Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-22-Speech-3-427"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100922.25.3-427"6
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Puesto que están ausentes los autores de las preguntas n° 18, n° 19 y n° 20, estas decaen. Quiero hacer notar, para tener una visión positiva de las circunstancias, que por primera vez en los últimos once años, como mínimo, hemos conseguido que haya en el hemiciclo una paridad absoluta de sexos entre los diputados presentes, puesto que estamos únicamente la señora Göncz y yo mismo, hecho excepcional y ciertamente deseable, aunque sería mejor que esa proporción se mantuviera con cifras absolutas superiores. Señor Chastel, quiero darle las gracias de todo corazón, no solo por su esfuerzo, sino también por su eficacia, y quiero decirle que no es muy frecuente que, como en esta sesión, prácticamente todos los interpelantes destaquen la precisión, la concisión y la eficacia de su labor."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vzhledem k nepřítomnosti autorů budou otázky č. 18, 19 a 20 přeskočeny. Rád bych – s cílem zmínit pozitivní pohled na tuto situaci – podotkl, že jsme poprvé za posledních 11 let dosáhli naprosté rovnosti žen a mužů mezi poslanci přítomnými v Parlamentu, neboť je tu pouze paní Gönczová a já. To je mimořádná a zajisté žádoucí skutečnost, ačkoli by bylo lepší, kdyby byl tento poměr zajištěn většími celkovými počty. Pane Chastele, rád bych vám co nejsrdečněji poděkoval nejen za vaše úsilí, ale také za vaši efektivitu, a rád bych řekl, že je velmi neobvyklé, když takřka všichni řečníci vyzdvihnou přesnost, stručnost a efektivitu vaší práce, jak tomu bylo dnes."@cs1
"Da spørgerne ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 18, 19 og 20. For at se positivt på tingene vil jeg fremhæve, at vi for første gang – i hvert fald i de sidste 11 år – endelig har opnået absolut ligestilling mellem kønne blandt de tilstedeværende medlemmer i Parlamentet, da kun fru Göncz og jeg er her. Dette er en særlig situation og bestemt en ønskværdig situation, selv om det ville have været bedre, hvis den var blevet opnået med større samlede tal. Jeg vil takke Dem varmt, hr. Chastel, både for Deres indsats og for Deres effektivitet. Jeg vil tilføje, at det er usædvanligt, at praktisk talt alle talere fremhæver, hvor præcist, direkte og effektivt Deres arbejde er, som det er sket i dag."@da2
"Da die Fragesteller nicht anwesend sind, sind die Fragen Nr. 18, 19 und 20 hinfällig. Ich möchte, um ein positives Bild von der Situation zu geben, anmerken, dass wir zum ersten Mal in elf Jahren ein absolutes Geschlechtergleichgewicht unter den anwesenden Abgeordneten haben, da nur Frau Göncz und ich hier sind. Dies ist ein außergewöhnlicher Umstand und zweifellos wünschenswert, obschon es besser wäre, wenn sich diese Proportion mit einer größeren Zahl von Anwesenden einstellte. Herr Chastel, ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, nicht nur für Ihre Bemühungen, sondern auch für Ihre Effizienz, und ich möchte hinzufügen, dass es selten geschieht, dass praktisch alle Redner die Präzision, die Prägnanz und die Effizienz Ihrer Arbeit erwähnen, was heute der Fall war."@de9
"Εφόσον οι συντάκτες δεν είναι παρόντες, οι ερωτήσεις αρ. 18, 19 και 20 καταπίπτουν. Θα ήθελα να σημειώσω, δίνοντας μια θετική θεώρηση της κατάστασης, ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 11 χρόνια τουλάχιστον, έχουμε επιτύχει απόλυτη ισότητα των φύλων μεταξύ των παρόντων βουλευτών στο Κοινοβούλιο, καθώς μόνον η κυρία Göncz και εγώ βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια ξεχωριστή περίσταση και σαφώς επιθυμητή, παρότι θα ήταν καλύτερα αυτή η αναλογία να διατηρείται σε μεγαλύτερους συνολικούς αριθμούς. Κύριε Chastel, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμότατα όχι μόνο για τις προσπάθειές σας αλλά και για την αποτελεσματικότητά σας, και θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ ασυνήθιστο πρακτικά όλοι οι ομιλητές να επισημαίνουν την ακρίβεια, την περιεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου σας, όπως συνέβη σήμερα."@el10
"As the authors are not present, Questions Nos 18, 19 and 20 lapse. I would like to note, to give a positive view of the situation, that for the first time in the last 11 years at least, we have achieved absolute equality of the sexes among the Members present in the House, as only Mrs Göncz and I are here. This is an exceptional circumstance and certainly a desirable one, although it would be better for that proportion to be maintained with greater overall figures. Mr Chastel, I would like to thank you most warmly not only for your efforts but also for your efficiency, and I would like to say that it is very unusual for practically all the speakers to highlight the precision, conciseness and efficiency of your work, as has been the case today."@en4
"Et küsimuste esitajad puuduvad, jäävad küsimused 18, 19 ja 20 vahele. Kui vaadata asja paremat poolt, siis tahan teha tähelepaneku, et viimase 11 aasta jooksul oleme esimest korda saavutanud parlamendiliikmete seas täiesti võrdse sugude esindatuse, sest siia parlamenti oleme jäänud vaid Kinga Göncz ja mina. See on erakordne ja kahtlemata soovitav olukord, kuigi oleks hea, kui samasuguse proportsiooni saaks säilitada liikmete suurema üldarvu korral. Härra Chastel! Ma tänan teid südamest nii teie jõupingutuste kui ka teie tulemuslikkuse eest. Tahaksin öelda, et see on väga ebatavaline, kui peaaegu kõik sõnavõtjad tõstavad esile teie töö täpsust, sisukust ja tõhusust, nagu nad täna tegid."@et5
"( Kysymykset numero 18, 19 ja 20 raukeavat laatijoiden poissaolon vuoksi. Esittääkseni tilanteesta myönteisen arvion haluan tuoda esiin, että ensimmäistä kertaa ainakin yhdentoista viimeksi kuluneen vuoden aikana olemme saavuttaneet istuntosalissa paikalla olevien jäsenten osalta absoluuttisen sukupuolten tasa-arvon, koska paikalla olemme ainoastaan Kinga Göncz ja minä. Tämä on poikkeuksellinen tilanne ja varmasti tavoittelemisen arvoinen, vaikka olisi kyllä parempi, että sama suhde pysyisi yllä, kun absoluuttiset luvut ovat suurempia. Hyvä neuvoston puheenjohtaja Chastel, haluan kiittää teitä lämpimästi, en vain ponnisteluistanne vaan myös tehokkuudestanne, ja haluan sanoa, että on hyvin epätavallista, että käytännöllisesti katsoen kaikki puhujat tuovat esiin, kuinka tarkkaa, perusteellista ja tehokasta työnne on ollut, kuten tänään on käynyt."@fi7
"Les auteurs étant absents, les questions n° 18, 19 et 20 sont caduques. Pour donner un aperçu positif de la situation, je voudrais faire observer que, pour la première fois depuis les onze dernières années au moins, nous avons réalisé une parité absolue des sexes parmi les députés présents dans l’hémicycle, étant donné qu’il ne reste ici que Mme Göncz et moi-même. C’est un fait exceptionnel et certainement enviable, bien qu’il eût mieux valu que cette proportion fût préservée avec des chiffres absolus plus importants. Monsieur Chastel, je voudrais vous remercier chaleureusement non seulement de vos efforts, mais aussi pour votre efficacité, et je voudrais ajouter qu’il n’est pas si fréquent que pratiquement tous les orateurs soulignent la précision, la concision et l’efficacité de votre travail, comme cela a été le cas aujourd’hui."@fr8
"Mivel a szerzők nincsenek jelen, a 18., 19. és 20. kérdés érvényét veszti. Szeretném megjegyezni, hogy pozitívan álljak a helyzethez, hogy most első alkalommal az elmúlt 11 év során legalább sikerült elérnünk a Parlamentben jelen lévő tagok esetében a nemek közötti abszolút egyenlőséget, mivel csak Göncz asszony és én vagyunk jelen. Ez egy kivételes körülmény, és mindenképpen kívánatos, bár jó lenne, ha ezt az arányt nagyobb összlétszámnál lehetne fenntartani. Chastel úr, szeretném melegen megköszönni nemcsak erőfeszítéseit, hanem hatékonyságát is, és szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem szokványos, hogy gyakorlatilag az összes felszólaló kiemelje munkájának pontosságát, összeszedettségét és hatékonyságát, ahogy ez a mai napon történt."@hu11
"Poiché gli autori non sono presenti, le interrogazioni nn. 18, 19 e 20 decadono. Per offrire un quadro positivo della situazione, desidero sottolineare che, per la prima volta negli ultimi 11 anni come minimo, abbiamo raggiunto la parità assoluta di genere fra i membri presenti in quest’Aula, dal momento che solo l’onorevole Göncz ed io ci troviamo qui. Si tratta di un caso eccezionale e senza dubbio auspicabile, sebbene sarebbe preferibile mantenere la stessa proporzione su una scala globalmente più ampia. Presidente Chastel, desidero ringraziarla profondamente non soltanto per l’impegno dimostrato, ma anche per la sua efficienza. Non credo sia frequente che, come avvenuto quest’oggi, tutti i relatori sentano l'esigenza di sottolineare la precisione, la concisione e l’efficienza del lavoro svolto."@it12
"Kadangi autoriai nedalyvauja, klausimai Nr. 18, 19 ir 20 praleidžiami. Norėčiau atkreipti dėmesį ir teigiamai įvertinti aplinkybes, kad pirmą kartą bent jau per pastaruosius 11 metų pasiekėme visišką lyčių lygybę šiame Parlamente esančių narių atžvilgiu ir vien dėl to, kad K. Göncz ir aš esame čia. Tai išskirtinė ir tikrai maloni aplinkybė, nors, atsižvelgiant į bendrus skaičius, būtų geriau, jeigu ši proporcija būtų didesnė. Pone O. Chasteli, norėčiau jums kuo nuoširdžiausiai padėkoti ne tik už jūsų pastangas, bet ir už jūsų veiksmingą darbą, ir norėčiau pasakyti, kad labai neįprasta, kad beveik visi kalbėtojai atkreipė dėmesį į jūsų tikslų, glaustą ir veiksmingą darbą, kaip buvo ir šiandien."@lt14
"Tā kā jautājumu iesniedzēji nav ieradušies, jautājumi Nr. 18, 19 un 20 zaudē spēku. Es vēlos atzīmēt un pozitīvi vērtēt šo situāciju, ka pirmo reizi vismaz pēdējos 11 gados mēs esam panākuši pilnīgu zālē klātesošo deputātu dzimumu vienlīdzību, jo šeit ir tikai kundze un es. Tas ir vērā ņemams un noteikti vēlams gadījums, lai gan būtu labāk, ja šo proporciju veidotu lielāki kopējie skaitļi. kungs, vēlos silti pateikties jums ne tikai par jūsu pūlēm, bet arī par lietišķumu, un vēlos teikt, ka ir ļoti neparasti, ka praktiski visi runātāji uzsvēra jūsu darba precizitāti, saskaņotību un efektivitāti, kā tas bija šodien."@lv13
"Puesto que están ausentes los autores de las preguntas n° 18, n° 19 y n° 20, estas decaen. Quiero hacer notar, para tener una visión positiva de las circunstancias, que por primera vez en los últimos once años, como mínimo, hemos conseguido que haya en el hemiciclo una paridad absoluta de sexos entre los diputados presentes, puesto que estamos únicamente la señora Göncz y yo mismo, hecho excepcional y ciertamente deseable, aunque sería mejor que esa proporción se mantuviera con cifras absolutas superiores. Señor Chastel, quiero darle las gracias de todo corazón, no solo por su esfuerzo, sino también por su eficacia, y quiero decirle que no es muy frecuente que, como en esta sesión, prácticamente todos los interpelantes destaquen la precisión, la concisión y la eficacia de su labor."@mt15
"De vragen nrs. 18, 19 en 20 komen te vervallen, aangezien de stellers ervan afwezig zijn. Ik geef er maar een positieve draai aan en merk op dat we voor het eerst in ten minste elf jaar de absolute gelijkheid der seksen hebben bereikt onder de aanwezige leden, aangezien alleen mevrouw Göncz en ik hier zijn. Dit is een buitengewone en zonder meer wenselijke situatie, hoewel het beter zou zijn als die verhouding ook bij een hogere presentie zo zou blijven. Mijnheer Chastel, ik wil u hartelijk danken voor uw inzet en efficiency, en ik wil eraan toevoegen dat het voor vrijwel alle sprekers bijna onhaalbaar is om qua nauwkeurigheid, beknoptheid en efficiency het niveau te halen dat u hier vandaag gehaald hebt."@nl3
"Ponieważ autorzy są nieobecni, wycofuję pytanie nr 18, 19 i 20. Chcę zauważyć, chcę rzucić pozytywne światło na sytuację i powiedzieć, że po raz pierwszy na przestrzeni ostatnich 11 lat osiągnęliśmy bezwzględną równość płci wśród posłów obecnych na tej sali, ponieważ tylko pani poseł Göncz i ja jesteśmy tu obecni. To wyjątkowa okoliczność i z pewnością pożądana, chociaż byłoby lepiej, gdyby ta proporcja utrzymała się w większym wymiarze. Panie komisarzu! Chcę panu najserdeczniej podziękować nie tylko za pańskie wysiłki, ale także za skuteczność i chcę powiedzieć, że to niezwykłe, ponieważ dzisiaj praktycznie wszyscy mówcy podkreślali precyzję, spójność i skuteczność pańskich działań."@pl16
"Por não se encontrarem presentes os seus autores, as perguntas n.ºs 18, 19 e 20 caducam. Para deixar uma nota de optimismo sobre a situação, quero registar que, pela primeira vez nos últimos onze anos, pelo menos, conseguimos atingir a paridade absoluta entre deputados e deputadas presentes no Hemiciclo, já que só aqui estamos eu e a senhora deputada Göncz. Trata-se de uma situação excepcional e seguramente desejável, mas bom seria que esta proporção se mantivesse quando os números absolutos são superiores. Senhor Secretário de Estado Chastel, quero agradecer-lhe muito sinceramente o seu empenho e a sua eficiência, e dizer-lhe que o que hoje aconteceu – quase todos os oradores salientaram o rigor, a concisão e a eficácia das suas intervenções – não é muito frequente."@pt17
"Având în vedere că autorii nu sunt prezenţi, întrebările nr. 18, 19 şi 20 vor fi omise. Aş dori să notez, pentru a da o viziune pozitivă situaţiei, că pentru prima dată în ultimii 11 ani, cel puţin, am obţinut o egalitate de gen absolută între deputaţii în Parlament, având în vedere că numai eu şi dna Göncz suntem prezenţi. Este o situaţie excepţională şi cu siguranţă recomandabilă, deşi ar fi mai bine ca această proporţie să fie menţinută la cifre generale mai mari. Domnule Chastel, aş dori să vă mulţumesc călduros nu numai pentru eforturile, ci şi pentru eficienţa dvs., şi aş dori să spun că este foarte neobişnuit ca practic toţi vorbitorii să sublinieze precizia, caracterul concis şi eficienţa activităţii dvs., aşa cum s-a întâmplat astăzi."@ro18
"Keďže autori nie sú prítomní, otázky č. 18, 19 a 20 prepadli. Chcel by som poznamenať, aby som poskytol pozitívny pohľad na situáciu, že po prvý raz za ostatných najmenej 11 rokov sme dosiahli úplnú rovnosť pohlaví medzi poslancami prítomnými v tomto Parlamente, keďže sme tu iba ja a pani Gönczová. Toto je mimoriadna okolnosť a určite aj žiaduca, hoci by bolo lepšie, keby bol tento pomer zachovaný pri vyšších celkových číslach. Vážený pán Chastel, chcel by som vám čo najsrdečnejšie poďakovať nielen za vašu snahu, ale aj za vašu produktívnosť, a chcel by som povedať, že je nezvyčajné, že prakticky všetci rečníci zdôrazňujú presnosť, stručnosť a efektívnosť vašej práce, ako tomu bolo dnes."@sk19
"Ker so vlagatelji odsotni, se vprašanja št. 18, 19 in 20 štejejo za brezpredmetna. Da pozitivno povzamem situacijo, bi povedal, da smo prvič v vsaj 11 letih dosegli popolno enakost spolov med poslanci, prisotnimi v tem parlamentu, saj sva tu samo gospa Göncz in jaz. To so izjemne okoliščine in vsekakor zaželene, čeprav bi bilo bolje, če bi to razmerje vzdrževali v večjem številu. Gospod Chastel, toplo bi se vam zahvalil ne samo za vaša prizadevanja, ampak tudi za vašo učinkovitost, in povedal bi, da je zelo nenavadno, da so praktično vsi govorniki poudarili natančnost, jedrnatost in učinkovitost vašega dela, kot se je zgodilo danes."@sl20
". – Eftersom frågeställarna är frånvarande utgår frågorna nr 18, 19 och 20. För att visa på det positiva i denna situation vill jag påpeka att vi för första gången, i varje fall under de senaste 11 åren, har uppnått absolut jämlikhet mellan könen bland de närvarande ledamöterna i kammaren, eftersom endast Kinga Göncz och jag är här. Detta är en ytterst ovanlig och förvisso önskvärd situation, även om det skulle vara bättre om den upprätthölls med högre närvarosiffror. Herr Chastel! Jag vill tacka er varmt, inte bara för era ansträngningar, utan också för er effektivitet. Jag vill också säga att det är mycket ovanligt, vilket har varit fallet i dag, att praktiskt taget alla talare har belyst ert precisa, kortfattade och effektiva arbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph