Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-22-Speech-3-063"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100922.3.3-063"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"As President Van Rompuy said, the EU governments knew for a long time about their financial problems but failed to react. We need a new financial supervision architecture for Europe. Reaching consensus on the macro-economic surveillance framework is a crucial step in the long-term prevention of future crises. However, the Commission has a decisive fight ahead to counter the still prevailing short-term approach of first trying to restore economic growth and considering budgetary discipline not that important in the foreseeable future. All Member States need to realise that budgetary discipline (a balanced budget) is the only precondition for reliable macro-economic stability. Therefore, the new EU rules and control mechanisms will help Member States in restoring self-discipline. Also, long-term crisis prevention needs robust structural reforms. Are the Member States ready for this effort? I welcome President Van Rompuy’s concept of reciprocity in EU relations with its strategic partners. Such an approach means balancing what the EU wants and values and what our partners would like to get from us. At present, up to 56 different dialogue sectors are numbered in EU-China relations. To overcome such a grotesque situation, political will giving preference to common policies over bilateralism is needed."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jak řekl pan předseda Van Rompuy, vlády Evropské unie věděly o svých finančních problémech dlouho, ale nedokázaly zareagovat. Potřebujeme nový evropský systém dohledu. Dosáhnout konsenzu v oblasti rámce makroekonomického dohledu je klíčovým krokem v dlouhodobém předcházení budoucím krizím. Komisi však stále čeká rozhodující boj, v němž bude čelit stále převládajícímu krátkodobému přístupu spočívajícímu v tom, že prvořadé je obnovení hospodářského růstu, přičemž rozpočtová disciplína není v dohledné budoucnosti až tak podstatná. Všechny členské státy si musejí uvědomit, že rozpočtová disciplína (vyrovnaný rozpočet) je jedinou nezbytnou podmínkou spolehlivé makroekonomické stability. Z tohoto důvodu pomohou nová pravidla a kontrolní mechanismy Evropské unie členský státům v tom, aby obnovila jejich sebekázeň. Dlouhodobá krizová prevence vyžaduje rovněž solidní strukturní reformy. Jsou členské státy připraveny na to, aby takové úsilí vyvinuly? Vítám koncept reciprocity pana předsedy Van Rompuye, který se uplatňuje ve vztazích Evropské unie s jejími strategickými partnery. Takový přístup znamená nalézt rovnováhu mezi tím, co chce a čeho si váží Evropská unie, a mezi tím, co by od nás chtěli naši partneři. V současné době je ve vztazích mezi Evropskou unií a Čínou až 56 různých sektorů dialogu. K odstranění takovéto bizarní situace je zapotřebí politické vůle upřednostňující společné politiky před bilaterálním přístupem."@cs1
"Som hr. Van Rompuy sagde, havde EU's regeringer i lang tid haft kendskab til deres økonomiske problemer, men de gjorde ikke noget ved det. Vi har brug for en ny finanstilsynsstruktur for Europa. Det var et afgørende skridt, at der blev opnået enighed om en makroøkonomisk overvågningsramme til på lang sigt at forhindre fremtidige kriser. Men der venter Kommissionen en lang kamp forude for at modvirke den kortsigtede tilgang, der stadig bruges, nemlig at man først forsøger at genoprette den økonomiske vækst og i den forbindelse mener, at budgetdisciplin ikke er så vigtig i den nærmeste fremtid. Alle medlemsstater må forstå, at budgetdisciplin (et afbalanceret budget) er en nødvendig forudsætning for holdbar makroøkonomisk stabilitet. De nye EU-regler og -kontrolmekanismer vil derfor hjælpe medlemsstaterne til at genindføre selvdisciplin. Der er ligeledes brug for stærke strukturelle reformer, hvad angår kriseforebyggelse på lang sigt. Er medlemsstaterne parate til at gøre en sådan indsats? Jeg hilser hr. Van Rompuys tanke om gensidighed i EU's forbindelser til sine strategiske partnere velkommen. En sådan tilgang betyder, at der skal findes en balance mellem det EU ønsker og værdsætter, og det, som vores partnere ønsker fra os. For øjeblikket er der helt op til 56 forskellige sektorer til diskussion i forbindelserne mellem EU og Kina. For at få gjort en ende på denne groteske situation, er det nødvendigt at finde den politiske vilje til at blive enige om en fælles holdning, der skal træde i stedet for bilaterale drøftelser."@da2
"Wie Präsident Van Rompuy sagte, wussten die EU-Regierungen schon seit langem über ihre finanziellen Probleme Bescheid, waren aber nicht in der Lage, zu handeln. Wir brauchen eine neue Finanzaufsichts-Architektur für Europa. Das Erreichen eines Konsens über den makroökonomischen Aufsichtsrahmen ist ein entscheidender Schritt für die langfristige Verhinderung von Krisen. Allerdings steht der Kommission ein entscheidender Kampf bevor, da sie versuchen muss, gegen die nach wie vor vorherrschende Einstellung, dass zuerst das Wirtschaftswachstum wiederhergestellt werden müsse und die Haushaltsdisziplin in der absehbaren Zukunft nicht so wichtig zu nehmen sei, vorzugehen. Alle Mitgliedstaaten müssen erkennen, dass die Haushaltsdisziplin (ein ausgeglichener Haushalt) die einzige Voraussetzung für zuverlässige makroökonomische Stabilität ist. Daher werden die neuen EU-Regelungen und -Steuermechanismen den Mitgliedstaaten dabei helfen, ihre Selbstdisziplin wiederherzustellen. Darüber hinaus bedarf die Krisenprävention stabiler struktureller Reformen. Sind die Mitgliedstaaten bereit für diese Bemühungen? Ich begrüße Präsident Van Rompuys Konzept der Gegenseitigkeit bei den Beziehungen der EU mit ihren strategischen Partnern. Ein derartiger Ansatz bedeutet, dass ein Ausgleich geschaffen wird zwischen dem, was die EU möchte und für wichtig erachtet und dem, was unsere Partner von uns erwarten. Momentan zählen wir bis zu 56 verschiedene Dialogstränge bei den EU-China-Beziehungen. Um eine derartig groteske Situation zu überwinden, brauchen wir einen politischen Willen, der gemeinsame Strategien über Bilateralismus stellt."@de9
"Όπως είπε ο κ. Van Rompuy, οι κυβερνήσεις της ΕΕ γνώριζαν για πολύ καιρό τα χρηματοπιστωτικά τους προβλήματα αλλά δεν αντιδρούσαν. Χρειαζόμαστε μια νέα αρχιτεκτονική χρηματοπιστωτικής εποπτείας για την Ευρώπη. Η επίτευξη συναίνεσης για το πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μακροπρόθεσμη πρόληψη μελλοντικών κρίσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει μπροστά της μια αποφασιστική μάχη για να αντιμετωπίσει την κυρίαρχη ακόμα βραχυπρόθεσμη προσέγγιση της προσπάθειας να αποκατασταθεί πρώτα η οικονομική ανάπτυξη, χωρίς να θεωρείται η δημοσιονομική πειθαρχία τόσο σημαντική στο προσεχές μέλλον. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η δημοσιονομική πειθαρχία (ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός) είναι η μόνη προϋπόθεση για αξιόπιστη μακροοικονομική σταθερότητα. Ως εκ τούτου, οι νέοι κανόνες και μηχανισμοί ελέγχου της ΕΕ θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην αποκατάσταση της αυτοπειθαρχίας. Επίσης, η μακροπρόθεσμη πρόληψη κρίσεων απαιτεί σθεναρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι τα κράτη μέλη έτοιμα γι’ αυτήν την προσπάθεια; Χαιρετίζω την ιδέα του Προέδρου Van Rompuy περί αμοιβαιότητας στις σχέσεις της ΕΕ με τους στρατηγικούς εταίρους της. Αυτή η προσέγγιση σημαίνει εξισορρόπηση των επιθυμιών και των αξιών της ΕΕ με αυτά που οι εταίροι μας θα ήθελαν να πάρουν από εμάς. Επί του παρόντος, έχουν καταμετρηθεί 56 διαφορετικοί τομείς διαλόγου στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας. Για να ξεπεραστεί αυτή η παράξενη κατάσταση, απαιτείται πολιτική βούληση που θα δώσει προτεραιότητα σε κοινές πολιτικές έναντι του διμερισμού."@el10
"As President Van Rompuy said, the EU governments knew for a long time about their financial problems but failed to react. We need a new financial supervision architecture for Europe. Reaching consensus on the macro-economic surveillance framework is a crucial step in the long-term prevention of future crises. However, the Commission has a decisive fight ahead to counter the still prevailing short-term approach of first trying to restore economic growth and considering budgetary discipline not that important in the foreseeable future. All Member States need to realise that budgetary discipline (a balanced budget) is the only precondition for reliable macro-economic stability. Therefore the new EU rules and control mechanisms will help Member States in restoring self-discipline. Also long-term crisis prevention needs robust structural reforms. Are the Member States ready for this effort? I welcome President Van Rompuy’s concept of reciprocity in EU relations with its strategic partners. Such an approach means balancing what the EU wants and values and what our partners would like to get from us. At present up to 56 different dialogue sectors are numbered in EU-China relations. To overcome such a grotesque situation, political will giving preference to common policies over bilateralism is needed."@es21
"Nagu eesistuja Van Rompuy ütles, teadsid ELi valitsused oma finantsprobleemidest pikka aega, kuid ei suutnud tegutseda. Me vajame Euroopas uut finantsjärelevalvekorda. Makromajandusliku järelevalve raamistikus üksmeele saavutamine on oluline samm tulevaste kriiside pikaajalise ennetamise poole. Komisjonil seisab aga ees otsustav võitlus endiselt valitseva lühiajalise käsitlusviisi vastu, mille kohaselt püütakse esmajärjekorras taastada majanduskasv ja peetakse eelarvedistsipliini lähitulevikus vähemoluliseks. Kõik liikmesriigid peavad mõistma, et eelarvedistsipliin (tasakaalus eelarve) on kindla makromajandusliku stabiilsuse ainus eeltingimus. Seetõttu aitavad ELi uued eeskirjad ja kontrollimehhanismid liikmesriikidel enesedistsipliini taastada. Ka pikaajaline kriisiennetus vajab jõulisi struktuurireforme. Kas liikmesriigid on selleks jõupingutuseks valmis? Tunnustan eesistuja Van Rompuy ideed juhinduda ELi ja tema strateegiliste partnerite suhetes vastastikkuse põhimõttest. Selline vaatenurk tähendab tasakaalu saavutamist ELi soovide ja väärtuste ning selle vahel, mida meie partnerid meilt ootavad. Praegu on ELi–Hiina suhetes kuni 56 valdkondlikku dialoogi. Sellise pentsiku olukorra lõpetamiseks on vaja poliitilist tahet, millega eelistataks ühist poliitikat kahepoolsusele."@et5
"Kuten Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy totesi, EU:n hallitukset tiesivät pitkään talousongelmistaan, mutta eivät toimineet. Tarvitsemme Eurooppaan uuden rahoitusvalvonta-arkkitehtuurin. Sopimukseen pääsy makrotaloudellisen valvonnan puitteista on ratkaiseva askel tulevien kriisien pitkän ajanjakson ehkäisyssä. Komission on kuitenkin vielä taisteltava määrätietoisesti torjuakseen yhä vallalla olevaa lyhyen ajanjakson lähestymistapaa, jossa pyritään palauttamaan talouskasvu ja pidetään talousarviokuria vähemmän merkittävänä lähitulevaisuudessa. Kaikkien jäsenvaltioiden on ymmärrettävä, että budjettikuri (tasapainoinen talousarvio) on uskottavan makrotaloudellisen vakauden ainoa ennakkoedellytys. EU:n uudet säännöt ja valvontamekanismit auttavatkin jäsenvaltioita itsekurin palauttamisessa. Myös pitkän ajanjakson kriisintorjunta edellyttää vankkoja rakenneuudistuksia. Ovatko jäsenvaltiot valmiita näihin ponnistuksiin? Kannatan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuyn vastavuoroisuuden käsitettä EU:n suhteissa strategisiin kumppaneihinsa. Tällainen lähestymistapa merkitsee tasapainon hakemista sen välillä, mitä EU haluaa ja arvostaa ja mitä kumppanimme meiltä haluavat. Tällä hetkellä EU:n ja Kiinan välisissä suhteissa on numeroitu 56 erilaista vuoropuhelualaa. Tällaisen kammottavan tilanteen lopettamiseksi tarvitaan poliittista tahtoa asettaa yhteinen politiikka kahdenvälisyyden edelle."@fi7
"Comme l’a dit le président Van Rompuy, les gouvernements de l’UE connaissaient depuis longtemps leurs problèmes financiers mais n’ont pas réagi. Nous avons besoin d’une nouvelle architecture de surveillance financière pour l’Europe. Pour empêcher de nouvelles crises à long terme, il est indispensable de parvenir à un consensus sur le cadre de surveillance macroéconomique. Mais la Commission va devoir mener un combat décisif pour contrer l’approche à court terme, qui prévaut encore à l’heure actuelle et qui consiste à essayer d’abord de relancer la croissance économique et à considérer que la discipline budgétaire n’est pas si importante dans un avenir proche. Tous les États membres doivent comprendre que la discipline budgétaire (un budget en équilibre) est une condition indispensable à la stabilité macroéconomique. C’est pourquoi les nouvelles règles et les nouveaux mécanismes de contrôle de l’Union européenne vont aider les États membres à retrouver une certaine discipline. Par ailleurs, la prévention des crises à long terme a aussi besoin de réformes structurelles robustes. Les États membres sont-ils prêts à fournir cet effort? Je me réjouis du concept avancé par le président Van Rompuy, celui de la réciprocité dans les relations de l’Union européenne avec ses partenaires stratégiques. Cette approche implique de parvenir à un équilibre entre les désirs et les valeurs de l’Union européenne et ce que nos partenaires souhaitent obtenir de nous. À l’heure actuelle, nous dénombrons jusqu’à 56 domaines de dialogue différents dans les relations entre l’Union européenne et la Chine. Pour sortir de cette situation grotesque, il faudra une volonté politique favorisant les politiques communes plutôt que le bilatéralisme."@fr8
". – Amint azt Van Rompuy elnök úr elmondta, az EU kormányai már régóta tudtak saját pénzügyi gondjaikról, de képtelenek voltak reagálni. Európának új pénzügyi felügyeleti rendszerre van szüksége. A makrogazdasági felügyelet keretrendszerével kapcsolatos konszenzus alapvetően fontos lépés a jövőbeni válságok hosszú távú megelőzésében. A Bizottság viszont egy rendkívül fontos küzdelem előtt áll, mert felül kell kerekednie a még mindig uralkodó rövid távú megközelítésen, amely elsősorban a gazdasági növekedést akarja helyreállítani, a költségvetési fegyelmet pedig kevésbé tartja fontosnak a belátható jövőben. Minden tagállamnak be kell látnia, hogy a kiszámítható makrogazdasági stabilitás egyetlen feltétele a költségvetési fegyelem (a kiegyensúlyozott költségvetés). Az új uniós szabályok és ellenőrzési mechanizmusok segíteni fogják tehát a tagállamokat abban, hogy helyreállítsák az önfegyelmet. A hosszú távú válságmegelőzéshez markáns strukturális reformokra is szükség van. Készen állnak a tagállamok erre a feladatra? Üdvözlöm Van Rompuy elnök úr viszonosságra vonatkozó elképzelését az EU stratégiai partnereivel folytatott kapcsolataiban. Ez a megközelítés azt jelenti, hogy egyensúlyba kerül az, amit az EU akar és értékesnek tart, illetve az, amit a partnereink szeretnének kapni tőlünk. Jelen pillanatban mintegy 56 különböző párbeszédszektort számoltunk össze az EU Kínával folytatott kapcsolatában. Hogy megszüntessük ezt az abszurd helyzetet, olyan politikai akaratra van szükség, amely a közös politikának biztosít elsőbbséget a bilateralizmus helyett."@hu11
"Come ha dichiarato il Presidente Van Rompuy, i governi dell’UE conoscevano da molto tempo i propri problemi finanziari, ma non hanno reagito. Ci occorre una nuova architettura di vigilanza finanziaria per l’Europa. Raggiungere il consenso sul quadro di vigilanza macroeconomica è essenziale per la prevenzione a lungo termine delle crisi future. Tuttavia, la Commissione dovrà impegnarsi in maniera determinante per contrastare l’approccio a breve termine, tuttora prevalente, che consiste nel tentare innanzi tutto di ristabilire la crescita economica e di non considerare la disciplina di bilancio così importante per il prossimo futuro. Tutti gli Stati membri devono capire che la disciplina di bilancio (e un bilancio equilibrato) è l’unico requisito indispensabile per una stabilità macroeconomica affidabile. Pertanto, le nuove regole e meccanismi di controllo dell’UE aiuteranno gli Stati membri a ripristinare l’autodisciplina. Inoltre, una prevenzione delle crisi a lungo termine necessita di riforme strutturali radicali. Gli Stati membri sono pronti per questo sforzo? Accolgo con favore il concetto di reciprocità del Presidente Van Rompuy nei rapporti dell’UE con i propri partner strategici. Un approccio del genere significa trovare un equilibrio tra i desideri e i valori dell’UE e quello che i nostri partner vorrebbero ottenere da noi. Al momento, nei rapporti tra UE e Cina c’è un elenco che comprende addirittura 56 diversi settori di dialogo. Per superare tale situazione grottesca, occorre una volontà politica che accordi la preferenza alle politiche comuni rispetto che al bilateralismo."@it12
"Kaip sakė Pirmininkas H. Van Rompuy, ES vyriausybės jau ilgą laiką žinojo apie finansines problemas, bet nereagavo. Europai reikia naujos finansinės priežiūros struktūros. Pasiekti sutarimą dėl makroekonominės priežiūros sistemos – itin svarbus žingsnis siekiant ilgam užkirsti kelią būsimoms krizėms. Vis dėlto Komisijos ateityje laukia lemiama kova, kuria reikia pasipriešinti vis dar vyraujančiam trumpalaikiam požiūriui – juo vadovaujantis pirmiausia bandoma atkurti ekonomikos augimą ir nemanoma, kad biudžeto drausmė numatomoje ateityje tokia pat svarbi. Visos valstybės narės turi suvokti, kad biudžeto drausmė – subalansuotas biudžetas – vienintelė būtina patikimo makroekonominio stabilumo sąlyga. Todėl naujosios ES taisyklės ir kontrolės priemonės padės valstybėms narėms atkurti savidrausmę. Be to, norint įtvirtinti ilgalaikę krizių prevenciją, reikia tvirtų struktūrinių reformų. Ar valstybės narės pasirengusios šiam darbui? Teigiamai vertinu Pirmininko H. Van Rompuy paminėtą ES santykių su strateginiais partneriais abipusiškumo koncepciją. Šis požiūris reiškia, kad bus suderinta tai, ko ES nori, kokios jos vertybės ir ko iš mūsų norėtų gauti mūsų partneriai. Šiuo metu ES ir Kinijos santykių darbotvarkėje įvardyti 56 skirtingi dialogo sektoriai. Siekiant ištaisyti tokią absurdišką padėtį reikia politinės valios teikti pirmenybę ne dvišališkumui, o bendroms politikos priemonėms."@lt14
"Kā priekšsēdētājs minēja, ES dalībvalstu valdības ilgu laiku zināja savas finanšu problēmas, bet nereaģēja. Mums ir vajadzīga jauna finanšu uzraudzības struktūra Eiropā. Panākt vienprātību par makroekonomikas uzraudzības sistēmu ir izšķirīgi, lai ilgtermiņā novērstu turpmākas krīzes. Tomēr Komisijai būs jāveic apņēmīga cīņa ar joprojām dominējošo īstermiņa pieeju vispirms mēģināt atjaunot ekonomikas izaugsmi, neuzskatot budžeta disciplīnu tuvākajā nākotnē par tik svarīgu. Visām dalībvalstīm ir jāsaprot, ka budžeta disciplīna (sabalansēts budžets) ir uzticamas makroekonomikas stabilitātes vienīgais priekšnoteikums. Tāpēc jaunie ES noteikumi un kontroles mehānismi palīdzēs dalībvalstīm atjaunot pašdisciplīnu. Arī ilgtermiņa krīžu novēršanai vajadzīgas spēcīgas strukturālās reformas. Vai dalībvalstis ir gatavas šādiem centieniem? Es atzinīgi vērtēju priekšsēdētāja savstarpīguma koncepciju ES attiecībās ar stratēģiskajiem partneriem. Šāda pieeja nozīmē līdzsvaru starp to, ko vēlas un novērtē ES, un to, ko mūsu partneri vēlas saņemt no mums. Šobrīd ES un Ķīnas attiecību sarakstā ir līdz pat 56 dažādām sarunu jomām. Lai pārvarētu šādas groteskas situācijas, ir vajadzīga politiskā griba, kurā priekšroka tiek dota kopējai, nevis divpusējai politikai."@lv13
"As President Van Rompuy said, the EU governments knew for a long time about their financial problems but failed to react. We need a new financial supervision architecture for Europe. Reaching consensus on the macro-economic surveillance framework is a crucial step in the long-term prevention of future crises. However, the Commission has a decisive fight ahead to counter the still prevailing short-term approach of first trying to restore economic growth and considering budgetary discipline not that important in the foreseeable future. All Member States need to realise that budgetary discipline (a balanced budget) is the only precondition for reliable macro-economic stability. Therefore the new EU rules and control mechanisms will help Member States in restoring self-discipline. Also long-term crisis prevention needs robust structural reforms. Are the Member States ready for this effort? I welcome President Van Rompuy’s concept of reciprocity in EU relations with its strategic partners. Such an approach means balancing what the EU wants and values and what our partners would like to get from us. At present up to 56 different dialogue sectors are numbered in EU-China relations. To overcome such a grotesque situation, political will giving preference to common policies over bilateralism is needed."@mt15
"Zoals voorzitter Van Rompuy al zei, waren de regeringen van de EU al lange tijd op de hoogte van hun financiële problemen, maar hebben ze hier niet op ingespeeld. We hebben een nieuwe architectuur voor financieel toezicht nodig in Europa. Consensus bereiken over het macro-economische toezichtkader is een cruciale stap voor het voorkomen van toekomstige crises op de lange termijn. De Commissie heeft echter nog een beslissende strijd voor de boeg om iets te doen tegen de kortetermijnbenadering die nog steeds veel wordt toegepast, waarbij in de eerste plaats wordt geprobeerd de economische groei te herstellen en begrotingsdiscipline in de nabije toekomst niet zo belangrijk wordt geacht. Alle lidstaten moeten beseffen dat begrotingsdiscipline (een evenwichtige begroting) de enige voorwaarde is voor betrouwbare macro-economische stabiliteit. Daarom zullen de nieuwe regels en controlemechanismen van de EU de lidstaten helpen hun zelfdiscipline te herstellen. Voor crisispreventie op de lange termijn zijn ook ingrijpende structurele hervormingen nodig. Zijn de lidstaten klaar voor deze inspanning? Ik ben blij dat voorzitter Van Rompuy wijst op de wederkerigheid in de betrekkingen tussen de EU en haar strategische partners. Zo’n benadering betekent een evenwicht vinden tussen wat de EU wil en belangrijk vindt en wat onze partners van ons willen. Op dit moment zijn er maar liefst 56 verschillende dialoogsectoren in de betrekkingen tussen de EU en China. Om een einde te maken aan zo’n groteske situatie, is de politieke wil nodig om de voorkeur te geven aan gemeenschappelijk beleid boven bilateralisme."@nl3
"Jak powiedział przewodniczący Van Rompuy, rządy UE od dawna wiedziały o swoich problemach finansowych, ale nie reagowały. Europie potrzebna jest nowa struktura nadzoru finansowego. Kluczowym krokiem w długookresowym zapobieganiu przyszłym kryzysom jest osiągnięcie kompromisu w sprawie makroekonomicznych ram nadzoru. Komisja ma jednak przed sobą najważniejszą walkę, musi przełamać przeważające wciąż krótkookresowe podejście, które polega na usiłowaniu przywrócenia wzrostu gospodarczego i na przekonaniu, że w dającej się przewidzieć przyszłości dyscyplina budżetowa nie ma takiego znaczenia. Wszystkie państwa członkowskie muszą zrozumieć, że dyscyplina budżetowa (zrównoważony budżet) stanowi jedyny warunek wstępny otrzymania wiarygodnej stabilizacji makroekonomicznej. W związku z tym nowe zasady unijne i mechanizmy kontroli pomogą państwom członkowskim w przywróceniu samodyscypliny. Poza tym długookresowe zapobieganie kryzysowi wymaga poważnych reform strukturalnych. Czy państwa członkowskie są gotowe do podjęcia takiego wysiłku? Z zadowoleniem przyjmuję pomysł przewodniczącego Van Rompuya dotyczący wprowadzenia zasady wzajemności w stosunkach z partnerami strategicznymi UE. Takie podejście oznacza zrównoważenie tego, czego chce i co sobie ceni UE z tym, czego oczekują od nas partnerzy strategiczni. Obecnie w ramach stosunków UE-Chiny wylicza się podział na 56 różnych obszarów dialogu. Aby uporać się z tą groteskową sytuacją, potrzebna jest wola polityczna stawiająca na wspólne obszary polityczne, a nie na bilateralizm."@pl16
"Como o senhor Presidente Van Rompuy afirmou, os Governos da UE conheciam os seus problemas financeiros há já muito tempo, mas não reagiram. Necessitamos de uma nova arquitectura de supervisão financeira para a Europa. A obtenção de um consenso sobre o quadro de supervisão macroeconómica constitui um passo crucial na prevenção a longo prazo de futuras crises. Contudo, a Comissão enfrenta a decisiva batalha de contrariar a ainda dominante abordagem de curto prazo de, em primeiro lugar, tentar restaurar o crescimento económico e considerar a disciplina orçamental uma questão secundária no futuro próximo. Todos os Estados-Membros têm de compreender que a disciplina orçamental (um orçamento equilibrado) é a única condição necessária para uma estabilidade macroeconómica fiável. Por conseguinte, as novas regras e os novos mecanismos de controlo da UE ajudarão os Estados-Membros a restaurar a autodisciplina. Além disso, a prevenção de crises a longo prazo exige reformas estruturais robustas. Estão os Estados-Membros preparados para este esforço? Saúdo o conceito de reciprocidade do senhor Presidente Van Rompuy nas relações da UE com os seus parceiros estratégicos. Uma tal abordagem significa estabelecer um equilíbrio entre aquilo que a UE quer e valoriza e aquilo que os nossos parceiros querem obter de nós. À data, contam-se 56 sectores de diálogo diferentes nas relações UE-China. Para superar esta situação grotesca, é necessário uma vontade política que privilegie as políticas comuns em detrimento do bilateralismo."@pt17
"Aşa cum a spus domnul preşedinte Van Rompuy, guvernele UE erau la curent de mult timp cu problemele lor financiare, însă nu au reacţionat. Avem nevoie de un nou sistem de supraveghere financiară pentru Europa. Ajungerea la un consens în ceea ce priveşte cadrul de supraveghere macroeconomică este un pas crucial în prevenirea pe termen lung a crizelor viitoare. Totuşi, pe Comisie o aşteaptă o luptă decisivă pentru a contraataca abordarea pe termen scurt care prevalează încă, care încearcă mai întâi să restaureze creşterea economică şi în care disciplina bugetară nu este atât de importantă în viitorul apropiat. Toate statele membre trebuie să înţeleagă că disciplina bugetară (un buget echilibrat) este singura condiţie prealabilă pentru stabilitatea macroeconomică sigură. Prin urmare, noile norme şi mecanisme de control UE vor ajuta statele membre să redobândească autodisciplina. De asemenea, prevenirea crizei pe termen lung necesită reforme structurale robuste. Sunt statele membre pregătite pentru acest efort? Salut conceptul domnului preşedinte Van Rompuy de reciprocitate în relaţiile UE cu partenerii săi strategici. O astfel de abordare presupune stabilirea unui echilibru între ceea ce doreşte şi preţuieşte UE şi ceea ce ar vrea partenerii noştri să obţină de la noi. În prezent există până la 56 de sectoare de dialog diferite în relaţiile UE-China. Pentru a depăşi această situaţie grotescă este nevoie ca voinţa politică să prefere mai degrabă politicile comune decât bilateralismul."@ro18
"Ako povedal pán predseda Van Rompuy, vlády EÚ už dlho vedeli o svojich finančných problémoch, ale nijako nereagovali. V Európe potrebujeme novú štruktúru finančného dohľadu. Rozhodujúcim krokom pri predchádzaní budúcim krízam z dlhodobého hľadiska je dosiahnutie konsenzu o rámci makroekonomického dohľadu. Komisia má však pred sebou rozhodujúci boj, keď musí čeliť stále prevládajúcemu krátkodobému prístupu, že sa treba najprv pokúsiť obnoviť hospodársky rast a nepovažovať rozpočtovú disciplínu v blízkej budúcnosti za takú dôležitú. Všetky členské štáty si musia uvedomiť, že rozpočtová disciplína (vyvážený rozpočet) je jediným predpokladom spoľahlivej makroekonomickej stability. Nové pravidlá a kontrolné mechanizmy EÚ teda pomôžu členským štátom obnoviť si sebadisciplínu. Dlhodobé predchádzanie kríze si vyžaduje aj veľké štrukturálne reformy. Sú členské štáty pripravené na takéto kroky? Vítam koncept reciprocity vo vzťahoch EÚ s jej strategickými partnermi, ktorý predstavil pán predseda Van Rompuy. Takýto prístup znamená dať do rovnováhy to, čo EÚ chce a čo si váži, s tým, čo by naši partneri chceli získať od nás. V súčasnosti sa vo vzťahoch EÚ a Číny nachádza až 56 rôznych oblastí dialógov. Ak máme prekonať túto grotesknú situáciu, potrebná je politická vôľa, ktorá bude uprednostňovať spoločné politiky pred dvojstrannými vzťahmi."@sk19
"Kot je dejal predsednik Van Rompuy, so se vlade EU dolgo časa zavedale svojih finančnih težav, vendar niso ukrepale. Potrebujemo nov sistem finančnega nadzora za Evropo. Ključni korak pri dolgoročnem preprečevanju prihodnjih kriz je doseganje soglasja o okviru makroekonomskega nadzora. Vendar pa je pred Komisijo odločilen boj, v katerem mora premagati še vedno prevladujoč kratkoročen pristop, s katerim se najprej poskuša obnoviti gospodarska rast, medtem ko proračunska disciplina ne velja za tako pomembno v bližnji prihodnosti. Vse države članice morajo razumeti, da je proračunska disciplina (uravnotežen proračun) edini predpogoj za zanesljivo makroekonomsko stabilnost. Zato bodo nova pravila EU in mehanizmi nadzora državam članicam pomagali, da povrnejo samodisciplino. Prav tako so za dolgoročno preprečevanje krize potrebne odločne strukturne reforme. Ali so države članice pripravljene na ta napor? Pozdravljam pojem vzajemnosti, ki ga predsednik Van Rompuy omenja v odnosih EU z njenimi strateškimi partnerji. Takšen pristop pomeni uskladitev tega, kar EU želi in ceni, ter tistega, kar naši partnerji hočejo od nas. Odnosi med EU in Kitajsko trenutno obsegajo do 56 različnih področij dialoga. Da bi se premagalo to groteskno stanje, je potrebna politična volja, ki bo dala prednost skupnim politikam pred dvostranskostjo."@sl20
"Som ordförande Herman Van Rompuy sade kände EU-ländernas regeringar länge till sina finansiella problem utan att reagera. Vi behöver en ny struktur för den finansiella tillsynen i EU. Ett viktigt steg i det långsiktiga förebyggandet av framtida kriser är att nå samförstånd om ramen för den makroekonomiska övervakningen. Kommissionen har dock en avgörande strid framför sig för att motverka den ännu rådande kortsiktiga strategin att först försöka återställa den ekonomiska tillväxten, samtidigt som budgetdisciplin inte ses som särskilt viktigt under den närmaste framtiden. Alla medlemsstater måste inse att budgetdisciplin (en balanserad budget) är den enda nödvändiga förutsättningen för tillförlitlig makroekonomisk stabilitet. De nya EU-reglerna och kontrollmekanismerna kommer därför att hjälpa medlemsstaterna att återupprätta självdisciplinen. Ett långsiktigt krisförebyggande kräver dessutom robusta strukturreformer. Är medlemsstaterna redo för den ansträngningen? Jag välkomnar Herman Van Rompuys tanke om ömsesidighet i EU:s förbindelser med sina strategiska partner. Ett sådant synsätt innebär en balans mellan vad EU vill ha och värderar och vad våra partner vill ha av oss. I dag omfattar förbindelserna mellan EU och Kina upp till 56 olika dialogområden. För att en så absurd situation ska kunna åtgärdas krävs politisk vilja att låta gemensam politik komma före bilateralism."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,15,1,19,14,16,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph