde att avtalen kräver att alla inblandade parter tar sitt ansvar. Föreställ dig att du precis har gjort en mångmiljoninvestering i en toppmodern fabrik som årligen producerar en högvärdig produkt från en förnybar och hållbar resurs i enlighet med högsta internationellt erkända standarder. Sedan bestämmer sig dina grannar för att riva upp det internationella avtalet och ensidigt förklara att de kraftigt utökar sin andel av den naturresurs som din affärsverksamhet är beroende av. Detta är precis vad som har hänt med makrillen och i synnerhet för en yrkesfiskande familj i Nordirland. Naturligtvis tänker jag på avtalet mellan kuststaterna Norge, Island, Färöarna och EU. Fru kommissionsledamot, vi har redan hört dig tala och vi uppskattar den fasta ståndpunkt som du har intagit i denna särskilda fråga. Vi vill erkänna dina insatser på dessa yrkesfiskares vägnar, men vi vill även uppmana både parlamentet och kommissionen att stå starkt enade med dig när du fortsätter att förhandla om en lösning för det som håller på att bli en mycket svår och laddad situation."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph