Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-22-Speech-3-081"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100922.4.3-081"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Ich möchte zunächst einmal den Kollegen, die sich im letzten Jahr in ziemlich zähen und langwierigen Verhandlungen hier eingebracht haben, danken. Es ist eine großartige Leistung der Berichterstatter und der Schattenberichterstatter, dass sie das zustande gebracht haben, was zustande gebracht worden ist. Es ist das Optimum, das da herauszuhandeln war. Gleichwohl will ich aus der Sicht meiner Fraktion auch nicht die Kritik, die wir haben, zurückhalten. Es sind vor allen Dingen drei Punkte, die uns unzufrieden stimmen. Auf der einen Seite sind aus unserer Sicht die Kompetenzen, die die Aufsichtsbehörden zugestanden bekommen haben, nicht ausreichend. Wir hätten es begrüßt, wenn es zu weiter reichenden Kompetenzen gekommen wäre. Wir halten es auch für einen Fehler, dass die Aufsichtsbehörden auf mehrere Standorte aufgeteilt worden sind. Wir hatten uns dafür eingesetzt, dass sie möglichst an einem Ort zusammengefasst werden. Das hätte die Zusammenarbeit sicherlich leichter und effizienter gemacht. Sven Giegold hat es eben schon angedeutet: Die Personalausstattung könnte und sollte eigentlich auf Dauer besser werden. Das sind unsere Hauptkritikpunkte. Dennoch halten wir das für einen richtigen und wichtigen Schritt in die richtige Richtung, einen wichtigen und richtigen Schritt in Richtung Neuregulierung der Finanzmärkte, die dringend ansteht. Aber – das ist unsere Einschätzung eben auch – es müssen noch etliche weitere Schritte folgen, um zu einer wirklich wirksamen Neuregulierung der Finanzmärkte zu kommen, um an einen Punkt zu kommen, wo durch die europäischen Regelungen eine zukünftige Krise wie die, die hinter uns liegt, verhindert werden kann. Dabei wird sich unsere Fraktion stark mit einbringen. Es werden ja noch einige Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Wir hoffen, dass da noch einiges an Substanz hinzukommt. Dann könnte daraus in der Tat eine wirksame und gute Sache werden. Aber da sind wirklich noch ein paar Schritte zu tun."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, zaprvé bych chtěl poděkovat všem svým kolegům poslancům, kteří se zde účastnili poněkud drsných a zdlouhavých vyjednávání. Jedná se o úžasný úspěch, kterého dosáhli zpravodajové a stínoví zpravodajové, když dokázali zvládnout to, co zvládli. Dosáhli nejlepšího výsledku, jaký bylo možno vyjednat. Na druhou stranu si však kritické připomínky, které moje strana má, nechci nechat pro sebe. Zejména ze tří konkrétních bodů nejsme nijak nadšeni. Na jedné straně jsou podle našeho názoru pravomoci, které byly uděleny orgánům dohledu, nedostatečné. Rádi bychom, aby tyto pravomoci byly rozsáhlejší. Rovněž se domníváme, že je chyba, aby byly orgány dohledu rozptýleny po několika sídlech. Hájili jsme jejich maximální možné sjednocení do jediného sídla. To by jednoznačně zjednodušilo a zefektivnilo spolupráci. Pan Giegold se již zmínil o tom, že množství personálu by se mohlo, a vlastně i mělo, v dlouhodobém horizontu zlepšit. Takové jsou naše hlavní kritické připomínky. Domníváme se nicméně, že se jedná o správný a důležitý krok správným směrem, správný a důležitý krok směrem k nové regulaci finančních trhů, které je tak bezodkladně zapotřebí. Avšak – a je to pouze náš odhad – stále potřebujeme podniknout některé další kroky, abychom dosáhli skutečně efektivní nové regulace finančních trhů, abychom se dostali do bodu, kde můžeme prostřednictvím evropských nařízení předejít další krizi, jako je ta, kterou jsme právě zažili. Naše skupina k tomu významnou měrou přispěje. Na cestě je pochopitelně několik dalších legislativních iniciativ. Doufáme, že přinesou této záležitosti více smyslu. Pokud ano, mohlo by z toho vzejít něco skutečně efektivního a dobrého. Avšak skutečně nám ještě v tomto ohledu zbývá udělat několik dalších kroků."@cs1
"Fru formand! Først vil jeg gerne takke mine kolleger, som har deltaget i temmelig hårde og langvarige forhandlinger her i forsamlingen. Ordførerne og skyggeordførerne har opnået et storartet resultat ved at gøre det, som de har gjort. De har fået det bedste resultat, som det var muligt at forhandle sig frem til. Ikke desto mindre vil jeg heller ikke holde mig tilbage med den kritik, der lyder fra min gruppe. Der er navnlig tre punkter, som vi ikke bryder os om. Dels mener vi, at de kompetencer, som man har givet tilsynsmyndighederne, er utilstrækkelige. Vi ville gerne have givet dem mere vidtrækkende beføjelser. Desuden finder vi det forkert, at tilsynsmyndighederne fordeles på flere steder. Vi har slået til lyd for så vidt muligt at samle dem på ét sted. Det ville bestemt have gjort samarbejdet lettere og mere effektivt. Hr. Giegold har allerede nævnt, at bemandingen kunne og faktisk burde øges på længere sigt. Dette er vores primære kritikpunkter. Ikke desto mindre mener vi, at dette er et godt og vigtigt skridt i den rigtige retning – mod en ny form for regulering af finansmarkederne, som der er et presserende behov for. Efter vores vurdering er der dog stadig behov for at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre en virkelig effektiv ny regulering af finansmarkederne, som vil føre os frem til et punkt, hvor vi gennem europæiske regler kan forhindre endnu en krise som den, vi netop har oplevet. Vores gruppe vil yde et stort bidrag til dette. Der er selvfølgelig et par lovgivningsinitiativer mere på vej. Vi håber, at disse vil tilføre denne sag mere substans. I så fald kunne der komme noget virkelig effektivt og godt ud af dette. Men vi er altså stadig nødt til at træffe flere foranstaltninger i denne henseende."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτές τις μάλλον σκληρές και μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις στο Σώμα. Το γεγονός ότι κατάφεραν αυτά που κατάφεραν αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών. Πέτυχαν το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να έχουν οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, δεν θέλω να μην διατυπώσω και την κριτική της Ομάδας μου. Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα σημεία που δεν μας ικανοποιούν. Αφενός, οι αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν στις εποπτικές αρχές, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι επαρκείς. Θα προτιμούσαμε αυτές οι αρμοδιότητες να ήταν πιο ευρείες. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι σφάλμα να μοιραστούν οι εποπτικές αρχές σε διάφορες τοποθεσίες. Εμείς υποστηρίξαμε να συγκεντρωθούν κατά το δυνατόν σε μία τοποθεσία. Αυτό ασφαλώς θα έκανε τη συνεργασία ευκολότερη και πιο αποτελεσματική. Ο κ. Giegold ανέφερε ήδη ότι η επάνδρωση με προσωπικό θα μπορούσε, και ουσιαστικά θα έπρεπε, να βελτιωθεί μακροπρόθεσμα. Αυτά είναι τα κύρια σημεία της κριτικής μας. Παρ’ όλα αυτά πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα σωστό και σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ένα σωστό και σημαντικό βήμα προς μια νέα ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών που είναι επειγόντως αναγκαία. Όμως –και αυτή είναι απλά η εκτίμησή μας– πρέπει να κάνουμε μερικά βήματα ακόμα προκειμένου να επιτύχουμε μια πραγματικά αποτελεσματική νέα ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, να φθάσουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορούμε με ευρωπαϊκούς κανόνες να προλάβουμε μια νέα κρίση σαν εκείνη που μόλις βιώσαμε. Η Ομάδα μας θα συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό. Ασφαλώς υπάρχουν μερικές ακόμα νομοθετικές πρωτοβουλίες εν εξελίξει. Ελπίζουμε πως θα προσθέσουν ουσία στο ζήτημα αυτό. Εάν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα κάτι πραγματικά αποτελεσματικό και καλό. Ωστόσο, πρέπει πραγματικά να κάνουμε μερικά ακόμα βήματα ως προς το ζήτημα αυτό."@el10
"Madam President, first of all, I would like to thank my fellow Members who have participated in rather tough and lengthy negotiations here. It is a tremendous achievement by the rapporteurs and shadow rapporteurs to have managed to do what they have done. They achieved the best result that it was possible to negotiate. Nevertheless, I do not want to hold back on the criticism that my group has, either. There are three points in particular that we are not happy about. On the one hand, the competences that have been granted to the supervisory authorities are, in our view, inadequate. We would have liked these competences to have been more extensive. We believe it is also wrong for the supervisory authorities to be split over several locations. We advocated combining them as far as possible in one location. That would certainly have made cooperation easier and more efficient. Mr Giegold has already mentioned that the staffing could, and should in fact, be improved in the long term. These are our main points of criticism. Nevertheless, we believe this to be a right and important step in the right direction, a right and important step towards a new regulation of the financial markets that is urgently needed. However – and this is simply our assessment – we still need to take some further steps in order to arrive at a truly effective new regulation of the financial markets, to get to a point where, through European regulations, we can prevent another crisis like the one we have just experienced. Our group will contribute greatly to this. There are, of course, a few more legislative initiatives on the way. We hope that these will bring more substance to this matter. If so, something truly effective and good could come of this. However, we really do still have a few more steps to take in this regard."@en4
"Frau Präsidentin! Ich möchte zunächst einmal den Kollegen, die sich im letzten Jahr in ziemlich zähen und langwierigen Verhandlungen hier eingebracht haben, danken. Es ist eine großartige Leistung der Berichterstatter und der Schattenberichterstatter, dass sie das zustande gebracht haben, was zustande gebracht worden ist. Es ist das Optimum, das da herauszuhandeln war. Gleichwohl will ich aus der Sicht meiner Fraktion auch nicht die Kritik, die wir haben, zurückhalten. Es sind vor allen Dingen drei Punkte, die uns unzufrieden stimmen. Auf der einen Seite sind aus unserer Sicht die Kompetenzen, die die Aufsichtsbehörden zugestanden bekommen haben, nicht ausreichend. Wir hätten es begrüßt, wenn es zu weiter reichenden Kompetenzen gekommen wäre. Wir halten es auch für einen Fehler, dass die Aufsichtsbehörden auf mehrere Standorte aufgeteilt worden sind. Wir hatten uns dafür eingesetzt, dass sie möglichst an einem Ort zusammengefasst werden. Das hätte die Zusammenarbeit sicherlich leichter und effizienter gemacht. Sven Giegold hat es eben schon angedeutet: Die Personalausstattung könnte und sollte eigentlich auf Dauer besser werden. Das sind unsere Hauptkritikpunkte. Dennoch halten wir das für einen richtigen und wichtigen Schritt in die richtige Richtung, einen wichtigen und richtigen Schritt in Richtung Neuregulierung der Finanzmärkte, die dringend ansteht. Aber – das ist unsere Einschätzung eben auch – es müssen noch etliche weitere Schritte folgen, um zu einer wirklich wirksamen Neuregulierung der Finanzmärkte zu kommen, um an einen Punkt zu kommen, wo durch die europäischen Regelungen eine zukünftige Krise wie die, die hinter uns liegt, verhindert werden kann. Dabei wird sich unsere Fraktion stark mit einbringen. Es werden ja noch einige Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Wir hoffen, dass da noch einiges an Substanz hinzukommt. Dann könnte daraus in der Tat eine wirksame und gute Sache werden. Aber da sind wirklich noch ein paar Schritte zu tun."@es21
"Austatud juhataja! Kõigepealt tahaksin tänada kolleege, kes osalesid siin küllaltki karmidel ja pikkadel läbirääkimistel. See, mida raportöörid ja variraportöörid teha suutsid, on suur saavutus. Nad saavutasid läbirääkimistel parima võimaliku tulemuse. Sellegipoolest ei taha ma jätta mainimata meie fraktsiooni poolset kriitikat. Me ei ole rahul konkreetselt kolme asjaga. Ühest küljest on järelevalveasutustele antud pädevused meie arvates ebapiisavad. Me oleks tahtnud, et need oleksid olnud ulatuslikumad. Samuti arvame, et järelevalveasutuste jagamine mitme tegevuskoha vahel on vale. Meie pooldasime nende koondamist ühte kohta, nii palju kui see on võimalik. See oleks teinud koostöö kindlasti lihtsamaks ja tõhusamaks. Sven Giegold juba mainis, et personali võiks pikemas perspektiivis täiendada ja tegelikult peakski seda tegema. Neile asjadele ongi peamiselt meie kriitika suunatud. Sellele vaatamata arvame, et see on õige ja oluline samm õiges suunas, õige ja tähtis samm finantsturgude uute õigusnormide poole, mida on hädasti vaja. Ent meie arvates on vaja teha veel nii mõndagi, et saada tõeliselt tulemuslikud finantsturgude õigusnormid, et jõuda sinnamaale, et saame ELi õigusnormide abil vältida järgmisi olnu sarnaseid kriise. Meie fraktsioon aitab sellele palju kaasa. Muidugi on veel kavandamisel mõned eelnõud. Loodame, et need on kasulikud. Kui on, siis võib tulemus olla midagi tõeliselt mõjusat ja head. Aga meil on selles valdkonnas tõesti vaja astuda veel mõni samm."@et5,5
". Arvoisa puhemies, aluksi kiitän kaikkia kollegoja, jotka osallistuivat näihin varsin vaikeisiin ja pitkittyneisiin neuvotteluihin. Esittelijöille ja varjoesittelijöille oli valtava saavutus onnistua siinä, mitä ovat saaneet aikaan. He saivat aikaan parhaan mahdollisen neuvoteltavissa olevan ratkaisun. En kuitenkaan halua peitellä myöskään ryhmäni kritiikkiä. On kolme erityistä seikkaa, joista emme ole iloisia. Toisaalta valvontaviranomaisille osoitettu toimivalta on mielestämme riittämätön. Olisimme toivoneet laajempaa toimivaltaa. Meistä on myös väärin, että valvontaviranomaiset jakautuvat eri paikkoihin. Me ajoimme heidän yhdistämistään mahdollisimman pitkälti samaan paikkaan. Se olisi varmasti tehnyt yhteistyöstä helpompaa ja tehokkaampaa. Jäsen Giegold jo mainitsikin, että henkilöstöä voidaan ja itse asiassa tuleekin parantaa pitkällä ajanjaksolla. Nämä ovat keskeiset seikat, joita kritisoimme. Katsomme kuitenkin, että tämä on oikea ja merkittävä askel oikeaan suuntaan, oikea ja merkittävä askel kohti kiireesti tarvittavaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä. Meidän on kuitenkin – ja tämä on vain arviomme – otettava joitakin lisäaskeleita saadaksemme aikaan rahoitusmarkkinoiden todella tehokkaan uuden sääntelyn, päästäksemme tilanteeseen, jossa yhteisön säännösten avulla voimme estää juuri kokemamme kaltaiset kriisit. Ryhmämme antaa oman panoksensa tälle. Tulossa on tietysti vielä muutama lainsäädäntöehdotus. Toivomme niiden tuovan asiaan lisää substanssia. Jos näin käy, tästä voi tulla jotain todella tehokasta ja hyvää. Meillä on kuitenkin vielä jonkin verran matkaa siihen."@fi7
"Madame la Présidente, je souhaite tout d’abord remercier mes collègues députés qui ont participé à des négociations longues et difficiles. Le résultat du travail accompli par les rapporteurs et les rapporteurs fictifs est exceptionnel. Ils ont obtenu le meilleur résultat que l’on pouvait espérer de ces négociations. Je ne peux toutefois pas passer sous silence les critiques de mon groupe. Trois points en particulier ne nous satisfont pas. Tout d’abord, nous pensons que les compétences conférées aux autorités de surveillance ne sont pas adéquates. Nous aurions apprécié des compétences plus larges. Nous pensons aussi que les autorités de surveillance ne devraient pas être éparpillées sur plusieurs sites. Nous avions préconisé de les regrouper autant que possible en un seul endroit. Ce regroupement aurait certainement permis une coopération plus facile et plus efficace. M. Giegold a déjà mentionné la possibilité, et d’ailleurs la nécessité, d’améliorer le personnel à long terme. Telles sont nos principales critiques. Nous pensons néanmoins qu’il s’agit là d’un pas important dans la bonne direction, un pas important vers une nouvelle réglementation des marchés financiers dont nous avons besoin d’urgence. Cependant, et c’est là uniquement notre évaluation, nous devrons encore prendre d’autres mesures pour parvenir à une nouvelle réglementation réellement efficace des marchés financiers, pour arriver au point où, grâce aux réglementations européennes, nous pourrons empêcher une nouvelle crise comme celle que nous venons de traverser. Notre groupe y contribuera largement. Il reste évidemment quelques initiatives législatives supplémentaires en préparation. Nous espérons que ces propositions apporteront un contenu plus concret dans ce domaine. Si tel est le cas, nous pourrions bien retirer de tout cela quelque chose de réellement efficace et positif. Mais nous avons réellement encore d’autres mesures à prendre."@fr8
". Elnök asszony, mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani mindazon képviselőtársamnak, akik részt vettek a kérdésről szóló igen kemény és hosszadalmas tárgyalásokon. Az előadók és az árnyékelőadók fantasztikus teljesítményt nyújtottak. A legjobb eredményt érték el, amit tárgyalásokkal csak el lehetett érni. Ugyanakkor nem akarom elhallgatni a képviselőcsoportom által kifejtett bírálatokat sem. Konkrétan három ponttal nem értünk egyet. Egyrészt, a felügyeleti hatóságokra ruházott hatáskörök meglátásunk szerint nem megfelelőek. Mi szélesebb hatásköröket szerettünk volna. Azután azt is elhibázottnak tartjuk, hogy a felügyeleti hatóságokat több helyre szórják szét. Mi azt javasoltuk, hogy lehetőség szerint egy helyen koncentrálódjanak. Az együttműködést ez kétségkívül könnyebbé és hatékonyabbá tette volna. Giegold úr már említette, hogy az alkalmazottak toborzását hosszú távon javítani lehet, sőt kell. Ezek a főbb kritikai észrevételeink. Mindazonáltal meggyőződésünk, hogy a jó irányban tett jó és fontos lépésről van szó, jó és fontos lépésről a pénzpiacok olyannyira sürgető szabályozása terén. Ám – és ez csak a mi értékelésünk – még további lépéseket kell tennünk a pénzpiacok valóban hatékony új szabályozása érdekében, hogy elérjünk egy olyan pontig, ahol az európai szabályozások révén megelőzhetjük a legutóbbihoz hasonló válságokat. Képviselőcsoportunk számottevően hozzá fog járulni ehhez. Természetesen van néhány további, folyamatban lévő jogalkotási kezdeményezés is. Reméljük, hogy ezek tovább gazdagítják ezt a kérdést. Ha ez így történik, akkor ebből valami igazán hatékony és jó dolog sülhet ki. De ebben a tekintetben még nagyon is meg kell tennünk néhány további lépést."@hu11
"Signora Presidente, innanzi tutto desidero ringraziare i deputati che hanno partecipato ai lunghi e difficili negoziati su questo tema. Si tratta di un grande successo conseguito dai relatori e dai relatori ombra: hanno ottenuto il miglior risultato che era possibile negoziare. Non voglio tuttavia nascondere l’insoddisfazione del mio gruppo in particolare su tre aspetti. In primo luogo, a nostro parere, le competenze accordate alle autorità di vigilanza sono inadeguate: ci attendavamo infatti competenze più ampie. In secondo luogo, crediamo sia sbagliato dislocare le autorità di vigilanza in diverse sedi e per questo motivo avevamo chiesto che venissero riunite, se possibile, in un’unica sede, che avrebbe sicuramente agevolato un’efficace cooperazione. Infine, l’onorevole Giegold ha già precisato che la dotazione di personale potrà e dovrà essere potenziata sul lungo periodo. Queste sono le principali critiche che abbiamo avanzato. Crediamo tuttavia che la misura sia un passo positivo e importante nella direzione giusta, verso un nuovo regolamento dei mercati finanziari di cui c’è urgente bisogno. Occorrerà però progredire ulteriormente per ottenere una nuova regolamentazione realmente efficace dei mercati finanziari, in grado di prevenire una crisi simile a quella che abbiamo sperimentato di recente. Il nostro gruppo intende dare un forte contributo in questo senso. Sono in discussione alcune iniziative a livello legislativo che ci auguriamo portino più sostanza alla misura. Se questo accadrà, il risultato sarà sicuramente positivo, ma abbiamo ancora molta strada da fare in questa direzione."@it12
"Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti savo kolegoms EP nariams, kurie dalyvavo palyginti sudėtingose ir ilgose derybose Parlamente. Pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų darbas, kurį jiems pavyko atlikti, yra didžiulis pasiekimas. Derybose jie pasiekė viską, ką buvo galima pasiekti. Nepaisant to, aš taip pat nenoriu pernelyg daug kalbėti apie kritiškas mano frakcijos mintis. Kalbant konkrečiai, yra trys aspektai, kuriems nepritariame. Pirma, manome, kad priežiūros institucijoms suteikti netinkami įgaliojimai. Norėtume, kad šie įgaliojimai būtų platesni. Manome taip pat esant neteisinga, kad priežiūros institucijos išbarstytos keliose vietose. Mes gynėme poziciją, kad jos būtų sutelktos kuo arčiau vienos vietos. Taip, žinoma, bendradarbiauti būtų lengviau ir veiksmingiau. S. Giegold jau minėjo, kad aprūpinimas darbuotojais ilguoju laikotarpiu galėtų, ir, tiesa sakant, turėtų būti pagerintas. Tai, mūsų nuomone, pagrindiniai kritikuotini elementai. Vis dėlto manome, kad tai teisingas ir svarbus žingsnis tinkama linkme, teisingas ir svarbus žingsnis siekiant nustatyti naujas taisykles finansų rinkų srityje, kurių reikia nedelsiant. Vis dėlto – ir tai tėra mūsų nuomonė – reikia imtis kai kurių papildomų priemonių, kad būtų sukurtos išties veiksmingos taisyklės finansų rinkų srityje, kad pasiektume tiek, kad pasinaudodami Europos institucijomis galėtume užkirsti kelią kitoms krizėms, tokioms kaip ką tik patyrėme. Mūsų frakcija prie šios veiklos svariai prisidės. Žinoma, šiuo metu rengiamos kelios naujos teisėkūros iniciatyvos. Tikimės, kad jomis šio klausimo esmės aspektas bus išnagrinėtas labiau. Jeigu taip ir bus, gali būti pasiektas išties veiksmingas ir geras rezultatas. Vis dėlto šiuo požiūriu tikrai turime atlikti dar kelis veiksmus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, pirmkārt, vēlos pateikties saviem kolēģiem deputātiem, kuri piedalījās saspringtajās un ilgajās sarunās. Tas ir liels referentu un ēnu referentu sasniegums, ka viņi ir spējuši to visu paveikt. Viņi sasniedza vislabāko rezultātu, kāds šajās sarunās bija iespējams. Neraugoties uz to, es nevēlos noklusēt savas grupas kritiskos apsvērumus. Ir trīs punkti, kuriem mēs nepiekrītam. No vienas puses, uzraudzības iestādēm piešķirtās pilnvaras, mūsuprāt, ir neatbilstošas. Mēs vēlētos, lai šīs pilnvaras būtu plašākas. Mēs arī uzskatām, ka ir pieļauta kļūda, sadalot uzraudzības iestādes pa vairākām atrašanās vietām. Mēs atbalstījām to izvietošanu, iespēju robežās, vienā atrašanās vietā. Tas noteikti atvieglotu sadarbību un padarītu to efektīvāku. kungs jau pieminēja, ka darbinieku pieņemšanu varētu un būtībā to vajadzētu uzlabot ilgtermiņā. Tie ir mūsu galvenie kritizējošie apsvērumi. Neraugoties uz to, mēs uzskatām, ka tas ir pareizs un svarīgs solis pareizā virzienā, pareizs un svarīgs solis jauna finanšu tirgus regulējuma virzienā, kurš ir steidzami vajadzīgs. Tomēr — un tas ir tikai mūsu novērtējums — mums vēl jāveic papildu pasākumi, lai iegūtu patiesi efektīvu jaunu finanšu tirgus regulējumu, lai nonāktu pie tā, ka, izmantojot Eiropas regulējumu, mēs varam novērst nākamo krīzi, kas līdzīga tikko piedzīvotajai. Mūsu grupa to atbalsta. Protams, ir vēl vairākas likumdošanas iniciatīvas. Mēs ceram, ka tās piešķirs šim jautājumam saturu. Ja tā notiks, mēs iegūsim patiesi efektīvu un labu rezultātu. Tomēr mums tiešām vēl jāveic daži pasākumi šajā sakarā."@lv13
"Frau Präsidentin! Ich möchte zunächst einmal den Kollegen, die sich im letzten Jahr in ziemlich zähen und langwierigen Verhandlungen hier eingebracht haben, danken. Es ist eine großartige Leistung der Berichterstatter und der Schattenberichterstatter, dass sie das zustande gebracht haben, was zustande gebracht worden ist. Es ist das Optimum, das da herauszuhandeln war. Gleichwohl will ich aus der Sicht meiner Fraktion auch nicht die Kritik, die wir haben, zurückhalten. Es sind vor allen Dingen drei Punkte, die uns unzufrieden stimmen. Auf der einen Seite sind aus unserer Sicht die Kompetenzen, die die Aufsichtsbehörden zugestanden bekommen haben, nicht ausreichend. Wir hätten es begrüßt, wenn es zu weiter reichenden Kompetenzen gekommen wäre. Wir halten es auch für einen Fehler, dass die Aufsichtsbehörden auf mehrere Standorte aufgeteilt worden sind. Wir hatten uns dafür eingesetzt, dass sie möglichst an einem Ort zusammengefasst werden. Das hätte die Zusammenarbeit sicherlich leichter und effizienter gemacht. Sven Giegold hat es eben schon angedeutet: Die Personalausstattung könnte und sollte eigentlich auf Dauer besser werden. Das sind unsere Hauptkritikpunkte. Dennoch halten wir das für einen richtigen und wichtigen Schritt in die richtige Richtung, einen wichtigen und richtigen Schritt in Richtung Neuregulierung der Finanzmärkte, die dringend ansteht. Aber – das ist unsere Einschätzung eben auch – es müssen noch etliche weitere Schritte folgen, um zu einer wirklich wirksamen Neuregulierung der Finanzmärkte zu kommen, um an einen Punkt zu kommen, wo durch die europäischen Regelungen eine zukünftige Krise wie die, die hinter uns liegt, verhindert werden kann. Dabei wird sich unsere Fraktion stark mit einbringen. Es werden ja noch einige Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Wir hoffen, dass da noch einiges an Substanz hinzukommt. Dann könnte daraus in der Tat eine wirksame und gute Sache werden. Aber da sind wirklich noch ein paar Schritte zu tun."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, allereerst zou ik de collega’s willen bedanken die in het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan die taaie en moeizame onderhandelingen. Wat de rapporteurs en de schaduwrapporteurs tot stand hebben gebracht is een geweldige prestatie. Dit is het beste onderhandelingsresultaat dat kon worden bereikt. Toch wil ik niet onder stoelen of banken steken dat mijn fractie ook kritiek heeft, en wel voornamelijk op de volgende drie punten. Wij zijn van mening dat de toezichtinstanties onvoldoende bevoegdheden hebben gekregen. Bovendien is het volgens ons verkeerd dat die toezichtinstanties in verschillende plaatsen gevestigd zijn, wij hadden ze liever in dezelfde stad willen vestigen, dan zou de samenwerking ongetwijfeld vlotter en efficiënter verlopen. Tot slot vinden wij dat er uiteindelijk meer personeel moet komen, dat heeft de heer Giegold net al gezegd. Dat zijn voor ons de belangrijkste punten van kritiek. Wij zijn blij dat we deze grote stap in de juiste richting hebben gezet, we scherpen de regelgeving voor de financiële markten aan, en dat was ook dringend nodig. We vinden echter dat er nog veel meer stappen moeten worden gezet om een efficiënte regelgeving vast te leggen voor de financiële markten. Uiteindelijk moeten we met de Europese regels kunnen garanderen dat een dergelijke crisis niet nog een keer kan uitbreken. Onze fractie zal daartoe zeker bijdragen; er zijn natuurlijk nog een aantal wetgevingsinitiatieven op komst. We hopen dat deze inhoudelijke verbeteringen zullen brengen, want dan kan dit beleid werkelijk resultaten opleveren. Zo ver zijn we echter nog niet."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przede wszystkim chciałbym podziękować koleżankom i kolegom posłom, którzy wzięli udział w tych dość trudnych i długich negocjacjach. To, czego dokonali sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy stanowi niezwykłe osiągnięcie. Osiągnęli najlepszy z możliwych do wynegocjowania wyników. Niemniej jednak nie mam zamiaru powstrzymać się od krytyki pewnych aspektów, którą podziela także moja grupa. Są trzy najważniejsze powody naszego niezadowolenia. Z jednej strony, kompetencje nadane organom nadzorczym są, naszym zdaniem, niedostateczne. Chcielibyśmy, aby kompetencje te były bardziej rozległe. Poza tym uważamy, że rozdzielenie organów nadzorczych pomiędzy kilkoma lokalizacjami jest również złe. Opowiedzieliśmy się za połączeniem ich, w miarę możliwości, w jednym miejscu. Dzięki temu współpraca byłaby niewątpliwie łatwiejsza i efektywniejsza. Pan Giegold wspomniał już o tym, że obsadzanie stanowisk należałoby, a w istocie nawet powinno, w długim okresie ulepszyć. Tych właśnie punktów dotyczy nasza krytyka. Niemniej jednak uważamy, że jest to dobry i ważny krok w słusznym kierunku, dobry i ważny krok w kierunku nowej regulacji rynków finansowych, która jest pilnie potrzebna. Musimy jednakże – taka jest nasza opinia – podjąć dalsze kroki w celu doprowadzenia do prawdziwie efektywnej nowej regulacji rynków finansowych, aby dojść do punktu, w którym poprzez regulację europejską, będziemy mogli zapobiegać wystąpieniu kolejnego kryzysu, jak ten, który właśnie przeżyliśmy. Nasza grupa w znacznej mierze się do tego przyczyni. Oczywiście trwają prace nad kolejnymi inicjatywami legislacyjnymi. Mamy nadzieję, że nadadzą one tej kwestii więcej merytorycznej treści. Jeśli tak, możliwe będzie osiągniecie prawdziwie efektywnego i pozytywnego wyniku. Przed nami jednak jeszcze kilka ważnych kroków w tym względzie."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos meus colegas que participaram aqui em negociações bastante intensas e demoradas. Aquilo que os relatores e os relatores-sombra conseguiram é uma enorme conquista. Alcançaram o melhor resultado que era possível negociar. Contudo, também não quero esconder as críticas que o meu grupo tem a fazer. Há três pontos em particular que não nos agradam. Por um lado, as competências que foram atribuídas às autoridades de supervisão são, do nosso ponto de vista, inadequadas. Preferíamos que estas competências fossem mais amplas. Entendemos que também é incorrecto que as autoridades de supervisão sejam dispersadas em vários locais. Defendemos a sua concentração, tanto quanto possível, num local. Isso tornaria certamente a cooperação mais fácil e mais eficiente. O senhor deputado Giegold já referiu que o pessoal pode e, aliás, deve ser melhorado a longo prazo. Estes são os principais pontos que criticamos. No entanto, acredito que este é um passo correcto e importante na direcção certa, um passo correcto e importante para um novo regulamento sobre os mercados financeiros, que é urgente. Contudo – e esta é apenas a nossa avaliação – ainda precisamos de tomar mais medidas para alcançar uma nova regulação dos mercados financeiros que seja verdadeiramente eficaz, para chegarmos a um ponto em que, através de regulamentos europeus, possamos evitar outra crise como a que acabamos de viver. O nosso grupo irá contribuir significativamente para este esforço. Existem, naturalmente, mais algumas iniciativas preparadas. Esperamos que tragam mais substância a esta questão. Se assim for, este processo poderá ter resultados realmente eficazes e positivos. Todavia, ainda temos de facto mais algumas medidas a tomar neste domínio."@pt17
"Doamnă preşedintă, în primul rând, aş dori să le mulţumesc tuturor colegilor mei deputaţi care au participat la negocieri destul de dure şi lungi aici. Este o realizare imensă a raportorilor şi a raportorilor alternativi să reuşească să facă ceea ce au făcut. Au obţinut cel mai bun rezultat pe ar fi putut să-l negocieze. Totuşi, nu vreau să ascund nici criticile grupului meu. Sunt trei aspecte îndeosebi în legătură de care nu suntem mulţumiţi. Pe de o parte, competenţele care au fost acordate autorităţilor de supraveghere sunt, după părerea noastră, neadecvate. Am fi dorit ca aceste competenţe să fie mai extinse. Credem, de asemenea, că este greşit ca autorităţile de supraveghere să fie împărţite între mai multe locuri. Am susţinut combinarea acestora, pe cât posibil, într-un singur loc. Astfel, cooperarea ar fi fost cu siguranţă mai uşoară şi mai eficientă. Domnul Giegold a menţionat deja că personalul ar putea fi, şi ar trebui de fapt, să fie îmbunătăţit pe termen lung. Acestea sunt principalele aspecte pe care le criticăm. Totuşi, suntem de părere că acesta este un pas corect şi important în direcţia potrivită, un pas corect şi important către o nouă reglementare a pieţelor financiare de care este nevoie de urgenţă. Totuşi – şi aceasta este doar evaluarea noastră – încă trebuie să mai parcurgem nişte paşi pentru a ajunge la o nouă reglementare cu adevărat eficientă a pieţelor financiare, pentru a ajunge la un punct în care, prin reglementări europene, putem preveni altă criză precum cea pe care tocmai am trăit-o. Grupul nostru va contribui foarte mult la acest lucru. Există, desigur, mai multe iniţiative legislative în curs. Sperăm că acestea vor aduce mai multă substanţă acestei chestiuni. Dacă va fi aşa, din acest lucru va ieşi ceva cu adevărat eficient şi bun. Totuşi, încă mai avem de făcut câţiva paşi în această privinţă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcel poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili na týchto pomerne ťažkých a zdĺhavých rokovaniach. Je to obrovský úspech spravodajcov a tieňových spravodajcov, ktorým sa podarilo urobiť to, čo urobili. Dosiahli najlepší výsledok, aký sa dal počas rokovaní dohodnúť. Nechcem však zamlčovať ani kritický pohľad našej skupiny. Ide najmä o tri body, s ktorými nie sme spokojní. Na jednej strane považujeme právomoci dané úradom pre dohľad za nedostatočné. Boli by sme radi, keby boli oveľa rozsiahlejšie. Tiež si myslíme, že nie je správne, aby boli úrady pre dohľad roztrúsené na viacerých miestach. Podporovali sme ich umiestnenie v najväčšej možnej miere na jednom mieste. Určite by to zjednodušilo spoluprácu a zvýšilo jej účinnosť. Pán Giegold už spomenul, že by personálne obsadenie úradov mohlo, teda v skutočnosti malo, byť v dlhodobom horizonte čoraz lepšie. Toto sú body, ktoré kritizujeme najviac. Považujeme to však za dobrý a dôležitý krok správnym smerom, za dobrý a dôležitý krok smerom k novej regulácii finančných trhov, ktorú súrne potrebujeme. Potrebujeme však – a toto je iba naše hodnotenie – aj ďalšie kroky, aby sme dosiahli skutočne účinnú novú reguláciu finančných trhov, aby sme sa dostali na úroveň, keď budeme pomocou európskych nariadení schopní predísť takej kríze, akú sme práve zažili. Naša skupina k tomu vo veľkej miere prispeje. Samozrejme, pracuje sa na niekoľkých ďalších legislatívnych iniciatívach. Dúfame, že sa tým dodá celej veci viac váhy. Ak áno, tak by z toho mohlo vzísť niečo skutočne účinné a dobré. V tejto súvislosti však ešte musíme urobiť niekoľko ďalších krokov."@sk19
". Gospod predsednik, najprej bi se želel zahvaliti kolegom poslancem, ki so se tukaj vključili v precej težka in dolgotrajna pogajanja. Poročevalci in poročevalci v senci so s tem, ko so uspeli storiti, kar so storili, ustvarili ogromen dosežek. Dosegli so najboljši rezultat, ki ga je bilo mogoče doseči s pogajanji. Kljub temu pa ne želim omejiti kritike moje skupine. Gre predvsem za tri točke, s katerimi nismo zadovoljni. Pristojnosti, ki so podeljene nadzornim organom, so po našem mnenju neustrezne. Želimo si, da bi bile te pristojnosti obsežnejše. Menimo, da je tudi narobe, da se nadzorni organi delijo po več lokacijah. Zavzemali smo se za to, da bi bili čim bolj povezani na eni lokaciji. Sodelovanje bi na ta način zagotovo bilo lažje in učinkovitejše. Gospod Giegold je že omenil, da bi se kadrovanje dolgoročno lahko izboljšalo in da bi se dejansko tudi moralo izboljšati. To so naše glavne točke kritike. Kljub temu menimo, da je to pravi in pomemben korak v pravo smer, pravi in pomemben korak proti novi ureditvi finančnih trgov, ki je nujno potrebna. Potrebni pa so še nekateri drugi koraki – in to je zgolj naša ocena –, da bi zagotovili zares učinkovito ureditev finančnih trgov, da bi z evropskimi predpisi prišli do točke, na kateri bomo lahko preprečili, da bi se zgodila še ena kriza, kakršno smo pravkar izkusili. Naša skupina bo k temu v veliki meri prispevala. Pripravlja se seveda še nekaj zakonodajnih pobud. Upamo, da bodo te vnesle več teže v to zadevo. Če bo tako, se iz tega lahko porodi nekaj zares učinkovitega in dobrega. Vendar pa moramo v tej zvezi zares narediti še kaj več."@sl20
"Fru talman! Först och främst vill jag tacka mina kolleger i parlamentet som deltagit i rätt så tuffa och utdragna förhandlingar här. Det är en oerhörd prestation av föredragandena och skuggföredragandena att de lyckats med detta. De har uppnått det bästa resultat som kunde ha förhandlats fram. Men jag vill inte heller hålla tillbaka den kritik som min grupp har. Det är framför allt tre saker vi är missnöjda med. Dels anser vi att de befogenheter som tillsynsmyndigheterna tilldelats är otillräckliga. Vi hade velat se mer omfattande befogenheter. Vi anser också att det är fel att tillsynsmyndigheterna är uppdelade på flera platser. Vi förespråkade att de i möjligaste mån skulle förläggas till en och samma plats. Det hade definitivt gjort samarbetet enklare och effektivare. Sven Giegold har redan nämnt att personaltillsättningen skulle kunna, och faktiskt bör, förbättras på lång sikt. Det är framför allt på de punkterna vi är kritiska. Trots det ser vi detta som ett riktigt och viktigt steg i rätt riktning, ett riktigt och viktigt steg mot en ny reglering av finansmarknaderna som det finns ett akut behov av. Men – och det är bara vår bedömning – vi måste fortfarande ta en del ytterligare steg för att nå fram till en verkligt effektiv ny reglering av finansmarknaderna, för att komma till en punkt där vi, genom föreskrifter på EU-nivå, kan förhindra en ny kris som den vi just genomlevt. Vår grupp kommer i hög grad att bidra till detta. Sedan är förstås ytterligare några lagstiftningsinitiativ på väg. Vi hoppas att de kommer att bidra med mer substans. I så fall kan resultatet bli något riktigt effektivt och bra. Men vi har faktiskt ytterligare några steg kvar i det avseendet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph