Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-21-Speech-2-233"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100921.15.2-233"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I voted in favour of this milestone report because it is a significant step towards the full implementation and integration of the European single market. In times of globalisation and digitalisation, the European Union cannot afford to lag behind in creating an efficient internal market for e-commerce which should also become competitive on the global scene. Hopefully, this report will be followed by further steps to stimulate the creation of a Europe-wide digital market. Such developments will also contribute to rethinking and relaunching the vitally important R&D activities. What we need, first and foremost, is to monitor and follow the implementation of the report on e-commerce to ensure that EU citizens will have easier access to digital business making, both as entrepreneurs and as customers. The measures laid down in this report should considerably ease doing business across the Member States, provided that the national governments start to make real progress in unifying the rules on contracts and overcome conflicting laws."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem ve prospěch této přelomové zprávy, protože je významným krokem k plnému provedení a integraci jednotného evropského trhu. V době globalizace a digitalizace si Evropská unie nemůže dovolit zaostávat ve vytváření účinného vnitřního trhu pro elektronický obchod, který by se mohl stát konkurenceschopným také na globální scéně. Doufejme, že po této zprávě budou následovat další kroky, které budou stimulovat vytvoření celoevropského digitálního trhu. Takový vývoj přispěje rovněž k přehodnocení a obnovení zásadně důležitých činností v oblasti výzkumu a vývoje. Především musíme monitorovat a sledovat provádění zprávy o elektronickém obchodě, abychom zajistili, že občané EU budou mít snadnější přístup k digitálnímu podnikání jako podnikatelé i jako zákazníci. Opatření stanovená v této zprávě by měla značně usnadnit podnikání napříč členskými státy za podmínky, že vnitrostátní vlády skutečně pokročí ve sjednocování předpisů týkajících se smluv a vypořádají se s protichůdnými právními předpisy."@cs1
"Jeg stemte for betænkningen, som er en milepæl, fordi den er et betydeligt skridt imod den endelige gennemførelse og integration af det indre marked. I en tid med globalisering og digitalisering kan EU ikke tillade sig at sakke agterud i bestræbelserne på at oprette et effektivt indre marked for e-handel, som også bør blive konkurrencedygtigt på internationalt niveau. Forhåbentlig vil betænkningen blive fulgt af yderligere tiltag til stimulering af oprettelsen af et europæisk digitalt marked. Denne udvikling vil også bidrage til en omtænkning og relancering af de helt afgørende forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det, vi først og fremmest har brug for, er at overvåge og følge gennemførelsen af betænkningen om e-handel for at sikre, at EU-borgere får lettere adgang til e-handel, både som virksomheder og kunder. Foranstaltningerne i betænkningen bør gøre det væsentlig nemmere at handle på tværs af medlemsstaternes grænser, forudsat at de nationale regeringer begynder at gøre reelle fremskridt hen imod en harmonisering af bestemmelserne om kontrakter og løser problemet med modstridende lovgivning."@da2
"Ich stimmte für diesen Meilensteinbericht, weil er einen beträchtlichen Schritt nach vorn hin zur vollständigen Umsetzung und Integration des europäischen Binnenmarktes ist. In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung kann es sich die Europäische Gemeinschaft nicht leisten, bei der Schaffung eines wirkungsvollen Binnenmarktes für den elektronischen Handel hinterherzuhinken, der auch auf der weltweiten Bühne wettbewerbsfähig werden sollte. Diesem Bericht werden hoffentlich noch weitere Schritte zur Stimulierung der Schaffung eines europaweiten digitalen Marktes folgen. Derartige Entwicklungen werden auch dazu beitragen, die extrem wichtigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu überdenken und neu anzukurbeln. Zunächst müssen wir die Umsetzung des Berichts über den elektronischen Handel überwachen und begleiten um sicherzustellen, dass EU-Bürger leichteren Zugang zu digitalen Geschäftsabschlüssen bekommen, und zwar sowohl als Unternehmer als auch als Verbraucher. Die in diesem Bericht dargelegten Maßnahmen sollten das Abschließen von Geschäften über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg beträchtlich vereinfachen, vorausgesetzt, dass die nationalen Regierungen damit anfangen, echte Fortschritte bei der Vereinheitlichung der Regelungen über Verträge zu erzielen und man einander widersprechende Gesetze beseitigen kann."@de9
"Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης ορόσημο, διότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής και ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να υστερεί όσον αφορά τη δημιουργία αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία θα πρέπει επίσης να καταστεί ανταγωνιστική στην παγκόσμια σκηνή. Ας ελπίσουμε ότι την παρούσα έκθεση θα ακολουθήσουν περαιτέρω βήματα για την τόνωση της δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς. Οι εξελίξεις αυτές θα συμβάλουν επίσης στην επανεξέταση και επανέναρξη ζωτικής σημασίας δραστηριοτήτων Ε&Α. Αυτό που χρειαζόμαστε, πρώτα απ’ όλα, είναι η επίβλεψη και η παρακολούθηση της υλοποίησης της έκθεσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, τόσο ως επιχειρηματίες όσο και ως πελάτες. Τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να διευκολύνουν σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλα τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα αρχίσουν να σημειώνουν πραγματική πρόοδο στην ενοποίηση των κανόνων για τις συμβάσεις και θα εξαλείψουν τις συγκρουόμενες νομοθεσίες."@el10
"He votado a favor de este informe de etapa porque es un paso significativo hacia la plena aplicación y la integración del mercado único europeo. En tiempos de la globalización y la digitalización, la Unión Europea no puede permitirse el lujo de quedarse atrás en la creación de un mercado interior eficaz para el comercio electrónico, que también debería ser competitivo en la escena mundial. Esperamos que este informe sea seguido por otras medidas para estimular la creación de un mercado digital en Europa. Esta evolución también contribuye a repensar y relanzar las actividades de vital importancia de I + D. Lo que necesitamos, en primer lugar, es vigilar y seguir la aplicación del informe sobre el comercio electrónico para garantizar que los ciudadanos de la UE tengan un acceso más fácil al ejercicio de los negocios digitales, tanto en su faceta de empresarios como de clientes. Las medidas establecidas en el presente informe deberían facilitar de forma considerable la práctica de los negocios en los Estados miembros, siempre que los gobiernos nacionales empiecen a hacer verdaderos progresos en la unificación de las normas sobre contratos y en la superación de la legislación en conflicto."@es21
". − Ma hääletasin selle oluliseks tähiseks oleva raporti poolt, sest see on märkimisväärne samm Euroopa ühtse turu täieliku rakendamise ja integreerimise suunas. Globaliseerumise ja digitaliseerumise ajastul ei saa Euroopa Liit lubada mahajäämust tõhusa e-kaubanduse siseturu loomisel, mis peaks saama konkurentsivõimeliseks ka maailmaareenil. Loodetavasti järgnevad sellele raportile edasised sammud, et stimuleerida üleeuroopalise digitaalturu loomist. Selline areng aitab ka elutähtsate teadusuuringute ning arendustegevuse ümberhindamisel ja taaskäivitamisel. Peame eelkõige teostama järelevalvet ja jälgima e-kaubanduse rakendamist, et tagada, et ELi kodanikel on lihtsam juurdepääs digitaalärile nii ettevõtjate kui ka klientidena. Raportis kehtestatud meetmed peaksid oluliselt hõlbustama liikmesriikide vahel äri ajamist, tingimusel et liikmesriigid saavutavad tõelist edu lepingute eeskirjade ühtlustamisel ning vastuolus olevate seaduste probleemi lahendamisel."@et5
"Äänestin tämän virstanpylvään muodostavan mietinnön puolesta, koska se on merkittävä askel kohti Euroopan yhtenäismarkkinoiden täysimittaista täytäntöönpanoa ja yhdentymistä. Globalisaation ja digitalisoinnin aikakautena Euroopan unionilla ei ole varaa viivytellä tehokkaiden ja myös maailmanlaajuisesti kilpailukykyisten sähköisen kaupankäynnin sisämarkkinoiden luomista. Toivottavasti tämän mietinnön jatkoksi toteutetaan lisätoimia Euroopan laajuisten digitaalisten markkinoiden luomiseksi. Tällainen kehitys edesauttaa myös keskeisen tärkeän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarkistamista ja uudelleenkäynnistämistä. Meidän on ennen kaikkea valvottava ja seurattava sähköistä kaupankäyntiä koskevan mietinnön toimeenpanoa, jotta varmistetaan, että EU:n kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet hyödyntää digitaalista kaupankäyntiä sekä yrittäjinä että asiakkaina. Tässä mietinnössä esitetyillä toimenpiteillä helpotetaan tuntuvasti kaupankäyntiä jäsenvaltioiden välillä, jos kansalliset hallitukset alkavat todella edistyä sopimuksia koskevien sääntöjen yhtenäistämisessä ja ratkaisevat keskenään ristiriitaisten lakien ongelman."@fi7
"J’ai voté pour ce rapport historique. C’est un grand pas vers l’achèvement et l’intégration du marché unique européen. En ces temps de mondialisation et de numérisation, l’Union européenne ne peut être à la traîne; elle doit créer un marché intérieur en ligne efficace et concurrentiel sur le plan international. Espérons que ce rapport donne lieu à l’adoption de mesures qui encourageront l’instauration d’un marché numérique européen et nous aideront à repenser et à relancer les indispensables projets de R&D. Mais nous devons, avant tout, contrôler et superviser la mise en œuvre du rapport sur le commerce en ligne afin que tous les citoyens européens aient un accès plus aisé au commerce numérique, que ce soit en qualité d’entrepreneurs ou de consommateurs. Les mesures incluses dans le rapport devraient permettre de simplifier considérablement les transactions commerciales entre États membres, à condition que les gouvernements nationaux s’efforcent d’uniformiser le droit des contrats et d’éliminer les contradictions entre les cadres juridiques."@fr8
". – E rendkívül fontos jelentés mellett szavaztam, mert ez egy fontos lépés az európai egységes piac teljes körű bevezetése és integrációja irányában. A globalizáció és a digitalizáció világában az Európai Unió nem engedheti meg, hogy lemaradjon az e-kereskedelem egy hatékony belső piacának létrehozásában, amelynek globálisan is versenyképessé kell válnia. Ezt a jelentést remélhetőleg további lépések követik majd, amelyek ösztönzik egy egész Európára kiterjedő digitális piac létrehozását. Az ilyen irányú fejlődések a rendkívül fontos K+F tevékenységek újragondolásához és újraindításához is hozzá fognak járulni. Ami most a legfontosabb, hogy ellenőrizzük és nyomon kövessük az e-kereskedelemről szóló jelentés végrehajtását annak biztosítása érdekében, hogy az uniós állampolgárok könnyebben hozzáférjenek a digitális üzleti tevékenységekhez, mind vállalkozókként, mind fogyasztókként. A jelentésben szereplő intézkedéseknek jelentősen meg kell könnyíteniük az üzleti tevékenységek folytatását a tagállamok között, feltéve, hogy a nemzeti kormányok valódi fejlődést érnek el a szerződésekkel kapcsolatos szabályok egységesítése és az ellentmondó jogszabályok feloldása terén."@hu11
"Ho votato a favore di questa relazione fondamentale perché costituisce un significativo passo avanti verso la completa attuazione e integrazione del mercato unico europeo. In un’epoca globalizzata e digitalizzata, l’Unione europea non può permettersi di restare indietro nel realizzare un efficiente mercato interno per il commercio elettronico, che a sua volta dovrebbe diventare competitivo sulla scena mondiale. Come è auspicabile, alla relazione seguiranno ulteriori misure volte a stimolare la realizzazione di un mercato digitale europeo. Questa situazione contribuirà anche a ripensare e a rilanciare le attività di vitale importanza di ricerca e sviluppo. Occorre innanzi tutto e soprattutto monitorare e seguire l’attuazione della relazione sul commercio elettronico al fine di garantire ai cittadini europei un più facile accesso all’ sia come imprenditori sia come consumatori. Le misure contenute in questa relazione agevoleranno notevolmente le operazioni commerciali tra Stati membri, posto che i governi nazionali comincino a compiere veri progressi nell’unificazione delle norme contrattuali e nel superamento delle differenze giuridiche."@it12
"Balsavau už šį svarbų pranešimą, nes tai yra didelis žingsnis siekiant visapusiškai įgyvendinti ir integruoti Europos bendrąją rinką. Globalizacijos ir skaitmenizacijos amžiuje Europa negali atsilikti kuriant veiksmingą elektroninės prekybos vidaus rinką, kuri turėtų būtų konkurencinga pasaulio mastu. Tikėkimės, kad po šio pranešimo bus imamasi tolesnių žingsnių Europos skaitmeninės rinkos kūrimui paskatinti. Tai prisidėtų ir prie gyvybiškai svarbios mokslinių tyrimų veiklos persvarstymo ir atnaujinimo. Pirmiausia turėtume prižiūrėti ir stebėti, kaip įgyvendinamas pranešimas dėl elektroninės prekybos, siekdami užtikrinti, kad ES piliečiams būtų suteiktos geresnės galimybės dalyvauti skaitmeniniame versle ir kaip verslininkams, ir kaip klientams. Pranešime nurodytos priemonės turėtų labai palengvinti galimybes užsiimti verslu valstybėse narėse, jeigu nacionalinės vyriausybės iš tiesų darys pažangą suvienodindamos sutarčių taisykles ir išspręsdamos teisės aktų nesuderinamumo problemas."@lt14
"Balsoju par šo starpposma ziņojumu, jo tas ir nozīmīgs solis ceļā uz pilnu Eiropas vienotā tirgus ieviešanu un integrāciju. Globalizācijas un digitalizācijas laikmetā Eiropas Savienība nevar atļauties atpalikt efektīva iekšējā tirgus izveidē elektroniskā komercijas vajadzībām, kam jākļūst arī konkurētspējīgam pasaules mērogā. Cerams, ka šim ziņojumam sekos turpmākie soļi Eiropas mēroga digitālā tirgus izveides stimulēšanai. Šādi notikumi arī veicinās būtiski svarīgo pētniecības un izstrādes pasākumu pārskatīšanu un ieviešanu no jauna. Pirmkārt un galvenokārt mums ir jāpārrauga un jāseko līdz ziņojuma par elektronisko komerciju ieviešanai, lai nodrošinātu ērtāku piekļuvi digitālajai uzņēmējdarbībai ES iedzīvotājiem — gan kā uzņēmējiem, gan arī kā pircējiem. Šajā ziņojumā noteiktajiem pasākumiem būtu ievērojami jāatvieglo uzņēmējdarbība visās dalībvalstīs ar noteikumu, ka valstu valdības panāk reālu progresu ar līgumiem saistīto noteikumu vienādošanā un novērš konfliktējošu likumu piemērošanu."@lv13
"I voted in favour of this milestone report because it is a significant step towards the full implementation and integration of the European single market. In times of globalisation and digitalisation, the European Union cannot afford to lag behind in creating an efficient internal market for e-commerce which should also become competitive on the global scene. Hopefully this report will be followed by further steps to stimulate the creation of a Europe-wide digital market. Such developments will also contribute to rethinking and relaunching the vitally important R&D activities. What we need first and foremost is to monitor and follow the implementation of the report on e-commerce to ensure that EU citizens will have easier access to digital business making, both as entrepreneurs and as customers. The measures laid down in this report should considerably ease doing business across the Member States, provided that the national governments start to make real progress in unifying the rules on contracts and overcome conflicting laws."@mt15
"Ik heb voor dit baanbrekend verslag gestemd. Dit is namelijk een belangrijke stap in de richting van een volledige totstandkoming en eenwording van de Europese interne markt. In deze tijden van globalisering en digitalisering kan de Europese Unie het zich niet veroorloven om achter te blijven bij de totstandbrenging van een efficiënte interne markt voor e-handel die ook op mondiaal niveau concurrerend is. Hopelijk wordt dit verslag gevolgd door verdere stappen om de totstandbrenging van een pan-Europese digitale markt te stimuleren. Dergelijke ontwikkelingen zullen ook meehelpen om de zeer belangrijke activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling te heroverwegen en een nieuwe impuls te geven. Wat we nu eerst en vooral moeten doen is de implementatie van het verslag over e-handel goed in de gaten te houden, zodat de burgers van de EU gemakkelijker toegang krijgen tot de digitale markt, als ondernemer en als klant. De maatregelen uit dit verslag zullen de handel binnen alle lidstaten aanzienlijk kunnen vereenvoudigen als de nationale overheden serieus werk maken van de eenmaking van het verbintenissenrecht en de intrekking van strijdige wetgeving."@nl3
"Głosowałem za przyjęciem tego przełomowego sprawozdania, ponieważ stanowi ono istotny krok w kierunku pełnego wdrożenia i pełnej integracji europejskiego jednolitego rynku. W czasach globalizacji i digitalizacji Unia Europejska nie może pozwolić sobie na pozostawanie w tyle, jeżeli chodzi o tworzenie efektywnego rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym, który powinien być również konkurencyjny na skalę światową. Na szczęście sprawozdanie zostanie uzupełnione dalszymi działaniami mającymi na celu stymulowanie kształtowania rynku cyfrowego o zasięgu europejskim. Takie działania przyczynią się również do przeanalizowania i ponownego uruchomienia niezwykle ważnych działań w obszarze badań i rozwoju. Najpierw, przede wszystkim musimy nadzorować i śledzić wdrożenie sprawozdania w sprawie handlu elektronicznego, aby mieć pewność, że wszyscy obywatele UE będą mieć łatwiejszy dostęp do cyfrowej działalności gospodarczej, zarówno jako przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Środki przewidziane w sprawozdaniu powinny w znacznym stopniu ułatwić prowadzenie działalności w państwach członkowskich, jeśli uwzględnimy, że rządy krajowe zaczynają robić prawdziwe postępy w ujednolicaniu przepisów dotyczących umów i pokonywać przeszkody związane z kolizją przepisów."@pl16
"Votei a favor deste relatório histórico porque constitui um passo no sentido da implementação e da integração plenas do mercado único europeu. Em tempos de globalização e de digitalização, a União Europeia não pode ficar para trás na criação de um mercado interno de comércio electrónico eficaz que também devem tornar-se competitivo na cena mundial. Esperemos que este relatório seja seguido por novos passos para incentivar a criação de um mercado digital de âmbito europeu. Tais desenvolvimentos também deverão contribuir para repensar e relançar as actividades fundamentais de investigação e do desenvolvimento. O que precisamos, em primeiro lugar, é de monitorizar e acompanhar a implementação do relatório sobre comércio electrónico para garantir que os cidadãos da UE tenham um acesso mais fácil à realização de negócios digitais, quer enquanto empresários, quer enquanto clientes. As medidas previstas neste relatório devem facilitar consideravelmente a realização de negócios em todos os Estados-Membros, desde que os governos nacionais comecem a fazer progressos reais em matéria de unificação das regras sobre contratos e superem as leis conflituantes."@pt17
"Am votat în favoarea acestui raport de referinţă deoarece este un pas important spre punerea în aplicare şi integrarea completă a pieţei unice europene. În epoca globalizării şi a digitalizării, Uniunea Europeană nu îşi poate permite să rămână în urmă în crearea unei pieţe interne eficiente pentru comerţul electronic, care ar trebui să devină competitivă şi pe plan global. Să sperăm că acest raport va fi urmat şi de alte măsuri care să stimuleze crearea unei pieţe digitale la scară europeană. Astfel de progrese vor contribui şi la regândirea şi relansarea activităţilor extrem de importante de cercetare şi dezvoltare. Ceea ce trebuie să facem, mai presus de orice, este să monitorizăm şi să urmărim punerea în aplicare a raportului privind comerţul electronic pentru a ne asigura că cetăţenii UE vor avea un acces mai uşor la activităţile comerciale digitale, atât în calitate de întreprinzători, cât şi în calitate de clienţi. Măsurile prevăzute în acest raport ar trebui să faciliteze în mod considerabil realizarea activităţilor comerciale în statele membre, cu condiţia ca guvernele naţionale să înceapă să facă progrese reale pentru unificarea normelor privind contractele şi să depăşească legile contradictorii."@ro18
"Hlasoval som za túto správu, ktorá je míľnikom, pretože predstavuje významný krok smerom k úplnej realizácii a integrácii jednotného európskeho trhu. V časoch globalizácie a digitalizácie si Európska únia nemôže dovoliť zaostávať pri vytváraní efektívneho vnútorného trhu pre elektronický obchod, ktorý by sa mal stať konkurencieschopným aj na globálnej úrovni. Dúfajme, že na túto správu nadviažu ďalšie kroky stimulujúce vytvorenie celoeurópskeho digitálneho trhu. Takýto vývoj tiež prispeje k prehodnoteniu a opätovnému naštartovaniu aktivít výskumu a vývoja, ktoré majú zásadnú dôležitosť. Čo potrebujeme v prvom rade, je monitorovanie a sledovanie uplatňovania správy o elektronickom obchode, aby sme občanom EÚ ako podnikateľom aj ako spotrebiteľom zaistili ľahší prístup k realizácii digitálnych obchodov. Opatrenia stanovené v správe by mali značne uľahčiť obchodovanie medzi členskými štátmi za predpokladu, že národné vlády začnú skutočne napredovať pri zjednocovaní pravidiel v oblasti zmlúv a prekonávať odporujúce si zákony."@sk19
"Glasoval sem za to prelomno poročilo, saj predstavlja pomemben korak k popolnemu izvajanju in vključevanju evropskega enotnega trga. Evropska unija si v času globalizacije in digitalizacije ne more privoščiti, da bi zaostajala pri vzpostavljanju učinkovitega notranjega trga za elektronsko poslovanje, ki mora prav tako postati konkurenčen na globalni ravni. Upam, da bodo temu poročilu sledili dodatni ukrepi, namenjeni spodbujanju vzpostavitve digitalnega trga na evropski ravni. Takšen razvoj bo prav tako prispeval k ponovni obravnavi in zagonu ključno pomembnih dejavnosti razvoja in raziskav. Predvsem moramo spremljati in nadzirati izvajanje poročila o elektronskem poslovanju, da bi tako državljanom EU zagotovili enostavnejši dostop do elektronskega poslovanja, tako v vlogi podjetnikov, kot tudi v vlogi potrošnikov. V tem poročilu navedeni ukrepi bi morali znatno olajšati poslovanje v državah članicah, pod pogojem, da bodo nacionalne vlade zabeležile resničen napredek pri poenotenju pravil o naročilih in odpravljanju neskladij v prepisih."@sl20
"Jag röstade för det här viktiga betänkandet som är ett stort steg framåt, mot fullt förverkligande och integration av den europeiska inre marknaden. I tider av globalisering och digitalisering har inte Europeiska unionen råd att släpa efter när det gäller att skapa en effektiv inre marknad för e-handel, vilken också bör vara konkurrenskraftig globalt sett. Förhoppningsvis kommer det här betänkandet att följas av fler åtgärder som stimulerar till att skapa en digital marknad som omfattar hela Europa. En sådan utveckling kommer också att bidra till en omvärdering och nylansering av den oerhört viktiga forsknings- och utvecklingsverksamheten. Det vi först och främst måste göra är att bevaka och följa genomförandet av betänkandet om e-handel för att se till att EU-medborgarna lättare får tillgång till den digitala affärsvärlden, både som företagare och som kunder. De åtgärder som beskrivs i det här betänkandet bör underlätta handeln mellan medlemsstaterna betydligt, under förutsättning att de nationella regeringarna börjar göra reella framsteg med att göra avtalsreglerna enhetliga och ändra motstridiga lagbestämmelser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,20,15,1,14,16,22,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph