Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-22-Speech-3-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100922.3.3-039"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, celebro mucho que el Consejo Europeo se haya ocupado de la acción exterior de la Unión. Estamos en un mundo nuevo, con multipolaridad económica y una creciente multipolaridad política con un reducido número de importantes actores. Además, los retos son globales. Ningún país puede afrontarlos solo, tampoco los de la UE. Como ha dicho hace pocos días el Presidente de la Comisión, en el mundo global el tamaño sí importa. La Unión Europea debe ser uno de esos actores. Lamento, por consiguiente, el sentido del voto en Nueva York, la semana pasada, sobre el refuerzo de la posición de la Unión en las Naciones Unidas. Es preocupante lo ocurrido. Me parece muy bien que en el futuro se preparen cuidadosamente las cumbres con los otros grandes actores. Con ellos tenemos que abordar —además, por cierto, del sentido de su voto el pasado día 14 en Nueva York— importantes cuestiones bilaterales y multilaterales. Entre otras cosas, se trata de gobernar la globalización, adaptando las instituciones nacidas tras la Segunda Guerra Mundial y fortaleciendo foros más recientes, como el G-20. Y, en toda esta tarea, la concertación con los Estados Unidos me parece necesaria. Compartimos muchos valores e intereses con ellos. Confío en que se prepare bien la Cumbre del 20 de noviembre. Señorías, gracias a los nuevos instrumentos del Tratado de Lisboa, la actuación exterior de la Unión tendrá más continuidad y coherencia. Pero también es imprescindible, junto a la fortaleza interior de la Unión, la voluntad política de actuación conjunta de los 27 y, en particular, de sus miembros más relevantes. Este proceso de conjunción inevitablemente será largo y difícil. Pero es necesario si queremos evitar la irrelevancia de Europa o lo que ya se viene en llamar el advenimiento de una era postoccidental."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, opravdu mě těší skutečnost, že Evropská rada diskutovala o vnější činnosti Unie. Nacházíme se v novém světě, který je multipolární z ekonomického hlediska a v čím dál tím vyšší míře i z hlediska politického a kde se vyskytuje menší počet významných hráčů. Kromě toho mají problémy, kterým čelíme, globální povahu. Žádná země, a to včetně zemí Evropské unie, jim nemůže čelit sama. Jak před několika dny prohlásil pan předseda Komise, v globálním světě na velikosti záleží. Evropská unie musí být jedním z těchto hráčů. Z tohoto důvodu mě mrzí, jak dopadlo minulý týden v New Yorku hlasování o posílení postavení Evropské unie v OSN. To, k čemu došlo, je velice znepokojující. Myslím si, že by bylo velice dobré, aby v budoucnosti byly před summity provedeny pečlivé přípravy s ostatními velkými hráči. Kromě toho, abychom se tak vypořádali se způsobem, jakým ostatní hráči hlasovali 14. září v New Yorku, potřebujeme je rovněž k tomu, abychom se vypořádali s důležitými bilaterálními a multilaterálními otázkami. Kromě jiného potřebujeme dostat pod kontrolu globalizaci, a to tak, že přizpůsobíme instituce, které byly založeny po druhé světové válce, a posílíme novější fóra, jako je například skupina G20. Ve všech těchto záležitostech, domnívám se, musíme rovněž pracovat v souladu se Spojenými státy. Máme s nimi mnoho společných hodnot a zájmů a já pevně doufám, že se na summit, který se bude konat 20. listopadu, podnikají řádné přípravy. Dámy a pánové, díky novým nástrojům Lisabonské smlouvy získá vnější činnost Unie vyšší míru kontinuity a soudržnosti. Ponecháme-li však stranou vnitřní sílu Unie, zcela zásadní je rovněž politická vůle sedmadvacítky ke společné akci, zejména ze strany těch nejvýznamnějších členských států. Tento proces sjednocování bude bezpochyby dlouhý a náročný. Je ovšem nezbytný, jestliže chceme zabránit tomu, aby byla Evropa bezvýznamná, a tomu, čemu se začíná říkat příchod pozápadní doby."@cs1
"Hr. formand! Jeg er virkelig glad for, at Det Europæiske Råd har drøftet EU's optræden udadtil. Vi lever i en ny verden, som er multipolar økonomisk set og i stigende grad også politisk set, og der er et mindre antal vigtige aktører. De udfordringer, vi står over for, er desuden af global karakter. Intet land kan klare dem alene, og det gælder også landene i EU. Som formanden for Kommissionen sagde for nogle dage siden, så har størrelsen betydning i en globaliseret verden. EU skal være én af aktørerne. Jeg beklager derfor resultatet af afstemningen i New York i sidste uge om styrkelsen af EU's position i FN. Det, der skete, giver anledning til bekymring. Det ville være godt, hvis man i fremtiden forberedte sig mere omhyggeligt op til topmøder med andre vigtige aktører. Ud over at tackle den måde, de andre aktører stemte på den 14. september i New York, skal vi også håndtere vigtige bilaterale og multilaterale spørgsmål. Vi skal bl.a. styre globaliseringen ved at tilpasse de institutioner, der blev oprettet efter Anden Verdenskrig, til den nye situation og ved at styrke nyere fora som G20. I arbejdet på alt dette skal vi arbejde sammen med USA. Vi deler mange værdier og interesser med dem, og jeg håber, at der gøres grundige forberedelser til topmødet den 20. november. Takket være de nye redskaber, vi har fået med Lissabontraktaten, vil der være mere kontinuitet og sammenhæng i EU's optræden udadtil. Men ud over at EU er blevet styrket internt, er det også afgørende, at de 27 lande har den politiske vilje til at handle i fællesskab, og det gælder især de største medlemsstater. Samlingsprocessen vil uundgåeligt være lang og vanskelig. Men den er nødvendig, hvis vi vil forhindre, at Europa bliver irrelevant, og forhindre det, som man begynder at kalde fremkomsten af den postvestlige æra."@da2
"Herr Präsident! Ich freue mich sehr darüber, dass der Europäische Rat das Thema des Auswärtigen Dienstes der Union besprochen hat. Wir leben in einer neuen Welt, die aus wirtschaftlicher Sicht multipolar ist und aus politischer Sicht aus immer weniger bedeutenden Akteuren besteht. Außerdem stehen wir vor Herausforderungen globaler Natur. Kein Land kann diesen allein begegnen, auch nicht der Länder der EU. Wie der Präsident der Kommission vor einigen Tagen sagte, ist die Größe in einer globalen Welt tatsächlich von Bedeutung. Die Europäische Union muss einer dieser Akteure sein. Ich bedaure daher das Ergebnis der Abstimmung, die letzte Woche in New York abgehalten wurde und die Position der EU bei den Vereinten Nationen betraf. Was dort passierte, ist durchaus besorgniserregend. Ich denke, dass es eine gute Sache wäre, sich für kommende Gipfel vorab mit den anderen wichtigen Akteuren gründlich vorzubereiten. Mit ihnen müssen wir über das Ergebnis der Abstimmung am 14. September in New York sprechen sowie auch entscheidende bilaterale und multilaterale Themenbereiche klären. Unter anderem müssen wir die Globalisierung steuern, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen Institutionen anpassen und die neueren Foren wie die G20 stärken. Bei all diesen Angelegenheiten ist es meiner Meinung nach auch wichtig, harmonisch mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten. Wir teilen viele Interessen und Werte und ich vertraue darauf, dass für den Gipfel am 20. November gründliche Vorbereitungen getroffen werden. Meine Damen und Herren, dank der neuen im Vertrag von Lissabon enthaltenen Instrumente wird der Außenpolitik der Union mehr Kontinuität und Konstanz beigemessen. Jedoch ist neben der internen Stabilität der Union auch der politische Wille für gemeinsames Handeln der 27 von großer Bedeutung, vor allem zwischen den wichtigsten Mitgliedstaaten. Dieser Vereinigungsvorgang wird unweigerlich lang und schwierig sein. Allerdings ist er notwendig, wenn wir verhindern wollen, dass Europa seine Bedeutung verliert und wenn wir dem vorbeugen möchten, was inzwischen als der Beginn des post-okzidentalen Zeitalters bezeichnet wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πραγματικά που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης. Είμαστε σε έναν νέο κόσμο, ο οποίος είναι πολυπολικός από οικονομικής άποψης και όλο και περισσότερο πολυπολικός από πολιτικής άποψης, με έναν μικρότερο αριθμό σημαντικών παραγόντων. Επιπροσθέτως, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι παγκόσμιες. Καμία χώρα δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει από μόνη της, περιλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ. Όπως είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής πριν από λίγες ημέρες, σε έναν παγκόσμιο κόσμο, το μέγεθος μετράει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ένας από αυτούς τους παράγοντες. Ως εκ τούτου, εκφράζω την απογοήτευσή μου για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό που συνέβη είναι πολύ ανησυχητικό. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλό να γίνονται προσεκτικές προετοιμασίες στο μέλλον για τις διασκέψεις κορυφής με τους άλλους σημαντικούς παράγοντες. Εκτός από την αντιμετώπιση του τρόπου με τον οποίο ψήφισαν οι υπόλοιποι παράγοντες στις 14 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν σημαντικά διμερή και πολυμερή ζητήματα. Μεταξύ άλλων, πρέπει να διαχειριστούμε την παγκοσμιοποίηση, προσαρμόζοντας τα θεσμικά όργανα που δημιουργήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ενισχύοντας πιο πρόσφατα φόρα όπως η G20. Κατά την προσπάθεια αυτή, πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε αρμονικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μοιραζόμαστε μαζί τους πολλές αξίες και συμφέροντα και ελπίζω ότι γίνονται σωστές προετοιμασίες για τη διάσκεψη κορυφής στις 20 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, χάρη στα νέα μέσα της Συνθήκης της Λισαβόνας, η εξωτερική δράση της Ένωσης θα έχει περισσότερη συνέχεια και συνέπεια. Ωστόσο, μαζί με την εσωτερική ισχύ της Ένωσης, είναι εξίσου ουσιαστική και η πολιτική βούληση για κοινή δράση και από τους 27, ειδικά από τα πιο σημαντικά κράτη μέλη. Αυτή η διαδικασία ένωσης θα είναι αναπόφευκτα μακρά και δύσκολη. Ωστόσο, είναι απαραίτητη αν θέλουμε να μην χάσει η Ευρώπη τη συνάφειά της και να αποτρέψουμε αυτό που αρχίζει να περιγράφεται ως η έλευση της μετά δυτικής εποχής."@el10
"Mr President, I am really delighted that the European Council has discussed the Union’s external action. We are in a new world, which is multipolar from an economic point of view and increasingly from a political point of view, with a smaller number of significant players. Moreover, the challenges that we face are global ones. No country can face them alone, including the countries of the EU. As the President of the Commission said a few days ago, in a global world, size does matter. The European Union must be one of those players. I therefore regret the result of the vote in New York last week on strengthening the EU’s position in the United Nations. What happened is very concerning. I think it would be very good for careful preparations to be made in future for summits with the other major players. As well as tackling the way that the other players voted on 14 September in New York, they are also needed to tackle important bilateral and multilateral issues. Among other things, we need to govern globalisation, adapting the institutions that were established after the Second World War and strengthening more recent forums such as the G20. In doing all these things, I also think that we need to be working in harmony with the United States. We share many values and interests with them, and I trust that sound preparations are being made for the summit on 20 November. Ladies and gentlemen, thanks to the new instruments of the Treaty of Lisbon, the Union’s external action will have more continuity and consistency. However, along with the internal strength of the Union, the political will for joint action by the 27 is also essential, particularly among the most significant Member States. This process of uniting will inevitably be a long and difficult one. It is necessary, however, if we want to prevent Europe from being irrelevant and prevent what is beginning to be described as the advent of a post-Western era."@en4
"Lugupeetud juhataja! Mul on tõeliselt hea meel, et Euroopa Ülemkogu on liidu välistegevust arutanud. Elame uues maailmas, mis on majanduslikust ja üha enam ka poliitilisest aspektist mitmepooluseline ning kus on väiksem hulk mõjukaid osalisi. Peale sellel on tänapäeva probleemid ülemaailmsed. Ükski riik ei suuda nendega üksi toime tulla, ka mitte ELi riigid. Nagu komisjoni president mõne päeva eest ütles, on suurus üleilmastunud maailmas oluline. Euroopa Liit peab olema üks neist osalistest. Seetõttu tunnen kahetsust tulemuste pärast, millega lõppes eelmisel nädalal New Yorgis hääletus ELi positsiooni tugevdamise üle ÜROs. Juhtunu on väga murettekitav. Minu arvates oleks hea, kui edaspidi tehtaks enne teiste kaalukate asjaosalistega peetavaid tippkohtumisi hoolikaid ettevalmistusi. Neid on vaja nii selleks, et leida lahendus 14. septembril New Yorgis teiste osaliste tõttu saadud hääletustulemustele, kui ka oluliste kahe- ja mitmepoolsete küsimuste lahendamiseks. Muu hulgas peame üleilmastumist reguleerima, kohandades pärast Teist maailmasõda loodud institutsioone ja tugevdades hiljutisi foorumeid, nagu G20. Kõige selle tegemisel peame minu arvates töötama ka üksmeeles Ühendriikidega. Meil on palju ühesuguseid väärtuseid ja huve ning ma loodan, et 20. novembri tippkohtumiseks tehakse korralikke ettevalmistusi. Lugupeetud kolleegid! Tänu Lissaboni lepingu uutele vahenditele on liidu välistegevus järjepidevam ja ühtsem. Lisaks Euroopa Liidu sisemisele tugevusele on aga väga oluline ka 27 liikmesriigi, eeskätt kõige mõjukamate liikmesriikide poliitiline tahe võtta ühismeetmeid. See ühendusprotsess on paratamatult pikk ja keeruline. See on aga vajalik, kui soovime vältida Euroopa muutumist ebaoluliseks ja hoida ära seda, mida juba nimetataksegi läänemaailma järgse ajastu saabumiseks."@et5
"Arvoisa puhemies, olen todella iloinen siitä, että Eurooppa-neuvostossa on keskusteltu unionin ulkoisista toimista. Elämme uudessa maailmassa, joka on taloudellisesta näkökulmasta moninapainen, ja sitä se on yhä enenevässä määrin myös poliittiselta kannalta, kun merkittävien toimijoiden määrä kutistuu. Lisäksi nyt kohtaamamme haasteet ovat globaaleja. Yksikään valtio ei kykene kohtaamaan niitä yksin, eivät myöskään EU:n jäsenvaltiot. Kuten komission puheenjohtaja pari päivää sitten totesi, globaalissa maailmassa koolla on väliä. Euroopan unionin on oltava yksi näistä toimijoista. Tämän vuoksi pahoittelen viime viikon äänestystulosta New Yorkissa, kun oli kyse EU:n aseman vahvistamisesta Yhdistyneissä Kansakunnissa. Se, mitä tapahtui, on hyvin huolestuttavaa. Minusta olisi todella hyvä valmistautua vastaisuudessa huolella muiden suurten toimijoiden kanssa järjestettäviin huippukokouksiin. Sen lisäksi, että on tarkasteltava muiden toimijoiden äänestystapaa 14. syyskuuta New Yorkissa, on myös tarkasteltava merkittäviä kahdenvälisiä ja monenvälisiä seikkoja. Meidän on muun muassa hallittava globalisaatiota, mukautettava toisen maailmansodan jälkeen perustettuja toimielimiä ja vahvistettava G20:n kaltaisia uudempia foorumeita. Kaikessa tässä meidän on mielestäni myös tehtävä työtä sopusoinnussa Yhdysvaltojen kanssa. Jaamme sen kanssa monia arvoja ja intressejä, ja uskon, että 20. marraskuuta järjestettävän huippukokouksen valmistelut ovat järkeviä. Hyvät kollegat, Lissabonin sopimuksen uusien välineiden ansiosta unionin ulkoisiin toimiin saadaan jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta. Unionin sisäisen vahvuuden lisäksi myös poliittinen tahto yhteisiä toimia kohtaan 27 jäsenvaltiossa, erityisesti merkittävimmissä jäsenvaltioissa, on ratkaisevaa. Tämä yhdistymisprosessi tulee väistämättä olemaan pitkä ja vaikea. Se on kuitenkin tarpeen, jos haluamme estää sen, että Euroopasta tulee merkityksetön, ja estää sen, jota nyt on alettu kuvata postläntisen aikakauden aatoksi."@fi7
"Monsieur le Président, je suis vraiment ravi que le Conseil européen ait abordé la question de l’action extérieure de l’Union. Nous vivons dans un monde nouveau, un monde multipolaire du point de vue économique et de plus en plus du point de vue politique, avec un petit nombre d’acteurs importants. De plus, les défis auxquels nous devons faire face sont des défis mondiaux. Aucun pays ne peut les affronter seul, pas même les pays de l’UE. Comme l’a dit le président de la Commission il y a quelques jours, dans un monde globalisé, la taille a son importance. L’Union européenne doit être l’un de ces acteurs. Je regrette donc le résultat du vote qui a eu lieu à New-York la semaine dernière sur le renforcement de la position de l’UE aux Nations unies. Ce qu’il s’est passé est très préoccupant. Je pense qu’il serait bon de préparer minutieusement les prochains sommets avec les autres grands acteurs. En plus de réagir à la façon dont les autres acteurs ont voté le 14 septembre à New-York, nous avons également besoin d’eux pour faire face à des problèmes bilatéraux et multilatéraux importants. Entre autres choses, nous devons guider la mondialisation, adapter les institutions créées après la deuxième Guerre mondiale et renforcer les forums plus récents tels que le G20. Dans toutes ces tâches, je pense aussi que nous devons travailler en harmonie avec les États-Unis. Nous partageons avec eux de nombreuses valeurs et de nombreux intérêts, et je ne doute pas que des préparations minutieuses sont en cours pour le sommet du 20 novembre. Mesdames et Messieurs, grâce aux nouveaux instruments du traité de Lisbonne, l’action extérieure de l’Union présentera davantage de continuité et de cohérence. Cependant, outre la force interne de l’Union, il est essentiel que les 27, et en particulier les États membres les plus importants, partagent une volonté politique de mener des actions communes. Ce processus d’unification sera inévitablement long et difficile. Il sera pourtant nécessaire si nous voulons éviter que l’Europe ne perde toute signification et si nous voulons empêcher ce que certains commencent à décrire comme l’avènement de l’ère postmoderne."@fr8
". Elnök úr, nagyon örülök annak, hogy az Európai Tanács megvitatta az Unió külső tevékenységét. Egy új világban élünk, amely gazdasági szempontból többpólusú és politikai szempontból is egyre inkább, amelyben egyre kevesebb a jelentős szereplő. Továbbá az előttünk álló kihívások globálisak. Egyetlen ország sem képes egyedül szembeszállni ezekkel a kihívásokkal, az uniós országok sem. Ahogy azt a Bizottság elnöke néhány nappal ezelőtt mondta, egy globális világban igenis számít a méret. Az Európai Uniónak a jelentős szereplők közé kell tartoznia. Ezért sajnálatosnak tartom a múlt héten az EU-nak az Egyesült Nemzeteken belüli pozíciója megerősítésével kapcsolatban New Yorkban megtartott szavazás eredményét. Nagyon aggasztó, ami történt. Úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, ha a jövőben gondos előkészületekre kerülne sor a többi jelentős partnerrel való csúcstalálkozókat megelőzően. Azzal is szembe kell nézni, ahogy a többi szereplő szavazott szeptember 14-én New Yorkban, rájuk szintén szükség van a fontos két- és többoldalú kérdések megoldásához. Többek között befolyásolnunk kell a globalizációt, a II. világháborút követően létrehozott intézmények átalakítása és az újabb keletű fórumok, például a G20-ak, megerősítése révén. Mindeközben az Egyesült Államokkal is együtt kell működnünk. Sok közös érték és érdek fűz össze bennünket, és bízom benne, hogy hatékony előkészületek folynak a november 20-i csúcstalálkozóval kapcsolatban. Hölgyeim és uraim, a Lisszaboni Szerződés új eszközeinek köszönhetően az Unió külső tevékenysége folyamatosabb és következetesebb lesz. Az Unió belső ereje mellett azonban a 27 tagállam együttes fellépésére vonatkozó politikai szándék is lényeges, különösen a legjelentősebb tagállamok körében. Az egység megteremtésének folyamata elkerülhetetlenül hosszadalmas és nehéz lesz. Erre szükség van azonban, ha meg akarjuk akadályozni, hogy Európa jelentéktelenné váljon, és el akarjuk kerülni azt, amit a nyugati társadalmak korát követő időszak eljövetelének kezdenek nevezni."@hu11
"Signor Presidente, sono veramente lieto che il Consiglio europeo abbia dibattuto l’azione esterna dell’Unione. Viviamo in un mondo nuovo, che è multipolare da un punto di vista economico e lo è sempre di più da una prospettiva politica, con un numero più ridotto di soggetti significativi. Inoltre, le sfide che fronteggiamo sono di natura globale. Nessun paese le può affrontare da solo, nemmeno i paesi dell’UE. Come ha ricordato qualche giorno fa il Presidente della Commissione, in un mondo globale le dimensioni contano. L’Unione europea dev’essere uno di questi soggetti. Deploro pertanto il risultato della votazione di New York della scorsa settimana sul rafforzamento della posizione dell’UE in seno alle Nazioni Unite. Quel che è accaduto è molto preoccupante. Ritengo che sarebbe opportuno per il futuro prepararsi con attenzione ai vertici con altri soggetti di spicco. Oltre che discutere del modo in cui gli altri soggetti hanno votato il 14 settembre a New York, con loro dobbiamo fronteggiare importanti questioni bilaterali e multilaterali. Tra le altre cose, dobbiamo disciplinare la globalizzazione, adeguare le istituzioni stabilite dopo la Seconda guerra mondiale e rafforzare forum più recenti, quali il G20. In tutto ciò, ritengo che dobbiamo operare in armonia con gli Stati Uniti, con cui condividiamo molti valori e interessi, e confido nel fatto che in vista del vertice del 20 novembre si stiano approntando preparativi adeguati. Onorevoli deputati, grazie ai nuovi strumenti del trattato di Lisbona, l’azione esterna dell’Unione guadagnerà maggiore continuità e coerenza. Tuttavia, oltre alla forza interna dell’Unione, occorre anche la volontà politica per un’azione congiunta a 27, in particolare da parte degli Stati membri più significativi. Tale processo di unificazione sarà inevitabilmente lungo e difficile. È tuttavia necessario, se vogliamo impedire che l’Europa diventi irrilevante e che si imponga quello che alcuni stanno cominciando a definire l’avvento dell’era postoccidentale."@it12
"Pone pirmininke, esu tikrai sužavėtas, kad Europos Vadovų Taryba aptarė ES išorės veiksmus. Gyvename naujame ekonominiu, o vis dažniau – ir politiniu požiūriu daugiapoliame pasaulyje, kuriame mažiau stambių veikėjų. Be to, mūsų patiriami iššūkiai – pasauliniai. Nė viena šalis, įskaitant ir ES valstybes, negali jų įveikti viena. Kaip prieš keletą dienų sakė Komisijos pirmininkas, globalizuotame pasaulyje dydis svarbu. Europos Sąjunga turi būti viena iš tų veikėjų. Todėl apgailestauju dėl praėjusią savaitę Niujorke vykusio balsavimo dėl ES pozicijos Jungtinėse Tautose stiprinimo rezultatų. Tai, kas įvyko, kelia didelį rūpestį. Manau, kad ateityje būtų gerai apdairiai pasirengti aukščiausiojo lygio susitikimams su kitais svarbiais veikėjais. Šiuose susitikimuose turi būti sprendžiama ne tik rugsėjo 14 d. Niujorke vykusio kitų veikėjų balsavimo problema, bet ir svarbūs dvišaliai bei daugiašaliai klausimai. Be kitų dalykų, turime valdyti globalizaciją, pritaikydami po Antrojo pasaulinio karo sukurtas institucijas ir sustiprindami neseniai sukurtus forumus, pvz., Didįjį dvidešimtuką (G20). Be to, manau, kad visa tai darydami turime darniai bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis. Mes su jomis turime daug bendrų vertybių ir interesų, tikiu, kad lapkričio 20 d. aukščiausiojo lygio susitikimui patikimai rengiamasi. Ponios ir ponai, pasitelkus naujas Lisabonos sutarties priemones ES išorės veiksmai turės daugiau tęstinumo ir bus nuoseklesni. Vis dėlto svarbu ne tik ES vidaus tvirtybė, bet ir 27 valstybių narių, ypač didžiausią įtaką turinčių valstybių narių, politinė valia imtis bendrų veiksmų. Šis vienijimosi procesas neišvengiamai bus ilgas ir sudėtingas. Tačiau tai reikalinga, jeigu norime užtikrinti, kad Europa netaptų nereikšminga, ir užkirsti kelią vadinamajai Vakarų viešpatavimą pakeisiančios eros pradžiai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, esmu patiešām gandarīts, ka Eiropas Padome ir apspriedusi Eiropas Savienības ārējo darbību. Mēs esam jaunā pasaulē, kas ir daudzpolu pasaule no ekonomikas viedokļa un arvien palielinās no politiskā viedokļa, samazinoties ietekmīgu spēlētāju skaitam tajā. Turklāt problēmas, ar kurām mēs saskaramies, ir globāla mēroga. Neviena valsts, tostarp ES valstis, nevar tās atrisināt atsevišķi. Kā pirms dažām dienām teica Komisijas priekšsēdētājs, globālā pasaulē izmēram ir nozīme. Eiropas Savienībai jābūt vienai no šiem spēlētājiem. Tāpēc es nožēloju balsošanas rezultātus Ņujorkā pagājušajā nedēļā par ES nostājas stiprināšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā. Notikušais rada bažas. Manuprāt, būtu ļoti labi to ņemt vērā, lai rūpīgi sagatavotos turpmākajām augstākā līmeņa sanāksmēm ar citiem lielākajiem spēlētājiem, tāpat arī izskatīt to, kā citi dalībnieki ir balsojuši Ņujorkā 14. septembrī. Tas ir vajadzīgs arī, lai risinātu svarīgus divpusējus un daudzpusējus jautājumus. Mums ir arī jāregulē globalizācija, pielāgojot iestādes, kas izveidotas pēc Otrā pasaules kara, un jāstiprina jaunākie forumi, piemēram, G20. To visu darot, manuprāt, mums, jāstrādā arī harmonijā ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Mums ir daudz kopīgu vērtību un interešu, un es ticu, ka notiek attiecīga gatavošanās samitam 20. novembrī. Dāmas un kungi! Pateicoties jauniem Lisabonas līguma instrumentiem, Eiropas Savienības ārējā darbībā būs nepārtrauktāka un konsekventāka. Tomēr līdz ar Savienības iekšējo spēku būtiska ir arī 27 valstu, jo īpaši ietekmīgāko dalībvalstu, politiskā griba rīkoties vienoti. Šis apvienošanās process neizbēgami būs ilgs un sarežģīts. Tomēr tas ir nepieciešams, ja mēs gribam nepieļaut to, ka Eiropai nav nozīmes un to, ko sāk saukt par pēcrietumu laikmeta iestāšanos."@lv13
"Señor Presidente, celebro mucho que el Consejo Europeo se haya ocupado de la acción exterior de la Unión. Estamos en un mundo nuevo, con multipolaridad económica y una creciente multipolaridad política con un reducido número de importantes actores. Además, los retos son globales. Ningún país puede afrontarlos solo, tampoco los de la UE. Como ha dicho hace pocos días el Presidente de la Comisión, en el mundo global el tamaño sí importa. La Unión Europea debe ser uno de esos actores. Lamento, por consiguiente, el sentido del voto en Nueva York, la semana pasada, sobre el refuerzo de la posición de la Unión en las Naciones Unidas. Es preocupante lo ocurrido. Me parece muy bien que en el futuro se preparen cuidadosamente las cumbres con los otros grandes actores. Con ellos tenemos que abordar —además, por cierto, del sentido de su voto el pasado día 14 en Nueva York— importantes cuestiones bilaterales y multilaterales. Entre otras cosas, se trata de gobernar la globalización, adaptando las instituciones nacidas tras la Segunda Guerra Mundial y fortaleciendo foros más recientes, como el G-20. Y, en toda esta tarea, la concertación con los Estados Unidos me parece necesaria. Compartimos muchos valores e intereses con ellos. Confío en que se prepare bien la Cumbre del 20 de noviembre. Señorías, gracias a los nuevos instrumentos del Tratado de Lisboa, la actuación exterior de la Unión tendrá más continuidad y coherencia. Pero también es imprescindible, junto a la fortaleza interior de la Unión, la voluntad política de actuación conjunta de los 27 y, en particular, de sus miembros más relevantes. Este proceso de conjunción inevitablemente será largo y difícil. Pero es necesario si queremos evitar la irrelevancia de Europa o lo que ya se viene en llamar el advenimiento de una era postoccidental."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben erg blij dat de Europese Raad zich heeft gebogen over het buitenlandse optreden van de Unie. We bevinden ons in een nieuwe wereld, met een multipolaire economie en een toenemende multipolariteit in de politiek met een steeds kleiner wordend aantal belangrijke spelers. Bovendien zijn de uitdagingen wereldwijd. Geen enkel land kan ze in zijn eentje het hoofd bieden, ook niet de landen van de Europese Unie. Zoals de voorzitter van de Commissie enkele dagen geleden heeft gezegd: in een gemondialiseerde wereld is grootte wél belangrijk. De Europese Unie moet een van die spelers worden. Ik betreur dan ook de uitslag van de stemming van vorige week in New York over de versterking van de positie van de Europese Unie binnen de Verenigde Naties. Dat was een verontrustende gebeurtenis. Het lijkt me erg goed dat de topontmoetingen met de andere belangrijke spelers in de toekomst erg zorgvuldig worden voorbereid. Met hen moeten we belangrijke bilaterale en multilaterale kwesties aankaarten, en uiteraard ook de manier waarop ze op 14 september in New York gestemd hebben. We moeten onder andere de mondialisering in goede banen leiden, door de instellingen die zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog aan te passen en de meer recente fora zoals de G20 te versterken. En bij deze taak lijkt het me nodig om goed samen te werken met de Verenigde Staten. We delen met hen een groot aantal waarden en belangen. Ik ben er zeker van dat de Top van 20 november goed zal worden voorbereid. Dames en heren, dankzij de nieuwe instrumenten van het Verdrag van Lissabon zal het buitenlandse optreden van de Unie gekenmerkt worden door meer continuïteit en coherentie. Maar het belangrijkste, naast de innerlijke kracht van de Unie, is de politiek wil − en in het bijzonder die van de belangrijkste lidstaten − om met 27 landen gezamenlijk op te treden. Het is onvermijdelijk dat dit verenigingsproces lang en moeilijk zal zijn. Maar het is noodzakelijk als we willen vermijden dat Europa irrelevant wordt of als we willen ontsnappen aan wat nu al de komst van het post-westerse tijdperk wordt genoemd."@nl3
"Panie przewodniczący! Jestem niezmiernie zadowolony, że Rada Europejska omówiła działania zewnętrzne Unii. Żyjemy w nowym świecie, który z gospodarczego, a także coraz bardziej z politycznego punktu widzenia, jest światem wielobiegunowym, z mniejszą grupą podmiotów liczących się. Ponadto wyzwania, które przed nami stoją mają wymiar globalny. Żaden kraj samodzielnie im nie sprosta, dotyczy to także państw UE. Jak kilka dni temu powiedział przewodniczący Komisji w globalnym świecie rozmiar ma znaczenie. Unia Europejska musi być jednym z tych podmiotów. W związku z tym żałuję wyniku ubiegłotygodniowego głosowania w Nowym Jorku w sprawie wzmocnienia pozycji UE w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wydarzenia te są powodem do zmartwienia. Uważam, że w przyszłości należałoby przeprowadzać staranne przygotowania przed szczytami z innymi ważnymi podmiotami. Poza tym, że należy poruszyć kwestię sposobu, w jaki inne podmioty głosowały w Nowym Jorku w dniu 14 września, przygotowania są również potrzebne do omówienia ważnych kwestii dwu- i wielostronnych. Musimy między innymi zająć się kwestią globalizacji, dostosowując instytucje powołane po zakończeniu II wojny światowej i wzmacniając młodsze platformy działania, jak grupa G20. Ponadto uważam, że w tych działaniach musimy harmonijnie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. Podzielamy wiele wartości i obszarów zainteresowania i wierzę, że szczyt zaplanowany na 20 listopada zostanie poprzedzony solidnymi przygotowaniami. Panie i panowie! Zewnętrzne działania Unii, dzięki nowym instrumentom przewidzianym w traktacie lizbońskim, będą miały bardziej ciągły i spójny charakter. Wraz z wewnętrzną siłą Unii niezbędna jest również polityczna wola wspólnego działania 27 państw, szczególnie wśród najważniejszych państw członkowskich. Proces jednoczenia się niewątpliwie będzie długi i trudny. Jest on jednak niezbędny, jeśli chcemy powstrzymać Europę przed utratą znaczenia i zapobiec temu, co jest opisywane jako nadejście zmierzchu ery Zachodu."@pl16
"Senhor Presidente, congratulo-me por o Conselho Europeu ter debatido a acção externa da União. Estamos num mundo novo, que é multipolar do ponto de vista económico e crescentemente multipolar do ponto de vista político, com um número reduzido de actores importantes. Além disso, os desafios que enfrentamos são globais. Nenhum país pode enfrentá-los sozinho, incluindo os países da UE. Como o senhor Presidente da Comissão afirmou há alguns dias, num mundo global, o tamanho importa, efectivamente. A União Europeia tem de ser um desses actores. Por conseguinte, lamento o resultado da votação que teve lugar na semana passada em Nova Iorque sobre o reforço da posição da UE nas Nações Unidas. O que aconteceu é muito preocupante. Penso que seria muito bom que, no futuro, as cimeiras com os outros principais actores fossem cuidadosamente preparadas. Assim como são necessárias para abordar o sentido do voto dos outros actores em 14 de Setembro em Nova Iorque, as cimeiras são também necessárias para abordar questões bilaterais e multilaterais importantes. Entre outras coisas, necessitamos de governar a globalização, adaptando as instituições que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial e reforçando os fóruns mais recentes, como o G20. Em tudo isto, a concertação com os Estados Unidos parece-me necessária. Partilhamos muitos valores e interesses com eles, e confio em que estejam a ser feitos bons preparativos para a cimeira de 20 de Novembro. Senhoras e Senhores Deputados, graças aos novos instrumentos do Tratado de Lisboa, a acção externa da União terá mais continuidade e coerência. Contudo, juntamente com a força interna da União, a vontade política de acção conjunta dos 27 é também essencial, particularmente entre os Estados-Membros mais relevantes. Este processo de união será, inevitavelmente, longo e difícil. Contudo, ele é necessário, se queremos evitar que a Europa seja irrelevante, bem como aquilo a que já se começou a chamar o advento de uma era pós-ocidental."@pt17
"Domnule Preşedinte, sunt profund încântat de faptul că Consiliul European a discutat despre acţiunea externă a Uniunii. Suntem într-o lume nouă, care este multipolară din punct de vedere economic şi din ce în ce mai mult din punct de vedere politic, cu un număr mic de actori semnificativi. Mai mult, provocările pe care le întâmpinăm sunt globale. Nicio ţară nu le poate face faţă de una singură, nici măcar ţările UE. Aşa cum a apus preşedintele Comisiei în urmă cu câteva zile, într-o lume globală, dimensiunea chiar contează. Uniunea Europeană trebuie să fie unul dintre aceşti actori. Prin urmare, regret rezultatul votului din New York de săptămâna trecută referitor la consolidarea poziţiei UE în Naţiunile Unite. Ceea ce s-a întâmplat este foarte îngrijorător. Cred că ar fi bine să se facă pregătiri atente pe viitor pentru summiturile cu ceilalţi actori importanţi. În afară de a trata felul în care au votat ceilalţi actori la 14 septembrie la New York, ar trebui să trateze, de asemenea, chestiuni bilaterale şi multilaterale importante. Printre altele, trebuie să controlăm globalizarea, să adaptăm instituţiile care au fost înfiinţate după cel de-al doilea război mondial şi să consolidăm forumurile mai recente, precum G20. Pentru a face toate aceste lucruri ar trebui, cred, să lucrăm în armonie cu Statele Unite. Împărtăşim multe valori şi interese cu această ţară şi am încredere că se fac pregătiri temeinice pentru summitul din 20 noiembrie. Doamnelor şi domnilor, datorită instrumentelor noi ale Tratatului de la Lisabona, acţiunea externă a Uniunii va avea mai multă continuitate şi consecvenţă. Totuşi, împreună cu forţa internă a Uniunii, voinţa politică a celor 27 faţă de o acţiune comună este, de asemenea, esenţială, în special în rândul celor mai semnificative state membre. Acest proces de unificare va fi, în mod inevitabil, unul lung şi dificil. Cu toate acestea, este necesar dacă vrem să nu lăsăm Europa să ajungă nesemnificativă şi să împiedicăm ceea ce începe să fie descris drept începerea unei epoci post-occidentale."@ro18
"Vážený pán predseda, veľmi ma teší, že sa Európska rada zaoberala vonkajšou činnosťou Únie. Žijeme v novom svete s hospodárskou multipolaritou a s rastúcou politickou multipolaritou s obmedzeným počtom dôležitých aktérov. Problémy sú navyše globálne. Žiadna krajina ich nedokáže vyriešiť sama, ani krajiny EÚ. Ako pred niekoľkými dňami povedal pán komisár, v globálnom svete na veľkosti naozaj záleží. Európska únia musí byť jedným z týchto aktérov. Preto je mi smutno z výsledku hlasovania v New Yorku, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň a týkalo sa posilnenia pozície Únie v rámci Organizácie Spojených národov. To, čo sa stalo, vyvoláva veľké obavy. Myslím si, že by bolo veľmi dobré v budúcnosti sa starostlivo pripraviť na samity s ostatnými veľkými aktérmi. Práve s nimi musíme riešiť dôležité bilaterálne aj multilaterálne otázky, ako aj, samozrejme, výsledok ich hlasovania 14. septembra v New Yorku. Okrem iných vecí ide o riadenie globalizácie, prispôsobenie inštitúcií, ktoré boli vytvorené po druhej svetovej vojne, a posilnenie novších fór, ako napríklad G20. V rámci plnenia tejto úlohy mi pripadá dôležité zladiť sa so Spojenými štátmi. Spájajú nás mnohé hodnoty a záujmy a ja verím, že prebiehajú riadne prípravy na samit, ktorý sa bude konať 20. novembra. Dámy a páni, vďaka novým nástrojom Lisabonskej zmluvy môže vonkajšia činnosť Únie plynulo pokračovať v jednotnejšej podobe. No spoločne s vnútornou silou Únie je nevyhnutná aj politická vôľa 27 štátov, najmä tých najvýznamnejších, konať spoločne. Tento proces zjednocovania bude jednoznačne dlhý a ťažký. Je však nevyhnutný, ak chceme zabrániť tomu, aby bola Európa bezvýznamná, alebo tomu, čo sa už začína označovať ako nastúpenie postzápadnej éry."@sk19,19
"Gospod predsednik, res sem vesel, da je Evropski svet razpravljal o zunanjepolitičnem delovanju Unije. Smo v novem svetu, ki je večpolaren z gospodarskega vidika in čedalje bolj večpolaren s političnega vidika, pomembnih akterjev pa je manj. Poleg tega so izzivi, ki so pred nami, svetovni. Nobena država jih ne more reševati sama, kar velja tudi za države EU. Kot je pred nekaj dnevi dejal predsednik Komisije, v globalnem svetu je velikost pomembna. Evropska unija mora biti ena izmed teh akterjev. Zato obžalujem izid glasovanja v New Yorku prejšnji teden o okrepitvi položaja EU v Združenih narodih. Kar se je zgodilo, je zelo zaskrbljujoče. Mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi se vrhovi z drugimi partnerji v prihodnje natančno pripravili. Poleg tega, kako so 14. septembra v New Yorku glasovali drugi akterji, moramo z njimi reševati pomembna dvostranska in večstranska vprašanja. Med drugim moramo upravljati globalizacijo, tako da prilagodimo institucije, ki so bile vzpostavljene po drugi svetovni vojni, in okrepimo novejše forume, kot je G20. Pri vsem tem mislim tudi, da moramo delovati v skladu z Združenimi narodi. Imamo veliko skupnih vrednot in interesov in prepričan sem, da za vrh, ki se bo zgodil 20. novembra, potekajo že temeljite priprave. Gospe in gospodje, zahvaljujoč novim instrumentom Lizbonske pogodbe bo zunanjepolitično delovanje Unije bolj nepretrgano in dosledno. A poleg notranje moči Unije je temeljnega pomena tudi politična volja za skupno delovanje s strani vseh 27 držav, predvsem pa s strani najpomembnejših držav članic. Ta proces združevanja bo neizbežno dolgotrajen in težak. Vendar pa je potreben, če želimo preprečiti, da bi Evropa bila nepomembna, in če želimo preprečiti to, kar se že opisuje kot prihod obdobja po Zahodu."@sl20
"Herr talman! Det gläder mig verkligen att Europeiska rådet har diskuterat unionens yttre åtgärder. Vi befinner oss i en ny värld, som är multipolär i ekonomiskt hänseende och i allt högre grad även i politiskt hänseende, med ett mindre antal betydelsefulla aktörer. De utmaningar vi står inför är dessutom globala. Inget land kan hantera dem på egen hand, inte heller länderna i EU. Som kommissionens ordförande sade för några dagar sedan har storleken faktiskt betydelse i en global värld. EU måste vara en av dessa aktörer. Jag beklagar därför resultatet av omröstningen i New York förra veckan om att stärka EU:s ställning i FN. Det som hände är mycket oroande. Jag tror att det vore mycket bra om man i framtiden förberedde sig noggrant inför toppmöten med de övriga stora aktörerna. Det är nödvändigt både med tanke på hur de andra aktörerna röstade den 14 september i New York och för att hantera viktiga bilaterala och multilaterala frågor. Vi måste bland annat reglera globaliseringen, anpassa de institutioner som inrättades efter andra världskriget och stärka nyare forum som G20. När vi gör allt detta tror jag också att vi måste arbeta i samförstånd med Förenta staterna. Vi delar många värden och intressen med dem, och jag hoppas att man förbereder sig väl inför toppmötet den 20 november. Tack vare Lissabonfördragets nya instrument kommer unionens yttre åtgärder att få större kontinuitet och konsekvens. Vid sidan av unionens inre styrka är dock de 27 medlemsstaternas politiska vilja att agera samfällt också av avgörande betydelse, särskilt när det gäller de största medlemsstaterna. Denna enandeprocess kommer oundvikligen att bli lång och besvärlig. Men den är nödvändig om vi vill förhindra att EU blir oviktigt och undvika vad som börjar beskrivas som ankomsten för den tid som ersätter västvärldens era."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph