Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-22-Speech-3-402"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100922.25.3-402"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"L’honorable parlementaire a soulevé une question qui est particulièrement préoccupante en cette période de difficultés économiques. Le Conseil est conscient du risque de pauvreté que courent les personnes exerçant une activité d’aide bénévole, qui les amène à réduire leur participation au marché du travail. Ce premier aspect à traiter au sujet des aidants bénévoles concerne leur réinsertion sur le marché du travail. Conscient des problèmes rencontrés par ces personnes qui ont interrompu leur carrière avant de prendre en charge des tâches d’aide non rémunérées, le Conseil a encouragé les États membres à veiller à ce que le cas de ces personnes soit pris en compte dans les régimes de retraite. Dans sa directive portant application de l’accord cadre révisé sur le congé parental, le Conseil a affirmé par exemple qu’à l’issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail, ou un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail. Le Conseil a connaissance du fait que les partenaires sociaux ont été consultés par la Commission sur la possibilité d’adopter de nouveaux types de congé familial, tels que le congé d’adoption ou le congé pour prendre soin de membres de sa famille. Le second aspect porte sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Le Conseil a fait remarquer que la prise en charge de la famille incombe encore largement aux femmes, en particulier du fait de stéréotypes sociaux, liés au rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Dans le cadre du programme d’action de Pékin, le Conseil a adopté, dès 2007, des conclusions sur la question des femmes et de la pauvreté, comprenant une série d’indicateurs qui permettront aux États membres et à la Commission de suivre cette question fondamentale. Dans ses conclusions, le Conseil a dû être conscient de ce que la prise en charge d’activités d’aide non rémunérées, au lieu d’un emploi rémunéré, peut relever d’un choix personnel, mais qu’en raison des inégalités entre les sexes, l’interruption de la vie active pour des raisons familiales s’avère être un problème spécifique aux femmes, qui peut porter atteinte à leur indépendance économique et à leur niveau de protection sociale, en particulier à l’âge de la retraite, lorsque de nombreuses femmes doivent se contenter d’une pension peu élevée. C’est dans cette optique que le Conseil a affirmé qu’il fallait répartir plus équitablement le poids de ces tâches entre hommes et femmes. Il a également indiqué à maintes reprises qu’il importait de disposer d’infrastructures d’accueil des enfants et qu’il fallait mettre en place des services d’aide en faveur des autres personnes à charge. Le vieillissement de la population signifie que le nombre de citoyens âgés dont il faudra s’occuper va augmenter et, dans les conclusions intitulées «L’égalité des sexes pour renforcer la croissance et l’emploi», qu’il a adoptées en novembre 2009, le Conseil a souligné l’importance stratégique à long terme de ces questions pour l’Union, y compris d’un point de vue démographique. Il existe incontestablement une corrélation entre un taux élevé d’emploi des femmes, la disponibilité de services d’accueil pour les enfants et les personnes à charge, et des taux de fertilité élevés. C’est pourquoi le Conseil a préconisé l’adoption de politiques permettant aux femmes et aux hommes de mieux concilier le travail, la famille et la vie privée."@fr8
lpv:translated text
". Vážený pan poslanec nadnesl téma, které je v této složité ekonomické situaci velmi ožehavé. Rada si je vědoma, že neplacení pečovatelé jsou ve větším nebezpečí, že upadnou do chudoby, neboť mají kvůli svým povinnostem omezené možnosti zapojit se do trhu práce. Prvním bodem k projednání je způsob opětovného začlenění neplacených pečovatelů do trhu práce. Rada si uvědomuje problémy, se kterými se potýkají lidé, kteří přerušili svou kariéru, aby poskytovali neplacené pečovatelské služby, a vybízí členské státy, aby těmto lidem zajistily odměnu v rámci státního důchodového systému. Například ve směrnici, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené, Rada uvádí, že po skončení rodičovské dovolené je pracovník oprávněn vrátit se na své místo nebo na rovnocenné či podobné místo v souladu se svou pracovní smlouvou či poměrem. Rada vyrozuměla, že Komise konzultovala sociální partnery ohledně možností zavedení nových forem rodičovské dovolené, jako jsou dovolená při adopci dítěte a dovolená z důvodu péče o rodinné příslušníky. Druhým faktorem jsou nerovné příležitosti mužů a žen. Rada zdůraznila fakt, že většinu rodinné péče dosud zajišťují ženy, většinou v důsledku sociálních stereotypů spojených se sociální a rodinnou úlohou muže a ženy. Jako součást Pekingské akční platformy z roku 2007 přijala Rada závěry ohledně otázky žen a chudoby, které zahrnují i soubor ukazatelů, jež umožní členským státům a Komisi tuto klíčovou záležitost monitorovat. Rada musela ve svých závěrech vzít v úvahu i fakt, že rozhodnutí poskytovat neplacenou péči namísto placeného zaměstnání může být osobní volbou, i když nerovnost příležitostí způsobuje, že přerušení kariéry z rodinných důvodů je spíše specifický problém žen. Takové rozhodnutí může ovlivnit finanční nezávislost těchto žen a stupeň sociální ochrany, která jim je poskytována, zvláště v důchodovém věku, kdy musí mnoho žen vystačit s velmi skromnou penzí. S ohledem na toto vše Rada zdůraznila, že je třeba pečovatelské povinnosti spravedlivěji rozdělovat mezi muže a ženy. Při různých příležitostech zdůraznila rovněž potřebu vytvořit infrastrukturu v péči o děti a zavést pečovatelské služby pro další závislé osoby. Co se týče populačních skupin, začínáme být konfrontováni s narůstajícím počtem starších občanů, kteří budou potřebovat péči. Rada ve svých závěrech o „rovnosti žen a mužů: posílení růstu a zaměstnanosti“, přijatých v listopadu 2009, zdůrazňuje dlouhodobou strategickou důležitost těchto otázek pro Unii, v neposlední řadě s ohledem na populační trendy. Existuje jasný vzájemný vztah mezi vysokou zaměstnaností žen, dostupností zařízení péče o děti a pečovatelských služeb a vysokou porodností. Rada proto doporučuje přijmout opatření, která mužům a ženám dovolí dosáhnout lepší vyváženosti mezi prací a osobním životem."@cs1
"Medlemmet rejser et meget ømtåleligt spørgsmål i disse vanskelige økonomiske tider. Rådet er klar over, at ubetalte plejere er mere fattigdomstruede, da deres pligter begrænser deres deltagelse på arbejdsmarkedet. Det drejer sig først om, hvordan ubetalte plejere kan reintegreres på arbejdsmarkedet. Rådet er klar over de vanskeligheder, der opstår for mennesker, som afbryder karrieren for at yde ubetalt pleje, og har indtrængende opfordret medlemsstaterne til at sikre, at sådanne personer omfattes af de nationale pensionssystemer. I direktivet om den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov anfører Rådet f.eks., at arbejdstagerne ved slutningen af deres forældreorlov har ret til at vende tilbage til den samme stilling eller til en tilsvarende eller lignende stilling i overensstemmelse med deres ansættelseskontrakt eller ansættelsesforhold. Rådet ved, at Kommissionen har hørt arbejdsmarkedets parter om muligheden for at indføre nye former for forældreorlov, f.eks. adoptionsorlov eller orlov med henblik på pleje af pårørende. Dernæst drejer det sig om manglende ligestilling mellem kønnene. Rådet har understreget, at størstedelen af familieplejen stadig varetages af kvinder, delvist som følge af sociale stereotyper i forbindelse med mænds og kvinders roller i samfundet og hjemmet. Som en del af Beijinghandlingsprogrammet vedtog Rådet i 2007 konklusioner vedrørende spørgsmålet om kvinder og fattigdom, der omfatter et sæt indikatorer, som medlemsstaterne og Kommissionen kan bruge til at overvåge dette centrale område. I sine konklusioner var Rådet nødt til at tage hensyn til, at beslutningen om at yde ubetalt pleje i stedet for at påtage sig betalt beskæftigelse kan være et personligt valg, selv om manglende ligestilling mellem mænd og kvinder kan betyde, at afbrydelser af karrieren af hensyn til familien oftest er et problem for kvinder. Beslutningen kan påvirke disse kvinders økonomiske uafhængighed og det omfang af social beskyttelse, de modtager, navnlig ved pensionsalderen, hvor mange kvinder må klare sig med en meget beskeden pension. På den baggrund har Rådet fremhævet behovet for en mere ligelig fordeling af plejeopgaverne mellem mænd og kvinder. Rådet har også ved flere lejligheder fremhævet behovet for en børnepasningsinfrastruktur og plejeordninger for andre pårørende. Efterhånden som befolkningen ældes, vil vi få flere og flere ældre borgere, der har brug for pleje. I sine konklusioner om ligestilling mellem mænd og kvinder: styrkelse af vækst og beskæftigelse, som blev vedtaget i november 2009, understregede Rådet den langsigtede strategiske betydning af disse spørgsmål for EU, ikke mindst i lyset af befolkningsudviklingen. Der er en klar sammenhæng mellem høje beskæftigelsesfrekvenser for kvinder, tilgængeligheden af børnepasning og høje fødselstal. Rådet ønsker derfor at fremme vedtagelsen af politikker, der giver kvinder og mænd mulighed for at opnå en bedre balance mellem arbejde og familieliv."@da2
". Die verehrte Abgeordnete hat eine angesichts dieser wirtschaftlich schwierigen Zeiten sehr heikle Frage aufgeworfen. Der Rat weiß, dass unbezahlte Pflegerinnen und Pfleger stärker von Armut bedroht sind, da sie aufgrund ihrer Aufgabe nur begrenzt am Arbeitsmarkt teilnehmen. Die erste Frage, die wir ansprechen müssen, ist, wie unbezahlte Pflegekräfte wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. Der Rat ist sich der Schwierigkeiten bewusst, die sich für diejenigen ergeben, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben, um unbezahlte Pflegedienste zu leisten, und hat die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass für diese Personen im Rahmen der nationalen Altersvorsorgesysteme Vorkehrungen getroffen werden. In der Richtlinie zur revidierten Rahmenvereinbarung über Elternurlaub zum Beispiel legt der Rat fest, dass Arbeitnehmer im Anschluss an den Elternurlaub Anspruch darauf hab, ihren Arbeitsplatz oder eine entsprechend ihrem Arbeitsvertrag oder Beschäftigungsverhältnis gleichwertige oder ähnliche Arbeit zugewiesen zu bekommen. Der Rat ist darüber informiert, dass die Kommission die Sozialpartner zu der Möglichkeit gehört hat, neue Formen des Elternurlaubs einzuführen, wie Adoptionsurlaub und Urlaub zur Pflege von Familienangehörigen. Der zweite Faktor sind Geschlechterungleichheiten. Der Rat betrachtet die Tatsache, dass der Großteil der Familienbetreuung von Frauen geleistet wird, weitgehend als ein Ergebnis sozialer Stereotypen im Zusammenhang mit der sozialen und häuslichen Rolle von Mann und Frau. Im Rahmen der Aktionsplattform von Peking hat der Rat im Jahr 2007 Schlussfolgerungen zum Thema Frauen und Armut angenommen; unter anderem ist darin eine Reihe von Indikatoren vorgesehen, die es den Mitgliedstaaten und der Kommission ermöglichen, dieses zentrale Thema zu überwachen. In seinen Schlussfolgerungen musste der Rat der Tatsache Rechnung tragen, dass die Entscheidung, eher unbezahlte Pflegedienste zu leisten, als einer bezahlten Beschäftigung nachzugehen, auf persönliche Präferenzen zurückzuführen sein kann, obschon geschlechtsspezifische Ungleichheiten bedeuten, dass die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit aus familiären Gründen tendenziell ein spezifisches Problem von Frauen ist. Die Entscheidung kann die finanzielle Unabhängigkeit dieser Frauen beeinträchtigen sowie den ihnen gewährten Grad an Sozialschutz, insbesondere im Rentenalter, wenn viele Frauen mit einer sehr bescheidenen Rente auskommen müssen. Angesichts all dessen hat der Rat die Notwendigkeit einer gerechteren Verteilung der Pflegeaufgaben zwischen Männern und Frauen hervorgehoben. Der Rat hat zudem wiederholt den Bedarf an Infrastrukturen für die Kinderbetreuung und Pflegedienstleistungen für andere Betreuungsbedürftige betont. In dem Maße, wie die Bevölkerung Europas altert, werden wir mit einer wachsenden Zahl von älteren pflegebedürftigen Menschen konfrontiert werden. In seinen Schlussfolgerungen zu „Gleichstellung der Geschlechter: Stärkung von Wachstum und Beschäftigung“, angenommen im November 2009, unterstreicht der Rat die langfristige strategische Bedeutung dieser Fragen für die Union, nicht zuletzt im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung. Es besteht eine deutliche Wechselwirkung zwischen einer hohen Erwerbstätigenquote bei Frauen, der Verfügbarkeit von Kinderbetreuung und Pflegediensten und hohen Geburtenraten. Der Rat spricht sich daher dafür aus, Maßnahmen zu beschließen, die Männern wie Frauen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gestattet."@de9
". Η αξιότιμη βουλευτής θέτει ένα ιδιαίτερα ακανθώδες θέμα σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς. Το Συμβούλιο γνωρίζει ότι οι άμισθοι φροντιστές απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια, καθώς τα καθήκοντά τους περιορίζουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Το πρώτο θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε είναι πώς θα επανεντάξουμε τους άμισθους φροντιστές στην αγορά εργασίας. Το Συμβούλιο γνωρίζει τις δυσκολίες που συναντούν όσοι έχουν διακόψει την επαγγελματική σταδιοδρομία τους προκειμένου να προσφέρουν άμισθες υπηρεσίες φροντίδας και έχει καλέσει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για αυτά τα άτομα στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, στην οδηγία που αφορά την αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τη γονική άδεια, το Συμβούλιο ορίζει ότι, με τη λήξη της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος δικαιούται να επιστρέψει στη θέση του ή σε ισότιμη ή παρόμοια θέση σύμφωνα με τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας του. Εξ όσων γνωρίζει το Συμβούλιο, η Επιτροπή έχει διαβουλευθεί με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης νέων μορφών γονικής άδειας, όπως είναι η άδεια υιοθεσίας και η άδεια για φροντίδα μελών της οικογένειας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ανισότητα μεταξύ των φύλων. Το Συμβούλιο έχει υπογραμμίσει το γεγονός ότι η οικογενειακή φροντίδα παρέχεται ακόμη κατά μείζονα λόγο από γυναίκες, κυρίως ως αποτέλεσμα των κοινωνικών στερεοτύπων που συνδέονται με τους κοινωνικούς και οικιακούς ρόλους ανδρών και γυναικών. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου, το 2007, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για το θέμα «γυναίκες και φτώχεια», που περιλαμβάνουν μια σειρά δεικτών σχεδιασμένων έτσι ώστε να επιτρέπουν στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να παρακολουθούν αυτό το καίριο θέμα. Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο χρειάστηκε να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η απόφαση παροχής άμισθης φροντίδας αντί της ανάληψης έμμισθης απασχόλησης μπορεί να αποτελεί προσωπική επιλογή, παρότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων συνεπάγονται ότι η διακοπή σταδιοδρομίας για οικογενειακούς λόγους συνιστά συνήθως πρόβλημα που αφορά ειδικά τις γυναίκες. Η απόφαση μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ανεξαρτησία αυτών των γυναικών και τον βαθμό κοινωνικής προστασίας που τους παρέχεται, ιδίως σε ηλικία συνταξιοδότησης, όταν πολλές γυναίκες αναγκάζονται να τα βγάλουν πέρα με μια πολύ χαμηλή σύνταξη. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, το Συμβούλιο έχει υπογραμμίσει την αναγκαιότητα μιας πιο δίκαιης κατανομής των καθηκόντων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Συμβούλιο έχει τονίσει επίσης αρκετές φορές την αναγκαιότητα υποδομών παιδικής μέριμνας και υπηρεσιών φροντίδας για άλλα εξαρτώμενα άτομα. Καθώς ο πληθυσμός γερνά, θα έρθουμε αντιμέτωποι με αυξανόμενους αριθμούς ηλικιωμένων πολιτών που θα χρειάζονται φροντίδα. Στα συμπεράσματά του για την ισότητα των φύλων και την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, που ενέκρινε τον Νοέμβριο του 2009, το Συμβούλιο τόνισε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική σημασία αυτών των ζητημάτων για την Ένωση, ιδίως ενόψει των δημογραφικών τάσεων. Υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ των υψηλών ποσοστών ανεργίας στις γυναίκες, της διαθεσιμότητας παιδικής μέριμνας και υπηρεσιών φροντίδας, και των υψηλών ποσοστών γεννήσεων. Το Συμβούλιο συνεπώς υποστηρίζει την υιοθέτηση πολιτικών που θα επιτρέψουν σε άνδρες και γυναίκες να έχουν μια καλύτερη ισορροπία εργασίας/ζωής."@el10
". The honourable Member has raised a very thorny issue in these difficult economic times. The Council is aware that unpaid carers are at greater risk of poverty, as their duties limit participation in the labour market. The first issue to address is how to reintegrate unpaid carers into the labour market. The Council is aware of the difficulties encountered by those who have taken a career break in order to provide unpaid care services and has urged Member States to ensure that provision is made for these individuals within national pension systems. For example, in the directive on the revised framework agreement on parental leave, the Council stipulates that, at the end of parental leave, a worker is entitled to return to his/her position or an equivalent or similar post in accordance with his/her employment contract or relationship. The Council understands that the Commission has consulted the social partners about the possibility of adopting new forms of parental leave, such as adoption leave and leave to care for family members. The second factor is gender inequality. The Council has highlighted the fact that the majority of family care is still provided by women, largely as a result of social stereotypes linked to the social and domestic roles of men and women. As part of the Beijing Platform of Action, in 2007, the Council adopted conclusions on the question of women and poverty which include a set of indicators designed to allow Member States and the Commission to monitor this key issue. In its conclusions, the Council had to make allowance for the fact that the decision to provide unpaid care work rather than take paid employment can be a personal choice, although gender inequalities mean that career breaks taken for family reasons tend to be a problem specific to women. The decision can affect those women’s financial independence and the degree of social protection afforded to them, particularly at retirement age, when many women are forced to make do with a very modest pension. In view of all this, the Council has highlighted the need for a more equitable distribution of caring tasks between men and women. The Council has also stressed on a number of occasions the need for a childcare infrastructure and care services for other dependents. As the population ages, we are going to be faced with growing numbers of older citizens who will need care. In its conclusions on ‘gender equality: strengthening growth and employment’, adopted in November 2009, the Council stressed the long-term strategic importance of these questions for the Union, not least in view of population trends. There is a clear correlation between high female employment rates, the availability of childcare and care services, and high birth rates. The Council therefore advocates adopting policies that will allow men and women to achieve a better work/life balance."@en4
"L'honorable parlementaire a soulevé une question qui est particulièrement préoccupante en cette période de difficultés économiques. Le Conseil est conscient du risque de pauvreté que courent les personnes exerçant une activité d'aide bénévole, qui les amène à réduire leur participation au marché du travail. Ce premier aspect à traiter au sujet des aidants bénévoles concerne leur réinsertion sur le marché du travail. Conscient des problèmes rencontrés par ces personnes qui ont interrompu leur carrière avant de prendre en charge des tâches d'aide non rémunérées, le Conseil a encouragé les États membres à veiller à ce que le cas de ces personnes soit pris en compte dans les régimes de retraite. Dans sa directive portant application de l'accord cadre révisé sur le congé parental, le Conseil a affirmé par exemple qu'à l'issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail, ou un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail. Le Conseil a connaissance du fait que les partenaires sociaux ont été consultés par la Commission sur la possibilité d'adopter de nouveaux types de congé familial, tels que le congé d'adoption ou le congé pour prendre soin de membres de sa famille. Le second aspect porte sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Le Conseil a fait remarquer que la prise en charge de la famille incombe encore largement aux femmes, en particulier du fait de stéréotypes sociaux, liés au rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Dans le cadre du programme d'action de Pékin, le Conseil a adopté, dès 2007, des conclusions sur la question des femmes et de la pauvreté, comprenant une série d'indicateurs qui permettront aux États membres et à la Commission de suivre cette question fondamentale. Dans ses conclusions, le Conseil a dû être conscient de ce que la prise en charge d'activités d'aide non rémunérées, au lieu d'un emploi rémunéré, peut relever d'un choix personnel, mais qu'en raison des inégalités entre les sexes, l'interruption de la vie active pour des raisons familiales s'avère être un problème spécifique aux femmes, qui peut porter atteinte à leur indépendance économique et à leur niveau de protection sociale, en particulier à l'âge de la retraite, lorsque de nombreuses femmes doivent se contenter d'une pension peu élevée. C'est dans cette optique que le Conseil a affirmé qu'il fallait répartir plus équitablement le poids de ces tâches entre hommes et femmes. Il a également indiqué à maintes reprises qu'il importait de disposer d'infrastructures d'accueil des enfants et qu'il fallait mettre en place des services d'aide en faveur des autres personnes à charge. Le vieillissement de la population signifie que le nombre de citoyens âgés dont il faudra s'occuper va augmenter et, dans les conclusions intitulées "L'égalité des sexes pour renforcer la croissance et l'emploi", qu'il a adoptées en novembre 2009, le Conseil a souligné l'importance stratégique à long terme de ces questions pour l'Union, y compris d'un point de vue démographique. Il existe incontestablement une corrélation entre un taux élevé d'emploi des femmes, la disponibilité de services d'accueil pour les enfants et les personnes à charge, et des taux de fertilité élevés. C'est pourquoi le Conseil a préconisé l'adoption de politiques permettant aux femmes et aux hommes de mieux concilier le travail, la famille et la vie privée."@es21
"Austatud parlamendiliige tõstatas praegusel majanduslikult raskel ajal väga päevakajalise küsimuse. Nõukogu teab, et hooldajad, kes ei saa oma töö eest palka, on suuremas vaesumise ohus, sest nende kohustused vähendavad nende võimalusi osaleda tööturul. Kõigepealt vajab lahendamist küsimus, kuidas tuua palgata töötavad hooldajad tagasi tööturule. Nõukogu on teadlik nende inimeste raskustest, kes on katkestanud oma karjääri selleks, et osutada tasuta hooldusteenuseid, ning kutsunud liikmesriike üles tagama, et need inimesed kaasataks riiklikku pensionisüsteemi. Näiteks vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet käsitlevas direktiivis sätestab nõukogu, et vanemapuhkuse lõpus on töötajal õigus naasta samale töökohale või oma töölepingust või -suhtest lähtuvalt sellega võrdsele või samasugusele töökohale. Nõukogu mõistab, et komisjon on arutanud sotsiaalpartneritega võimalust võtta kasutusele uued vanemapuhkuse liigid, näiteks lapsendamispuhkuse ja puhkuse perekonnaliikmete eest hoolitsemiseks. Teine tegur on sooline võrdõiguslikkus. Nõukogu on rõhutanud asjaolu, et enamikul juhtudel hoolitsevad pereliikme eest endiselt naised. Selle taga on peamiselt meeste ja naiste sotsiaalsete ja koduste rollidega seotud ühiskondlikud stereotüübid. Pekingi tegevusplatvormi raames võttis nõukogu 2007. aastal vastu naiste ja vaesuse teemat käsitlevad järeldused, mis hõlmasid mitmesuguseid näitajaid, et võimaldada liikmesriikidel ja komisjonil seda tähtsat küsimust jälgida. Oma järeldustes pidi nõukogu möönma, et otsus mitte palgata hooldusteenuse osutamiseks töötaja, vaid teha seda ise tasuta, võib olla isiklik valik. Soolise ebavõrdsuse seisukohast tähendab see, et karjääri katkestamine perekondlikel põhjustel kaldub olevat naistele omane probleem. See otsus võib mõjutada nende naiste rahalist sõltumatust ja neile tagatud sotsiaalkaitse ulatust, eriti pensionieas, kui paljud naised peavad tulema toime väga väikese pensioniga. Seda arvestades on nõukogu rõhutanud vajadust jagada hooldusülesanded meeste ja naiste vahel õiglasemalt. Samuti on nõukogu on mitu korda toonitanud vajadust lastehoiu infrastruktuuri ja teisi ülalpeetavaid puudutavate hooldusteenuste järele. Et rahvastik vananeb, on meil tulevikus järjest enam vanu inimesi, kes vajavad hooldamist. 2009. aasta novembris võttis nõukogu vastu järeldused „Sooline võrdõiguslikkus: majanduskasvu ja tööhõive suurendamine”, milles rõhutas nende küsimuste strateegilist olulisust ELi jaoks pikaajalises plaanis, eriti kui arvestada rahvastikunäitajate suundumusi. Naiste kõrge tööhõivemäära, lastehoiu ja hooldusteenuste kättesaadavuse ning suure sündimuse vahel on selge seos. Nõukogu toetab seega niisuguste meetmete vastuvõtmist, mis võimaldavad meestel ja naistel saavutada parema tasakaalu töö ja eraelu vahel."@et5
"Arvoisa jäsen on ottanut esille hyvin kiperän kysymyksen näinä vaikeina taloudellisina aikoina. Neuvosto on tietoinen siitä, että palkatta työtä tekevät omaishoitajat ovat suuremmassa vaarassa ajautua köyhyyteen, koska heidän velvoitteensa rajoittavat osallistumista työmarkkinoille. Ensimmäinen käsiteltävä asia on, kuinka palkatta työtä tekevät omaishoitajat voidaan integroida takaisin työmarkkinoille. Neuvosto on tietoinen niiden henkilöiden vaikeuksista, jotka ovat keskeyttäneet työnteon vastatakseen hoitovelvoitteista, joista ei kerry palkkaa, ja se on kehottanut jäsenvaltioita varmistamaan, että heidän tilanteensa huomioidaan kansallisissa eläkejärjestelmissä. Vanhempainlomaa koskevaa tarkistettua puitesopimusta koskevassa direktiivissä neuvosto esimerkiksi säätää, että vanhempainloman päättyessä työntekijällä on oikeus palata takaisin aiempaan työhönsä tai hänen työsopimuksensa tai työsuhteensa mukaiseen vastaavaan tai samankaltaiseen työhön. Neuvosto tietää, että komissio on kuullut työmarkkinaosapuolia mahdollisuudesta hyväksyä uusia vanhempainloman muotoja, kuten adoptiovapaa ja perheenjäsenistä huolehtimiseen tarkoitettu vapaa. Toinen seikka liittyy sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen. Neuvosto on tuonut esille sen, että yhä edelleen suurimmaksi osaksi perheestä huolehtivat naiset, mikä johtuu paljolti yhteiskunnallisista stereotypioista, jotka liittyvät miesten ja naisten rooleihin yhteiskunnassa ja kotona. Neuvosto on vuodesta 2007 lähtien hyväksynyt Pekingin toimintaohjelman yhteydessä päätelmiä, jotka koskevat naisia ja köyhyyttä ja joihin liittyy joukko indikaattoreita, joiden avulla jäsenvaltioiden ja komission on mahdollista seurata tätä keskeistä kysymystä. Neuvosto joutui päätelmissään ottamaan huomioon sen, että päätös tehdä itse palkatonta hoitotyötä ja jättää palkkatyö voi olla henkilökohtainen päätös, mutta sukupuolten välisen eriarvoisuuden vuoksi työuran keskeytykset perhesyistä näyttävät olevan pikemminkin vain naisia koskettava ongelma. Päätös voi vaikuttaa naisten taloudelliseen riippumattomuuteen ja heidän sosiaaliturvaansa etenkin eläkeiässä, kun monet naiset joutuvat tyytymään hyvin vaatimattomaan eläkkeeseen. Kaiken tämän vuoksi neuvosto on korostanut tarvetta jakaa hoitotehtävät tasaisemmin miesten ja naisten kesken. Lisäksi neuvosto on useaan otteeseen tuonut esiin, miten tärkeää on huolehtia päivähoitojärjestelyistä ja ottaa käyttöön muille huollettaville henkilöille tarkoitettuja avustuspalveluja. Väestön ikääntyessä huolenpitoa tarvitsevien kansalaisten joukko kasvaa. Neuvoston päätelmissä "Sukupuolten tasa-arvo: kasvun ja työllisyyden vahvistaminen", jotka hyväksyttiin marraskuussa 2009, neuvosto painottaa sitä, miten tärkeä strateginen merkitys näillä kysymyksillä on unionille pitkällä aikavälillä – myös väestörakenteen kannalta. Naisten korkean työllistymisasteen, lapsille ja muille huollettaville henkilöille suunnattujen hoitopalvelujen ja korkeiden syntyvyyslukujen välillä on selvä korrelaatio. Tämän vuoksi neuvosto on ajanut sellaisten politiikkojen hyväksymistä, jotka antavat molemmille sukupuolille mahdollisuuden yhdistää paremmin toisiinsa työ, perhe ja yksityiselämä."@fi7
". Tisztelt képviselő asszony egy nagyon bonyolult kérdést vetett fel ebben a nehéz gazdasági időszakban. A Tanács tisztában van azzal, hogy a fizetés nélküli gondozók jobban ki vannak téve a szegénység veszélyének, mivel feladatuk korlátozza a munkaerőpiacon való részvételüket. Az első kérdés, amellyel foglalkozni kell, hogy hogyan lehet a fizetés nélküli gondozókat újraintegrálni a munkaerőpiacra. A Tanács tisztában van azzal, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek, akik szolgálati idejüket megszakítják, hogy fizetés nélküli gondozási feladatokat lássanak el, és sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák ezeknek a személyeknek az ellátását a nemzeti nyugdíjrendszeren belül. A szülői szabadságról szóló felülvizsgált keretegyezményről szóló irányelvben például a Tanács kiköti, hogy a szülői szabadság végén a munkavállaló jogosult visszatérni saját munkahelyére, illetve egy azzal megegyező vagy hasonló munkahelyre, összhangban munkaszerződésével vagy munkaviszonyával. A Tanács tisztában van vele, hogy a Bizottság tárgyalást folytat a szociális partnerekkel a szülői szabadság új formáinak elfogadásáról, például az örökbefogadási szabadságról és a családtag ápolása miatti szabadságról. A második tényező a nemek közötti egyenlőtlenség. A Tanács kiemelte, hogy a családtagok ápolását többnyire nők végzik, főként a férfiak és a nők társadalmi és otthoni szerepeivel kapcsolatos társadalmi sztereotípiák eredményeként. A pekingi cselekvési platform részeként 2007-ben a Tanács következtetéseket fogadott el a nőkkel és a szegénységgel kapcsolatban, amelyek több olyan mutatót tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a tagállamok és a Bizottság számára ennek a kulcsfontosságú témának a nyomon követését. Következtetéseiben a Tanácsnak figyelembe kellett vennie, hogy az arról való döntés, hogy egy egyén fizetett munkavégzés helyett fizetés nélküli gondozói tevékenységet lát el, személyes választás eredménye lehet, bár a nemek közötti egyenlőtlenség azt jelenti, hogy a szolgálati időnek családi okokból történő megszakítása főleg a nőket érintő probléma. A döntés befolyásolhatja ezeknek a nőknek az anyagi függetlenségét és a számukra nyújtott szociális védelem mértékét, különösen a nyugdíjkorhatárt követően, amikor sok nő kényszerül arra, hogy nagyon szerény nyugdíjból éljen. Mindezek fényében a Tanács kiemelte, hogy szükség van a gondozási feladatok igazságosabb megosztására a férfiak és a nők között. A Tanács számos alkalommal hangsúlyozta továbbá a gyermekgondozási infrastruktúra és a más eltartottak gondozásával kapcsolatos szolgáltatások szükségességét. A népesség elöregedésével az egyre több idősebb, gondozásra szoruló állampolgár problémájával kell szembenéznünk. „A nemek közötti egyenlőség: a növekedés és foglalkoztatás megerősítése” című, 2009 novemberében elfogadott következtetéseiben a Tanács hangsúlyozta ezeknek a kérdéseknek a hosszú távú stratégiai fontosságát az Unió számára, különösen a jelenlegi demográfiai fejlődés fényében. Egyértelmű korreláció áll fenn a nők magasabb foglalkoztatási rátája, a gyermekgondozás és gondozási szolgáltatások hozzáférhetősége, valamint a magas születési ráta között. A Tanács ezért olyan politikák elfogadását javasolja, amelyek lehetővé teszik a férfiak és nők számára a munka és a magánélet közötti megfelelőbb egyensúly elérését."@hu11
". L’onorevole parlamentare ha toccato una questione molto spinosa in un momento di crisi economica come questo. Il Consiglio sa che quanti forniscono assistenza a titolo gratuito sono più esposti al rischio di povertà, poiché l’attività che svolgono ne limita la partecipazione al mercato del lavoro. La prima questione da affrontare concerne il modo di reintegrare nel mercato del lavoro quanti prestano assistenza a titolo gratuito. Il Consiglio è consapevole delle difficoltà che incontrano quanti hanno deciso di interrompere la propria attività lavorativa per prestare assistenza a titolo gratuito e per questo ha esortato gli Stati membri a far rientrare queste figure all’interno dei sistemi pensionistici nazionali. Per esempio, nella direttiva sull’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale, il Consiglio stabilisce che, al termine del congedo, il lavoratore ha diritto di rientrare sul posto di lavoro occupando la stessa posizione o una posizione equivalente o simile in base al rapporto o contratto di lavoro in essere. Il Consiglio sa bene che la Commissione ha consultato le parti sociali in merito alla possibilità di adottare nuove forme di congedo parentale, come ad esempio il congedo in caso di adozione e per cure prestate ai familiari. Il secondo aspetto riguarda la disuguaglianza di genere. Il Consiglio ha messo in luce il fatto che sono soprattutto le donne a prestare assistenza ai propri familiari, soprattutto a causa di stereotipi sociali legati ai ruoli di natura sociale e domestica tradizionalmente spettanti agli uomini e alle donne. Nel 2007, nel quadro della piattaforma di azione di Pechino, il Consiglio ha adottato una serie di conclusioni circa le donne e la povertà che includono indicatori elaborati per consentire agli Stati membri e alla Commissione di monitorare questa fondamentale questione. Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha dovuto tenere in considerazione il fatto che, se da un lato la decisione di prestare assistenza a titolo gratuito invece di svolgere un’attività lavorativa remunerata può essere una scelta del tutto personale, dall’altro le disuguaglianze di genere fanno sì che l’interruzione della carriera per motivi familiari sia un problema specifico del mondo femminile. Una decisione del genere può ripercuotersi sull’indipendenza finanziaria di queste donne nonché sul livello di protezione sociale loro concesso, soprattutto una volta raggiunta l’età pensionabile, quando molte donne si trovano costrette a vivere con una pensione molto modesta. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio ha sottolineato la necessità di una più equa ridistribuzione dei compiti domestici fra uomini e donne. Il Consiglio ha altresì ribadito più volte la necessità di infrastrutture per l’infanzia e di servizi di assistenza per altre persone a carico. Con il continuo invecchiamento della popolazione, ci troveremo a fare i conti con un numero sempre maggiore di anziani bisognosi di assistenza. Nelle conclusioni “La parità di genere: rafforzare la crescita e l'occupazione” adottate nel mese di novembre del 2009, il Consiglio ha sottolineato l’importanza strategica a lungo termine che tali questioni riverstono per l’Unione europea, soprattutto in vista degli sviluppi demografici. Sussiste una correlazione evidente fra elevati tassi di occupazione femminile, la disponibilità di servizi per l’infanzia e di assistenza e alti tassi di natalità. Il Consiglio sostiene l’adozione di politiche che consentano sia agli uomini sia alle donne di raggiungere un miglior equilibrio tra vita lavorativa e privata."@it12
". Garbingoji narė iškėlė šiuo ekonomikos sunkmečiu labai keblų klausimą. Taryba žino, kad nemokami slaugytojai patiria didesnę skurdo riziką, nes dėl prisiimtų įsipareigojimų mažėja jų galimybės dalyvauti darbo rinkoje. Pirmasis klausimas, kurį reikia spręsti, – kaip vėl grąžinti nemokamus slaugytojus į darbo rinką. Taryba žino apie sunkumus, su kuriais susiduria tie, kurie nutraukia profesinę karjerą siekdami suteikti nemokamas slaugos paslaugas, ir ragino valstybes nares užtikrinti, kad nacionalinėse pensijų sistemose būtų užtikrinta šių asmenų apsauga. Pvz., direktyvoje dėl patikslinto bendrojo susitarimo dėl vaiko priežiūros atostogų Taryba pabrėžia, kad pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms darbuotojas turi teisę grįžti į savo darbo vietą arba užimti lygiavertes ar panašias pareigas pagal savo darbo sutartį arba darbo santykius. Taryba supranta, kad Komisija su socialiniais partneriais konsultavosi dėl galimybės patvirtinti naujas vaiko priežiūros atostogų formas, pvz., įvaikinimo atostogas ir šeimos narių priežiūros atostogas. Antras veiksnys – lyčių nelygybė. Taryba atkreipė dėmesį į tai, kad dažniausiai šeimos nariais vis dar rūpinasi moterys, iš esmės taip yra dėl socialinių stereotipų, susijusių su socialiniais vyrų ir moterų vaidmenimis šeimoje. Įgyvendindama Pekino veiksmų programą Taryba 2007 m. patvirtino išvadas moterų ir skurdo klausimu, kuriose nustatytas rodiklių rinkinys, pagal kurį valstybėms narėms ir Komisijai leidžiama stebėti, kaip sprendžiamas šis klausimas. Savo išvadose Taryba turėjo atsižvelgti į tai, kad sprendimas teikti nemokamas slaugos paslaugas, užuot dirbus mokamą darbą, gali būti asmeninis pasirinkimas, nors lyčių nelygybė reiškia, kad dėl su šeima susijusių priežasčių nutraukta profesinė karjera dažniausiai būna moterims būdinga problema. Sprendimas gali turėti poveikį šių moterų finansiniam nepriklausomumui ir joms suteikiamos socialinės apsaugos laipsniui, ypač išėjus į pensiją, kai dauguma moterų yra priverstos išsiversti su labai nedidele pensija. Atsižvelgdama į visa tai, Taryba atkreipė dėmesį į teisingesnį priežiūros pareigų paskirstymą tarp vyrų ir moterų. Taryba taip pat ne kartą atkreipė dėmesį į vaiko priežiūros infrastruktūros ir priežiūros paslaugų kitiems išlaikytiniams poreikį. Kadangi visuomenė senėja, netrukus susidursime su tuo, kad daugės senyvo amžiaus žmonių, kuriems reikės priežiūros. Savo išvadose „Lyčių lygybė: ekonomikos augimo ir užimtumo didinimas“, kurios buvo priimtos 2009 m. lapkričio mėn., Taryba atkreipė dėmesį į šių klausimų, ypač atsižvelgdama į demografines tendencijas, ilgalaikę strateginę svarbą Europos Sąjungai. Tarp aukštų moterų užimtumo rodiklių, vaiko priežiūros ir priežiūros paslaugų bei didelių gimstamumo rodiklių yra aiškus ryšys. Todėl Taryba pritaria tam, kad būtų patvirtintos politikos sritys suteikiant galimybę vyrams ir moterims pasiekti, kad darbas ir asmeninis gyvenimas būtų geriau suderinami."@lt14
". Godājamā deputāte ir uzdevusi ļoti sarežģītu jautājumu šajā ekonomiski grūtajā laikā. Padome apzinās, ka aprūpētāji bez atalgojuma vairāk riskē ar nabadzību, jo viņu pienākumi ierobežo dalību darba tirgū. Pirmais risināmais jautājums ir — kā aprūpētājus bez atalgojuma no jauna integrēt darba tirgū. Padome apzinās grūtības, ar kādām sastopas tie, kas pārtraukuši karjeru, lai sniegtu bezmaksas aprūpes pakalpojumus, un ir mudinājusi dalībvalstis nodrošināt, ka šiem indivīdiem tiek paredzēti noteikumi valstu pensiju sistēmās. Piemēram, direktīvā par pārskatīto Pamatnolīgumu par bērna kopšanas atvaļinājumu Padome paredz, ka, bērna kopšanas atvaļinājumam beidzoties, darbiniekam ir tiesības atgriezties savā amatā, līdzvērtīgā amatā vai līdzīgā amatā saskaņā ar savu darba līgumu vai saistībām. Padome saprot, ka Komisija ir konsultējusies ar sociālajiem partneriem par iespēju pieņemt jaunas bērna kopšanas atvaļinājuma formas, kā adopcijas atvaļinājums un ģimenes locekļu aprūpes atvaļinājums. Otrais faktors ir dzimumu nevienlīdzība. Padome ir uzsvērusi faktu, ka lielāko daļu ģimenes aprūpes joprojām sniedz sievietes, galvenokārt sociālo stereotipu dēļ, kas saistīti ar vīriešu un sieviešu sociālajām un mājsaimniecības lomām. Pamatojoties uz Pekinas Rīcības platformu, 2007. gadā Padome pieņēma secinājumus par sieviešu un nabadzības jautājumu, kuri ietver izstrādātu rādītāju kopumu, kas ļauj dalībvalstīm un komisāram uzraudzīt šo pamatjautājumu. Savos secinājumos Padomei bija jāņem vērā fakts, ka lēmums veikt neapmaksātu aprūpes darbu, nevis strādāt algotu darbu, var būt personiska izvēle, lai gan dzimumu nevienlīdzība nozīmē, ka karjeras pārtraukumi ģimenes apstākļu dēļ ir sievietēm raksturīga problēma. Lēmums var ietekmēt šo sieviešu finansiālo neatkarību un viņām pieejamo sociālās aizsardzības pakāpi, sevišķi pensijas vecumā, kad daudzas sievietes ir spiestas iztikt ar ļoti pieticīgu pensiju. Ņemot to visu vērā, Padome ir uzsvērusi vajadzību pēc vienlīdzīgākas aprūpes uzdevumu sadales starp vīriešiem un sievietēm. Padome ir daudzos gadījumos uzsvērusi arī vajadzību pēc bērnu aprūpes infrastruktūras un aprūpes pakalpojumiem citiem apgādībā esošajiem. Iedzīvotājiem novecojot, mēs sastapsimies ar vecāka gadagājuma cilvēku skaita pieaugumu, kam būs nepieciešama aprūpe. Secinājumos „Dzimumu vienlīdzība: izaugsmes un nodarbinātības stiprināšana”, kas pieņemti 2009. gada novembrī, Padome uzsvēra šo jautājumu ilgtermiņa stratēģisko nozīmi Savienībai, tostarp attiecībā uz iedzīvotāju skaita tendencēm. Pastāv skaidra korelācija starp augstu sieviešu nodarbinātību, bērnu aprūpes un aprūpes pakalpojumu pieejamību un augstu dzimstību. Tādējādi Padome aizstāv tādas politikas pieņemšanu, kas ļauj vīriešiem un sievietēm panākt labāku darba un dzīves līdzsvaru."@lv13
"L'honorable parlementaire a soulevé une question qui est particulièrement préoccupante en cette période de difficultés économiques. Le Conseil est conscient du risque de pauvreté que courent les personnes exerçant une activité d'aide bénévole, qui les amène à réduire leur participation au marché du travail. Ce premier aspect à traiter au sujet des aidants bénévoles concerne leur réinsertion sur le marché du travail. Conscient des problèmes rencontrés par ces personnes qui ont interrompu leur carrière avant de prendre en charge des tâches d'aide non rémunérées, le Conseil a encouragé les États membres à veiller à ce que le cas de ces personnes soit pris en compte dans les régimes de retraite. Dans sa directive portant application de l'accord cadre révisé sur le congé parental, le Conseil a affirmé par exemple qu'à l'issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail, ou un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail. Le Conseil a connaissance du fait que les partenaires sociaux ont été consultés par la Commission sur la possibilité d'adopter de nouveaux types de congé familial, tels que le congé d'adoption ou le congé pour prendre soin de membres de sa famille. Le second aspect porte sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Le Conseil a fait remarquer que la prise en charge de la famille incombe encore largement aux femmes, en particulier du fait de stéréotypes sociaux, liés au rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Dans le cadre du programme d'action de Pékin, le Conseil a adopté, dès 2007, des conclusions sur la question des femmes et de la pauvreté, comprenant une série d'indicateurs qui permettront aux États membres et à la Commission de suivre cette question fondamentale. Dans ses conclusions, le Conseil a dû être conscient de ce que la prise en charge d'activités d'aide non rémunérées, au lieu d'un emploi rémunéré, peut relever d'un choix personnel, mais qu'en raison des inégalités entre les sexes, l'interruption de la vie active pour des raisons familiales s'avère être un problème spécifique aux femmes, qui peut porter atteinte à leur indépendance économique et à leur niveau de protection sociale, en particulier à l'âge de la retraite, lorsque de nombreuses femmes doivent se contenter d'une pension peu élevée. C'est dans cette optique que le Conseil a affirmé qu'il fallait répartir plus équitablement le poids de ces tâches entre hommes et femmes. Il a également indiqué à maintes reprises qu'il importait de disposer d'infrastructures d'accueil des enfants et qu'il fallait mettre en place des services d'aide en faveur des autres personnes à charge. Le vieillissement de la population signifie que le nombre de citoyens âgés dont il faudra s'occuper va augmenter et, dans les conclusions intitulées "L'égalité des sexes pour renforcer la croissance et l'emploi", qu'il a adoptées en novembre 2009, le Conseil a souligné l'importance stratégique à long terme de ces questions pour l'Union, y compris d'un point de vue démographique. Il existe incontestablement une corrélation entre un taux élevé d'emploi des femmes, la disponibilité de services d'accueil pour les enfants et les personnes à charge, et des taux de fertilité élevés. C'est pourquoi le Conseil a préconisé l'adoption de politiques permettant aux femmes et aux hommes de mieux concilier le travail, la famille et la vie privée."@mt15
"De geachte afgevaardigde heeft een kwestie aan de orde gesteld die bijzonder zorgwekkend is in deze tijd van economische moeilijkheden. De Raad is zich ervan bewust dat mantelzorgers een risico lopen op armoede, omdat zij vrijwillig zorg verstrekken en dus hun deelneming aan de arbeidsmarkt moeten verminderen. Het eerste aspect dat in verband met mantelzorgers behandeld dient te worden betreft hun herintreding op de arbeidsmarkt. De Raad is zich ervan bewust dat deze personen met problemen worden geconfronteerd omdat zij hun loopbaan onderbreken om onbetaalde zorgtaken te kunnen verrichten, en moedigt de lidstaten ertoe aan om in de pensioenstelsels rekening te houden met deze personen. In de richtlijn tot toepassing van de herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof heeft de Raad bijvoorbeeld gezegd dat een werknemer na het verstrijken van het ouderschapsverlof recht heeft op hervatting van zijn baan of op het verrichten van gelijkwaardig of soortgelijk werk overeenkomstig zijn arbeidscontract of arbeidsrelatie. De Raad weet dat de sociale partners door de Commissie geraadpleegd zijn over de mogelijkheid om nieuwe types van ouderschapsverlof in te voeren, zoals adoptieverlof of verlof voor mantelzorg. Het tweede aspect betreft de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De Raad heeft erop gewezen dat de zorg voor het gezin nog grotendeels een verantwoordelijkheid is van vrouwen, met name wegens de maatschappelijke stereotypes met betrekking tot de rol van de vrouw en de rol van de man binnen het gezin en de samenleving. In het kader van het actieprogramma van Beijing heeft de Raad al in 2007 conclusies aangenomen met betrekking tot de kwestie van vrouwen en armoede. Deze conclusies omvatten ook een reeks indicatoren aan de hand waarvan de lidstaten en de Commissie deze fundamentele kwestie kunnen volgen. In zijn conclusies moest de Raad er rekening mee houden dat het verrichten van onbetaalde zorgtaken in plaats van werkzaamheden binnen een betaalde baan weliswaar een persoonlijke keuze kan zijn, maar dat wegens de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen het onderbreken van het beroepsleven om gezinsredenen een specifiek probleem voor vrouwen blijkt te zijn, waardoor de economische onafhankelijkheid van vrouwen en hun niveau van sociale bescherming worden aangetast, met name als vrouwen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en genoegen moeten nemen met een klein pensioentje. Daarom heeft de Raad duidelijk gemaakt dat de last van deze taken eerlijker verdeeld moet worden over mannen en vrouwen. Hij heeft er eveneens herhaaldelijk op gewezen dat het belangrijk is dat er opvangstructuren voor kinderen beschikbaar zijn en dat er voorzien wordt in dienstverlening ten behoeve van andere ten laste komende personen. Vergrijzing betekent dat het aantal hulpbehoevende oudere burgers zal toenemen en in zijn conclusies betreffende het gelijkekansenbeleid om groei en werkgelegenheid te stimuleren, die in november 2009 zijn aangenomen, heeft de Raad erop gewezen dat deze kwesties, ook vanuit demografisch oogpunt, op de lange termijn van strategisch belang zijn voor de Unie. Er bestaat een onmiskenbaar verband tussen hoge arbeidsparticipatie van vrouwen, beschikbaarheid van opvangstructuren voor kinderen en ten laste komende personen en hoge geboortecijfers. Daarom wil de Raad beleid vaststellen waarmee vrouwen en mannen in de gelegenheid worden gesteld werk, gezin en privéleven beter te combineren."@nl3
". Pani poseł poruszyła problem, który jest bardzo skomplikowany w tych trudnych dla gospodarki czasach. Rada ma świadomość, że nieformalni opiekunowie są bardziej narażeni na ryzyko ubóstwa, ponieważ ich obowiązki ograniczają możliwość uczestniczenia w rynku pracy. Pierwszym problemem wymagającym rozwiązania jest ponowne włączenie nieformalnych opiekunów w rynek pracy. Rada zna trudności, z jakimi borykają się osoby, które przerwały karierę zawodową, aby bezpłatnie świadczyć usługi z zakresu nieformalnej opieki i wezwała państwa członkowskie do dopilnowania, by krajowe systemy emerytalne zadbały o te osoby. Na przykład w dyrektywie w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego Rada przewiduje, że po zakończeniu urlopu rodzicielskiego pracownikowi przysługuje przywrócenie na dawne stanowisko pracy albo na stanowisko równorzędne bądź podobne, zgodnie z umową o pracę lub stosunkiem pracy. Rada przyjmuje, że Komisja konsultowała z partnerami społecznymi możliwość wprowadzenia nowych form urlopu rodzicielskiego, na przykład urlopu adopcyjnego i urlopu w celu sprawowania opieki nad członkami rodziny. Drugi czynnik to nierówność w traktowaniu płci. Rada zwróciła uwagę na fakt, że opiekę rodzinną w większości nadal sprawują kobiety, głównie z powodu społecznych stereotypów związanych ze społeczną i tradycyjną rolą mężczyzn i kobiet. W 2007 roku, w ramach platformy działania z Pekinu, Rada przyjęła konkluzje w sprawie kobiet i ubóstwa, które obejmują szereg wskaźników pozwalających państwom członkowskim i Komisji na monitorowanie tego kluczowego zagadnienia. W swoich konkluzjach Rada wzięła pod uwagę fakt, iż decyzja o sprawowaniu nieformalnej opieki i porzuceniu pracy za wynagrodzeniem może być kwestią osobistego wyboru, jednak nierówność w traktowaniu płci oznacza, że przerwanie kariery zawodowej z przyczyn rodzinnych może być problemem zwłaszcza dla kobiet. Decyzja ta może wpłynąć na niezależność finansową kobiet i poziom przyznanej im opieki socjalnej, zwłaszcza w wieku emerytalnym, gdy wiele kobiet musi zadowalać się bardzo niską emeryturą. W świetle powyższego Rada zwróciła uwagę na konieczność bardziej zrównoważonego podziału obowiązków opiekuńczych między mężczyznami i kobietami. Rada kilkakrotnie podkreślała też konieczność stworzenia infrastruktury opieki nad dzieckiem i usług opiekuńczych dla innych osób pozostających na utrzymaniu. Ze względu na starzenie sie ludności staniemy przed problemem wzrostu liczby wymagających opieki obywateli w starszym wieku. W swoich konkluzjach zatytułowanych „Równość płci: większanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” przyjętych w listopadzie 2009 roku. Rada podkreśliła długoterminowe, strategiczne znaczenie tych zagadnień dla Unii nie tylko w świetle zmian demograficznych. Istnieje oczywisty związek między wysokimi wskaźnikami zatrudnienia kobiet, dostępnością opieki nad dziećmi i usług opiekuńczych, a wysokim wskaźnikiem urodzeń. Dlatego Rada proponuje przyjęcie polityki, która pozwoli mężczyznom i kobietom na lepsze godzenie życia zawodowego i prywatnego."@pl16
"A senhora deputada levantou uma questão muito delicada nestes tempos de dificuldades económicas. O Conselho está ciente de que os prestadores de cuidados não remunerados correm maior risco de pobreza, porque as suas tarefas dificultam a participação no mercado de trabalho. O primeiro aspecto a considerar é o da reintegração dos prestadores de cuidados não remunerados no mercado de trabalho. O Conselho está ciente das dificuldades com que se deparam aqueles que interromperam as suas carreiras para prestar serviços de cuidados não remunerados e instou os Estados-Membros a contemplarem o caso dessas pessoas nos regimes nacionais de pensões. Na Directiva que aplica o Acordo-Quadro revisto sobre licença parental, por exemplo, o Conselho determina que, no termo da licença parental, o trabalhador tem direito a ser reintegrado no seu posto de trabalho ou num trabalho equivalente ou similar, consoante o seu contrato ou a sua relação de trabalho. O Conselho sabe que a Comissão consultou os parceiros sociais sobre a eventual adopção de novas formas de licença parental, como a licença de adopção ou a licença para a prestação de cuidados a familiares. O segundo aspecto é o das desigualdades entre homens e mulheres. O Conselho salientou o facto de a maior parte dos cuidados familiares ainda ser prestada por mulheres, em grande medida devido aos estereótipos sociais associados ao papel dos homens e das mulheres na família e na sociedade. No quadro da Plataforma de Acção de Pequim, o Conselho adoptou em 2007 conclusões sobre a questão das mulheres e da pobreza, nas quais incluiu um conjunto de indicadores que permitirão aos Estados-Membros e à Comissão acompanhar esta questão essencial. Nas suas conclusões, o Conselho não pôde deixar de ter em conta o facto de a decisão de prestar cuidados não remunerados em vez de ter um emprego remunerado poder ser uma opção pessoal, embora não esquecendo que, em termos de desigualdades entre homens e mulheres, as interrupções de carreira por motivos familiares tendem a ser um problema específico das mulheres. A decisão pode afectar a independência económica dessas mulheres e o nível de protecção que lhes é concedido, sobretudo na idade da reforma, altura em que muitas mulheres têm de se remediar com pensões muito modestas. Considerando tudo isto, o Conselho chamou a atenção para a necessidade de haver uma distribuição mais equitativa deste tipo de tarefas entre homens e mulheres. O Conselho salientou também, por diversas vezes, a necessidade de se disponibilizarem infra-estruturas de acolhimento de crianças e de serviços de prestação de cuidados a outros dependentes. À medida que a população for envelhecendo, o número de cidadãos mais idosos com necessidade de cuidados aumentará. Nas suas conclusões sobre “Igualdade entre os sexos: reforçar o crescimento e o emprego – contributo para a Estratégia de Lisboa pós 2010”, adoptadas em Novembro de 2009, o Conselho sublinhou a importância estratégica a longo prazo destas questões para a União, nomeadamente em temos de evolução demográfica. Existe uma correlação óbvia entre uma taxa elevada de emprego das mulheres, a disponibilidade de serviços de acolhimento de crianças e de prestação de cuidados, e taxas de natalidade elevadas. Por conseguinte, o Conselho preconiza a adopção de políticas que proporcionem a homens e mulheres um maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada."@pt17
". Onorabila deputată a ridicat o problemă extrem de spinoasă în aceste vremuri dificile din punct de vedere economic. Consiliul este conştient de riscul de sărăcie cu care se confruntă persoanele care exercită o activitate de ajutor benevol, ale cărei sarcini limitează participarea lor pe piaţa muncii. Primul aspect care trebuie abordat cu privire la îngrijitorii neremuneraţi se referă la reinserarea lor pe piaţa muncii. Conştient de problemele întâmpinate de persoanele care şi-au întrerupt carierele pentru a oferi servii de îngrijire neremunerate, Consiliul a încurajat statele membre să adopte dispoziţii referitoare la aceste persoane în cadrul sistemelor naţionale de pensii. În directiva sa privind aplicarea acordului-cadru revizuit referitor la concediul parental, Consiliul a afirmat, de exemplu, faptul că, la sfârşitul concediului parental, lucrătorul are dreptul să se întoarcă la postul său sau la un post echivalent ori similar, în conformitate cu contractul sau relaţia sa de muncă. Consiliul cunoaşte faptul că partenerii sociali au fost consultaţi de Comisie cu privire la posibilitatea adoptării unor tipuri noi de concediu parental, precum concediul pentru adopţie sau concediul pentru îngrijirea membrilor de familie. Al doilea aspect se referă la inegalitatea între bărbaţi şi femei. Consiliul a subliniat faptul că îngrijirile acordate familiei revin în continuare femeilor, în mare parte din cauza stereotipurilor sociale legate de rolul femeilor şi al bărbaţilor în familie şi în societate. În cadrul programului de acţiune de la Beijing, Consiliul a adoptat, în 2007, concluzii privind chestiunea femeilor şi a sărăciei, care conţin o serie de indicatori ce le vor permite statelor membre şi Comisie să monitorizeze această chestiune fundamentală. În concluziile sale, Consiliul a trebui să ţină cont de faptul că decizia de a oferi servicii de îngrijire neremunerate în locul unui loc de muncă remunerat poate fi o alegere personală, deşi, având în vedere inegalităţile între sexe, întreruperea carierei din motive familiale se dovedeşte a fi o problemă specifică femeilor, ceea ce poate aduce atingere independenţei lor economice şi nivelului lor de protecţie socială, în special la vârsta pensionării, când numeroase femei trebuie să se mulţumească cu o pensie foarte modestă. Având în vedere toate acestea, Consiliul a afirmat că sarcinile de îngrijire trebuie repartizate într-un mod mai echitabil între bărbaţi şi femei. El a subliniat, de asemenea, în mai multe rânduri, că este necesară o infrastructură de asistenţă pentru copii şi că trebuie create servicii de îngrijire pentru alte persoane aflate în îngrijire. Îmbătrânirea populaţiei înseamnă că numărul persoanelor în vârstă de care va trebui să ne ocupăm va creşte, iar în concluziile sale referitoare la egalitatea între sexe, „Egalitatea între sexe pentru consolidarea creşterii şi ocupării forţei de muncă”, adoptate în noiembrie 2009, Consiliul a subliniat importanţa strategică pe termen lung a acestor chestiuni pentru Uniunea, inclusiv din punct de vedere demografic. Există fără îndoială o corelaţie între ratele ridicate ale ocupării forţei feminine, disponibilitatea serviciilor de primire pentru copii şi persoanele în îngrijire şi ratele ridicate ale fertilităţii. Prin urmare, Consiliul a preconizat adoptarea unor politici care le vor permite femeilor şi bărbaţilor să asigure un echilibru mai bun între muncă, familie şi viaţa privată."@ro18
"Vážená pani poslankyňa sa pýta v týchto hospodársky ťažkých časoch na veľmi chúlostivú vec. Rada si uvedomuje, že neplatení opatrovatelia sú najviac ohrození chudobou, keďže ich povinnosti obmedzujú v účasti na pracovnom trhu. Prvou otázkou na riešenie je, ako by sa mali neplatení opatrovatelia znova začleniť na trh práce. Rada si uvedomuje ťažkosti, ktoré postihujú tých, ktorí prerušili pracovnú kariéru preto, aby mohli poskytovať neplatené opatrovateľské služby, a požiadala členské štáty, aby vo svojich dôchodkových systémoch zabezpečili vytvorenie rezervy pre tieto osoby. Napríklad v smernici o revidovanej rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke Rada ustanovuje, aby na konci rodičovskej dovolenky mali zamestnanci právo vrátiť sa na rovnaké, rovnocenné alebo podobné pracovné miesto v súlade s ich pracovnou zmluvou alebo pracovným pomerom. Rada má informácie, že Komisia už so sociálnymi partnermi konzultovala o možnosti zavedenia nových foriem rodičovskej dovolenky, ako napríklad rodičovskej dovolenky z dôvodu osvojenia alebo dovolenky z dôvodu starostlivosti o rodinných príslušníkov. Druhým faktorom je rodová nerovnosť. Rada zdôraznila skutočnosť, že väčšinu starostlivosti o rodinu stále vykonávajú ženy, zväčša ako výsledok spoločenských stereotypov súvisiacich so sociálnymi a rodinnými rolami mužov a žien. Ako súčasť Pekinskej akčnej platformy v roku 2007 Rada prijala závery o problematike žien a chudoby, ktoré zahŕňajú rad ukazovateľov, s úmyslom umožniť členským štátom a Komisii monitorovanie tejto dôležitej otázky. Vo svojich záveroch Rada musela zohľadniť skutočnosť, že rozhodnutie poskytovať neplatené ošetrovateľstvo namiesto vykonávania plateného zamestnania môže byť osobnou voľbou, hoci rodové nerovnosti znamenajú, že prerušenie pracovnej kariéry z rodinných dôvodov väčšinou býva špecifickým problémom žien. Takéto rozhodnutie môže ovplyvniť finančnú nezávislosť a stupeň sociálnej ochrany žien, ktorá sa im poskytuje predovšetkým v dôchodkovom veku, keď sú mnohé ženy nútené vystačiť si s veľmi skromným dôchodkom. Vzhľadom na toto všetko Rada zdôraznila potrebu spravodlivejšieho rozdelenia úloh spojených s ošetrovateľstvom medzi mužmi a ženami. Rada už pri viacerých príležitostiach zdôraznila potrebu infraštruktúry pre starostlivosť o deti a opatrovateľských služieb pre ostatné závislé osoby. Keďže obyvateľstvo starne, budeme sa musieť zaoberať rastúcim počtom starších občanov, ktorí budú potrebovať pomoc. Vo svojich záveroch o rodovej rovnosti a posilnení rastu a zamestnanosti prijatých v novembri 2009 Rada zdôraznila dlhodobý strategický význam týchto otázok pre Úniu, v neposlednom rade vzhľadom na populačné trendy. Jasne existuje vzájomný vzťah medzi vysokou mierou zamestnanosti žien, dostupnosti starostlivosti o deti a opatrovateľských služieb a vysokou mierou pôrodnosti. Rada preto podporuje zavedenie takých politík, ktoré umožnia, aby muži a ženy dosiahli lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom."@sk19
"Spoštovana poslanka je predložila zelo zapleteno vprašanje v teh težkih gospodarskih časih. Svet se zaveda, da neplačane skrbnike zelo ogroža revščina, saj njihove obveznosti omejujejo udeležbo na trgu dela. Prvo vprašanje, ki ga moramo obravnavati, je, kako neplačane skrbnike ponovno vključiti na trg dela. Svet se zaveda težav, s katerimi se srečujejo tisti, ki so prekinili delovno kariero, da bi zagotovili neplačane storitve oskrbe, in je države članice pozval, naj zagotovijo, da se glede teh posameznikov sprejme določbe znotraj nacionalnih pokojninskih sistemov. V direktivi o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu Svet na primer določa, da imajo po koncu starševskega dopusta delavci pravico, da se vrnejo na isto delovno mesto ali, če to ni mogoče, na enakovredno ali podobno delovno mesto, ki je v skladu s pogodbo o zaposlitvi ali delovnim razmerjem. Svet je obveščen, da se je Komisija posvetovala s socialnimi partnerji o možnosti sprejetja novih vrst starševskega dopusta, kot je posvojiteljski dopust in dopust za nego družinskih članov. Drugi dejavnik je enakost spolov. Svet je poudaril dejstvo, da večino družinske nege še vedno zagotovijo ženske, večinoma zaradi družbenih stereotipov, povezanih s socialno in družinsko vlogo moških in žensk. Kot del pekinških izhodišč za ukrepanje je Svet leta 2007 sprejel sklepe o vprašanju žensk in revščine, ki vključujejo vrsto kazalnikov, ki bodo državam članicam in Komisiji omogočili spremljanje tega ključnega vprašanja. V svojih sklepih je moral Svet upoštevati dejstvo, da je lahko odločitev o zagotavljanju neplačane oskrbe namesto sprejetja plačane zaposlitve osebna odločitev, čeprav neenakosti med spoloma pomenijo, da so prekinitve delovne kariere zaradi družinskih razlogov predvsem problem žensk. Odločitev lahko vpliva na finančno neodvisnost žensk in raven socialnega varstva, ki jo imajo, zlasti v upokojitveni starosti, ko se morajo številne ženske zadovoljiti z zelo skromno pokojnino. Glede na vse to je Svet poudaril potrebo po pravičnejši porazdelitvi nalog nege med moškimi in ženskami. Svet je ob številnih priložnostih poudaril tudi potrebo po infrastrukturi za varstvo otrok in storitvah oskrbe za druge vzdrževane družinske člane. S staranjem prebivalstva se bomo soočili z naraščajočim številom starejših državljanov, ki bodo potrebovali oskrbo. V svojih sklepih o „enakosti spolov: krepitev rasti in zaposlovanja“, sprejetih novembra 2009, je Svet poudaril dolgoročni strateški pomen teh vprašanja za Unijo, nenazadnje glede na demografski razvoj. Obstaja jasna povezava med visoko stopnjo zaposlenosti žensk, razpoložljivostjo varstva otrok in storitev oskrbe ter visoko rodnostjo. Svet se zato zavzema za sprejetje politik, ki bodo moškim in ženskam omogočile doseči boljše ravnotežje med delom in zasebnim življenjem."@sl20
"Ledamoten har tagit upp en mycket knivig fråga i dessa svåra ekonomiska tider. Rådet är medvetet om att obetalda vårdare löper större risk för fattigdom, eftersom deras uppgifter begränsar deltagandet på arbetsmarknaden. Den första frågan att ta itu med är hur man återintegrerar obetalda vårdare på arbetsmarknaden. Rådet är medvetet om svårigheterna för dem som har gjort ett avbrott i karriären för att tillhandahålla obetalda vårdtjänster, och har uppmanat medlemsstaterna att säkerställa att åtgärder vidtas för dessa individer inom de nationella pensionssystemen. I direktivet om det ändrade ramavtalet om föräldraledighet föreskriver rådet att en arbetstagare vid föräldraledighetens slut har rätt att återgå till sin tjänst eller till en motsvarande eller liknande tjänst i enlighet med hans/hennes anställningsavtal eller anställningsförhållande. Rådet har förstått att kommissionen har samrått med arbetsmarknadens parter om möjligheten att anta nya former av föräldraledighet, såsom adoptionsledighet och ledighet för vård av familjemedlemmar. Den andra faktorn är ojämlikheten mellan könen. Rådet har belyst det faktum att kvinnor fortfarande står för huvuddelen av familjevården, främst som ett resultat av sociala stereotyper kopplade till mäns och kvinnors sociala roller och familjeroller. Som en del av handlingsplanen från Peking antog rådet 2007 slutsatser i fråga om kvinnor och fattigdom, som omfattar en uppsättning indikatorer som syftar till att ge medlemsstaterna och kommissionen möjlighet att övervaka denna viktiga fråga. I sina slutsatser fick rådet ta hänsyn till att valet mellan ett obetalt vårdarbete och en anställning kan vara ett personligt beslut, även om bristande jämställdhet innebär att ett avbrott i yrkeslivet på grund av familjeskäl ofta är ett specifikt kvinnoproblem. Beslutet kan påverka dessa kvinnors ekonomiska oberoende och nivå av socialt skydd, särskilt i pensionsåldern, då många kvinnor tvingas nöja sig med en mycket blygsam pension. Med anledning av detta har rådet framhållit behovet av en mer rättvis fördelning av omvårdnadssysslor mellan kvinnor och män. Rådet har också vid ett flertal tillfällen betonat att det behövs en infrastruktur för barnomsorg och omsorg av andra anhöriga. Efterhand som befolkningen åldras kommer vi att stå inför ett växande antal äldre medborgare som behöver vård. I sina slutsatser om ”Jämställdhet: förstärkning av tillväxt och sysselsättning”, som antogs i november 2009, betonade rådet dessa frågors långsiktiga strategiska betydelse för unionen, inte minst med tanke på befolkningsutvecklingen. Det finns ett klart samband mellan hög sysselsättning för kvinnor, tillgången till barnomsorg och vård, och höga födelsetal. Rådet förespråkar därför att införa en politik som gör att män och kvinnor kan uppnå en bättre jämvikt mellan arbete och privatliv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph