Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-21-Speech-2-723"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100921.23.2-723"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, rakennerahastot ovat keskeinen EU:n rahoitusinstrumentti, kun pyritään 2020-tavoitteisiin. Erityisen tärkeitä ne ovat harvaan asutuilla pohjoisilla alueilla, ja haluankin korostaa seuraavia neljää näkökohtaa. Ensinnäkin nämä erityisalueet kohtaavat monia ongelmia ensimmäisinä ja rajuimpina. Kun työikäinen väestö on usein muuttanut pois työn perässä, monet harvaan asutut alueet tulevat kohtaamaan väestön ikääntymisongelman ensimmäisenä. Tunnen tietenkin Suomen olosuhteet parhaiten ja voin kertoa, että Itä- ja Pohjois-Suomessa tulee pian olemaan sellaisia alueita, joissa yli puolet on eläkeläisiä. Ikääntyneen väestön suhde työikäiseen väestöön eli niin sanottu huoltosuhde on vuonna 2020 heikoin itäisessä Suomessa, Italiassa ja itäisessä Saksassa. Alueiden välinen polarisaatio lisääntyy huomattavasti ja sellaisten alueiden lukumäärä, joiden huoltosuhde on yli neljänneksen korkeampi kuin EU:n keskiarvo, nousee vuonna 2020 jo 40:ään. Siksi on tärkeää, että väestön ikääntymiseen liittyvät demografiakriteerit otetaan huomioon alue- ja rakennepolitiikassa eikä tämä bruttokansantuotekriteeri saa jäädä ainoaksi. Toiseksi nämä alueet eivät saa enää menettää työikäistä väestöään vaan tarvitaan keskittymistä näiden alueiden kilpailukykyyn, jotta noustaan talouskriisistä ja saavutetaan EU 2020 -tavoitteet. Tarvitaan innovaatioiden ja osaamisen kehittämistä, tarvitaan kilpailukyvyn vahvistamista. Vähemmällä rahalla tulee saada enemmän aikaan. Innovaatiorahoituksen valintakriteerinä tulisi olla todelliset hyvät tulokset. Tulee keskittyä kilpailukykyä ja työllisyyttä parhaiten edistäviin teemoihin kullakin alueella ja tarvitaan myös uusia sosiaalisia ja palveluinnovaatioita. Kolmanneksi tarvitaan eri rakennerahastojen toimet integroivia alueellisia ohjelmia, joiden tuloksia voidaan mitata ja arvioida. Hallinto- ja tarkastusjärjestelmistä koituva hallinnollinen taakka jäsenvaltioissa on oltava suhteessa rahoituksen määrään. Rahoitus tulee tehdä ehdolliseksi tuloksista ja kytkeä se talouden rakenteellisiin uudistuksiin ja vastuulliseen talouspolitiikkaan. Vielä neljänneksi, arvoisa puhemies, tarvitaan alueiden välistä yhteistyötä yli rajojen erityisesti elinkeino- ja ympäristöhankkeissa. Hyvä mahdollisuus tarjoutuu muun muassa näissä Itämeren tai Tonavan makroalueiden puitteissa, jotka täällä on jo keskustelussa mainittu. Tarvitaan yhteistyötä EU:n naapureiden kesken, mutta esimerkiksi Itämeren kohdalla on tarpeen myös se, että Venäjä tulee kytkeä mukaan alueitten yhteistyöhön. Euroopan ainoan alkuperäiskansan…"@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, strukturální fondy jsou základním finančním nástrojem EU v našem úsilí o dosažení cílů pro rok 2020. Obzvláště důležité jsou v řídce osídlených severních regionech a ráda bych uvedla následující čtyři poznámky. V první řadě tyto zvláštní oblasti budou jako první narážet na velké množství problémů a budou jimi nejvíce postiženy. Vzhledem k tomu, že obyvatelé v produktivním věku v mnoha případech odešli za prací, mnohé řídce osídlené oblasti budou jako první čelit problému stárnutí obyvatelstva. Nejlépe znám samozřejmě situaci ve Finsku a mohu vám říci, že ve východním a severním Finsku brzy bude v některých oblastech více než polovina obyvatel v důchodu. Do roku 2020 bude poměr starších občanů k občanům v produktivním věku, tzv. míra závislosti, nejkritičtější ve východním Finsku, v Itálii a ve východním Německu. Stupeň polarizace mezi jednotlivými regiony se výrazně zvýší a počet oblastí, kde míra závislosti je více než 25 % nad průměrem EU, se do roku 2020 zvýší na 40. Proto je v regionální a strukturální politice důležité vzít v úvahu demografická kritéria související se stárnutím obyvatel, a nepřipustit, aby jediným významným faktorem byl HDP. Za druhé tyto regiony již nesmí dále ztrácet své obyvatele v produktivním věku. Místo toho je zapotřebí, abychom se zaměřili na konkurenceschopnost v těchto oblastech, vyvedli je z hospodářské krize a aby samy už naplnily cíle EU 2020. Je třeba rozvíjet inovace a odborné znalosti a dosáhnout větší konkurenceschopnosti. Je třeba dosáhnout více za méně peněz. Kritérii výběru pro financování inovací by měly být skutečně dobré výsledky. Důraz je třeba klást na témata, která nejvíce podporují konkurenceschopnost a zaměstnanost v jednotlivých oblastech, a inovací je rovněž zapotřebí v oblasti sociální a v oblasti služeb. Za třetí potřebujeme regionální programy, které zahrnují opatření v rámci strukturálních fondů a jejichž výsledky lze měřit a hodnotit. Administrativní zatížení, které vyplývá z řídicích a kontrolních systémů v členských státech, musí být úměrné výši dostupných finančních prostředků. Financování musí být podmíněno výsledky a spojeno se strukturálními reformami v hospodářství a s odpovědnou hospodářskou politikou. A konečně, moje čtvrtá poznámka se týká nutnosti přeshraniční spolupráce mezi regiony, zejména tam, kde se jedná o projekty v souvislosti s obchodem, průmyslem a životním prostředím. Dobrá příležitost se nabízí například v souvislosti s makroregiony Baltského moře a Dunaje, což zde v rozpravě již zaznělo. Je třeba spolupracovat se sousedy EU, ale například Baltské moře také potřebuje, aby se do regionální spolupráce zapojilo Rusko. Jediný domorodý národ Evropy…..."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Strukturfondene er et af EU's finansielle instrumenter, som er af central betydning for at nå 2020-målene. De er særlig vigtige i de nordlige regioner med lav befolkningstæthed, og jeg ønsker at gøre opmærksom på de følgende fire punkter. For det første vil disse særlige områder være de første, der bliver berørt af en lang række problemer, og de vil være dem, der bliver ramt hårdest heraf. Da den erhvervsaktive befolkning i mange tilfælde er flyttet for at søge arbejde, vil mange områder med lav befolkningstæthed blive de første, der kommer til at stå over for problemet med en aldrende befolkning. Det er indlysende, at jeg bedst kender til situationen i Finland, og jeg kan fortælle, at det østlige og nordlige Finland inden længe vil have områder, hvor over halvdelen af indbyggerne er pensionister. Inden 2020 vil forholdet mellem ældre borgere og den erhvervsaktive befolkning, dvs. den såkaldte forsørgerkvote, være mest kritisk i Østfinland, Italien og det østlige Tyskland. Graden af polarisering mellem regionerne vil blive voldsomt forøget, og antallet af områder, hvis forsørgerkvote ligger mere end 25 % over EU-gennemsnittet, vil stige til 40 inden 2020. Det er derfor vigtigt at tage højde for de demografiske kriterier, der er forbundet med en aldrende befolkning i regional- og strukturpolitikken, og ikke blot lade BNP være den eneste væsentlige faktor. For det andet må disse regioner ikke længere kunne miste deres erhvervsaktive befolkning. Det, der i stedet er nødvendigt, er et fokus på konkurrenceevnen i disse områder for at løfte dem ud af den økonomiske krise og for, at disse områder kan nå EU's 2020-mål. Det, der er nødvendigt, er at der udvikles innovation og ekspertise og en øget konkurrenceevne. De bliver nødt til at opnå mere med færre midler. Udvælgelseskriterierne for finansiering til innovation bør være virkelig gode resultater. Det er nødvendigt at fokusere på emner, der fremmer konkurrenceevnen og beskæftigelsen bedst inden for hvert enkelt område, og der er også behov for nye innovationer inden for det sociale område og området for tjenesteydelser. For det tredje har vi brug for regionalprogrammer, som samler strukturfondsforanstaltninger, og hvis resultater er målbare og kan evalueres. Den administrative byrde som følge af administrations- og inspektionssystemer i medlemsstaterne skal stå i forhold til omfanget af de midler, der er til rådighed. Finansieringen skal være betinget af resultater og knyttet til strukturreformer i økonomien og en ansvarlig økonomisk politik. Endelig omhandler min fjerde bemærkning behovet for et grænseoverskridende samarbejde mellem regionerne, særlig hvor det drejer sig om projekter i forbindelse med erhverv, industri og miljø. Der er f.eks. en god mulighed i forbindelse med makroregionerne Østersøen og Donau, der allerede er blevet nævnt tidligere i forhandlingerne her. Det er nødvendigt med samarbejde mellem EU's naboer, men i Østersøområdet er det f.eks. nødvendigt, at Rusland også deltager i det regionale samarbejde. Europas eneste indfødte befolkning..."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, die Strukturfonds sind ein wesentliches Finanzinstrument der EU in unseren Bemühungen, die Ziele der 2020-Strategie zu erreichen. Sie sind besonders wichtig in den dünn besiedelten nördlichen Regionen, und ich möchte die folgenden vier Punkte betonen. Zunächst werden es diese speziellen Gebiete sein, die als erste einer Vielzahl von Problemen begegnen werden, und sie werden von ihnen am schwersten betroffen sein. Da die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter in vielen Fällen abgewandert ist, um neue Arbeitsplätze zu suchen, werden es zunächst die dünn besiedelten Regionen sein, denen sich das Problem einer alternden Bevölkerung stellen wird. Ich kenne offensichtlich die Situation in Finnland am besten, und ich kann Ihnen sagen, dass in den östlichen und nördlichen Gebieten Finnlands sich bald mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Ruhestand befinden wird. Bis 2020 wird der Anteil der älteren Menschen gegenüber der arbeitenden Bevölkerung, das heißt, der sogenannte Altersabhängigkeitsquotient, im östlichen Finnland, in Italien und im östlichen Teil Deutschlands an seinem kritischsten Punkt angelangt sein. Der Polarisationsgrad zwischen den Regionen wird sich dramatisch erhöhen, und die Anzahl der Gebiete, deren Altersabhängigkeitsquotient mehr als 25 % über dem Durchschnittswert der EU liegt, wird sich bis 2020 auf 40 erhöhen. Daher ist es wichtig, in der Regional- und Strukturpolitik die demografischen Kriterien zu berücksichtigen, die mit der alternden Bevölkerung verbunden sind, und nicht nur das BIP als einzigen entscheidenden Faktor zuzulassen. Zweitens, es darf diesen Regionen nicht mehr länger gestattet sein, ihre arbeitsfähige Bevölkerung zu verlieren. Stattdessen ist es notwendig, sich auf die Wettbewerbsfähigkeit in diesen Gebieten zu konzentrieren, um sie aus der Wirtschaftskrise herauszuheben und es ihnen zu erlauben, die Ziele der Europa 2020-Strategie zu erreichen. Was wir brauchen sind Entwicklung von Innovation und Know-how und eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit. Sie müssen mehr mit weniger Geld erreichen. Die Auswahlkriterien für die Fördermittel für Innovation sollten echte gute Ergebnisse sein. Wir sollten uns auf Themen konzentrieren, die Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung am besten in jedem Gebiet fördern, und dabei sind auch soziale und auf Dienstleistungen bezogene Innovationen erforderlich. Drittens brauchen wir regionale Programme, die Maßnahmen unter dem Strukturfonds integrieren und deren Ergebnisse gemessen und bewertet werden können. Die Belastung für die Verwaltung, die von den Verwaltungs- und Kontrollsystemen der Mitgliedstaaten herrührt, muss im Verhältnis zu den vorhandenen Geldern stehen. Die Finanzierung muss von Ergebnissen abhängig gemacht und mit strukturellen Reformen in der Wirtschaft und einer verantwortungsvollen Wirtschaftspolitik verknüpft werden. Zum Abschluss ist mein vierter Punkt, dass wir eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Regionen benötigen, insbesondere dort, wo es Projekte betrifft, die mit der Wirtschaft, der Industrie und der Umwelt zusammenhängen. Eine gute Chance bietet sich zum Beispiel im Zusammenhang mit den Makroregionen der Ostsee und der Donau, die hier während der Debatte bereits erwähnt worden sind. Zusammenarbeit zwischen den Nachbarn der EU ist erforderlich, aber die Ostsee zum Beispiel ist darauf angewiesen, dass Russland an der regionalen Zusammenarbeit teilnimmt. Europas einzige Eingeborene..."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ στις προσπάθειές μας να επιτύχουμε τους στόχους για το 2020. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις αραιοκατοικημένες βόρειες περιοχές και θα ήθελα να διατυπώσω τις ακόλουθες τέσσερις επισημάνσεις. Καταρχάς, αυτές οι ξεχωριστές περιοχές θα είναι οι πρώτες που θα αντιμετωπίσουν πληθώρα προβλημάτων και θα πληγούν περισσότερο από αυτά. Καθώς ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας έχει, σε πολλές περιπτώσεις, μετακινηθεί προς αναζήτηση απασχόλησης, πολλές αραιοκατοικημένες περιοχές θα αντιμετωπίσουν πρώτες το πρόβλημα του γηράσκοντος πληθυσμού. Προφανώς, γνωρίζω καλύτερα την κατάσταση στη Φινλανδία και μπορώ να σας πω ότι η ανατολική και η βόρεια Φινλανδία σύντομα θα έχει περιοχές όπου περισσότερος από τον μισό πληθυσμό θα έχει συνταξιοδοτηθεί. Έως το 2020 η αναλογία των ηλικιωμένων προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, δηλαδή η λεγόμενη αναλογία εξάρτησης, θα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της στην ανατολική Φινλανδία, την Ιταλία και την ανατολική Γερμανία. Ο βαθμός αντίθεσης ανάμεσα στις περιφέρειες θα αυξηθεί δραματικά και ο αριθμός των περιοχών, των οποίων η αναλογία εξάρτησης είναι περισσότερο από 25% πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ θα αυξηθεί στο 40 έως το 2020. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη στην περιφερειακή και τη διαρθρωτική πολιτική τα δημογραφικά κριτήρια που συνδέονται με τον γηράσκοντα πληθυσμό, και να μην επιτραπεί να είναι μοναδικός σημαντικός παράγοντας το ΑΕγχΠ. Δεύτερον, δεν πρέπει να επιτρέπεται πλέον στις περιοχές αυτές να χάνουν τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας. Αντίθετα, εκείνο που χρειάζεται είναι να εστιάσουμε στην ανταγωνιστικότητα στις εν λόγω περιοχές, να τις ανασύρουμε από την οικονομική κρίση και να επιτύχουν τους στόχους της ΕΕ για το 2020. Εκείνο που χρειάζεται είναι η ανάπτυξη της καινοτομίας και της εμπειρογνωμοσύνης καθώς και ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να επιτύχουν περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Τα κριτήρια επιλογής για τη χρηματοδότηση υπέρ της καινοτομίας πρέπει να είναι τα γνήσια καλά αποτελέσματα. Πρέπει να εστιάσουμε σε θέματα που προωθούν με τον καλύτερο τρόπο την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση σε κάθε περιοχή, ενώ υπάρχει επίσης ανάγκη για νέες κοινωνικές καινοτομίες και καινοτομίες υπηρεσιών. Τρίτον, χρειαζόμαστε περιφερειακά προγράμματα, τα οποία να ενσωματώνουν μέτρα στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων και των οποίων τα αποτελέσματα να μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν. Ο διοικητικός φόρτος που προκύπτει από τα συστήματα διαχείρισης και επιθεώρησης στα κράτη μέλη πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία με το διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση πρέπει να εξαρτάται από τα αποτελέσματα και να συνδέεται με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και με υπεύθυνη οικονομική πολιτική. Τέλος, το τέταρτο σημείο είναι ότι χρειαζόμαστε διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις περιφέρειες, ειδικά όταν πρόκειται για έργα που συνδέονται με τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και το περιβάλλον. Μια καλή ευκαιρία παρουσιάζεται στο πλαίσιο των μακροπεριφερειών της Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη, για παράδειγμα, που ήδη αναφέρθηκαν στη συζήτηση εδώ. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στους γείτονες της ΕΕ, αλλά η Βαλτική Θάλασσα, για παράδειγμα, χρειάζεται επίσης και τη συμμετοχή της Ρωσίας στην περιφερειακή συνεργασία. Οι μόνοι αυτόχθονες της Ευρώπης …"@el10
"Mr President, Commissioner, the Structural Funds are an essential EU financial instrument in our endeavours to reach the 2020 targets. They are especially important in the sparsely populated northern regions, and I wish to make the following four points. First of all, these special areas will be the first to encounter a multitude of problems, and they will be the hardest hit by them. As the population of working age has, in many cases, moved away in search of employment, many sparsely populated areas will be the first to face the problem of an ageing population. I obviously know about the situation in Finland best, and I can tell you that eastern and northern Finland will soon have areas where more than half the population are retired. By 2020, the proportion of older people to the working population, that is to say, the so­called dependency ratio, will be at its most critical in eastern Finland, Italy and eastern Germany. The degree of polarisation between the regions will increase dramatically and the number of areas whose dependency ratio is more than 25% above the EU average will rise to 40 by 2020. That is why it is important to take account of the demographic criteria connected with an ageing population in regional and structural policy, and not just allow GDP to be the only significant factor. Secondly, these regions must no longer be allowed to lose their population of working age. Instead, what is needed is a focus on competitiveness in these areas, to lift them out of the economic crisis and for them to achieve the EU 2020 objectives. What is needed is the development of innovation and expertise, and stronger competitiveness. They need to achieve more with less money. The selection criteria for funding for innovation should be genuinely good results. The focus needs to be on themes that promote competitiveness and employment best in each area, and there is also a need for new social and service innovations. Thirdly, we need regional programmes that integrate measures under the Structural Funds and whose results can be measured and evaluated. The administrative burden that results from management and inspection systems in the Member States must be in proportion to the amount of funding available. The funding must be made conditional on results and linked to structural reforms in the economy and responsible economic policy. Finally, my fourth point is that we need cross­border cooperation between the regions, especially where it concerns projects connected with business, industry and the environment. A good opportunity presents itself in the context of the Baltic Sea and Danube macro­regions, for example, which have already been mentioned in the debate here. Cooperation is needed between the EU’s neighbours, but the Baltic Sea, for example, also needs Russia to participate in regional cooperation. Europe’s only indigenous people ..."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, los Fondos Estructurales son un instrumento financiero de la UE esencial en nuestros esfuerzos por llegar a los objetivos de 2020. Son especialmente importantes en las zonas poco pobladas del Norte y quisiera plantear cuatro cuestiones: primero, estas zonas especiales serán las primeras en encontrarse con multitud de problemas y serán las que sufrirán peores consecuencias. Dado que la población activa se ha mudado, en muchos casos, en busca de empleo, muchas zonas poco pobladas serán las primeras en enfrentarse al problema de una población envejecida. Obviamente conozco mejor la situación en Finlandia y puedo decirles que el Este y Norte de Finlandia pronto tendrán zonas donde más de la mitad de la población está jubilada. Para 2020, la proporción de personas mayores con respecto a la población activa, es decir, el llamado ratio de dependencia, llegará al punto más crítico en el Este de Finlandia, Italia y el Este de Alemania. El grado de polarización entre las regiones aumentará drásticamente y el número de zonas cuyo ratio de dependencia es superior a 25 % por encima de la media comunitaria subirá hasta 40 para 2020. Por eso es importante que tengamos en cuenta los criterios demográficos en relación con el envejecimiento de la población en la política regional y estructural y que no solo se utilice el PIB como único factor significativo. En segundo lugar, no se puede seguir permitiendo que estas regiones pierdan su población activa. En cambio, lo que hay hacer es centrarse en la competitividad de estas zonas, sacarlas de la crisis económica y que logren los objetivos de la UE 2020. Se necesita desarrollo de la innovación y pericia, una mayor competitividad.; tienen que lograr más con menos dinero. Los criterios de selección para financiar la innovación deberían ser realmente los buenos resultados. Hay que centrarse en los temas que mejor promuevan la competitividad y el empleo en cada zona, y que haya también nuevas innovaciones sociales y de servicios. En tercer lugar, necesitamos programas regionales que integren medidas de acuerdo con los Fondos Estructurales y cuyos resultados se puedan medir y evaluar. La carga administrativa resultante de los sistemas de gestión e inspección en los Estados miembros tiene que ser proporcional a la cantidad de financiación disponible. La financiación debe estar condicionada por lo resultados y ligada a las reformas estructurales en la economía y la política económica responsable. Por último, la cuarta cuestión es que necesitamos cooperación transfronteriza entre las regiones, sobre todo por lo que respecta a los proyectos relacionados con el comercio, la industria y el medio ambiente. Se presenta una buena oportunidad en el contexto del Mar Báltico y las macrorregiones del Danubio, por e ya se han mencionado en el debate aquí. La cooperación es necesaria entre los vecinos de la UE pero el Mar Báltico, por ejemplo, también necesita que Rusia participe en la cooperación regional. Sólo la población indígena de Europa..."@es21
"Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Struktuurifondid on oluline ELi rahastamisvahend meie püüdlustes saavutada 2020. aasta eesmärgid. Need on eriti olulised hõredalt asustatud põhjapiirkonnas ning tahaksin teha järgmised neli märkust. Esiteks on need eripiirkonnad esimesed, mis puutuvad kokku mitmete probleemidega ja on neist kõige hullemini mõjutatud. Kuna tööealine elanikkond on paljudel juhtudel kolinud ära, et leida töökoht, on paljud hõredalt asustatud piirkonnad esimesed, mis seisavad silmitsi vananeva elanikkonna probleemiga. Ilmselgelt olen ma kõige paremini kursis Soome olukorraga ja võin öelda, et Ida- ja Põhja-Soomes on peagi piirkondi, kus üle poole rahvastikust on pensionil. 2020. aastaks on vanemate inimeste ja tööealise elanikkonna proportsioon, see tähendab nn sõltuvussuhe, kõige kriitilisem Ida-Soomes, Itaalias ja Ida-Saksamaal. Polariseerumise määr piirkondade vahel suureneb märkimisväärselt ja piirkondade hulk, mille sõltuvussuhe on rohkem kui 25% üle ELi keskmise, tõuseb 2020. aastaks 40ni. Seetõttu on oluline arvestada piirkondlikus ja struktuuripoliitikas vananeva elanikkonna demograafiliste kriteeriumidega ning mitte lubada seda, et SKT on ainuke oluline tegur. Teiseks ei tohi lubada nendel piirkondadel enam kaotada tööealist elanikkonda. Selle asemel on vaja keskenduda nendes piirkondades konkurentsivõimele, aidata nad välja majanduskriisist ning saavutada ELi 2020. aasta eesmärgid. Vajalik on uuendustegevuse ja asjatundlikkuse arendamine ning tugevam konkurentsivõime. Nad peavad saavutama rohkem vähema rahaga. Uuendustegevuse rahastamise valikukriteeriumiks peaks olema tõeliselt head tulemused. Keskenduma peab teemadele, mis edendavad igas valdkonnas kõige paremini konkurentsivõimet ja tööhõivet ning samuti on vajadus uue sotsiaalsete ja teenuste uuenduste järele. Kolmandaks vajame piirkondlikke programme, mis integreerivad struktuurifondide raames meetmeid ning mille tulemusi on võimalik mõõta ja hinnata. Halduskoormus, mis tuleneb juhtimis- ja järelevalvesüsteemidest liikmesriikides, peab olema proportsionaalne olemasoleva rahastamise määraga. Rahastamine peab muutuma tulemustest sõltuvaks ja siduma selle majanduses tehtavate struktuurireformide ning vastutustundliku majanduspoliitikaga. Lõpetuseks on mu neljas märkus see, et vajame piiriülest piirkondade koostööd, eelkõige ettevõtluse, tööstuse ja keskkonnaga seotud projektidega. Hea võimalus selleks on näiteks koostöö Läänemere ja Doonau makroregioonide kontekstis, mida on juba siin arutelus mainitud. Koostööd on vaja ELi naabrite vahel, aga näiteks Läänemeri vajab, et ka Venemaa osaleks piirkondlikus koostöös. Euroopa ainuke põlisrahvas .."@et5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les fonds structurels représentent un instrument financier européen essentiel pour nous permettre d’atteindre les objectifs fixés pour 2020. Ils sont particulièrement importants dans les régions septentrionales faiblement peuplées et je voudrais aborder quatre points. Tout d’abord, ces régions spéciales seront les premières à rencontrer toute une série de problèmes et elles seront les plus touchées par ceux-ci. Étant donné que la population en âge de travailler a souvent décidé d’aller chercher un emploi ailleurs, de nombreuses régions faiblement peuplées seront les premières à être confrontées au problème du vieillissement de la population. Je suis évidemment plus au courant de la situation en Finlande et je peux vous dire que dans l’est et le nord du pays, nous aurons bientôt des zones où plus de la moitié de la population est retraitée. D’ici à 2020, la proportion de personnes âgées par rapport à la population en âge de travailler, c’est-à-dire ce qu’on appelle le rapport de dépendance, sera à son niveau le plus critique dans l’est de la Finlande, en Italie et dans l’est de l’Allemagne. Le degré de polarisation entre les régions augmentera sensiblement et le nombre de régions affichant un rapport de dépendance 25 % plus élevé que la moyenne de l’UE passera à 40 d’ici à 2020. C’est pourquoi il est important de tenir compte des critères démographiques liés au vieillissement de la population dans la politique régionale et structurelle et ne pas se contenter de prendre le PIB comme unique facteur valable. Deuxièmement, ces régions ne doivent plus être autorisées à perdre leur population en âge de travailler. Ce dont elles ont plutôt besoin, c’est de se concentrer sur leur compétitivité, afin de sortir de la crise économique et d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. Ce qui est nécessaire, c’est de développer l’innovation et l’expertise et de renforcer la compétitivité. Ces régions doivent réaliser plus, avec moins d’argent. Les critères d’éligibilité à l’octroi d’un financement pour les activités d’innovation doivent être des résultats véritablement positifs. Il faut privilégier les thèmes qui favorisent le mieux la compétitivité et l’emploi dans chaque région, et il faut également multiplier les innovations dans le domaine social et dans celui des services. Troisièmement, il nous faut des programmes régionaux prévoyant des mesures au titre des fonds structurels et dont les résultats peuvent être mesurés et évalués. La charge administrative découlant des systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres doit être proportionnelle au montant du financement disponible. Ce financement doit être subordonné à l’obtention de résultats et associé à des réformes structurelles de l’économie ainsi qu’à une politique économique responsable. Enfin, quatrièmement, il nous faut une coopération transfrontalière entre les régions, particulièrement lorsqu’il s’agit de projets concernant les affaires, l’industrie et l’environnement. Une bonne occasion se présente par exemple avec les macrorégions de la mer Baltique et du Danube, qui ont déjà été mentionnées dans ce débat. Une coopération est nécessaire entre les voisins européens, mais la mer Baltique, par exemple, a également besoin que la Russie prenne part à la coopération régionale. Le seul peuple indigène d’Europe…"@fr8
". Elnök úr, biztos úr, a strukturális alapok az EU alapvető fontosságú pénzügyi eszközét jelentik a 2020-as célok elérésére irányuló törekvéseinkben. Különösen fontosak a gyéren lakott északi régiók számára, és ezzel kapcsolatban a következő négy dolgot szeretném mondani. Mindenekelőtt, ezek a különleges területek lesznek az elsők, amelyek problémák sokaságát fogják megtapasztalni, és a problémák őket fogják a legsúlyosabban érinteni. Mivel a munkaképes korú lakosság sok esetben elköltözött, hogy állást találjon, sok gyéren lakott terület az elsők között fog szembenézni az öregedő népesség problémájával. Én nyilvánvalóan a finnországi helyzetet ismerem a legjobban, és megmondhatom Önöknek, hogy Finnország keleti és északi részén hamarosan lesznek olyan területek, ahol a lakosság fele nyugdíjas. 2020-ra az időseknek a munkaképes népességhez viszonyított aránya, az úgynevezett függőségi ráta Kelet-Finnországban, Olaszországban és Kelet-Németországban lesz a legkritikusabb. A régiók közötti polarizáltság mértéke drámaian meg fog nőni, és 2020-ra 40-re emelkedik azoknak a területeknek a száma, ahol a függőségi ráta több mint 25%-kal haladja meg az uniós átlagot. Ezért fontos, hogy a regionális és strukturális politikában figyelembe vegyük az öregedő népességgel összefüggő demográfiai kritériumokat, és ne hagyjuk, hogy a GDP legyen az egyetlen tényező. Másodszor, nem szabad megengedni, hogy ezek a régiók tovább veszítsenek munkaképes korú népességükből. Ehelyett a versenyképességre kell helyezni a hangsúlyt ezekben a térségekben, hogy kiemeljük őket a gazdasági válságból, és elérhessék az EU 2020-as célkitűzéseit. Az innováció és a szakértelem fejlesztésére van szükség, és erősebb versenyképességre. Kevesebb pénzzel többet kell elérniük. Az innovációra szóló támogatás kiválasztási kritériumainak a valóban jó eredményeknek kell lenniük. Olyan témákra kell helyezni a hangsúlyt, amelyek az egyes térségekben a legjobban ösztönzik a versenyképességet és a foglalkoztatást, emellett új szociális és szolgáltatási innovációkra is szükség van. Harmadszor, olyan regionális programok kellenek, amelyek a strukturális alapok keretében integrálják az intézkedéseket, és amelyek eredményei mérhetők és értékelhetők. A rendszerek kezeléséből és felügyeletéből eredő adminisztratív tehernek a tagállamokban arányban kell lennie a rendelkezésre álló finanszírozás összegével. A finanszírozást függővé kell tenni az eredményektől, és a gazdaságban zajló szerkezeti reformokhoz és felelős gazdaságpolitikához kell kötni. Befejezésül, a negyedik megjegyzésem az, hogy határokon átnyúló együttműködésre van szükségünk a régiók között, különösen ahol ez az üzlettel, az iparral és a környezettel összefüggő projekteket érint. A vitában már említett balti-tengeri és dunai makrorégiókkal összefüggésben például jó lehetőség kínálkozik. Együttműködésre van szükség az EU szomszédjai között, de a Balti-tengernél például az is kell, hogy Oroszország is részt vegyen a regionális együttműködésben. Európa egyetlen bennszülött népcsoportja..."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, i fondi strutturali rappresentano uno strumento finanziario indispensabile dell’Unione europea nel tentativo di conseguire gli obiettivi del 2020. Sono importanti soprattutto per le regioni settentrionali scarsamente popolate, e a questo riguardo vorrei sollevare quattro punti. Innanzi tutto queste zone speciali saranno le prime a incontrare una serie di problemi, e saranno quelle più colpite. Visto che la popolazione in età lavorativa si è in molti casi trasferita in cerca di occupazione, molte aree scarsamente popolate saranno le prime ad affrontare il problema dell’invecchiamento demografico. Ovviamente conosco meglio la situazione in Finlandia, e posso dirvi che la parte settentrionale e orientale del paese presto avrà zone in cui più della metà dei cittadini è in pensione. Nel 2020 la percentuale della popolazione anziana rispetto alla popolazione attiva, il cosiddetto indice di dipendenza, raggiungerà la soglia critica nella Finlandia orientale, in Italia e nella Germania orientale. Il grado di polarizzazione tra regioni aumenterà in maniera significativa e le zone con un indice di dipendenza superiore del 25 per cento alla media europea aumenteranno a 40 nel 2020. Per questo è importante tenere conto dei criteri demografici connessi all’invecchiamento demografico nella politica regionale e strutturale, e non permettere al PIL di essere l’unico fattore significativo. In secondo luogo, bisogna fare in modo che queste regioni non perdano più popolazione in età lavorativa. Occorre invece concentrarsi sulla loro competitività, farle uscire dalla crisi economica e raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 a loro vantaggio. È necessario sviluppare innovazione e competenze, e rafforzare la competitività. Devono poter fare di più con meno soldi. I criteri di selezione per il finanziamento dell’innovazione devono basarsi su ottimi risultati, insistendo su tematiche che promuovano al meglio la competitività e l’occupazione in ogni campo, senza contare la necessità di nuove forme di innovazione in campo sociale e nei servizi. In terzo luogo abbiamo bisogno di programmi regionali che integrino le misure nel quadro dei fondi strutturali e di cui si possano misurare e valutare i risultati. Gli oneri amministrativi derivanti dai sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri devono essere commisurati alla disponibilità di finanziamenti, che devono essere subordinati ai risultati e connessi a riforme strutturali in campo economico e a una politica economica responsabile. Infine deve esserci cooperazione transfrontaliera tra le regioni, soprattutto nel caso di progetti nei settori dell’impresa, dell’industria e dell’ambiente. Vi sono buone opportunità nell’ambito delle macroregioni del Mar Baltico e del Danubio, ad esempio, già citate in questa discussione. La cooperazione è necessaria tra gli Stati confinanti con l’Unione europea ma il Mar Baltico, ad esempio, ha bisogno che anche la Russia partecipi alla cooperazione regionale. L’unico popolo autoctono dell’Europa..."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos nary, struktūriniai fondai yra svarbi ES finansinė priemonė mums stengiantis pasiekti 2020 m. tikslus. Jie ypač svarbūs retai gyvenamiems šiauriniams regionams, todėl noriu išdėstyti tokias keturias mintis. Visų pirma šios ypatingos vietovės pirmos susidurs su daugybe problemų ir skaudžiausiai nuo jų nukentės. Kadangi daugeliu atvejų darbingo amžiaus gyventojai išsikraustė ieškodami darbo, daug retai gyvenamų vietovių pirmos susidurs su senėjančios visuomenės problema. Aišku, kad geriausiai nusimanau apie padėtį Suomijoje, todėl galiu jums pasakyti, kad rytinėje ir šiaurinėje Suomijoje greitai bus vietovių, kuriose daugiau nei pusė gyventojų bus išėję į pensiją. 2020 m. vyresnio amžiaus žmonių ir darbingų gyventojų santykis, kitaip tariant, vadinamasis priklausomumo koeficientas, kritiškiausias bus rytinėje Suomijoje, Italijoje ir rytinėje Vokietijoje. Įspūdingai padidės regionų poliarizacijos laipsnis, o vietovių, kurių priklausomumo koeficientus bus daugiau nei 25 proc. didesnis už ES vidurkį, skaičius iki 2020 m. padidės iki 40. Todėl regioninėje ir struktūrinėje politikoje svarbu atsižvelgti į demografinius kriterijus, susijusius su senėjančia visuomene, o ne tik sutikti, kad BVP būtų vienintelis reikšmingas kriterijus. Antra, šiems regionams nebeturi būti leidžiama prarasti savo darbingo amžiaus gyventojų. Priešingai, reikia sutelkti dėmesį į šių vietovių konkurencingumą, kad padėtume jiems išbristi iš ekonomikos krizės ir pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus. Reikia plėtoti inovacijas ir kompetenciją ir didinti konkurencingumą. Tai pasiekti reikia išleidžiant mažiau pinigų. Inovacijų finansavimo atrankos kriterijais turėtų būti tikrai geri rezultatai. Daugiausia dėmesio reikia skirti temoms, kuriomis geriausiai skatinamas konkurencingumas ir užimtumas, taip pat reikia naujų socialinių ir aptarnavimo naujovių. Trečia, mums reikia regioninių programų, į kurias būtų integruotos priemonės pagal struktūrinius fondus ir kurių rezultatus būtų galima išmatuoti ir įvertinti. Valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų administracinė našta turi būti proporcinga gaunamo finansavimo sumai. Reikia padaryti, kad finansavimas priklausytų nuo rezultatų ir būtų susietas su struktūrinėmis ekonomikos reformomis bei atsakinga ekonomine politika. Galiausiai mano ketvirta mintis susijusi su tuo, kad mums reikalingas tarpvalstybinis regionų bendradarbiavimas, ypač tada, kai jis siejamas su projektais, susijusiais su verslu, pramone ir aplinka. Puiki galimybė savaime atsiranda Baltijos jūros ir Dunojaus makroregionų kontekste, pvz., ta, kuri jau buvo minėta čia vykstančioje diskusijoje. Reikalingas ES kaimynių bendradarbiavimas, tačiau, pvz., Baltijos jūros atveju taip pat reikia, kad regioninio bendradarbiavimo dalyvė būtų ir Rusija. Tik Europos vietinės tautos..."@lt14,14
"Priekšsēdētāja kungs, struktūrfondi ir būtisks ES finanšu instruments mūsu centienos sasniegt 2020. gada mērķus. Tie ir īpaši svarīgi mazapdzīvotos ziemeļu reģionos, un es vēlos atzīmēt šādus četrus aspektus: pirmkārt, visas šīs īpašās teritorijas būs pirmās, kuras saskarsies ar daudzām problēmām un cietīs no tām vissmagāk. Tā kā darbspējīgie iedzīvotāji daudzos gadījumos ir devušies prom, meklējot darbu, daudzi mazapdzīvoti apvidi būs pirmie, kas saskarsies ar iedzīvotāju novecošanas problēmu. Es, protams, vislabāk zinu, kāda ir situācija Somijā, un varu teikt, ka Somijas austrumos un ziemeļos drīzumā būs teritorijas, kurās vairāk nekā puse iedzīvotāju būs pensionāri. Līdz 2020. gadam gados vecāku cilvēku attiecība pret iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā, proti, tā dēvētais vecumatkarības rādītājs viskritiskākais būs Somijas austrumos, Itālijā un Vācijas austrumos. Krasi palielināsies polarizācijas pakāpe starp reģioniem, un vairākos apgabalos vecumatkarības rādītājs vairāk nekā par 25 % pārsniegs ES vidējo rādītāju un līdz 2020. gadam palielināsies līdz 40 procentiem. Tādēļ reģionālajā un struktūrpolitikā ir svarīgi ņemt vērā demogrāfiskos kritērijus, kas saistīti ar iedzīvotāju novecošanu, nevis tikai ļaut, lai IKP būtu vienīgais būtiskais faktors. Otrkārt, šajos reģionos vairs nedrīkst pieļaut darbspējīgā vecuma iedzīvotāju zaudēšanu. Tā vietā mums ir jāpievērš uzmanība konkurētspējai šajos apgabalos, lai tos izceltu no ekonomikas krīzes un lai tie sasniegtu ES 2020. gada mērķus. Ir vajadzīga inovāciju un kompetences attīstība, kā arī spēcīgāka konkurence. Tiem jāsasniedz vairāk, izmantojot mazāk naudas. Inovāciju finansējuma atlases kritēriju pamatā jābūt patiesi labiem rezultātiem. Uzmanība ir jāpievērš tēmām, kuras katrā jomā vislabāk veicina konkurētspēju un nodarbinātību, un ir arī vajadzīgi jaunievedumi sociālajā un pakalpojumu jomā. Treškārt, mums ir vajadzīgas tādas reģionālās programmas, kuras integrē pasākumus struktūrfondos un kuru rezultātus var izmērīt un novērtēt. Administratīvajam slogam, ko rada pārvaldības un pārbaužu sistēmas dalībvalstīs, ir jābūt proporcionālam pieejamajam finansējuma apjomam. Finansēšanas piešķiršanas pamatā jābūt panāktajiem rezultātiem, un tai jābūt saistītai ar ekonomikas un attiecīgās ekonomikas politikas strukturālām reformām. Visbeidzot, ceturtais aspekts ir tas, ka mums ir vajadzīga pārrobežu sadarbība starp reģioniem, īpaši saistībā ar uzņēmējdarbības, rūpniecības un vides projektiem. Laba iespēja ir, piemēram, saistībā ar Baltijas jūras un Donavas makroreģioniem, kuri jau šajās debatēs tika minēti. Ir vajadzīga sadarbība starp ES kaimiņvalstīm, taču Baltijas jūras reģionā, piemēram, ir vajadzīgs, lai reģionālajā sadarbībā piedalītos arī Krievija. Eiropas vienīgie pamatiedzīvotāji... ("@lv13
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, rakennerahastot ovat keskeinen EU:n rahoitusinstrumentti, kun pyritään 2020 -tavoitteisiin. Erityisen tärkeitä ne ovat harvaan asutuilla pohjoisilla alueilla, ja haluankin korostaa seuraavia neljää näkökohtaa. Ensinnäkin nämä erityisalueet kohtaavat monia ongelmia ensimmäisinä ja rajuimpina. Kun työikäinen väestö on usein muuttanut pois työn perässä, monet harvaan asutut alueet tulevat kohtaamaan väestön ikääntymisongelman ensimmäisenä. Tunnen tietenkin Suomen olosuhteet parhaiten ja voin kertoa, että Itä- ja Pohjois-Suomessa tulee pian olemaan sellaisia alueita, joissa yli puolet on eläkeläisiä. Ikääntyneen väestön suhde työikäiseen väestöön eli niin sanottu huoltosuhde on vuonna 2020 heikoin itäisessä Suomessa, Italiassa ja itäisessä Saksassa. Alueiden välinen polarisaatio lisääntyy huomattavasti ja sellaisten alueiden lukumäärä, joiden huoltosuhde on yli neljänneksen korkeampi kuin EU:n keskiarvo, nousee vuonna 2020 jo 40:ään. Siksi on tärkeää, että väestön ikääntymiseen liittyvät demografiakriteerit otetaan huomioon alue- ja rakennepolitiikassa eikä tämä bruttokansantuotekriteeri saa jäädä ainoaksi. Toiseksi nämä alueet eivät saa enää menettää työikäistä väestöään vaan tarvitaan keskittymistä näiden alueiden kilpailukykyyn, jotta noustaan talouskriisistä ja saavutetaan EU 2020 -tavoitteet. Tarvitaan innovaatioiden ja osaamisen kehittämistä, tarvitaan kilpailukyvyn vahvistamista. Vähemmällä rahalla tulee saada enemmän aikaan. Innovaatiorahoituksen valintakriteerinä tulisi olla todelliset hyvät tulokset. Tulee keskittyä kilpailukykyä ja työllisyyttä parhaiten edistäviin teemoihin kullakin alueella ja tarvitaan myös uusia sosiaalisia ja palveluinnovaatioita. Kolmanneksi tarvitaan eri rakennerahastojen toimet integroivia alueellisia ohjelmia, joiden tuloksia voidaan mitata ja arvioida. Hallinto- ja tarkastusjärjestelmistä koituva hallinnollinen taakka jäsenvaltioissa on oltava suhteessa rahoituksen määrään. Rahoitus tulee tehdä ehdolliseksi tuloksista ja kytkeä se talouden rakenteellisiin uudistuksiin ja vastuulliseen talouspolitiikkaan. Vielä neljänneksi, arvoisa puhemies, tarvitaan alueiden välistä yhteistyötä yli rajojen erityisesti elinkeino- ja ympäristöhankkeissa. Hyvä mahdollisuus tarjoutuu muun muassa näissä Itämeren tai Tonavan makroalueiden puitteissa, jotka täällä on jo keskustelussa mainittu. Tarvitaan yhteistyötä EU:n naapureiden kesken, mutta esimerkiksi Itämeren kohdalla on tarpeen myös se, että Venäjä tulee kytkeä mukaan alueitten yhteistyöhön. Euroopan ainoan alkuperäiskansan"@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, commissaris, de structuurfondsen vormen een essentieel financieringsinstrument van de Europese Unie in ons streven om de doelen van EU 2020 te bereiken en zij zijn vooral belangrijk in de dunbevolkte noordelijke gebieden. Ik wil vier punten aankaarten. Ten eerste zullen deze specifieke gebieden als eerste en het hardst worden getroffen door veel problemen. Aangezien de bevolking in de werkzame leeftijd vaak is weggetrokken op zoek naar werk, zullen veel dunbevolkte gebieden als eerste te maken krijgen met het probleem van de vergrijzing. Ik ken de situatie in Finland natuurlijk het best en ik kan zeggen dat er in Oost- en Noord-Finland binnenkort gebieden zullen zijn waar meer dan de helft van de bevolking uit gepensioneerden bestaat. In 2020 is de verhouding tussen de oudere bevolking en de werkende bevolking, de zogeheten grijze druk, het ongunstigst in Oost-Finland, Italië en Oost-Duitsland. De polarisatie tussen de regio’s zal aanzienlijk toenemen en het aantal regio’s waar de grijze druk meer dan 25 procent boven het EU-gemiddelde ligt, zal in 2020 al veertig bedragen. Het is daarom belangrijk dat in het regionaal beleid en het structuurbeleid rekening wordt gehouden met de demografische criteria met betrekking tot een vergrijzende bevolking en niet alleen met het bbp. Ten tweede mogen deze gebieden niet meer hun bevolking in de werkende leeftijd verliezen. Wij moeten ons richten op het mededingingsvermogen van deze gebieden om ze uit de economische crisis te trekken en om de EU 2020-doelen te halen. De ontwikkeling van innovatie en kennis is noodzakelijk, net als de verbetering van het mededingingsvermogen. Met minder geld moet meer worden bereikt. Zeer goede resultaten moeten het selectiecriterium zijn voor de financiering van innovatie. De focus moet gericht zijn op zaken die het mededingingsvermogen en de werkgelegenheid in elk gebied het best bevorderen en er zijn ook nieuwe maatschappelijke innovaties en innovaties op het gebied van diensten nodig. Ten derde hebben wij regionale programma’s nodig die maatregelen krachtens de structuurfondsen integreren en waarvan de resultaten kunnen worden gemeten en beoordeeld. De administratieve last van beheers- en controlesystemen in de lidstaten moeten in verhouding staan tot de beschikbare financiële middelen. De financiering moet afhangen van resultaten en worden gebonden aan structurele economische hervormingen en een verantwoordelijk economisch beleid. Ten vierde hebben wij grensoverschrijdende samenwerking tussen de regio’s nodig, vooral op het gebied van projecten met betrekking tot handel, industrie en milieu. Een goede gelegenheid biedt zich onder meer aan in de vorm van de macroregio’s van de Oostzee en de Donau, die hier in het debat al zijn genoemd. Er is samenwerking nodig tussen buren in de Europese Unie, maar in het geval van de Oostzee moet bijvoorbeeld Rusland bij de regionale samenwerking worden betrokken. Het enige inheemse volk van Europa..."@nl3,3
"Panie przewodniczący! Panie komisarzu! Fundusze strukturalne to instrument finansowy UE o istotnym znaczeniu dla naszych wysiłków na rzecz realizacji celów do 2020 roku. Są one szczególnie ważne dla słabo zaludnionych regionów północnych. Pragnę przedstawić w związku z tym cztery uwagi. Po pierwsze, te szczególne obszary będą pierwszymi, które doświadczą licznych problemów i najdotkliwiej je odczują. Ponieważ w wielu przypadkach ludność w wieku produkcyjnym przeniosła się gdzie indziej w poszukiwaniu zatrudnienia, wiele obszarów słabo zaludnionych będzie pierwszymi, jakie zetkną się z problemem starzenia się populacji. Oczywiście najwięcej wiem o sytuacji panującej w Finlandii i mogę państwu powiedzieć, że wkrótce we wschodniej i północnej Finlandii będą obszary, na których ponad połowę ludności stanowić będą emeryci. Do 2020 roku stosunek liczby ludzi starszych do liczby ludności pracującej, czyli tak zwany współczynnik obciążenia demograficznego, osiągnie najbardziej krytyczny poziom we wschodniej Finlandii, we Włoszech i we wschodnich Niemczech. Do 2020 roku stopień polaryzacji regionów dramatycznie się zwiększy, a liczba obszarów, w których ten współczynnik obciążenia będzie o 25 % wyższy od średniej unijnej wzrośnie do 40. Oto dlaczego w polityce regionalnej i strukturalnej należy uwzględnić kryteria demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, a nie tylko pozwolić, by PKB był jedynym istotnym czynnikiem. Po drugie, nie wolno więcej pozwalać, aby regiony te traciły ludność w wieku produkcyjnym. Zamiast tego należy skoncentrować się na konkurencyjności tych obszarów, wyprowadzić je z kryzysu gospodarczego i pomóc im osiągnąć cele strategii UE 2020. Potrzebny jest rozwój innowacji, specjalistycznej wiedzy i silniejszej pozycji konkurencyjnej. Muszą one osiągnąć więcej za mniejsze pieniądze. Naprawdę dobre wyniki powinny być kryterium kwalifikacji do sfinansowania innowacji. Należy się skupić na tych tematach, które w każdym z obszarów najlepiej służą promowaniu konkurencyjności i zatrudnienia; istnieje też zapotrzebowanie na kolejne innowacje w dziedzinie socjalnej oraz usługach. Po trzecie, potrzebujemy takich programów regionalnych, które będą służyć integracji działań w ramach funduszy strukturalnych, a których efekty można będzie zmierzyć i poddać ocenie. Obciążenie administracyjne towarzyszące funkcjonowaniu systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich musi być proporcjonalne do wielkości dostępnych środków. Finansowanie to należy uzależnić od wyników i powiązać z reformami strukturalnymi w gospodarce oraz z odpowiedzialną polityką gospodarczą. Na koniec, czwarta uwaga dotyczy tego, że potrzebujemy współpracy transgranicznej pomiędzy regionami, zwłaszcza tam, gdzie dotyczy ona projektów związanych z przedsiębiorczością, przemysłem i środowiskiem. Dobra sposobność zarysowuje się na przykład w kontekście makroregionów Morza Bałtyckiego i Dunaju, o których już wspominano w trakcie dzisiejszej debaty. Potrzebna jest współpraca pomiędzy sąsiadami wewnątrz UE, ale na przykład w odniesieniu do Morza Bałtyckiego potrzebny jest również udział Rosji we współpracy regionalnej. Jedyny rdzenny lud Europy..."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, os Fundos Estruturais são um instrumento financeiro comunitário essencial para os nossos esforços para alcançar os objectivos 2020. Revestem-se de uma importância particular nas regiões setentrionais de fraca densidade populacional, e gostaria de me centrar em quatro aspectos que passo a referir. Em primeiro lugar, estas regiões especiais serão as primeiras a depararem-se com múltiplos problemas e serão as mais afectadas por eles. Dado que a população em idade activa abandonou, em muitos casos, essas regiões em demanda de emprego, muitas regiões de fraca densidade populacional serão as primeiras a confrontarem-se com o problema do envelhecimento demográfico. Conheço melhor, obviamente, a situação da Finlândia, e posso dizer-lhes que a região oriental e setentrional da Finlândia terá brevemente zonas onde mais de metade da população será composta por reformados. Até 2020, a percentagem de idosos em relação à população activa, ou seja, o chamado rácio de dependência, atingirá o seu ponto crítico no leste da Finlândia, na Itália e no leste da Alemanha. As divergências entre as regiões aumentarão de forma dramática e o número de regiões com um rácio de dependência superior a 25% da média europeia aumentará para 40 até 2020. É por esta razão que é importante ter em conta os critérios demográficos associados ao envelhecimento da população na política regional e na política estrutural, e não deixar que o PIB seja o único critério de elegibilidade. Em segundo lugar, não pode permitir-se que estas regiões continuem a perder a sua população activa. É preciso que nos centremos na competitividade destas regiões, para as fazer sair da crise económica e para que atinjam os objectivos UE 2020. É necessário desenvolver a inovação e os conhecimentos especializados, e uma competitividade mais forte. Estas regiões têm de alcançar mais com menos dinheiro. Os critérios de elegibilidade para o financiamento da inovação devem ser os verdadeiros bons resultados. Devemos centrar-nos em temas que promovam da melhor forma a competitividade e o emprego em cada região, e são necessárias também inovações a nível social e dos serviços. Em terceiro lugar, são necessários programas regionais que contemplem medidas no âmbito do Fundos Estruturais e cujos resultados possam ser medidos e avaliados. Os encargos administrativos decorrentes dos sistemas de gestão e de inspecção nos Estados-Membros devem ser proporcionais ao montante do financiamento. O financiamento deve estar condicionado aos resultados e associado às reformas estruturais na economia e na política económica responsável. Por último, em quarto lugar, é necessário que haja cooperação transfronteiriça entre as regiões, em particular onde estão em causa projectos associados a empresas, à indústria e ao ambiente. Uma boa oportunidade apresenta-se no contexto das macro-regiões do Mar Báltico e do Danúbio, por exemplo, que foram já mencionadas aqui neste debate. É necessária uma cooperação entre os vizinhos da UE, mas o Mar Báltico, por exemplo, também precisa que a Rússia participe na cooperação regional. Apenas a população indígena da Europa..."@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, fondurile structurale sunt un instrument financiar esenţial al UE în eforturile noastre de a realiza obiectivele strategiei UE 2020. Ele sunt importante mai ales în regiunile nordice slab populate, şi doresc să abordez următoarele patru aspecte. Mai întâi, aceste regiuni speciale vor fi primele care vor întâlni o multitudine de probleme şi vor fi cele mai afectate de acestea. Întrucât populaţia de vârstă activă, în multe cazuri, s-a mutat în căutare de locuri de muncă, multe regiuni slab populate vor fi primele care se vor confrunta cu problema îmbătrânirii populaţiei. Evident, cunosc cel mai bine situaţia din Finlanda şi pot să vă spun că estul şi nordul Finlandei vor avea în curând regiuni în care peste jumătate din populaţie este la pensie. Până în 2020, raportul dintre persoanele în vârstă şi populaţia activă, şi anume, aşa numita rată de dependenţă, se va afla la cel mai critic nivel în estul Finlandei, Italia şi Germania de Est. Gradul de polarizare între regiuni va creşte dramatic şi numărul regiunilor a căror rată de dependenţă depăşeşte cu mai mult de 25 % media din UE va creşte la 40 până în 2020. De aceea este important ca în politica regională şi structurală să se ţină seama de criteriile demografice legate de îmbătrânirea populaţiei şi să nu acceptăm doar PIB-ul ca factor semnificativ. În al doilea rând, acestor regiuni nu trebuie să le mai fie permis să-şi piardă populaţia de vârstă activă. În schimb, este nevoie de o concentrare asupra competitivităţii în aceste zone, pentru a le scoate din criza economică şi pentru ca ele să realizeze obiectivele strategiei UE 2020. Este nevoie de dezvoltarea inovării şi a expertizei, precum şi de o competitivitate mai mare. Ele trebuie să realizeze mai mult cu bani mai puţini. Criteriile de selecţie pentru finanţarea inovării ar trebui să fie cu adevărat rezultatele bune. Accentul trebuie să fie pus pe teme care promovează cel mai bine competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă în fiecare regiune, şi este nevoie de noi inovaţii sociale şi de servicii. În al treilea rând, avem nevoie de programe regionale care să integreze măsurile prevăzute în temeiul fondurilor structurale şi ale căror rezultate să poată fi măsurate şi evaluate. Povara administrativă care rezultă din sistemele de gestionare şi de inspecţie din statele membre trebuie să fie proporţională cu valoarea finanţării disponibile. Finanţarea trebuie să fie condiţionată de rezultate şi legată de reformele structurale din economie şi de o politică economică responsabilă. În cele din urmă, al patrulea punct se referă la necesitatea unei cooperări transfrontaliere între regiuni, în special atunci când este vorba de proiecte legate de afaceri, industrie şi mediu. O astfel de oportunitate există în contextul macroregiunilor Mării Baltice şi Dunării, de exemplu, care au fost deja menţionate în această dezbatere. Este necesară o cooperare între vecinii UE, dar Marea Baltică, de exemplu, are nevoie şi de participarea Rusiei la cooperarea regională. Singurii oameni indigeni ai Europei..."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, štrukturálne fondy sú nevyhnutným finančným nástrojom EÚ v našom úsilí dosiahnuť ciele do roku 2020. Sú mimoriadne dôležité v prípade riedko osídlených severných regiónov a rada by som uviedla štyri poznámky. Tieto osobitné oblasti sa predovšetkým ako prvé stretnú s množstvom problémov, ktoré ich postihnú najviac. Keďže obyvatelia v produktívnom veku sa v mnohých prípadoch odsťahovali v snahe nájsť si zamestnanie, mnohé riedko osídlené oblasti sa budú s problémom starnutia obyvateľstva stretávať ako prvé. Samozrejme, najlepšie poznám situáciu vo Fínsku a môžem vám povedať, že jeho východná a severná časť budú čoskoro oblasti s viac než polovicou obyvateľstva na dôchodku. Do roku 2020 bude pomer starších ľudí k pracujúcemu obyvateľstvu, to znamená takzvaný podiel závislosti, na svojej najkritickejšej úrovni vo východnom Fínsku, Taliansku a východnom Nemecku. Stupeň polarizácie medzi regiónmi sa dramaticky zvýši a počet oblastí, ktorých podiel závislosti presiahne priemernú hodnotu v EÚ o viac než 25 %, sa do roku 2020 zvýši na 40. Z tohto dôvodu je dôležité v regionálnej a štrukturálnej politike zohľadňovať aj demografické kritériá spojené so starnutím obyvateľstva a nielen umožniť, aby HDP bolo jediným dôležitým faktorom. Po druhé, tieto regióny už nesmú strácať svoje obyvateľstvo v produktívnom veku. Namiesto toho je v týchto oblastiach potrebný dôraz na konkurencieschopnosť, aby sa tak dostali z hospodárskej krízy a dosiahli ciele stratégie EÚ 2020. Potrebujeme rozvoj inovácií a odbornosti a väčšiu konkurencieschopnosť. Musia dosiahnuť viac výsledkov s nižším množstvom finančných prostriedkov. Výberové kritériá na financovanie inovácií by mali spočívať v skutočne dobrých výsledkoch. Je potrebné klásť dôraz na témy, ktoré najviac podporujú konkurencieschopnosť a zamestnanosť v každej oblasti. Okrem toho sú nevyhnutné nové inovácie v sociálnej oblasti a oblasti služieb. Po tretie, potrebujeme regionálne programy, ktoré zahŕňajú opatrenia v rámci štrukturálnych fondov a výsledky ktorých je možné merať a hodnotiť. Administratívna záťaž, ktorá vyplýva zo systémov riadenia a kontroly v členských štátoch, musí byť primeraná výške dostupného financovania. Financovanie musí byť podmienené výsledkami a spojené so štrukturálnymi reformami v hospodárstve a zodpovednej hospodárskej politike. Na záver, moja štvrtá poznámka spočíva v tom, že medzi regiónmi potrebujeme zaviesť cezhraničnú spoluprácu, najmä pokiaľ ide o projekty spojené s podnikateľskou činnosťou, oblasťou priemyslu a životného prostredia. Dobrá príležitosť napríklad vzniká v súvislosti s makroregiónom Baltského mora a dunajským makroregiónom, ktoré sme už v tejto rozprave spomínali. Spolupracovať musia aj susedné krajiny EÚ, ale napríklad v prípade Baltského mora je potrebné, aby sa na regionálnej spolupráci zúčastňovalo aj Rusko. Jediné pôvodné obyvateľstvo Európy..."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, v naših prizadevanjih za dosego ciljev do leta 2020 so strukturni skladi bistven finančni instrument EU. Zlasti so pomembni v redko poseljenih severnih regijah, zato želim predstaviti naslednje štiri točke. Prvič, ta posebna območja se bodo prva srečala z velikim številom težav, ki jih bodo med vsemi najhuje prizadele. Ker se je v mnogih primerih delovno aktivno prebivalstvo preselilo zaradi iskanja zaposlitve, se bo veliko redko poseljenih območij med prvimi srečalo s problemom starajočega se prebivalstva. Seveda najbolje poznam razmere na Finskem in lahko vam povem, da bodo na severu in vzhodu Finske kmalu območja, kjer bo več kot polovica prebivalstva že upokojena. Do leta 2020 bo razmerje med starejšimi in delovno aktivnimi prebivalci oziroma koeficient starostne odvisnosti najbolj kritičen v vzhodni Finski, Italiji in vzhodni Nemčiji. Stopnja polarizacije med regijami se bo dramatično povečala in število območij, kjer bo koeficient starostne odvisnosti za več kot 25 % presegel povprečje EU, se bo do leta 2020 povečalo na 40. Zato je pomembno, da se v regionalni in strukturni politiki upoštevajo demografska merila, povezana s starajočim se prebivalstvom, in ne kar dopustiti, da je BDP edini pomemben dejavnik. Drugič, v teh regijah ne smemo več dopustiti odliva delovno aktivnega prebivalstva. Namesto tega se moramo osredotočiti na konkurenčnost na teh območjih, zato da se izvlečejo iz gospodarske krize in dosežejo cilje strategije EU 2020. Kar potrebujejo, je razvoj inovativnosti in strokovnega znanja ter večja konkurenčnost. Doseči morajo več z manj denarja. Izbirna merila pri financiranju inovacij morajo biti resnično dobri rezultati. Osredotočiti se je treba na tisto, kar na vsakem območju najbolj spodbuja konkurenčnost in zaposlovanje, potrebne so pa tudi nove socialne in storitvene inovacije. Tretjič, potrebujemo regionalne programe, ki vključujejo ukrepe v okviru strukturnih skladov in katerih rezultate lahko merimo in ocenjujemo. Administrativno breme upravljavskih in nadzornih sistemov v državah članicah mora biti sorazmerno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Financiranje mora biti pogojeno z rezultati in povezano s strukturnimi reformami v gospodarstvu ter odgovorno gospodarsko politiko. Kot zadnja, četrta točka pa je čezmejno sodelovanje med regijami, ki ga zlasti potrebujemo pri projektih, povezanih s poslovanjem, industrijo in okoljem. Dobra priložnost se na primer ponuja v okviru makroregij Baltskega morja in reke Donave, ki sta bili v tej razpravi že omenjeni. Med sosedami EU je treba vzpostaviti sodelovanje, vendar pa je na primer za Baltsko morje pomembno tudi to, da se v regionalno sodelovanje vključi tudi Rusija. Edino avtohtono ljudstvo v Evropi …"@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Strukturfonderna är ett nödvändigt EU-finansieringsinstrument i vår strävan att nå 2020-målen. De är särskilt viktiga i de glesbefolkade norra regionerna, och jag vill ta upp följande fyra punkter. För det första kommer dessa särskilda områden att bli de första att drabbas av en mängd problem och de kommer även att bli de som drabbas hårdast av dem. Eftersom befolkningen i arbetsför ålder i många fall har flyttat till annan ort för att hitta sysselsättning kommer många glesbefolkade områden att bli de första att drabbas av problemet med en åldrande befolkning. Av uppenbara skäl är jag mest insatt i situationen i Finland, och jag kan informera er om att det i östra och norra Finland snart kommer att finnas områden där mer än hälften av befolkningen är pensionärer. År 2020 kommer andelen äldre i förhållande till den arbetsföra befolkningen, den s.k. försörjningsbördan, att vara mest kritisk i östra Finland, Italien och östra Tyskland. Polariseringsgraden mellan regionerna kommer att öka dramatiskt och antalet regioner med en försörjningsbörda som är mer än 25 procent över genomsnittet för EU kommer att öka till 40. Därför är det viktigt att beakta de demografiska kriterier som är kopplade till en åldrande befolkning inom den regionala och strukturella politiken, och inte låta BNP vara den enda avgörande faktorn. För det andra kan vi inte längre acceptera att dessa regioner förlorar befolkningen i arbetsför ålder. I dessa områden behövs en fokusering på konkurrenskraft för att lyfta dem ur den ekonomiska krisen så att de kan uppnå EU 2020-målen. Det behövs även utveckling av innovation och sakkunskaper, och starkare konkurrenskraft. De måste uppnå mer med mindre pengar. Urvalskriteriet för finansiering av innovation bör vara riktigt goda resultat. Fokuseringen måste ligga på faktorer som främjar konkurrenskraft och sysselsättning på bästa sätt i varje område, och dessutom behövs nya innovationer på det sociala området och tjänsteområdet. För det tredje behöver vi regionala program för att införa åtgärder inom ramen för strukturfonderna – program vars resultat kan mätas och utvärderas. Den administrativa börda som förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaterna medför måste stå i proportion till det tillgängliga finansieringsbeloppet. Finansiering får endast tillhandahållas under förutsättning att ett tillräckligt bra resultat uppnås och ska vara kopplad till strukturella reformer av ekonomin och en ansvarsfull ekonomisk politik. Avslutningsvis, och för det fjärde, behöver vi gränsöverskridande samarbete mellan regionerna, i synnerhet när det gäller projekt som är kopplade till näringsliv, industri och miljö. Det finns t.ex. goda möjligheter i makroregionerna kring Östersjön och Donau, vilket redan har nämnts i debatten. Det krävs samarbete mellan EU:s grannar, men när det gäller det regionala samarbetet i Östersjön måste t.ex. även Ryssland medverka. Europas enda inhemska folk ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph