Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-21-Speech-2-732"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100921.23.2-732"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich möchte mich auch diesem Dank anschließen, aber auch dem Dank an die Damen und Herren Abgeordnete. Ich habe es gezählt: 47 Wortmeldungen – das zeugt nicht nur von der Vitalität des Parlaments –, sondern auch von der Bedeutung des Themas. Dass von diesen 47 Wortmeldungen eigentlich nur eine einzige – im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit der Kohäsionspolitik – ablehnend war, hat mich besonders gefreut. Das soll uns auch gegenseitig Mut machen, dass das ein ganz wichtiger Politikbereich ist und letztlich jener, der imstande ist, die Menschen in Europa am ehesten zu erreichen und Europa letztlich sichtbar zu machen, auch – und ganz besonders – in den Gebieten, die heute Gegenstand unserer Beratungen und Debatten waren, wobei ich darauf hinweisen möchte – das ist heute gar nicht angesprochen worden –, dass wir jetzt schon, in der neuen Periode, die Möglichkeit haben, durch ein moduliertes Ko-Finanzierungssystem auch innerhalb von Regionen einen Ausgleich zu schaffen, und im Sinne dessen, was der Abgeordnete Zeller oder auch andere gesagt haben, die Möglichkeit geschaffen haben, dass sehr wohl im Sinne des Subsidiaritätsprinzips vor Ort auf ganz spezielle Bedürfnisse vor dem Hintergrund der entsprechenden Kenntnisse der Verantwortlichen auf die Bedürfnisse reagiert werden kann oder dass es – etwa im Bereich der Wettbewerbspolitik – ganz differenzierte Möglichkeiten im Bereich der staatlichen Beihilfen gibt und dass diese Möglichkeiten genutzt werden sollten, genutzt werden müssen im Interesse der Menschen. Es hat viele Wortmeldungen gegeben, die sich mit der Indikatorenfrage auseinandergesetzt haben, etwas, das uns vielfach in der Diskussion um die Regionalpolitik begegnet. Ich bin bei jenen, die der Meinung sind – wie etwa Kollege Deutsch –, dass man immer noch das Bruttonationalprodukt als zentrale Kennziffer heranziehen muss. Aber ich verstehe und teile auch die Bedürfnisse und Wünsche, dass es ergänzende Indikatoren gibt. Es gibt etwa im Bereich von ESPON bereits verschiedene Projekte, ich erwähne etwa das Euro-Island-Projekt, wo es darum geht, ergänzende, zusätzliche Indikatoren zu definieren, die allerdings hauptsächlich und spezifisch darauf abstellen sollen, unsere Politik in diesen Regionen gemeinsam mit dem primär Verantwortlichen besser zu gestalten. Sie sollten und können nicht dazu dienen, neue finanzielle Indikatoren zu entwickeln, sondern sie sind dazu da, unsere Politik in diesen Regionen noch besser, noch präziser auf die Bedürfnisse der Menschen abzustellen. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei jenen Rednern, die darauf hingewiesen haben, welches Potenzial in den Regionen schlummert und was man noch machen kann, etwa im Bereich Forschung und Entwicklung. Wir haben einige außergewöhnlich lokalisierte Regionen, wo ganz besondere Forschungsaktivitäten stattfinden, wenn ich etwa an die Kanarischen Inseln mit den Observatorien denke, wo eine Forschungsarbeit geleistet wird, die aufgrund der geografischen, topografischen, klimatischen Bedingungen eigentlich nur dort möglich ist. Das sind Dinge, die gilt es stärker als bisher zu nutzen, dazu gehört auch der Sektor erneuerbare Energie. Ich bin auch bei jenen, die ganz bewusst auf den Bereich des Internetzugangs verwiesen haben. Das ist in der Tat etwas, dem unsere besondere Aufmerksamkeit in der Zukunft gelten muss, wo wir definitiv bekennen müssen, dass hier noch beachtliches Potenzial gegeben ist. Ich bedanke mich nochmals für alle Debattenbeiträge. Denn die Regionalpolitik verfolgt eine große Aufgabe, nicht nur die Gegensätze in den Regionen auszugleichen, sondern damit auch einem Bedürfnis der Menschen gerecht zu werden, von dem wir wissen, dass es etwa 8 von 10 Menschen haben: in der Region, in die man hineingeboren ist, auch beruflich eine Perspektive zu haben oder, salopp gesagt, alt zu werden. Daher sollten und müssen wir eine Politik verfolgen, die genau diesen Bedürfnissen Rechnung trägt, und tun das auch. Damit stellen wir unsere Politik auf den Menschen, auf seine Bedürfnisse ab, erreichen ihn hoffentlich. Das ist eine Arbeit, die nie zu Ende geht, die immer wieder eines neuen Schwungs bedarf. Insofern hat die heutige Debatte und vor allen Dingen auch dieser Bericht, diese Beschlusslage wieder einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Ich kann Ihnen nur versichern, dass es für uns in der Kommission nicht nur Auftrag und Verpflichtung, sondern auch eine Freude ist, sich mit diesen Dingen intensiv zu beschäftigen."@de9
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěl bych se k tomuto poděkování připojit a také bych rád poděkoval pánům poslancům a paním poslankyním. Vyslechli jsme 47 projevů – počítal jsem je –, což svědčí nejen o životaschopnosti Parlamentu, ale také o závažnosti tohoto tématu. Zvláště mě těší, že pouze jediné z těchto 47 vystoupení bylo negativní, a týkalo se toho, zda má smysl, abychom vůbec nějakou politiku soudržnosti měli. To by nám mělo dodat jistotu, že se jedná o velmi důležitou oblast politiky, která je schopna oslovit občany Evropy a Evropu zviditelnit, dokonce – a to především – i v regionech, které jsou tématem dnešních diskusí a rozpravy. Vzhledem k tomu, že to zde dosud nezaznělo, bych chtěl zdůraznit, že v tomto novém období máme nyní možnost použít upravený systém spolufinancování a vytvořit tak rovnováhu v rámci regionů. S ohledem na to, co řekl pan Zeller a jiní, jsme vytvořili příležitost reagovat na místní úrovni – a do značné míry v souladu se zásadou subsidiarity – na zvláštní potřeby a vycházet při tom ze znalostí těch, kdo za ně zodpovídají. Máme také řadu nejrůznějších možností v oblasti státních dotací – například v oblasti politiky hospodářské soutěže – a měli bychom tyto příležitosti využívat v zájmu občanů. Mnoho z těchto projevů se týkalo otázky ukazatelů, což je něco, s čím se v diskusi o regionální politice setkáváme často. Souhlasím s panem Deutschem a dalšími, kteří se domnívají, že jako hlavní ukazatel je nutno stále používat hrubý domácí produkt. Nicméně plně chápu potřebu a přání používat doplňkové ukazatele. Již existují různé projekty, například v rámci programu ESPON. Jedním z těchto projektů je projekt EUROISLANDS, který se týká stanovení doplňujících ukazatelů, které jsou především a speciálně navrženy tak, aby nám umožnily vytvářet lepší politiky v těchto regionech, společně s těmi, kdo nesou hlavní odpovědnost. Neměly by být a nemohou být v první řadě používány pro vypracování nových finančních ukazatelů, ale mají nám umožnit přesněji přizpůsobit naše politiky v těchto regionech potřebám obyvatel. Chtěl bych obzvláště poděkovat těm řečníkům, kteří poukázali na skrytý potenciál regionů a na to, co lze ještě provést například v oblasti výzkumu a vývoje. Máme některé regiony s výjimečnou polohou, kde se provádí specifická výzkumná činnost. Mám na mysli například Kanárské ostrovy a jejich observatoře, neboť výzkum, který zde probíhá, by nebylo možno provádět nikde jinde – nikde jinde totiž nejsou právě tyto zeměpisné, topografické a klimatické podmínky. Tyto faktory musíme lépe využívat, a to i v odvětví obnovitelných zdrojů energie. Také bych se připojil k těm, kdo výslovně poukazovali na přístup k internetu. To je opravdu něco, čemu musíme v budoucnu věnovat zvláštní pozornost, protože je nutno přiznat, že zde stále ještě existuje velký nevyužitý potenciál. Ještě jednou vám děkuji za všechny příspěvky do rozpravy. Regionální politika má před sebou velký úkol, a sice nejen vyrovnávat rozdíly v regionech, ale také uspokojit potřeby osmi z 10 lidí, kteří chtějí, jak víme, mít pracovní perspektivu v regionu, kde se narodili a kde, obecně řečeno, zestárnou. Z tohoto důvodu bychom měli a musíme provádět politiku, která právě tyto potřeby zohledňuje, a také to děláme. Naše politika vychází z lidí a jejich potřeb a doufáme, že toho tímto způsobem dosáhneme. Je to úkol, který nikdy nekončí, který neustále potřebuje nové impulsy. V tomto smyslu dnešní rozprava, a především tato zpráva, významně přispěla k vytvoření základu pro naše rozhodování. Mohu vás ujistit, že intenzivní práce na těchto otázkách není pro nás v Komisi jen pouhou povinností a odpovědností, ale také radostí."@cs1
"Hr. formand! Jeg ønsker også at sige tak, og jeg ønsker ligeledes at takke medlemmerne. Der har været 47 indlæg, for jeg har talt dem, som både vidner om Parlamentets vitalitet og om dette emnes betydning. Jeg glæder mig særlig over, at kun en enkelt af disse 47 indlæg var negativ, og det omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet giver mening at have en samhørighedspolitik. Dette bør bestyrke os i, at det er et meget væsentligt politikområde og et område, som Europas borgere kan føle er relevant, og som kan gøre EU synlig, selv, og måske især, i de regioner, som dagens drøftelser og forhandlinger omhandler. Da det endnu ikke er blevet nævnt, ønsker jeg at påpege, at vi i denne nye periode nu har mulighed for at anvende en modulopbygget samfinansieringsordning for at skabe balance inden for regionerne. Med hensyn til det, som hr. Zeller og andre har sagt, har vi skabt mulighed for på lokalt plan og i høj grad i overensstemmelse med nærhedsprincippet at håndtere særlige behov baseret på de ansvarliges viden. Vi har også en række meget forskellige muligheder på området for statstilskud, f.eks. på området for konkurrencepolitik, og vi bør benytte os af disse muligheder i de pågældende borgeres interesse. Mange af indlæggene vedrørte spørgsmålet om indikatorer, der er noget, vi ofte støder på i forhandlingerne om regionalpolitik. Jeg er enig med hr. Deutsch og andre, der mener, at BNP fortsat skal anvendes som en central indikator. Jeg er imidlertid helt indforstået med, at der er et behov for og et ønske om at anvende supplerende indikatorer. Der findes allerede flere projekter, f.eks. inden for rammerne af ESPON. Et af disse projekter er EUROISLANDS, som handler om at definere supplerende indikatorer, der hovedsagelig og særlig er udformet med henblik på at gøre det muligt for os at udarbejde bedre politikker i disse regioner i samarbejde med dem, der bærer det primære ansvar. Disse hverken bør eller kan anvendes hovedsagelig til at udvikle nye finansielle indikatorer, men har til formål at gøre det muligt for os at skræddersy vores politikker i disse regioner mere præcist og mere nøjagtigt efter borgernes behov. Jeg ønsker navnlig at takke de talere, som nævnte regionernes skjulte potentiale, og det, der stadig kan gøres inden for områder som forskning og udvikling. Vi har nogle regioner, der har en helt usædvanlig geografisk placering, og hvor der gennemføres meget konkrete forskningsaktiviteter. Tænk eksempelvis på De Kanariske Øer og deres observatorier, for den forskning, der udføres der, kan ikke udføres noget andet sted, fordi ingen andre steder har netop disse geografiske, topografiske og klimatiske betingelser. Vi skal blive bedre til at udnytte disse faktorer, herunder på området for vedvarende energi. Jeg vil også tilslutte mig det kor, der konkret har nævnt internetadgang. Dette er bestemt noget, som vi skal være særlig opmærksomme på fremover, fordi det skal anerkendes, at der stadig er et stort uudnyttet potentiale i denne henseende. Endnu en gang vil jeg sige tak for alle bidragene til forhandlingerne. På regionalpolitisk plan ligger der et meget stort stykke arbejde forude, og det består ikke blot i at skabe balance i regionernes forskelle, men ligeledes at opfylde det behov, som vi ved, at otte ud af 10 personer har for at have udsigt til at få arbejde i den region, hvor de er født, og overordnet set at blive gammel der. Vi bør og skal derfor føre en politik, hvori netop disse behov tages i betragtning, og det er det, vi gør. Vores politik tager udgangspunkt i borgerne og deres behov, og vi håber at nå ud til dem på denne måde. Det er en endeløs opgave, som kræver nye impulser igen og igen. I denne forbindelse udgør dagens forhandlinger og frem for alt denne betænkning et væsentligt bidrag til vores beslutningsgrundlag. Jeg kan forsikre Parlamentet om, at vi i Kommissionen ikke blot anser det for at være en pligt og et ansvar at arbejde ihærdigt med disse spørgsmål, men derimod også en fornøjelse."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ανταποδώσω τις ευχαριστίες και θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές. Πραγματοποιήθηκαν 47 παρεμβάσεις –τις μέτρησα–, γεγονός που μαρτυρά τόσο τη ζωτικότητα του Κοινοβουλίου όσο και τη σημασία αυτού του θέματος. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που μόνο μία από αυτές τις 47 παρεμβάσεις ήταν αρνητική, και αφορούσε το εάν συντρέχουν λόγοι για τη θέσπιση μίας πολιτικής για τη συνοχή. Αυτό θα έπρεπε να μας ενθαρρύνει ως προς το ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό τομέα πολιτικής, ο οποίος θα μπορούσε να προσεγγίσει τους λαούς της Ευρώπης και να καταστήσει την Ευρώπη ορατή, ακόμα και –κυρίως– στις περιφέρειες που αποτελούν το αντικείμενο των σημερινών συζητήσεων. Καθώς δεν έχει ακόμα αναφερθεί, θα ήθελα να επισημάνω ότι σε αυτήν τη νέα περίοδο έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ένα προσαρμοσμένο σύστημα συγχρηματοδότησης για τη δημιουργία ισορροπίας στις περιφέρειες. Σε σχέση με όσα είπε ο κ. Zeller και άλλοι ομιλητές, έχουμε δημιουργήσει την ευκαιρία αντίδρασης σε τοπικό επίπεδο –και σε εξαιρετική συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας– σε συγκεκριμένες ανάγκες με βάση τις γνώσεις των υπευθύνων. Υπάρχει, επίσης, μια σειρά απολύτως διαφορετικών επιλογών στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων –στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού, για παράδειγμα– και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες προς το συμφέρον των ενδιαφερόμενων ατόμων. Πολλές από τις ομιλίες αναφέρθηκαν στο θέμα των δεικτών, που είναι κάτι το οποίο συχνά αντιμετωπίζουμε κατά τη συζήτηση για την περιφερειακή πολιτική. Συμφωνώ με τον κ. Deutsch και τους άλλους που θεωρούν ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται ως βασικός δείκτης. Ωστόσο, κατανοώ πλήρως ότι υπάρχει ανάγκη και επιθυμία για χρήση συμπληρωματικών δεικτών. Εξελίσσονται, ήδη, διάφορα έργα, για παράδειγμα, στο πλαίσιο του ESPON. Ένα τέτοιο έργο είναι το έργο EUROISLANDS, το οποίο αφορά τον καθορισμό συμπληρωματικών δεικτών, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί κυρίως και ειδικά για να μας επιτρέψουν να σχεδιάσουμε καλύτερες πολιτικές σε αυτές τις περιφέρειες από κοινού με εκείνους που έχουν την κύρια ευθύνη. Αυτά δεν πρέπει, και δεν μπορούν, να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δεικτών, αλλά υπάρχουν για να μας επιτρέψουν να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας για τις εν λόγω περιφέρειες πιο σωστά και με μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά τις ανάγκες των ανθρώπων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους ομιλητές που ανέφεραν το λανθάνον δυναμικό των περιφερειών και όσα μπορούν ακόμα να γίνουν σε τομείς όπως η έρευνα και η ανάπτυξη. Έχουμε ορισμένες περιφέρειες σε εξαιρετικές τοποθεσίες, όπου λαμβάνουν χώρα εξειδικευμένες ερευνητικές δραστηριότητες. Εάν σκεφτούμε, για παράδειγμα τις Κανάριες Νήσους και τα παρατηρητήριά τους, η έρευνα που πραγματοποιείται εκεί δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πουθενά αλλού, επειδή πουθενά αλλού δεν υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες γεωγραφικές, τοπογραφικές και κλιματικές συνθήκες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα παράγοντες αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα ήθελα, επίσης, να ενώσω τη φωνή μου με εκείνους που ανέφεραν συγκεκριμένα την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρόκειται, πράγματι, για κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο μέλλον, επειδή οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο τομέας αυτός έχει ακόμα μεγάλες δυνατότητες. Και πάλι σας ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις σας στη συζήτηση. Η περιφερειακή πολιτική έχει ένα σημαντικό έργο να επιτελέσει, όχι μόνο όσον αφορά την εξισορρόπηση των ανισοτήτων στις περιφέρειες, αλλά επίσης όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών των οκτώ ατόμων στα 10 που γνωρίζουμε ότι επιθυμούν να έχουν μια προοπτική απασχόλησης στην περιφέρεια όπου γεννήθηκαν και, σε πολύ γενικές γραμμές, να γεράσουν εκεί. Για αυτόν το λόγο, πρέπει να επιδιώξουμε μια πολιτική η οποία να λαμβάνει υπόψη αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες και αυτό ακριβώς κάνουμε. Η πολιτική μας βασίζεται στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους και ελπίζουμε να τους προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρόκειται για μόνιμο καθήκον που απαιτεί συνεχώς νέα ώθηση. Κατ’ αυτήν την έννοια, η σημερινή συζήτηση και, κυρίως, αυτή η έκθεση συνέβαλαν σημαντικά στη βάση για τις αποφάσεις μας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς στην Επιτροπή θεωρούμε την εντατική εργασία σε τέτοιου είδους θέματα όχι μόνο καθήκον και ευθύνη, αλλά επίσης και ευχαρίστηση."@el10
"Mr President, I should like to echo these thanks, and I would also like to thank the honourable Members. We have had 47 speeches – I have counted them – which bears witness both to the vitality of Parliament and to the importance of this subject. I am particularly pleased that only a single one of these 47 speeches was negative, and that was regarding whether there is any sense in having a policy on cohesion. That should encourage us that this is a very important policy area and one that is capable of reaching out to the people of Europe and making Europe visible, even – and particularly so – in the regions that are the subject of today’s discussions and debate. As it has not yet been mentioned, I would like to point out that in this new period, we now have the possibility of using a modulated cofinancing system to create balance within regions. With respect to what Mr Zeller and others have said, we have created the opportunity to react locally – and very much in accordance with the principle of subsidiarity – to particular needs based on the knowledge of those responsible. We also have a range of very different options in the area of state subsidies – in the area of competition policy, for example – and we should use these opportunities in the interests of the people concerned. Many of the speeches concerned the matter of indicators, which is something that we frequently encounter in the debate on regional policy. I agree with Mr Deutsch and others who feel that gross domestic product must still be used as a central indicator. However, I fully understand that there is a need and a desire for supplementary indicators to be used. There are already various projects, for example, under ESPON. One such project is the EUROISLANDS project, which is about defining supplementary indicators that are mainly and specifically designed to enable us to draw up better policies in these regions jointly with those who have the primary responsibility. These should not, and cannot, be used primarily to develop new financial indicators, but are there to enable us to tailor our policies in these regions more accurately and more precisely to the needs of the people. I would particularly like to thank those speakers who mentioned the latent potential of the regions and what can still be done in areas such as research and development. We have some regions in extraordinary locations where very specific research activities are taking place. Thinking of the Canary Islands and their observatories, for example, the research that is being carried on could not be carried on anywhere else, because nowhere else has these precise geographical, topographical and climatic conditions. We must make better use of such factors, including in the renewable energy sector. I would also add my voice to those who have specifically mentioned Internet access. This is indeed something to which we must devote particular attention in the future, because it must be acknowledged that there is still much potential to be realised here. Once more, thank you for all the contributions to the debate. Regional policy has a major job to do, not just in balancing out discrepancies in the regions but also in meeting the needs of the eight out of 10 people who we know want to have a prospect of getting work in the region where they were born and, in broad terms, of growing old there. For this reason, we should and must pursue a policy that takes precisely these needs into consideration, and that is what we are doing. Our policy is based on people and their needs, and we hope to reach them by this means. It is a never-ending task that needs new impetus time and time again. To this extent, today’s debate and, above all, this report have made a significant contribution to our basis for decisions. I can only assure you that for us in the Commission, we consider it not just a duty and a responsibility to work intensely on such matters, but also a pleasure."@en4
"Señor Presidente, quisiera hacerme eco de los agradecimientos y también dar las gracias a los honorables diputados. Hemos tenido 47 intervenciones —las he contado— que atestiguan tanto la vitalidad del Parlamento como la importancia del tema. Me complace especialmente que sólo una de estas 47 intervenciones haya sido negativa, y era concerniente a si tiene sentido tener una política de cohesión. Esto debería alentarnos porque es un ámbito de la política muy importante y es capaz de llegar a los ciudadanos de Europa y hacer que Europa sea visible incluso —y especialmente— en las zonas que hoy son tema de discusiones y debate. Puesto que aún no se ha mencionado, quisiera señalar que en este nuevo periodo tenemos la posibilidad de utilizar un sistema de cofinanciación modulado para crear un equilibrio dentro de las regiones. Con respecto a lo que han dicho el señor Zeller y el resto, hemos creado la oportunidad de reaccionar a nivel local —y muy de acuerdo con el principio de subsidiariedad— a las necesidades particulares basadas en el conocimiento de aquellos responsables. Asimismo, tenemos toda una serie de diferentes opciones en el ámbito de las subvenciones públicas— en el ámbito de la política de competición, por ejemplo— y deberíamos utilizar estas oportunidades en beneficio de los ciudadanos implicados. Muchas de las intervenciones hablaban de los indicadores, que es un tema con el que a menudo nos encontramos en el debate de la política regional. Estoy de acuerdo con el señor Deutsch y otros que entienden que el PIB tiene que seguir siendo el indicador central. Sin embargo, entiendo perfectamente que hay una necesidad y un deseo de que se utilicen indicadores complementarios. Ya hay varios proyectos, por ejemplo ESPON. Un proyecto así es el proyecto EUROISLANDS, que trata de definir indicadores complementarios diseñados principal y específicamente para permitirnos elaborar mejores políticas en esas zonas junto con los principales responsables. Estas no deberían y no pueden utilizarse principalmente para desarrollar nuevos indicadores financieros pero están ahí para permitirnos adaptar nuestras políticas en estas zonas de forma más precisa y más acorde con las necesidades de los ciudadanos. Sobre todo quisiera agradecer a los oradores que mencionaron el latente potencial de las zonas y lo que se puede hacer todavía en áreas como la investigación y el desarrollo. Tenemos algunas zonas en ubicaciones extraordinarias donde se están realizando actividades investigadoras muy específicas. Pensemos en las Islas Canarias y sus observatorios, por ejemplo, la investigación que se lleva a cabo no se podría realizar en ningún otro lugar porque ningún otro sitio tiene las condiciones geográficas, topográficas y climáticas precisas. Tenemos que utilizar mejor esos factores, también dentro del sector de la energía renovable. Me sumo, además, a los que mencionaron específicamente el acceso a Internet. Esto es algo a lo que tenemos que dedicar especial atención en el futuro porque hay que reconocer que sigue habiendo mucho potencial que aprovechar aquí. Una vez más, gracias por todas sus aportaciones al debate. La política regional tiene un gran trabajo que hacer no solo equilibrar nuestras discrepancias en las regiones sino también satisfacer las necesidades de 8 de cada 10 personas que sabemos que quieren tener la posibilidad de conseguir trabajo en la zona donde nacieron y, en términos generales, envejecer allí. Por esta razón, debemos y tenemos que lograr una política que tenga en cuenta precisamente estas necesidades y esto es lo que estamos haciendo. Nuestra política se basa en las personas y en sus necesidades y esperamos satisfacerlas por este medio. Es una labor que nunca termina, que necesita nuevos impulsos una y otra vez. Hasta este punto, el debate de hoy y, sobre todo, este informe han hecho una importante contribución a nuestra base para decidir. Sólo puedo asegurarles que para nosotros en la Comisión no solo es un deber y una responsabilidad trabajar intensamente sobre estos temas sino también un placer."@es21
". Austatud juhataja! Sooviksin korrata tänusõnu ja sooviksin tänada ka austatud parlamendiliikmeid. Me oleme kuulanud 47 sõnavõttu – lugesin need üle –, mis tunnistavad nii parlamendi elujõulisust kui ka selle teema olulisust. Mul on eriti hea meel, et ainult üks nendest 47 sõnavõtust oli negatiivne. See sõnavõtt oli seotud sellega, kas ühtekuuluvuspoliitika olemasolul on mõtet. See peaks meid julgustama, et tegemist on väga olulise poliitikavaldkonnaga, mis suudab jõuda Euroopa inimesteni ja muuta Euroopa nähtavaks isegi – ja eelkõige – piirkondades, mille üle täna arutleti. Kuna seda ei ole veel mainitud, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et praegusel uuel perioodil on meil nüüd võimalus kasutada kohandatud kaasfinantseerimise süsteemi, et luua piirkondade tasakaal. Mis puudutab seda, mida Joachim Zeller ja teised ütlesid, oleme loonud võimaluse reageerida kohalikul tasandil – ja täielikult kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega – konkreetsetele vajadustele, mis põhinevad vastutavate isikute teadmistel. Meil on ka mitmeid võimalusi riiklike toetuste valdkonnas, näiteks konkurentsipoliitika valdkonnas, ning peaksime kasutama neid võimalusi asjaomaste inimeste huvides. Paljud sõnavõtud puudutasid näitajate küsimust, millega puutume sageli kokku aruteludes regionaalpoliitika teemal. Nõustun Tamás Deutschi ja teistega, kes arvavad, et sisemajanduse kogutoodangut peab endiselt kasutama keskse näitajana. Saan siiski täielikult aru vajadusest ja soovist täiendavate näitajate kasutamise järele. Juba praegu on käimas mitmeid projekte, näiteks ESPONi raames. Üks selline projekt on projekt EUROISLANDS, mis seisneb täiendavate näitajate määratlemises, mis on peamiselt ja konkreetselt loodud, et võimaldada meil koostada paremat poliitikat nendes piirkondades koos nendega, kellel lasub põhivastutus. Neid ei tohiks ega saaks kasutada peamiselt uute finantsnäitajate väljatöötamiseks, vaid on olemas selleks, et võimaldada meil koostada oma poliitikat nendes piirkondades täpsemalt, et tulla vastu inimeste vajadustele. Tahaksin eriti tänada neid sõnavõtjaid, kes mainisid piirkondade varjatud potentsiaali ja seda, mida saab veel teha sellistes valdkondades nagu teadus- ja arendustegevus. Mõned meie piirkonnad asuvad erakordsetes kohtades, kus toimuvad väga konkreetsed teadusuuringud. Mõeldes näiteks Kanaari saarte ja nende vaatluskeskuste peale, siis seal teostatavaid teadusuuringuid ei saa läbi teha kusagil mujal, sest kusagil mujal ei ole täpselt selliseid geograafilisi, topograafilisi ja ilmastikutingimusi. Peame selliseid tegureid paremini ära kasutama, sealhulgas taastuvenergiasektoris. Tahaksin ka lisada oma toetuse neile, kes konkreetselt mainisid juurdepääsu Internetile. See on tõepoolest midagi, millele peame pöörama erilist tähelepanu tulevikus, sest tuleb tunnistada, et selles valdkonnas on veel palju potentsiaali realiseerida. Tänan teid veel kord kogu arutelus antud toetuse eest! Regionaalpoliitikat ootab ees palju tööd. Vaja on tasakaalustada piirkondade erinevused, aga ka rahuldada kaheksa inimese vajadused kümnest, kelle puhul me teame, et nad tahavad saada võimaluse leida töö piirkonnas, kus nad sündisid ja seal ka vananeda. Seetõttu peaksime ja peame seadma sihiks poliitika, mis võtab arvesse just neid vajadusi ning seda me teeme. Meie poliitika põhineb inimestel ja nende vajadustel ning loodame selle poliitika abil nendeni jõuda. See on lõputu ülesanne, mis vajab ikka ja jälle uut hoogu. Selles mõttes on tänane arutelu ja eelkõige see raport andnud märkimisväärse panuse meie otsuste alusele. Võin teile kinnitada, et meie jaoks komisjonis, ei ole töö nende küsimustega üksnes kohustus ja vastutus, vaid ka rõõm."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan yhtyä näihin kiitoksiin ja kiittää myös parlamentin jäseniä. Laskin puheenvuorot: niitä pidettiin 47. Tämä on osoitus sekä parlamentin puhdista että aiheen tärkeydestä. Olen erityisen iloinen siitä, että vain yksi näistä 47 puheenvuorosta oli kielteinen. Se koski sitä, onko koheesiopolitiikassa mitään mieltä. Tämän pitäisi vakuuttaa meidät siitä, että kyseessä on hyvin tärkeä politiikanala, joka tavoittaa EU:n kansalaiset ja lisää EU:n näkyvyyttä jopa – ja erityisesti – tämänpäiväisen keskustelun kohteena olleilla alueilla. Koska tätä ei ole vielä mainittu, haluan huomauttaa, että meillä on nyt tällä uudella kaudella mahdollisuus käyttää muutettua osarahoitusjärjestelmää alueiden sisäisen tasapainon saavuttamiseen. Siihen, mitä jäsen Zeller ja muut sanoivat, vastaan, että olemme luoneet mahdollisuuden reagoida erityistarpeisiin paikallisesti – ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti – asiasta vastaavien tahojen osaamisen pohjalta. Meillä on myös varsin monenlaisia vaihtoehtoja valtiontukien alalla – esimerkiksi kilpailupolitiikan alalla – ja meidän pitäisi hyödyntää näitä mahdollisuuksia asiaankuuluvien kansalaisten etujen mukaisesti. Monissa puheenvuoroissa käsiteltiin indikaattoreita, joista aluepolitiikasta käytävissä keskusteluissa puhutaan usein. Olen samaa mieltä jäsen Deutschin ja muiden sellaisten jäsenten kanssa, joiden mielestä bruttokansantuotetta on käytettävä edelleen keskeisenä indikaattorina. Ymmärrän kuitenkin täysin, että käyttöön tarvitaan ja toivotaan täydentäviä indikaattoreita. Esimerkiksi ESPON-ohjelmassa on jo käynnissä monia eri hankkeita. Yksi niistä on Euroislands-hanke. Siinä määritellään täydentäviä indikaattoreita, joiden pääasiallisena ja erityisenä tarkoituksena on mahdollistaa se, että me voimme kehittää parempaa politiikkaa näillä alueilla yhdessä päävastuun kantajien kanssa. Niitä ei pidä eikä voi käyttää ensisijaisesti uusien taloudellisten indikaattoreiden kehittämiseen, vaan niiden tarkoituksena on auttaa meitä räätälöimään politiikkaa näillä alueilla tarkemmin ja täsmällisemmin kansalaisten tarpeita vastaavaksi. Haluan kiittää erityisesti puhujia, jotka mainitsivat alueiden piilevät voimavarat ja sen, mitä tutkimuksen ja kehityksen kaltaisilla aloilla voidaan vielä tehdä. Jotkin alueemme sijaitsevat poikkeuksellisissa paikoissa, joissa harjoitetaan hyvin erityislaatuista tutkimustoimintaa. Viittaan esimerkiksi Kanariansaariin ja niiden observatorioihin, joissa tehtyä tutkimusta ei voitaisi tehdä missään muualla, koska missään muualla maantieteelliset ja topografiset olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet eivät ole täysin samat. Meidän on hyödynnettävä tällaisia tekijöitä paremmin, myös uusiutuvan energian alalla. Yhdyn myös niihin, jotka mainitsivat erityisesti Internet-yhteydet. Meidän on todella kiinnitettävä tähän tulevaisuudessa erityistä huomiota, koska on tunnustettava, että tällä alalla on yhä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Kiitän vielä kerran teitä osallistumisestanne keskusteluun. Meillä on aluepolitiikan alalla hoidettavanamme suuri tehtävä: meidän on paitsi tasoitettava alueiden välisiä eroja myös vastattava tarpeeseen, jota 80 prosenttia kansalaisista kokee halutessaan työskennellä ja yleisesti ottaen elää elämänsä synnyinseudullaan. Siksi meidän on vietävä eteenpäin politiikkaa, jossa otetaan nämä tarpeet huomioon, ja niin juuri me teemme. Politiikkamme perustuu ihmisiin ja heidän tarpeisiinsa, ja toivomme tavoittavamme heidät tällä tavoin. Tämä on loputon tehtävä, joka tarvitsee kerta toisensa jälkeen uutta pontta. Tältä osin tämänpäiväinen keskustelu ja ennen kaikkea tämä mietintö ovat myötävaikuttaneet merkittävällä tavalla päätöstemme perustaan. Voin vain vakuuttaa teille, että tiivis työskentely näiden asioiden parissa ei ole meille komissiossa pelkkä tehtävä ja velvollisuus vaan myös suuri ilo."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais moi aussi vous remercier, et je voudrais également remercier mes chers collègues députés. Nous avons entendu 47 interventions – je les ai comptées – témoignant à la fois de la vitalité du Parlement et de l’importance de ce sujet. Je suis particulièrement satisfait de constater qu’une seule de ces 47 interventions a été négative et que c’était parce que l’orateur se demandait s’il y avait un quelconque sens à avoir une politique en matière de cohésion. Cela devrait nous conforter dans notre opinion qu’il s’agit d’un domaine politique très important, capable d’atteindre les peuples d’Europe et de donner une visibilité à l’Europe, même – surtout – dans les régions faisant l’objet des discussions et du débat de ce jour. Comme cela n’a pas encore été signalé, je voudrais souligner qu’au cours de cette nouvelle période, nous avons à présent la possibilité d’utiliser un système de cofinancement modulé afin d’apporter un certain équilibre dans les régions. En ce qui concerne les propos de M. Zeller et d’autres orateurs, nous avons créé la possibilité de réagir au niveau local – et en toute conformité avec le principe de subsidiarité – aux besoins spécifiques en ayant recours aux connaissances des personnes responsables. Nous avons également toute une série d’options très différentes dans le domaine des subventions d’État – par exemple dans le domaine de la politique de concurrence – et nous devrions utiliser ces options dans l’intérêt des personnes concernées. De nombreuses interventions concernaient la question des indicateurs, qui est fréquemment soulevée lors des débats sur la politique régionale. Je suis d’accord avec M. Deutsch et d’autres orateurs qui estiment que le produit intérieur brut doit continuer à servir d’indicateur central. Mais je comprends tout à fait qu’il soit nécessaire et souhaitable de se doter d’autres indicateurs pouvant être utilisés. Plusieurs projets sont déjà en cours, par exemple au titre du programme ESPON. L’un de ces projets est le projet EUROISLANDS, qui consiste à définir des indicateurs supplémentaires principalement et spécifiquement conçus pour nous permettre d’élaborer des politiques plus efficaces dans ces régions, en collaboration avec ceux qui détiennent la responsabilité centrale dans ce domaine. L’usage principal de ces indicateurs ne peut et ne doit pas être l’élaboration de nouveaux indicateurs financiers, mais ils sont là pour nous aider à adapter nos politiques de manière précise et détaillée aux besoins des citoyens de ces régions. Je voudrais remercier en particulier les orateurs qui ont mentionné le potentiel latent des régions et les progrès qui peuvent encore être accomplis dans des domaines comme la recherche et le développement. Certaines régions sont situées à des endroits extraordinaires où des activités de recherche très spécifiques sont réalisées. Si l’on prend par exemple le cas des îles Canaries et de leurs observatoires, les recherches qui y sont effectuées ne pourraient pas l’être ailleurs, car c’est le seul endroit au monde qui présente ces conditions géographiques, topographiques et climatiques précises. Nous devons mieux utiliser ces facteurs, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Je voudrais également joindre ma voix à celles des députés qui ont spécifiquement évoqué l’accès à l’internet. C’est en effet une question à laquelle nous allons devoir accorder une attention particulière à l’avenir, car il faut reconnaître qu’un gros potentiel doit encore être exploité dans ce domaine. Une fois de plus, je vous remercie pour toutes vos contributions à ce débat. La politique régionale a un rôle capital à jouer, non seulement en éliminant les déséquilibres des régions, mais aussi en répondant aux besoins des huit personnes sur 10 qui, nous le savons, veulent des perspectives d’emploi dans la région où elles sont nées et, de manière générale, veulent vieillir là-bas. C’est pourquoi il est conseillé, et même impératif de poursuivre une politique prenant précisément en considération ces besoins, et c’est ce que nous faisons. Notre politique est basée sur les citoyens et sur leurs besoins, et nous espérons arriver jusqu’à eux grâce à elle. C’est un travail permanent qui nécessite sans arrêt un nouvel élan et à cet égard, le débat d’aujourd’hui, et surtout, ce rapport, ont considérablement contribué à poser les bases de nos décisions. Je peux vous assurer qu’au sein de la Commission, travailler de manière intensive sur ces questions n’est pas seulement un devoir et une responsabilité, mais c’est aussi un plaisir."@fr8
". Elnök úr, szeretném viszonozni ezeket a köszöneteket, és én is szeretném megköszönni a tisztelt képviselőknek. 47 beszédet hallottunk – számoltam –, ami egyszerre tanúskodik a Parlament élénkségéről és a tárgy fontosságáról. Annak különösen örülök, hogy ebből a 47 beszédből mindössze egy volt negatív, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy van-e egyáltalán értelme a kohézióval foglalkozó politika fenntartásának. Ebből azt a bátorítást kell nyernünk, hogy ez nagyon fontos politikai terület, amely képes arra, hogy megszólítsa az európai polgárokat, láthatóvá tegye Európát, még azokban a régiókban is – sőt, ott különösen –, amelyek a mai megbeszélések és vita tárgyát képezik. Mivel ezt eddig még nem említették, szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebben az új időszakban most már megvan a lehetőségünk egy modulált társfinanszírozási rendszer használatára, hogy egyensúlyt teremtsünk a régiókon belül. Azzal kapcsolatban, amit Zeller úr és mások is mondtak, megteremtettük a sajátos igényekre adandó, a felelősök ismeretein alapuló helyi válasz lehetőségét – a szubszidiaritás elvének nagyon is megfelelően. Az állami támogatások területén szintén van egy sor, nagyon különböző választási lehetőségünk – például a versenypolitika területén –, és ezeket a lehetőségeket az érintett emberek érdekében kell kihasználnunk. A beszédek közül sok foglalkozott a mutatószámok kérdésével, amivel gyakran szembetalálkozunk a regionális politikáról szóló vitában. Egyetértek Deutsch úrral és másokkal abban, hogy központi mutatóként továbbra is a bruttó hazai terméket kell alkalmazni. Teljesen megértem azonban azt is, hogy szükség és igény van a kiegészítő mutatószámok használatára. Már most is vannak különböző projektek, például az ESPON keretében. Az egyik ilyen projekt az EUROISLANDS projekt, amely kiegészítő mutatószámok meghatározásáról szól, főként és kifejezetten azzal a céllal, hogy jobb szakpolitikákat dolgozhassunk ki ezekben a régiókban, az elsődlegesen felelős személyekkel közösen. Ezeket elsősorban nem arra kellene és lehetne használni, hogy új pénzügyi mutatókat dolgozzanak ki, de azért vannak, hogy lehetővé tegyék számunkra, hogy szakpolitikáinkat ezekben a régiókban jobban, pontosabban hozzá tudjuk igazítani az emberek szükségleteihez. Szeretném külön megköszönni azoknak a felszólalóknak, akik szót ejtettek a régiókban lappangó potenciálról, és arról, hogy mit lehetne még tenni az olyan területeken, mint a kutatás-fejlesztés. Van néhány egyedülálló elhelyezkedésű régiónk, ahol nagyon specifikus kutatási tevékenységek zajlanak. Gondolok itt például a Kanári-szigetekre és az ottani megfigyelőközpontokra, ahol olyan kutatás zajlik, amelyre sehol máshol nem lenne mód, mivel sehol máshol nincsenek meg pontosan ezek a földrajzi, domborzati és éghajlati körülmények. Jobban ki kell használnunk az ilyen tényezőket, többek között a megújuló energiaforrások ágazatában is. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik külön szóltak az internet-hozzáférésről. Ez tényleg olyan dolog, amire a jövőben külön figyelmet kell fordítanunk, mert el kell ismerni, hogy itt még mindig sok potenciál vár megvalósításra. Még egyszer köszönöm mindenkinek a vitához való hozzászólásokat. A regionális politika nagy feladat előtt áll, nemcsak az egyenlőtlenségeket kell kiegyensúlyoznia a régiókban, de emellett ki kell elégítenie annak a 10-ből nyolc embernek az igényeit, akiről tudjuk, hogy szeretné, ha kilátása lenne állást kapni abban a régióban, ahol született, és – pongyolán fogalmazva – ott megöregedni. Emiatt olyan politikát kellene, sőt kell folytatnunk, amely pontosan ezeket az igényeket veszi figyelembe, és mi ezt tesszük. Politikánk az embereken és a szükségleteiken alapul, és reméljük, hogy ezzel sikerül elérnünk őket. Véget nem érő feladat ez, amelyhez időről időre új lendület kell. Ebből a szempontból a mai vita és mindenekelőtt ez a jelentés nagymértékben hozzájárult a döntéseink megalapozottságához. Biztosíthatom Önöket arról, hogy ami minket illet a Bizottságban, számunkra nem pusztán kötelesség és felelősség, hogy intenzíven dolgozzunk az ilyen kérdéseken, hanem öröm is."@hu11
"Signor Presidente, anch’io mi unisco ai ringraziamenti e desidero ringraziare gli onorevoli deputati. Vi sono stati 47 interventi – li ho contati – che testimoniano la vitalità del Parlamento e l’importanza di questo tema. Sono particolarmente lieto del fatto che solo uno dei 47 interventi è stato negativo, interrogandosi sulla reale necessità della politica di coesione. Ciò dovrebbe rassicurarci del fatto che si tratta di una politica molto importante, in grado di arrivare ai cittadini europei e di dare visibilità all’Europa anche, e soprattutto, nelle regioni oggetto delle discussioni e del dibattito odierno. Poiché non è ancora stato detto, vorrei ricordare che in questo nuovo periodo abbiamo la possibilità di usare un sistema di cofinanziamento modulato per garantire equilibrio tra le regioni. Riguardo a quanto affermato dall’onorevole Zeller e da altri deputati, abbiamo dato l’opportunità di rispondere a livello locale e nel totale rispetto del principio di sussidiarietà alle specifiche esigenze secondo le conoscenze dei responsabili. Disponiamo inoltre di un’intera gamma di opzioni per le sovvenzioni statali, ad esempio per la politica di concorrenza, e dovremmo sfruttare queste opportunità nell’interesse delle persone. Molti interventi hanno riguardato il problema degli indicatori, aspetto che incontriamo di frequente nel dibattito sulla politica regionale. Concordo con l’onorevole Deutsch e chi ritiene che si debba continuare a usare il prodotto interno lordo come indicatore principale. Capisco però perfettamente la necessità e il desiderio di usare anche altri indicatori. Vi sono già diversi progetti, ad esempio, nel quadro di ESPON. Uno di questi è il progetto Euroislands volto a individuare ulteriori indicatori che, principalmente e nello specifico, dovrebbero aiutarci a mettere a punto politiche migliori per queste regioni insieme ai responsabili. Essi non possono e non devono essere usati allo scopo precipuo di sviluppare nuovi indicatori finanziari, ma devono consentirci di adattare le politiche alle esigenze dei cittadini con maggiore attenzione e precisione. Desidero ringraziare soprattutto chi ha parlato delle potenzialità latenti delle regioni e di cosa si può ancora fare in settori quali ricerca e sviluppo. Alcune nostre regioni si trovano in posti straordinari dove si svolgono attività di ricerca molto specifiche. Pensando ad esempio alle Canarie e ai loro osservatori, le ricerche qui effettuate non potrebbero essere svolte altrove, perché nessun altro posto ha le stesse condizioni geografiche, topografiche e climatiche. Questi fattori devono essere meglio sfruttati, compreso il settore delle energie rinnovabili. Anch’io mi unisco a chi ha citato nello specifico l’accesso a Internet. In effetti si tratta di un elemento a cui rivolgere particolare attenzione in futuro, perché si deve riconoscere che ha ancora un enorme potenziale da sfruttare. Ancora una volta vi ringrazio di avere contribuito alla discussione. Alla politica regionale spetta un compito molto importante, non solo per colmare il divario tra regioni ma anche per soddisfare le esigenze delle otto persone su dieci che sappiamo vogliono avere prospettive di lavoro nella regione in cui sono nate e, in generale, avere la possibilità di invecchiarvi. Per questo dovremmo e dobbiamo portare avanti una politica che tenga specificamente conto di queste necessità, ed è quanto stiamo facendo. La nostra politica si basa sulle persone e sui loro bisogni, che speriamo di soddisfare in questo modo. È un compito che non ha mai fine, che richiede sempre nuovi slanci. In questo senso la discussione odierna e soprattutto questa relazione hanno dato un contributo significativo alla nostra base decisionale. Posso solo garantirvi che per noi della Commissione non è solo un dovere e responsabilità lavorare alacremente su queste questioni, ma anche un piacere."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pakartoti šias padėkas, taip pat norėčiau padėkoti gerbiamiesiems Parlamento nariams. Išklausėme 47 kalbas, – suskaičiavau jas, – kurios liudija tiek apie Parlamento gyvybingumą, tiek apie šio klausimo svarbą. Esu ypač patenkintas tuo, kad neigiama buvo tik viena iš šių 47 kalbų, ir ji buvo susijusi su klausimu, ar yra kokia nors prasmė turėti sanglaudos politiką. Tai turėtų mus padrąsinti, kad tai yra labai svarbi politikos sritis, kuria galima pagelbėti Europos žmonėms ir padaryti Europą matomą net – ir ypač – regionuose, apie kuriuos kalbama šiandienos diskusijose ir debatuose. Kadangi apie tai dar nebuvo užsiminta, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo naujuoju laikotarpiu dabar turime galimybę pasinaudoti moduliuojama bendro finansavimo sistema, kad pasiektume regionų pusiausvyrą. Dėl to, ką sakė J. Zeller ir kiti, suteikėme galimybę vietoje – ir ypač laikantis subsidiarumo principo – reaguoti į tam tikrus poreikius, grindžiamus tų, kurie atsakingi, žiniomis. Taip pat turime labai įvairių galimybių valstybės subsidijų srityje, – pvz., konkurencijos politikos srityje, – todėl turėtume pasinaudoti šiomis galimybėmis su jomis susijusių žmonių interesais. Daugelis kalbų buvo susijusios su rodiklių klausimu, su kuriuo dažnai susiduriame diskusijose dėl regioninės politikos. Sutinku su T. Deutschu ir kitais, manančiais, kad bendrasis vidaus produktas vis dar turi būti naudojamas kaip pagrindinis rodiklis. Tačiau visiškai suprantu, kad yra poreikis ir noras naudoti papildomus rodiklius. Iš tikrųjų yra įvairių projektų, pvz., pagal Europos teritorijų planavimo stebėsenos tinklo (ESPON) programą. Vienas tokių projektų yra EUROISLANDS projektas, kuriuo ketinama nustatyti papildomus rodiklius, kurie būtų daugiausia ir konkrečiai skirti tam, kad būtų suteikta galimybė mums kartu su tais, kurie už tai yra tiesiogiai atsakingi, šiuose regionuose parengti geresnes politikos priemones. Šie rodikliai turėtų ir galėtų būti naudojami ne pirmiausia naujiems finansiniams rodikliams kurti, o siekiant suteikti mums galimybę savo politikos priemones atidžiau ir tiksliau pritaikyti žmonių poreikiams. Ypač norėčiau padėkoti tiems kalbėtojams, kurie minėjo užslėptą šių regionų potencialą ir tai, ką dar galima nuveikti tokiose srityse, kaip moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra. Keletas regionų yra ypatingose vietose, kuriose vykdoma labai specifinė mokslinių tyrimų veikla. Prisiminkime, pvz., Kanarų salas ir jų observatorijas, kuriose atliekami tyrimai negalėtų būti atliekami niekur kitur, nes niekur nėra tiksliai tokių geografinių, topografinių ir klimatinių sąlygų. Privalome geriau išnaudoti tokius veiksnius, įskaitant atsinaujinančiosios energijos sektorių. Taip pat norėčiau prisidėti prie tų, kurie konkrečiai minėjo interneto prieigą. Tai iš tiesų yra tas dalykas, kuriam ateityje turėtume skirti ypatingą dėmesį, nes reikia pripažinti, kad šioje srityje dar yra daug potencialo, kurį reikia išnaudoti. Dar kartą jums dėkoju už visą įnašą į šią diskusiją. Vykdydami regioninę politiką turime atlikti didžiulį darbą ne tik stengdamiesi nustatyti regionų skirtumų pusiausvyrą, bet ir siekdami patenkinti poreikius, kurių turi aštuoni iš dešimties žmonių, kaip žinome, norinčių turėti perspektyvą gauti darbą regione, kuriame gimė ir kuriame, apskritai kalbant, paseno. Dėl šios priežasties turėtume ir privalome vykdyti politiką, kurioje būtų atsižvelgiama būtent į šiuos poreikius, todėl būtent tai ir darome. Mūsų politika grindžiama žmonėmis ir jų poreikiais, todėl šiomis priemonėmis tikimės jiems pagelbėti. Tai niekada nesibaigiantis darbas, kuriam kaskart reikia naujo postūmio. Tokiu būdu šiandienos diskusijomis ir visų pirma šiuo pranešimu reikšmingai prisidėta prie mūsų sprendimų pagrindo. Galiu tik jus patikinti, kad Komisijoje manome, jog intensyviai dirbti tokiais klausimais yra ne tik pareiga ir atsakomybė, bet ir malonumas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos pievienoties paustajām pateicībām un arī gribētu pateikties godājamajiem deputātiem. Mums bija 47 runas — es tās saskaitīju —, kas liecina gan par Parlamenta vitalitāti, gan šī temata nozīmīgumu. Mani īpaši iepriecināja tas, ka tikai viena no šī 47 runām bija negatīva, un tajā tika uzdots jautājums, vai vispār ir jelkāda jēga no kohēzijas politikas. Tam mūs vajadzētu iedrošināt, ka šī ir ļoti svarīga politikas joma, kas spēj sasniegt Eiropas iedzīvotājus un padarīt Eiropu redzamu, pat — un jo sevišķi — reģionos, par kuriem šodien diskutējam un debatējam. Tā kā tas vēl nav ticis minēts, es vēlētos norādīt, ka šajā jaunajā periodā mums ir iespēja izmantot modulētu līdzfinansēšanas sistēmu, lai reģionos radītu līdzsvaru. Kas attiecas uz kunga un citu teikto, mēs esam izveidojuši vietējas reaģēšanas iespēju — un tas ļoti lielā mērā atbilst subsidiaritātes principam — attiecībā uz konkrētām vajadzībām, pamatojoties uz atbildīgo iestāžu zināšanām. Mums ir arī virkne ļoti dažādu iespēju valsts subsīdiju jomā, piemēram, konkurences politikas jomā, un mums vajadzētu izmantot šīs iespējas attiecīgo iedzīvotāju interesēs. Daudzās runās tika minēts rādītāju jautājums, ko mēs bieži sastopam debatēs par reģionālo politiku. Es piekrītu kungam un citiem, kuri uzskata, ka iekšzemes kopprodukts joprojām ir jāizmanto kā galvenais rādītājs. Tomēr es pilnībā saprotu, ka ir nepieciešamība un vēlme izmantot papildu rādītājus. Jau ir vairāki projekti, piemēram, saskaņā ar . Viens šāds projekts ir kura mērķis ir definēt papildu rādītājus, kas ir lielā mērā īpaši izstrādāti, lai ļautu sagatavot labāku politiku šajos reģionos kopā ar visiem tiem, kuriem jāuzņemas galvenā atbildība. Tos nevajadzētu un nevar izmantot, lai galvenokārt izstrādātu jaunus finanšu rādītājus, taču tie ir pieejami, lai ļautu precīzāk pielāgot mūsu politikas jomas šajos reģionos iedzīvotāju vajadzībām. Es īpaši vēlētos pateikties tiem runātājiem, kuri minēja reģionu apslēpto potenciālu un to, ko joprojām var darīt tādās jomās kā pētniecība un attīstība. Mums ir daži reģioni, kuri atrodas neparastās vietās, kurās tiek veikti ļoti specifiski pētniecības darbi. Piemēram, runājot par Kanāriju salām un to observatorijām, tur notiekošo pētniecību nevarētu veikt nekur citur, jo nekur citur nav tieši šādi ģeogrāfiskie, topogrāfiskie un klimatiskie apstākļi. Mums ir labāk jāizmanto šādi faktori, tostarp atjaunojamās enerģijas nozare. Es arī vēlētos piebalsot tiem, kuri īpaši minēja piekļuvi internetam. Tas patiešām ir kas tāds, kam mums turpmāk vajadzētu veltīt sevišķu uzmanību, jo ir jāatzīst, ka šajā jomā joprojām ir īstenojams liels potenciāls. Vēlreiz pateicos jums visiem par ieguldījumu debatēs. Reģionālajā politikā ir darāms liels darbs, ne vien līdzsvarojot reģionu atšķirības, bet arī apmierinot astoņu no desmit iedzīvotāju vajadzības, kuri, kā mēs zinām, vēlas darba izredzes savā dzimtajā reģionā un, runājot plašāk, tur novecot. Šī iemesla dēļ mums vajadzētu veidot un mums ir jāveido tāda politika, kurā ņemtas vērā tieši šīs vajadzības, un tieši to mēs darām. Mūsu politikas pamatā ir iedzīvotāji un viņu vajadzības, un mēs ceram, ka ar šiem pasākumiem viņus sasniegsim. Tas ir bezgalīgs uzdevums, kam atkal un atkal ir vajadzīgs jauns stimuls. Šajā ziņā šodienas debates un jo īpaši šis ziņojums ir devis ievērojamu ieguldījumu mūsu lēmumu pieņemšanas pamatā. Es varu tikai apstiprināt, ka mēs Komisijā to ne vien uztveram kā pienākumu intensīvi strādāt pie šādiem jautājumiem, bet arī darām ar prieku."@lv13
"Herr Präsident! Ich möchte mich auch diesem Dank anschließen, aber auch dem Dank an die Damen und Herren Abgeordnete. Ich habe es gezählt: 47 Wortmeldungen – das zeugt nicht nur von der Vitalität des Parlaments –, sondern auch von der Bedeutung des Themas. Dass von diesen 47 Wortmeldungen eigentlich nur eine einzige – im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit der Kohäsionspolitik – ablehnend war, hat mich besonders gefreut. Das soll uns auch gegenseitig Mut machen, dass das ein ganz wichtiger Politikbereich ist und letztlich jener, der imstande ist, die Menschen in Europa am ehesten zu erreichen und Europa letztlich sichtbar zu machen, auch – und ganz besonders – in den Gebieten, die heute Gegenstand unserer Beratungen und Debatten waren, wobei ich darauf hinweisen möchte – das ist heute gar nicht angesprochen worden –, dass wir jetzt schon, in der neuen Periode, die Möglichkeit haben, durch ein moduliertes Ko-Finanzierungssystem auch innerhalb von Regionen einen Ausgleich zu schaffen, und im Sinne dessen, was der Abgeordnete Zeller oder auch andere gesagt haben, die Möglichkeit geschaffen haben, dass sehr wohl im Sinne des Subsidiaritätsprinzips vor Ort auf ganz spezielle Bedürfnisse vor dem Hintergrund der entsprechenden Kenntnisse der Verantwortlichen auf die Bedürfnisse reagiert werden kann oder dass es – etwa im Bereich der Wettbewerbspolitik – ganz differenzierte Möglichkeiten im Bereich der staatlichen Beihilfen gibt und dass diese Möglichkeiten genutzt werden sollten, genutzt werden müssen im Interesse der Menschen. Es hat viele Wortmeldungen gegeben, die sich mit der Indikatorenfrage auseinandergesetzt haben, etwas, das uns vielfach in der Diskussion um die Regionalpolitik begegnet. Ich bin bei jenen, die der Meinung sind – wie etwa Kollege Deutsch –, dass man immer noch das Bruttonationalprodukt als zentrale Kennziffer heranziehen muss. Aber ich verstehe und teile auch die Bedürfnisse und Wünsche, dass es ergänzende Indikatoren gibt. Es gibt etwa im Bereich von ESPON bereits verschiedene Projekte, ich erwähne etwa das Euro-Island-Projekt, wo es darum geht, ergänzende, zusätzliche Indikatoren zu definieren, die allerdings hauptsächlich und spezifisch darauf abstellen sollen, unsere Politik in diesen Regionen gemeinsam mit dem primär Verantwortlichen besser zu gestalten. Sie sollten und können nicht dazu dienen, neue finanzielle Indikatoren zu entwickeln, sondern sie sind dazu da, unsere Politik in diesen Regionen noch besser, noch präziser auf die Bedürfnisse der Menschen abzustellen. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei jenen Rednern, die darauf hingewiesen haben, welches Potenzial in den Regionen schlummert und was man noch machen kann, etwa im Bereich Forschung und Entwicklung. Wir haben einige außergewöhnlich lokalisierte Regionen, wo ganz besondere Forschungsaktivitäten stattfinden, wenn ich etwa an die Kanarischen Inseln mit den Observatorien denke, wo eine Forschungsarbeit geleistet wird, die aufgrund der geografischen, topografischen, klimatischen Bedingungen eigentlich nur dort möglich ist. Das sind Dinge, die gilt es stärker als bisher zu nutzen, dazu gehört auch der Sektor erneuerbare Energie. Ich bin auch bei jenen, die ganz bewusst auf den Bereich des Internetzugangs verwiesen haben. Das ist in der Tat etwas, dem unsere besondere Aufmerksamkeit in der Zukunft gelten muss, wo wir definitiv bekennen müssen, dass hier noch beachtliches Potenzial gegeben ist. Ich bedanke mich nochmals für alle Debattenbeiträge. Denn die Regionalpolitik verfolgt eine große Aufgabe, nicht nur die Gegensätze in den Regionen auszugleichen, sondern damit auch einem Bedürfnis der Menschen gerecht zu werden, von dem wir wissen, dass es etwa 8 von 10 Menschen haben: in der Region, in die man hineingeboren ist, auch beruflich eine Perspektive zu haben oder, salopp gesagt, alt zu werden. Daher sollten und müssen wir eine Politik verfolgen, die genau diesen Bedürfnissen Rechnung trägt, und tun das auch. Damit stellen wir unsere Politik auf den Menschen, auf seine Bedürfnisse ab, erreichen ihn hoffentlich. Das ist eine Arbeit, die nie zu Ende geht, die immer wieder eines neuen Schwungs bedarf. Insofern hat die heutige Debatte und vor allen Dingen auch dieser Bericht, diese Beschlusslage wieder einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Ich kann Ihnen nur versichern, dass es für uns in der Kommission nicht nur Auftrag und Verpflichtung, sondern auch eine Freude ist, sich mit diesen Dingen intensiv zu beschäftigen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik sluit mij aan bij deze woorden van dank, maar ik dank ook de geachte afgevaardigden. Ik heb het geteld: er is 47 keer het woord gevraagd en dat getuigt niet alleen van de vitaliteit van het Parlement, maar ook van het gewicht van ons gespreksonderwerp. Dat er van deze 47 bijdragen welbeschouwd maar één de zin van het cohesiebeleid in twijfel trok, deed mij in het bijzonder deugd. Laten wij hieruit moed putten en beseffen dat dit een uiterst belangrijk beleidsterrein is, een terrein dat wel eens het best van allemaal de mensen in Europa zou kunnen bereiken en Europa zichtbaar weet te maken, ook en vooral in de gebieden die vandaag onderwerp van onze bespreking waren. Omdat we het er vandaag helemaal niet over gehad hebben, wil ik erop wijzen dat we in de nu komende periode al de mogelijkheid hebben door een gemoduleerd medefinancieringsstelsel ook binnen regio’s zelf voor compensatie te zorgen. We hebben dus, zonder ook maar iets aan het subsidiariteitsbeginsel af te doen, in de zin van de door afgevaardigde Zeller en anderen gesproken woorden, de mogelijkheid gecreëerd om op lokaal niveau op heel bepaalde behoeften in te spelen, gebruikmakend van kennis van de verantwoordelijken aldaar. Ook is er, bijvoorbeeld op het terrein van het mededingingsbeleid, een zeer gedifferentieerd aanbod aan overheidssubsidies, een aanbod dat benut dient te worden in het belang van de mensen. Veel sprekers hebben zich over de kwestie van de indicatoren uitgelaten, iets wat in de discussie over het regiobeleid vaker een rol speelt. Ik ben het eens met degenen die – zoals bijvoorbeeld collega Deutsch – vinden dat het bruto nationaal product nog altijd als centrale aanwijzer genomen dient te worden. Maar ik heb ook begrip voor de roep om aanvullende indicatoren. Onder ESPON lopen overigens al diverse projecten, zoals Euro-island, waarbij het erom gaat aanvullende indicatoren te omschrijven, al hebben die voornamelijk tot doel om ons beleid en dat van de eerste verantwoordelijken in deze regio’s te optimaliseren. Het kan en mag er daarbij overigens niet a priori om gaan nieuwe financiële indicatoren te ontwikkelen. De nieuwe indicatoren zijn in de eerste plaats bedoeld om ons beleid in deze regio’s nog beter, nog preciezer op de behoeften van de mensen te laten aansluiten. Mijn dank geldt vooral de sprekers die erop gewezen hebben wat voor potentieel er in de regio’s sluimert en wat voor mogelijkheden er nog op het terrein van onderzoek en ontwikkeling liggen. We hebben een aantal uitzonderlijk gelegen regio’s, waar heel specifieke onderzoeksactiviteiten plaatsvinden. Ik denk bijvoorbeeld aan de Canarische eilanden met hun observatoria, waar onderzoek gedaan wordt dat op grond van topografische en klimatologische voorwaarden eigenlijk alleen daar mogelijk is. Dat zijn dingen waar we meer dan voorheen gebruik van moeten maken. Daartoe behoort ook de sector van de hernieuwbare energie. Ik deel ook de mening van degenen die nadrukkelijk een punt gemaakt hebben van de toegang tot het internet. Dat is inderdaad iets wat in de toekomst onze bijzondere aandacht verdient, een punt waarop we nog zeer veel winst kunnen boeken. Ik dank u nogmaals voor het vele dat u aan het debat hebt bijgedragen. Het regiobeleid heeft de belangrijke taak om tegenstellingen in de regio’s te verkleinen, maar dient ook tegemoet te komen aan een behoefte die zoals we weten door acht op de tien mensen gevoeld wordt: in de regio waarin men geboren is ook een beroepsperspectief te vinden en zijn oude dag te beleven. Daarvoor moeten we een beleid voeren dat aan deze behoeften volkomen recht doet en dat doen we ook. Daarmee modelleren we ons beleid naar de mensen, naar hun behoeften, waarmee we hen hopelijk weten aan te spreken. Dat is werk dat nooit af is en telkens weer om nieuw elan vraagt. Het huidige debat en met name dit verslag, de besluitvorming waar ze deel van uitmaken, hebben een flink stuk van dat elan geleverd. Ik kan u verzekeren dat de Commissie het niet slechts tot haar plicht rekent, maar er oprecht plezier in schept zich intensief met deze zaken bezig te houden."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym powtórzyć te podziękowania; chciałbym też podziękować szanownym posłom. Byliśmy świadkami 47 wystąpień – policzyłem je – co świadczy zarówno o żywotności Parlamentu, jak i o znaczeniu tego tematu. Szczególnie cieszy mnie, że tylko jedno z tych 47 wystąpień było negatywne i dotyczyło tego, czy istnieje sens realizowania polityki spójności. Powinno być dla nas zachętą, że jest to bardzo ważny obszar polityki – taki, który pozwoli dotrzeć do mieszkańców Europy i uczyni Europę widoczną, nawet – i zwłaszcza – w regionach będących przedmiotem dzisiejszych dyskusji i debaty. Ponieważ nie było jeszcze o tym mowy, chciałbym wskazać, że teraz, w tym nowym okresie, możemy korzystać systemu zróżnicowanego współfinansowania, dzięki czemu stworzymy równowagę wewnątrz regionów. Odnośnie do tego, co mówił poseł Zeller i inni: stworzyliśmy możliwość reagowania na pewne potrzeby – co jest ściśle zgodne z zasadą pomocniczości – na szczeblu lokalnym, w oparciu o wiedzę osób bezpośrednio odpowiedzialnych. Mamy też cały szereg bardzo różnych rozwiązań w obszarze pomocy państwa – na przykład w obszarze polityki konkurencji – i powinniśmy wykorzystać te możliwości w interesie ludzi, których to dotyczy. Wiele wystąpień dotyczyło kwestii wskaźników, z czym często stykamy się w trakcie debaty nad polityką regionalną. Zgadzam się z posłem Deutschem i innymi, którzy uważają, że jako głównego wskaźnika nadal należy używać produktu krajowego brutto. Rozumiem jednak całkowicie, że istnieje potrzeba i gotowość stosowania wskaźników uzupełniających. Są już różne projekty, na przykład w ramach programu ESPON. Jednym z takich projektów jest EUROISLANDS, który dotyczy wyznaczania uzupełniających wskaźników, zaprojektowanych głównie i w szczególności po to, by umożliwić nam przygotowywanie w tych regionach lepszej polityki wspólnie z podmiotami, które ponoszą za to zasadniczą odpowiedzialność. Nie należy i nie można ich jednak wykorzystywać w pierwszym rzędzie do opracowania nowych wskaźników finansowych, lecz raczej powinny nam umożliwić dokładniejsze dopasowanie naszej polityki w tych regionach do potrzeb ludzi. Chciałbym w szczególności podziękować tym mówcom, którzy mówili o ukrytym potencjale regionów i o tym, czego jeszcze można dokonać w takich dziedzinach, jak badania i rozwój. Mamy kilka regionów położonych w niezwykłych miejscach, gdzie prowadzona jest bardzo szczególna działalność badawcza. Myślę tu na przykład o Wyspach Kanaryjskich i tamtejszych obserwatoriach: prowadzone tam badania nie mogą odbywać się nigdzie indziej, ponieważ nigdzie indziej nie panują dokładnie takie warunki geograficzne, topograficzne i klimatyczne. Musimy lepiej wykorzystywać takie czynniki, również w sektorze odnawialnych źródeł energii. Pozwolę sobie również dołączyć do głosów tych, którzy konkretnie wskazywali na dostęp do Internetu. Jest to oczywiście coś, czemu w przyszłości musimy poświęcić szczególną uwagę, ponieważ trzeba zdać sobie sprawę, że w tym kontekście wciąż istnieje znaczny potencjał. Raz jeszcze dziękuję państwu za wszystkie wystąpienia w trakcie tej debaty. Przed polityką regionalną stoi zasadnicze zadanie, polegające nie tylko na zrównoważeniu rozbieżności w regionach, ale też na zaspokojeniu potrzeb ośmiu z 10 osób, o których wiemy, że chcą mieć perspektywę podjęcia pracy i, szeroko rzecz ujmując, dożycia starości w regionie, w którym się urodziły. Z tego powodu powinniśmy i musimy realizować taką politykę, która będzie w bardzo precyzyjny sposób uwzględniać te potrzeby – i to właśnie robimy. Nasza polityka działa w oparciu o ludzi i ich potrzeby. Mamy nadzieję, że w ten sposób do nich dotrzemy. To nigdy niekończące się zadanie, które raz za razem wymaga nowego rozmachu. W tym kontekście dzisiejsza debata, a nade wszystko to sprawozdanie stanowią wkład w podstawę dla podejmowania przez nas decyzji. Mogę tylko zapewnić państwa, że jeśli chodzi o nas w Komisji, to intensywną pracę nad takimi zagadnieniami uważamy nie tylko za obowiązek i odpowiedzialność, ale także za przyjemność."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de me associar aos agradecimentos, e gostaria ainda de agradecer aos senhores deputados. Ouvimos 47 intervenções – contei-as –, o que testemunha tanto a vitalidade do Parlamento como a importância deste tema. Congratulo-me por apenas uma dessas 47 intervenções ter sido negativa, e foi-o relativamente à pertinência de dispormos de uma política de coesão. Isto deve incentivar-nos, por demonstrar que este é um domínio político muito importante e que é capaz de chegar aos cidadãos europeus e tornar a Europa visível, inclusivamente – e em particular – nas regiões objecto das discussões e do debate de hoje. Como ainda não foi referido, gostaria de recordar que neste novo período, temos a possibilidade de utilizar um sistema de co-financiamento modulado para criar um equilíbrio entre as regiões. Em resposta ao que o senhor deputado Zeller, entre outros, afirmou, criámos a oportunidade de reagir localmente – e seguindo de muito perto o princípio da subsidiariedade – a necessidades particulares com base no conhecimento dos responsáveis. Dispomos também de um conjunto de opções muito diferentes no domínio dos subsídios estatais – no domínio da política de concorrência, por exemplo – e devemos aproveitar essas oportunidades no interesse das pessoas envolvidas. Muitas das intervenções incidiram na questão dos indicadores, questão com que frequentemente nos deparamos no debate sobre a política regional. Concordo com o senhor deputado Deutsch, entre outros, que consideram que o PIB deve continuar a ser o indicador principal. Todavia, percebo perfeitamente que é necessário e desejável que se utilizem indicadores complementares. Já há vários projectos, por exemplo, no âmbito do ESPON. Um deles é o projecto EUROISLANDS, que visa definir indicadores complementares que são especificamente concebidos para nos permitir elaborar melhores políticas nessas regiões conjuntamente com os principais responsáveis. Estes projectos não devem, nem podem, ser utilizados fundamentalmente para desenvolver novos indicadores financeiros, mas existem para nos permitir adaptar as nossas políticas nessas regiões de forma mais precisa às necessidades da população. Gostaria, em particular, de agradecer aos intervenientes que mencionaram o potencial implícito das regiões e o que ainda pode ser feito em domínios como a investigação e o desenvolvimento. Temos regiões em localizações extraordinárias onde são levadas a cabo actividades de investigação muito específicas. É o caso das ilhas Canárias e dos seus observatórios, por exemplo: a investigação que ali é levada a cabo não poderia ser feita noutro local, porque nenhum outro local reúne as mesmas condições geográficas, topográficas e climáticas. Devemos utilizar melhor estes factores, incluindo no sector das energias renováveis. Associo-me àqueles que mencionaram especificamente o acesso à Internet. Devemos, efectivamente, dedicar uma atenção particular a este tema no futuro, porque é preciso reconhecer que ainda há muito a fazer neste domínio. Agradeço, mais uma vez, todas as contribuições para o debate. A política regional tem um objectivo importante a cumprir, não só em termos de reduzir as divergências entre regiões mas também em termos de dar resposta às necessidades das oito das dez pessoas que sabemos que querem ter uma melhor perspectiva de encontrar trabalho na região em que nasceram e, em termos gerais, de ali envelhecer. Por esta razão, temos e devemos prosseguir uma política que tenha justamente estas necessidades em consideração, e é isso que estamos a fazer. A nossa política baseia-se nas pessoas e nas suas necessidades, e esperamos chegar até elas desta forma. É uma tarefa interminável que necessita sistematicamente de um novo impulso. Neste contexto, o debate de hoje e, principalmente, este documento foram uma contribuição significativa para a nossa base de decisões. Posso apenas assegurar-lhes que a Comissão considera não só um dever e uma responsabilidade trabalhar intensamente nestas questões, como também um prazer."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori să repet aceste mulţumiri şi aş dori, de asemenea, să le mulţumesc stimaţilor deputaţi. Au fost 47 de discursuri - le-am numărat - care stau mărturie atât pentru vitalitatea Parlamentului, cât şi pentru importanţa acestui subiect. Sunt deosebit de încântat de faptul că doar unul singur din aceste 47 de discursuri a fost negativ, şi acesta s-a referit la oportunitatea existenţei unei politici de coeziune. Acest lucru ar trebui să ne încurajeze că acesta este un domeniu de politică foarte important, capabil să ajungă la oamenii din Europa şi să facă Europa vizibilă, chiar şi - şi mai ales - în regiunile care fac obiectul discuţiilor şi dezbaterii de azi. Deoarece nu a fost încă menţionat, aş dori să subliniez faptul că în această perioadă nouă, avem posibilitatea de a utiliza un sistem modulat de cofinanţare pentru a crea echilibru în interiorul regiunilor. Cu privire la ceea ce au spus dl Zeller şi alţii, am creat posibilitatea de a reacţiona la nivel local - şi în foarte mare conformitate cu principiul subsidiarităţii - la nevoile speciale, pe baza cunoştinţelor celor responsabili. Avem, de asemenea, o serie de opţiuni foarte diferite în domeniul subvenţiilor de stat - în domeniul politicii concurenţei, de exemplu - şi ar trebui să utilizăm aceste oportunităţi în interesul persoanelor în cauză. Multe dintre discursuri s-au referit la chestiunea indicatorilor, care este un lucru pe care îl întâlnim frecvent în dezbaterea privind politica regională. Sunt de acord cu dl Deutsch şi cu alţii care cred că produsul intern brut trebuie să fie utilizat în continuare ca indicator central. Cu toate acestea, înţeleg pe deplin că există nevoia şi dorinţa de a utiliza şi alţi indicatori. Există deja proiecte variate, cum ar fi, de exemplu, cel elaborat în temeiul ESPON. Un astfel de proiect este proiectul EUROISLANDS, care urmăreşte definirea unor indicatori suplimentari, proiectaţi în principal şi în mod specific pentru a ne dea posibilitatea de a concepe politici mai bune în aceste regiuni împreună cu principalii responsabili. Acestea nu ar trebui şi nu pot fi utilizate în principal pentru a dezvolta noi indicatori financiari, însă există pentru a ne permite să ne adaptăm cu mai multă precizie politicile din aceste regiuni la nevoile oamenilor. Aş dori să le mulţumesc în special acelor vorbitori care au menţionat potenţialul latent al regiunilor şi ceea ce rămâne încă de făcut în domenii precum cercetarea şi dezvoltarea. Anumite regiuni au o localizare extraordinară, în care au loc activităţi de cercetare foarte specifice. Gândindu-mă la Insulele Canare şi la observatoarele lor, de exemplu, cercetarea care se desfăşoară acolo nu ar putea fi desfăşurată în niciun alt loc, pentru că niciun alt loc nu are aceste condiţii geografice, topografice şi climatice precise. Trebuie să utilizăm mai bine aceşti factori, inclusiv în sectorul energiei regenerabile. M-aş alătura, de asemenea, celor care au menţionat în mod specific accesul la internet. Este într-adevăr un aspect căruia trebuie să îi acordăm o atenţie deosebită în viitor, pentru că trebuie să recunoaştem că se mai pot realiza multe în acest domeniu. Încă o dată, vă mulţumesc pentru toate contribuţiile la dezbatere. Politica regională are de îndeplinit o sarcină importantă, nu doar în echilibrarea discrepanţelor din regiuni, ci şi în satisfacerea nevoilor celor opt din 10 persoane despre care ştim că doresc să aibă o perspectivă de a obţine loc de muncă în regiunea unde s-au născut şi, în termeni generali, de a îmbătrâni acolo. Din acest motiv, noi ar trebui şi trebuie să urmărim o politică în care se iau în considerare tocmai aceste nevoi, lucru pe care îl facem. Politica noastră se bazează pe oameni şi pe nevoile lor şi sperăm să ajungem la ei prin acest mijloc. Este o sarcină perpetuă, care are nevoie de un impuls nou din când în când. În acest sens, dezbaterea de astăzi şi, mai presus de toate, acest raport au adus o contribuţie semnificativă la baza noastră de decizii. Pot doar să vă asigur că noi, în cadrul Comisiei, considerăm că nu este numai o datorie şi o responsabilitate de a lucra intens la aceste chestiuni, ci şi o plăcere."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som zopakoval tieto poďakovania a tiež by som chcel poďakovať váženým poslankyniam a váženým poslancom. Rátal som počet vystúpení, bolo ich 47, čo je prejavom životaschopnosti Parlamentu a dôležitosti tejto témy. Mimoriadne ma potešilo to, že iba jedno z uvedených 47 vystúpení bolo negatívne a týkalo sa toho, či má politika súdržnosti nejaký zmysel. To by nás malo povzbudiť v tom, že ide o veľmi dôležitú oblasť politiky, z ktorej môžu mať Európania úžitok a ktorá môže Európu zviditeľniť dokonca a predovšetkým aj v regiónoch, ktoré sú predmetom dnešných diskusií a rozpravy. Keďže to dnes ešte nebolo uvedené, chcel by som zdôrazniť, že v tomto novom období máme možnosť využiť upravený systém spolufinancovania s cieľom dosiahnuť v regiónoch rovnováhu. V súvislosti s vyjadreniami pána Zellera a iných rečníkov chcem povedať, že sme vytvorili príležitosť reagovať na miestnej úrovni na konkrétne potreby, a to na základe znalosti tých, ktorí nesú zodpovednosť. Tento postup je do veľkej miery v súlade so zásadou subsidiarity. Máme tiež mnoho veľmi rôznych možností v oblastiach štátnych dotácií a mali by sme tieto príležitosti využiť v záujme dotknutých ľudí. Ide napríklad o oblasť politiky hospodárskej súťaže. Mnoho vystúpení sa týkalo otázky ukazovateľov. S touto otázkou sa v rozprave o regionálnej politike stretávame často. Súhlasím s pánom Deutschom a ďalšími, ktorí sa domnievajú, že hrubý domáci produkt sa musí naďalej používať ako hlavný ukazovateľ. Úplne však rozumiem potrebe a požiadavke zaviesť doplnkové ukazovatele. Existujú už rôzne projekty napríklad v rámci programu ESPON. Takýmto projektom je aj projekt EUROISLANDS, ktorý sa týka vymedzenia doplnkových ukazovateľov, ktoré sú hlavne a výhradne navrhnuté na to, aby nám umožnili zostaviť kvalitnejšie politiky v týchto regiónoch spolu s tými, ktorí nesú prvotnú zodpovednosť. Nemali by a nemôžu sa v prvom rade použiť na vytvorenie nových finančných ukazovateľov. Sú k dispozícii, aby nám umožnili presnejšie a dôkladnejšie prispôsobiť naše politiky v týchto regiónoch potrebám ľudí. Zvlášť by som chcel poďakovať tým rečníkom, ktorí spomínali latentný potenciál regiónov a vyjadrili sa o tom, čo ešte možno uskutočniť v oblastiach, ako napríklad oblasť výskumu a vývoja. Niektoré regióny sú na mimoriadnych miestach a prebieha v nich veľmi osobitná výskumná činnosť. Mám napríklad na mysli observatóriá na Kanárskych ostrovoch. Výskum, ktorý v nich prebieha, nemôže prebiehať inde, pretože žiadne iné miesto nemá presne tieto geografické, topografické a klimatické podmienky. Musíme lepšie využívať tieto faktory napríklad aj v odvetví obnoviteľnej energie. Súhlasím aj s tými, ktorí osobitne spomínali prístup k internetu. Tejto otázke musíme v budúcnosti naozaj venovať osobitnú pozornosť, pretože je nevyhnutné uznať, že v tejto oblasti je ešte možné využiť veľký potenciál. Ešte raz by som chcel poďakovať za všetky príspevky v rozprave. Regionálna politika má dôležité úlohy nielen pri vyrovnávaní rozdielov v regiónoch, ale aj pri spĺňaní potrieb ôsmich z desiatich ľudí, o ktorých vieme, že chcú mať perspektívu zamestnania vo svojom rodnom regióne, všeobecne povedané, že tam chcú zostarnúť. Z tohto dôvodu by sme mali a musíme uskutočňovať politiku, ktorá zohľadňuje práve tieto potreby. Presne to robíme. Naša politika je založená na ľuďoch a ich potrebách a my dúfame, že tieto potreby týmto spôsobom splníme. Ide o nekonečnú úlohu, ktorá vždy potrebuje nový podnet. V tejto súvislosti znamenala dnešná rozprava a predovšetkým táto správa významný prínos pre základ našich rozhodnutí. Môžem vás iba ubezpečiť, že pre nás v Komisii neznamená intenzívne úsilie v týchto otázkach len povinnosť a zodpovednosť, ale aj radosť."@sk19
"Gospod predsednik, tudi sam želim zahvalo vrniti in jo obenem tudi izreči spoštovanim poslancem. Slišali smo 47 govorov – štel sem jih –, ki pričajo o živahnosti Parlamenta in tudi o pomembnosti te teme. Posebno me veseli, da je bil samo eden med govori negativen, spraševal pa se je, ali je sploh pametno imeti kohezijsko politiko. To bi nas moralo spodbuditi, da obravnavamo to zelo pomembno področje politike, ki lahko seže do ljudi v Evropi in Evropo naredi prepoznavno, tudi – in še posebno – v regijah, o katerih danes govorimo in razpravljamo. Ker o tem še ni bilo govora, bi želel poudariti, da imamo v tem novem obdobju možnost uporabiti moduliran sistem sofinanciranja za vzpostavitev ravnovesja znotraj regij. Kar zadeva govor gospoda Zellerja in ostalih, naj povem, da smo ustvarili priložnost za lokalen odziv – kar je zelo v skladu z načelom subsidiarnosti – na posebne potrebe na podlagi znanja odgovornih. Na voljo imamo zelo različne možnosti na področju državnih subvencij – na primer pri politiki konkurenčnosti –, in te priložnosti bi morali izrabiti v prid ljudi, ki jih to zadeva. Veliko govorov je omenilo kazalce, s katerimi se pogosto srečujemo v razpravah o regionalni politiki. Soglašam z gospodom Deutschem in drugimi, ki menijo, da mora biti osrednji kazalec še naprej bruto domači proizvod. Vendar pa popolnoma razumem, da obstajata potreba in želja po uporabi dodatnih kazalcev. V okviru ESPON-a na primer potekajo različni projekti. Eden od njih je projekt EUROISLANDS, katerega namen je opredeliti dodatne kazalce, ki so v glavnem in posebej oblikovani zato, da nam omogočijo pripravo boljših politik v teh regijah, in sicer v sodelovanju z najbolj odgovornimi. Ti se ne bi smeli in se ne morejo uporabljati samo za razvijanje novih finančnih kazalcev, ampak nam morajo pomagati, da svoje politike v teh regijah ustrezneje in natančneje prilagodimo potrebam ljudi. Zlasti bi se želel zahvaliti tistim govornikom, ki so govorili o neizkoriščenem potencialu regij in vsem tistem, kar je še mogoče storiti na področjih razvoja in raziskav. Nekatera območja so na izjemnih lokacijah, kjer potekajo zelo ozko usmerjene raziskovalne dejavnosti. V mislih imam Kanarske otoke in njihove opazovalnice; tamkajšnje raziskave ne bi mogle biti opravljene nikjer drugje, kajti nikjer ni točno takšnih geografskih, topografskih in podnebnih pogojev. Bolje moramo izkoristiti te dejavnike, vključno s sektorjem obnovljivih virov energije. Svoj glas bi dodal tudi tistim, ki so posebej omenili dostop do interneta. Temu moramo v prihodnje dejansko posvetiti posebno pozornost, kajti treba je priznati, da je ta velik potencial še vedno neizkoriščen. Še enkrat se vam zahvaljujem za vaš prispevek k razpravi. Regionalna politika ima pred seboj pomembno nalogo, ne samo pri odpravljanju neskladij v regijah, ampak tudi v izpolnjevanju potreb osmih od desetih ljudi, za katere vemo, da se želijo zaposliti v regiji, kjer so bili rojeni, in da se, širše gledano, želijo tam tudi postarati. Zato bi morali in moramo zasledovati politiko, ki upošteva prav te potrebe; to pa je tisto, kar pravkar počnemo. Naša politika temelji na ljudeh in njihovih potrebah, upamo pa, da jih bomo na ta način dosegli. Gre za trajno nalogo, ki vedno znova potrebuje nov zagon. V tem okviru sta današnja razprava in predvsem to poročilo pomembno prispevala k naši osnovi za odločanje. Lahko vam le zagotovim, da je za nas, v Komisiji, zagnano delo na tem področju ne le dolžnost in odgovornost, ampak tudi veselje."@sl20
"Herr talman! Jag vill i likhet med tidigare talare uttrycka min tacksamhet och jag vill också tacka ledamöterna. Det har varit 47 inlägg i debatten – jag har räknat dem – vilket både vittnar om parlamentets vitalitet och om denna frågas betydelse. Jag gläder mig särskilt åt att endast ett av dessa 47 inlägg var negativt, och det handlade om att det inte tjänar något till att ha en sammanhållningspolitik. Det bör övertyga oss om att detta är ett mycket viktigt politiskt område och ett område där vi kan nå ut till människorna i Europa och göra Europa synligt, även – och i synnerhet – i de regioner som är föremål för dagens diskussioner och debatt. Eftersom det ännu inte har nämnts vill jag påpeka att vi under denna nya period har möjlighet att använda ett anpassat medfinansieringssystem för att skapa balans inom regionerna. När det gäller det som Joachim Zeller och andra har sagt har vi skapat en möjlighet att på lokal nivå – och i enlighet med subsidiaritetsprincipen – genom kunskaperna hos de som är ansvariga agera utifrån särskilda behov. Vi har även en mängd mycket olika alternativ på området statligt stöd – t.ex. när det gäller konkurrenspolitik – och vi bör använda dessa möjligheter i den berörda befolkningens intresse. Många av inläggen handlade om indikatorer, vilket är något som vi ofta stöter på i debatten om regionalpolitiken. Jag instämmer med Tamás Deutsch och andra som anser att bruttonationalprodukten fortfarande måste användas som central indikator. Jag har emellertid full förståelse för att det finns ett behov av och en önskan om att använda kompletterande indikatorer. Det finns redan olika projekt, t.ex. inom ramen för Espon. Ett sådant projekt är Euroislands, som går ut på att fastställa kompletterande indikatorer som i huvudsak och specifikt är utformade för att göra det möjligt för oss att utarbeta bättre politik i dessa regioner tillsammans med dem som har det huvudsakliga ansvaret. Dessa projekt bör och kan inte i första hand användas för att utveckla nya finansiella indikatorer, utan är avsedda att hjälpa oss att på ett mer noggrant och exakt sätt skräddarsy vår politik i dessa regioner till den lokala befolkningens behov. Jag vill framför allt tacka de talare som nämnde den dolda potentialen i regionerna och det som fortfarande kan göras på områden som forskning och utveckling. Det finns vissa regioner på ovanliga platser där mycket specifik forskningsverksamhet sker. Ett exempel är Kanarieöarna och dess observatorier. Den forskning som bedrivs där skulle inte kunna utföras någon annanstans eftersom det inte på någon annan plats finns samma geografiska och topografiska förhållanden och klimatförhållanden. Vi måste bli bättre på att utnyttja sådana faktorer, bl.a. inom sektorn för förnybar energi. I likhet med tidigare talare vill även jag specifikt nämna tillgången till Internet. Det är något som vi verkligen måste ägna särskild uppmärksamhet åt i framtiden eftersom det fortfarande finns mycket potential att förverkliga på detta område. Låt mig än en gång tacka er för alla bidrag till debatten. Regionalpolitiken har en mycket viktig uppgift, inte bara när det gäller att, trots skillnader, skapa jämvikt mellan regionerna, utan även när det gäller att tillgodose behoven hos de åtta av tio människor som vi vet vill ha en möjlighet att få arbete i den region där de föddes och ofta även vill bli gamla där. Av detta skäl bör och måste vi bedriva en politik där just dessa behov beaktas, och det är det vi gör. Vår politik bygger på människor och deras behov, och vi hoppas nå dem på detta sätt. Det är en ständig uppgift där ny kraft måste tillföras om och om igen. När det gäller detta har dagens debatt och framför allt betänkandet utgjort ett mycket viktigt bidrag till vårt beslutsunderlag. Jag kan försäkra er om att vi i kommissionen inte bara betraktar det som en plikt och ett ansvar att arbeta intensivt i frågor som dessa, utan även som ett nöje."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"EUROISLANDS"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph