Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-18-Speech-1-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101018.13.1-076"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, creo que somos todos y todas conscientes del ejercicio de responsabilidad que tiene que hacer hoy este Parlamento, con respecto a la revisión de la Directiva sobre las condiciones de las mujeres trabajadoras; una Directiva que ya llevamos planteando desde la anterior legislatura y que, por distintos puntos de vista y dificultades, no hemos sido capaces de sacar adelante. Y por eso digo que hoy tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, dentro de las diferencias de puntos de vista que podamos tener, para avanzar en los derechos de igualdad entre los hombres y las mujeres, y mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el mercado laboral. Va más allá esta Directiva del número de semanas de permiso de maternidad, pues seguro que todos estamos de acuerdo en que catorce semanas es insuficiente y que hay que aumentar su duración. Pero, más allá del número de semanas, hablamos de que se pueda plantear como despido improcedente aquel que se ejerce sobre una mujer que ha sido madre, o también de que en beneficio de la salud de la mujer trabajadora se ponga en marcha un permiso de paternidad. No entiendo a aquellos que dicen que el permiso de paternidad no va en beneficio de la salud de las mujeres trabajadoras. Por supuesto que sí. Que, los primeros días tras el nacimiento de los niños y las niñas, el padre y la madre puedan compartir el ejercicio de cuidar a sus niños es indispensable y fundamental para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Hay países como España que ya han puesto en marcha un permiso de paternidad independiente e intransferible. Tenemos que hacer posible que los hombres asuman la responsabilidad junto con las mujeres para mejorar en el camino que tenemos en estos momentos encima de la mesa. Creo que es importante. Quiero agradecer la labor del esfuerzo que ha realizado la ponente Estrela y la responsabilidad de que este Parlamento dé una…"@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, myslím, že jsme si všichni vědomi zodpovědnosti, kterou dnes musí Parlament projevit při provádění revize směrnice o pracovních podmínkách žen. O této směrnici jsme diskutovali již v předchozím funkčním období a v důsledku rozdílných stanovisek a různých obtíží jsme nebyli schopni pokročit vpřed. Proto říkám, že dnes musíme navzdory možným rozdílům v našich stanoviscích prokázat odpovědnost, abychom v problematice rovných práv žen a mužů postoupili dál a zlepšili životní podmínky žen na trhu práce. Tato směrnice nestojí a nepadá s počtem týdnů mateřské dovolené, protože jsem si jista, že jsme se všichni shodli na tom, že čtrnáct týdnů není dostatečně dlouhá doba a že musíme prodloužit délku mateřské dovolené. Vedle počtu týdnů diskutujeme o tom, že udělení výpovědi ženě, která otěhotněla, by mělo být považováno za protiprávní, nebo že by měla být v zájmu zdraví pracujících matek poskytována otcovská dovolená. Nechápu, proč někteří lidé tvrdí, že otcovská dovolená není pro zdraví pracujících matek žádným přínosem. Samozřejmě, že je. Umožnit matkám a otcům, aby si v prvních dnech po narození miminka rozdělili práci spojenou s péčí o děti, je zásadním a nezbytným předpokladem pro dosažení pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů. Některé státy, například Španělsko, již zavedly samostatnou a přenosnou otcovskou dovolenou. Musíme mužům umožnit, aby nesli odpovědnost společně se ženami, aby se zlepšila situace žen, o které v současnosti jednáme. Domnívám se, že je to důležité. Chtěla bych poděkovat zpravodajce, paní poslankyni Estrelové, za práci, kterou odvedla a za odpovědnost za Parlament, kterou …"@cs1
"Fru formand! Jeg tror, vi alle er klar over det ansvar, som Parlamentet må udøve i dag med hensyn til revisionen af direktivet om arbejdsvilkår for kvinder. Et direktiv, som vi har drøftet siden sidste valgperiode, og som vi på grund af divergerende synspunkter og vanskeligheder ikke har kunnet komme videre med. Derfor siger jeg, at vi i dag skal tage ansvar – inden for rammerne af de forskellige synspunkter, som vi måtte have – for at gøre fremskridt med ligestillingen mellem mænd og kvinder og forbedre kvinders arbejdsvilkår. Dette direktiv rækker længere end antal uger i barselsorloven, da jeg er sikker på, at vi alle er enige om, at 14 uger ikke er nok, og vi er nødt til at øge orlovens længde. Men bortset fra antallet af uger taler vi om, at en afskedigelse af en kvinde, der er blevet mor, anses for en ubegrundet afskedigelse, og at fædreorlov gives af hensyn til en arbejdende mors sundhed. Jeg forstår ikke, hvorfor folk siger, at fædreorlov ikke gavner arbejdende mødres sundhed. Det gør den da. At give mødre og fædre lov til at dele arbejdet med at passe deres børn i de første få dage efter fødslen er afgørende og grundlæggende for at sikre fremskridt med ligestillingen mellem mænd og kvinder. Der er lande som f.eks. Spanien, der allerede har indført uafhængig fædreorlov, som kan overdrages. Vi må gøre det muligt for mændene at tage ansvar sammen med kvinderne for at forbedre den udvikling, som vi skal stemme om. Jeg mener, det er vigtigt. Jeg vil gerne takke ordfører Edite Estrela for det arbejde, hun har gjort, og for ansvaret for Parlamentet …"@da2
"Frau Präsidentin, ich denke, wir sind uns alle der Verantwortung bewusst, die das Parlament heute bei der Revision der Richtlinie über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmerinnen tragen muss; eine Richtlinie, die wir bereits seit der letzten Wahlperiode diskutieren und bei der, aufgrund verschiedener Ansichten und Schwierigkeiten, noch keine Fortschritte gemacht wurden. Deswegen sage ich heute, dass wir trotz unserer unterschiedlichen Ansichten die Verantwortung auf uns nehmen müssen, damit wir einen Fortschritt bei der Gleichberechtigung von Männern und Frauen erreichen können und die Lebensumstände von Frauen auf dem Arbeitsmarkt verbessern können. Diese Richtlinie erhöht die Anzahl der Wochen für den Mutterschaftsurlaub, da wir uns, wie ich glaube, geeinigt haben, dass 14 Wochen nicht ausreichen und wir diesen Zeitraum verlängern müssen. Jedoch sprechen wir neben der Anzahl der Wochen auch über die Kündigung von Wöchnerinnen, die wir als ungerechtfertigte Kündigung ansehen, oder den Vaterschaftsurlaub, der zum Wohle der Gesundheit einer berufstätigen Mutter gewährt wird. Ich verstehe nicht, wieso einige sagen, dass der Vaterschaftsurlaub der Gesundheit einer berufstätigen Mutter nicht zugutekommt. Natürlich ist dies der Fall. Wenn wir Mutter und Vater ermöglichen, die Aufgabe der Versorgung eines Kindes in den ersten Tagen nach der Geburt zu teilen, stellt dies einen essenziellen und grundlegenden Schritt für den Fortschritt im Hinblick auf die Gleichstellung von Männern und Frauen dar. Es gibt Länder wie Spanien, die bereits einen unabhängigen und übertragbaren Vaterschaftsurlaub eingerichtet haben. Wir müssen es Männern ermöglichen, die Verantwortung gemeinsam mit den Frauen zu übernehmen, damit der Weg, den wir momentan vor uns haben, besser verfolgt werden kann. Ich denke, dass dies wichtig ist. Ich möchte der Berichterstatterin, Frau Estrela, für ihre Arbeit danken und für die Verantwortlichkeit des Parlaments, das ..."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε την ευθύνη που έχει το Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει σήμερα την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των γυναικών· μιας οδηγίας την οποία συζητούμε από την προηγούμενη νομοθετική περίοδο και σε σχέση με την οποία, λόγω των διαφορετικών απόψεων και δυσκολιών, δεν έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε πρόοδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέω ότι σήμερα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη, στο πλαίσιο των διαφορετικών απόψεων που ενδέχεται να έχουμε, προκειμένου να προωθήσουμε τα ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η παρούσα οδηγία δεν μένει μόνο στον αριθμό των εβδομάδων της άδειας μητρότητας, καθώς είμαι σίγουρη ότι όλοι συμφωνούμε ότι 14 εβδομάδες δεν επαρκούν και πρέπει να αυξήσουμε τη διάρκειά της. Ωστόσο, πέραν του αριθμού των εβδομάδων, συζητούμε για το αν η απόλυση μιας γυναίκας που έγινε μόλις μητέρα πρέπει να θεωρείται άδικη απόλυση ή αν θα χορηγείται άδεια πατρότητας προς όφελος της υγείας μιας εργαζόμενης μητέρας. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιον λόγο κάποιοι λένε ότι η άδεια πατρότητας δεν ωφελεί την υγεία των εργαζόμενων μητέρων. Και βέβαια την ωφελεί. Το να επιτρέπεται στη μητέρα και τον πατέρα να μοιράζονται το έργο της φροντίδας των παιδιών τους κατά τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννησή τους είναι απαραίτητο και θεμελιώδες για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Χώρες, όπως η Ισπανία, εφαρμόζουν ήδη ανεξάρτητη και μεταβιβάσιμη άδεια πατρότητας. Πρέπει να επιτρέψουμε στους άνδρες να αναλάβουν την ευθύνη από κοινού με τις γυναίκες, προκειμένου να βελτιωθεί η πορεία που ακολουθούμε επί του παρόντος. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Estrela, για το έργο που επιτέλεσε και για την ευθύνη του Κοινοβουλίου να …"@el10
"Madam President, I think that we are all aware of the responsibility that Parliament has to exercise today in revising the directive on working conditions for women; a directive that we have been discussing since the previous legislature and on which, due to various points of view and difficulties, we have not been able to progress. This is why I am saying that today, we need to take responsibility, within the different points of view that we may have, in order to move forward on equal rights between men and women and improve the living conditions of women in the labour market. This directive goes beyond the number of weeks of maternity leave, as I am sure we are all agreed that 14 weeks is not enough and we need to increase the length. However, aside from the number of weeks, we are talking about the dismissal of a woman who has become a mother being considered to be an unfair dismissal, or paternity leave being granted for the benefit of a working mother’s health. I do not understand why people say that paternity leave does not benefit the health of working mothers. Of course it does. Enabling the mother and father to share the work of caring for their children in the first few days after they are born is essential and fundamental for making progress in terms of equality between men and women. There are countries such as Spain that have already implemented independent and transferable paternity leave. We have to make it possible for men to take responsibility along with women in order to improve on the path that we have on the table at the moment. I think this is important. I would like to thank the rapporteur, Mrs Estrela, for the work she has done and for the responsibility for Parliament to …"@en4
"Austatud juhataja! Usun, et oleme kõik teadlikud vastutusest, mis on parlamendil täna naiste töötingimuste direktiivi läbivaatamisega; direktiivi, mida oleme arutanud eelmisest ametiajast saadik ning millega me ei ole edasi liikunud arvamuste ja raskuste arvukuse tõttu. Seepärast ütlen, et peame täna võtma vastutuse, arvestades meie võimalikke eri vaatenurki, et saaksime meeste- ja naistevahelise võrdõiguslikkuse suhtes edasi liikuda ning tööturul osalevate naiste elutingimusi parandada. Direktiiv on millestki rohkemast kui rasedus- ja sünnituspuhkuseks antavate nädalate arvust, sest olen kindel, et oleme kõik nõus, et 14 nädalast ei piisa ja puhkust on vaja pikendada. Lisaks nädalate arvule räägime aga sellest, et emaks saanud naiste vallandamisse tuleks suhtuda kui ebaõiglasesse vallandamisse, või sellest, et töötava ema tervise huvides tuleks lubada anda isapuhkust. Ma ei mõista, miks mõned ütlevad, et isapuhkusest ei ole töötavate naiste tervisele abi. Loomulikult on! Võimaldada emal ja isal esimestel päevadel pärast lapse sündi jagada tema eest hoolitsemise tööd on meeste- ja naistevahelise võrdsuse seisukohalt edusammude tegemiseks hädavajalik ja põhjapaneva tähtsusega. Mõned riigid, nagu Hispaania, juba rakendavad sõltumatut ja ülekantavat isapuhkust. Peame laskma meestel võtta koos naistega vastutuse, kui tahame saavutada edu teel, mis on meile ettepanekus esitatud. Ma arvan, et see on tähtis. Tahaksin tänada raportöör Estrelat tehtud töö eest ja tema vastutustunde eest parlamendi ees..."@et5
"Arvoisa puhemies, luulen, että me kaikki olemme tietoisia vastuusta, joka parlamentin on tänään kannettava naisten työoloja koskevan direktiivin tarkistamisessa, direktiivin, jota olemme käsitelleet edelliseltä vaalikaudelta asti ja jonka osalta emme ole erilaisten näkemyksien ja ongelmien takia onnistuneet edistymään. Siksi sanon, että tänään meidän on kannettava vastuu, niiden eri näkemysten puitteissa, joita meillä saattaa olla, jotta voimme edetä miesten ja naisten yhdenvertaisten oikeuksien osalta ja parantaa naisten oloja työmarkkinoilla. Tässä direktiivissä on kyse enemmästä kuin äitiysvapaan viikkojen määrästä, koska olen varma, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että 14 viikkoa ei ole tarpeeksi ja että meidän on lisättävä pituutta. Viikkomäärän lisäksi puhumme kuitenkin myös siitä, että äidiksi tulleen naisen erottaminen katsotaan epäoikeudenmukaiseksi erottamiseksi, tai siitä, että isyysvapaa myönnetään työssäkäyvän naisen terveyden edistämiseksi. En ymmärrä, miksi ihmiset sanovat, että isyysvapaa ei edistä työssäkäyvien naisten terveyttä. Tietysti se edistää. Se, että äiti ja isä voivat jakaa lastensa hoitoa koskevan työn lapsen syntymää seuraavana muutamana ensimmäisenä päivänä, on olennaisen tärkeää ja perustavanlaatuista, jotta miesten ja naisten tasa-arvossa voidaan edistyä. On olemassa Espanjan kaltaisia maita, jotka ovat jo ottaneet käyttöön riippumattoman ja siirrettävän isyysvapaan. Meidän on mahdollistettava se, että miehet voivat kantaa vastuuta naisten ohella, parantaaksemme käytännössä sitä, mikä meillä on tällä hetkellä paperilla. Mielestäni se on tärkeää. Haluaisin kiittää esittelijää, Edite Estrelaa, hänen tekemästään työstä ja hänen vastuullisuudestaan parlamenttia kohtaan …"@fi7
"Madame la Présidente, je pense que nous sommes tous bien conscients de la responsabilité que le Parlement doit exercer aujourd’hui dans la révision de la directive concernant les conditions de travail des femmes; une directive dont nous discutons depuis la législature précédente et sur laquelle, compte tenu des différents points de vue et des difficultés, nous n’avons pas pu progresser. C’est pourquoi je dis qu’aujourd’hui nous devons prendre nos responsabilités, dans les différents points de vue qui sont les nôtres, afin d’avancer en matière d’égalité des droits entre les hommes et les femmes, et améliorer les conditions de vie des femmes sur le marché du travail. Cette directive dépasse la question du nombre de semaines du congé de maternité car je suis sûre que nous sommes tous d’accord pour dire que quatorze semaines ce n’est pas assez et qu’il faut allonger cette durée. Toutefois, à côté du nombre de semaines, nous parlons du fait de considérer le licenciement d’une femme devenue mère comme un licenciement injuste, ou de l’octroi d’un congé de paternité au bénéfice de la santé d’une mère qui travaille. Je ne comprends pas pourquoi certains disent que le congé de paternité ne profite pas à la santé des mères au travail. Bien sûr que c’est le cas. Permettre à la mère et au père de partager les soins à leurs enfants durant les tout premiers jours qui suivent la naissance est essentiel et fondamental pour pouvoir progresser vers l’égalité entre hommes et femmes. Certains pays l’Espagne par exemple ont déjà mis en œuvre des congés de paternité indépendants et transférables. Nous devons permettre aux hommes d’assumer la responsabilité avec les femmes, afin de progresser sur le chemin qui est actuellement proposé. Je pense que c’est important. Je voudrais remercier la rapporteure, Mme Estrela, pour son travail et pour la responsabilité du Parlement de …"@fr8
". Elnök asszony, azt hiszem, mindannyian tudatában vagyunk annak a felelősségnek, amelyet ma a Parlamentnek kell tanúsítania a nők munkafeltételeiről szóló irányelv felülvizsgálatakor. Olyan irányelvről van szó, amelyről már a korábbi ciklus óta vitatkozunk, és amelynek tekintetében – az eltérő nézetek és különböző nehézségek miatt – nem tudtunk előrelépést elérni. Ezért is mondom ma azt, hogy – bár különböznek a nézeteink, de – felelősséget kell tanúsítanunk, hogy haladást könyvelhessünk el a nők és férfiak közötti egyenlőség terén és javíthassuk a nők munkaerő-piaci helyzetét. Ez az irányelv nem pusztán arról szól, hogy hány hetes a szülési szabadság, és szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy 14 hét nem elegendő és ennél hosszabb időtartamra van szükség. De eltekintve a hetek számától, arról beszélünk, hogy egy anyává vált nő elbocsátása tisztességtelen felmondásnak minősül, és hogy az apasági szabadságot a dolgozó nő egészsége érdekében biztosítják. Nem értem, az emberek miért mondják, hogy az apasági szabadság nem segíti elő a dolgozó nők egészségét. Természetesen elősegíti. Annak lehetővé tétele, hogy az anya és az apa az első napokban közösen lássa el az újszülöttet, szükségszerű és alapvető fontosságú a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén való előrelépéshez. Egyes országokban, mint például Spanyolországban, az apasági szabadság már most is független és átvihető rendszere működik. Biztosítanunk kell a férfiak számára azt a lehetőséget, hogy a nőkkel együtt felelősséget vállaljanak, ezáltal javítva azon a rendszeren, amely jelenleg előttünk van. Ezt fontosnak tartom. Szeretnék köszönetet mondani Estrela asszonynak munkájáért és a Parlament azon felelős hozzáállásáért, amit…"@hu11
"Signora Presidente, credo siamo tutti coscienti della responsabilità che il Parlamento deve assumersi oggi nel rivedere la direttiva sulle condizioni lavorative della donna; una direttiva che discutiamo dalla precedente legislatura e su cui, a causa di vari punti di vista e difficoltà, non siamo riusciti a procedere. Per questo dico che oggi dobbiamo assumerci una responsabilità, nell’ambito dei diversi punti di vista che possiamo avere, per progredire sull’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne e migliorare le condizioni di vita della donna sul mercato del lavoro. Questa direttiva non si limita al numero di settimane di congedo di maternità, e certamente siamo tutti d’accordo che 14 settimane non sono sufficienti e che occorre allungare la durata. Ma a parte il numero di settimane, stiamo parlando di considerare ingiusto il licenziamento di una donna che è diventata madre, o di concedere un congedo di paternità per tutelare la salute di una madre lavoratrice. Non capisco perché si dica che il congedo di paternità non è a vantaggio della salute delle madri lavoratrici. Ovvio che lo è. Permettere al padre e alla madre di condividere la cura dei figli nei primi giorni dopo la nascita è indispensabile e fondamentale per progredire nell’uguaglianza tra uomo e donna. Ci sono paesi come la Spagna che hanno già messo in atto il congedo di paternità indipendente e trasferibile. Dobbiamo dare agli uomini la possibilità di assumersi la responsabilità insieme alle donne per procedere nella direzione intrapresa. Credo sia importante. Desidero ringraziare la relatrice, onorevole Estrela, per il lavoro svolto e per la responsabilità del Parlamento nel …"@it12
"Ponia pirmininke, manau, visi žinome, kokia atsakomybė šiandien tenka Parlamentui persvarstant direktyvą dėl moterų darbo sąlygų. Diskutuojame dėl jos jau nuo praeitos kadencijos, bet dėl skirtingų nuomonių ir sunkumų mums nepavyko padaryti pažangos. Būtent todėl sakau, kad šiandien turime prisiimti atsakomybę, nors mūsų nuomonės gali ir skirtis, kad lygių vyrų ir moterų galimybių srityje būtų padaryta pažanga ir kad dirbančių moterų gyvenimo sąlygos būtų pagerintos. Šioje direktyvoje neapsiribojama tik klausimu dėl motinystės atostogų trukmės, nes esu tikra, kad visi sutariame, jog 14 savaičių nepakanka ir turime nustatyti ilgesnes atostogas. Taip pat kalbama apie tai, kad atleisti motina tapusią moterį iš darbo nesąžininga ar kad tėvystės atostogos suteikiamos rūpinantis dirbančios motinos sveikatos apsauga. Nesuprantu tų, kurie sako, kad tėvystės atostogos nenaudingos dirbančių motinų sveikatai. Žinoma, jos naudingos. Suteikti galimybę motinai ir tėvui dalytis vaiko priežiūros pareigomis pirmosiomis dienomis po gimdymo labai svarbu ir būtina siekiant pažangos lyčių lygybės srityje. Yra šalių, pvz., Ispanija, kurios jau įgyvendino nuostatą dėl atskirai suteikiamų ir perkeliamų tėvystės atostogų. Turime suteikti galimybę vyrams dalytis su moterimis atsakomybe, kad dabartinė padėtis pagerėtų. Manau, tai svarbu. Norėčiau padėkoti pranešėjai E. Estrelai už atliktą darbą ir…"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Manuprāt, mēs visi apzināmies atbildību, kas šodien jāuzņemas Parlamentam, pārskatot Direktīvu par sieviešu darba apstākļiem; direktīvu, ko mēs apspriežam kopš iepriekšējā pilnvaru termiņa un kuras izstrādē dažādu viedokļu un grūtību dēļ neesam varējuši pavirzīties uz priekšu. Tāpēc es šodien saku, ka mums ir jāuzņemas atbildība, neraugoties uz atšķirīgajiem viedokļiem, lai varētu virzīties uz priekšu jautājumā par vīriešu un sieviešu līdztiesību un uzlabot sieviešu dzīves apstākļus darba tirgū. Šajā direktīvā ir jāiekļauj par vairākām nedēļām ilgāks grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, jo esmu pārliecināta, ka mēs visi esam vienisprātis — ar 14 nedēļām nepietiek, un mums šis laiks ir jāpaildzina. Tomēr bez jautājuma par nedēļu skaitu mēs runājam arī par to, ka par netaisnību tiek uzskatīts, ja no darba atlaiž sievieti, kas ir kļuvusi par māti, vai par to, ka strādājošas mātes veselības labā ir jāpiešķir paternitātes atvaļinājums. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki uzskata, ka paternitātes atvaļinājums labvēlīgi neietekmē strādājošu māšu veselību. Protams, ka ietekmē. Ļaut mātei un tēvam uzņemties rūpes par saviem bērniem pirmajās dienās pēc viņu dzimšanas ir būtiski un svarīgi, lai panāktu progresu vīriešu un sieviešu līdztiesības jomā. Ir valstis, piemēram, Spānija, kurās jau tiek piešķirts neatkarīgs un pārnesams paternitātes atvaļinājums. Mums jādod vīriešiem iespēja uzņemties atbildību kopā ar sievietēm, lai uzlabotu pašreiz apspriežamo jomu. Manuprāt, tas ir svarīgi. Es gribētu pateikties referentei kundzei, par paveikto darbu un Parlamentam par atbildību, ko…"@lv13
"Señora Presidenta, creo que somos todos y todas conscientes del ejercicio de responsabilidad que tiene que hacer hoy este Parlamento, con respecto a la revisión de la Directiva sobre las condiciones de las mujeres trabajadoras; una Directiva que ya llevamos planteando desde la anterior legislatura y que, por distintos puntos de vista y dificultades, no hemos sido capaces de sacar adelante. Y por eso digo que hoy tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, dentro de las diferencias de puntos de vista que podamos tener, para avanzar en los derechos de igualdad entre los hombres y las mujeres, y mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el mercado laboral. Va más allá esta Directiva del número de semanas de permiso de maternidad, pues seguro que todos estamos de acuerdo en que catorce semanas es insuficiente y que hay que aumentar su duración. Pero, más allá del número de semanas, hablamos de que se pueda plantear como despido improcedente aquel que se ejerce sobre una mujer que ha sido madre, o también de que en beneficio de la salud de la mujer trabajadora se ponga en marcha un permiso de paternidad. No entiendo a aquellos que dicen que el permiso de paternidad no va en beneficio de la salud de las mujeres trabajadoras. Por supuesto que sí. Que, los primeros días tras el nacimiento de los niños y las niñas, el padre y la madre puedan compartir el ejercicio de cuidar a sus niños es indispensable y fundamental para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Hay países como España que ya han puesto en marcha un permiso de paternidad independiente e intransferible. Tenemos que hacer posible que los hombres asuman la responsabilidad junto con las mujeres para mejorar en el camino que tenemos en estos momentos encima de la mesa. Creo que es importante. Quiero agradecer la labor del esfuerzo que ha realizado la ponente Estrela y la responsabilidad de que este Parlamento dé una ….."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik denk dat wij ons bewust zijn van de verantwoordelijkheid die het Parlement vandaag dient te nemen voor het herzien van de richtlijn inzake de werkomstandigheden van vrouwen; een richtlijn die onderwerp van debat is sinds de vorige zittingsperiode en waarmee we, als gevolg van verschillende gezichtspunten en moeilijkheden, niet verder zijn opgeschoten. Daarom zeg ik dat we vandaag, vanuit de verschillende standpunten die we eventueel hebben, de verantwoordelijkheid moeten nemen om vooruitgang te bereiken op het gebied van de gelijke rechten tussen mannen en vrouwen en om de levensomstandigheden van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Deze richtlijn gaat verder dan het aantal weken zwangerschapsverlof, want ik ben er zeker van dat we het er allemaal over eens zijn dat die veertien weken verlof onvoldoende zijn en dat deze periode moet worden uitgebreid. Behalve over het aantal weken verlof hebben we het echter ook over vraag of het ontslag van een vrouw die moeder is geworden als onrechtvaardig moet worden beschouwd, en of vaderschapsverlof moet worden ingesteld ten behoeve van de gezondheid van de werkende vrouw. Ik begrijp niet waarom mensen zeggen dat het vaderschapsverlof de gezondheid van de werkende vrouwen niet ten goede zou komen. Natuurlijk is dat wel het geval. Dat de vader en de moeder de eerste dagen na de geboorte van hun kind de taak van de verzorging van hun kind(eren) kunnen delen, is essentieel en van fundamenteel belang de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Er zijn landen, zoals Spanje, die al een zelfstandig en onoverdraagbaar vaderschapsverlof hebben ingesteld. We dienen mannen in de gelegenheid te stellen om de verantwoordelijkheid te delen met de vrouwen, zodat er vooruitgang kan worden bereikt op het onderhavige gebied. Ik denk dat dit heel belangrijk is. Ik zou de rapporteur, mevrouw Estrela, willen bedanken voor haar inspanningen en de verantwoordelijkheid voor het Parlement om…"@nl3
"Pani przewodnicząca! Sądzę, że wszyscy jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaką dziś musi wziąć na siebie Parlament, dokonując przeglądu dyrektywy w sprawie warunków pracy dla kobiet. Dyrektywy, nad którą dyskutujemy już od ubiegłej kadencji i w obrębie której, z powodu różnych punktów widzenia i trudności, nie mogliśmy dotąd osiągnąć postępu. Dlatego powtarzam, że dziś musimy wziąć na siebie odpowiedzialność, aby w obrębie tak różnych punktów widzenia, które możemy reprezentować, posunąć naprzód sprawę równych szans kobiet i mężczyzn oraz poprawić warunki funkcjonowania kobiet na rynku pracy. Przedmiotowa dyrektywa wykracza poza liczbę tygodni urlopu macierzyńskiego, i jestem pewna, że jesteśmy wszyscy zgodni, że 14 tygodni to za mało i że musimy ten okres wydłużyć. Niemniej, oprócz liczby tygodni, rozmawiamy też o zwalnianiu z pracy młodych matek jako o działaniu niesprawiedliwym, a także o urlopie ojcowskim udzielanym z korzyścią dla zdrowia pracujących matek. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie twierdzą, że urlop ojcowski nie wpływa korzystnie na zdrowie pracujących matek. Oczywiście, że wywiera korzystny wpływ. Umożliwienie matce i ojcu dzielenia prac związanych z opieką nad dziećmi w pierwszych dniach ich życia ma zasadnicze i fundamentalne znaczenie dla wypracowania postępu w kategoriach równości kobiet i mężczyzn. Są bowiem kraje, jak Hiszpania, które już wdrożyły prawo do niezależnego i zbywalnego urlopu ojcowskiego. Musimy stworzyć mężczyznom możliwość dzielenia odpowiedzialności wspólnie z kobietami, aby osiągnąć poprawę na drodze, którą się obecnie zajmujemy. Uważam, że to jest ważne. Chciałabym podziękować sprawozdawczyni, pani poseł Estreli, za pracę, którą wykonała, zaś Parlamentowi za odpowiedzialność ..."@pl16
"Senhora Presidente, penso que todos estamos cientes da responsabilidade que o Parlamento tem de assumir actualmente na revisão da directiva relativa às condições de trabalho das mulheres; uma directiva que começámos a discutir na legislatura anterior e onde, devido a vários pontos de vista e dificuldades, não obtivemos progressos. É por isso que afirmo hoje que temos de assumir essa responsabilidade, no âmbito dos nossos diferentes pontos de vista, a fim de progredirmos na igualdade de direitos entre homens e mulheres e de melhorar as condições de vida das mulheres no mercado de trabalho. Esta directiva não se limita ao número de semanas da licença de maternidade, pois tenho a certeza de que todos concordamos em que 14 semanas não são suficientes e de que precisamos de prolongar a sua duração. No entanto, para além do número de semanas, trata-se de considerar que o despedimento de uma mulher que foi mãe é um despedimento sem justa causa, ou que a licença de paternidade é concedida em benefício da saúde de uma mãe trabalhadora. Não compreendo a razão para as pessoas dizerem que a licença de paternidade não beneficia a saúde das mães trabalhadoras. É claro que beneficia. A possibilidade de a mãe e o pai partilharem o trabalho de cuidar dos filhos nos primeiros dias de vida é essencial e fundamental para progredir em termos de igualdade entre homens e mulheres. Existem países como a Espanha que já instituíram uma licença de paternidade independente e transferível. Temos de possibilitar que os homens assumam responsabilidades a par das mulheres para progredirmos no rumo que estamos a definir. Considero este aspecto importante. Gostaria de agradecer à relatora, senhora deputada Estrela, pelo trabalho efectuado e pela responsabilidade do Parlamento de …"@pt17
"Dnă preşedintă, cred că suntem cu toţii conştienţi de răspunderea pe care trebuie să o exercite astăzi Parlamentul cu scopul de a revizui directiva privind condiţiile de muncă pentru femei. Această directivă a fost discutată încă din legislatura anterioară, însă, din cauza punctelor de vedere diferite şi a dificultăţilor întâmpinate, nu am putut avansa. Din acest motiv, vă spun că este necesar să ne asumăm astăzi răspunderea, în contextul punctelor de vedere diferite care pot exista, pentru a înregistra un progres în privinţa drepturilor egale dintre bărbaţi şi femei şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale femeilor de pe piaţa forţei de muncă. Această directivă nu se referă numai la numărul de săptămâni de concediu de maternitate, deşi, cu siguranţă, am fost cu toţii de acord că 14 săptămâni sunt insuficiente şi că trebuie să creştem durata. Cu toate acestea, pe lângă numărul de săptămâni, discutăm şi despre faptul că o concediere a femeilor care devin mame este considerată a fi nejustificată sau despre faptul că acordarea concediului de paternitate are un efect benefic asupra sănătăţii mamelor care lucrează. Nu înţeleg de ce se spune că acordarea concediului de paternitate nu este în beneficiul sănătăţii mamelor care lucrează. Bineînţeles că este în beneficiul acestora. Este esenţial ca mamei şi tatălui să le fie acordată posibilitatea de a împărţi activităţile de îngrijire a copiilor în primele zile de după naştere, acest lucru fiind fundamental pentru a înregistra un progres în sfera egalităţii dintre bărbaţi şi femei. În ţări ca Spania s-a pus deja în aplicare concediul de paternitate independent şi transferabil. Este necesar să le acordăm bărbaţilor posibilitatea de a-şi asuma răspunderea alături de femei, pentru a putea merge mai departe în direcţia stabilită de prezenta discuţie. Consider că acest lucru este important. Doresc să-i mulţumesc raportoarei, dna Estrela, pentru munca depusă şi pentru responsabilitatea Parlamentului privind..."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, myslím si, že sme si všetci vedomí zodpovednosti, ktorú má dnes prejaviť Parlament pri revízii smernice o pracovných podmienkach žien, smernice, o ktorej sme diskutovali od predošlého funkčného obdobia a v súvislosti s ktorou sme vzhľadom na rozličné názory a ťažkosti nedokázali pokročiť. Z tohto dôvodu dnes hovorím, že musíme prevziať zodpovednosť v rámci rôznych názorov, ktoré zastávame, aby sme sa pohli dopredu v otázke rovnakých práv mužov a žien a zlepšenia životných podmienok žien na trhu práce. Táto smernica presahuje počet týždňov materskej dovolenky, keďže som si istá, že sme sa všetci zhodli na tom, že 14 týždňov nepostačuje a že toto obdobie musíme predĺžiť. Odhliadnuc od počtu týždňov však hovoríme o prepustení ženy, ktorá sa stala matkou, pričom toto prepustenie sa považuje za nespravodlivé, alebo o otcovskej dovolenke poskytnutej v prospech zdravia pracujúcej matky. Nerozumiem, prečo ľudia hovoria, že otcovská dovolenka nie je v prospech zdravia pracujúcich matiek. Samozrejme, že je. Na dosiahnutie pokroku v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami je veľmi dôležité a významné umožniť matke a otcovi, aby si rozdelili starostlivosť o svoje deti počas prvých dní po pôrode. Niektoré krajiny, napríklad Španielsko, už zaviedli nezávislú a prenosnú otcovskú dovolenku. Musíme mužom umožniť, aby prevzali zodpovednosť spolu so ženami s cieľom dosiahnuť zlepšenie na ceste, o ktorej momentálne rozhodujeme. Myslím si, že je to dôležité. Chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni Estrelovej za prácu, ktorú vykonala, za zodpovednosť Parlamentu..."@sk19
"Gospa predsednica, verjamem, da se vsi zavedamo odgovornosti, ki jo Parlamentu nalaga revizija direktive o delovnih razmerah žensk, direktive, o kateri razpravljamo že od prejšnjega parlamentarnega mandata, zaradi razlik v stališčih in različnih drugih težav pa se revizija ves čas zatika. Zato menim, da moramo danes ravnati odgovorno in ob vseh različnih pogledih skušati doseči korak k enakosti moških in žensk ter k izboljšanju razmer na trgu dela za ženske. Pri tej direktivi ne gre zgolj za število tednov porodniškega dopusta, saj sem prepričana, da smo glede tega, da je 14 tednov premalo in da je treba dopust podaljšati, že dosegli soglasje. Poleg števila tednov obravnavamo tudi nepošteno odpuščanje delavk zaradi materinstva in uvedbo očetovskega dopusta v prid zdravju zaposlene matere. Ne razumem tistih, ki trdijo, da očetovski dopust ni v prid zdravju zaposlene matere. Seveda je. Omogočiti materi in očetu, da v prvih dneh življenja skupaj skrbita za novorojenčka, je nujen in pomemben korak k enakosti moških in žensk. Nekatere države, na primer Španija, so že uvedle neodvisen in prenosljiv očetovski dopust. Moškim moramo omogočiti, da bodo lahko skupaj z ženskami skupaj prevzeli odgovornosti, če želimo nadaljevati pot v smeri, ki smo si jo začrtali. Mislim, da je to nujno. Rada bi se zahvalila poročevalki gospe Estrela za opravljeno delo in za odgovorno ravnanje, da bi Parlament ..."@sl20
". Fru talman! Jag tror att vi alla är medvetna om det ansvar som parlamentet har i dag när det gäller att ändra direktivet om arbetsvillkoren för kvinnor. Ett direktiv som vi har diskuterat ända sedan den förra mandatperioden och som vi, på grund av olika synpunkter och svårigheter, inte har kunnat förbättra. Det är anledningen till att jag i dag säger att vi måste ta ansvar, inom de olika synpunkter som vi kan tänkas ha, för att kunna göra framsteg i fråga om lika rättigheter för kvinnor och män och kunna förbättra levnadsvillkoren för arbetande kvinnor. Detta direktiv går bortom antalet veckors barnledighet, eftersom jag är säker på att vi alla är överens om att 14 veckor inte är tillräckligt och att vi måste få till stånd en förlängning. Utöver antalet veckor talar vi dock om att uppsägningar av kvinnor som blivit mödrar anses vara orättvisa uppsägningar och om att bevilja pappaledighet för att gynna arbetande mödrars hälsa. Jag förstår inte varför människor säger att pappaledighet inte främjar arbetande mödrars hälsa. Naturligtvis gör den det. Att göra det möjligt för mamman och pappan att dela på ansvaret för vårdnaden av barnet under de första dagarna efter födseln har en avgörande betydelse för framstegen i jämställdheten mellan kvinnor och män. Det finns länder, t.ex. Spanien, som redan har infört oberoende och överförbar pappaledighet. Vi måste göra det möjligt för män att dela ansvaret med kvinnorna för att komma längre på den väg som ligger framför oss. Jag anser att detta är viktigt. Jag vill tacka föredraganden, Edite Estrela, för det arbete hon lagt ned och för parlamentets ansvar att …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(La Presidenta retira la palabra a la oradora)."21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph