Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-06-Speech-3-219"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101006.15.3-219"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Předkládaná zpráva je poměrně precizně zpracována, přehledně analyzuje zkoumanou problematiku nové navrhované bankovní regulace (Basilej II) a detailně rozebírá její hlavní body, které jsou v současnosti diskutovány v praktické i akademické rovině. Konkrétně se jedná o pět následujících okruhů, jejichž zavedení by mělo přispět k vyšší finanční stabilitě bankovního sektoru a ke snížení pravděpodobnosti další krize: kvalita kapitálu (posílení kvality kapitálu bank je nepochybně žádoucí), přísnější standardy likvidity (likviditní riziko se ukázalo jako významné během krize), proticyklická opatření (vytváření dodatečného kapitálu bank v dobrých časech by mělo zamezit nadměrnému růstu úvěrů a následnému vytváření cenových bublin, jako např. ve Španělsku), zavedení pákového poměru (tento nový ukazatel by měl přispět k větší stabilitě bank, nicméně by měl zahrnovat nejen účetní položky obsažené v bilanci banky, ale též i mimobilanční položky, jako jsou deriváty a podmíněné závazky banky) a v neposlední řadě i vznik centrální protistrany pro vypořádání mimoburzovních obchodů, a to zejména ve vztahu k vyšší transparentnosti v oblasti derivátů. Na základě výše uvedeného se domnívám, že předložená zpráva obsahuje detailní analýzu a též relevantní doporučení v oblasti navrhované bankovní regulace, a proto zprávu doporučuji ke schválení v navrhovaném znění."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Den fremlagte betænkning er formuleret forholdsvis præcist. Den analyserer klart spørgsmålet om den nye foreslåede bankforordning, der er under revision (Basel II), og giver en detaljeret analyse af dens hovedpunkter, som i øjeblikket drøftes på praktisk og akademisk plan. Den omhandler konkret gennemførelsen af foranstaltninger, der kan bidrage til øget finansiel stabilitet i banksektoren og mindskelse af risikoen for en ny krise, idet den fokuserer på følgende fem områder: kapitalens kvalitet (forbedring af bankkapitalens kvalitet er uden tvivl ønskværdigt), strenge likviditetsstandarder (likviditetsrisikoen viste sig at være betydelig under krisen), konjunkturudlignende foranstaltninger (opbygning af yderligere bankkapital i gode tider bør begrænse overdreven stor kreditstigning og efterfølgende opbygning af prisbobler, som f.eks. i Spanien), indførelse af en gearingsratio (denne nye indikator skal medvirke til at styrke bankernes stabilitet, men den skal ikke kun omfatte de finansielle poster i bankernes balancer, men også ikkebalanceførte poster som f.eks. derivater og eventualforpligtelser) og sidst, men ikke mindst, oprettelsen af en central modpart til behandling af OTC-transaktioner, navnlig med henblik på øget gennemsigtighed for derivater. Baseret på ovennævnte indeholder den fremlagte betænkning efter min mening både en detaljeret analyse og relevante anbefalinger i forbindelse med den foreslåede bankforordning, og jeg anbefaler derfor, at den foreslåede tekst vedtages."@da2
"Der vorgelegte Bericht wurde relativ präzise erstellt. Er analysiert klar die Frage der neu vorgeschlagenen Bankenregulierung, die überprüft wird (Basel II) und bietet eine detaillierte Analyse ihrer Hauptpunkte, die derzeit auf praktischer und akademischer Ebene diskutiert werden. Konkret ist er mit der Einführung von Maßnahmen verbunden, die zu mehr finanzieller Stabilität des Bankensektors und zur Reduzierung der Wahrscheinlichkeit einer weiteren Krise beitragen sollen und die sich auf fünf Gebiete konzentrieren: die Qualität von Kapital (Steigerung der Qualität von Bankkapital ist zweifelsfrei wünschenswert), strengere Liquiditätsstandards (es wurde gezeigt, dass das Liquiditätsrisiko während der Krise erheblich ist), antizyklische Maßnahmen (die Schaffung zusätzlichen Bankkapitals in guten Zeiten sollte exzessives Kreditwachstum und die daraus folgende Entwicklung von Preisblasen, wie beispielsweise in Spanien, einschränken), die Einführung einer Leverage Ratio (dieser neue Indikator solle zu mehr Stabilität des Bankensystems beitragen, aber er sollte nicht nur finanzielle Punkte aus der Bilanzaufstellung der Bank, sondern auch Bereiche außerhalb der Bilanzaufstellung, wie Derivate und die möglichen Verbindlichkeiten der Bank umfassen) und nicht zuletzt die Schaffung einer zentralen Gegenpartei für die Regelung von OTC-Transaktionen, insbesondere im Zusammenhang mit mehr Transparenz bei Derivaten. Auf Grundlage des oben Genannten bin ich davon überzeugt, dass der vorgelegte Bericht eine detaillierte Analyse sowie relevante Empfehlungen auf dem Gebiet der vorgeschlagenen Bankenregulierung enthält und empfehle deswegen die Annahme des Textes."@de9
"Η υποβληθείσα έκθεση έχει καταρτισθεί με σχετικά ακριβείς όρους. Αναλύει σαφώς το ζήτημα της νέας προτεινόμενης ρύθμισης του τραπεζικού τομέα που βρίσκεται υπό αναθεώρηση (Βασιλεία ΙΙ), και παρέχει λεπτομερή ανάλυση των βασικών σημείων αυτής, τα οποία, επί του παρόντος, συζητούνται σε πρακτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την εισαγωγή μέτρων που πρέπει να συμβάλουν στη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του τραπεζικού κλάδου, και τη μείωση της πιθανότητας μιας ακόμα κρίσης, εστιάζοντας στους ακόλουθους πέντε τομείς: ποιότητα του κεφαλαίου (η αύξηση της ποιότητας του τραπεζικού κεφαλαίου είναι αναμφίβολα επιθυμητή), αυστηρότερα πρότυπα ρευστότητας (ο κίνδυνος ρευστότητας φάνηκε ότι είναι σημαντικός κατά τη διάρκεια της κρίσης), αντικυκλικά μέτρα (η δημιουργία πρόσθετου τραπεζικού κεφαλαίου σε εποχές ευημερίας θα περιορίσει την υπέρμετρη αύξηση των πιστώσεων και τη μετέπειτα δημιουργία φουσκών στις τιμές, όπως, για παράδειγμα, στην Ισπανία), εισαγωγή δείκτη μόχλευσης (αυτός ο νέος δείκτης θα συμβάλει στη μεγαλύτερη σταθερότητα των τραπεζών, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τα χρηματοπιστωτικά στοιχεία που περιέχονται στον τραπεζικό ισολογισμό αλλά και τα στοιχεία εκτός ισολογισμού, όπως είναι τα παράγωγα και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της τράπεζας) και, τέλος, δημιουργία κεντρικού αντισυμβαλλόμενου για τη ρύθμιση των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, ιδίως σε σχέση με τη μεγαλύτερη διαφάνεια των παραγώγων. Βάσει των παραπάνω, πιστεύω ότι η υποβληθείσα έκθεση περιέχει λεπτομερή ανάλυση καθώς και σχετικές συστάσεις στον τομέα της προτεινόμενης ρύθμιση του τραπεζικού κλάδου, και ως εκ τούτου συνιστώ την έγκριση του προτεινόμενου κειμένου."@el10
"The submitted report is drafted in relatively precise terms. It analyses clearly the issue of the new proposed banking regulation that is under review (Basel II), and gives a detailed analysis of its main points, which, at present, are being discussed at the practical and academic levels. In concrete terms, it involves introducing measures which should contribute to the greater financial stability of the banking sector, and to reducing the probability of another crisis, focusing on the following five areas: the quality of capital (increasing the quality of bank capital is undoubtedly desirable), stricter liquidity standards (the liquidity risk was shown to be significant during the crisis), countercyclical measures (the creation of additional banking capital in good times should limit excessive credit growth and consequent creation of price bubbles, such as, for example, in Spain), the introduction of a leverage ratio (this new indicator should contribute to the greater stability of banks, but it should include not only financial items contained in the bank’s balance sheet, but also off-balance sheet items, such as derivatives and the contingent liabilities of the bank) and, last but not least, the creation of a central counterparty for the settlement of OTC transactions, particularly in relation to greater transparency in derivatives. Based on the above, I believe that the submitted report contains a detailed analysis as well as relevant recommendations in the area of the proposed bank regulation, and I therefore recommend that the proposed text be approved."@en4
"Předkládaná zpráva je poměrně precizně zpracována, přehledně analyzuje zkoumanou problematiku nové navrhované bankovní regulace (Basilej II) a detailně rozebírá její hlavní body, které jsou v současnosti diskutovány v praktické i akademické rovině. Konkrétně se jedná o pět následujících okruhů, jejichž zavedení by mělo přispět k vyšší finanční stabilitě bankovního sektoru a ke snížení pravděpodobnosti další krize: kvalita kapitálu (posílení kvality kapitálu bank je nepochybně žádoucí), přísnější standardy likvidity (likviditní riziko se ukázalo jako významné během krize), proticyklická opatření (vytváření dodatečného kapitálu bank v dobrých časech by mělo zamezit nadměrnému růstu úvěrů a následnému vytváření cenových bublin, jako např. ve Španělsku), zavedení pákového poměru (tento nový ukazatel by měl přispět k větší stabilitě bank, nicméně by měl zahrnovat nejen účetní položky obsažené v bilanci banky, ale též i mimobilanční položky, jako jsou deriváty a podmíněné závazky banky) a v neposlední řadě i vznik centrální protistrany pro vypořádání mimoburzovních obchodů, a to zejména ve vztahu k vyšší transparentnosti v oblasti derivátů. Na základě výše uvedeného se domnívám, že předložená zpráva obsahuje detailní analýzu a též relevantní doporučení v oblasti navrhované bankovní regulace, a proto zprávu doporučuji ke schválení v navrhovaném znění."@es21
"− Esitatud raport on koostatud suhteliselt täpses sõnastuses. Selles analüüsitakse selgelt uut ettepanekut võtta vastu pangamäärus, mis on läbivaatamisel (Basel II), ja analüüsitakse üksikasjalikult selle põhipunkte, mida hetkel arutatakse praktilisel ja akadeemilisel tasandil. Konkreetselt hõlmab raport meetmete kasutuselevõtu, mis peaksid aitama kaasa pangandussektori suuremale finantsstabiilsusele ning vähendama uue kriisi tõenäosust, keskendudes järgmisele viiele valdkonnale: kapitali kvaliteet (pangakapitali kvaliteet on kahtlemata vajalik), karmimad likviidsusnormid (kriisi ajal osutus likviidsusrisk märkimisväärselt suuremaks), tsüklilisusevastased meetmed (heal ajal pangakapitali suurendamine peaks piirama üleliigset laenuandmist ning sellele järgnevaid hinnamulle, näiteks Hispaanias); finantsvõimenduse kasutuselevõtt (see uus näitaja peaks aitama kaasa pankade suuremale stabiilsusele, kuid see ei tohiks hõlmata ainult panga bilansis sisalduvad finantskirjeid, vaid ka bilansiväliseid kirjeid, nagu tuletisinstrumendid ja panga tingimuslikud kohustused) ning viimasena, kuid mitte vähemtähtsama: keskse vastaspoole loomine börsiväliste tehingute sooritamiseks, eriti tuletisinstrumentide suurema läbipaistvuse huvides. Ma usun eespool öeldu põhjal, et esitatud raport sisaldab üksikasjalikku analüüsi ja ka asjakohaseid soovitusi ettepandud pangamääruse valdkonnas, ning soovitan seega esitatud teksti heaks kiita."@et5
"Käsiteltävänä oleva mietintö on laadittu suhteellisen tarkasti. Siinä analysoidaan selvästi uutta ehdotettua pankkisääntelyä, joka on parhaillaan tarkistettavana (Basel II), ja tehdään yksityiskohtainen analyysi sen pääkohdista, joista keskustellaan parhaillaan käytännöllisellä ja akateemisella tasolla. Konkreettisesti sanottuna mietinnössä ehdotetaan toimia, joiden pitäisi lisätä rahoitusvakautta pankkialalla ja vähentää uuden kriisin todennäköisyyttä. Mietinnössä keskitytään seuraaviin viiteen pääalaan: pääoman laatu (pankkien pääoman laadun nostaminen on epäilemättä toivottavaa), tiukat likviditeettinormit (likviditeettiriski osoittautui huomattavaksi kriisin aikana), vastasykliset toimet (pankkien pääoman lisäämisen hyvinä aikoina pitäisi rajoittaa liiallista kasvua ja siitä johtuvia hintakuplia, kuten esimerkiksi Espanjassa), velkaantuneisuusasteen käyttöön otto (uuden indikaattorin pitäisi vakauttaa pankkeja, mutta sen pitäisi sisältää pankkien taseiden sisältämien rahoituserien lisäksi taseiden ulkopuoliset erät, kuten johdannaiset ja pankin ehdolliset sitoumukset) ja lopuksi keskuksena toimivan vastapuolen perustaminen OTC-kauppojen suorittamista varten, erityisesti johdannaisten avoimuuden lisäämiseksi. Edellä mainitun perusteella katson, että mietintö sisältää yksityiskohtaisen analyysin sekä olennaisia suosituksia, jotka koskevat ehdotettua pankkisääntelyä, ja suosittelen siksi hyväksymään ehdotetun tekstin."@fi7
"Le rapport présenté est rédigé en des termes assez précis. Il analyse en détails la nouvelle proposition de réglementation bancaire actuellement en révision (Bâle II) et fournit une analyse rigoureuse des principaux points qui sont, pour l’heure, débattus aux niveaux tant pratique qu’académique. En d’autres termes, il prévoit des mesures pour garantir une plus grande stabilité financière du secteur bancaire et réduit la possibilité d’une nouvelle crise, en se concentrant sur les cinq aspects suivants: la qualité des fonds propres (accroître la qualité des fonds propres est sans aucun doute nécessaire), des normes plus sévères en matière de liquidités (il est clair que les liquidités ont joué un rôle déterminant dans la crise), des mesures anticycliques (introduire des fonds propres bancaires supplémentaires lorsque tout va bien devrait éviter une croissance excessive des crédits et de fait, la création de bulles de prix, comme dans le cas de l’Espagne, par exemple), l’introduction du ratio de levier (ce nouvel indicateur devrait permettre une plus grande stabilité des banques, s’il ne se contente pas des éléments financiers présentés dans les bilans des banques mais inclut également des éléments hors bilan tels que les produits dérivés et les passifs éventuels) et, dernier élément mais non des moindres, la création d’une contrepartie centrale pour les transactions OTC, notamment en ce qui concerne une plus grande transparence des produits dérivés. Eu égard à ce qui précède, je pense que la proposition de rapport fournit une analyse détaillée et des recommandations adéquates relatives à la proposition de réglementation bancaire, c’est pourquoi je suis favorable à l’adoption du texte proposé."@fr8
". A benyújtott jelentés megfogalmazása viszonylag pontos. Világosan elemzi a felülvizsgálat tárgyát képező, javasolt új banki szabályozást (Bázel II), részletesen elemzi legfontosabb pontjait, amelyek megvitatása folyamatban van gyakorlati és elméleti szinten is. Konkrétan olyan intézkedések bevezetését jelenti, amelyek a bankszektor nagyobb pénzügyi stabilitásához járulnak hozzá, csökkentik egy újabb válság valószínűségét, a következő öt területre összpontosítva: a tőke minősége (a banktőke minőségének javítása kétségtelenül kívánatos), szigorúbb likviditási követelmények (a likviditási kockázat jelentősnek bizonyult a válság során), anticiklikus intézkedések (a konjunktúra időszakában képzett többlettőke segít korlátozni a túlzott hitelkiáramlást és az ennek nyomán kialakuló árbuborékokat, ami például Spanyolországban bekövetkezett, a tőkeáttételi arány bevezetése (az új mutató várhatóan hozzájárul a bankok nagyobb stabilitásához; ennek azonban nemcsak a bankok mérlegen belüli, hanem mérlegen kívüli pénzügyi tételeit is, például a származtatott eszközöket és a bank függő kötelezettségeit is, tartalmaznia kell), és utoljára, de nem utolsó sorban, a tőzsdén kívüli ügyeletek elszámoló házak felé terelése, különösen a származtatott eszközök jobb átláthatósága összefüggésében. A fentiek alapján úgy vélem, hogy a benyújtott jelentés részletes elemzést és fontos ajánlásokat tartalmaz a javasolt banki szabályozás területén, ezért javaslom a szöveg elfogadását."@hu11
"La relazione presentata è stata formulata in termini relativamente precisi. Analizza con chiarezza la questione della nuova proposta di regolamentazione bancaria attualmente in fase di revisione (Basilea II), e fornisce un’analisi dettagliata dei punti principali che sono attualmente oggetto di discussione a livello pratico e accademico. In termini concreti, riguarda l’introduzione di misure tese a contribuire a una maggiore stabilità finanziaria del settore bancario e a ridurre le probabilità di un’ulteriore crisi mediante la concentrazione sulle seguenti cinque aree: la qualità del capitale (elevare la qualità del capitale bancario è indubbiamente auspicabile), norme di liquidità più severe (il rischio di liquidità si è rivelato determinante durante la crisi), misure anticicliche (la creazione di un patrimonio bancario aggiuntivo nei periodi di bonaccia dovrebbe limitare l’esplosione eccessiva del credito e la conseguente creazione di bolle dei prezzi, come è accaduto in Spagna, giusto per fare un esempio), l’introduzione di un indice di leva finanziaria (tale nuovo indicatore dovrebbe aumentare la stabilità delle banche, ma dovrebbe comprendere non solo le voci finanziarie contenute nei bilanci delle banche, ma anche le voci fuori bilancio, quali derivati e passività contingenti della banca stessa) e, infine ma non da ultimo, la creazione di una controparte centrale per la gestione delle transazioni fuori borsa, in particolare in relazione alla maggiore trasparenza dei derivati. Sulla base di ciò, ritengo che la relazione presentata contenga un’analisi dettagliata unita a raccomandazioni pertinenti nell’area della regolamentazione bancaria proposta, e ne consiglio pertanto l’approvazione."@it12
"Pateiktas pranešimas parengtas gana tiksliai. Jame aiškiai analizuojamos naujosios pasiūlytos bankininkystės taisyklės, kurios šiuo metu persvarstomos („Bazelis II“), ir pateikiama išsami jų pagrindinių klausimų, dabar aptariamų praktiniu ir akademiniu lygmenimis, analizė. Konkrečiai kalbant, jame aptariamos priemonės, kurios turėtų padėti sukurti didesnį bankininkystės sektoriaus finansinį stabilumą ir sumažinti kitos krizės tikimybę, jame dėmesys telkiamas į šias penkias sritis: kapitalo kokybę (banko kapitalo kokybės gerinimas neabejotinai pageidaujamas dalykas), griežtesnius likvidumo standartus (parodoma, kad likvidumo rizika buvo svarbi per krizę), anticiklines priemones (papildomo bankų kapitalo kūrimas klestėjimo laikais turėtų riboti perdėtą kredito augimą ir dėl jo atsirandantį kainų burbulą, kaip įvyko, pvz., Ispanijoje), sverto koeficiento įvedimą (šis naujasis rodiklis turėtų prisidėti prie didesnio bankų stabilumo, bet turėtų apimti ne tik finansinius klausimus, esančius banko balanse, bet ir jame nesančius klausimus, pvz., išvestines priemones ir neapibrėžtuosius banko įsipareigojimus) ir į paskutinį, bet ne mažiau svarbų dalyką – pagrindinės sandorio šalies kūrimą nebiržinių finansinių priemonių sandoriams, pirmiausia susijusiems su didesniu išvestinių priemonių skaidrumu. Remdamasis tuo, kas pasakyta pirmiau, manau, pateiktame pranešime pateikiama išsami analizė ir svarbios rekomendacijos dėl siūlomų bankininkystės taisyklių, ir todėl rekomenduoju pritarti pasiūlytam tekstui."@lt14
"Šis ziņojums ir diezgan precīzi sagatavots. Tajā ir skaidri analizēts jautājums par jauno banku darbības regulējuma projektu, kas pašlaik tiek pārskatīts („Bāzele II”), un tajā ir arī detalizēti analizēti šī regulējuma galvenie punkti, kuri pašlaik tiek pārrunāti no praktiskā un akadēmiskā viedokļa. Konkrētāk sakot, šis ziņojums paredz ieviest pasākumus, kuriem būtu jānodrošina lielāka banku nozares finanšu stabilitāte un jāsamazina vēl vienas krīzes iespējamība, galveno uzmanību pievēršot šādām piecām jomām: kapitāla kvalitāte (protams, ir vēlams uzlabot banku kapitāla kvalitāti), stingrāki likviditātes standarti (krīzes laikā bija liels likviditātes risks), cikliskuma novēršanas pasākumi (veidojot banku papildu kapitālu veiksmīgas darbības periodā, varētu ierobežot pārmērīgu kredītu izaugsmi un ar to saistītu „kredīta burbuļu” risku, kā tas bija, piemēram, Spānijā), aizņemto līdzekļu īpatsvara rādītāja ieviešana (šim jaunajam rādītājam būtu jāuzlabo banku stabilitāte, taču tajā būtu jāiekļauj ne tikai banku bilances finanšu posteņi, bet arī ārpusbilances posteņi, piemēram, atvasinātie instrumenti un bankas iespējamās saistības) un visbeidzot ir jāizveido centrāls darījumu partneris ārpusbiržas darījumiem, jo īpaši, lai atvasinātie instrumenti būtu pārredzami. Ņemot vērā sacīto, manuprāt, šajā ziņojumā ir sniegta detalizēta analīze un būtiski ieteikumi saistībā ar banku darbības regulējuma projektu, un tāpēc es ierosinu apstiprināt šo dokumentu."@lv13
"Předkládaná zpráva je poměrně precizně zpracována, přehledně analyzuje zkoumanou problematiku nové navrhované bankovní regulace (Basilej II) a detailně rozebírá její hlavní body, které jsou v současnosti diskutovány v praktické i akademické rovině. Konkrétně se jedná o pět následujících okruhů, jejichž zavedení by mělo přispět k vyšší finanční stabilitě bankovního sektoru a ke snížení pravděpodobnosti další krize: kvalita kapitálu (posílení kvality kapitálu bank je nepochybně žádoucí), přísnější standardy likvidity (likviditní riziko se ukázalo jako významné během krize), proticyklická opatření (vytváření dodatečného kapitálu bank v dobrých časech by mělo zamezit nadměrnému růstu úvěrů a následnému vytváření cenových bublin, jako např. ve Španělsku), zavedení pákového poměru (tento nový ukazatel by měl přispět k větší stabilitě bank, nicméně by měl zahrnovat nejen účetní položky obsažené v bilanci banky, ale též i mimobilanční položky, jako jsou deriváty a podmíněné závazky banky) a v neposlední řadě i vznik centrální protistrany pro vypořádání mimoburzovních obchodů, a to zejména ve vztahu k vyšší transparentnosti v oblasti derivátů. Na základě výše uvedeného se domnívám, že předložená zpráva obsahuje detailní analýzu a též relevantní doporučení v oblasti navrhované bankovní regulace, a proto zprávu doporučuji ke schválení v navrhovaném znění."@mt15
"Onderhavig verslag is vrij nauwkeurig uitgewerkt en geeft een overzichtelijke analyse van de problematiek van de voorgestelde nieuwe bankregulering (Bazel II) en gaat in detail in op de belangrijkste aandachtspunten waarop momenteel in de dagelijkse praktijk alsook op academisch niveau gediscussieerd wordt. Het gaat in concreto om vijf speerpunten die, eenmaal ingevoerd, zouden moeten leiden tot een hogere financiële stabiliteit van de banksector en tot vermindering van de kans op volgende crises: kwaliteit van het kapitaal (versterking van de kwaliteit van het bankkapitaal is zonder meer geboden), strengere normen ten aanzien van de liquiditeit (tijdens de kredietcrisis is gebleken dat het liquiditeitsrisico aanzienlijk was), anticyclische maatregelen (middels de opbouw van voldoende bankkapitaal in goede tijden kan overdadige groei van de kredietstroom en daarmee het ontstaan van zeepbellen zoals in Spanje, worden voorkomen), invoering van de hefboomcoëfficiënt (deze nieuwe indicator zou moeten bijdragen tot stabielere banken, waarbij deze echter niet alleen dient te worden opgesteld met de op de balans van de bank staande posten, maar tevens met niet op de balans van de bank staande posten, zoals derivaten en voorwaardelijke verplichtingen van banken), en de oprichting van een centrale tegenpartij voor de afhandeling van OTC-transacties, dit met name ten behoeve van een hogere transparantie in de derivatenhandel. Op basis van bovenstaande ben ik van mening dat onderhavig verslag een gedetailleerde analyse bevat alsmede relevante aanbevelingen ten aanzien van de voorgestelde bankregulering, reden waarom ik zou willen aanbevelen voor het verslag in zijn huidige vorm te stemmen."@nl3
"Przedstawione sprawozdanie zostało przygotowane względnie precyzyjnie. Zawiera ono dokładną analizę nowej propozycji regulacji bankowej, która jest właśnie poddawana przeglądowi (Bazylea II) oraz szczegółową analizę najważniejszych punktów, które obecnie są omawiane na szczeblu praktycznym oraz akademickim. Konkretnie przewiduje wprowadzenie środków, które przyczynią się do zwiększenia stabilności finansowej sektora bankowego, oraz do zmniejszenia prawdopodobieństwa kolejnego kryzysu, skupiając się na pięciu następujących zagadnieniach: jakości kapitału (poprawa jakości kapitału bankowego jest bez wątpienia pożądana), ostrzejszych wymogach dotyczących płynności (ryzyko utraty płynności podczas kryzysu okazało się spore), środkach antycyklicznych (utworzenie dodatkowego kapitału bankowego w lepszych czasach powinno ograniczyć nadmierny wzrost kredytów oraz w następstwie tego tworzenie bańki cenowej, jak miało to miejsce m.in. w Hiszpanii) wprowadzeniu wskaźnika dźwigni (ten nowy wskaźnik powinien przyczynić się do poprawy stabilności banków, lecz powinien obejmować nie tylko składniki finansowe ujęte w bilansie banku, lecz także pozycje pozabilansowe, takie jak instrumenty pochodne oraz zobowiązania warunkowe banku) oraz, co nie mniej ważne, utworzenie centralnej przeciwwagi dla rozliczania transakcji OTC, zwłaszcza w kontekście większej przejrzystości w instrumentach pochodnych. W związku z tym uważam, że przedłożone sprawozdanie zawiera szczegółową analizę oraz trafne zalecenia dotyczące proponowanej regulacji bankowej i stąd też zalecam przyjęcie proponowanego tekstu."@pl16
"O relatório apresentado está redigido em termos relativamente precisos. Analisa claramente a questão do novo regulamento sobre os serviços bancários que se encontra em fase de revisão (Basileia II) e proporciona uma análise pormenorizada dos seus pontos principais, que, neste momento, estão a ser discutidos aos níveis prático e académico. Em termos concretos, implica a introdução de medidas que devem contribuir para uma maior estabilidade financeira do sector bancário e para reduzir a probabilidade de outra crise, centrando-se nos seguintes cinco domínios: a qualidade do capital (aumentar a qualidade dos fundos próprios dos bancos é, sem dúvida, desejável), normas mais rigorosas em matéria de liquidez (o risco de liquidez revelou-se significativo durante a crise), medidas anticíclicas (a criação de fundos próprios em períodos de conjuntura favorável deve limitar o crescimento excessivo do crédito e a consequente criação de bolhas de preços como sucedeu, por exemplo, em Espanha), a introdução de um rácio de alavancagem (este novo indicador deve contribuir para a uma maior estabilidade dos bancos, mas não deve incluir apenas rubricas financeiras contidas no balanço do banco, mas também elementos extrapatrimoniais, como os derivados de crédito e responsabilidades eventuais do banco) e, por último, mas não menos importante, a criação de uma contraparte central para liquidação das transacções do mercado de balcão, particularmente no contexto de uma maior transparência nos derivados de crédito. Com base nestes elementos, entendo que o relatório apresentado contém uma análise pormenorizada, bem como recomendações pertinentes, no domínio da proposta de regulamento sobre os bancos e, por conseguinte, recomendo que o texto proposto seja aprovado."@pt17
"Raportul prezentat a fost elaborat în termeni relativ precişi. Acesta face o analiză clară a noii reglementări bancare aflate în curs de revizuire (Basel II), precum şi o analiză detaliată a principalelor sale puncte, care, în prezent, sunt discutate la nivelurile practic şi academic. Mai concret, aceasta implică introducerea de măsuri care ar trebui să contribuie la creşterea stabilităţii financiare a sectorului bancar şi la reducerea probabilităţii unei noi crize, concentrându-se pe următoarele cinci domenii: calitatea capitalului (creşterea calităţii capitalului bancar este fără îndoială necesară), standarde de lichiditate mai stricte (riscul de lichiditate s-a dovedit a fi semnificativ în timpul crizei), măsurile contraciclice (crearea de capital bancar suplimentar în vremuri bune ar trebui să limiteze creşterea excesivă a creditelor şi crearea în consecinţă a bulelor preţurilor, cum s-a întâmplat în Spania), introducerea unei rate de îndatorare (acest indicator nou ar trebui să contribuie la creşterea stabilităţii băncilor, dar ar trebui să includă nu numai articolele financiare din bilanţul băncii, ci şi articole din afara bilanţului, precum instrumentele financiare derivate şi datoriile contingente ale băncii) şi, nu în ultimul rând, crearea unei contrapartide centrale pentru tranzacţiile extrabursiere, în special în raport cu creşterea transparenţei instrumentelor financiare derivate. Pe baza celor menţionate anterior, consideră că raportul prezentat conţine o analiză detaliată, precum şi recomandări relevante în domeniul reglementării bancare propuse şi, prin urmare, recomand ca textul propus să fie aprobat."@ro18
"Predložená správa je pomerne precízne spracovaná. Prehľadne analyzuje problematiku nových navrhovaných predpisov v oblasti bankovníctva (Bazilej II) a detailne rozoberá hlavné body, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje na praktickej aj akademickej úrovni. Konkrétne ide o týchto päť okruhov, ktorých zavedenie by malo prispieť k vyššej finančnej stabilite bankového sektora a k zníženiu pravdepodobnosti ďalšej krízy: kvalita kapitálu (posilnenie kvality kapitálu bánk je nepochybne nevyhnutné), prísnejšie štandardy likvidity (počas krízy sa vyskytlo značné riziko likvidity), proticyklické opatrenia (vytváranie dodatočného kapitálu bánk v správnom čase by malo zabrániť nadmernému rastu úverov a následnému vytváraniu cenových bublín, ako napríklad v Španielsku), zavedenie podielu cudzích zdrojov (tento nový ukazovateľ by mal prispieť k väčšej stabilite bánk, ale mal by zahŕňať nielen finančné položky obsiahnuté v súvahe banky, ale aj podsúvahové položky, ako napríklad deriváty a podmienené záväzky banky), a v neposlednom rade aj vznik ústrednej protistrany pre zúčtovanie mimoburzových transakcií, a to predovšetkým vo vzťahu k vyššej transparentnosti v oblasti derivátov. Na základe vyššie uvedených skutočností sa domnievam, že predložená správa obsahuje detailnú analýzu, ako aj relevantné odporúčania v oblasti navrhovaných predpisov v oblasti bankovníctva, a preto odporúčam schválenie navrhovaného znenia."@sk19
"Predloženo poročilo je sestavljeno razmeroma natančno. Jasno analizira vprašanje nove predlagane bančne ureditve, ki se preučuje (Basel II), in podaja podrobno analizo njenih glavnih točk, o katerih se trenutno razpravlja na praktični in akademski ravni. V konkretnem smislu zajema uvedbo ukrepov, ki naj bi prispevali k večji finančni stabilnosti bančnega sektorja in manjši verjetnosti ponovne krize, pri čemer se osredotoča na naslednjih pet področij: kakovost kapitala (povečanje kakovosti bančnega kapitala je nedvomno zaželeno), strožje standarde likvidnosti (likvidnostno tveganje se je izkazalo za pomembno med krizo), proticiklične ukrepe (ustvarjanje dodatnega bančnega kapitala v dobrih časih bi moralo omejiti čezmerno rast posojil in posledičen nastanek cenovnih mehurčkov, kot na primer v Španiji), uvedbo kazalnika finančnega vzvoda (ta novi kazalnik naj bi prispeval k večji stabilnosti bank, vendar ne bi smel vključevati samo bilančnih finančnih postavk, temveč tudi zunajbilančne postavke, kot so izvedeni finančni instrumenti in pogojne obveznosti banke) ter nenazadnje ustanovitev nasprotne stranke za poravnavo transakcij na zunajborznem trgu, zlasti v povezavi z večjo preglednostjo izvedenih finančnih instrumentov. Na podlagi zgoraj navedenega mislim, da predloženo poročilo vsebuje podrobno analizo kot tudi primerna priporočila s področja predlagane bančne ureditve, zato priporočam, da se predlagano besedilo sprejme."@sl20
"Betänkandet är tydligt formulerat. Det innehåller en analys av den nya föreslagna bankförordningen som är under översyn (Basel II) och en detaljerad genomgång av de viktigaste punkterna, som för närvarande diskuteras på teoretisk och praktisk nivå. I konkreta ordalag innebär det att man inför åtgärder som ska öka den finansiella stabiliteten inom banksektorn och minska risken för en ny kris med fokus på följande fem områden: kapitalets kvalitet (det är tvivelsutan önskvärt att man ökar bankkapitalets kvalitet), tydligare likviditetsstandarder (likviditetsrisken visade sig vara stor under krsien) kontracykliska åtgärder (att samla ytterligare bankkapital i högkonjunktur borde begränsa alltför hög kredittillväxt och de prisbubblor den resulterar i, som i Spanien), införande av en hävstångsgrad (denna nya indikator borde bidra till ökad stabilitet i banksektorn, men den bör innehålla både de finansiella posterna i bankernas balansräkning och poster utanför balansräkningen, som derivat och bankens skulder) och sist med inte minst, införande av en central motpart för OTC-transaktioner, i synnerhet för ökad insyn när det gäller derivat. Med hänsyn till detta anser jag att betänkandet innehåller en utförlig analys och lämpliga rekommendationer när det gäller den föreslagna bankförordningen. Därför rekommenderar jag att texten antas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph