Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-07-Speech-4-029"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101007.5.4-029"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Article 4 TFEU lists the competences shared between the Union and the Member States. After the internal market, social policy is the next on the list, followed by economic, social and territorial cohesion. That gives an indication of the priorities in the treaty. Following on from that, Article 9 clearly states that in defining and implementing its policies and activities, the Union should take account of requirements linked to the promotion of a high level of employment, the guarantee of adequate social protection, the fight against social exclusion, and a high level of education, training and protection of human health. This issue is highlighted in Article 10 of our resolution on the future of the Social Fund and is, to me, of crucial importance. That gives us our framework. I agree with many of the speakers who have argued that we need a framework to establish synergies between all European policies and the Structural Funds. Indeed, these must act as drivers that will help us to achieve the EU 2020 targets. I also agree with Commissioner Andor when he says that EU citizens expect results based delivery systems. There is also a strong argument for greater visibility of these funds, and an urgent need for simplification. I regularly speak to voluntary, community, and other groups who access these funds. They have serious issues with the levels of bureaucracy and red tape that confront them. But it is not just that usual red tape: there is also uncertainty over interpretation of the rules and regulations. We have discussed this issue of simplification again and again in committee and in plenary, and yet nothing has changed for the better. In connection with rules and regulations, a colleague recently asked me why there is an insistence on ‘pouring sand into every moving part’. Given that context, this issue really needs to be dealt with. Perhaps we can begin to get it right this time. Finally, I would once again like to emphasise and ensure that Article 9, or the ‘social clause’, permeates all our policy decisions, because that really will lead to cohesion in the EU."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, článek 4 SFEU vyjmenovává sdílené pravomoci Unie a členských států. Je zde uveden vnitřní trh, dále sociální politika a hned za ní hospodářská, sociální a územní soudržnost. Je z toho zřejmé, jaké jsou priority stanovené ve Smlouvě. V souvislosti s tím článek 9 výslovně uvádí, že při vymezování a provádění svých politik a činností by Unie měla přihlížet k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví. Tato otázka je zdůrazněna v článku 10 našeho usnesení o budoucnosti sociálního fondu a pro mne má skutečně zásadní význam. Toto ustanovení nám dává rámec. Souhlasím s mnoha řečníky, kteří vyjadřovali, že potřebujeme rámec, který bude vytvářet synergie mezi všemi evropskými politikami a strukturálními fondy. Skutečně, musí být určitým motorem, který nám umožní dosáhnout cílů strategie EU 2020. Souhlasím rovněž s komisařem Andorem v tom, že občané EU očekávají systémy pomoci zaměřené na výsledek. Existuje zde také silný argument pro větší viditelnost těchto fondů a naléhavá potřeba jejich zjednodušení. Pravidelně hovořím s dobročinnými organizacemi, společenstvími a dalšími skupinami, které mají k těmto fondům přístup. Mají velké problémy s přílišnou byrokracií a dalšími složitostmi, s nimiž se při práci setkávají. Není to však jen otázka běžných byrokratických překážek, panuje zde i nejistota ohledně výkladu pravidel a nařízení. Znovu a znovu jsme tuto otázku diskutovali v plénu a ve výboru, avšak zatím se nic k lepšímu nezměnilo. V souvislosti s pravidly a nařízeními se mne nedávno jeden kolega zeptal, proč pořád „sypeme písek do soukolí“. Je třeba, abychom se vzhledem k této konkrétní situaci problémem skutečně zabývali. Možná se můžeme chopit této otázky právě teď. A konečně bych ještě jednou chtěla zdůraznit a zajistit, aby článek 9 neboli sociální doložka prostoupil všechna naše politická rozhodnutí, neboť to povede ke skutečné soudržnosti v EU."@cs1
"Hr. formand! I artikel 4 i TEUF opremses de kompetencer, der deles mellem Unionen og medlemsstaterne. Efter det indre marked er socialpolitik det næste på listen efterfulgt af økonomisk, social og territorial samhørighed. Det er en indikation af prioriteringerne i traktaten. Endvidere slås det i artikel 9 klart fast, at Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse og et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed. Dette understreges i punkt 10 i vores beslutning om Socialfondens fremtid og er, i mine øjne, af afgørende betydning. Der har vi vores rammer. Jeg er enig med mange af talerne, der har argumenteret for, at vi har brug for nogle rammer, inden for hvilke der kan skabes synergi mellem alle EU’s politikker og strukturfondene. Disse skal faktisk fungere som tilskyndende elementer, hvilket vil hjælpe os til at nå EU 2020-målene. Jeg er også enig med kommissær Andor, når han siger, at EU-borgerne forventer resultatbaserede støtteordninger. Der er også stærke argumenter for større gennemsigtighed omkring disse fonde, og der er et påtrængende behov for forenkling. Jeg taler jævnligt med grupper af frivillige, lokale grupper og andre grupper med adgang til disse midler. De er meget besværet af bureaukratiet og andre stopklodser, de møder. Men det er ikke bare de sædvanlige stopklodser, det er også usikkerhed over fortolkningen af regler og bestemmelser. Vi har igen og igen diskuteret spørgsmålet om forenkling i udvalg og på plenarmøder, og alligevel er der ikke sket forbedringer. Apropos regler og bestemmelser spurgte en kollega mig for nylig, hvorfor man bliver ved med at "kaste grus i maskineriet". På den baggrund er der virkelig behov for at tage spørgsmålet op. Måske kan vi begynde at gøre det rigtigt denne gang. Endelig vil jeg endnu en gang gerne fremhæve artikel 9, den såkaldte "sociale klausul", og sikre, at den gennemsyrer alle vores beslutninger om politikker, for det vil reelt føre til samhørighed i EU."@da2
"Herr Präsident, in Artikel 4 AEUV werden die von der Union und den Mitgliedstaaten geteilten Zuständigkeiten aufgelistet. Nach dem Binnenmarkt folgt auf der Liste als nächstes die Sozialpolitik, gefolgt von der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kohäsion. Dies ist ein Anhaltspunkt für die Prioritäten des Vertrags. Darauf folgend besagt Artikel 9 ganz klar, dass die Union bei der Festlegung und Implementierung ihrer Strategien und Maßnahmen Anforderungen berücksichtigen sollte, die mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, der Garantie eines angemessenen sozialen Schutzes, dem Kampf gegen die soziale Ausgrenzung und einem hohen Grad an Bildung und Weiterbildung, sowie mit dem Schutz der menschlichen Gesundheit in Verbindung stehen. Diese Angelegenheit wird in Artikel 10 unserer Entschließung über die Zukunft des Sozialfonds hervorgehoben und ist für mich von entscheidender Bedeutung. Dies liefert uns unseren Rahmen. Ich stimme vielen der Redner zu, die gesagt haben, dass wir einen Rahmen brauchen, um Synergien zwischen allen europäischen Politiken und den Strukturfonds zu etablieren. Diese müssen als Antriebe fungieren, die uns dabei unterstützen, die EU 2020-Ziele zu erreichen. Des Weiteren stimme ich Herrn Kommissar Andor zu, wenn er sagt, dass die Bürgerinnen und Bürger der EU ergebnisbasierte Ausführungssysteme erwarten. Darüber hinaus wird auch vehement eine größere Sichtbarkeit dieser Fonds gefordert, und es besteht die dringende Notwendigkeit für eine Vereinfachung. Ich spreche regelmäßig mit Freiwilligen-, Gemeinschafts- und anderen Gruppen, die diese Fonds in Anspruch nehmen. Diese haben ernsthafte Probleme mit dem Grad der Bürokratie, dem sie sich gegenübersehen. Aber hierbei handelt es sich nicht nur um die üblicher Bürokratie: Es herrscht auch Ungewissheit bezüglich der Auslegung der Regeln und Verordnungen. Wir haben diese Angelegenheit der Vereinfachung im Ausschuss und im Plenum wieder und wieder diskutiert, und trotzdem hat sich bisher nichts zum Besseren verändert. In Verbindung mit Regeln und Verordnungen hat ein Kollege mich kürzlich gefragt, weshalb darauf bestanden wird, „Sand ins Getriebe zu streuen“. Angesichts dieses Kontexts muss sich wirklich mit dieser Angelegenheit befasst werden. Vielleicht können wir nun beginnen, es diesmal richtig zu machen. Abschließend möchte ich noch einmal betonen und sicherstellen, dass Artikel 9, oder die „Sozialklausel“, all unsere politischen Entscheidungen durchdringt, da dies wirklich zu Kohäsion in der EU führen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στο άρθρο 4 της ΣΛΕΕ αναφέρονται οι αρμοδιότητες τις οποίες μοιράζεται η Ένωση με τα κράτη μέλη. Μετά την εσωτερική αγορά, η κοινωνική πολιτική είναι δεύτερη στον κατάλογο, ακολουθούμενη από την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Αυτό είναι ενδεικτικό των προτεραιοτήτων που τίθενται στη Συνθήκη. Στη συνέχεια του κειμένου της Συνθήκης, το άρθρο 9 ορίζει σαφώς ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Η πτυχή αυτή υπογραμμίζεται στο άρθρο 10 του ψηφίσματός μας σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και, κατά τη γνώμη μου, έχει καίρια σημασία. Αυτό μας παρέχει το πλαίσιο βάσει του οποίου εργαζόμαστε. Συμφωνώ με πολλούς από τους ομιλητές οι οποίοι υποστήριξαν ότι χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για την καθιέρωση συνεργειών μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών και των διαρθρωτικών ταμείων. Πράγματι αυτές πρέπει να λειτουργήσουν ως μέσα προώθησης των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020». Συμφωνώ επίσης με τη δήλωση του Επιτρόπου Andor ότι οι πολίτες της ΕΕ αναμένουν συστήματα υλοποίησης τα οποία θα στηρίζονται στα αποτελέσματα. Είναι επίσης πολύ βάσιμη η πρόταση να ενισχυθεί η προβολή αυτών των ταμείων, καθώς και η διαπίστωση ότι απαιτείται επειγόντως απλούστευση. Συνομιλώ τακτικά με ομάδες εθελοντών, με ομάδες που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και με άλλους φορείς που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι διοικητικές διαδικασίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι τους δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο η συνήθης γραφειοκρατία: επικρατεί επίσης αβεβαιότητα ως προς την ερμηνεία των διατάξεων και των κανονισμών. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένως αυτό το ζήτημα της απλούστευσης και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και στην Ολομέλεια, τίποτε όμως δεν έχει αλλάξει ακόμη προς το καλύτερο. Όσον αφορά τις διατάξεις και τους κανονισμούς, ένας συνάδελφος με ρώτησε προσφάτως γιατί επιμένουμε να «ρίχνουμε άμμο σε όλα τα κινούμενα μέρη». Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο θέμα πρέπει πραγματικά να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Αυτήν τη φορά ίσως να αρχίσουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τέλος, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να υπογραμμίσω και να διασφαλίσω ότι το άρθρο 9, ή η «κοινωνική ρήτρα», θα διέπει όλες τις πολιτικές αποφάσεις μας, καθώς έτσι μόνο θα γίνει όντως πράξη η συνοχή στην ΕΕ."@el10
"Señor Presidente, el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea enumera las competencias que comparten la Unión y los Estados miembros. Después del mercado interno, la política social es la siguiente en la lista, seguida por la cohesión económica, social y territorial. Eso nos indica las prioridades del tratado. A continuación, el artículo 9 estipula claramente que al definir y ejecutar sus políticas y actividades, la Unión debería tener en cuenta los requisitos vinculados con la promoción de un mayor empleo, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social y un nivel alto de educación, de formación y de protección de la salud humana. Esta cuestión se pone de relieve en el artículo 10 de esta resolución sobre el futuro del fondo social y es, para mí, de una importancia crucial. Eso nos ofrece nuestro marco. Estoy de acuerdo con muchos de los ponentes que han argüido que necesitamos un marco para establecer sinergias entre todas las políticas europeas y los Fondos Estructurales. De hecho, estos deben actuar como motores que nos ayudarán a lograr los objetivos de Europa 2020. También estoy de acuerdo con el Comisario Andor en que los ciudadanos de la UE esperan sistemas de ejecución basados en los resultados. Asimismo, hay un sólido argumento a favor de la mayor visibilidad de estos fondos y una necesidad urgente de simplificación. Hablo con frecuencia con grupos voluntarios y comunitarios, entre otros, que acceden estos fondos. Tienen graves problemas con los niveles de burocracia y papeleo a los que se enfrentan. No se trata solo de los trámites acostumbrados: también existe una incertidumbre sobre la interpretación de las normas y los reglamentos. Hemos debatido este asunto de la simplificación una y otra vez en la comisión y en sesiones plenarias y aun así nada ha mejorado. En cuanto las normas y los reglamentos, un colega me preguntó hace poco por qué se insiste «en echar arena sobre cada parte móvil». En este contexto, es indispensable abordar este asunto. Quizás podamos comenzar a hacerlo bien esta vez. Por último, me gustaría destacar una vez más el artículo 9, o la cláusula social, y asegurar que impregna todas nuestras decisiones políticas, porque así sí se alcanzará la cohesión en la Unión Europea."@es21
"Lugupeetud juhataja! Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 4 on loetletud valdkonnad, milles liit ja liikmesriigid pädevust jagavad. Siseturule järgneb loetelus sotsiaalpoliitika ning sellele omakorda majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus. Siit nähtuvad aluslepingust tulenevad põhieesmärgid. Edasi on artiklis 9 sõnaselgelt öeldud, et oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel peaks liit arvesse võtma kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid. Sama asjaolu on rõhutatud meie sotsiaalfondi tuleviku kohta koostatud resolutsiooni artiklis 10 ja minu jaoks on see ülimalt oluline. Sellest moodustubki raamistik. Nõustun paljude kõnelejatega, kelle väitel on meil raamistikku vaja selleks, et panna kõik Euroopa poliitikavaldkonnad ja struktuurifondid koos toimima. Säärane koostoime peab olema tõukejõuks, mis aitab meil saavutada ELi 2020. aasta strateegias ette nähtud sihid. Olen nõus ka volinik Andori sõnadega selle kohta, et ELi kodanikud ootavad rohkem tulemustele suunatud rakendamissüsteeme. Igati põhjendatud on ka fondide parem nähtavus ja vajadus menetlust kiiremas korras lihtsustada. Ma kõnelen regulaarselt vabatahtlike, kogukonna ja muude rühmadega, kes taotlevad fondidest vahendeid. Neile valmistab suuri probleeme nii ulatuslik bürokraatia kui ka aeglane asjaajamine, millega nad kokku puutuvad. Kuid asi ei ole lihtsalt tavalises venitamises. Ebaselge on ka see, kuidas eeskirju ja õigusakte tuleks tõlgendada. Me oleme menetluse lihtsustamist parlamendikomisjonis ja täiskogus ikka ja jälle arutanud, aga miski ei ole paremuse poole läinud. Seoses eeskirjade ja õigusaktidega küsis üks kolleeg hiljuti minu käest, miks loobitakse kõikidele kaikaid kodaratesse. Eeltoodut arvestades tuleb see teema tõesti käsile võtta. Ehk õnnestub meil seekord probleem õigesti lahendada. Lõpetuseks tahan veel kord toonitada ja kinnitada, et artikkel 9 ehk sotsiaalklausel on kõigi meie poliitiliste otsuste aluseks, sest nii tõepoolest saavutataksegi ELi ühtekuuluvus."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 artiklassa luetteloidaan unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan kuuluvat alat. Sosiaalipolitiikka on luettelossa toisena sisämarkkinoiden jälkeen, ja sitä seuraa taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus. Se kertoo perussopimuksen ensisijaisista tavoitteista. Sen jälkeen 9 artiklassa todetaan selkeästi, että unionin pitäisi ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset. Tätä asiaa korostetaan sosiaalirahaston tulevaisuutta koskevan päätöslauselmamme 10 kohdassa, ja se on minulle olennaisen tärkeä. Se antaa meille puitteet. Olen samaa mieltä monien niiden puhujien kanssa, jotka ovat todenneet, että tarvitsemme puitteet luodaksemme synergiaa kaikkien EU:n politiikanalojen ja rakennerahastojen välille. Niiden on todellakin toimittava liikkeellepanevina voimina, jotka auttavat meitä saavuttamaan EU 2020 -tavoitteet. Olen myös samaa mieltä komission jäsenen Andorin kanssa siitä, että EU:n kansalaiset odottavat tuloslähtöisiä toteuttamisjärjestelmiä. Näiden rahastojen suuremmasta näkyvyydestä esitettiin myös vahvoja perusteita, kuin myös kiireellisestä yksinkertaistamistarpeesta. Puhun säännöllisesti vapaaehtoisten, yhteisöjen ja muiden näitä rahastoja käyttävien ryhmien kanssa. Heillä on vakavia ongelmia kohtaamansa hallinnon ja byrokratian tason kanssa. Se ei ole kuitenkaan vain sitä tavallista byrokratiaa: sääntöjen ja asetusten tulkinnasta on myös epävarmuutta. Olemme keskustelleet tästä yksinkertaistamisasiasta aina uudelleen ja uudelleen valiokunnassa ja täysistunnossa, eikä muutosta parempaan ole vieläkään tullut. Yksi kollega kysyi minulta äskettäin sääntöjen ja asetusten osalta, miksi vaaditaan "panemaan kapuloita rattaisiin". Tässä yhteydessä tätä kysymystä on todella käsiteltävä. Ehkä voimme aloittaa saamalla sen tällä kertaa oikein. Lopuksi, haluaisin jälleen kerran korostaa ja varmistaa, että 9 artikla tai "sosiaalinen lauseke" on mukana kaikissa poliittisissa päätöksissämme, koska se todella johtaa todelliseen yhteenkuuluvuuteen EU:ssa."@fi7
"Monsieur le Président, l’article 4 du TFUE dresse la liste des compétences partagées entre l’Union et les États membres. Dans cette liste, la politique sociale vient immédiatement après le marché intérieur et précède la cohésion économique, sociale et territoriale, ce qui nous donne une indication des priorités du traité. Ensuite, l’article 9 dispose clairement que dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine. L’article 10 de notre résolution sur l’avenir du Fonds social souligne cette question, qui revêt à mon sens une importance cruciale. Voilà pour le cadre. Je me range à l’avis des nombreux orateurs qui ont affirmé que nous avons besoin d’un cadre pour établir des synergies entre toutes les politiques européennes et les fonds structurels. En effet, ceux-ci doivent être les moteurs qui nous aideront à atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. Je marque également mon accord avec le commissaire Andor lorsqu’il dit que les citoyens de l’Union attendent des systèmes de mise en œuvre orientés vers les résultats. Il existe aussi de solides raisons d’améliorer la visibilité de ces fonds, qui nécessitent par ailleurs une urgente simplification. Je m’adresse régulièrement à des bénévoles, à des collectivités et à d’autres groupes éligibles à ces fonds. Ils se plaignent et s’inquiètent de la bureaucratie et de la paperasserie auxquelles ils sont confrontés. Cela étant, la paperasserie habituelle n’est pas seule en cause, il faut aussi compter avec les incertitudes qui découlent de l’interprétation des règles et des réglementations. Nous avons maintes fois discuté de la question de la simplification en commission comme en plénière, mais rien n’a changé pour un mieux. Concernant les règles et les réglementations, un collègue me demandait récemment la raison de cette insistance «à mettre un grain de sable dans chaque rouage qui fonctionne». Dans un tel contexte, il est plus que temps de s’attaquer de front à cette question. Peut-être pourrions-nous commencer cette fois-ci à rectifier le tir? Enfin, je souhaite une fois de plus souligner et assurer que l’article 9, c’est-à-dire la «clause sociale», imprègne l’ensemble de nos décisions politiques, car c’est elle qui conduira vraiment à la cohésion dans l’Union."@fr8
"Elnök úr, az EUMSz. 4. cikke felsorolja az Unió és a tagállamok között megosztott hatásköröket. A belső piac után a szociális politika következik a listán, majd azt követi a gazdasági, társadalmi és területi kohézió. Ez a Szerződés prioritásait jelöli. Ebből következően a 9. cikk egyértelműen kimondja, hogy politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket. Ezt a kérdést a Szociális Alap jövőjéről szóló állásfoglalásunk 10. cikke hangsúlyozza, és ez számomra alapvető fontosságú. Ez biztosítja keretrendszerünket. Egyetértek azokkal a felszólalókkal, akik amellett érveltek, hogy az összes európai politika és a strukturális alapok közötti szinergiák létrehozása érdekében egy keretrendszerre van szükségünk. Ezeknek valójában hajtóerőként kell működniük, ami segít bennünket az EU 2020 célkitűzéseinek elérésében. Egyetértek továbbá Andor biztos úrral, amikor azt mondja, hogy az európai uniós polgárok eredményeken alapuló végrehajtási rendszereket várnak. Erős érv szól amellett is, hogy ezen alapok esetében nagyobb láthatóságra és sürgős egyszerűsítésre van szükség. Rendszeresen beszélgetek az ezen alapokhoz hozzáféréssel rendelkező önkéntes, közösségi és más csoportokkal. Komoly gondjaik vannak az igazgatási szintekkel és a túlzott bürokráciával, amivel szembesülnek. Ez azonban nem csupán a szokásos túlzott bürokrácia: a szabályok és az előírások értelmezése tekintetében is bizonytalanság uralkodik. A bizottságban és a plenáris ülésen újra és újra megtárgyaltuk az egyszerűsítés kérdését, és eddig még semmilyen javulás nem történt. A szabályokkal és az előírásokkal kapcsolatban egyik képviselőtársam a közelmúltban azt kérdezte tőlem, hogy miért ragaszkodnak annyira ahhoz, hogy „minden mozgó alkatrészbe homokot öntsenek”. Ennek figyelembevételével valóban foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Talán ez alkalommal sikerrel járunk. Végül szeretném ismét hangsúlyozni és leszögezni, hogy a 9. cikk, illetve a „szociális záradék” valamennyi politikai döntésünket áthatja, mert az valóban az EU kohéziójához vezet."@hu11
"Signor Presidente, l'articolo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea elenca le competenze che l'Unione europea e gli Stati membri devono condividere. Dopo il mercato interno, segue la politica sociale e la coesione economica, sociale e territoriale. Se ne ricava un'indicazione delle priorità definite nel trattato. Seguendo il testo, l'articolo 9 stabilisce chiaramente che, nella definizione e nell'attuazione delle proprie politiche ed attività, l'Unione deve tener conto degli obblighi connessi alla promozione di un livello elevato di occupazione, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale, un livello elevato di istruzione e di formazione e la protezione della salute umana. Questo tema viene enfatizzato nell'articolo 10 della risoluzione sul futuro del Fondo sociale europeo e, per me, riveste un'importanza fondamentale. È questo l'ambito in cui ci muoviamo. Convengo con i tanti colleghi che hanno sottolineato la necessità di un quadro atto a stabilire sinergie tra tutte le politiche europee ed i Fondi strutturali. Infatti devono essere proprio questi gli incentivi che ci aiuteranno a centrare gli obiettivi della strategia Europa 2020. Convengo, inoltre, con il Commissario Andor, in quanto i cittadini europei si aspettano dei risultati sulla base di sistemi idonei. Sussistono inoltre valide ragioni a sostegno della visibilità di questi fondi e una necessità urgente di semplificazione. Intrattengo contatti regolari con gruppi di volontariato e di comunità e con altri tipi di gruppi che accedono a questi fondi. Essi hanno gravi problemi dovuti alla burocrazia e alle lungaggini amministrative con cui si devono confrontare. Ma non è solo la solita burocrazia: sussiste altresì incertezza sull'interpretazione delle norme e dei regolamenti. Abbiamo discusso più volte la questione della semplificazione sia in commissione che in Plenaria, eppure non è mai cambiato nulla. Per quanto riguarda le norme ed i regolamenti, un collega recentemente mi ha chiesto perché si insiste a mettere sabbia in ogni meccanismo. Visto il contesto, la questione deve essere veramente affrontata e forse stavolta possiamo cominciare a farlo. Infine, mi preme enfatizzare nuovamente e ribadire che l'articolo 9, o la "clausola sociale", permea tutte le nostre decisioni politiche in quanto motore della coesione nell'UE."@it12
"Pone pirmininke, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsnyje išvardytos pagrindinės kompetencijos sritys, kuriomis Europos Sąjunga dalijasi su valstybėmis narėmis. Šiame sąraše po vidaus rinkos nurodyta socialinė politika, o toliau – ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Tai užuomina į Sutartyje išdėstytus prioritetus. Toliau 9 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad Europos Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga. Šis klausimas nagrinėjamas rezoliucijos dėl Socialinio fondo ateities 10 straipsnyje ir man yra labai svarbus. Tai mums yra gairės. Sutinku su daugeliu kalbėjusių narių, kurie teigia, kad reikia gairių, kuriose būtų apibrėžta visų Europos politikos sričių ir struktūrinių fondų sąveika. Iš tiesų, ji turi būti varomoji jėga, kuri padės pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus. Be to, sutinku su Komisijos nariu L. Andoru, kad ES piliečiai tikisi rezultatais pagrįstų įgyvendinimo sistemų. Taip pat turime atsižvelgti į tvirtą argumentą užtikrinti didesnį šių fondų matomumą ir skubų supaprastinimo poreikį. Nuolat bendrauju su savanoriais, bendruomene ir kitomis grupėmis, kurios naudojasi šiais fondais. Šioms grupėms kyla rimtų klausimų dėl biurokratijos lygio ir popierizmo, su kuriuo joms tenka susidurti. Bet tai nėra įprasta biurokratija: susiduriama ir su netikrumu aiškinant taisykles ir reglamentus. Ne kartą komitetuose ir plenarinėje sesijoje diskutavome supaprastinimo klausimu, tačiau į gerąją pusę taip niekas ir nepasikeitė. Dėl taisyklių ir reglamentų, neseniai kolega manęs paklausė, kodėl primygtinai reikalaujama „pilti smėlį į viską, kas juda“. Taigi iš tikrųjų reikia spręsti šį klausimą. Galbūt šį kartą pradėsime tai daryti tinkamai. Galiausiai, norėčiau dar kartą pabrėžti ir garantuoti, kad 9 straipsnis, arba „socialinė išlyga“, atsispindi visuose mūsų politiniuose sprendimuose, nes tai iš tikrųjų padės ES pasiekti sanglaudą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. pants uzskaita Eiropas Savienības un dalībvalstu kopējās pilnvaras. Pēc iekšējā tirgus nākamā šajā sarakstā ir sociālā politika, kam seko ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija. Tas norāda uz šā līguma prioritātēm. Izejot no tā, 9. pantā ir skaidri teikts, ka, nosakot un īstenojot savu politiku un pasākumus, Eiropas Savienībai ir jāņem vērā prasības, kas saistītas ar augsta līmeņa nodarbinātības veicināšanu, pienācīgām sociālās aizsardzības garantijām, cīņu pret sociālo atstumtību, kā arī augstu izglītības, apmācības un veselības aizsardzības līmeni. Šis jautājums ir uzsvērts mūsu rezolūcijas par Sociālā fonda turpmāko darbību 10. pantā, un manās acīs tam ir izšķirīga nozīme. Tas nodrošina mums vajadzīgo struktūru. Es piekrītu daudzajiem runātājiem, kas uzsvēra, ka mums ir vajadzīga pienācīga struktūra, lai nodrošinātu sinerģiju starp visām Eiropas politikas jomām un struktūrfondiem. Tiem patiešām ir jābūt dzinējspēkam, kas palīdzēs mums sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Es piekrītu arī komisāra teiktajam, ka ES pilsoņi gaida no mums rezultātus. Jāpiekrīt arī argumentam, ka šiem fondiem ir jānodrošina lielāka redzamība, kā arī tam, ka tie steidzami jāvienkāršo. Es regulāri tiekos un runāju ar brīvprātīgo, kopienu un citām cilvēku grupām, kas ir piekļuvušas šiem fondiem. Viņiem ir bijušas nopietnas grūtības ar dažāda līmeņa birokrātiem un ierēdņiem. Tomēr vainīga ir ne tikai birokrātija — ir arī neziņa attiecībā uz noteikumu un regulu interpretāciju. Komitejā un plenārsēdēs mēs esam neskaitāmas reizes apsprieduši vienkāršošanu, taču nekas vēl nav mainījies uz labo pusi. Nesen kāda kolēģe man jautāja, kāpēc noteikumi un regulas tiek tik labprāt izmantoti, lai „bāztu spieķus citu riteņos”. Tāpēc šis jautājums ir steidzami jārisina. Varbūt mēs šoreiz to paveiksim. Visbeidzot, es vēlos vēlreiz uzsvērt un nodrošināt, ka 9. pants jeb sociālā klauzula caurstrāvo visus mūsu politiskos lēmumus, tāpēc, ka tas patiešām novedīs pie kohēzijas Eiropas Savienībā."@lv13
"Mr President, Article 4 TFEU lists the competencies shared between the Union and the Member States. After the internal market, social policy is the next on the list, followed by economic, social and territorial cohesion. That gives an indication of the priorities in the Treaty. Following on from that, Article 9 clearly states that in defining and implementing its policies and activities, the Union should take account of requirements linked to the promotion of a high level of employment, the guarantee of adequate social protection, the fight against social exclusion, and a high level of education, training and protection of human health. This issue is highlighted in Article 10 of our resolution on the future of the Social Fund and is, to me, of crucial importance. That gives us our framework. I agree with many of the speakers who have argued that we need a framework to establish synergies between all European policies and the Structural Funds. Indeed, these must act as drivers that will help us to achieve the EU 2020 targets. I also agree with Commissioner Andor when he says that EU citizens expect results-based delivery systems. There is also a strong argument for greater visibility of these funds, and an urgent need for simplification. I regularly speak to voluntary, community, and other groups who access these funds. They have serious issues with the levels of bureaucracy and red tape that confront them. But it is not just that usual red tape: there is also uncertainty over interpretation of the rules and regulations. We have discussed this issue of simplification again and again in committee and in plenary, and yet nothing has changed for the better. In connection with rules and regulations, a colleague recently asked me why there is an insistence on ‘pouring sand into every moving part’. Given that context, this issue really needs to be dealt with. Perhaps we can begin to get it right this time. Finally, I would once again like to emphasise and ensure that Article 9, or the ‘social clause’, permeates all our policy decisions, because that really will lead to cohesion in the EU."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in artikel 4 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden de met de lidstaten gedeelde bevoegdheden van de Unie opgesomd. Na de interne markt komt sociaal beleid, gevolgd door economische, sociale en territoriale samenhang. Dat zijn de prioriteiten zoals die zijn neergelegd in het Verdrag. Verderop in het Verdrag, in artikel 9, wordt duidelijk verklaard dat de Unie bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden rekening moet houden met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid. Daar wordt op gewezen in paragraaf 10 van onze resolutie over de toekomst van het Europees Sociaal Fonds, en voor mij is dit een cruciaal punt. Dat geeft ons het kader. Ik ben het eens met veel van de sprekers die hebben gezegd dat we een kader nodig hebben voor het creëren van synergieën tussen al het Europees beleid en de structuurfondsen, die de motoren achter de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie moeten zijn. Ik ben het ook eens met commissaris Andor wanneer hij zegt dat de EU-burgers een op resultaten gebaseerde aanpak verwachten. Ook bestaan er sterke argumenten voor een grotere zichtbaarheid van deze fondsen en is vereenvoudiging dringend noodzakelijk. Ik spreek regelmatig met vrijwilligers-, gemeenschaps- en andere organisaties die geld uit deze fondsen ontvangen. Die hebben reële problemen met de bureaucratie en het papierwerk waarmee ze geconfronteerd worden. Maar het is niet alleen de gebruikelijke bureaucratische rompslomp: er bestaat ook onzekerheid over de interpretaties van de regels en regelingen. Wij hebben steeds opnieuw over vereenvoudiging gediscussieerd, zowel in de commissie als in de plenaire vergadering, maar er is niets in positieve zin veranderd. Een collega vroeg mij onlangs ten aanzien van regels en verordeningen waarom men koste wat kost ‘zand wil strooien in alles wat loopt’. Met het oog op die context moet dit probleem echt worden aangepakt. Misschien kunnen we ditmaal beginnen om dat in orde te maken. Tot slot wil ik opnieuw veiligstellen en ervoor pleiten dat artikel 9, of de ‘sociale clausule’, in al onze beleidsbeslissingen tot uiting komt, want dat zal echt tot cohesie leiden in de EU."@nl3
"Panie przewodniczący! W art. 4 TFUE wymieniono kompetencje, które Unia dzieli z państwami członkowskimi. Na tej liście za rynkiem wewnętrznym znajduje się polityka społeczna, a za nią spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna. Pokazuje to nam, jakie obszary są priorytetowe według traktatu. Następnie w art. 9 stwierdzono, że przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia powinna brać pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnieniem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkoleń oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Kwestia ta została podkreślona w art. 10 naszej rezolucji w sprawie przyszłości Funduszu Społecznego i ma dla mnie zasadnicze znaczenie. To wyznacza nasze ramy. Zgadzam się z wieloma mówcami, którzy przekonywali, że potrzebujemy ram do utworzenia synergii pomiędzy wszystkimi europejskimi obszarami polityki i funduszami strukturalnymi. Rzeczywiście to musi być siła napędowa, która pomoże nam w osiągnięciu celów strategii „UE 2020”. Zgadzam się również z komisarzem Andorem, gdy mówi, że obywatele UE oczekują systemów opartych na wynikach. Istnieje także silny argument za większą jawnością tych funduszy oraz pilna potrzeba uproszczenia ich funkcjonowania. Często rozmawiam z wolontariuszami, społecznościami i innymi grupami mającymi dostęp do tych funduszy. Są one poważnie zaniepokojone poziomem biurokracji, z jaką przychodzi im się spotykać. Nie chodzi tu o zwykłą biurokrację: istnieje także niepewność co do interpretacji przepisów i rozporządzeń. Wielokrotnie omawialiśmy kwestię uproszczenia, zarówno w komisji jak i na posiedzeniach plenarnych, ale nic nie zmieniło się na lepsze. Jeden z kolegów zapytał mnie niedawno w związku z przepisami i rozporządzeniami, czemu ustawicznie „sypiemy piasek w szprychy”. Ze względu na tę sytuację, naprawdę musimy rozwiązać ten problem. Być może tym razem wreszcie nam się to uda. Na koniec chciałabym ponownie podkreślić i zapewnić, że treść art. 9, czy też „klauzuli społecznej”, przenika do wszystkich naszych decyzji politycznych, ponieważ to naprawdę doprowadzi do spójności w UE."@pl16
"Senhor Presidente, o artigo 4.º do TFUE enumera as competências partilhadas pela União e pelos Estados-Membros. Depois do mercado interno, segue-se nessa lista a política social, após o que surge a coesão económica, social e territorial. Isto dá-nos uma indicação das prioridades no Tratado. Na sequência disso, o artigo 9.º afirma claramente que na definição e execução das suas políticas e acções, a União tem em conta as exigências relacionadas com a promoção de um nível elevado de emprego, a garantia de uma protecção social adequada, a luta contra a exclusão social e um nível elevado de educação, formação e protecção da saúde humana. Esta questão é posta em destaque no artigo 10.º da nossa resolução sobre o futuro do Fundo Social e é para mim de crucial importância. Isto fornece-nos o nosso enquadramento. Concordo com muitos dos intervenientes que afirmaram que necessitamos de um enquadramento para estabelecer sinergias entre todas as políticas europeias e os Fundos Estruturais. Na realidade, estes devem actuar como motores que nos ajudarão a atingir os objectivos da Estratégia UE 2020. Concordo também com o Senhor Comissário Andor quando diz que os cidadãos da UE aguardam sistemas de apresentação de resultados baseados nos resultados. Também há boas razões para que estes fundos tenham maior visibilidade e há uma necessidade urgente de simplificação. Falo regularmente com grupos de voluntários, de comunidades e outros grupos que têm acesso a estes fundos. Levantam questões sérias relativamente aos níveis de burocracia com que deparam. Mas não se trata apenas das dificuldades burocráticas habituais: há também incertezas no que respeita à interpretação das regras e regulamentos. Discutimos repetidamente esta questão da simplificação em sede de comissão parlamentar e de plenário; no entanto, nada mudou para melhor. Relativamente a regras e regulamentos, um colega perguntou-me há pouco tempo o porquê desta insistência em "emperrar as coisas". Atendendo ao contexto, esta questão precisa mesmo de ser resolvida. Talvez possamos começar a corrigi-la desta vez. Por último, gostaria de sublinhar e assegurar uma vez mais que o artigo 9.º ou a "cláusula social" permeie todas as nossas decisões políticas, porque isso conduziria realmente à coesão na UE."@pt17
"Dle președinte, la articolul 4 din TFUE sunt enumerate competențele comune ale Uniunii și statelor membre. După piața internă, politica socială este următoarea pe listă, urmată de coeziunea economică, socială și teritorială. Aceasta indică prioritățile stabilite în tratat. În continuare, la articolul 9 se precizează clar că, în definirea și aplicarea politicilor și activităților sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele legate de promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, de lupta împotriva excluziunii sociale și de un nivel înalt de educație, formare și protecție a sănătății oamenilor. Acest aspect este subliniat la articolul 10 din rezoluția noastră privind viitorul Fondului social și, pentru mine, are o importanță crucială. Acesta ne oferă cadrul. Sunt de acord cu mulți dintre vorbitorii care au susținut că avem nevoie de un cadru pentru a stabili sinergii între toate politicile europene și fondurile structurale. Într-adevăr, acestea trebuie să acționeze ca factori determinanți care să ne ajute să atingem obiectivele UE pentru anul 2020. De asemenea, sunt de acord cu dl comisar Andor atunci când spune că cetățenii Uniunii Europene așteaptă sisteme de aplicare bazate pe rezultate. Există și un motiv puternic pentru o vizibilitate sporită a acestor fonduri și o nevoie urgentă de simplificare. Discut periodic cu grupuri de voluntariat, comunitare și altele, care accesează aceste fonduri. Acestea au probleme serioase cu nivelul birocrației și al rutinei administrative cu care se confruntă. Dar nu este vorba numai de rutina administrativă: există și nesiguranță cu privire la interpretarea normelor și a regulamentelor. Am discutat acest aspect al simplificării de multe ori în cadrul comisiei și în sesiunile plenare și totuși nimic nu s-a schimbat în bine. În legătură cu aceste norme și regulamente, un coleg m-a întrebat recent de ce se insistă pe îngreunarea procedurilor. Dat fiind contextul respectiv, această chestiune chiar trebuie tratată. Poate reușim să o îndreptăm, de această dată. În cele din urmă, aș dori să subliniez încă o dată și să mă asigur de faptul că articolul 9, sau „clauza socială”, este transpus în toate deciziile noastre de politică, pentru că aceasta va conduce, într-adevăr, la coeziune în Uniunea Europeană."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, článok 4 Zmluvy o fungovaní EÚ uvádza kompetencie Únie a kompetencie členských štátov. Po vnútornom trhu je ďalším bodom na zozname sociálna politika a po nej hospodárska, sociálna a územná súdržnosť. To naznačuje priority tejto zmluvy. Článok 9 ďalej jasne uvádza, že pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia. Táto otázka sa zdôrazňuje v článku 10 nášho uznesenia o budúcnosti Európskeho sociálneho fondu a má pre mňa rozhodujúci význam. To nám poskytuje náš rámec. Súhlasím s mnohými rečníkmi, ktorí uvádzali, že potrebujeme rámec na vytvorenie synergií medzi všetkými európskymi politikami a štrukturálnymi fondmi. Tieto musia vlastne pôsobiť ako motor, ktorý nám pomôže dosiahnuť ciele stratégie EÚ 2020. Takisto súhlasím s pánom komisárom Andorom, ktorý povedal, že občania EÚ očakávajú systémy založené na výsledkoch. Je tu však aj silný argument za väčšie zviditeľnenie týchto fondov a naliehavá potreba ich zjednodušenia. Pravidelne vystupujem pred dobrovoľníkmi, spoločenstvami a inými skupinami, ktoré využívajú tieto fondy. Majú vážny problém s úrovňou byrokracie a administratívy, s ktorou sa stretávajú. Ale nie je to len táto zvyčajná administratíva: ide aj o neistotu v súvislosti s interpretáciou pravidiel a nariadení. Vo výbore a v pléne sme opakovane diskutovali o tejto problematike zjednodušenia, no nič sa nezlepšilo. V súvislosti s pravidlami a nariadeniami sa ma nedávno jeden kolega spýtal, prečo sa má stále sypať piesok do každého fungujúceho mechanizmu. Vzhľadom na súvislosti je naozaj potrebné riešiť tento problém. Možno by sme to už teraz mali začať robiť správne. Na záver by som rada opäť zdôraznila a potvrdila, že článok 9 alebo „sociálna doložka“ bude tvoriť základ všetkých našich politických rozhodnutí, pretože to skutočne povedie k súdržnosti v EÚ."@sk19
"Gospod predsednik, v členu 4 PDEU so navedene pristojnosti, ki si jih delijo Unija in države članice. Po notranjem trgu je naslednja na seznamu socialna politika, ki ji sledi ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. To nakazuje prednostne naloge v Pogodbi. Potem je v členu 9 jasno navedeno, da pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja. To vprašanje je poudarjeno v členu 10 naše resolucije o prihodnosti socialnega sklada in je zame ključnega pomena. To nam daje naš okvir. Strinjam se s številnimi govorniki, ki so zagovarjali to, da potrebujemo okvir za vzpostavitev sinergij med vsemi evropskimi politikami in strukturnimi skladi. Dejansko morajo ti delovati kot gonilo, ki nam bo pomagalo doseči cilje strategije EU 2020. Strinjam se tudi s komisarjem Andorjem, ko pravi, da državljani EU pričakujejo sisteme zagotavljanja, ki upoštevajo rezultate. Obstajata tudi močan argument za večjo prepoznavnost teh skladov in nujna potreba po poenostavitvi. Redno se pogovarjam s prostovoljnimi, občinskimi in drugimi skupinami, ki dostopajo do teh skladov. Imajo resne težave z ravnmi birokracije in birokratskimi postopki, s katerimi se soočajo. Vendar pa ne gre samo za te običajne birokratske postopke, gre tudi za negotovost pri razlagi pravil in predpisov. V Odboru in na plenarnih zasedanjih smo neštetokrat razpravljali o tem vprašanju poenostavitve, pa vendar se ni nič izboljšalo. V povezavi s pravili in predpisi me je kolega pred kratkim vprašal, zakaj si tako vztrajno prizadevamo „natresti pesek v vsako kolesje“. Glede na ta okvir je to zadevo dejansko treba rešiti. Morda jo tokrat lahko začnemo pravilno reševati. Za konec bi rada še enkrat poudarila in zagotovila, da člen 9 ali „socialna klavzula“ prežema vse naše politične odločitve, ker bo to dejansko privedlo do kohezije v EU."@sl20
"Herr talman! I artikel 4 i EUF-fördraget listas de befogenheter som delas mellan unionen och medlemsstaterna. Efter den inre marknaden är socialpolitiken nästa punkt på listan, följt av ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Det ger en antydan om fördragets prioriteringar. Utifrån detta anges tydligt i artikel 9 att vid fastställandet och genomförandet av EU:s politik och verksamhet ska unionen beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor. Denna fråga understryks i artikel 10 i vår resolution om Europeiska socialfondens framtid, och är enligt min uppfattning av central betydelse. Den ger oss våra ramar. Jag instämmer med flera av de talare som har hävdat att vi behöver ramar för att åstadkomma synergieffekter mellan EU:s alla politikområden och strukturfonderna. Dessa bör givetvis fungera som pådrivare för att vi ska uppnå EU 2020-målen. Jag instämmer också med kommissionsledamot Andor László när han säger att EU:s medborgare förväntar sig resultatbaserade leveranssystem. Det finns också ett starkt argument för att göra dessa fonder mer synliga, och ett överhängande behov av förenkling. Jag talar regelbundet med frivilliga, lokala och andra grupper som har möjlighet att söka dessa stöd. De har allvarliga problem med den omfattande byråkrati som de ställs inför. Men det är inte bara den gängse byråkratin: det råder också osäkerhet kring hur reglerna och bestämmelserna ska tolkas. Vi har diskuterat frågan om förenkling gång på gång i både utskott och plenum, men ännu har ingenting förändrats till det bättre. Med avseende på regler och bestämmelser fick jag nyligen en fråga från en kollega om varför man insisterar på att ”kasta grus i maskineriet”. Mot denna bakgrund behöver vi verkligen ta itu med frågan. Kanske kan vi komma in på rätt spår den här gången. Slutligen vill jag återigen betona och se till att artikel 9, eller den ”sociala klausulen”, genomsyrar alla våra politiska beslut, för det kommer verkligen att leda till sammanhållning i EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph