Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-22-Speech-3-139"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100922.20.3-139"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we are all familiar with the famous bicycle metaphor – the idea that the European Union has to keep moving forward or else it will topple over. I have always thought that a ravening shark would make for a better simile – it has to keep swimming lest it choke – but we will leave that aside. Let us examine the question of why that is the case. The truth is that the European Union has become a mechanism for the redistribution of money. It has to keep sucking in more and more funds in order to reward its favoured client groups. If it stops doing that, then the bicycle indeed topples and the shark drowns. That is why we have this extraordinary spectacle, at a time when every national government is looking to constrain spending, that the one budget that keeps rising is that of the European Union. In my country, every departmental budget is looking for savings of between 25 and 40 percent, but one budget is increasing by 60 percent, namely our net contributions to the European Union. Far from stimulating the economy, we are taking money out of the productive sector and taking people out of the productive sector and putting them in the bureaucracy. This will simply confirm people in the view that the European Union has become a racket."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, všichni známe oblíbené přirovnání k bicyklu – myšlenka Evropské unie se musí stále ubírat vpřed, jinak se skácí. Vždy jsem si myslel, že se hodí přirovnání k dravému žraloku – musí plavat, jinak se udusí – to ale nechme stranou. Zabývejme se tím, proč tomu tak je. Pravda je taková, že Evropská unie se stala mechanismem k přerozdělování peněz. Musí nasávat nové a nové finanční prostředky, aby mohla odměňovat své protěžované klientské skupiny. Jakmile s tím přestane, bicykl se skutečně skácí a žralok se utopí. Proto hrajeme toto velkolepé divadlo, proto v době, kdy se každá vnitrostátní vláda snaží omezit výdaje, jediný rozpočet, rozpočet Evropské unie, neustále roste. V mé zemi, kdy každé odvětví hledá ve svém rozpočtu úspory v rozmezí od 25 – 40 procent, jeden rozpočet poroste, a to o 60 % – o naše čisté příspěvky do rozpočtu Evropské unie. Místo abychom stimulovali hospodářství, odebíráme peníze i pracovníky našemu výrobnímu sektoru a dáváme je byrokracii. To lidi jen utvrdí v názoru, že se z Evropské unie stala banda zlodějů."@cs1
"Hr. formand! Vi kender alle metaforen om cyklen – idéen om, at EU vælter, hvis vi ikke bliver ved med at bevæge os fremad. Jeg har altid ment, at en glubsk haj var et bedre billede. Hvis ikke den bliver ved med at svømme, går den til. Men lad os lade det ligge. Lad os se på, hvorfor EU befinder sig i denne situation. Sandheden er, at EU er blevet en mekanisme til omfordeling af penge, som er nødt til at suge flere og flere midler til sig for at kunne belønne sin foretrukne kundekreds. Hvis EU holder op med det, så vælter cyklen, og hajen går til. Derfor oplever vi det helt ekstraordinære, at mens alle nationale regeringer forsøger at begrænse forbruget, så bliver EU's budget ved med at stige. I mit hjemland forsøger man at finde besparelser på mellem 25 og 40 procent på alle ministeriers budgetter. Kun ét budget stiger med 60 procent, nemlig vores nettobidrag til EU. I stedet for at stimulere økonomien trækker vi både penge og mennesker ud af den produktive sektor og hælder dem i bureaukratiet. Dette bekræfter blot befolkningen i den tro, at EU er blevet til et gangstervælde."@da2
"Herr Präsident! Die berühmte Fahrrad-Metapher ist uns allen bekannt – der Gedanke, dass die Europäische Union sich vorwärts bewegen muss oder sonst umkippen wird. Ich habe immer gedacht, dass ein beutehungriger Hai ein breiteres Lächeln auslösen würde – er muss weiterschwimmen, sonst erstickt er – aber wir werden das beiseitelassen. Beschäftigen wir uns doch mit der Frage, warum das so ist. Es ist richtig, dass die Europäische Union ein Mechanismus zur Umverteilung von Geld geworden ist. Sie muss weiterhin mehr und mehr Geldmittel einziehen, um ihre favorisierten Kundengruppen belohnen zu können. Wenn sie damit aufhört, wird das Fahrrad tatsächlich umkippen und der Hai wird ertrinken. Darum erleben wir dieses außergewöhnliche Schauspiel; zu einer Zeit, wenn jede nationale Regierung versucht, Abgaben zu senken, nämlich, dass der einzige Haushalt, der weiter steigt, jener der Europäischen Union ist. In meinem Land versucht man für jeden Einzelhaushalt eine Kosteneinsparung zwischen 25 und 40 Prozent zu erzielen, aber ein Haushalt steigt um 60 Prozent, nämlich der unserer Nettobeiträge zur Europäischen Union. Weit davon entfernt, die Wirtschaft anzukurbeln, nehmen wir Geld aus unserem produktivem Sektor und nehmen Menschen aus unserem produktiven Sektor heraus und setzen sie in der Bürokratie ein. Das wird lediglich Leute in ihrer Meinung bestätigen, dass die Europäische Union sich zu einer eine Gaunerei entwickelt hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε την περίφημη μεταφορά του ποδηλάτου –δηλαδή, την ιδέα σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να προχωρά διαφορετικά θα καταρρεύσει. Πάντα πίστευα ότι ο πεινασμένος καρχαρίας θα αποτελούσε καταλληλότερη παρομοίωση –πρέπει να συνεχίσει να κολυμπάει διαφορετικά θα πνιγεί– αλλά ας μην επιμείνουμε σε αυτό. Ας εξετάσουμε το ζήτημα που μας απασχολεί. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστεί ένας μηχανισμός αναδιανομής χρημάτων. Πρέπει να συνεχίσει να αποσπά όλο και περισσότερους πόρους προκειμένου να ανταμείβει τις εκλεκτές ομάδες πελατών της. Εάν πάψει να το κάνει αυτό, τότε το ποδήλατο πράγματι καταρρέει και ο καρχαρίας πνίγεται. Για τον λόγο αυτόν, παρατηρείται αυτό το περίεργο φαινόμενο, ενώ, δηλαδή, όλες οι εθνικές κυβερνήσεις επιδιώκουν να περιορίσουν τις δαπάνες, ο μοναδικός προϋπολογισμός που συνεχίζει να μεγεθύνεται είναι αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χώρα μου όλοι οι προϋπολογισμοί των υπουργείων επιδιώκουν εξοικονομήσεις της τάξεως του 25 έως 40 τοις εκατό, ωστόσο, ένας προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 60 τοις εκατό, δηλαδή οι καθαρές εισφορές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια προσπάθεια που απέχει πολύ από την ενθάρρυνση της οικονομίας, αφαιρούμε χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους από τον παραγωγικό τομέα διοχετεύοντάς τους στη γραφειοκρατία. Το γεγονός αυτό απλά θα επιβεβαιώσει την άποψη των πολιτών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστεί μια αισχροκερδή δραστηριότητα."@el10
"Mr President, we are all familiar with the famous bicycle metaphor – the idea that the European Union has to keep moving forward or else it will topple over. I have always thought that a ravening shark would make for a better simile – it has to keep swimming lest it choke – but we will leave that aside. Let us examine the question of why that is the case. The truth is that the European Union has become a mechanism for the redistribution of money. It has to keep sucking in more and more funds in order to reward its favoured client groups. If it stops doing that then the bicycle indeed topples and the shark drowns. That is why we have this extraordinary spectacle, at a time when every national government is looking to constrain spending, that the one budget that keeps rising is that of the European Union. In my country, every departmental budget is looking for savings of between 25 and 40 percent, but one budget is increasing by 60 percent, namely our net contributions to the European Union. Far from stimulating the economy, we are taking money out of the productive sector and taking people out of the productive sector and putting them in the bureaucracy. This will simply confirm people in the view that the European Union has become a racket."@es21
"Austatud juhataja! Teame kõik seda kuulsat jalgrattametafoori, et Euroopa Liit peab kogu aeg edasi liikuma, muidu kukub ümber. Mina olen alati mõelnud, et saaki ründav hai oleks parem võrdlus – et see peab kogu aeg edasi ujuma, muidu lämbub ära –, aga las see olla. Vaatame hoopis, miks see on nii. Tõtt-öelda on Euroopa Liidust saanud raha ümberjagamise masin. See peab imema endasse üha enam vahendeid, et anda need siis oma lemmikklientidele. Kui ta seda enam ei tee, siis jalgratas tõesti kukub ümber ja hai lämbub. Sellepärast meil toimubki selline ebatavaline tsirkus, et kui iga riigi valitsus otsib võimalusi kulusid kokku hoida, kasvab Euroopa Liidu eelarve edasi. Minu kodumaal püütakse iga ministeeriumi eelarves teha kärpeid 25–40% ulatuses, aga üks eelarve suureneb 60% võrra – need on meie netomaksed Euroopa Liidule. Majanduse elavdamisest on asi kaugel: me võtame tootvast sektorist raha ja inimesi ning suuname need bürokraatiasse. See ainult kinnitab inimeste arvamust, et Euroopa Liidust on saanud väljapressija."@et5
"Arvoisa puhemies, me kaikki tunnemme tutun polkupyörävertauksen – pyöränhän on oltava koko ajan liikkeessä, sillä muuten se kaatuu. Sama koskee myös Euroopan unionia. Olen aina ollut sitä mieltä, että saaliinhimoinen hai olisi parempi vertaus – hain on uitava, jottei se tukehdu – mutta jätetään tuo sivuun. Tutkitaanpa kysymystä, miksi niin on. Totuus on, että Euroopan unionista on tullut rahan uudelleenjakamisen mekanismi. Sen on imettävä aina vain enemmän varoja, jotta se voi palkita suojattiryhmänsä. Jos se lakkaa tekemästä niin, polkupyörä todella kaatuu ja hai hukkuu. Tästä syystä meillä on tämä erikoinen spektaakkeli – aikana, jolloin kaikki kansalliset hallitukset pyrkivät hillitsemään kulutusta – että kasvuaan jatkaa vain Euroopan unionin talousarvio. Kotimaassani jokaisen hallinnonalan talousarviossa haetaan 25–40 prosentin säästöjä, mutta yhden lajin rahankäyttö, nimittäin nettomaksumme Euroopan unionille, kasvaa 60 prosenttia. Sen sijaan, että elvyttäisimme taloutta, viemme rahaa tuotantosektorilta, otamme pois ihmisiä tuotantosektorilta ja pistämme rahat byrokratiaan. Tämä vain vahvistaa todeksi ihmisten näkemyksen, että Euroopan unionista on tullut varsinainen hummaaja."@fi7
"Monsieur le Président, nous connaissons tous la métaphore du vélo - l’idée que l’Union européenne doit continuer d’avancer, sans quoi elle tombe. J’ai toujours pensé qu’il vaudrait mieux la comparer à un requin vorace, qui doit continuer de nager sous peine de s’étouffer, mais passons. Demandons-nous plutôt pourquoi il en est ainsi. En vérité, l’Union européenne est devenue un mécanisme de redistribution d’argent. Elle doit continuer à pomper de plus en plus d’argent pour pouvoir récompenser sa clientèle privilégiée. Si elle ne le faisait plus, effectivement, le vélo tomberait et le requin se noierait. Voilà pourquoi nous assistons à ce spectacle extraordinaire, à un moment où tous les gouvernements nationaux s’efforcent de limiter leurs dépenses: le seul budget qui continue d’augmenter est celui de l’Union européenne. Dans mon pays, tous les ministères prévoient d’économiser rentre 25 et 40 %. Un seul budget augmente de 60 %, à savoir notre contribution nette à l’Union européenne. Au lieu de stimuler l’économie, nous retirons de l’argent au secteur productif, nous retirons des travailleurs du secteur productif et nous les ajoutons à la bureaucratie. Cela ne fera que confirmer l’avis de nos concitoyens qui considèrent l’Union européenne comme un racket."@fr8
". – Tisztelt elnök úr! Mindnyájan ismerjük a híres kerékpáros hasonlatot: azt az elképzelést, hogy az Európai Uniónak tovább kell lendülnie, különben felborul. Mindig is úgy gondoltam, hogy jobb hasonlat lenne egy falánk cápa – muszáj mozgásban maradnia, különben megfullad –, de hagyjuk ezt. Vizsgáljuk meg, miért is alakult így a helyzet! Az az igazság, hogy az Európai Unió pénz-újraelosztó mechanizmussá vált. Egyre több pénzt kell elnyelnie ahhoz, hogy megjutalmazza kedvenc ügyfélcsoportjait. Ha abbahagyja, a bicikli felborul, és a cápa megfullad. Ezért rendkívüli azt látnunk, hogy olyan időkben, amikor valamennyi nemzeti kormány a kiadások megszorítására törekszik, az Európai Unió költségvetése az egyetlen, ami továbbra is nő. Hazámban valamennyi minisztériumi költségvetés 25–40 százalékos megtakarításra törekszik, azonban van egy olyan költségvetés, ami 60 százalékkal nő, nevezetesen a nettó uniós hozzájárulásaink. Távolról sem ösztönözzük a gazdaságot, hanem pénzt veszünk el a termelő ágazattól, és az embereket a termelő ágazatból a bürokráciába tereljük át. Ez egyszerűen megerősíti az emberek azon véleményét, miszerint az Európai Unió nem más, mint szélhámosság."@hu11
"Signor Presidente, tutti noi conosciamo la famosa metafora della bicicletta, l’idea secondo cui l’Unione europea deve andare avanti, altrimenti rischia di cadere. Ho sempre pensato che uno squalo famelico, che deve continuare a nuotare per non soffocare, avrebbe reso meglio il concetto, ma non importa. Cerchiamo invece di capire perché è effettivamente così. La verità è che l’Unione europea è diventata un meccanismo per ridistribuire soldi e deve continuare ad assorbire sempre più fondi per ricompensare i propri gruppi di clienti privilegiati. Se smettesse di farlo, effettivamente la bicicletta cadrebbe e lo squalo affogherebbe. Ecco la ragione di questo spettacolo fuori dal comune: in un momento in cui tutti i governi nazionali cercano di limitare le spese, l’unico bilancio che continua a crescere è quello dell’Unione europea. Nel mio paese, in tutti i bilanci ministeriali ci si aspetta un risparmio compreso tra il 25 e il 40 per cento, ma c’è un bilancio che cresce del 60 per cento, ovvero i nostri contributi netti all’Unione europea. Invece di stimolare l’economia, stiamo togliendo fondi e persone al settore produttivo per destinarli alla burocrazia. Questo non farà che rafforzare l’idea che l’Unione europea è diventata una forma di estorsione."@it12
"Pone pirmininke, visi žinome garsiąją dviračio metaforą, kurios idėja tokia, kad Europos Sąjunga turi siekti pažangos arba ji žlugs. Visada maniau, kad plėšraus ryklio palyginimas būtų geresnis – jis turi nuolat plaukti, kad neuždustų – tačiau atidėkime tai į šalį. Panagrinėkime klausimą, kodėl taip yra. Tiesa ta, kad Europos Sąjunga tapo pinigų perskirstymo mechanizmu. Ji turi gauti daugiau ir daugiau lėšų, kad galėtų atlyginti savo privilegijuotoms klientų grupėms. Jeigu ji nustotų tai daryti, dviratis tikrai nuvirstų ir ryklys nuskęstų. Todėl dalyvaujame tokiame ypatingame spektaklyje tuo metu, kai kiekviena nacionalinė vyriausybė siekia sumažinti išlaidas, ir vienintelis didėjantis biudžetas yra Europos Sąjungos biudžetas. Mano šalyje kiekviena ministerija siekia sumažinti savo išlaidas 25–40 proc., tačiau vienas biudžetas didėja 60 proc., būtent mūsų grynasis įnašas į Europos Sąjungos biudžetą. Tikrai neskatiname ekonomikos, užuot tai darę paimame pinigus ir žmones iš gamybos sektoriaus ir nukreipiam juos į biurokratinį aparatą. Tai paprasčiausiai suteiks patvirtinimą žmonėms, kurie mano, kad Europos Sąjunga tapo spekuliuojančia organizacija."@lt14
"Mr President, we are all familiar with the famous bicycle metaphor – the idea that the European Union has to keep moving forward or else it will topple over. I have always thought that a ravening shark would make for a better simile – it has to keep swimming lest it choke – but we will leave that aside. Let us examine the question of why that is the case. The truth is that the European Union has become a mechanism for the redistribution of money. It has to keep sucking in more and more funds in order to reward its favoured client groups. If it stops doing that then the bicycle indeed topples and the shark drowns. That is why we have this extraordinary spectacle, at a time when every national government is looking to constrain spending, that the one budget that keeps rising is that of the European Union. In my country, every departmental budget is looking for savings of between 25 and 40 percent, but one budget is increasing by 60 percent, namely our net contributions to the European Union. Far from stimulating the economy, we are taking money out of the productive sector and taking people out of the productive sector and putting them in the bureaucracy. This will simply confirm people in the view that the European Union has become a racket."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we kennen allemaal de beroemde metafoor van de fiets – het idee dat de Europese Unie voorwaarts moet blijven gaan omdat ze anders om zal vallen. Ik heb zelf altijd gedacht dat een roofzuchtige haai een betere vergelijking oplevert – hij moet blijven zwemmen anders stikt hij - maar dit even terzijde. Laten we eens kijken naar het hoe en waarom. Het moet gezegd worden, de Europese Unie is een mechanisme geworden voor het herverdelen van geldstromen. Er moet steeds meer geld binnenkomen om de favoriete cliënten van de EU te kunnen bedienen. Als dat ophoudt zal de fiets inderdaad omvallen, en de haai zal verdrinken. Dat is de werkelijke reden achter deze bijzondere vertoning. Terwijl iedere nationale overheid momenteel zoekt naar manieren om te bezuinigen, is de enige begroting die stijgt die van de Europese Unie. In mijn land zoekt elk overheidsdepartement naar bezuinigingen tussen de 25 en 40 procent, maar er is één budget dat met 60 procent stijgt, namelijk onze netto bijdragen aan de Europese Unie. In plaats van het stimuleren van de economie halen we geld uit de productieve sector, en halen we mensen uit de productieve sector en plaatsen we ze in de bureaucratie. Het zal mensen slechts sterken in hun mening dat de Europese Unie een grote zwendel is."@nl3
"Panie przewodniczący! Wszyscy znamy słynną metaforę rowerową, czyli koncepcję, według której Unia Europejska raz rozpędzona musi jechać do przodu, bo inaczej się przewróci. Zawsze uważałem, że lepsze jest porównanie UE do wściekle głodnego rekina, który musi pływać, ażeby się nie udławić, odłóżmy to jednak na stronę. Zastanówmy się, czemu tak jest. Prawda jest taka, że Unia Europejska stała się mechanizmem służącym do redystrybucji pieniądza. Musi pochłaniać coraz to większe fundusze, aby nagradzać uprzywilejowane grupy klientów. Jeśli przestanie, przysłowiowy rower rzeczywiście się przewróci, a rekin utonie. I dlatego odgrywamy ten niezwykły spektakl, w którym w czasach, gdy każdy rząd narodowy szuka możliwości ograniczenia wydatków, budżet Unii Europejskiej jako jedyny rośnie. W moim kraju każde ministerstwo szuka w budżecie możliwości zaoszczędzenia od 25 do 40 procent, natomiast jeden budżet rośnie o 60 %, a mianowicie nasze składki netto na Unię Europejską. I zamiast ożywiać gospodarkę zabieramy pieniądze z sektora produkcyjnego. zabieramy pracowników z sektora produkcyjnego i przenosimy ich w ramiona biurokracji. Takie postępowanie zdecydowanie utwierdzi w społeczeństwie pogląd, że Unia Europejska stała się naciągaczem."@pl16
"Senhor Presidente, todos conhecemos a célebre metáfora da bicicleta – a ideia de que a União Europeia tem de continuar em movimento para não tombar. Sempre entendi que um tubarão voraz seria uma imagem melhor – tem de nadar sempre para não sufocar – mas deixemos de lado essa questão. Vejamos porque é que isso acontece. A verdade é que a União se transformou num mecanismo para a redistribuição de dinheiro. Tem de continuar a absorver cada vez mais fundos a fim de recompensar os seus grupos de clientes preferenciais. Se deixar de o fazer, a bicicleta irá, de facto, tombar e o tubarão vai sufocar. É por isso que temos este espectáculo extraordinário: num momento em que todos os governos procuram limitar as despesas, o único orçamento que continua a aumentar é o da União Europeia. No meu país, os orçamentos de todos os ministérios procuram promover economias entre 25% e 40%, mas existe um orçamento que está a aumentar aproximadamente 60%, nomeadamente o das nossas contribuições líquidas para a União Europeia. Longe de estimular a economia, estamos a retirar dinheiro e pessoas do sector produtivo e a colocá-las na burocracia. Isto limitar-se-á a confirmar a opinião das pessoas que consideram que a União Europeia se transformou numa negociata."@pt17
"Domnule preşedinte, suntem cu toţii familiarizaţi cu metafora faimoasă a bicicletei – ideea potrivit căreia Uniunea Europeană trebuie să continue să meargă înainte căci, în caz contrar, se va răsturna. Am crezut dintotdeauna că un rechin răpitor ar fi o comparaţie mai reuşită – trebuie să înoate în continuare ca să nu se înece – dar vom lăsa acest lucru deoparte. Haide-ţi să examinăm de ce se întâmplă acest lucru. Adevărul este că Uniunea Europeană a devenit un mecanism pentru redistribuirea banilor. Trebuie să absoarbă în continuare din ce în ce mai multe fonduri pentru a-şi recompensa grupurile de clientelă favorite. În cazul în care se va opri din a face acest lucru, bicicleta chiar se va răsturna şi rechinul se va îneca. Acesta este motivul pentru care asistăm la acest spectacol extraordinar, într-un moment în care fiecare guvern naţional încearcă să limiteze cheltuielile, dat de faptul că singurul buget care continuă să crească este cel al Uniunii Europene. În ţara mea, fiecare buget ministerial încearcă să facă economii cuprinse între 25 şi 40 de procente, dar un singur buget creşte cu 60 %, şi anume contribuţiile noastre nete la Uniunea Europeană. Departe de a stimula economia, scoatem bani din sectorul de producţie, scoatem oameni din sectorul de producţie şi-i plasăm în birocraţie. Acest fapt va confirma pur şi simplu părerea oamenilor potrivit căreia Uniunea Europeană a devenit o escrocherie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, všetci poznáme slávnu metaforu o bicykli – myšlienku, že Európska únia musí ísť stále vpred, lebo v opačnom prípade by sa prevrátila. Vždy som si myslel, že dravý žralok by bol lepším prirovnaním – musí stále plávať zo strachu, že by sa zadusil. To však nechajme bokom. Pozrime sa na otázku, prečo je to tak. Je pravda, že Európska únia sa stala mechanizmom na prerozdeľovanie peňazí. Ak chce odmeňovať svoje obľúbené klientske skupiny, musí nasávať stále viac a viac peňazí. Ak by to prestala robiť, bicykel by sa naozaj prevrátil a žralok by sa utopil. Preto v čase, keď sa vlády všetkých štátov usilujú obmedziť výdavky, dochádza k tomuto výnimočnému javu, že rozpočet Európskej únie sa ako jediný stále zvyšuje. V našej krajine sa rozpočet každého ministerstva usiluje ušetriť 25 až 40 percent, jeden rozpočet sa však zvyšuje o 60 percent, a to naše čisté príspevky do Európskej únie. Namiesto toho, aby sme stimulovali hospodárstvo, berieme z výrobného odvetvia peniaze a ľudí a dávame ich do byrokracie. Ľudí to len utvrdí v názore, že z Európskej únie sa stal kšeft."@sk19
"Gospod predsednik, vsi poznamo znano metaforo s kolesom – da se mora Evropska unija premikati naprej, sicer se bo zvrnila. Vedno se mi je zdelo, da bi bil sestradan morski pes boljša primerjava – ta mora namreč plavati naprej, da ne utone –, toda pustimo to ob strani. Oglejmo si, zakaj je to tako. Resnica je namreč, da je Evropska unija postala mehanizem za prerazporeditev denarja. Ves čas mora vsrkavati čedalje več sredstev, da bi lahko nagradila svoje priljubljene skupine strank. Če s tem odneha, potem se kolo zares zvrne in morski pes utone. Zato imamo v času, ko si vsaka nacionalna vlada prizadeva, da zmanjša porabo, to izjemno okoliščino, v kateri je edini proračun, ki se ves čas povečuje, proračun Evropske unije. V moji državi si vsako ministrstvo prizadeva za 25 do 40-odstotno zmanjšanje svojega proračuna, samo en pa se je povečal za 60 odstotkov, to pa so naša neto plačila v proračun Evropske unije. Daleč od tega, da bi spodbujali gospodarstvo, jemljemo denar iz proizvodnega sektorja in jemljemo ljudi iz proizvodnega sektorja ter jih predajamo birokraciji. To bo samo potrdilo stališče ljudi, da je Evropska unija ena goljufija."@sl20
"Herr talman! Vi känner alla till den berömda cykelmetaforen, dvs. att EU hela tiden måste röra sig framåt, för i annat fall kommer det att falla. Jag har alltid tyckt att en rovlysten haj skulle vara en bättre liknelse. Den måste som bekant fortsätta att simma för att inte kvävas – men strunt i det. Låt oss undersöka frågan om varför det är på det viset. Sanningen är att EU har blivit en mekanism för att omfördela pengar. Det måste suga in mer och mer resurser för att belöna sitt gynnade klientel. Om EU slutar att göra det kommer cykeln att välta och hajen drunknar. Därför bevittnar vi detta makalösa spektakel vid en tidpunkt när samtliga nationella regeringar försöker hålla utgifterna nere, vilket innebär att den enda budget som hela tiden växer är EU:s. I mitt eget land försöker alla ministerier spara mellan 25 och 40 procent på sina budgetar, men en enda budget ökar med 60 procent, nämligen våra nettobidrag till EU. I stället för att stimulera ekonomin tar vi nu pengar från den produktiva sektorn, och vi tar människor från den produktiva sektorn och parkerar dem i byråkratin. Detta kommer bara att bekräfta människors uppfattning att EU har blivit ett bedrägeri."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph