Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-21-Speech-2-703"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100921.23.2-703"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les Alpes sont parmi les régions montagneuses européennes les plus urbanisées. Elles ont les ressources en eau les plus importantes, mais leur situation économique actuelle les rend vulnérables au réchauffement climatique. Les Alpes pourraient jouer un rôle primordial pour devenir climatiquement neutres d’ici 2050, comme défini par les quatre ministres de l’environnement des pays alpins germanophones en juin de cette année. Elles devraient être un terrain de prédilection pour créer de l’énergie renouvelable et contribuer à atteindre l’objectif de 20 % pour 2020."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, Alpy jsou jednou z nejhustěji zastavěných horských oblastí v Evropě. Obsahují nejdůležitější vodní zdroje, ale vzhledem k jejich současné hospodářské situaci jsou ohroženy globálním oteplováním. Alpy by mohly hrát zásadní úlohu, pokud by se do roku 2050 staly uhlíkově neutrální, jak to formulovali čtyři ministři životního prostředí z německy mluvících alpských zemí letos v červnu. Mohly by se stát regionem vybraným pro získávání energie z obnovitelných zdrojů a podílet se na dosažení cíle 20 % pro rok 2020."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Alperne er et af de tættest bebyggede bjergområder i Europa. De rummer de vigtigste vandressourcer, men deres nuværende økonomiske situation gør dem sårbare for den globale opvarmning. Alperne kunne spille en grundlæggende rolle ved at blive CO neutrale inden 2050 som fastlagt af de fire miljøministre i de tysktalende Alpelande i juni i år. Det kunne blive den foretrukne region for etablering af vedvarende energi og bidrage til at nå målet om en CO reduktion på 20 % inden 2020."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, die Alpen sind eine der am stärksten bebauten Bergregionen in Europa. Sie enthalten die wichtigsten Wasserressourcen, aber durch ihre derzeitige wirtschaftliche Situation sind sie der Gefahr der Erderwärmung ausgesetzt. Die Alpen könnten dann eine entscheidende Rolle spielen, wenn sie bis 2050 klimaneutral werden, wie es die vier Umweltminister der deutschsprachigen Alpenländer im Juni dieses Jahrs definiert haben. Sie könnten die bevorzugte Region dafür werden, erneuerbare Energie zu erzeugen, und dazu beitragen, das 20%-Ziel für 2020 zu erreichen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι Άλπεις αποτελούν μία από τις ορεινές περιοχές της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη οικοδόμηση. Περιλαμβάνουν τους σημαντικότερους υδάτινους πόρους, αλλά η τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση τις καθιστά ευάλωτες στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Οι Άλπεις θα μπορούσαν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο εάν αποκτούσαν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050, όπως καθορίστηκε από τους τέσσερις υπουργούς Περιβάλλοντος των γερμανόφωνων αλπικών χωρών φέτος τον Ιούνιο. Θα μπορούσαν να γίνουν η επιλεγμένη περιοχή για τη δημιουργία ανανεώσιμης ενέργειας και να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του 20% για το 2020."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the Alps are one of the most heavily built-up mountain regions in Europe. They contain the most important water resources, but their current economic situation makes them vulnerable to global warming. The Alps could play a fundamental role by becoming carbon-neutral by 2050, as defined by the four Environment Ministers of the German-speaking Alpine countries in June this year. They could become the region of choice for creating renewable energy and contributing to achieving the 20% target for 2020."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los Alpes son una de las zonas de montaña más urbanizadas en Europa. Cuentan con los recursos hídricos más importantes pero su situación económica actual las hace vulnerables al cambio climático. Los Alpes podrían desempeñar un papel fundamental si se vuelven neutrales desde el punto de vista del carbono para 2050, tal y como definieron los cuatro Ministros de Medioambiente de los países alpinos germano parlantes en junio de este año. Podrían ser la región elegida para crear energía renovable y contribuir a que se logre el objetivo del 20 % para 2020."@es21
"Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Alpid on üks enim täisehitatud mägipiirkondi Euroopas. Need sisaldavad kõige olulisemaid veeressursse, aga nende praegune majanduslik olukord muudab need globaalse soojenemise suhtes kaitsetuks. Alpid võiksid mängida olulist rolli 2050. aastaks süsinikdioksiidivabaks muutumisel, nagu selle aasta juunis määratlesid neli keskkonnaministrit saksa keelt kõnelevatest Alpi riikidest. Nad võiksid saada taastuvenergia loomise eelispiirkonnaks ning hoogustada 2020. aastaks 20% eesmärgi saavutamist."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Alpit kuuluvat Euroopan vuoristoalueisiin, joille on rakennettu eniten. Tärkeimmät vesivarat sijaitsevat Alpeilla, mutta nykyisen taloudellisen tilanteensa vuoksi ne ovat alttiita ilmastonmuutokselle. Alpit voisivat toimia keskeisessä osassa muuttumalla ilmaston kannalta neutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä, niin kuin saksankielisten alppimaiden neljä ympäristöministeriä luonnehtivat tämän vuoden kesäkuussa. Niistä voisi tulla uusiutuvan energiantuotannon erityisalue, ja ne voisivat edistää 20 prosentin tavoitteen saavuttamista vuoteen 2020 mennessä."@fi7
". Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, az Alpok az egyik legerősebben beépített hegyvidéki régió Európában. Itt vannak a legfontosabb vízforrások, ugyanakkor a jelenlegi gazdasági helyzet következtében a térség ki van téve a globális felmelegedésnek. Az Alpok alapvető szerepet játszhatna azzal, hogy 2050-re szén-dioxid-semlegessé válik, amint azt a négy német nyelvű alpesi ország környezetvédelmi miniszterei ez év júniusában meghatározták. A megújuló energia előállításához és a 2020-ra kitűzött 20%-os cél eléréséhez ez lehetne a kiválasztott régió."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, le Alpi sono una delle regioni montane europee più urbanizzate. Esse dispongono delle risorse idriche più importanti, ma la situazione economica in cui versano le espone al riscaldamento globale. Le Alpi potrebbero svolgere un ruolo fondamentale eliminando le emissioni di CO entro il 2050, come sancito dai quattro ministri dell’ambiente dei paesi alpini germanofoni a giugno di quest’anno. Potrebbero diventare la regione prescelta per creare energie rinnovabili e contribuire a raggiungere l’obiettivo del 20 per cento nel 2020."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, Alpės yra vienas tankiausiai apgyvendintų Europos kalnų regionų. Jose yra svarbiausi vandens ištekliai, tačiau dėl dabartinės savo ekonominės padėties jos yra pažeidžiamos visuotinio atšilimo. Alpės galėtų atlikti svarbų vaidmenį iki 2050 m. tapdamos neutralia išmetamojo anglies dioksido požiūriu teritorija, kaip šių metų birželio mėn. nustatė keturi vokiškai kalbančiųjų Alpių šalių aplinkos ministrai. Jos galėtų tapti regionu, pasirinkusiu gaminti atsinaujinančiąją energiją ir prisidėti prie tikslo iki 2020 m 20 proc. sumažinti išmetamąjį anglies dioksidą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, Alpi ir vieni no vismasīvākajiem kalnu apgabaliem Eiropā. Tajos ir ļoti svarīgi ūdens resursi, taču pašreizējā ekonomikas situācija padara tos neaizsargātus pret globālo sasilšanu. Alpiem var būt liela nozīme, līdz 2050. gadam nodrošinot neitrālu oglekļa emisiju, kā to šā gada jūnijā noteica četri vācu valodā runājošo Alpu valstu vides ministri. Šīs valstis varētu kļūt par atjaunojamās enerģijas izveides reģionu un veicināt 20 % mērķa sasniegšanu līdz 2020. gadam."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les Alpes sont parmi les régions montagneuses européennes les plus urbanisées. Elles ont les ressources en eau les plus importantes, mais leur situation économique actuelle les rend vulnérables au réchauffement climatique. Les Alpes pourraient jouer un rôle primordial pour devenir climatiquement neutres d'ici 2050, comme défini par les quatre ministres de l'environnement des pays alpins germanophones en juin de cette année. Elles devraient être un terrain de prédilection pour créer de l'énergie renouvelable et contribuer à atteindre l'objectif de 20 % pour 2020."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, het Alpengebied is een van meest bebouwde berggebieden van Europa. Dit gebied beschikt over zeer belangrijke watervoorraden, maar vanwege de huidige economische situatie zijn deze kwetsbaar in verband met de klimaatverandering. De Alpen kunnen een essentiële rol spelen door voor 2050 koolstofneutraal te worden, zoals in juni van dit jaar is vastgelegd door de vier ministers van Milieu van de Duitssprekende Alpenlanden. Ze kunnen een belangrijke regio worden voor de opwekking van hernieuwbare energie, en daarmee bijdragen aan de 20%-doelstelling voor 2020."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Alpy są jednym z najbardziej intensywnie zabudowanych regionów górskich Europy. Drzemią w nich najważniejsze zasoby wody, lecz panująca tam obecnie sytuacja gospodarcza czyni je wrażliwymi na wpływ globalnego ocieplenia. Alpy mogą odgrywać zasadniczą rolę dzięki temu, że do 2050 roku bilans ich emisji dwutlenku węgla wyniesie zero, zgodnie z ustaleniami dokonanymi w czerwcu tego roku przez czterech ministrów środowiska niemieckojęzycznych krajów alpejskich. Mogą stać się one regionem wybranym do prowadzenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, który będzie przyczyniać się do osiągnięcia do 2020 roku celu w postaci redukcji emisji o 20 %."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, os Alpes são uma das regiões montanhosas mais urbanizadas da Europa. Contêm os recursos hídricos mais importantes, mas a sua actual situação económica torna-os vulneráveis ao aquecimento global. Os Alpes podiam desempenhar um papel fundamental tornando-se neutros em carbono até 2050, tal como definiram os quatro Ministros do Ambiente dos países alpinos de língua alemã em Junho deste ano. Podiam tornar-se a região de eleição para criar energias renováveis e contribuir para se alcançar o objectivo de 20% em 2020."@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, Alpii reprezintă una dintre cele mai dezvoltate regiuni muntoase din Europa. Ei conţin cele mai importante resurse de apă, dar situaţia lor economică actuală îi face vulnerabili la încălzirea globală. Alpii ar putea juca un rol fundamental devenind neutri din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, conform definiţiei din luna iunie a acestui an formulată de cei patru miniştri ai mediului din ţările alpine vorbitoare de limbă germană. Ar putea deveni regiunea aleasă pentru crearea de energie regenerabilă şi pentru contribuţia la atingerea obiectivului de 20 % pentru anul 2020."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, Alpy sú jedným z najviac zastavaných horských regiónov v Európe. Nachádzajú sa tam najdôležitejšie vodné zdroje, ale pre svoju súčasnú hospodársku situáciu sú zraniteľné voči globálnemu otepľovaniu. Alpy by mohli zohrávať zásadnú úlohu tým, že by do roku 2050 dosiahli stav s neutrálnou bilanciou uhlíka, ako to vymedzili štyria ministri životného prostredia z nemecky hovoriacich alpských krajín v júni tohto roka. Mohli by sa stať vybraným regiónom, ktorý má vytvárať zdroje obnoviteľnej energie a prispievať k dosiahnutiu cieľa na úrovni 20 % do roku 2020."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, Alpe so ena najbolj pozidanih gorskih regij v Evropi. Imajo najpomembnejše vodne vire, vendar pa so zaradi sedanjih gospodarskih razmer občutljive na globalno segrevanje. Alpe bi lahko odigrale pomembno vlogo, če bi do leta 2050 z vidika izpustov ogljika postale nevtralne, kot so junija letos opredelili štirje okoljski ministri nemško govorečih alpskih držav. Lahko bi postale regija izbire za ustvarjanje obnovljive energije in bi prispevale k doseganju cilja 20 % do leta 2020."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Alperna är en av de mest tätbebyggda bergsregionerna i Europa. De har de största vattenresurserna, men deras aktuella ekonomiska situation gör dem sårbara för den globala uppvärmningen. Alperna skulle kunna ha en grundläggande betydelse genom att bli koldioxidneutralt senast 2050, liksom de fyra miljöministrarna i de tysktalande alpländerna fastställde i juni i år. De skulle kunna bli den lämpligaste regionen för att skapa förnybar energi och bidra till att nå målet på 20 procent senast 2020."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A felszólaló félbehagyja a beszédet)"11
"(A intervenção é interrompida)"17
"(Die Rednerin bricht ab)"9
"(El orador deja de hablar)"21
"(Govornica je prekinila svoj govor.)"20
"(Kalbėtojas nutraukė kalbą)"14
"(Mówczyni przerwała wystąpienie)"16
"(Puhuja keskeytti puheensa)"7
"(Runātājs pārtrauca runu)"13
"(Spreekster beëindigt haar bijdrage)"3
"(Sõnavõtja katkestas sõnavõtu.)"5
"(Taleren afbrød)"2
"(The speaker broke off)"4
"(Vorbitorul s-a oprit)"18
"(Řečnice se odmlčela)"1
"(Ο ομιλητής διακόπτει την ομιλία του)"10
"2"2,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph