Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-21-Speech-2-602"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100921.21.2-602"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, tomorrow we will be voting on Draft amending budget No 7, which covers the guarantee that the EU has been asked to provide for the European financial stabilisation mechanism. This mechanism, which makes it possible for the Union to borrow funds in the capital market and then loan to Member States in financial difficulties, implies that if a Member State is not able to reimburse the loan, the European budget would be used to cover the debt. Colleagues, I call your attention to the fact that the guarantors of this financial stabilisation package are actually the Member States, many of which are themselves in the midst of a financial crisis. We are talking about EUR 60 billion. This is not a token. Where are we planning to find the money if the guarantee has to be honoured? How can we vote in favour of such an amending budget when the Commission has not established priorities for spending from the budget in case the European Union is called to honour the guarantee? If we act responsibly in defence of constituents’ interests – even if we are being told that the risk is low – we should vote against this resolution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, zítra budeme hlasovat o návrhu opravného rozpočtu č. 7, který finančně pokrývá záruku, požadovanou po Evropské unii pro evropský mechanismus finanční stabilizace. Tento mechanismus, který Unii umožňuje vypůjčit si finanční prostředky na kapitálovém trhu a pak je půjčovat členským státům, které se octli ve finančních potížích, předpokládá, že v případě neschopnosti členského státu půjčku splatit by byl využit evropský rozpočet pro krytí dluhu. Vážení kolegové, upozorňuji Vás na skutečnost, že ručiteli tohoto balíčku finanční stabilizace jsou ve skutečnosti členské státy, z nichž jsou mnohé z nich uprostřed finanční krize. Hovoříme o 60 miliardách EUR. To není symbolická položka. Kde chceme najít peníze v případě potřeby poskytnutí této záruky? Jak můžeme hlasovat pro takový opravný rozpočet, když Komise nestanovila priority pro rozpočtové výdaje v případě, že by Evropská unie měla záruku poskytnout? Pokud máme jednat zodpovědně v zájmu voličů (i přestože nám bylo řečeno, že riziko je malé), měli bychom hlasovat proti tomuto usnesení."@cs1
"Fru formand! Vi skal i morgen stemme om forslag til ændringsbudget nr. 7, der omfatter den sikkerhedsstillelse, som EU er blevet bedt om at tilvejebringe til den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme. Denne mekanisme, der gør det muligt for EU at låne midler på kapitalmarkedet og derefter låne dem ud til de medlemsstater, der er kommet i finansielle vanskeligheder, indebærer, at EU's budget vil blive brugt til at dække gælden, hvis en medlemsstat ikke kan tilbagebetale sit lån. Jeg vil gerne gøre mine kolleger opmærksom på, at kautionisterne for denne finansielle stabiliseringspakke ret beset er medlemsstaterne, hvoraf mange befinder sig midt i en finanskrise. Vi taler om 60 mia. EUR. Dette er ikke bare en symbolsk p.m.-post. Hvor har vi tænkt os at finde pengene, hvis sikkerhedsstillelsen skal indfries? Hvordan kan vi stemme for et sådant ændringsbudget, når Kommissionen ikke har prioriteret udgifterne i budgettet i tilfælde af, at EU anmodes om at opfylde sikkerhedsstillelsen? Hvis vi handler ansvarligt for at forsvare vælgernes interesser, bør vi – selv om vi får at vide, at risikoen er lav – stemme imod denne beslutning."@da2
"Frau Präsidentin, morgen findet die Abstimmung zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplan Nr. 7 statt, der eine Garantie umfasst, die die EU für den europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus bereitstellen sollte. Dieser Mechanismus, der es der Union ermöglicht, Anleihen auf den Kapitalmärkten aufzulegen und dann Darlehen an Mitgliedstaaten, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden, zu vergeben, impliziert, dass, falls ein Mitgliedstaat nicht in der Lage ist, das Darlehen zurückzuzahlen, der europäische Haushalt zur Tilgung der Schuld aufgewendet werden würde. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass die Garanten dieses Finanzstabilisierungspakets die Mitgliedstaaten sind, von denen sich einige selbst mitten in einer finanziellen Krise befinden. Wir sprechen hier von 60 Mrd. EUR. Es handelt sich hier um keinen reinen Bagatellbetrag. Wo sollen wir das Geld hernehmen, für den Fall, dass die Garantie geltend gemacht wird? Wie können wir für einen derartigen Berichtigungshaushaltsplan stimmen, wenn die Kommission noch keine Prioritäten für die Ausgaben aus dem Haushaltsplan gesetzt hat, für den Fall, dass die Europäische Union für die Garantie einstehen muss? Wenn wir im Hinblick auf die Verteidigung der Interessen der Wählerschaft verantwortungsvoll handeln wollen, dann sollten wir gegen diese Entschließung stimmen – auch wenn uns gesagt wird, dass das Risiko gering ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αύριο θα διεξαγάγουμε ψηφοφορία επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7, το οποίο καλύπτει την εγγύηση που ζητήθηκε να παράσχει η ΕΕ για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης. Αυτός ο μηχανισμός, ο οποίος παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα να δανείζεται πόρους από τις κεφαλαιαγορές και κατόπιν να δανείζει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές δυσκολίες, προϋποθέτει τη χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την κάλυψη του χρέους, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αδυνατεί να αποπληρώσει το δάνειο. Κύριοι συνάδελφοι, εφιστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι εγγυητές της εν λόγω δέσμης μέτρων χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης είναι τα κράτη μέλη, πολλά από τα οποία βρίσκονται ήδη εν μέσω χρηματοπιστωτικής κρίσης. Μιλούμε για 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό δεν είναι δεδομένο. Από πού θα αντλήσουμε αυτά τα χρήματα εάν χρειαστεί να καταβάλουμε την εγγύηση; Πώς είναι δυνατόν να υπερψηφίσουμε έναν τέτοιον διορθωτικό προϋπολογισμό, εφόσον η Επιτροπή δεν έχει καθορίσει προτεραιότητες για τις δαπάνες του προϋπολογισμού, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση κληθεί να εξοφλήσει την εγγύηση; Εάν ενεργήσουμε υπεύθυνα για την υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών –μολονότι λαμβάνουμε διαβεβαιώσεις περί του περιορισμένου κινδύνου– θα πρέπει να καταψηφίσουμε το παρόν ψήφισμα."@el10
"Señora Presidenta, mañana votaremos el proyecto de presupuesto rectificativo nº 7, que cubre la garantía de que se ha pedido a la UE que prevea un mecanismo europeo de estabilización financiera. Este mecanismo, que posibilita que la Unión tome prestados fondos en el mercado de capital y los preste después a Estados miembros que tengan dificultades financieras, supone que si un Estado miembro no puede reembolsar el préstamo, se utilizaría el presupuesto comunitario para cubrir la deuda. Colegas, presten atención al hecho de que los fiadores de este paquete de estabilización financiera son, en realidad, los Estados miembros, y muchos de ellos ya se encuentran en medio de una crisis financiera. Estamos hablando de unos 60 000 millones de euros, esto no es una mención pro memoria. ¿De dónde pensamos sacar el dinero si hay que cumplir la garantía? ¿Cómo podemos votar a favor de este presupuesto rectificativo cuando la Comisión no ha establecido las prioridades de gasto del presupuesto en caso de que se pida a la UE que cumpla la garantía? Si actuamos de forma responsable en defensa de los intereses de los electores —aunque se nos diga que el riesgo es bajo— deberíamos votar en contra de esta resolución."@es21
"Austatud juhataja! Homme hääletame paranduseelarve nr 7 üle, mis käsitleb garantiid, mida paluti ELilt Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi jaoks. See mehhanism, mis võimaldab Euroopa Liidul võtta kapitaliturgudelt laenu, et laenata seda rahalistes raskustes olevatele liikmesriikidele, tähendab, et kui liikmesriik ei saa laenu tagasi maksta, kasutatakse võla katmiseks Euroopa eelarvet. Head kolleegid, juhin teie tähelepanu asjaolule, et selle finantsstabiilsusmehhanismi laenu tagajad on liikmesriigid ise, millest paljud kannatavad finantskriisi all. Räägime siin 60 miljardist eurost. See ei ole paljas märge. Kust kavatseme selle raha võtta, kui neid garantiisid ükskord täita tuleb? Kuidas saame hääletada sellise paranduseelarve poolt, kui komisjon ei ole määratlenud prioriteete eelarve vahendite kasutamiseks, juhul kui Euroopa Liit neid garantiisid täitma peab? Kui tegutseme vastutustundlikult oma valijate huvisid kaitstes – isegi siis, kui meile öeldakse, et risk on väga madal –, siis peaksime selle resolutsiooni vastu hääletama."@et5
"Arvoisa puhemies, äänestämme huomenna lisätalousarviosta nro 7, jolla katetaan takuut, joita EU:lta on pyydetty Euroopan rahoituksenvakautusmekanismia varten. Tämä mekanismi, jonka perusteella unioni voi ottaa lainaa pääomamarkkinoilta ja sen jälkeen myöntää sitä taloudellisissa vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille, merkitsee, että jos jäsenvaltio ei pysty maksamaan takaisin lainaa, EU:n talousarviota käytetään velan takaamiseen. Hyvät kollegat, pyydän, että kiinnitätte huomion siihen, että tämän rahoituksenvakautusmekanismin takaajat ovat itse asiassa jäsenvaltioita, joista monet ovat keskellä rahoituskriisiä. Kyseessä on noin 60 miljardia euroa. Tämä ei ole mikään varaus. Mistä me aiomme löytää rahat, jos takuista on vastattava? Miten me voimme äänestää tällaisen lisätalousarvion puolesta, kun komissio ei ole vahvistanut talousarvion käyttöä koskevia painopisteitä siinä tapauksessa, että Euroopan unionin on vastattava takuista? Jos toimimme vastuullisesti äänestäjien etujen puolesta – vaikka meille kerrottaisiin, että riski on vähäinen – meidän pitäisi äänestää tätä päätöstä vastaan."@fi7
"Madame la Présidente, nous voterons demain sur le projet de budget rectificatif n° 7, qui porte sur la garantie que l’UE a été invitée à fournir pour le mécanisme européen de stabilisation financière. Ce mécanisme, qui permet à l’Union de contracter des emprunts sur les marchés des capitaux afin de pouvoir octroyer des prêts aux États membres en difficulté financière, implique la mobilisation du budget européen dans le cas où un État membre ne serait pas en mesure d’honorer le remboursement du prêt. Chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que les garants de ce paquet de stabilisation financière sont en fait les États membres, dont beaucoup sont actuellement affectés par une crise financière. Il est question de 60 milliards d’euros. C’est plus qu’un poste pour mémoire. Où prévoyons-nous de trouver l’argent si la garantie devait être versée? Comment pouvons-nous voter en faveur de ce budget rectificatif alors que la Commission n’a pas établi de priorités en termes de dépenses budgétaires dans le cas où l’Union européenne serait amenée à devoir honorer le remboursement? Si nous voulons agir de manière responsable dans l’intérêt de nos électeurs – même si on nous dit que le risque est faible – nous devrions voter contre cette résolution."@fr8
". – Tisztelt elnök asszony! Holnap szavazunk a 7. számú költségvetés-módosítás tervezetéről, amely az EU-tól kért, az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmushoz nyújtandó garanciát öleli fel. Ebből a mechanizmusból, amely lehetővé teszi az Unió számára, hogy a tőkepiacon hitelt vegyen fel, majd kölcsönt adjon a pénzügyi nehézségekkel küszködő tagállamoknak, az következik, hogy amennyiben egy tagállam nem képes törleszteni a kölcsönt, az európai költségvetést használják fel az adósság fedezésére. Tisztelt képviselőtársaim! Felhívom a figyelmüket arra, hogy ennek a pénzügyi stabilizációs csomagnak a kezesei valójában a tagállamok, amelyek közül sokan maguk is nyakig benne venni a pénzügyi válságban. 60 milliárd euróról beszélünk. Ez nem egy pro memoria bejegyzés. Mit tervezünk, honnan vesszük majd a pénzt, ha a garanciát ki kell fizetni? Hogyan szavazhatunk egy ilyen költségvetés-módosítás mellett, amikor a Bizottság nem állapított meg prioritásokat a költségvetésből való költekezés tekintetében arra az esetre, ha az Európai Uniót szólítják fel a garancia kifizetésére? Ha felelősen cselekszünk a választópolgárok érdekében – még ha azt is mondják, hogy a kockázat alacsony – ezen állásfoglalás ellen kell szavaznunk."@hu11
"Signora Presidente, domani voteremo il bilancio rettificativo numero 7 che copre la garanzia dell’Unione europea al meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. Tale meccanismo permette all’Unione di contrarre prestiti con il mercato dei capitali per prestare poi il denaro agli Stati membri in difficoltà; se uno Stato membro non è in grado di rimborsare tale prestito, si potrà usare il bilancio europeo per coprire il debito. Onorevoli colleghi, voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che i garanti di questo pacchetto di stabilizzazione finanziaria sono in realtà gli Stati membri, molti dei quali stanno essi stessi attraversando una crisi finanziaria. Stiamo parlando di 60 miliardi di euro, non è un’iscrizione per memoria. Dove prevediamo di trovare il denaro se dovremo onorare le garanzie? Come possiamo votare a favore di questo bilancio rettificativo se la Commissione non ha stabilito delle priorità di spesa qualora l’Unione europea sia chiamata a onorare la garanzia? Se agiamo con responsabilità in difesa degli interessi degli elettori – anche se si sostiene che il rischio è basso – dovremmo votare conto questa risoluzione."@it12
"Ponia pirmininke, rytoj balsuosime dėl taisomojo biudžeto Nr. 7 projekto, į kurį yra įtraukta Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonėje ES numatyta garantija. Ši priemonė, suteikianti Sąjungai galimybę kapitalo rinkoje skolintis lėšų ir paskui jas skolinti sunkumus patiriančioms valstybėms narėms, reiškia, kad tuo atveju, kai valstybė narė negali paskolos grąžinti, skola bus padengta iš Europos biudžeto. Kolegos, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šio finansinio stabilizavimo paketo garantai iš tikrųjų yra valstybės narės, ir jose pačiose (daugelyje iš jų) finansų krizė yra įpusėjusi. Kalbame apie 60 mlrd. EUR Tai ne simbolis. Iš kur ketiname paimti šiuos pinigus, jei garantijos reikės laikytis? Kaip galime balsuoti už tokį biudžeto pakeitimą, kai Komisija nenustatė prioritetų, kaip leisti biudžeto lėšas, jei Europos Sąjunga bus paraginta laikytis garantijos? Jei mes atsakingai ginsime rinkėjų interesus, – net jei mums sakys, kad rizika nedidelė, – turėtume balsuoti prieš šią rezoliuciją."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Rīt mēs balsosim par budžeta 7. grozījuma projektu, kas nodrošina garantiju, ko Eiropas Savienība ir aicināta sniegt Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismam. Šis mehānisms, kas ļauj Eiropas Savienībai aizņemties līdzekļus kapitāla tirgū un pēc tam tos aizdot finanšu grūtībās nonākušām dalībvalstīm, paredz, ka gadījumā, ja dalībvalsts nespēj aizdevumu atmaksāt, parāda segšanai tiek izmantots Eiropas Savienības budžets. Kolēģi, es vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka šīs finanšu stabilizācijas paketes galvotāji patiesībā ir dalībvalstis, no kurām daudzas pašas atrodas dziļā ekonomikas krīzē. Mēs runājam par 60 miljardiem eiro. Tie nav nieka graši. Kur mēs plānojam atrast līdzekļus, ja mums nāksies garantiju maksāt? Kā gan mēs varam balsot par šādu budžeta grozījumu, ja Komisija nav noteikusi budžeta izdevumu prioritātes gadījumam, ja Eiropas Savienībai būs jāmaksā garantija? Ja mēs vēlamies rīkoties atbildīgi, aizstāvot savu vēlētāju intereses, — pat ja mums tiek stāstīts, ka risks ir neliels — mums ir jābalso pret šo rezolūciju."@lv13
"Madam President, tomorrow we will be voting on Draft amending budget No 7, which covers the guarantee that the EU has been asked to provide for the European Financial Stabilisation Mechanism. This mechanism, which makes it possible for the Union to borrow funds in the capital market and then loan to Member States in financial difficulties, implies that if a Member State is not able to reimburse the loan, the European budget would be used to cover the debt. Colleagues, I call your attention to the fact that the guarantors of this financial stabilisation package are actually the Member States, many of which are themselves in the midst of a financial crisis. We are talking about EUR 60 billion. This is not a token. Where are we planning to find the money if the guarantee has to be honoured? How can we vote in favour of such an amending budget when the Commission has not established priorities for spending from the budget in case the European Union is called to honour the guarantee? If we act responsibly in defence of constituents’ interests – even if we are being told that the risk is low – we should vote against this resolution."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, morgen gaan we stemmen over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2010, dat ook de gevraagde garantie omvat die de EU biedt voor het Europees financieel stabilisatiemechanisme. Dit mechanisme, dat de Unie de mogelijkheid biedt geld te lenen op de kapitaalmarkten en daarmee lidstaten met financiële problemen leningen te verstrekken, brengt met zich mee dat als een lidstaat niet in staat is de lening terug te betalen, de Europese begroting wordt gebruikt om de schulden te betalen. Collega’s, ik wil u erop wijzen dat de borgen voor dit financiële stabilisatiepakket in feite de lidstaten zijn, waarvan de meeste zelf in een financiële crisis verkeren. We hebben het over 60 miljard euro. Dat is geen klein bedrag. Waar halen we het geld vandaan als we als borg onze garantie moeten nakomen? Hoe kunnen we voor een dergelijke gewijzigde begroting stemmen als de Commissie geen prioriteiten heeft gesteld voor de uitgaven vanuit de begroting ingeval de Europese Unie haar garantie moet nakomen? Willen we verantwoord handelen en de belangen van de kiezers verdedigen, dan moeten we tegen deze resolutie stemmen, zelfs als ons wordt verteld dat het risico klein is."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jutro będziemy głosować nad projektem budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 7/2010, który obejmuje gwarancję, o jaką poproszona została UE w związku z europejskim mechanizmem stabilizacji finansowej. Mechanizm ten umożliwia UE pożyczanie funduszy na rynkach kapitałowych w celu ich pożyczania państwom członkowskim napotykającym trudności natury finansowej, i oznacza, że gdy państwo członkowskie korzystające z funduszy nie jest w stanie spłacić pożyczki, budżet UE może służyć tylko jako ostateczny środek bezpieczeństwa. Koleżanki i koledzy! Zwracam waszą uwagę na fakt, że gwaranci tego pakietu stabilizacji finansowej to w rzeczywistości państwa członkowskie, które same często borykają się z kryzysem finansowym. Mówimy tu o 60 miliardach euro. To nie symbol. Skąd weźmiemy pieniądze, jeżeli trzeba będzie wykorzystać gwarancję? Jak możemy głosować za przyjęciem takiego projektu budżetu korygującego, kiedy Komisja nie ustaliła priorytetów dotyczących wydatków z budżetu na wypadek, gdyby Unia Europejska została wezwana do wypłacenia gwarancji? Jeżeli mamy postępować odpowiedzialnie w obronie interesów wyborców – nawet jeśli mówi się nam, że ryzyko jest małe – powinniśmy głosować przeciwko przyjęciu tej rezolucji."@pl16
"Senhora Presidente, iremos votar amanhã o projecto de orçamento rectificativo n.º 7 que trata da garantia que a UE foi solicitada a prestar ao mecanismo europeu de estabilização financeira. Este mecanismo, que permite à União contrair empréstimos no mercado de capitais e depois emprestar dinheiro aos Estados-Membros em dificuldades financeiras, implica que, se um Estado-Membro não tiver possibilidades de reembolsar o empréstimo, o orçamento europeu será utilizado para cobrir a dívida. Chamo a atenção dos colegas para o facto de os avalistas deste pacote de estabilização financeira serem na realidade os Estados-Membros, muitos dos quais estão, eles próprios, no meio de uma crise financeira. Estamos a falar de cerca de 60 mil milhões de euros. Não é uma menção p.m. Onde planeamos encontrar o dinheiro, se a garantia tiver de ser honrada? Como podemos votar a favor deste orçamento rectificativo, se a Comissão não estabeleceu prioridades para as despesas do orçamento no caso de a União Europeia ser chamada a honrar a garantia? Se agirmos de forma responsável em defesa dos interesses dos eleitores - mesmo que nos digam que o risco é baixo - devemos votar contra esta resolução."@pt17
"Dnă preşedintă, mâine vom vota asupra proiectului de buget rectificativ nr. 7, care acoperă garanţia care i-a fost solicitată Uniunii Europene pentru Mecanismul european de stabilizare financiară. Acest mecanism, care îi permite Uniunii să împrumute fonduri de pe piaţa de capital şi apoi să acorde împrumuturi statelor membre care se confruntă cu dificultăţi financiare, presupune, în cazul în care un stat membru nu poate rambursa împrumutul, folosirea bugetului european pentru acoperirea datoriei. Dragi colegi, vă atrag atenţia asupra faptului că garanţii acestui program de stabilizare financiară sunt de fapt statele membre, multe dintre acestea aflându-se ele însele în mijlocul unei crize financiare. Vorbim despre 60 de miliarde de euro. Nu este o sumă simbolică. Unde intenţionăm să găsim aceşti bani în cazul în care garanţia trebuie onorată? Cum putem vota în favoarea acestui buget rectificativ când Comisia nu a stabilit priorităţile în ce priveşte cheltuielile bugetare în cazul în care Uniunea Europeană trebuie să onoreze garanţia? Dacă acţionăm responsabil în apărarea intereselor alegătorilor – chiar dacă ni se spune că riscul este redus – ar trebui să votăm împotriva acestei rezoluţii."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, zajtra budeme hlasovať o návrhu opravného rozpočtu č. 7 týkajúceho sa záruky, ktorú bola EÚ požiadaná poskytnúť pre európsky finančný stabilizačný mechanizmus. Z tohto mechanizmu umožňujúceho Únii požičiavať si prostriedky na kapitálových trhoch, aby mohla poskytovať úvery členským štátom vo finančných ťažkostiach, vyplýva, že ak členský štát nie je schopný splácať úver, na pokrytie dlhu sa použije európsky rozpočet. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem vás upozorniť na skutočnosť, že ručiteľmi tohto finančného stabilizačného mechanizmu sú v skutočnosti členské štáty, z ktorých mnohé sa samy nachádzajú uprostred finančnej krízy. Hovoríme o 60 miliardách EUR. To nie je symbolická suma. Kde plánujeme získať tieto finančné prostriedky v prípade, že záruku bude potrebné uplatniť? Ako môžeme hlasovať za takýto opravný rozpočet, keď Komisia nestanovila priority na výdavky z rozpočtu pre prípad, že Európska únia bude požiadaná záruku uplatniť? Ak máme konať zodpovedne a brániť záujmy voličov, mali by sme hlasovať proti tomuto uzneseniu, aj keď nám tvrdia, že riziko je malé."@sk19
"Gospa predsednica, jutri bomo glasovali o spremembi proračuna št. 7, ki zajema jamstvo, ki ga mora EU zagotoviti za evropski mehanizem za finančno stabilizacijo. Ta mehanizem, ki Uniji omogoča zadolževanje na kapitalskih trgih, da tako zagotovi posojila državam članicam v težavah, pomeni, da se, če država članica ne more vračati dolga, za kritje uporabi evropski proračun. Kolegi, vašo pozornost želim usmeriti k dejstvu, da so države članice dejansko poroki tega svežnja za finančno stabilizacijo, številne od njih pa so tudi same sredi finančne krize. Govorimo o približno 60 milijardah EUR. To ni simbolično. Kje nameravamo dobiti denar, če bo treba jamstvo uporabiti? Kako lahko glasujemo za tako spremembo proračuna, če Komisija ni pripravila prednostnih nalog za uporabo proračuna v primeru potrebe po zagotovilu jamstva? Če ravnamo odgovorno in branimo interese volivcev – čeprav nam zatrjujejo, da je tveganje nizko –, moramo glasovati proti tej resoluciji."@sl20
"Fru talman! I morgon kommer vi att rösta om förslaget till ändringsbudget nr 7, som innehåller den garanti som EU har ombetts att ge för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen. Denna mekanism, som gör det möjligt för unionen att låna upp kapital på kapitalmarknaden och sedan låna ut det till medlemsstater som har ekonomiska svårigheter, innebär att EU-budgeten täcker skulden om en medlemsstat inte kan betala tillbaka lånet. Jag vill göra mina kolleger uppmärksamma på att garanterna för detta finansiella stabiliseringspaket faktiskt är medlemsstaterna, av vilka många själva är mitt uppe i en ekonomisk kris. Vi talar om 60 miljarder euro. Detta är inte symboliskt. Var är det tänkt att vi ska hitta pengarna om garantin måste ges? Hur kan vi rösta för en sådan ändringsbudget när kommissionen inte har fastställt prioriteringar för utgifter i budgeten om Europeiska unionen ombeds ge garantin? Om vi ansvarsfullt vill bevaka väljarnas intressen – även om man säger oss att riskerna är små – så ska vi rösta emot denna resolution."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph