Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-06-Speech-3-178"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101006.14.3-178"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Auch ich möchte mich im Namen meiner Fraktion bei Frau Tanja Fajon für ihre hervorragende Arbeit bedanken und diesen Dank auch an Kommissarin Malmström richten, denn ich denke, Sie haben beide wertvolle Arbeit geleistet und die richtigen Schritte gesetzt. Die Abstimmung morgen im Europäischen Parlament wird das Versprechen einer europäischen Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger sowohl in Albanien als auch in Bosnien-Herzegowina konkreter machen. Es wird ihnen endlich das zugesichert werden können, was Serbien, Montenegro, Mazedonien schon seit letztem Jahr haben. Diese breite Zustimmung im Europäischen Parlament morgen wird aber auch eine klare Aufforderung an den Rat sein, an die nächste Ratssitzung im November, klarzumachen, dass auch der Rat hier grünes Licht geben wird, genauso wie die Kommission es gemacht hat und wie das Europäische Parlament es morgen tut. Es darf nicht sein, wie hier schon erwähnt wurde, dass einige Mitgliedstaaten jetzt hergehen und Argumente vorschieben, wie neue Sicherheitsgarantien, während wir genau wissen, dass das nur auf innenpolitischen Debatten basiert und nicht auf der Realität der erfüllten Kriterien in Bosnien-Herzegowina und in Albanien. Das heißt, die Aufforderung von uns hier morgen geht an den Rat: Gebt auch grünes Licht, wie es die Kommission und das Parlament bereits getan haben! Als Berichterstatterin für den Kosovo muss ich aber auch sagen, zum einen zu Frau Flašíková Beňová, die jetzt, glaube ich, leider nicht mehr im Raum ist: Kosovo ist ein unabhängiger Staat. Auch wenn das die fünf noch nicht anerkennen, noch nicht sehen wollen. Es ist aber eine Tatsache und ist so. Und als Kosovo-Berichterstatterin geht auch meine Forderung an die Kommission, der Regierung in Kosovo endlich eine zu geben, damit die beginnen können, daran zu arbeiten, und auch für die Bürgerinnen und Bürger des Kosovo die Visafreiheit, das freie Reisen, endlich näherrückt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, také bych ráda jménem své skupiny poděkovala paní Fajonové za vynikající práci a vyjádřila dík také paní komisařce Malmströmové, neboť se domnívám, že obě sehrály významnou úlohu a učinily správné kroky. Zítřejší hlasování v Parlamentu učiní příslib evropské budoucnosti pro občany Albánie a Bosny a Hercegoviny hmatatelnějším. Konečně jim bude možné zaručit to, co lid Srbska, Černé Hory a Makedonie má již od loňského roku. Tento zítřejší široký konsenzus v Evropském parlamentu vyšle také jasnou výzvu Radě, aby na svém příštím zasedání v listopadu dala jasně najevo, že i ona vysloví souhlas s dalším postupem, stejně jako to již učinila Komise a jak to zítra učiní Parlament. Jak již bylo řečeno, nemůžeme si dovolit, aby některé členské státy nyní začaly váhat a předkládat nové argumenty, jako je potřeba nových bezpečnostních záruk, když velmi dobře víme, že jedinou příčinou jsou jejich vnitřní politické diskuse – neexistuje žádné opodstatnění v realitě kritérií, jež Albánie a Bosna a Hercegovina již splnily. Jinými slovy, zítra hodíme rukavici Radě, aby vyslovila souhlas, jak to již učinily Komise a Parlament. Jako zpravodajka pro Kosovo však musím také říci – a tento bod je částečně adresován paní Flašíkové-Beňové, která, myslím, ve sněmovně bohužel již není –, že Kosovo je nezávislý stát. Je tomu tak, přestože pět členských států EU, které ho ještě neuznaly, zavírá oči před realitou. To je fakt; to je realita. Jako zpravodajka pro Kosovo také vyzývám Komisi, aby konečně dala vládě v Kosovu cestovní mapu, tak aby mohla začít pracovat a aby také občané Kosova mohli konečně uvidět na obzoru vízovou svobodu, svobodu cestování."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil på vegne af min gruppe også gerne takke fru Fajon for hendes fremragende arbejde og kommissær Malmström, fordi de begge har spillet en afgørende rolle og har taget de rigtige skridt. Afstemningen i Parlamentet i morgen vil give borgerne i Albanien og Bosnien-Hercegovina et løfte om en mere håndgribelig europæisk fremtid. Det vil endelig blive muligt at sikre dem det, som befolkningerne i Serbien, Montenegro og Makedonien har haft siden sidste år. Med denne brede enighed vil Parlamentet i morgen også klart opfordre Rådet til at give grønt lys for denne proces på dets næste møde i november, ligesom Kommissionen allerede har gjort, og Parlamentet gør i morgen. Som det allerede er blevet sagt, kan vi ikke tillade, at et par medlemsstater nu begynder at tvivle og fremsætte nye argumenter, som f.eks. behovet for nye sikkerhedsgarantier, når vi udmærket ved, at den eneste grund til det, er deres interne politiske forhandlinger – der er intet grundlag i realiteterne bag de kriterier, som Albanien og Bosnien-Hercegovina allerede har opfyldt. I morgen vil vi med andre ord opfordre Rådet til at give grønt lys, ligesom Kommissionen og Parlamentet allerede har gjort. Som ordfører for Kosovo må jeg dog også sige – og dette er delvist henvendt til Flašíková Beňová, som vist desværre ikke længere er til stede – at Kosovo er en uafhængig stat. Det er sandt, selv om de fem medlemsstater, der endnu ikke har anerkendt landet, ikke ønsker at se virkeligheden i øjnene. Det er en kendsgerning. Det er virkeligheden. Som ordfører for Kosovo opfordrer jeg også Kommissionen til endelig at give regeringen i Kosovo en køreplan, så den kan indlede sit arbejde, og så Kosovos borgere endelig kan få udsigt til visumfritagelse – frihed til at rejse."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας μου, για το εξαιρετικό της έργο και να εκφράσω επίσης τις ευχαριστίες μου στην Επίτροπο κ. Malmström, καθώς πιστεύω ότι αμφότερες διαδραμάτισαν πολύτιμο ρόλο και προέβησαν στις σωστές ενέργειες. Η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο αύριο θα καταστήσει την υπόσχεση ενός ευρωπαϊκού μέλλοντος πιο απτή για τους πολίτες της Αλβανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Θα είναι επιτέλους δυνατό να διασφαλίσουμε για αυτούς εκείνο που πέτυχαν πέρυσι οι πολίτες της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Μακεδονίας. Αυτή η ευρεία συναίνεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο θα αποτελέσει σαφή πρόκληση προς το Συμβούλιο για να καταστήσει, και αυτό, σαφές στην επόμενη σύνοδο του Νοεμβρίου, ότι θα δώσει το πράσινο φως προκειμένου να συνεχίσουμε, όπως ακριβώς έκανε έχει ήδη κάνει η Επιτροπή και θα κάνει αύριο και το Κοινοβούλιο. Όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε λίγα κράτη μέλη να αρχίσουν τώρα να αμφιταλαντεύονται και να προβάλουν νέα επιχειρήματα, όπως π.χ. η ανάγκη νέων εγγυήσεων ασφαλείας, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίον συμβαίνει αυτό είναι οι πολιτικές συζητήσεις στο εσωτερικό τους – δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αιτιολογική βάση για τα κριτήρια, που η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχουν ήδη εκπληρώσει. Με άλλα λόγια, αύριο, θα προκαλέσουμε το Συμβούλιο να δώσει το πράσινο φως, όπως θα έχει ήδη κάνει τόσο η Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο. Ως εισηγήτρια για το Κοσσυφοπέδιο, πρέπει ωστόσο να πω –και αυτή η παρατήρηση απευθύνεται και στην κ. Flašíková Beňová που δυστυχώς νομίζω ότι δεν βρίσκεται πια στην Αίθουσα– ότι το Κοσσυφοπέδιο είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Αυτό είναι αλήθεια παρά το γεγονός ότι τα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν αναγνωρίσει, δεν θέλουν να αντικρίσουν την πραγματικότητα. Αυτό είναι γεγονός· είναι η πραγματικότητα. Ως εισηγήτρια για το Κοσσυφοπέδιο, απευθύνω επίσης έκκληση στην Επιτροπή να παράσχει στην κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου έναν οδικό χάρτη προκειμένου να γίνει μια αρχή, και έτσι η απαλλαγή από τις θεωρήσεις, η ελευθερία πραγματοποίησης ταξιδιών να μπορέσει να φανεί στον ορίζοντα και για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου."@el10
"Mr President, I, too, would like to thank Mrs Fajon, on behalf of my group, for her excellent work, and also to offer thanks to Commissioner Malmström, as I believe that they both played valuable roles and have taken the right steps. The vote in Parliament tomorrow will make the promise of a European future more tangible for the citizens of Albania and of Bosnia and Herzegovina. It will be possible to finally secure for them what the people of Serbia, Montenegro and Macedonia have had since last year. This broad consensus in the European Parliament tomorrow will also set a clear challenge to the Council to make clear at its next meeting in November that it, too, will give the green light for this to go ahead, just as the Commission has already done and Parliament will be doing tomorrow. As has already been said, we cannot allow a few Member States to now start wavering and advancing new arguments, such as the need for new security guarantees, when we know perfectly well that the only reason for this is their internal political debates – there is no basis in the reality of the criteria, which Albania and Bosnia and Herzegovina have already met. In other words, tomorrow, we will be challenging the Council to give the green light, as the Commission and Parliament will already have done. As the rapporteur for Kosovo, I also have to say, however – and this point is partly addressed to Mrs Flašíková Beňová, who, I think, is unfortunately no longer in the Chamber – that Kosovo is an independent State. This is true despite the five EU Member States that have not yet recognised it, that do not want to see the reality. It is a fact; it is the reality. As rapporteur for Kosovo, I also call on the Commission to finally give the government in Kosovo a road map so that a start can be made on the work, and so that freedom from visas, freedom to travel, can finally be on the horizon for the citizens of Kosovo as well."@en4
"Herr Präsident! Auch ich möchte mich im Namen meiner Fraktion bei Frau Tanja Fajon für ihre hervorragende Arbeit bedanken und diesen Dank auch an Kommissarin Malmström richten, denn ich denke, Sie haben beide wertvolle Arbeit geleistet und die richtigen Schritte gesetzt. Die Abstimmung morgen im Europäischen Parlament wird das Versprechen einer europäischen Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger sowohl in Albanien als auch in Bosnien-Herzegowina konkreter machen. Es wird ihnen endlich das zugesichert werden können, was Serbien, Montenegro, Mazedonien schon seit letztem Jahr haben. Diese breite Zustimmung im Europäischen Parlament morgen wird aber auch eine klare Aufforderung an den Rat sein, an die nächste Ratssitzung im November, klarzumachen, dass auch der Rat hier grünes Licht geben wird, genauso wie die Kommission es gemacht hat und wie das Europäische Parlament es morgen tut. Es darf nicht sein, wie hier schon erwähnt wurde, dass einige Mitgliedstaaten jetzt hergehen und Argumente vorschieben, wie neue Sicherheitsgarantien, während wir genau wissen, dass das nur auf innenpolitischen Debatten basiert und nicht auf der Realität der erfüllten Kriterien in Bosnien-Herzegowina und in Albanien. Das heißt, die Aufforderung von uns hier morgen geht an den Rat: Gebt auch grünes Licht, wie es die Kommission und das Parlament bereits getan haben! Als Berichterstatterin für den Kosovo muss ich aber auch sagen, zum einen zu Frau Flašíková Beňová, die jetzt, glaube ich, leider nicht mehr im Raum ist: Kosovo ist ein unabhängiger Staat. Auch wenn das die fünf noch nicht anerkennen, noch nicht sehen wollen. Es ist aber eine Tatsache und ist so. Und als Kosovo-Berichterstatterin geht auch meine Forderung an die Kommission, der Regierung in Kosovo endlich eine zu geben, damit die beginnen können, daran zu arbeiten, und auch für die Bürgerinnen und Bürger des Kosovo die Visafreiheit, das freie Reisen, endlich näherrückt."@es21
"Austatud juhataja! Ka mina soovin tänada oma fraktsiooni nimel Tanja Fajoni suurepärase töö eest ja samuti volinik Malmströmi, sest minu arvates mängisid nad mõlemad tähtsat rolli ja tegid õigeid otsuseid! Homse hääletusega parlamendis saab Euroopa tulevik Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina kodanikele palju käegakatsutavamaks. Lõpuks ometi saavad ka nemad samad vabadused, mis Serbia, Montenegro ja Makedoonia kodanikel on juba eelmisest aastast. See ulatuslik üksmeel, mida Euroopa Parlament homme hääletusel näitab, annab ka nõukogule selge ülesande jõuda novembris toimuval kohtumisel heakskiidu andmise suhtes üksmeelele, nagu komisjon juba teinud on ja nagu parlament homsel hääletusel teha kavatseb. Nagu juba öeldi, ei saa me lubada, et paar liikmesriiki hakkavad nüüd kõhklema ja uusi argumente esitama, nagu uute julgeolekugarantiide nõudmine, kui me väga hästi teame, et selle ainsaks põhjuseks on nende sisepoliitilised vaidlused, mitte kriteeriumid, mida Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina reaalselt täitsid. Teisisõnu kutsume homme nõukogu üles viisavabaduse andmist ka omalt poolt heaks kiitma, nagu komisjon ja parlament juba teinud on. Kosovo küsimustega tegeleva raportöörina pean siiski lisama, et Kosovo on iseseisev riik – see on adresseeritud osalt Monika Flašíková Beňovále, kes aga kahjuks enam istungisaalis ei viibi. See on nii vaatamata sellele, et viis ELi liikmesriiki ei ole riigi iseseisvust veel tunnustanud, sest nad ei taha reaalsust näha. See on fakt. See on reaalsus. Kosovo küsimustega tegeleva raportöörina komisjoni kutsun ka üles andma Kosovo valitsusele teekaarti, et nad saaksid oma tööd alustada, et ka Kosovo kodanikele saaks viisavabadus ja vabadus reisida reaalseks väljavaateks."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää ryhmäni puolesta jäsen Fajonia hänen erinomaisesta työstään. Kiitän myös komission jäsen Malmströmiä, sillä uskon heidän molempien aseman olleen ratkaiseva ja he ovat ottaneet oikeasuuntaisia askelia. Parlamentin huominen äänestys tekee eurooppalaista tulevaisuutta koskevan lupauksen konkreettisemmaksi Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille. On lopultakin mahdollista varmistaa heille se, mitä Serbian, Montenegron ja Makedonian kansalaisilla on viime vuodesta lähtien. Tämä laaja yksimielisyys Euroopan parlamentissa huomenna asettaa myös neuvostolle selkeän haasteen, sillä sen on seuraavassa kokouksessaan marraskuussa myös selkeästi näytettävä vihreää valoa tässä asiassa, kuten komissio on jo tehnyt ja parlamentti tekee huomenna. Kuten on jo todettu, emme nyt voi antaa muutaman jäsenvaltion epäröidä ja esittää uusia argumentteja, kuten uusien turvallisuustakuiden tarpeesta, kun tiedämme aivan hyvin, että syy tähän on yksinomaan sisäpoliittiset keskustelut – todellisuudessa perustaa ei löydy kriteereistä, jotka Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina ovat jo täyttäneet. Toisin sanoen me haastamme huomenna neuvoston näyttämään vihreää valoa, kuten komissio ja parlamentti jo ovat tehneet. Kosovon esittelijänä minun on kuitenkin myös todettava – ja tämä on osittain osoitettu jäsen Flašíková Beňoválle, joka valitettavasti on uskoakseni jo poistunut salista – että Kosovo on itsenäinen valtio. Tämä on totta huolimatta siitä, että viisi EU:n jäsenvaltiota ei ole sitä vielä tunnustanut, että viisi valtiota ei halua ymmärtää todellisuutta. Se on tosiseikka, se on totta. Kosovon esittelijänä kehotan myös komissiota lopultakin antamaan Kosovon hallitukselle etenemissuunnitelman, jotta työt voidaan aloittaa ja jotta viisumivapaus, matkustamisvapaus olisi lopulta myös Kosovon kansalaisten näköpiirissä."@fi7
"Monsieur le Président, au nom de mon groupe, je voudrais moi aussi féliciter Mme Fajon pour son excellent travail et remercier la commissaire Malmström. Je crois qu’elles ont toutes les deux joué un rôle important et accompli leur devoir. Le vote de demain aura pour effet de rendre la perspective d’un avenir européen plus tangible pour les citoyens d’Albanie et de Bosnie-et-Herzégovine. Il sera enfin possible de leur garantir ce droit que les peuples de Serbie, du Monténégro et de l’ARYM ont déjà obtenu l’année dernière. Ce large consensus au sein du Parlement européen obligera également le Conseil à envisager sérieusement, lors de sa prochaine réunion en novembre, de donner lui aussi le feu vert à la libéralisation des visas, comme la Commission l’a déjà fait et comme le Parlement le fera demain. Comme cela a déjà été dit, nous ne pouvons pas tolérer que certains États membres commencent aujourd’hui à hésiter et à avancer de nouveaux arguments, tels que la nécessité de nouvelles garanties de sûreté, alors que nous savons parfaitement que la seule raison de cette hésitation trouve son origine dans leurs débats politiques internes - ils ne peuvent naturellement pas invoquer le respect des critères, puisque l’Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine les ont déjà remplis. En d’autres termes, demain, nous ferons pression sur le Conseil afin qu’il donne le feu vert, comme l’auront fait avant lui la Commission et le Parlement. En tant que rapporteure pour le Kosovo, je dois cependant ajouter - et je m’adresse tout particulièrement à Mme Flašíková Beňová, qui, je pense, n’est malheureusement plus présente - que le Kosovo est un État indépendant, même si cinq États membres refusent de voir la réalité en face et de le reconnaître. Cela n’en reste pas moins la réalité. En tant que rapporteure pour le Kosovo, j’appelle également la Commission a enfin fournir au gouvernement du Kosovo une feuille de route afin que les travaux puissent commencer et que les citoyens du Kosovo aient eux aussi la chance d’un jour connaître la libéralisation des visas, la liberté de voyager."@fr8
". Elnök úr! Képviselőcsoportom nevében én is meg szeretném köszönni Fajon asszonynak a kiváló munkát, továbbá Malström biztos asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, mivel úgy hiszem, mindketten értékes szerepet töltöttek be, és a megfelelő lépéseket tették meg. A holnapi parlamenti szavazás kézzelfoghatóbbá teszi majd Albánia és Bosznia-Hercegovina polgárai számára az európai jövő ígéretét. Lehetőség nyílik arra, hogy végül ők is elérjék azt, amit Szerbia, Montenegró és Macedónia népe már tavaly elért. Az Európai Parlament széleskörű konszenzusa holnap egyértelmű kihívás elé állítja a Tanácsot is, hogy a következő, novemberi ülésén világos, zöld jelzést adjon ehhez a lépéshez, ahogy a Bizottság már megtette, és ahogy holnap a Parlament is megteszi. Ahogy már elhangzott, nem engedhetjük meg, hogy néhány tagállam most kezdjen el meginogni, új érveket elővenni, például az új biztonsági garanciákra vonatkozó igény formájában, amikor tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez kizárólag a belpolitikai viták miatt történik így – mindenféle valós alapot nélkülöz, hiszen Albánia és Bosznia-Hercegovina már teljesítette a kritériumokat. Más szóval holnap kihívás elé állítjuk a Tanácsot, hogy adjon zöld utat, miután a Bizottság és a Parlament már azt adott. Koszovó előadójaként azt is el kell mondanom azonban – és ezt részben Flašíková Beňová asszonynak szánom, aki azt hiszem, sajnos már nincs itt, az ülésteremben –, hogy Koszovó független állam. Ez akkor is igaz, ha öt uniós tagállam még nem ismerte el; nem akarnak szembenézni a valósággal. Márpedig ez tény és való. Koszovó előadójaként felszólítom továbbá a Bizottságot, hogy adjon végre útitervet a koszovói kormánynak, hogy megindulhasson a munka, hogy Koszovó polgárai számára is látótávolságon belülre kerülhessen a vízummentesség és a szabad utazás joga."@hu11
"Signor Presidente, mi associo a nome del mio gruppo ai ringraziamenti rivolti all’onorevole Fajon per il lavoro eccellente, e vorrei inoltre ringraziare il Commissario Malmström, in quanto ritengo che abbiano svolto entrambe un ruolo prezioso e che abbiano intrapreso la strada giusta. La votazione di domani in Parlamento renderà più concreta la promessa di un futuro europeo per i cittadini dell’Albania e della Bosnia-Erzegovina. Finalmente potranno avere la certezza di godere degli stessi diritti concessi lo scorso anno ai popoli della Serbia, del Montenegro e della Macedonia. L’ampio consenso che verrà raggiunto domani in seno al Parlamento europeo porrà anche una sfida chiara al Consiglio, che in occasione della prossima riunione prevista per novembre dovrà concedere anch’esso il via libera a tale processo, come ha già fatto la Commissione e come farà domani il Parlamento. Come già ricordato, non possiamo permettere che alcuni Stati membri comincino ora a tentennare e ad avanzare nuove argomentazioni, quali l’esigenza di nuove garanzie di sicurezza, quando sappiamo perfettamente che l’unica ragione per cui si comportano così è riconducibile a dibattiti politici interni – non c’è giustificazione se si parte dalla realtà dei criteri, già soddisfatti da Albania e Bosnia-Erzegovina. In altre parole, domani sfideremo il Consiglio a dare il via libera, come già fatto da Commissione e Parlamento. In qualità di relatrice per il Kosovo, devo tuttavia anche rammentarvi – e tale osservazione è in parte rivolta all’onorevole Flašíková Beňová, che credo abbia già lasciato l’Aula, purtroppo – che il Kosovo è uno Stato indipendente. è la realtà dei fatti, malgrado cinque Stati membri dell’UE non l’abbiano ancora riconosciuto e si rifiutino di guardare in faccia alla realtà. è un dato di fatto; è la realtà. Come relatrice per il Kosovo, esorto inoltre la Commissione a dotare il governo del Kosovo di una tabella di marcia per poter iniziare a lavorare e far così finalmente intravedere anche ai cittadini del Kosovo la libertà dai visti e la libertà di viaggiare."@it12
". Pone pirmininke, aš taip pat noriu savo frakcijos vardu padėkoti poniai T. Fajon už puikų darbą, taip pat padėkoti Komisijos narei C. Malmström, nes manau, kad jos abi atliko svarbų vaidmenį žengiant tinkamus žingsnius. Rytdienos balsavimas Parlamente Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams duotą pažadą dėl ateities Europoje padarys tikresnį ir akivaizdesnį. Pagaliau bus galima jiems užtikrinti tai, kuo jau nuo pernai metų naudojasi Serbijos, Juodkalnijos ir Makedonijos piliečiai. Rytoj šis platus pritarimas Europos Parlamente taps ir aiškiu raginimu Tarybai per lapkričio mėn. susitikimą nedviprasmiškai pasakyti, kad ir ji, Taryba, uždegs žalią šviesą šiam sprendimui, kurį jau padarė Komisija, o Parlamentas padarys rytoj. Kaip jau sakyta, negalime leisti, kad kai kurios valstybės narės vėl pradėtų svyruoti ir dėstytų naujus argumentus, pvz., dėl naujų saugumo garantijų poreikio, kai gerai žinome, kad vienintelė tokios pozicijos priežastis yra vidaus politiniai debatai, o iš tikrųjų nėra pagrindo abejoti, kad Albanija ir Bosnija ir Hercegovina jau atitinka nustatytus kriterijus. Kitaip tariant, rytoj paraginsime Tarybą uždegti žalią šviesą, kaip jau padarė Komisija ir Parlamentas. Vis dėlto, kaip pranešėja dėl Kosovo, taip pat turiu pasakyti (ir tai iš dalies skiriama poniai M. Flašikovai Benovai, kurios, deja, jau nebėra salėje), kad Kosovas yra nepriklausoma valstybė. Taip yra nepaisant to, kad penkios ES valstybės narės dar jos nepripažino, nenori pripažinti tikrovės. Bet tai yra faktas, tokia tikrovė. Kaip pranešėja dėl Kosovo, taip pat raginu Komisiją pagaliau pateikti Kosovo Vyriausybei veiksmų planą, kad būtų pradėti darbai ir kad galų gale ir Kosovo piliečiams priartėtų vizų režimo panaikinimo, laisvės keliauti perspektyva."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Arī es savas grupas vārdā vēlētos pateikties kundzei un arī paust pateicību komisārei jo es uzskatu, ka viņām abām bija būtiska nozīme un viņas ir rīkojušās pareizi. Balsojums rīt Parlamentā Albānijas un Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotājiem solījumu par Eiropas nākotni padarīs taustāmāku. Beidzot būs iespējams viņiem nodrošināt to, kas Serbijas, Melnkalnes un Maķedonijas iedzīvotājiem jau ir kopš pagājušā gada. Šī plašā vienprātība rīt Eiropas Parlamentā arī noteiks skaidru uzdevumu Padomei, lai savā nākamajā sanāksmē novembrī tā skaidri norādītu, ka arī dos zaļo gaismu šī procesa virzībai, tāpat kā to jau ir izdarījusi Komisija un kā Parlaments izdarīs rīt. Kā jau iepriekš sacīts, mēs nedrīkstam pieļaut, ka tagad dažas dalībvalstis sāk šaubīties un izvirza jaunus argumentus, piemēram, jaunu drošības garantiju nepieciešamību, ja mēs ļoti labi zinām, ka šādas rīcības vienīgais iemesls ir šo valstu iekšējās politiskās debates — tam nav nekāda pamatojuma attiecībā uz kritērijiem, kurus Albānija un Bosnija un Hercegovina jau ir izpildījušas. Citiem vārdiem sakot, rīt mēs uzdosim Padomei dot zaļo gaismu, kā to jau ir darījusi Komisija un Parlaments. Kā referentei par Kosovu man tomēr arī jāatzīst — un šis jautājums daļēji ir adresēts kundzei, kuras, manuprāt, diemžēl vairs nav sēžu zālē —,ka Kosova ir neatkarīga valsts. Tā ir taisnība, neskatoties uz piecām ES dalībvalstīm, kuras to vēl nav atzinušas, kuras nevēlas redzēt realitāti. Tas ir fakts; tā ir realitāte. Kā referente par Kosovu es arī aicinu Komisiju beidzot sagatavot ceļvedi Kosovas valdībai, lai varētu sākt darbu un lai brīvība no vīzām — ceļošanas brīvība — beidzot varētu būt sasniedzama arī Kosovai."@lv13
"Herr Präsident! Auch ich möchte mich im Namen meiner Fraktion bei Frau Tanja Fajon für ihre hervorragende Arbeit bedanken und diesen Dank auch an Kommissarin Malmström richten, denn ich denke, Sie haben beide wertvolle Arbeit geleistet und die richtigen Schritte gesetzt. Die Abstimmung morgen im Europäischen Parlament wird das Versprechen einer europäischen Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger sowohl in Albanien als auch in Bosnien-Herzegowina konkreter machen. Es wird ihnen endlich das zugesichert werden können, was Serbien, Montenegro, Mazedonien schon seit letztem Jahr haben. Diese breite Zustimmung im Europäischen Parlament morgen wird aber auch eine klare Aufforderung an den Rat sein, an die nächste Ratssitzung im November, klarzumachen, dass auch der Rat hier grünes Licht geben wird, genauso wie die Kommission es gemacht hat und wie das Europäische Parlament es morgen tut. Es darf nicht sein, wie hier schon erwähnt wurde, dass einige Mitgliedstaaten jetzt hergehen und Argumente vorschieben, wie neue Sicherheitsgarantien, während wir genau wissen, dass das nur auf innenpolitischen Debatten basiert und nicht auf der Realität der erfüllten Kriterien in Bosnien-Herzegowina und in Albanien. Das heißt, die Aufforderung von uns hier morgen geht an den Rat: Gebt auch grünes Licht, wie es die Kommission und das Parlament bereits getan haben! Als Berichterstatterin für den Kosovo muss ich aber auch sagen, zum einen zu Frau Flašíková Beňová, die jetzt, glaube ich, leider nicht mehr im Raum ist: Kosovo ist ein unabhängiger Staat. Auch wenn das die fünf noch nicht anerkennen, noch nicht sehen wollen. Es ist aber eine Tatsache und ist so. Und als Kosovo-Berichterstatterin geht auch meine Forderung an die Kommission, der Regierung in Kosovo endlich eine zu geben, damit die beginnen können, daran zu arbeiten, und auch für die Bürgerinnen und Bürger des Kosovo die Visafreiheit, das freie Reisen, endlich näherrückt."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil mevrouw Fajon namens mijn fractie eveneens danken voor haar uitstekende werk en mijn dank gaat tevens uit naar commissaris Malmström, want beiden hebben mijns inziens een waardevolle bijdrage geleverd en de juiste stappen gezet. De stemming in het Parlement morgen zal de belofte van een Europese toekomst tastbaarder maken voor de burgers in Albanië en Bosnië en Herzegovina. Eindelijk zal hen kunnen worden gegarandeerd wat de burgers van Servië, Montenegro en Macedonië al sinds vorig jaar hebben. Deze brede consensus in het Europees Parlement morgen zal echter tevens een duidelijk verzoek aan de Raad zijn om tijdens de volgende bijeenkomst van de Raad in november duidelijk te maken dat de Raad hier eveneens groen licht voor zal geven, net zoals de Commissie dat heeft gedaan en het Europees Parlement morgen zal doen. Zoals reeds is opmerkt, mogen wij niet toestaan dat enkele lidstaten nu gaan twijfelen en nieuwe argumenten naar voren brengen, zoals de noodzaak van nieuwe veiligheidsgaranties, terwijl wij heel goed weten dat dit slechts gebaseerd is op interne politieke discussies – er is geen basis voor, want de realiteit is dat Bosnië en Herzegovina en Albanië aan de criteria hebben voldaan. Dat betekent dat wij er morgen bij de Raad op aandringen om groen licht te geven, net zoals de Commissie en het Parlement dan reeds gedaan hebben. Als rapporteur voor Kosovo moet ik echter eveneens opmerken – en hierbij richt ik me met name tot mevrouw Flašíková Beňová, die volgens mij helaas niet meer hier aanwezig is – dat Kosovo een onafhankelijke staat is. Dat is waar, ook al willen de vijf lidstaten dit niet erkennen en niet zien. Het is een feit; het is de realiteit. Als rapporteur voor Kosovo dring ik er eveneens bij de Commissie op aan om de regering van Kosovo eindelijk een te geven, zodat er met het werk kan worden begonnen en zodat afschaffing van de visumregeling, vrij reizen ook voor de burgers van Kosovo eindelijk in zicht komt."@nl3
"Panie przewodniczący! Ja też pragnę podziękować pani poseł Fajon w imieniu mojej grupy za jej znakomitą pracę, a także wyrazić podziękowanie pani komisarz Malmström, ponieważ uważam, że obie odegrały cenną rolę i podjęły właściwe kroki. Jutrzejsze głosowanie w Parlamencie uczyni obietnicę europejskiej przyszłości bardziej namacalną dla obywateli Albanii oraz Bośni i Hercegowiny. Otrzymają w końcu to, z czego korzystają mieszkańcy Serbii, Czarnogóry i Macedonii od zeszłego roku. Szeroki konsensus jutro w Parlamencie Europejskim stanowić będzie także jednoznaczne wyzwanie dla Rady, aby wskazała na swoim następnym posiedzeniu w listopadzie, że także ona zapali zielone światło dla realizacji tej reformy, tak ja uczyniła to już Komisja, a Parlament uczyni jutro. Jak to już powiedziano, nie możemy dopuścić, by kilka państw członkowskich zaczęło się teraz wahać i przedstawiać nowe argumenty, takie jak potrzeba nowych gwarancji bezpieczeństwa, kiedy wiemy już bardzo dobrze, że jest to spowodowane jedynie przez ich wewnętrzne spory polityczne – bez żadnej realnej podstawy w odniesieniu do kryteriów, które Albania oraz Bośnia i Hercegowina już spełniły. Innymi słowy, postawimy przed Radą wyzwanie, by zapaliła zielone światło, tak jak to już zrobiły Komisja i Parlament. Jako sprawozdawczyni w sprawie Kosowa czuję się jednak także w obowiązku powiedzieć – i ta uwaga jest skierowana częściowo do pani Flakowej Beňovej, której, jak sądzę, nie ma już niestety w Izbie – że Kosowo jest niepodległym państwem. Jest tak pomimo tego, że pięć państw członkowskich UE, które nie chcą dostrzec rzeczywistości, jeszcze go nie uznało. To jest fakt, to jest rzeczywistość. Jako sprawozdawczyni w sprawie Kosowa, wzywam też Komisję, aby dała wreszcie rządowi w Kosowie mapę drogową, tak by można było rozpocząć niezbędne prace i by wolność od wiz, swoboda podróżowania, mogła znaleźć się wreszcie na horyzoncie także dla obywateli Kosowa."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria também de, em nome do meu grupo, felicitar a senhora deputada Fajon pelo seu excelente trabalho e de agradecer à senhora Comissária Malmström, pois entendo que ambas desempenharam um papel importante e deram os passos certos. A votação que terá lugar amanhã nesta Assembleia contribuirá para tornar mais tangível a promessa de um futuro europeu para os cidadãos da Albânia e da Bósnia e Herzegovina. Será finalmente possível conceder-lhes o direito de que a Sérvia, o Montenegro e a Macedónia beneficiam desde o ano passado. O apoio alargado do Parlamento Europeu na votação de amanhã, constitui também um claro desafio ao Conselho para que, também ele, na sua próxima reunião em Novembro, dê luz verde ao projecto, tal como já fez a Comissão e fará o Parlamento amanhã. Como já aqui foi referido, não podemos permitir agora que alguns Estados-Membros comecem a vacilar e a avançar com novos argumentos, como a necessidade de mais garantias de segurança, quando sabemos perfeitamente que a única razão dessa sua atitude são questões de política interna – a validade dos critérios, que a Albânia e a Bósnia e Herzegovina já cumpriram, não pode ser posta em causa. Por outras palavras, amanhã, desafiaremos o Conselho a dar a sua aprovação, como a Comissão e o Parlamento já terão feito. Além disso, na qualidade de relatora para o Kosovo, devo dizer – e esta minha afirmação dirige-se em parte à senhora deputada Flašíková Beňová, que penso que infelizmente já não está aqui no Parlamento – que o Kosovo é um Estado independente. Isto é um facto, apesar de cinco Estados-Membros da UE ainda não o terem reconhecido, apesar da recusa desses Estados de reconhecerem a realidade. É um facto; é a realidade. Como relatora para o Kosovo, apelo também à Comissão para que, de uma vez por todas, elabore um roteiro para o Governo do Kosovo, a fim de que o trabalho possa arrancar e a isenção de visto e a liberdade de viajar para a UE possam finalmente estar também no horizonte dos cidadãos do Kosovo."@pt17
"Domnule preşedinte, în numele grupului meu, aş dori şi eu să îi mulţumesc doamnei Fajon pentru munca sa excelentă şi să îi mulţumesc doamnei comisar Malmström, deoarece consider că ambele au jucat roluri importante şi au făcut paşii potriviţi. Votul de mâine din Parlament va face promisiunea unui viitor european mai tangibil pentru cetăţenii din Albania şi Bosnia-Herţegovina. Va fi în sfârşit posibil să le asigurăm acestora ceea ce Serbia, Muntenegru şi Macedonia au de anul trecut. Acest consens larg de mâine în Parlamentul European va stabili, de asemenea, o provocare clară pentru Consiliu de a clarifica la următoarea sa şedinţă din noiembrie că şi acesta va da undă verde continuării acestui proces, întocmai cum a făcut deja Comisia şi cum va face mâine Parlamentul. După cum s-a spus deja, nu putem permite câtorva state membre să înceapă de acum să ezite şi să lanseze noi argumente, precum necesitatea de noi garanţii de securitate, atunci când ştim foarte bine că singurul motiv pentru acestea sunt dezbaterile lor politice interne – nu există un fundament în realitate pentru criteriile pe care Albania şi Bosnia-Herţegovina le-au îndeplinit deja. Cu alte cuvinte, mâine vom provoca Consiliul să acorde undă verde, aşa cum au făcut deja Comisia şi Parlamentul. În calitate de raportoare pentru Kosovo, trebuie să spun, de asemenea, că totuşi – iar acest aspect se adresează parţial doamnei Flašíková Beňová, care, din păcate, cred că nu mai este în Cameră – Kosovo este un stat independent. Acest fapt este adevărat în ciuda statelor membre UE care nu l-au recunoscut încă şi care nu vor să vadă realitatea. Acesta este un fapt; este realitatea. În calitate de raportoare pentru Kosovo, solicit, de asemenea, Comisiei să acorde într-un sfârşit o foaie de parcurs Kosovo-ului pentru ca acesta să poată începe lucrul şi pentru ca liberalizarea vizelor, libera circulaţie să se afle în curând şi la orizontul cetăţenilor din Kosovo."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcela v mene našej skupiny poďakovať pani Fajonovej za jej vynikajúcu prácu a taktiež by som chcela vyjadriť poďakovanie pani komisárke Malmströmovej, pretože podľa mňa obidve zohrali v tomto procese užitočnú úlohu a podnikli správne kroky. Po zajtrajšom hlasovaní v Parlamente sa vyhliadka európskej budúcnosti stane pre občanov Albánska a Bosny a Hercegoviny realistickejšou. Bude konečne možné zabezpečiť im to, čo majú obyvatelia Srbska, Čiernej Hory a Macedónska už od minulého roka. Široký konsenzus zajtra v Parlamente bude tiež jasnou výzvou pre Radu, aby sa na svojom nasledujúcom zasadnutí jasne vyjadrila, že tiež chce dať tomuto procesu zelenú, tak ako to už urobila Komisia a ako to urobí zajtra Parlament. Ako už bolo povedané, nemôžeme členským štátom dovoliť, aby začali teraz váhať a vyťahovať nové argumenty, ako je potreba nových bezpečnostných záruk, keď dobre vieme, že jediným dôvodom toho sú ich vnútorné politické diskusie – vôbec sa pritom nevychádza z reality kritérií, ktoré Albánsko a Bosna a Hercegovina už splnili. Inými slovami, zajtra Radu vyzveme, aby vyjadrila svoj súhlas, tak ako to už urobili Komisia a Parlament. Ako spravodajkyňa za Kosovo musím však tiež povedať – a čiastočne to adresujem pani Flašíkovej Beňovej, ktorá už, žiaľ, myslím, nie je v sále –, že Kosovo je nezávislý štát. Je to tak napriek piatim členským štátom, ktoré ho ešte neuznali, ktoré nechcú akceptovať realitu. Je to fakt; je to realita. Ako spravodajkyňa za Kosovo tiež vyzývam Komisiu, aby vláde v Kosove poskytla príslušný plán, aby na tom mohla začať pracovať, aby sa aj obyvateľom Kosova konečne stala realistickejšou vyhliadka vízovej slobody a slobody cestovania."@sk19
"Gospod predsednik, tudi jaz bi se rada v imenu moje skupine zahvalila gospe Fajon za njeno odlično delo ter tudi komisarki Malmström, ker menim, da sta obe odigrali koristno vlogo in naredili prave korake. Z jutrišnjim glasovanjem v Parlamentu bo obljuba o evropski prihodnosti bolj otipljiva za državljane Albanije ter Bosne in Hercegovine. Končno jim bo mogoče zagotoviti, kar imajo državljani Srbije, Črne gore in Makedonije od lanskega leta. To široko soglasje jutri v Evropskem parlamentu bo predstavljalo tudi jasen izziv za Svet, da bo tudi on na naslednjem zasedanju novembra dal zeleno luč, kot je to že storila Komisija in kot bo Parlament storil jutri. Kot je bilo že rečeno, ne moremo nekaj državam članicam dovoliti, da zdaj začnejo omahovati in dajati nove argumente, ko pa dobro vemo, da so edini razlog za to njihove interne politične razprave – nimajo podlage v realnosti meril, ki sta jih Albanija ter Bosna in Hercegovina že izpolnili. Z drugimi besedami, jutri bomo izzvali Svet, da da zeleno luč, kot bosta to do takrat naredila tudi Komisija in Parlament. Kot poročevalka za Kosovo moram povedati tudi – pri tem delno naslavljam gospo Flašíkovo Beňovo, ki mislim, da žal ni več v dvorani –, da je Kosovo neodvisna država. To je dejstvo kljub petim državam članicam EU, ki ga še niso priznale in ne želijo videti realnosti. To je dejstvo; to je realnost. Kot poročevalka za Kosovo pozivam tudi Komisijo, da končno da vladi Kosova načrt, da lahko začne delati ter da bosta odprava vizumov in svoboda potovanja končno lahko na obzorju tudi za državljane Kosova."@sl20
"Herr talman! På min grupps vägnar vill även jag tacka Tanja Fajon för hennes utmärkta arbete. Jag vill även tacka kommissionsledamot Cecilia Malmström, eftersom jag tror att båda två har spelat en avgörande roll och har tagit rätt steg. Morgondagens omröstning i parlamentet kommer att göra löftet om en europeisk framtid mer påtaglig för medborgarna i Albanien och Bosnien och Hercegovina. Äntligen får dessa medborgare det som medborgarna i Serbien, Montenegro och Makedonien har haft sedan förra året. Det breda samförståndet i parlamentet i morgon kommer också att sända ett tydligt budskap till rådet om att det vid nästa rådsmöte i november måste klargöra att även det kommer att ge grönt ljus för denna utveckling, precis som kommissionen redan har gjort och parlamentet kommer att göra i morgon. Som redan nämnts kan vi inte tillåta att ett fåtal medlemsstater nu tvekar och för fram nya argument, exempelvis behovet av nya säkerhetsgarantier. Vi vet mycket väl vet att det enda skälet till detta är deras inrikespolitiska debatter. Om vi bara tittar på kriterierna, som Albanien och Bosnien och Hercegovina redan har uppfyllt, saknas helt grund för en sådan inställning. I morgon kommer vi med andra ord att utmana rådet att ge grönt ljus, precis som kommissionen och parlamentet redan har gjort. Som föredragande för Kosovo måste jag emellertid också säga – och detta riktas till viss del till Flašíková Beňová, som jag tyvärr tror inte längre befinner sig i kammaren – att Kosovo är en självständig stat. Detta är sant, trots att fem EU-medlemsstater ännu inte har erkänt det och inte vill se verkligheten. Det är ett faktum. Det är en realitet. Som föredragande för Kosovo uppmanar jag dessutom kommissionen att äntligen ge regeringen i Kosovo en färdplan så att de kan påbörja sitt arbete, och så att viseringsfrihet och frihet att resa även blir något som medborgarna i Kosovo kan hoppas på."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Roadmap"15,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph