Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-21-Speech-2-566"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100921.20.2-566"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Tak til hr. Lewandowski og til Rådet for at stille forskellen mellem jeres synspunkt og vores synspunkt meget skarpt op. I modsætning til den foregående taler vil jeg godt understrege, at det, vi beder om i vores betænkning, ikke først og fremmest er flere penge, men det er, at EU undgår rod og kaos. For rod og kaos er lige præcis det, vi får, hvis vi ikke holder os til indgåede aftaler og traktatens tekst. Det gælder punkt 4 i den nuværende interinstitutionelle aftale, og det gælder traktatens artikel 311 og 312. Flere har allerede nævnt, at Lissabontraktaten giver nye områder, som f.eks. udenrigspolitik, rumpolitik, energipolitik, og vi har over de seneste år set, hvordan nye behov er opstået, som der skulle findes finansiering til. Der har også været nævnt Galileo, fødevarefaciliteten og den europæiske genopretningsplan. Parlamentet bakkede op om disse nye tiltag, men det var ikke os, som fandt på dem. Det var jer - i Kommissionen og Rådet. Og jeg må sige, at Rådets og Kommissionens modvilje mod den nødvendige revision af den finansielle ramme står i skærende kontrast til det faktum, at I hele tiden kommer med nye forslag og kræver nye ressourcer som f.eks. med bananaftalen og nu for fusion til energiprojektet ITER. Oven i købet ser vi en bekymrende tendens til, at medlemsstaterne godt vil betale fælles projekter, bare det er uden om EU-budgettet. Det giver ekstra bureaukrati, og det sikrer ikke den demokratiske kontrol med midlernes anvendelse. Derfor kan jeg trygt sige, at denne debat ikke bare handler om flere eller færre penge til EU, den handler om ordentlig styring og om at undgå rod og kaos."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěla bych poděkovat panu Lewandowskému a Radě za to, že jasně ukázali, nakolik jsou naše vzájemná stanoviska rozdílná. Na rozdíl od svého předřečníka chci zdůraznit, že ve své zprávě nežádáme v prvé řadě o peníze, ale o to, aby EU zabránila nepořádku a chaosu. Přesně taková situace totiž nastane, pokud se nebudeme držet sjednaných dohod a textu Smlouvy. Týká se to odstavce 4 stávající interinstitucionální dohody a rovněž článků 311 a 312 Smlouvy. Někteří tu již zmínili, že Lisabonská smlouva přináší nové pravomoci, například v oblasti zahraniční politiky, politiky pro oblast vesmíru a energetické politiky, a v posledních letech vznikly nové potřeby, pro které je třeba nalézt finanční prostředky. Galileo, potravinová pomoc a plán evropské hospodářské obnovy byly již také zmíněny. Parlament tyto nové iniciativy podpořil, ale my jsme s nimi nepřišli.. Přišli jste s nimi vy - Komise a Rada. Musím říci, že nechuť ze strany Rady a Komise k potřebnému přezkumu finančního rámce je v rozporu s tím, že neustále přichází s novými návrhy, které vyžadují nové finanční zdroje, jako dohoda o banánech nebo projekt ITER – Fusion for Energy.. Ke všemu vidíme znepokojující tendenci členských států s radostní platit za společné projekty, které jsou financovány z jiných zdrojů než z rozpočtu EU. To vytváří dodatečnou byrokracii a zároveň není zajištěna demokratická kontrola nad používáním těchto prostředků. Mohu tedy bezpečně říci, že tato rozprava není jen o tom, zda poskytnout EU více či méně finančních prostředků, ale je o řádné kontrole a zabránění nepořádku a chaosu."@cs1
"Frau Präsidentin, ich möchte Herrn Lewandowski und dem Rat meinen Dank dafür ausdrücken, dass sie den Unterschied zwischen Ihren und unseren Ansichten ganz klar dargestellt haben. Im Gegensatz zum vorherigen Redner möchte ich betonen, dass wir in unserem Bericht nicht vorrangig um mehr Gelder bitten, sondern darum, dass die EU Durcheinander und Chaos vermeidet. Genau das wird nämlich hier herrschen, wenn wir uns nicht an die getroffenen Vereinbarungen halten und an den Wortlaut des Vertrags. Das betrifft Absatz 4 der bestehenden Interinstitutionellen Vereinbarung und auch die Artikel 311 und 312 des Vertrags. Einige haben bereits erwähnt, dass der Vertrag von Lissabon neue Kompetenzen verleiht, beispielsweise in der Außenpolitik, in der Weltraum- und Energiepolitik, und in den vergangenen Jahren sind neue Bedürfnisse entstanden, für die eine Finanzierung gefunden werden muss. Galileo, die Nahrungsmittelfazilität und das Europäische Konjunkturprogramm wurden auch bereits genannt. Das Parlament hat diese neuen Initiativen unterstützt, aber wir haben sie uns nicht ausgedacht. Das waren Sie - bei der Kommission und im Rat. Ich muss sagen, dass die Aversion seitens des Rates und der Kommission gegenüber der notwendigen Überprüfung des Finanzrahmens im krassen Gegensatz zu der Tatsache steht, dass Sie immer neue Vorschläge vorbringen und selbst um neue Ressourcen bitten, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Bananenabkommen und jetzt mit dem ITER „Fusion for Energy“-Projekt. Zu allem Überfluss lässt sich eine beunruhigende Tendenz beobachten, dass die Mitgliedstaaten gerne für gemeinsame Projekte bezahlen, sofern diese nicht vom EU-Haushalt abgedeckt werden. Das führt zu zusätzlicher Bürokratie und stellt nicht die demokratische Kontrolle der Verwendung der Mittel sicher. Deshalb kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass es in der Debatte nicht nur darum geht, ob die EU mehr oder weniger Geld bekommt; es geht um die korrekte Kontrolle und darum, Durcheinander und Chaos zu vermeiden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Lewandowski και το Συμβούλιο, διότι κατέστησαν σαφέστατη την απόκλιση των απόψεων μας. Σε αντίθεση με την προηγούμενη ομιλήτρια, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό που ζητούμε πρωτίστως στην έκθεσή μας δεν είναι περισσότερα χρήματα, αλλά η αποφυγή αταξίας και χάους στην ΕΕ. Διότι αυτό ακριβώς μας περιμένει εάν δεν τηρήσουμε τις συναφθείσες συμφωνίες και το κείμενο της Συνθήκης. Τούτο αφορά την παράγραφο 4 της ισχύουσας διοργανικής συμφωνίας, καθώς και τα άρθρα 311 και 312 της Συνθήκης. Πολλοί βουλευτές ανέφεραν ήδη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει νέες αρμοδιότητες, για παράδειγμα στην εξωτερική πολιτική, την ενεργειακή πολιτική και την πολιτική για το διάστημα και, τα τελευταία χρόνια, διαπιστώσαμε ότι προκύπτουν νέες ανάγκες που χρήζουν χρηματοδότησης. Αναφέρθηκαν επίσης το πρόγραμμα Galileo, η επισιτιστική διευκόλυνση και το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτές τις νέες πρωτοβουλίες, αλλά δεν τις επινοήσαμε εμείς. Αυτό το κάνατε εσείς – η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Οφείλω να επισημάνω ότι η αποστροφή εκ μέρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την αναγκαία αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το γεγονός ότι εσείς οι ίδιοι παρουσιάζετε συνεχώς νέες προτάσεις και αιτείστε νέους πόρους, στο πλαίσιο, για παράδειγμα, της συμφωνίας για τις μπανάνες και, τώρα, του έργου για την ενέργεια σύντηξης ITER. Και σε επιστέγασμα όλων, παρατηρούμε μια ανησυχητική τάση εκ μέρους των κρατών μελών να πληρώνουν ασμένως για κοινά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη χρηματοδότηση δεν περιλαμβάνεται στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία και δεν διασφαλίζει δημοκρατικό έλεγχο επί της χρήσης των πόρων. Ως εκ τούτου, μπορώ να δηλώσω με βεβαιότητα ότι το ζητούμενο της παρούσας συζήτησης δεν είναι το αίτημα για περισσότερα ή λιγότερα χρήματα για την ΕΕ· το ζητούμενο είναι ο ενδεδειγμένος έλεγχος και η αποφυγή αταξίας και χάους."@el10
"Madam President, I would like to offer my thanks to Mr Lewandowski and to the Council for making the difference between your views and ours very clear. In contrast to the previous speaker, I would like to emphasise that what we are primarily asking for in our report is not more money, but for the EU to avoid disorder and chaos. This is precisely what we will get if we do not adhere to agreements that have been entered into and to the text of the treaty. This concerns paragraph 4 of the current interinstitutional agreement and also Articles 311 and 312 of the treaty. Several people have already mentioned that the Treaty of Lisbon provides new competences, for example, foreign policy, space and energy policy, and, in recent years, we have seen new needs arise for which funding is to be found. Galileo, the food facility and the European Economic Recovery Plan have also been mentioned. Parliament supported these new initiatives, but we did not think them up. It was you – in the Commission and the Council. I have to say that the aversion on the part of the Council and the Commission to the necessary revision of the financial framework stands in stark contrast to the fact that you are always coming up with new proposals and demanding new resources yourselves, for example, in relation to the Bananas Agreement and now for the ITER Fusion for Energy project. To top it all, we are seeing a worrying tendency for the Member States to happily pay for joint projects, provided it is outside the EU budget. This creates additional bureaucracy and it does not ensure the democratic control of the use of the funds. Therefore, I can safely say that this debate is not just about more or less money for the EU; it is about proper control and avoiding disorder and chaos."@en4
"Señora Presidenta, quiero expresar mi agradecimiento al señor Lewandowski y al Consejo por marcar muy claramente la diferencia entre sus opiniones y las nuestras. Al contrario que el anterior orador, quiero subrayar que en primer lugar, lo que pedimos en nuestro informe no es más dinero, sino que la UE evite el desorden y el caos. Ahí es precisamente donde acabaremos si no respetamos los acuerdos que se han celebrado y se han añadido al texto del tratado. Este aspecto se refiere al párrafo 4 del acuerdo interinstitucional actual y a los artículos 311 y 312 del tratado. Varios oradores ya han mencionado el hecho de que el Tratado de Lisboa proporciona nuevas competencias, por ejemplo, la política exterior, las políticas espacial y energética, y en los últimos años hemos visto la emergencia de nuevas necesidades para las que hay que encontrar fondos. También se han mencionado Galileo, el mecanismo alimentario y el Plan Europeo de Recuperación Económica. El Parlamento apoyó estas nuevas iniciativas, pero no las ideó. Fueron ustedes, en la Comisión y en el Consejo. Debo decir que la aversión mostrada por el Consejo y la Comisión hacia la revisión necesaria del marco financiero contrasta bastante con el hecho de que siempre realizan nuevas propuestas y exigen nuevos recursos, por ejemplo, en relación con el Acuerdo relativo a los plátanos y ahora para el proyecto de fusión para la energía (ITER). Para colmo, hemos observado una tendencia preocupante de que los Estados miembros paguen felizmente los proyectos conjuntos, siempre que sea fuera del presupuesto de la UE. Esta práctica genera trámites burocráticos adicionales y no garantiza el control democrático de la utilización de los fondos. Por tanto, puedo decir con seguridad que este debate no solo trata de más o menos dinero para la UE: trata de un control adecuado y de evitar el desorden y el caos."@es21
"Austatud juhataja! Soovin tänada Janusz Lewandowskit ja nõukogu selle eest, et te meile nii selgesti ütlesite, kui väga teie seisukohad meie seisukohtadest erinevad. Vastupidiselt eelmisele sõnavõtjale tahan rõhutada, et peamine, mida me oma raportis nõuame, ei ole mitte raha, vaid tahame, et EL ei satuks korralagedusse ja kaosesse. Just nimelt see aga juhtub, kui me ei pea kinni sõlmitud kokkulepetest ja aluslepingus sätestatust. Kõne all on kehtiva institutsioonidevahelise kokkuleppe punkt 4 ja ELi toimimise lepingu artiklid 311 ja 312. Mitu sõnavõtjat mainisid juba, et Lissaboni lepinguga saime uusi volitusi, näiteks välispoliitika, kosmose- ja energiapoliitika valdkonnas, ning viimastel aastatel on tekkinud veel uusi vajadusi, mille jaoks on vaja leida rahalisi vahendeid. Mainiti ka projekti Galileo, mis on rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades ja Euroopa majanduse elavdamise kava. Parlament toetas neid uusi ideid, aga meie ei mõelnud neid välja. Seda tegite teie – komisjon ja nõukogu. Pean ütlema, et nõukogu ja komisjoni vastumeelsus vajaliku finantsraamistiku läbivaatamise suhtes on vastuolus asjaoluga, et esitate pidevalt uusi ettepanekuid ja nõuate koguaeg uusi vahendeid, näiteks banaanikaubanduse lepingu ja nüüd ka ITERi tuumasünteesienergeetika projekti jaoks. Lisaks kõigele sellele on märgata murettekitavat tendentsi, et liikmesriigid on meelsasti valmis maksma ühisprojektide eest tingimusel, et see toimub väljaspool ELi eelarvet. See loob juurde bürokraatiat ja ei taga nende rahaliste vahendite üle demokraatlikku kontrolli. Võin seetõttu julgelt öelda, et arutelu teema ei ole ainult see, kas anda ELile rohkem või vähem raha, vaid ka korralik kontrollimine ning korralageduse ja kaose ärahoidmine."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komission jäsentä Lewandowskia ja neuvostoa siitä, että osoititte selkeän eron omien ja meidän näkökantojemme välillä. Toisin kuin edellinen puhuja, haluaisin korostaa, että se, mitä ensisijaisesti pyydämme mietinnössämme, ei ole lisää rahaa vaan että EU välttää häiriöt ja kaaoksen. Tämä on juuri se, mihin joudumme, jos emme noudata tehtyjä sopimuksia ja perustamissopimusta. Tämä koskee nykyisen toimielinten välisen sopimuksen 4 kohtaa ja perustamissopimuksen 311 ja 312 artiklaa. Monet henkilöt ovat jo maininneet, että Lissabonin sopimuksen perusteella myönnetään uusia toimivaltuuksia esimerkiksi ulkopolitiikan sekä avaruus- ja energiapolitiikan aloilla ja että viime vuosina on havaittu uusia tarpeita, joita varten on saatava rahoitusta. Galileo, elintarvikerahoitusväline ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelma on myös mainittu. Parlamentti tuki näitä uusia aloitteita, mutta me emme keksineet niitä. Sen teitte te, komissio ja neuvosto. Minun on sanottava, että neuvoston ja komission vastenmielinen suhtautuminen rahoituskehyksen tarpeelliseen tarkastamiseen on räikeässä ristiriidassa sen kanssa, että esitätte aina uusia ehdotuksia ja pyydätte itse uutta rahoitusta esimerkiksi banaaneja koskevan sopimuksen ja nyt ITERin fuusioenergian kehittämistä koskevan hankkeen vuoksi. Kaiken huipuksi voimme panna merkille huolestuttavan suuntauksen, että jäsenvaltiot maksavat tyytyväisinä yhteisistä hankkeista, jos nämä ovat EU:n talousarvion ulkopuolella. Tämä luo ylimääräistä byrokratiaa ja tällä ei varmisteta varojen käytön demokraattista valvontaa. Sen vuoksi voin hyvin sanoa, että tämä keskustelu ei koske ainoastaan sitä, saako EU lisää tai vähemmän rahaa; kyse on kunnollisesta valvonnasta sekä häiriöiden ja kaaoksen välttämisestä."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais remercier M. Lewandowski et le Conseil d’avoir bien clarifié la différence entre vos points de vue et les nôtres. Contrairement à l’orateur précédent, je voudrais souligner que ce que nous demandons tout d’abord dans notre rapport ce n’est pas de l’argent, mais que l’UE évite le désordre et le chaos. C’est précisément ce que nous aurons si nous n’adhérons pas à des accords qui ont été signés et au texte du traité. Cela concerne le paragraphe 4 de l’accord interinstitutionnel actuel et les articles 311 et 312 du traité. Plusieurs personnes ont déjà mentionné que le traité de Lisbonne entraîne de nouvelles compétences, par exemple dans le domaine de la politique extérieure, de la politique spatiale et énergétique et que, ces dernières années, nous avons vu apparaître de nouveaux besoins pour lesquels il faut trouver un financement. Galileo, la facilité alimentaire et le plan européen pour la relance économique ont également été mentionnés. Le Parlement a soutenu ces nouvelles initiatives, mais nous ne les avons pas prises. Vous l’avez fait - à la Commission et au Conseil. Je dois dire que la réticence du Conseil et de la Commission vis-à-vis de l’indispensable révision du cadre financier contraste nettement avec le fait que vous avancez toujours de nouvelles propositions et que vous demandez de nouvelles ressources, par exemple en rapport avec l’accord sur la banane et maintenant pour le projet ITER pour l’énergie de fusion. Qui plus est, nous constatons une tendance inquiétante des États membres à financer volontiers des projets conjoints à condition que cela se fasse en dehors du budget de l’UE. Cela crée une bureaucratie supplémentaire et ne garantit pas le contrôle démocratique sur l’utilisation des fonds. Je peux dès lors affirmer en toute sécurité que ce débat ne tourne pas autour du fait d’avoir plus ou moins d’argent pour l’UE, mais autour du contrôle approprié et de la manière d’éviter le désordre et le chaos."@fr8
". Tisztelt elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani Lewandowski úrnak és a Tanácsnak azért, amiért nagyon világossá tették az Önök nézetei és a mieink közötti különbséget. Az előző felszólalóval ellentétben szeretném hangsúlyozni, hogy jelentésünkben nem elsősorban pénzt kérünk, hanem azt kérjük, hogy az EU kerülje el a zűrzavart és a káoszt. Márpedig pontosan oda fogunk jutni, ha nem tartjuk magunkat a megkötött megállapodásokhoz és a Szerződés szövegéhez. Ez a jelenlegi intézményközi megállapodás (4) bekezdését és a Szerződés 311. és 312. cikkét érinti. Többen említették már, hogy a Lisszaboni Szerződés új hatásköröket biztosít, ilyen például a külpolitika, az űr- és az energiapolitika, és az utóbbi években új szükségletek felmerülését tapasztaltuk, amelyekhez finanszírozást kell találni. A Galileo, az élelmezésfinanszírozási eszköz és az európai gazdaságélénkítési terv is szóba került már. A Parlament támogatta ezeket az új kezdeményezéseket, de ezeket nem mi terveztük meg, hanem Önök a Bizottságban és a Tanácsban. Meg kell mondanom, hogy a pénzügyi keret szükséges átdolgozásával szembeni elutasítás a Tanács és a Bizottság részéről szöges ellentétben áll azzal, hogy Önök mindig új javaslatokkal állnak elő, és maguk is új forrásokat igényelnek, például a banánmegállapodással kapcsolatban és most az ITER Fusion for Energy („fúzió az energiáért”) projekthez. Mindennek tetejébe azt az aggasztó tendenciát tapasztaljuk, hogy a tagállamok boldogan hozzájárulnak közös projektekhez, feltéve hogy azok az uniós költségvetésen kívül esnek. Ez további bürokráciát teremt, és nem biztosítja a források felhasználásának demokratikus ellenőrzését. Ezért nyugodt szívvel mondhatom, hogy ez a vita nemcsak arról szól, hogy az EU több vagy kevesebb pénzt kap, hanem a megfelelő ellenőrzésről és a zűrzavar és a káosz elkerüléséről."@hu11
"Signora Presidente, desidero porgere un ringraziamento al Commissario Lewandowski e al Consiglio per aver chiarito la differenza tra il nostro e il loro punto di vista. Contrariamente all’oratore precedente, desidero porre in evidenza il fatto che al centro di questa nostra relazione non vi è la richiesta di maggiori fondi, bensì il desiderio che l’UE eviti il disordine e il caos, poiché è a questo che giungeremo se non rispetteremo gli accordi presi e il testo del trattato. Mi riferisco al paragrafo 4 dell’attuale accordo interistituzionale e agli articolo 311 e 312 del trattato. Diversi oratori hanno già menzionato il fatto che il trattato di Lisbona introduce delle nuove competenze, ad esempio la politica estera, lo spazio, e la politica energetica e, in anni recenti, abbiamo visto insorgere nuove esigenze per le quali si doveva trovare una copertura finanziaria. Galileo, lo strumento alimentare, e il piano europeo di ripresa economica sono stati citati. Il Parlamento ha sostenuto queste nuove iniziative, ma non le ha concepite. Siete stati voi – Consiglio e Commissione – a farlo. Devo dire che l’avversione del Consiglio e della Commissione per la necessaria revisione del quadro finanziario è in netta contrapposizione con il fatto che avanzino continuamente nuove proposte e richiedano nuove risorse, ad esempio per l’accordo relativo alle banane, ed ora per il progetto ITER fusione per l’energia. Oltretutto, assistiamo alla preoccupante tendenza da parte degli Stati membri di sostenere con disinvoltura i progetti congiunti a condizione che ciò avvenga al di fuori dal bilancio dell’UE. Così facendo si aggiungono ulteriori passaggi burocratici e non si garantisce il controllo democratico dell’utilizzo dei fondi. Posso dire, pertanto, con certezza che questa discussione non verte sull’opportunità o meno di dotare l’Unione europea di maggiori fondi, bensì su un controllo adeguato e come evitare il disordine e il caos."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti J. Lewandowskiui ir Tarybai, kad labai aiškiai nurodė jūsų ir mūsų požiūrių skirtumą. Skirtingai nuo ankstesnio pranešėjo, aš norėčiau pabrėžti, kad savo pranešime pirmiausia prašome ne daugiau pinigų, o kad ES vengtų netvarkos ir chaoso. O būtent taip gali atsitikti, jei nesilaikysime pasirašytų ir į Sutarties tekstą įtrauktų susitarimų. Kalbu apie dabartinio Tarpinstitucinio susitarimo 4 punktą ir Lisabonos sutarties 311 ir 312 straipsnius. Keli pranešėjai jau minėjo, kad Lisabonos sutartis suteikia naujas kompetencijos sritis, pvz., užsienio politikos, kosmoso ir energetikos politikos, be to, pastaraisiais metais atsirado naujų poreikių, kuriems reikia rasti finansavimą. GALILEO, maisto priemonė ir Europos ekonomikos atkūrimo planas jau paminėti. Parlamentas parėmė šias naujas iniciatyvas, bet mes jų nesukūrėme. Tą padarėte jūs – Komisijoje ir Taryboje. Turiu pasakyti, kad Tarybos ir Komisijos nenoras peržiūrėti finansinę programą (o tai būtina) labai skiriasi nuo to, ką jūs paprastai darote – pateikiate naujus pasiūlymus ir patys reikalaujate naujų lėšų, pvz., susitarimui dėl bananų, o dabar ITER branduolių sintezės energetikos vystymo projektui. Apibendrinus išryškėja nerimą kelianti tendencija – valstybėms narėms gali tekti mokėti už bendrus projektus, jei ES biudžetas bus viršytas. Tai didina biurokratiją ir neužtikrina demokratinės lėšų panaudojimo kontrolės. Todėl galiu užtikrintai sakyti, kad šios diskusijos nėra tik apie tai, kad ES reikia daugiau pinigų – jos apie tinkamą kontrolę ir netvarkos vengimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlos pateikties kungam un Padomei par to, ka viņi ļoti uzskatāmi parādīja atšķirību starp saviem un mūsu viedokļiem. Atšķirībā no iepriekšējās runātājas es vēlos uzsvērt, ka savā ziņojumā mēs pirmām kārtām prasām nevis vairāk naudas, bet gan to, lai ES izvairītos no jukām un haosa. Un tieši tāds būs rezultāts, ja mēs stingri neievērosim noslēgtās vienošanās un līguma tekstu. Tas attiecas gan uz pašreizējā iestāžu nolīguma 4. pantu, gan arī uz līguma 311. un 312. pantu. Vairāki cilvēki jau minēja, ka Lisabonas līgums nosaka jaunas pilnvaras, piemēram, ārpolitikas, kosmosa un enerģētikas politikas jomās, un pēdējos gados mēs esam bijuši liecinieki tam, ka rodas jaunas vajadzības, kurām ir jāatrod finansējums. Tika pieminēti arī pārtikas mehānisms un Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns. Parlaments atbalstīja šīs jaunās iniciatīvas, tomēr mēs nebijām šo ideju autori. Tie bijāt jūs Komisijā un Padomē. Man jāteic, ka Padomes un Komisijas nepatika pret nepieciešamo finanšu shēmas pārskatīšanu ir absolūtā pretrunā faktam, ka jūs paši vienmēr nākat klajā ar jauniem priekšlikumiem un pieprasāt papildu līdzekļus, piemēram, saistībā ar nolīgumu par banāniem un tagad projektam „Kodolsintēze enerģētikas vajadzībām”. Un lai mērs būtu pilns, mēs esam liecinieki satraucošai tendencei dalībvalstis ar prieku maksā par kopīgiem projektiem, ja vien tas notiek ārpus ES budžeta. Tas rada papildu birokrātiju, un līdzekļu izlietojums nav pakļauts demokrātiskai kontrolei. Tādēļ es droši varu sacīt, ka šīs nav debates tikai par lielāku vai mazāku finansējumu Eiropas Savienībai, šīs ir debates par pienācīgu kontroli un izvairīšanos no jukām un haosa."@lv13
"Fru formand! Tak til hr. Lewandowski og til Rådet for at stille forskellen mellem jeres synspunkt og vores synspunkt meget skarpt op. I modsætning til den foregående taler vil jeg godt understrege, at det, vi beder om i vores betænkning, ikke først og fremmest er flere penge, men det er, at EU undgår rod og kaos. For rod og kaos er lige præcis det, vi får, hvis vi ikke holder os til indgåede aftaler og traktatens tekst. Det gælder punkt 4 i den nuværende interinstitutionelle aftale, og det gælder traktatens artikel 311 og 312. Flere har allerede nævnt, at Lissabontraktaten giver nye områder, som f.eks. udenrigspolitik, rumpolitik, energipolitik, og vi har over de seneste år set, hvordan nye behov er opstået, som der skulle findes finansiering til. Der har også været nævnt Galileo, fødevarefaciliteten og den europæiske genopretningsplan. Parlamentet bakkede op om disse nye tiltag, men det var ikke os, som fandt på dem. Det var jer - i Kommissionen og Rådet. Og jeg må sige, at Rådets og Kommissionens modvilje mod den nødvendige revision af den finansielle ramme står i skærende kontrast til det faktum, at I hele tiden kommer med nye forslag og kræver nye ressourcer, som f.eks. med bananaftalen og nu for fusion til energiprojektet ITER. Oven i købet ser vi en bekymrende tendens til, at medlemsstaterne godt vil betale fælles projekter, bare det er uden om EU-budgettet. Det giver ekstra bureaukrati, og det sikrer ikke den demokratiske kontrol med midlernes anvendelse. Derfor kan jeg trygt sige, at denne debat ikke bare handler om flere eller færre penge til EU, den handler om ordentlig styring og om at undgå rod og kaos."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik dank de heer Lewandowski en de Raad voor de duidelijke formulering van het verschil tussen uw standpunt en ons standpunt. In tegenstelling tot de vorige spreker wil ik graag benadrukken dat wat we in ons verslag in eerste instantie vragen niet extra geld is, maar dat we willen dat de EU wanorde en chaos voorkomt. Dat is namelijk precies wat we krijgen als we ons niet houden aan bestaande overeenkomsten en de tekst van het Verdrag. Dit heeft betrekking op punt 4 van het huidige Interinstitutioneel Akkoord en op de artikelen 311 en 312 van het Verdrag. Meerdere sprekers hebben reeds gezegd dat het Verdrag van Lissabon voorziet in nieuwe bevoegdheden, bijvoorbeeld het buitenlands beleid, ruimtebeleid en energiebeleid, en dat we de afgelopen jaren hebben gezien hoe nieuwe behoeften zijn ontstaan waarvoor financiering moest worden gevonden. Galileo, de voedselfaciliteit en het Europees economisch herstelplan zijn ook reeds genoemd. Het Parlement heeft deze nieuwe initiatieven gesteund, maar wij hebben ze niet bedacht. Dat was u, de Commissie en de Raad. Ik moet zeggen dat de weerstand van de Raad en de Commissie tegen de noodzakelijke herziening van het meerjarig financieel kader in scherp contrast staat met het feit dat u doorlopend met nieuwe voorstellen komt en nieuwe middelen nodig hebt, zoals bijvoorbeeld bij de overeenkomst inzake bananen en nu het ITER-project voor fusie-energie. Daarbovenop zien we een zorgwekkende tendens waarbij de lidstaten wel bereid zijn om gemeenschappelijke projecten te betalen, maar alleen buiten de EU-begroting om. Dit leidt tot extra bureaucratie en waarborgt geen democratische controle op het gebruik van de middelen. Daarom kan ik gerust zeggen dat het in dit debat niet alleen gaat om meer of minder geld voor de EU, maar om adequate controle en het voorkomen van wanorde en chaos."@nl3
"Pani przewodnicząca! Dziękuję panu komisarzowi Lewandowskiemu i Radzie za bardzo wyraźne wskazanie różnic między naszymi poglądami. W przeciwieństwie do przedmówczyni chcę podkreślić, że w naszym sprawozdaniu wołamy głównie nie o większe środki, ale o to, by UE uniknęła bałaganu i chaosu. Właśnie to nas bowiem czeka, jeżeli nie będziemy się trzymać zawartych porozumień i tekstu traktatu. Mam na myśli ust. 4 obecnego porozumienia międzyinstytucjonalnego oraz art. 311 i 312 traktatu. Kilka osób wspomniało już, że traktat lizboński przewiduje nowe kompetencje takie jak polityka zagraniczna, polityka kosmiczna i energetyczna, i że w ostatnich latach powstały nowe potrzeby finansowania. Wspomniano już także o Galileo, o instrumencie żywnościowym i europejskim planie naprawy gospodarczej. Parlament poparł te nowe inicjatywy, ale nie przemyśleliśmy ich. Przemyśleliście je wy – Komisja i Rada. Muszę powiedzieć, że awersja Rady i Komisji do koniecznego przeglądu ram finansowych stoi w jawnej sprzeczności z faktem, że wciąż wysuwane są nowe propozycje wymagające nowych środków, takie jak porozumienie dotyczące bananów, a teraz także projekt ITER i kwestia energii termojądrowej. Na domiar złego zauważamy niepokojącą gotowość państw członkowskich do płacenia za wspólne projekty poza budżetem UE. Fakt ten powoduje dodatkową biurokrację i nie zapewnia demokratycznej kontroli nad sposobem wykorzystania tych środków. Dlatego mogę powiedzieć, że debata ta nie dotyczy zwiększenia czy zmniejszenia środków dla UE, ale prawidłowej kontroli i możliwości uniknięcia bałaganu i chaosu."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao Senhor Comissário Janusz Lewandowski e ao Conselho por terem deixado extremamente claras as diferenças entre seus pontos de vista e os nossos. Ao contrário do orador anterior, gostaria de enfatizar que o que estamos sobretudo a solicitar no nosso relatório não é mais dinheiro, mas sim que a UE evite a desordem e o caos. É precisamente isso que obteremos se não respeitarmos os acordos que foram celebrados e o texto do Tratado. Estão em causa o Ponto 4 do actual Acordo Interinstitucional e os artigos 311.º e 312.º do Tratado. Vários oradores referiram já que o Tratado de Lisboa prevê novas competências, por exemplo, a política externa, o espaço e a política energética, sendo que, nos últimos anos, vimos surgir novas necessidades para as quais não foi encontrado financiamento. O Galileu, a Facilidade Alimentar e o Plano de Relançamento da Economia Europeia também foram mencionados. O Parlamento apoiou estas novas iniciativas, mas não as propôs. Elas partiram da Comissão e do Conselho. Devo dizer que a aversão do Conselho e da Comissão à necessária revisão do quadro financeiro está em contraste gritante com o facto de sistematicamente virem apresentar novas propostas e exigir novos recursos, por exemplo, em relação ao Acordo relativo às bananas e, recentemente, ao projecto de fusão ITER no domínio da energia. Mais, assistimos a uma tendência preocupante no sentido de que os Estados-Membros paguem alegremente projectos comuns, desde que isso aconteça fora do orçamento da UE. Essa situação cria mais burocracia e não garante o controlo democrático da utilização dos fundos. Portanto, posso dizer com segurança que, neste debate, não está exclusivamente em causa a obtenção de mais ou menos dinheiro para a UE, mas sim o exercício de um controlo adequado, bem como a preocupação em evitar a desordem e o caos."@pt17
"Dnă preşedintă, aş dori să mulţumesc dlui Lewandowski şi Consiliului pentru că fac o diferenţă foarte clară între opiniile dvs. şi ale noastre. Spre deosebire de antevorbitorul meu, aş dori să subliniez că în raportul nostru noi nu cerem mai mulţi bani, ci solicităm UE să evite dezordinea şi haosul, care se vor crea dacă nu vom adera la acorduri care au fost încheiate şi la textul tratatului. Aici mă refer la alineatul 4 al acordului interinstituţional actual şi, de asemenea, la articolele 311 şi 312 din tratat. Câteva persoane au menţionat deja că Tratatul de la Lisabona prevede noi competenţe, de exemplu, politica externă, politica energetică şi spaţială, şi, în ultimii ani, am văzut că apar nevoi noi, pentru care trebuie găsită finanţare. Galileo, Facilitatea pentru alimente şi Planul european de redresare economică au fost de asemenea menţionate. În Parlament, noi am susţinut aceste noi iniţiative, dar nu noi le-am conceput. Dvs. aţi făcut acest lucru – în Comisie şi în Consiliu. Trebuie să spun că aversiunea din partea Consiliului şi a Comisiei faţă de revizuirea necesară a cadrului financiar intră într-o puternică contradicţie cu faptul că chiar dvs. veniţi întotdeauna cu propuneri noi şi cereţi noi resurse, de exemplu, în ceea ce priveşte Acordul privind comerţul cu banane şi acum pentru fuziunea ITER pentru proiectul energetic. Şi după toate acestea, vedem că există o tendinţă îngrijorătoare a statelor membre de a plăti bucuroase proiecte comune, cu condiţia ca acestea să nu fie incluse în bugetul UE. Acest lucru creează birocraţie suplimentară şi nu asigură controlul democratic al utilizării fondurilor. Prin urmare, pot să spun cu certitudine că această dezbatere nu este doar despre mai mulţi sau mai puţini bani pentru UE; este despre un control adecvat şi despre evitarea dezordinii şi a haosului."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rada by som sa poďakovala pánovi Lewandowskému a Rade za jednoznačné zvýraznenie rozdielu medzi vašimi a našimi názormi. Na rozdiel od predchádzajúcej rečníčky chcem zdôrazniť, že vo svojej správe nežiadame v prvom rade viac peňazí, ale aby EÚ zabránila neporiadku a chaosu. Práve to nás čaká, ak nedodržíme dohody, ktoré sme uzavreli, a text zmluvy. Týka sa to odseku 4 platnej medziinštitucionálnej dohody a tiež článkov 311 a 312 zmluvy. Viacerí rečníci už spomenuli, že Lisabonská zmluva poskytuje nové kompetencie, napríklad v zahraničnej politike, politike v oblasti kozmického priestoru a energetickej politike. V uplynulých rokoch sme videli, ako vznikajú nové potreby, na uspokojenie ktorých treba nájsť finančné prostriedky. Hovorilo sa už aj o projekte Galileo, potravinovom nástroji a o Pláne hospodárskej obnovy Európy. Parlament podporil tieto nové iniciatívy, ale my sme ich nevymysleli. Boli ste to vy – v Komisii a Rade. Musím povedať, že odpor zo strany Rady a Komisie voči nevyhnutnej revízii finančného rámca je v ostrom protiklade so skutočnosťou, že vy sami neustále predkladáte nové návrhy a požadujete nové zdroje, napríklad v súvislosti s dohodou o banánoch a teraz pre podnik Fusion for Energy projektu ITER. A akoby to všetko nestačilo, pozorujeme aj znepokojivú tendenciu členských štátov veselo platiť za spoločné projekty, ak to ide mimo rozpočtu EÚ. To vytvára dodatočnú byrokraciu a nezaručuje demokratickú kontrolu využívania finančných prostriedkov. Preto môžem s istotou povedať, že táto rozprava je nielen o otázke väčšieho alebo menšieho množstva peňazí pre EÚ, ale aj o primeranej kontrole a o zabránení neporiadku a chaosu."@sk19
". Gospa predsednica, rada bi se zahvalila gospodu Lewandowskemu in Svetu za jasno ponazoritev razlik med vašimi in našimi pogledi. V nasprotju s predhodnim govornikom bi želela poudariti, da v svojem poročilu ne prosimo za več denarja, ampak za to, da bi se EU izognila neredu in zmešnjavi. Kajti točno to bomo imeli, če se ne bomo držali sporazumov, ki so začeli veljati, in besedila pogodbe. To se nanaša na odstavek 4 veljavnega medinstitucionalnega sporazuma in tudi členov 311 in 312 pogodbe. Več ljudi je že omenilo, da Lizbonska pogodba podeljuje nove pristojnosti, na primer zunanjo politiko, vesoljsko in energetsko politiko, v zadnjih letih pa smo zaznali nove potrebe, za katere je treba najti finančna sredstva. Omenjali so tudi projekt Galileo, instrument za hrano in Evropski načrt za oživitev gospodarstva. Parlament je te nove pobude podprl, nismo pa jih načrtovali. To ste storili vi – v Komisiji in Svetu. Reči moram, da je nenaklonjenost Sveta in Komisije do potrebnega pregleda finančnega okvira povsem v nasprotju z dejstvom, da vedno znova prihajate na dan z novimi predlogi in zase zahtevate nova sredstva, na primer v zvezi s sporazumom o bananah, zdaj pa projekt ITER Fuzija za energijo. Povrh vsega pa smo priča zaskrbljenosti držav članic glede veselega plačevanja skupnih projektov, če to poteka izven proračuna EU. To vzpostavlja dodatno birokracijo, ne zagotavlja pa demokratičnega nadzora nad uporabo sredstev. Zato lahko mirno rečem, da pri tej razpravi ne gre le za več ali manj denarja za EU, gre za ustrezen nadzor in izogibanje neredu in zmešnjavi."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka Janusz Lewandowski och rådet för att de på ett mycket tydligt sätt klargjorde skillnaden mellan era åsikter och våra. Till skillnad från föregående talare vill jag betona att vi inte främst är ute efter mera pengar i vårt betänkande, utan efter att undvika oreda och kaos i EU, vilket är precis vad vi kommer att få om vi inte följer ingångna avtal och fördragstexten. Detta gäller punkt 4 i det gällande interinstitutionella avtalet och även artiklarna 311 och 312 i fördraget. Många har redan berört att Lissabonfördraget tillför nya kompetensområden, som t.ex. utrikespolitik, rymd- och energipolitik. Under de senaste åren har vi även sett nya behov uppstå för vilka det återstår att finna medel. Galileo, livsmedelsmekanismen och den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa har också nämnts. Parlamentet gav sitt stöd för dessa nya initiativ, men idéerna var inte våra. Det var ni i kommissionen och rådet som lade fram dem. Jag måste säga att det motstånd rådet och kommissionen visar mot en nödvändig översyn av budgetramen står i bjärt kontrast till att ni ständigt kommer med nya förslag och själva kräver ytterligare resurser, t.ex. när det gäller bananavtalet och nu i fråga om Iter och utveckling av fusionsenergi. Till råga på allt ser vi nu en oroande tendens att medlemsstaterna gärna betalar för gemensamma projekt under förutsättning att de ligger utanför EU:s budget. Detta leder till ytterligare byråkrati och garanterar inte demokratisk kontroll över hur man använder medlen. Jag kan därför säkert säga att denna debatt inte bara handlar om mer eller mindre pengar åt EU, utan den handlar om vederbörlig kontroll och om att undvika oreda och kaos."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph