Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-22-Speech-3-082"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100922.4.3-082"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, when last I met the Commissioner, I expressed grave concern that regulation of the City of London was going to move to Brussels. He seemed surprised that I was so concerned, but since he has taken office, he might have come to understand that a significant portion of the United Kingdom’s GDP actually comes from its financial services sector. It is very important to the United Kingdom. Indeed, it picks up most of the tabs. The GBP 45 million a day we send to this place to support the rather suspicious European Union project, which has not given any of our electorate an actual say, is one of those tabs. In fact, you must understand that big salaries and big pensions do not grow on trees. Commissioner, I also mentioned to you that we could learn something from the old dominions – Australia, Canada – who have not suffered from this problem, and you rather charmingly, and in a very Gallic way, suggested that Australia was a long way away. I hope, now that you have been in office for a little while, you will understand that perhaps such a parochial approach will not do. I still worry, Commissioner. I still fret that we will have regulation from the usual mishmash of ignorant bureaucrats, parliamentary committees with their usual complement of cryptocommunists, anachronistic socialists, journeymen politicians, fringe greenies, a sprinkling of well-meaning housewives, and grandmothers exploring their new third age. The outcome will be the same as all the other EU projects: fishing, agriculture, energy, employment, immigration and, horror of horrors, the ticking time bomb of the single currency. It is an astonishing litany, is it not, of failure? You would think the European Union would get something right once by accident. I am sorry, but I am not satisfied. I am desperately cross that the British Conservative Party has given away the City of London regulation. If Dave Cameron had been the Admiral at Trafalgar, it would be Admiral Villeneuve on the plinth in Trafalgar Square now."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, když jsem se naposledy setkal s komisařem, vyjádřil jsem hluboké znepokojení, že regulace Londýna se bude přesouvat do Bruselu. Vypadal překvapeně, že jsem měl takové obavy, ale od té doby, co se ujal úřadu, možná již pochopil, že značný podíl HDP Spojeného království ve skutečnosti pochází ze sektoru jeho finančních služeb. Pro Spojené království je velice důležitý. Vždyť se z něj platí většina účtů. 45 milionů denně, které posíláme na toto místo, abychom podpořili poněkud podezřelý projekt Evropské unie, který nedal našemu voličstvu žádné skutečné slovo, je jedním z těchto účtů. Musíte jistě chápat, že velké platy a velké důchody nerostou na stromech. Pane komisaři, rovněž jsem se vám zmínil o tom, že bychom se v něčem mohli poučit od starých zemí Britského společenství – jako je Austrálie nebo Kanada –, které tento problém nepostihl, a vy jste mi na to kouzelně, s francouzským šarmem odvětil, že Austrálie je odtud velice daleko. Doufám, že nyní, když už jste krátkou chvíli v úřadu, již chápete, že takovýto provinční přístup nebude fungovat. Stále si dělám starosti, komisaři. Stále mě trápí, že budeme mít regulaci od obvyklé směsky primitivních byrokratů, parlamentních výborů s jejich obvyklým doplňkem v podobě kryptokomunistů, zpátečnických socialistů, řemeslných politiků, pseudo-zelených, hrstky hospodyněk s dobrými úmysly a babiček, které zkoumají svůj nový třetí věk. Výsledek bude stejný jako u všech ostatních projektů Evropské unie: rybolov, zemědělství, energetika, zaměstnanost, imigrace, a co je nehorší, časovaná bomba jednotné měny. Nepřipadá vám to jako ohromující litanie selhání? Člověk by si myslel, že se Evropské unii jednou něco náhodou povede. Je mi líto, ale nejsem spokojen. Jsem zoufale naštvaný, že se britská konzervativní strana vzdala regulace Londýna. Kdyby u Trafalgaru sloužil jako admirál Dave Cameron, na Trafalgar Square by nyní stála socha admirála Villeneuvea."@cs1
"Fru formand! Da jeg sidst mødte kommissæren, udtrykte jeg stor bekymring over, at reguleringen af City of London skulle flyttes til Bruxelles. Han virkede overrasket over, at jeg var så bekymret, men siden han er tiltrådt, har han måske indset, at en betragtelig del af Det Forenede Kongeriges BNP faktisk kommer fra dets sektor for finansielle tjenesteydelser. Denne sektor er meget vigtig for Det Forenede Kongerige. Faktisk betaler den størstedelen af regningerne. De 45 mio. GBP, som vi dagligt sender herned for at støtte det noget mistænkelige EU-projekt, som ikke har givet nogen af vores vælgere egentlig indflydelse, er blot én af disse regninger. De må forstå, at høje lønninger og fede pensioner ikke vokser på træerne. Jeg nævnte også over for kommissæren, at vi kan lære noget af de gamle dominioner Australien og Canada, som ikke har lidt under dette problem, og kommissæren anførte på charmerende og meget gallisk facon, at Australien ligger langt borte. Nu hvor han har siddet på posten i et stykke tid, håber jeg, at han forstår, at en sådan snæversynet tilgang måske ikke rækker. Jeg må sige til kommissæren, at jeg stadig er bekymret for, at vi får regulering fra det sædvanlige sammensurium af uvidende bureaukrater, parlamentsudvalg med deres sædvanlige samling af kryptokommunister, anakronistiske socialister, levebrødspolitikere, miljøforkæmpere, et stænk velmenende husmødre og bedstemødre, som udlever deres nye tredje alder. Resultatet bliver det samme som ved alle de andre EU-projekter vedrørende fiskeri, landbrug, energi, beskæftigelse, immigration og den horrible, tikkende tidsbombe, der kaldes den fælles valuta. Det er da et forbløffende litani om fiaskoer. Man skulle tro, at EU en enkelt gang ville få held med noget ved et tilfælde. Jeg er desværre ikke tilfreds. Jeg er meget sur over, at det britiske Konservative parti har foræret reguleringen af City of London bort. Hvis David Cameron havde været admiralen ved Trafalgar, ville det være admiral Villeneuve, der stod på Trafalgar Square i dag."@da2
"Frau Präsidentin! Als ich den Herrn Kommissar zuletzt gesehen habe, äußerte ich ihm gegenüber meine große Sorge, dass die Regulierung der City of London demnächst in Brüssel erfolgen könnte. Er schien wegen meiner Bedenken sehr überrascht zu sein, aber jetzt, wo er im Amt ist, ist ihm vielleicht aufgefallen, dass ein erheblicher Teil des britischen Bruttoinlandsprodukts aus dem Finanzdienstleistungssektor stammt. Dieser Sektor ist sehr wichtig für Großbritannien. Hier gehen in der Tat die meisten Rechnungen ein. Die 45 Mio. GBP pro Tag, die wir an diesen Ort schicken, um das relativ suspekte Projekt der Europäischen Union zu unterstützen, das bisher keinem unserer Wahlberechtigten ein tatsächliches Mitspracherecht eingeräumt hat, ist eine dieser Rechnungen. Sie müssen doch einsehen, dass hohe Gehälter und hohe Renten nicht auf Bäumen wachsen. Herr Kommissar, ich erwähnte Ihnen gegenüber auch, dass wir etwas von den alten Dominions – Australien oder Kanada – lernen könnten, die dieses Problem nicht hatten, und Sie antworteten sehr charmant und sehr französisch, dass Australien weit entfernt ist. Ich hoffe, dass Sie nun, da Sie einige Zeit im Amt sind, verstehen, dass ein solch beschränkter Ansatz vielleicht nicht ausreicht. Ich bin immer noch besorgt, Herr Kommissar. Ich mache mir noch immer Sorgen, dass wir von dem üblichen Sammelsurium aus ignoranten Bürokraten und parlamentarischen Ausschüssen reguliert werden, mit ihrer üblichen Besetzung aus verkappten Kommunisten, ewiggestrigen Sozialisten, reisenden Politikern, randständigen Grünen, ein paar wohlmeinenden Hausfrauen und Großmüttern, die ihren dritten Frühling erleben. Das Ergebnis wird dasselbe sein wie bei allen anderen EU-Projekten: Fischerei, Landwirtschaft, Energie, Beschäftigung, Migration und – o Schreck, o Graus – die tickende Zeitbombe der einheitlichen Währung. Das ist eine ganz erstaunliche Serie des Scheiterns, finden Sie nicht auch? Man sollte doch annehmen, dass die Europäische Union wenigstens einmal per Zufall etwas gut hinbekommt. Es tut mir Leid, aber ich bin unzufrieden. Ich fühle eine wütende Verzweiflung darüber, dass die britische Konservative Partei die Regulierung der City of London abgegeben hat. Wäre David Cameron der Admiral bei der Schlacht von Trafalgar gewesen, dann hätten wir heute Admiral Villeneuve auf der Säule am Trafalgar Square."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, την τελευταία φορά που συνάντησα τον Επίτροπο, εξέφρασα τη σοβαρή μου ανησυχία ότι η ρύθμιση του Σίτυ του Λονδίνου θα μεταφερθεί στις Βρυξέλλες. Φάνηκε να εκπλήσσεται που ανησυχούσα τόσο πολύ, όμως αφότου ανέλαβε το αξίωμά του μπορεί να έχει καταλάβει ότι σημαντικό μέρος του ΑΕγχΠ του Ηνωμένου Βασιλείου ουσιαστικά προέρχεται από τον τομέα των χρηματοπιστωτικών του υπηρεσιών. Έχει μεγάλη σημασία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πραγματικότητα πληρώνει τα περισσότερα σπασμένα. Ένα από αυτά τα σπασμένα είναι τα 45 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας που στέλνουμε εδώ καθημερινά για να υποστηριχθεί το μάλλον ύποπτο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχει δώσει ουσιαστικό λόγο στο εκλογικό μας σώμα. Πρέπει πράγματι να καταλάβετε ότι οι υψηλοί μισθοί και συντάξεις δεν έρχονται από το πουθενά. Κύριε Επίτροπε, σας ανέφερα επίσης ότι θα μπορούσαμε να μάθουμε κάτι από τις παλιές κτήσεις –την Αυστραλία, τον Καναδά– που δεν επλήγησαν από αυτό το πρόβλημα, και εσείς σχολιάσατε με έναν μάλλον γοητευτικό και πολύ γαλατικό τρόπο ότι η Αυστραλία είναι πολύ μακριά. Ελπίζω ότι τώρα που ασκείτε ήδη για κάποιο διάστημα το αξίωμά σας θα καταλαβαίνετε πως μια τέτοια τοπικιστική προσέγγιση ενδέχεται να μην λειτουργήσει. Εξακολουθώ να ανησυχώ, κύριε Επίτροπε. Ανησυχώ ακόμα ότι η ρύθμιση θα γίνεται από το σύνηθες συνονθύλευμα μη ενημερωμένων γραφειοκρατών, κοινοβουλευτικών επιτροπών με το σύνηθες συμπλήρωμά τους, αποτελούμενο από κρυπτοκομμουνιστές, αναχρονιστικούς σοσιαλιστές, μέτριους πολιτικούς, περιθωριακούς πράσινους, λίγες καλοπροαίρετες νοικοκυρές και γιαγιάδες που εξερευνούν τη νέα τους τρίτη ηλικία. Η έκβαση θα είναι η ίδια με εκείνη όλων των άλλων σχεδίων της ΕΕ: των τομέων της αλιείας, της γεωργίας, της ενέργειας, της απασχόλησης, της μετανάστευσης, και –το χειρότερο από όλα– της ωρολογιακής βόμβας του ενιαίου νομίσματος. Δεν είναι πραγματικά μια εκπληκτική, μακρά σειρά αποτυχιών; Θα νόμιζε κανείς πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πετυχαίνει κάτι σωστό μόνο τυχαία. Λυπάμαι, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος. Είμαι απίστευτα θυμωμένος διότι το βρετανικό κόμμα των Συντηρητικών παραχώρησε τη ρύθμιση του Σίτυ του Λονδίνου. Αν ο Dave Cameron ήταν ο ναύαρχος στο Trafalgar, τώρα στο βάθρο της πλατείας Trafalgar θα ήταν το άγαλμα του ναυάρχου Villeneuve."@el10
"Madam President, when last I met the Commissioner, I expressed grave concern that regulation of the City of London was going to move to Brussels. He seemed surprised that I was so concerned, but since he has taken office he might have come to understand that a significant portion of the United Kingdom’s GDP actually comes from its financial services sector. It is very important to the United Kingdom. Indeed, it picks up most of the tabs. The GBP 45 million a day we send to this place to support the rather suspicious European Union project, which has not given any of our electorate an actual say, one of those tabs. In fact, you must understand that big salaries and big pensions do not grow on trees. Commissioner, I also mentioned to you that we could learn something from the old dominions – Australia, Canada – who have not suffered from this problem, and you rather charmingly, and in a very Gallic way, suggested that Australia was a long way away. I hope, now that you have been in office for a little while, you will understand that perhaps such a parochial approach will not do. I still worry, Commissioner, I still fret that we will have regulation from the usual mishmash of ignorant bureaucrats, parliamentary committees with their usual complement of cryptocommunists, anachronistic socialists, journeymen politicians, fringe greenies, a sprinkling of well-meaning housewives, and grandmothers exploring their new third age. The outcome will be the same as all the other EU projects: fishing, agriculture, energy, employment, immigration and, horror of horrors, the ticking time bomb of the single currency. It is an astonishing litany, is it not, of failure? You would think the European Union would get something right once by accident. I am sorry, but I am not satisfied. I am desperately cross that the British Conservative Party has given away the City of London regulation. If Dave Cameron had been the Admiral at Trafalgar, it would be Admiral Villeneuve on the plinth in Trafalgar Square now."@es21
"Austatud juhataja! Kui ma viimane kord volinik Barnier’ga kohtusin, tundsin suurt muret selle pärast, et Londoni City ehk finantsteenuste õiguslik reguleerimine läheb Brüsselisse. Teda paistis minu nii suur mure üllatavat, aga pärast seda, kui ta ametisse asus, on ta ehk aru saanud, et märkimisväärselt suur osa Ühendkuningriigi SKPst tulebki riigi finantsteenuste sektorist. See on Ühendkuningriigi jaoks väga tähtis. Maksab see ju enamiku arvetest. See 45 miljonit inglise naela, mille me iga päev siia saadame, et toetada seda kahtlast Euroopa Liidu projekti, mis ei ole meie valijaskonnale õieti sõnaõigust andnudki, on üks neist arvetest. Te peate aru saama, et suured palgad ja pensionid ei kasva puu otsas. Volinik Barnier, mainisin teile ka seda, et võiksime õppida vanadelt dominioonidelt, Austraalialt ja Kanadalt, keda see probleem ei puudutanud, mille peale teie nii muhedalt ja väga gallialikult ütlesite, et Austraalia on nii kaugel. Loodan, et nüüd, kui olete mõnda aega ametis onud, hakkate aru saama, et selline kitsarinnalisus ei lähe. Olen endiselt mures, volinik Barnier. Kardan ikkagi, et meie õigusnormid on loonud tavaline ports asjatundmatuid bürokraate ja parlamendikomisjonid, kus on tegevad salakommunistid, iganenud vaadetega sotsialistid, silmapaistmatud poliitikud, mürkrohelised, käputäis heasoovlikke koduperenaisi ja hõbedastes aastates vanaemad. Tulemus on sama nagu ELi kõikide teiste projektidega: kalanduse, põllumajanduse, energeetika, tööhõive ja sisserändega ning – oh, õuduste õudust! – ühisraha kellapommiga. Hämmastav läbikukkumiste jada, kas pole? Võiks ju arvata, et Euroopa Liidul midagigi kord kogemata täkkesse läheb. Mul on kahju, aga ma ei ole rahul. Olen väga pahane, et Briti Konservatiivide Partei on käest andnud Londoni Cityle suunatud õigusaktide loomise. Kui David Cameron oleks olnud Trafalgaris admiral Nelsoni asemel, oleks Trafalgari väljakul praegu prantslaste admirali Pierre Villeneuve’i kuju."@et5
"Arvoisa puhemies, kun viimeksi tapasin komission jäsenen, esitin vakavan huolen siitä, että Lontoon Cityn säännöstö muuttaa Brysseliin. Hän vaikutti yllättyneeltä siitä, että olin niin huolestunut, mutta virkakautensa aikana hän olisi saattanut ymmärtää, että merkittävä osuus Yhdistyneen kuningaskunnan BKT:sta todella tulee sen rahoituspalvelualalta. Se on Yhdistyneelle kuningaskunnalle hyvin merkittävä ala. Se todellakin maksaa suurimman osan laskuista. Ne 45 miljoonaa puntaa, jotka me päivittäin lähetämme tänne tukeaksemme varsin epäilyttävää Euroopan unionin hanketta, jossa äänestäjillämme ei ole mitään todellista sananvaltaa, ovat yksi näistä laskuista. Itse asiassa teidän on käsitettävä, ettei suuria palkkoja ja suuria eläkkeitä kasva puissa. Arvoisa komission jäsen, mainitsin teille myös, että voisimme oppia jotain vanhoilta siirtomailta – Australialta ja Kanadalta – jotka eivät ole kärsineet tästä ongelmasta, jolloin te totesitte hyvin hurmaavalla ja hyvin gallialaisella tavalla, että Australia on hyvin kaukana. Toivon, että nyt kun olette jo ollut vähän aikaa virassanne, ymmärrätte, ettei tällainen nurkkakuntainen lähestymistapa kelpaa. Olen edelleen huolissani, arvoisa komission jäsen. Olen edelleen huolissani siitä, että saamme tavanomaisen sillisalaattisääntelyn, josta vastaavat tietämättömät byrokraatit, parlamentin valiokunnat tavanomaisella piilokommunistisella lisällään, vanhanaikaiset sosialistit, kisällipoliitikot, marginaalivihreät, muutama hyväntahtoinen kotirouva ja uutta kolmatta ikäänsä kokeileva isoäiti. Tulos tulee olemaan sama kuin kaikissa muissa EU:n hankkeissa: kalastuksessa, maataloudessa, energiassa, työllisyydessä, maahanmuutossa ja kaikkein kauheimmassa yhtenäisvaluutan aikapommissa. Varsin vaikuttava epäonnistumisten luettelo, eikö vain? Voisi kuvitella, että Euroopan unioni tekisi jotain oikein edes vahingossa. Olen pahoillani, mutta en ole tyytyväinen. Vastustan epätoivoisesti sitä, että brittiläinen konservatiivipuolue on luopunut Lontoon Cityn sääntelystä. Jos Dave Cameron olisi ollut amiraalina Trafalgarin taistelussa, Trafalgar Squarea koristaisi nyt amiraali Villeneuven patsas."@fi7
"Madame la Présidente, la dernière fois que j’ai rencontré le commissaire, j’ai exprimé mon inquiétude à l’idée que la réglementation de la City de Londres puisse être confiée à Bruxelles. Il a semblé s’étonner de mon inquiétude, mais depuis sa prise de fonctions, il a peut-être compris qu’une grande partie du PIB du Royaume-Uni provient de son secteur des services financiers. Ce secteur est très important pour le Royaume-Uni. En fait, c’est lui qui paye la plupart des factures. Les 45 millions de livres que nous envoyons chaque jour ici pour soutenir le projet assez douteux de l’Union européenne, qui n’a jamais permis à nos électeurs de s’exprimer réellement, constituent l’une de ces factures. Vous devriez comprendre que les salaires et les pensions confortables ne tombent pas du ciel. Monsieur le Commissaire, je vous ai dit également que nous pourrions peut-être tirer un enseignement de nos anciennes colonies - l’Australie, le Canada - qui n’ont pas souffert de ce problème. Vous m’avez laissé entendre, avec un certain charme gaulois, que l’Australie était bien loin. Maintenant que vous occupez ce poste depuis un certain temps, j’espère que vous avez compris que cette approche de clocher ne fonctionnera pas. Je reste inquiet, Monsieur le Commissaire. Je continue de craindre que la définition des nouvelles règles ne soit confiée au méli-mélo habituel de bureaucrates ignorants et de commissions parlementaires avec leur contingent habituel de cryptocommunistes, de socialistes anachroniques, de sympathisants d’extrême-gauche et d’écologistes radicaux, avec en plus quelques ménagères bien-pensantes et des grands-mères en quête de leur nouveau troisième-âge. Le résultat sera le même que pour tous les autres projets de l’UE, qu’il s’agisse de la pêche, de l’agriculture, de l’énergie, de l’emploi, de l’immigration ou encore, horreur parmi les horreurs, de cette bombe à retardement qu’est la monnaie unique. N’est-ce pas là une impressionnante litanie d’échecs? On pourrait s’attendre à ce que l’Union européenne parvienne de temps en temps à faire quelque chose correctement, ne fût-ce que par hasard. Je suis désolé, mais cela ne me satisfait pas. Je suis extrêmement contrarié que le Parti conservateur britannique ait cédé ainsi la réglementation de la City de Londres. Si Dave Cameron avait été amiral à Trafalgar, c’est la statue de l’amiral Villeneuve que l’on pourrait admirer aujourd’hui à Trafalgar Square."@fr8
". – Elnök asszony, amikor legutóbb találkoztam a biztossal, komoly aggodalmamnak adtam hangot azzal kapcsolatban, hogy a londoni City szabályozása átkerül Brüsszelbe. A biztos úr láthatólag meglepődött erőteljes aggodalmam hallatán, de lehet, hogy amióta hivatalba lépett, rádöbbent arra, hogy az Egyesült Királyság GDP-jének jelentős hányada a pénzügyi szolgáltatások szektorából származik. A pénzügyi szolgáltatások szektora nagyon fontos az Egyesült Királyság számára, ugyanis nagyrészt ez a szektor állja a cechet. Az a 45 millió font, amelyet naponta ideküldünk az Európai Unió meglehetősen gyanús építésének a támogatására, amely eleddig semmilyen választói rétegünknek nem engedett beleszólást, az egyik ilyen számla. Az a helyzet ugyanis, és ezt meg kell érteniük, hogy a nagy fizetések és a nagy nyugdíjak nem az égből hullanak alá. Biztos úr, azt is említettem Önnek, hogy tanulhatnánk valamit az egykori gyarmatoktól – Ausztráliától, Kanadától –, amelyeket nem sújtott ez a probléma, mire Ön kedvesen és nagyon franciásan azt válaszolta, hogy Ausztrália igen messze van. Remélem, most, hogy egy ideje már hivatalban van, megérti, hogy ez a szűklátókörű megközelítés talán nem a legmegfelelőbb. Még mindig aggódom, biztos úr. Még mindig tartok attól, hogy a szabályozás a megszokott zagyvalék lesz, amelyet tudatlan bürokraták, valamint jó szándékú háziasszonyokkal és friss nyugdíjas éveiket töltő nagymamákkal teletűzdelt, a megszokott titkos kommunistákból, anakronisztikus szocialistákból, újságírókból politikussá avanzsált elemekből és marginális zöldekből összeálló parlamenti bizottságok dobnak össze. Az eredmény ugyanolyan lesz, mint minden más uniós projekt: a halászati, mezőgazdasági, energetikai, foglalkoztatási, bevándorlási projekt, és a legszörnyűbb mind közül: az egységes valuta időzített bombája. Nemde elképesztő csődtömeg ez? Az ember azt gondolná, hogy az Európai Uniónak csak véletlenül sikerülhet valami. Sajnálom, de elégedetlen vagyok. Iszonyatosan dühös vagyok azért, mert a brit konzervatív párt felhagyott a londoni City szabályozásával. Ha Dave Cameron Trafalgarnál tengernagy lett volna, akkor most Villeneuve admirális lenne a Trafalgar téri talapzaton."@hu11
"Signora Presidente, l’ultima volta che ho incontrato il Commissario gli ho espresso la mia profonda preoccupazione per il fatto che il regolamento della City di Londra sarebbe stato trasferito a Bruxelles. Il Commissario è sembrato sorpreso, ma, vista la carica che ricopre, avrebbe dovuto sapere che una parte cospicua del prodotto interno lordo del Regno Unito proviene attualmente dal settore dei servizi finanziari. Questo settore è molto importante nel Regno Unito e paga la maggior parte dei conti dello Stato. I 45 milioni di sterline che inviamo qui ogni giorno a sostegno del progetto, alquanto sospetto, dell’Unione europea, che peraltro non ha consentito al nostro elettorato di esprimere la sua opinione, rappresentano uno di questi conti da pagare. Bisogna comprendere che alti salari e pensioni non crescono certo sugli alberi. Signor Commissario, le avevo anche detto che si potrebbe imparare qualcosa dalle vecchie colonie britanniche come l’Australia e il Canada, che non hanno subito le conseguenze della crisi; lei mi aveva risposto, in modo molto francese, che l’Australia è molto lontana. Mi auguro che, dato che ormai è in carica da un bel po’ di tempo, lei possa ora comprendere che questo approccio limitato non funziona. Sono ancora preoccupato, signor Commissario, e temo che otterremo un regolamento redatto dalla solita accozzaglia di burocrati ignoranti, di commissioni parlamentari con i soliti criptocomunisti, socialisti anacronistici, politici a giornata, verdi a margine e da un gruppetto di casalinghe in buona fede e nonne che sperimentano la loro nuova terza età. Il risultato sarà analogo a quello di tutti gli altri progetti comunitari: la pesca, l’agricoltura, l’energia, l’occupazione, l’immigrazione e, orrore degli orrori, la bomba ad orologeria rappresentata dalla moneta unica. Non si tratta di un incredibile elenco di fallimenti? Si spera che l’Unione europea faccia per caso qualcosa di giusto una volta o l’altra. Mi dispiace, ma non sono affatto soddisfatto; anzi, sono molto arrabbiato perché i conservatori britannici hanno dato via il regolamento della City di Londra. Se David Cameron fosse stato ammiraglio a Trafalgar, ora a Trafalgar Square ci sarebbe la statua dell’ammiraglio Villeneuve."@it12
"Ponia pirmininke, pastarąjį kartą susitikęs su Komisijos nariu išsakiau gilų susirūpinimą dėl to, kad Londono miesto klausimų nagrinėjimas bus perkeltas į Briuselį. Jis atrodė nustebęs, kad buvau toks susirūpinęs, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jis pradėjo eiti pareigas, jam galbūt pavyko suprasti, kad didelė dalis Jungtinės Karalystės BVP iš tikrųjų sukuriama jos finansinių paslaugų sektoriuje. Jungtinei Karalystei šis klausimas labai svarbus. Ji prisiima didžiąją dalį išlaidų. Dalį šių išlaidų sudaro per dieną mūsų sumokami 45 mln. GBP, kad paremtume labai įtartiną Europos Sąjungos projektą, dėl kurio nei vienam iš mūsų rinkėjų nebuvo suteikta galimybė išties išsakyti savo nuomonę. Turite suvokti, kad dideli atlyginimai ir didelės pensijos nenukrinta iš dangaus. Komisijos nary, jums taip pat minėjau, kad galime šio to pasimokyti iš mums anksčiau priklaususių dominijų – Australijos, Kanados – kurios nesusidūrė su šia problema, į tai jūs palyginti žaviai bei labai gališkai pasakėte, kad Australija yra labai toli. Tikiuosi, kad dabar, kai jau kurį laiką einate pareigas, suprasite, kad galbūt tokio riboto požiūrio nepakaks. Komisijos nary, vis dar esu susirūpinęs. Man vis dar kelia rūpestį tai, kad taisykles nustatys įprastas mišrus neišmanėlių biurokratų, Parlamento komitetų kartu, kaip paprastai, su visais užsimaskavusiais komunistais, senamadiškais socialistais, kvalifikuotais politikais, kraštutinių pažiūrų naujokais, keletu geranoriškų namų šeimininkių ir močiučių, besižvalgančių naujajame trečiajame amžiuje, būriu. Rezultatas bus toks pat kaip ir visų kitų ES projektų: žuvininkystės, žemės ūkio, energetikos, užimtumo, imigracijos ir, labiausiai pasibaisėtina, bendros valiutos, kuri yra tiksinti laiko bomba. Tai įspūdinga nesėkmės litanija, argi ne? Manote, kad Europos Sąjungai netyčia pavyks ką nors padaryti teisingai. Dovanokite, tačiau manęs tai netenkina. Desperatiškai prieštarauju Jungtinės Karalystės konservatorių partijos sprendimui atiduoti Londono miesto reguliavimą. Jeigu Dave Cameronas būtų buvęs admirolas Trafalgaro mūšyje, Trafalgaro aikštės kolonoje būtų užrašyta admirolas P. Villeneuve."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kad es pēdējo reizi satiku komisāra kungu, es paudu nopietnas bažas par to, ka Londonas Sitijas regulējums nonāks Briseles ziņā. Viņš izskatījās izbrīnīts par manām bažām, bet kopš viņš ir stājies amatā, viņš varbūt ir sapratis, ka svarīga Apvienotās Karalistes IKP daļa rodas tieši no finanšu pakalpojumu nozares. Tas ir ļoti svarīgi Apvienotajai Karalistei. Tā tiešām maksā gandrīz par visu. Katru dienu mēs sūtām šurp GBP 45 miljonus, lai atbalstītu diezgan aizdomīgo Eiropas Savienības projektu, kas nav devis mūsu elektorātam iespēju izteikties, un šī nauda ir viens no maksājumiem, par kuriem es runāju. Faktiski jums jāsaprot, ka lielas algas un lielas pensijas neaug kokos. Komisāra kungs, es jums arī teicu, ka mēs varētu kaut ko mācīties no citām varām — Austrālijā, Kanādā —, kuras necieta no šīs problēmas, un jūs ļoti apburoši, ļoti galliski atbildējāt, ka Austrālija atrodas tālu. Es ceru, ka tagad, kad esat bijis šajā amatā jau kādu laiku, jūs sapratīsiet, ka šāda aprobežota pieeja nav derīga. Komisāra kungs, es turpinu uztraukties. Es vēl raizējos, ka mums būs regulējums, kas ietvers parasto nekompetentu birokrātu jucekli, parlamentārās komitejas ar to ierasto personālsastāvu — slēptiem komunistiem, anahroniskiem sociālistiem, ceļojošiem politiķiem, ekstrēmiem zaļajiem, saujiņu mājsaimnieču ar labiem nodomiem un savu jauno trešo laikmetu izbaudošām vecmāmiņām. Rezultāts būs tāds pats, kā visiem citiem ES projektiem, kas attiecas uz zvejniecību, lauksaimniecību, enerģētiku, nodarbinātību, imigrāciju un, ak, šausmas, bumbu ar laika degli — vienoto valūtu. Tā ir apbrīnojama neveiksmes litānija, vai ne? Jums šķiet, ka Eiropas Savienība beidzot nejauši kaut ko būs izdarījusi pareizi. Man žēl, bet es neesmu apmierināts. Es kategoriski iebilstu pret to, ka Lielbritānijas Konservatīvo partija ir atdevusi Londonas Sitijas regulējumu. Ja būtu bijis Trafalgaras admirālis, tad tagad Trafalgaras laukumā būtu admirāļa kolonna."@lv13
"Madam President, when last I met the Commissioner, I expressed grave concern that regulation of the City of London was going to move to Brussels. He seemed surprised that I was so concerned, but since he has taken office he might have come to understand that a significant portion of the United Kingdom’s GDP actually comes from its financial services sector. It is very important to the United Kingdom. Indeed, it picks up most of the tabs. The GBP 45 million a day we send to this place to support the rather suspicious European Union project, which has not given any of our electorate an actual say, one of those tabs. In fact, you must understand that big salaries and big pensions do not grow on trees. Commissioner, I also mentioned to you that we could learn something from the old dominions – Australia, Canada – who have not suffered from this problem, and you rather charmingly, and in a very Gallic way, suggested that Australia was a long way away. I hope, now that you have been in office for a little while, you will understand that perhaps such a parochial approach will not do. I still worry, Commissioner, I still fret that we will have regulation from the usual mishmash of ignorant bureaucrats, parliamentary committees with their usual complement of cryptocommunists, anachronistic socialists, journeymen politicians, fringe greenies, a sprinkling of well-meaning housewives, and grandmothers exploring their new third age. The outcome will be the same as all the other EU projects: fishing, agriculture, energy, employment, immigration and, horror of horrors, the ticking time bomb of the single currency. It is an astonishing litany, is it not, of failure? You would think the European Union would get something right once by accident. I am sorry, but I am not satisfied. I am desperately cross that the British Conservative Party has given away the City of London regulation. If Dave Cameron had been the Admiral at Trafalgar, it would be Admiral Villeneuve on the plinth in Trafalgar Square now."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, de laatste keer dat ik de commissaris sprak, heb ik gezegd dat ik mij er ernstig zorgen over maakte dat de regulering van de City of London naar Brussel zou verhuizen. Hij leek verbaasd dat ik me zoveel zorgen maakte, maar sinds hij zijn functie heeft aanvaard, is hij misschien gaan begrijpen dat een significant deel van het bbp van het Verenigd Koninkrijk afkomstig is uit de financiële dienstensector. Die is erg belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk. Hij betaalt de meeste rekeningen. De 45 miljoen pond per dag die we hiernaartoe sturen voor het ondersteunen van het nogal verdachte project van de Europese Unie, waarin geen van onze kiezers echt iets te zeggen heeft, is een van die rekeningen. U moet begrijpen dat hoge salarissen en grote pensioenen niet aan bomen groeien. Commissaris, ik heb ook tegen u gezegd dat we iets zouden kunnen leren van de oude dominions van het Gemenebest – Australië, Canada – die niet hebben geleden onder dit probleem, en u antwoordde nogal charmant en zeer Gallisch dat Australië heel ver weg was. Ik hoop dat u, nu u een tijdje in functie bent, begrijpt dat we met zo’n kortzichtige instelling niet ver komen. Ik maak me nog steeds zorgen, commissaris. Ik ben nog steeds bang dat we gereguleerd zullen worden door het gebruikelijke allegaartje van onwetende bureaucraten en parlementaire commissies met hun gebruikelijke samenstelling van cryptocommunisten, anachronistische socialisten, politieke dagloners, randgroentjes, een vleugje goedbedoelende huisvrouwen en oma’s die aan hun derde jeugd zijn begonnen. De uitkomst zal hetzelfde zijn als die van alle andere EU-projecten: visserij, landbouw, energie, werkgelegenheid, immigratie en, het ergste van allemaal, de tikkende tijdbom van de gemeenschappelijke munt. Een verbijsterende litanie van mislukkingen, vindt u niet? Je zou denken dat de Europese Unie per ongeluk wel eens iets goed zou doen. Het spijt me, maar ik ben niet tevreden. Ik ben vreselijk boos dat de Britse Conservative Party de regulering van de City of London uit handen heeft gegeven. Als Dave Cameron admiraal was geweest in Trafalgar, had admiraal Villeneuve nu op de zuil op Trafalgar Square gestaan."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przy okazji ostatniego spotkania z panem komisarzem wyraziłem poważne zaniepokojenie, że regulacja z City of London przeniesie się do Brukseli. Wydawał się zdziwiony moimi obawami, ale odkąd objął urząd być może zrozumiał, że znaczna część PKB Wielkiej Brytanii pochodzi tak naprawdę z brytyjskiego sektora usług finansowych. Dla Wielkiej Brytanii ma on ogromne znaczenie. W istocie ten sektor właśnie pokrywa większość kosztów. Jednym z tych kosztów jest kwota 45 milionów funtów brytyjskich dziennie, którą wysyłamy na wsparcie dość podejrzanego projektu Unii Europejskiej, w którym nie dano naszym wyborcom prawa głosu. Musi pan zrozumieć, że wysokie wynagrodzenia i wysokie emerytury nie rosną na drzewach. Panie komisarzu! W rozmowie z panem wspomniałem również, że możemy uczyć się od niegdysiejszych podległych nam obszarów – Australii, Kanady – których ten problem nie dotknął, a pan w dość uroczy i bardzo galijski sposób powiedział, że Australia pozostaje daleko w tyle. Mam nadzieję, że teraz, gdy już od pewnego czasu sprawuje pan urząd, zrozumie pan, że być może takie zaściankowe podejście się nie sprawdza. Panie komisarzu! Nadal się obawiam, że otrzymamy przepisy utworzone przez zwyczajną mieszaninę biurokratycznych ignorantów, komitety parlamentarne wraz z ich personelem złożonym z kryptokomunistów, anachronicznych socjalistów, czeladników politycznych, skrajnych ekologów, z domieszką gospodyń domowych mających dobre chęci oraz babć korzystających z nowo nabytego statusu trzeciego wieku. Rezultat będzie taki sam, jak w przypadku pozostałych projektów UE w dziedzinie rybołówstwa, rolnictwa, energii, zatrudnienia, imigracji, a także największego z horrorów, jakim jest bomba zegarowa w postaci wspólnej waluty. To zadziwiająca litania porażek, czyż nie? Zdawałoby się, że Unia Europejska choć raz, przypadkiem, może zrobić coś należycie. Przykro mi, lecz nie jestem usatysfakcjonowany. Dziwię się, że brytyjska Partia Konserwatywna zrezygnowała z regulacji City of London. Gdyby Dave Cameron był admirałem w bitwie pod Trafalgarem, to teraz na cokole na Trafalgar Square stałaby postać admirała Villeneueve’a."@pl16
"Senhora Presidente, no meu último encontro com o senhor Comissário, exprimi a minha profunda preocupação com o facto de a regulação da “City” de Londres ser transferida para Bruxelas. O senhor Comissário pareceu surpreendido com essa inquietação mas, desde que tomou posse, talvez tenha compreendido melhor que uma parte significativa do PIB do Reino Unido tem origem, com efeito, no sector dos serviços financeiros. Este sector é muito importante para o Reino Unido. É ele, aliás, que paga a maioria das contas. Os 45 milhões do PIB que enviamos diariamente para aqui a fim de apoiar o projecto, bastante duvidoso, da União Europeia, que não deu voz real a nenhum dos nossos eleitores, é uma dessas contas. De facto, o senhor tem de entender que os grandes salários e as grandes pensões não crescem nas árvores. Senhor Comissário, eu disse-lhe também que podemos aprender alguma coisa com as antigas colónias – Austrália, Canadá – que não sofreram este problema, e o senhor, com muita amabilidade e de uma forma bastante gaulesa, sugeriu que a Austrália estava muito distante. Espero que, agora que já ocupa o cargo há algum tempo, entenda que talvez essa abordagem estreita não funcione. Continuo preocupado, Senhor Comissário. Ainda temo que a regulação seja realizada pela mesma mistura de burocratas ignorantes, comissões parlamentares com o seu grupo habitual de criptocomunistas, socialistas anacrónicos, políticos profissionais, ambientalistas radicais, um toque de donas de casa bem-intencionadas e avós a explorar a sua nova terceira idade. O resultado será o mesmo que em todos os outros projectos da UE: pesca, agricultura, energia, emprego, imigração e, horror dos horrores, a bomba, prestes a explodir, da moeda única. É uma ladainha impressionante de fracassos, não é? Pensar-se-ia que a União Europeia acertaria em alguma coisa, por acaso. Lamento, mas não estou satisfeito. Estou desesperadamente irritado com o facto de o Partido Conservador britânico ter abdicado da regulação da “City” de Londres. Se Dave Cameron tivesse sido o almirante em Trafalgar, teríamos agora o Almirante Villeneuve no pedestal de Trafalgar Square."@pt17
"Doamnă preşedintă, când l-am întâlnit ultima dată pe comisar mi-am exprimat îngrijorarea gravă că reglementarea Londrei se va muta la Bruxelles. Părea surprins că sunt atât de îngrijorat, dar, de când este în exerciţiu, poate a înţeles în sfârşit că o parte semnificativă a PIB-ului Regatului Unit provine de fapt din sectorul serviciilor sale financiare. Este foarte important pentru Regatul Unit. Într-adevăr, acesta ridică multe semne de întrebare. PIB-ul de 45 de milioane pe zi pe care-l trimitem în acest loc pentru a sprijini proiectul destul de suspicios al Uniunii Europene, care nu a oferit electoratului nostru vreun cuvânt de spus, este unul din aceste semne de întrebare. De fapt, trebuie să înţelegeţi că salariile mari şi pensiile mari nu cresc în copaci. Domnule comisar, am menţionat, de asemenea, că am putea învăţa ceva de la bătrânele dominioane – Australia, Canada – care nu au suferit din cauza acestei probleme, iar dumneavoastră, într-un mod destul de fermecător şi într-o manieră foarte galică, aţi sugerat că Australia este foarte departe. Sper, acum, că sunteţi în această funcţie de ceva timp, că veţi înţelege poate că o asemenea abordare îngustă nu este bună. Încă îmi fac griji, domnule comisar. Mă îngrijorează faptul că vom avea reglementări de la aceeaşi amestecătură de birocraţi ignoranţi, comisii parlamentare cu obişnuitele lor efective de criptocomunişti, socialişti anacronici, politicieni meşteşugari, ecologişti mărginiţi, un amestec de femei casnice bine intenţionate şi bunici care explorează nou dobândita vârstă a treia. Rezultatul va fi acelaşi ca cel al tuturor celorlalte proiecte UE: pescuit, agricultură, energie, ocuparea forţei de muncă, imigrare şi, oroarea ororilor, bomba cu ceas care ticăie a monedei unice. Este o poliloghie uimitoare, nu-i aşa, a eşecului? Aţi crede că Uniunea Europeană ar face ceva bine măcar o dată din întâmplare. Îmi pare rău, dar eu nu sunt mulţumit. Sunt foarte supărat că Partidul Conservator Britanic a dat degeaba reglementarea Londrei. Dacă Dave Cameron ar fi fost amiral la Trafalgar, acum amiralul Villeneuve ar fi pe piedestal în Trafalgar Square."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, keď som sa naposledy stretol s pánom komisárom, vyjadril som vážnu obavu, že sa regulácia britského finančného trhu dostane do Bruselu. Vyzeral prekvapený, že mám také obavy, ale odkedy nastúpil do úradu, možno už porozumel tomu, že podstatná časť HDP Spojeného kráľovstva pochádza vlastne z finančného sektora. Pre Spojené kráľovstvo je to veľmi dôležité. Veď finančný sektor platí väčšinu účtov. Jedným z nich je aj 45 miliónov GBP, ktoré sem denne posielame na podporu tohto pomerne podozrivého projektu nazvaného Európska únia, ktorý vlastne poriadne nevypočul žiadneho z našich voličov. V skutočnosti musíte pochopiť, že vysoké mzdy a veľké dôchodky nerastú na stromoch. Pán komisár, spomenul som vám aj to, že by sme sa mohli niečo naučiť od Austrálie a Kanady, bývalých domínií, ktoré týmto problémom netrpeli, a vy ste pomerne šarmantne a veľmi galským spôsobom povedali, že Austrália je ďaleko. Dúfam, že teraz, keď už ste nejaký čas v úrade, rozumiete, že takýto obmedzený prístup nie je dostačujúci. Ešte stále mám obavy, pán komisár. Ešte stále sa obávam, že budeme mať reguláciu pochádzajúcu od bežnej zmiešaniny ignorantských byrokratov, parlamentných výborov s ich zvyčajným obsadením plným kryptokomunistov, anachronických socialistov, politických tovarišov, okrajových zelených, niekoľkých žien v domácnosti, ktoré to myslia len dobre, a starých mám objavujúcich svoj nový tretí vek. Výsledok bude rovnaký ako pri všetkých ostatných projektoch EÚ, čiže rybolov, poľnohospodárstvo, energetika, zamestnanosť, prisťahovalectvo a tá najväčšia hrôza zo všetkých: tikajúca časovaná bomba jednotnej meny. No nie je to prekvapujúco dlhý zoznam zlyhaní? Človek by si myslel, že sa Európskej únii niekedy niečo náhodou už aj podarí. Prepáčte, ale nie som spokojný. Som veľmi nahnevaný, že sa britská Konzervatívna strana vzdala regulácie britského finančného trhu. Ak by sa bitky pri myse Trafalgar bol zúčastnil ako admirál Dave Cameron, stál by teraz na podstavci na Trafalgarskom námestí admirál Villeneuve."@sk19
"Gospa predsednica, ko sem se nazadnje sestal s komisarjem, sem izrazil veliko zaskrbljenost, da se bo ureditev Londona preselila v Bruselj. Videti je bil presenečen, ker sem bil tako zaskrbljen, a ker je prevzel ta položaj, bi lahko razumel, da velik delež BDP Združenega kraljestva dejansko prihaja iz njegovega sektorja finančnih storitev. Ta je zelo pomemben za Združeno kraljestvo. Dejansko plačuje večino stroškov. Eden izmed teh stroškov je 45 milijonov GBP, ki jih vsak dan pošljemo sem, da bi podprli dokaj sumljiv projekt Evropske unije, ki pa ne da besede nobenemu izmed naših volivcev. Morate razumeti, da visoke plače in visoke pokojnine ne rastejo na drevju. Gospod komisar, rekel sem vam tudi, da bi se lahko naučili nekaj tudi od starih dominionov – Avstralije, Kanade –, ki jih ta problem ni prizadel, na kar ste s precejšnjim francoskim šarmom odgovorili, da je Avstralija zelo daleč stran. Upam, da boste zdaj, ko imate za seboj nekaj mandata, spoznali, da takšen ozkogleden pristop ne bo v redu. Še vedno sem v skrbeh, gospod komisar. Še vedno se bojim, da bo o tej ureditvi odločila znana mešanica nepoučenih birokratov, parlamentarnih odborov s svojimi večnimi kripto-komunisti, anahronističnih socialistov, povprečnih politikov, obrobnih zelenih, ščepca dobro mislečih gospodinj in babic, ki raziskujejo svoje novo tretje obdobje. Izid bo enak, kot pri vseh drugih projektih EU: ribolov, kmetijstvo, energetika, zaposlovanje, priseljevanje in, najhujše od najhujšega, tempirana bomba enotne valute. To so osupljive litanije neuspeha, mar ne? Pomislili bi, da bo Evropska unija po naključju storila nekaj prav. Žal mi je, toda nisem zadovoljen. Neizmerno sem jezen, da se je britanska konzervativna stranka odrekla ureditvi Londona. Če bi Dave Cameron bil admiral v bitki pri Trafalgarju, bi zdaj na podnožju na Trafalgarskem trgu stal admiral Villeneuve."@sl20
"Fru talman! När jag senast träffade kommissionsledamoten uttryckte jag allvarlig oro för att regleringen av City of London skulle flyttas till Bryssel. Han verkade förvånad över att jag var så bekymrad, men sedan han tillträdde sitt ämbete har han kanske förstått att en stor del av Storbritanniens BNP faktiskt kommer från dess finanstjänstesektor. Den är mycket viktig för Storbritannien och står i själva verket för större delen av notan. De 45 miljoner brittiska pund som vi varje dag skickar till det här stället till stöd för det rätt så tvivelaktiga EU-projektet, som ännu inte gett någon av våra väljare något att egentligen säga till om, ingår i den notan. Ni måste faktiskt förstå att höga löner och höga pensioner inte växer på träd. Herr kommissionsledamot! Jag nämnde också för er att vi har något att lära av de gamla dominierna – Australien och Kanada – som ännu inte drabbats av detta problem, och ni påpekade då, på ett rätt charmerande och mycket galliskt sätt, att Australien ligger långt bort. Nu när ni har suttit på er post ett litet tag hoppas jag att ni förstår att en sådan trångsynt inställning inte fungerar. Jag är fortfarande orolig. Det plågar mig fortfarande att vi ska få lagstiftning från den vanliga röran av okunniga byråkrater, parlamentsutskott med den vanliga uppsättningen kryptokommunister, otidsenliga socialister, politikergesäller, gröna på marginalen, några välmenande hemmafruar och mormödrar som utforskar sin nya medelålder. Resultatet kommer att bli detsamma som för alla andra EU-projekt: fiske, jordbruk, energi, sysselsättning, invandring och, ve och fasa, den tidsinställda bomb som den gemensamma valutan utgör. Visst är det en förbluffande litania över misslyckandet? Man skulle kunna tro att EU för en gångs skulle kunna råka göra något rätt. Jag är ledsen, men jag är inte nöjd. Jag är obeskrivligt sur över att det brittiska Konservativa partiet har avsagt sig regleringen av City of London. Om Dave Cameron varit amiral vid Trafalgar skulle amiral Villeneuve ha stått på sockeln på Trafalgar Square i dag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"EFD Group vārdā."13
"Godfrey Bloom,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,13,9,21,4
"Villeneuve"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph