Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-07-Speech-4-274"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101007.29.4-274"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I hope the main actors in the field will take note of what we have just voted. We strongly condemn the mass rape and other human rights violations which took place between 30 July and 4 August on at least 500 women and children in North Kivu province by the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), a Hutu rebel group, and the Mai Mai militia, as well as those in other regions of North and South Kivu. We call on all actors to step up the fight against impunity and for an immediate end to the violence and human rights abuses in the DRC, particularly in North Kivu. We stress the need for further efforts to put an end to the activity of local and foreign armed groups in the east of the DRC. We also call on the UN and the DRC Government to conduct an impartial and thorough investigation of the events, to ensure that those responsible for breaching human rights and international humanitarian law are held responsible and prosecuted in conformity with Congolese and international law."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Doufám, že si hlavní aktéři v této oblasti povšimnou toho, o čem jsme právě hlasovali. Ostře odsuzujeme hromadné znásilňování i další porušování lidských práv, jichž se mezi 30. červencem a 4. srpnem na nejméně 500 ženách a dětech v provincii Severního Kivu dopustily Demokratické síly za osvobození Rwandy (FDLR), povstalecká skupina kmene Hutuů a milice Mai Mai, jakož i porušování lidských práv v jiných regionech Severního a Jižního Kivu. Vyzýváme všechny aktéry, aby zintenzívnili boj proti beztrestnosti a za okamžité ukončení násilí a zneužívání lidských práv v DRK, zejména v Severním Kivu. Upozorňujeme na potřebu dalšího úsilí k ukončení činnosti místních i zahraničních ozbrojených skupin na východě DRK. Vyzýváme rovněž OSN a vládu DRK, aby provedly nestranné a důkladné vyšetřování zmíněných událostí, a zajistily tak, že ti, kdo zodpovídají za porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, budou pohnáni k odpovědnosti a stíháni podle konžského a mezinárodního práva."@cs1
"Jeg håber, at de vigtigste aktører på området noterer sig, hvordan vi lige har stemt. Vi fordømmer på det stærkeste de massevoldtægter og andre menneskerettighedskrænkelser mod mindst 500 kvinder og børn, der blev begået mellem den 30. juli og den 4. august i Nord-Kivu-provinsen af De Demokratiske Styrker til Befrielse af Rwanda (FDLR), en hutu-oprørsgruppe og Mai Mai-militsen, samt de krænkelser, som blev begået i andre egne af Nord- og Syd-Kivu. Vi kræver, at alle aktører gør en forstærket indsats for at bekæmpe straffriheden, og at voldshandlingerne og krænkelserne af menneskerettighederne i DR Congo øjeblikkeligt ophører, særlig i Nord-Kivu. Vi understreger behovet for en yderligere indsats for at bringe de lokale og udenlandske væbnede gruppers aktiviteter i det østlige DR Congo til ophør. Vi opfordrer også FN og DR Congos regering til at iværksætte en uvildig og tilbundsgående undersøgelse af begivenhederne med henblik på at sikre, at de ansvarlige for overtrædelserne af menneskerettighederne og af den internationale humanitære folkeret stilles til ansvar og retsforfølges efter congolesisk og international ret."@da2
"Ich hoffe, dass die betreffenden Hauptakteure vor Ort zur Kenntnis nehmen werden, worüber wir gerade abgestimmt haben. Wir verurteilen die Massenvergewaltigungen und anderen Menschenrechtsverletzungen aufs schärfste, die zwischen dem 30. Juli und dem 4. August an mindestens 500 Frauen und Kindern von den Demokratischen Kräften für die Befreiung Ruandas (FDLR), einer Hutu-Rebellengruppe, und der Mai-Mai-Miliz in der Provinz Nord-Kivu und in anderen Regionen von Nord- und Süd-Kivu verübt wurden. Wir fordern alle Akteure auf, den Kampf gegen die Straffreiheit zu verstärken und der Gewalt und Menschenrechtsverletzungen in der Demokratischen Republik Kongo, insbesondere in Nord-Kivu, unverzüglich ein Ende zu setzen. Wir betonen die Notwendigkeit für weitere Bemühungen, um den Aktivitäten lokaler und ausländischer bewaffneter Gruppierungen im Osten der Demokratischen Republik Kongo ein Ende zu setzen. Wir fordern außerdem die Vereinten Nationen und die Regierung der Demokratischen Republik Kongo auf, eine unparteiische und sorgfältige Untersuchung der Ereignisse einzuleiten, um zu gewährleisten, dass die Verantwortlichen für die Verletzung von Menschenrechten und des humanitären Völkerrechts zur Rechenschaft gezogen und gemäß dem kongolesischen und internationalen Recht strafrechtlich verfolgt werden."@de9
"Ελπίζω ότι οι κύριοι παράγοντες στην περιοχή θα λάβουν υπόψη αυτό που μόλις ψηφίσαμε. Καταδικάζουμε σθεναρά τον μαζικό βιασμό και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν μεταξύ της 30ής Ιουλίου και της 4ης Αυγούστου σε βάρος τουλάχιστον 500 γυναικών και παιδιών στην επαρχία του βόρειου Κίβου από τις Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR), μια αντάρτικη ομάδα Χούτου, και από την πολιτοφυλακή Mai Mai, καθώς και αυτούς που έλαβαν χώρα σε άλλες περιοχές του βόρειου και του νότιου Κίβου. Καλούμε όλους τους παράγοντες να εντείνουν τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας και να σταματήσουν άμεσα τη βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ και ιδίως στο βόρειο Κίβου. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες, προκειμένου να τερματιστεί η δράση τοπικών και ξένων ενόπλων δυνάμεων στα ανατολικά της ΛΔΚ. Καλούμε επίσης τον ΟΗΕ και την κυβέρνηση της ΛΔΚ να διενεργήσουν αμερόληπτη και εις βάθος έρευνα όλων των συμβάντων και να εξασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και θα διωχθούν σύμφωνα με το δίκαιο του Κονγκό και το διεθνές δίκαιο."@el10
"Espero que aquellos que operan tomen nota de lo que acabamos de votar. Condenamos enérgicamente la violación masiva y otras violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar entre el 30 de julio y el 4 de agosto contra una cifra aproximada de 500 mujeres y niños en la provincia de Kivu Norte por parte de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo rebelde hutu, y la milicia Mai Mai, así como en otras regiones de Kivu Norte y Kivu Sur. Hacemos un llamamiento a todos los actores para que avancen en la lucha contra la impunidad y para poner fin de inmediato a la violencia y los abusos contra los derechos humanos en la República Democrática del Congo, en particular, en Kivu Norte. Hacemos hincapié en la necesidad de nuevos esfuerzos para poner fin a la actividad de los grupos armados locales y extranjeros en el este de la RDC. También hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas y al Gobierno de República Democrática del Congo para que lleven a cabo una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos a fin de garantizar que los autores de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se hagan responsables y sean procesados conforme a la legislación congoleña e internacional."@es21
"Ma loodan, peamised osalised selles piirkonnas võtavad teadmiseks resolutsiooni, mida me äsja hääletasime. Me mõistame teravalt hukka vähemalt 500 naise ja lapse massilise vägistamise ja muud inimõiguste rikkumised, mille 30. juulist kuni 4. augustini panid Põhja-Kivu provintsis toime Rwanda Vabastamise Demokraatlikud Jõud (FDLR), üks hutu mässuliste rühmitus ja mai-mai võitlejad, samuti juhtumid Põhja- ja Lõuna-Kivu muudes piirkondades. Me kutsume kõiki osalisi üles tugevdama võitlust karistamatuse ilmingutega ning vägivalla ja inimõiguste rikkumise viivitamatut lõpetamist Kongo DVs, eriti Põhja-Kivus. Me rõhutame vajadust teha täiendavaid jõupingutusi, et lõpetada Kongo ja välismaiste relvarühmituste tegevus Kongo DV idaosas. Samuti kutsume ÜROd ja Kongo DV valitsust üles korraldama nende sündmuste sõltumatu ja põhjalik uurimine, et inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise eest vastutavad isikud võetaks vastutusele ja antaks kohtu alla vastavalt Kongo ja rahvusvahelisele õigusele."@et5
". Toivon, että alan tärkeimmät toimijat panevat merkille sen, mistä juuri äänestimme. Tuomitsemme jyrkästi ne Pohjois-Kivun maakunnassa 30. heinäkuuta ja 4. elokuuta välisenä aikana tapahtuneet joukkoraiskaukset ja muut ihmisoikeusloukkaukset, joiden uhreiksi joutui vähintään 500 naista ja lasta ja joihin syyllistyivät Ruandan demokraattinen vapautusarmeija (FDLR), hutukapinallisten ryhmä ja puolisotilaalliset Mai Mai -joukot, sekä muilla Pohjois- ja Etelä-Kivun alueilla tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset. Kehotamme kaikkia toimijoita tehostamaan rankaisemattomuuden vastaisia toimia ja lopettamaan välittömästi väkivaltaisuudet ja ihmisoikeusrikkomukset Kongon demokraattisessa tasavallassa ja erityisesti Pohjois-Kivussa. Korostamme, että tarvitaan lisätoimia paikallisten ja ulkomaisten aseellisten ryhmien toiminnan lopettamiseksi Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa. Kehotamme myös YK:ta ja Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta suorittamaan puolueettoman ja perusteellisen tutkimuksen tapahtumista ja varmistamaan, että ihmisoikeusloukkauksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan ja asetetaan syytteeseen Kongon lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti."@fi7
"J’espère que les principaux acteurs concernés prendront acte de notre vote. Nous condamnons fermement le viol de masse et les diverses formes de violations des droits de l’homme perpétrés, entre le 30 juillet et le 4 août, sur 500 femmes et enfants au moins par les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), groupe rebelle hutu, et par les milices maï-maï, dans la province du Nord-Kivu, ainsi que dans d’autres régions du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Nous appelons tous les acteurs à renforcer la lutte contre l’impunité et à mettre immédiatement un terme à la violence et aux violations des droits de l’homme en RDC, en particulier dans le Nord-Kivu. Nous soulignons la nécessité de redoubler d’efforts pour mettre un terme à l’activité des groupes armés locaux et étrangers dans l’est de la RDC. Nous appelons également l’ONU et le gouvernement de la RDC à mener une enquête impartiale et approfondie au sujet des évènements et à veiller à ce que les responsables de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international aient à rendre compte de leurs actes et soient poursuivis en justice conformément à la législation congolaise et internationale."@fr8
". – Remélem, a terület főbb szereplői tekintetbe veszik majd, amit megszavaztunk. Határozottan elítéljük a tömeges nemi erőszakot és egyéb emberi jogi jogsértéseket, amelyeknek legalább 500 nő és gyermek esett áldozatul, amelyeket Észak-Kivu tartományban a Demokratikus Erők Ruanda Felszabadításáért (FDLR) hutu lázadó csoport és a Mai Mai milícia tagjai követtek el július 30. és augusztus 4. között, valamint más régiókban Észak- és Dél-Kivuban. Felszólítunk minden érintettet, hogy fokozzák a büntetlenség elleni harcot, és azonnal vessenek véget az erőszaknak és az emberi jogok megsértésének a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Hangsúlyozzuk a további erőfeszítések szükségességét a helyi és külföldi fegyveres erők tevékenységének megszüntetésére a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Felszólítjuk továbbá az ENSZ-et és a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányát független és alapos vizsgálat végzésére, hogy felelősségre lehessen vonni az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog megértésének felelőseit, és bíróság elé lehessen állítani őket a kongói és nemzetközi joggal összhangban."@hu11
"Spero che i principali interlocutori sul campo prendano atto di quanto abbiamo appena votato. Condanniamo con fermezza gli stupri collettivi e altre violazioni dei diritti umani che hanno avuto luogo tra il 30 luglio e il 4 agosto ai danni di almeno 500 donne e bambini nella provincia del Kivu Nord per mano delle Forze democratiche per la liberazione del Rwanda (FDLR), gruppo di ribelli e della milizia Mai Mai, come quelli in altre regioni del Kivu Nord e Sud. Esortiamo tutte le parti in causa a intensificare la lotta contro l’impunità e porre fine immediatamente alla violenza e agli abusi dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo, specialmente nel Kivu Nord. Sottolineiamo la necessità di profondere ulteriore impegno per far cessare l’attività di gruppi armati locali e stranieri nella parte orientale del Congo. Esortiamo altresì le Nazioni Unite e il governo congolese a condurre un’indagine imparziale e approfondita sugli eventi per garantire che i responsabili delle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale siano chiamati a rispondere e vengano incriminati conformemente al diritto congolese e internazionale."@it12
"Tikiuosi, kad svarbiausi toje vietovėje dirbantys subjektai atkreips dėmesį į mūsų balsavimą. Griežtai smerkiame masinius žaginimus ir kitus žmogaus teisių pažeidimus, kurie įvykdyti nuo liepos 30 d. iki rugpjūčio 4 d. ir nuo kurių nukentėjo daugiau kaip 500 žmonių Šiaurės Kivu srityje. Šiuos pažeidimus vykdė Ruandos demokratinės išlaisvinimo pajėgos (FDLR), Hutu sukilėlių grupė ir Mai Mai kariuomenė. Taip pat smerkiame ir nusižengimus, padarytus kituose Šiaurės ir Pietų Kivu sričių regionuose. Raginame visus subjektus stiprinti kovą su nebaudžiamumu ir nedelsiant nutraukti smurtą ir žmogaus teisių pažeidimus KDR, ypač Šiaurės Kivu. Pabrėžiame, kad reikia dėti daugiau pastangų, norint nutraukti vietos ir užsienio ginkluotų grupių veiklą KDR rytuose. Taip pat raginame JT ir KDR Vyriausybę atlikti nešališką ir nuodugnų įvykių tyrimą, užtikrinti, kad už žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimą atsakingi asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Kongo ir tarptautinę teisę."@lt14
"Ceru, ka galvenās šajā konfliktā iesaistītās puses ņems vērā to, par ko tikko nobalsojām. Stingri nosodām masveida izvarošanu un citus cilvēktiesību pārkāpumus, ko laikā no 30. jūlija līdz 4. augustam Ziemeļkivu provincē attiecībā uz vismaz 500 sievietēm un bērniem pastrādāja Ruandas Atbrīvošanas demokrātiskie spēki (FDLR), hutu nemiernieku grupa un kaujinieki, kā arī tos noziegumus, kas tika pastrādāti citos Kivu ziemeļu un dienvidu reģionos. Aicinām visas konfliktā iesaistītās puses pastiprināt cīņu pret nesodāmību un nekavējoties pārtraukt vardarbību un cilvēktiesību pārkāpumus KDR, sevišķi Ziemeļkivu provincē. Uzsveram nepieciešamību veikt turpmākos pasākumus, lai izbeigtu vietējo un ārvalstu bruņoto grupu darbību KDR austrumu daļā. Aicinām arī ANO un KDR valdību veikt objektīvu un pamatīgu šo notikumu izmeklēšanu, nodrošināt, lai cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpēji tiktu saukti pie atbildības un tiesāti saskaņā ar Kongo un starptautiskajiem tiesību aktiem."@lv13
"I hope the main actors in the field will take note of what we have just voted. We strongly condemn the mass rape and other human rights violations which took place between 30 July and 4 August on at least 500 women and children in North Kivu province by the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), a Hutu rebel group, and the Mai Mai militia, as well as those in other regions of North and South Kivu. We call on all actors to step up the fight against impunity and for an immediate end to the violence and human rights abuses in the DRC, particularly in North Kivu. We stress the need for further efforts to put an end to the activity of local and foreign armed groups in the east of the DRC. We also call on the UN and the DRC Government to conduct an impartial and thorough investigation of the events, to ensure that those responsible for breaching human rights and international humanitarian law are held responsible and prosecuted in conformity with Congolese and international law."@mt15
". Ik hoop dat de belangrijkste betrokkenen in deze zaak kennis zullen nemen van de uitkomst van onze stemming van zojuist. Wij veroordelen ten krachtigste de massale verkrachtingen en andere schendingen van de mensenrechten waarvan tussen 30 juli en 3 augustus op zijn minst vijfhonderd vrouwen in de provincie Noord-Kivu het slachtoffer zijn geworden en die door het Democratisch Leger voor de bevrijding van Rwanda (FDLR), een Hutu-rebellengroep en de Mai Mai-militie zijn begaan, alsook dergelijke gebeurtenissen in andere gebieden van Noord- en Zuid-Kivu. Wij verzoeken alle betrokkenen de strijd tegen straffeloosheid op te voeren en onmiddellijk een eind te maken aan het geweld en de schendingen van de mensenrechten in de DRC, met name in Noord-Kivu. We benadrukken dat bijkomende inspanningen nodig zijn om een einde te maken aan de activiteit van plaatselijke en buitenlandse gewapende groepen in het oosten van de DRC. Ook verzoeken we de VN en de regering van de DRC de gebeurtenissen onpartijdig en grondig te onderzoeken, erop toe te zien dat zij die schuldig zijn voor schending van de mensenrechten en de internationale humanitaire wetgeving overeenkomstig de Congolese en internationale wetgeving voor de rechter worden gebracht en vervolgd."@nl3
"Mam nadzieję, że główne zainteresowane strony na miejscu odnotują wynik naszego dzisiejszego głosowania. Zdecydowanie potępiamy zbiorowy gwałt i inne naruszenia praw człowieka, jakich dopuściły się miedzy 30 lipca a 4 sierpnia na przynajmniej pięciuset kobietach i dzieciach w północnej prowincji Kiwu Demokratyczne Siły Wyzwolenia Rwandy (FDLR), grupa buntowników Hutu, a także milicja Mai Mai; potępiamy również podobne incydenty, które miały miejsce w innych regionach Kiwu Północnego i Południowego. Apelujemy do wszystkich zainteresowanych stron, by nasiliły walkę z bezkarnością i natychmiast położyły kres przemocy i naruszeniom praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga, szczególnie w Kiwu Północnym. Podkreślamy potrzebę dalszych wysiłków na rzecz ukrócenia działalności miejscowych i obcych grup zbrojnych na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Wzywamy również ONZ oraz rząd Demokratycznej Republiki Konga, by przeprowadziły bezstronne i rzetelne śledztwo w sprawie wydarzeń, które miały miejsce, w celu zapewnienia, by osoby odpowiedzialne za naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego zostały postawione przed obliczem wymiaru sprawiedliwości i osądzone w zgodzie z prawem kongijskim i międzynarodowym."@pl16
"Espero que os principais intervenientes no terreno tomem nota do que acabámos de votar. Condenamos firmemente as violações colectivas de, pelo menos 500 mulheres e crianças, assim como outras violações dos Direitos Humanos cometidas entre 30 de Julho e 4 de Agosto na província do Kivu Setentrional pelas Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda (FDLR), um grupo rebelde hutu, e pela milícia Mai Mai, bem como as ocorridas no Norte e no Sul de Kivu. Exortamos todos os intervenientes a reforçarem a luta contra a impunidade e a cessarem de imediato a violência e as violações dos direitos do homem na República Democrática do Congo, em particular no Norte de Kivu. Sublinhamos a necessidade de duplicar esforços para pôr termo à actividade dos grupos armados locais e estrangeiros no Leste da RDC. Solicitamos igualmente às Nações Unidas e ao governo da RDC que levem a cabo uma investigação imparcial e completa de todos os incidentes e que garantam que os responsáveis por violações dos direitos humanos e do Direito internacional humanitário sejam responsabilizados pelos seus actos e processados nos termos do Direito congolês e internacional."@pt17
"Sper ca principalii actori de pe teren vor ține cont de documentul pe care tocmai l-am votat. Condamnăm cu fermitate violurile în masă și alte încălcări ale drepturilor omului comise de Forțele Democratice pentru Eliberarea Rwandei (FDLR), de o grupare rebelă Hutu și de miliția Mai Mai, produse în perioada 30 iulie - 4 august și ale căror victime au fost cel puțin 500 de femei și copii din provincia Kivu de Nord, precum și cele din alte regiuni din Kivu de Nord și Kivu de Sud. Îndemnăm toți actorii să intensifice lupta împotriva impunității și să pună capăt imediat violențelor și încălcărilor drepturilor omului în RDC, în special în Kivu de Nord. Subliniem necesitatea de a depune eforturi suplimentare pentru a pune capăt acțiunilor grupărilor armate locale și străine din estul RDC. Solicităm de asemenea ONU și guvernului RDC să realizeze o anchetă imparțială și aprofundată cu privire la aceste incidente, să se asigure că persoanele responsabile de încălcarea drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional sunt trase la răspundere și urmărite penal în conformitate cu legislația congoleză și cea internațională."@ro18
"Dúfam, že hlavné zúčastnené strany v krajine si uvedomia, o čom sme práve hlasovali. Dôrazne odsudzujeme masové znásilňovanie a ďalšie porušovania ľudských práv najmenej 500 žien a detí v provincii Severné Kivu od 30. júla do 4. augusta, za ktoré nesú zodpovednosť Demokratické sily za oslobodenie Rwandy (FDLR), teda vzbúrenci z kmeňa Hutuov, a ozbrojenci Mai-Mai, ako aj v iných regiónoch Severného a Južného Kivu. Vyzývame všetky zúčastnené strany, aby zintenzívnili boj proti beztrestnosti, a na okamžité zastavenie násilia a porušovania ľudských práv v KDR, najmä v Severnom Kivu. Zdôrazňujeme potrebu vyvinúť ďalšie úsilie na zastavenie pôsobenia miestnych a zahraničných ozbrojených skupín na východe KDR. Vyzývame tiež OSN a vládu KDR, aby vykonali nestranné a podrobné vyšetrovania udalostí, aby zabezpečili, že osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva budú pohnané na zodpovednosť a trestne stíhané podľa konžského a medzinárodného práva."@sk19
"Upam, da bodo glavni akterji na terenu upoštevali to, kar smo ravnokar izglasovali. Ostro obsojamo množična posilstva vsaj 500 žensk in otrok ter druge kršitve človekovih pravic, ki so jih med 30. julijem in 4. avgustom v pokrajini Severni Kivu zakrivili pripadniki Demokratičnih sil za osvoboditev Ruande (FDLR), hutujske uporniške skupine in milice Mai Mai, ter tiste v drugih regijah Severnega in Južnega Kivuja. Pozivamo vse akterje, naj okrepijo boj proti nekaznovanosti, in k takojšnjem prenehanju nasilja in kršenja človekovih pravic v DRK, zlasti v Severnem Kivuju. Poudarjamo, da so potrebna nadaljnja prizadevanja za prenehanje dejavnosti lokalnih in tujih oboroženih skupin na vzhodu DRK. Pozivamo tudi ZN in vlado DRK, naj opravita nepristransko in temeljito preiskavo dogodkov za zagotovitev, do bodo tisti, ki so odgovorni za kršenje človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, za to odgovarjali in bili preganjani v skladu s kongovskim in mednarodnim pravom."@sl20
"Jag hoppas att de främsta aktörerna på området noterar hur vi just har röstat. Vi fördömer kraftfullt de massvåldtäkter och andra människorättskränkningar som begicks mellan den 30 juli och den 4 augusti 2010 mot minst 500 kvinnor och barn i provinsen Nordkivu av huturebellgruppen Demokratiska styrkorna för Rwandas befrielse (FDLR) och mai mai-milisen samt de som begås i övriga områden i Nord- och Sydkivu. Vi uppmanar alla aktörer att öka sina insatser för att bekämpa straffriheten och sätta omedelbart stopp för våldet och människorättskränkningarna i Demokratiska republiken Kongo, särskilt i Nordkivu. Vi betonar att det måste till ytterligare insatser för att få ett slut på lokala och utländska beväpnade gruppers aktiviteter i östra delen av Demokratiska republiken Kongo. Vi uppmanar FN och Demokratiska republiken Kongos regering att göra en opartisk och grundlig utredning av händelserna och se till att de ansvariga för människorättskränkningarna ställs till svars och åtalas i enlighet med kongolesisk lagstiftning och internationell rätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mai Mai"13
"Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph