Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-21-Speech-2-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100921.3.2-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all, I have to congratulate the rapporteur, Mr Vidal-Quadras, for his excellent work on this important report. Every winter reminds us that Europe is dependent on the gas supply from Russia, Ukraine and other countries. Security of energy supply has become a priority for the EU, and this is most welcome. This legislation is a positive step towards reducing Europe’s vulnerability and assuring our citizens that gas will be delivered in the event of serious disruption; prices will be affordable and solidarity will prevail. But more needs to be done. We need to continue diversifying energy routes and supply sources. Security of energy supply has a different meaning depending on whether you are Romanian, Dutch or Finnish. Our various geopolitical situations require a European approach and the European approach requires full completion of the energy market. It is not a scoop to state that many protectionist barriers remain within the EU. Protectionism is harming the market and therefore harming consumers, keeping prices up and undermining our security of supply. What is a scoop, though, is for a politician to say that politics should back off from energy policy, and I am saying that loud and clear. Every day, we hear about ambiguous contracts, deals agreed behind closed doors, monopolies and political arrangements. In Romania, the shaping of our energy strategy is in the hands of a few people in the Security Council led by the President. Accountability? Not for the Romanians. Democracy? Not for the Romanians. And yet the consequences of this policy end up in their hands of the citizens of Romania when they receive their pricey gas bills at the end of the year. It is time to ask for more transparency, accountability and democracy in the way our Member States deal with energy policy. Otherwise, we will not be able to improve the situation for consumers. Let the free market regulate prices — it will undoubtedly do a better job than politicians. We need the Commission to dismantle protectionist barriers and behaviour patterns."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, nejprve bych chtěla blahopřát panu poslanci Vidal-Quadrasovi k jeho vynikající práci na této důležité zprávě. Každá zima nám připomíná, že jsme závislí na dodávkách plynu z Ruska, Ukrajiny a dalších zemí. Bezpečnost dodávek energie se pro Evropu stala prioritou, což velmi vítáme. Tento právní předpis je dobrým krokem, který povede ke snížení zranitelnost Evropy a našim občanům přinese jistotu, že v případě vážného narušení dodávek bude plyn nadále k dispozici, že jeho ceny budou přijatelné a že převáží solidarita. Je však zapotřebí udělat ještě více. Musíme nadále diverzifikovat trasy a zdroje dodávek. Bezpečnost dodávek energie znamená něco jiného pro Rumuna, něco jiného pro Holanďana a něco jiného pro Fina. Naše odlišné geopolitické podmínky vyžadují evropský přístup a evropský přístup vyžaduje úplné dokončení energetického trhu. Není žádným překvapením, řekneme-li, že protekcionismus je v EU nadále příčinou mnoha překážek. Poškozuje trh a tím, že udržuje vysoké ceny a snižuje bezpečnost dodávek, poškozuje odběratele. Prohlásí-li však politik, že politici by se neměli vměšovat do energetické politiky, je to překvapivý výrok. Právě toto nahlas a jasně říkám. Dennodenně slyšíme o pochybných smlouvách, o obchodech za zavřenými dveřmi, o monopolech a o politických dohodách. V Rumunsku formuluje podobu naší energetické strategie několik lidí z bezpečnostní rady vedené prezidentem. Komu se zodpovídají? Rumunům nikoliv. Demokracie? Pro Rumuny nikoliv. Následky této politiky však nakonec nesou rumunští občané, když na konci roku přijde vyúčtování za plyn a bude obsahovat nemalou částku. Je na čase požadovat, aby členské státy vykonávaly energetickou politiku transparentněji, zodpovědněji a demokratičtěji. Jinak nebudeme moci zlepšit podmínky pro odběratele. Nechť ceny reguluje trh – udělá to nepochybně lépe než politici. Je zapotřebí, aby Komise odstranila překážky a vzorce chování, za něž je zodpovědný protekcionismus."@cs1
"Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske ordføreren, hr. Vidal-Quadras, for hans fremragende arbejde med denne vigtige betænkning. Hver eneste vinter bliver vi mindet om, at Europa er afhængig af gasforsyningen fra Rusland, Ukraine og andre lande. Energiforsyningssikkerhed er blevet en prioritet for EU, og det hilser jeg meget velkommen. Denne lovgivning er et positivt skridt i retning af at mindske Europas sårbarhed og forsikre vores borgere om, at der vil blive leveret gas på trods af eventuelle alvorlige afbrydelser, at priserne vil være overkommelige, og at solidariteten vil sejre. Men der må gøres mere endnu. Vi skal blive ved med at diversificere energiruter og forsyningskilder. Energiforsyningssikkerhed har en forskellig betydning, afhængig af om man er rumæner, hollænder eller finsk. Vores forskellige geopolitiske situationer kræver en europæisk indgangsvinkel, og den europæiske indgangsvinkel kræver fuld gennemførelse af energimarkedet. Det er ingen nyhed, at der stadig er mange protektionistiske hindringer inden for EU. Protektionisme skader markedet og dermed forbrugerne, fordi den holder priserne høje og underminerer vores forsyningssikkerhed. Men det er en stor nyhed, hvis en politiker siger, at politikken ikke bør have noget at gøre med energipolitikken, og det er det, jeg siger højt og tydeligt. Vi hører hver dag om tvetydige kontrakter, aftaler indgået bag lukkede døre, monopoler og politiske aftaler. I Rumænien ligger udformningen af vores energipolitik i hænderne på de få mennesker i Sikkerhedsrådet, der styres af præsidenten. Ansvarlighed? Ikke for rumænerne. Demokrati? Ikke for rumænerne. Og alligevel får de rumænske borgere konsekvenserne af denne politik at føle, når de modtager de høje gasregninger i slutningen af året. Det er på tide at forlange mere gennemsigtighed, ansvarlighed og demokrati i medlemsstaternes håndtering af energipolitikken. Ellers vil vi ikke kunne forbedre situationen for forbrugerne. Lad det frie marked regulere priserne, hvilket det helt sikkert vil kunne gøre bedre end politikerne. Vi har brug for, at Kommissionen nedbryder de protektionistiske hindringer og adfærdsmønstre."@da2
"Herr Präsident, zunächst einmal möchte ich dem Berichterstatter, Herrn Vidal-Quadras, für seine hervorragende Arbeit an diesem wichtigen Bericht danken. In jedem Winter werden wir daran erinnert, dass Europa von Gaslieferungen aus Russland, der Ukraine oder anderen Ländern abhängig ist. Die Sicherheit der Energieversorgung ist für die EU zu einer Priorität geworden, und das ist sehr gut so. Dieses Gesetz ist ein positiver Schritt, um die Verletzbarkeit Europas zu mindern und unseren Bürgerinnen und Bürgern die Sicherheit zu geben, dass die Gasversorgung auch bei ernsten Lieferunterbrechungen sichergestellt ist, zu günstigen Preisen, und die Solidarität wird Vorrang haben. Doch es muss mehr getan werden. Wir müssen unsere Energieversorgungswege und -bezugsquellen diversifizieren. Die Sicherheit der Energieversorgung erhält eine andere Bedeutung, je nachdem ob Sie Rumäne, Niederländer oder Finne sind. Die unterschiedliche geopolitische Lage unserer Länder erfordert einen europäischen Ansatz, und der europäische Ansatz erfordert die umfassende Verwirklichung des Energiebinnenmarkts. Es ist nichts Neues, dass viele protektionistischen Hemmnisse innerhalb der EU fortbestehen. Protektionismus schadet dem Markt und damit auch den Verbrauchern, hält die Preise hoch und höhlt die Versorgungssicherheit aus. Aber es ist schon eine Sensation, wenn ein Politiker erklärt, die Politik sollte sich aus der Energiepolitik zurückziehen, und ich sage das klar und laut. Jeden Tag hören wir von ehrgeizigen Verträgen, abgemachten Deals hinter verschlossenen Türen, Monopolen und politischen Vereinbarungen. In Rumänien liegt die Gestaltung unserer Energiestrategie in den Händen weniger Mitglieder des Sicherheitsrates, der vom Präsidenten geleitet wird. Rechenschaftspflicht? Nicht für die Rumänen. Demokratie? Nicht für die Rumänen. Und die Konsequenzen dieser Politik bekommen die Rumänen zu spüren, wenn sie Ende des Jahres ihre gesalzenen Gasrechnungen in den Händen halten. Es ist an der Zeit, mehr Transparenz, Rechenschaftspflicht und Demokratie einzufordern in Bezug darauf, wie unsere Mitgliedstaaten Energiepolitik betreiben. Andernfalls werden wir die Situation für die Verbraucher nicht verbessern können. Lassen wir zu, dass der freie Markt die Preise reguliert — Er wird zweifellos einen besseren Job tun als die Politik. Wir fordern die Kommission auf, protektionistische Schranken und Verhaltensmuster abzubauen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, οφείλω να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Vidal-Quadras, για το εξαιρετικό έργο του σχετικά με αυτήν τη σημαντική έκθεση. Κάθε χειμώνας μάς θυμίζει ότι η Ευρώπη εξαρτάται από τον εφοδιασμό με αέριο από τη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλες χώρες. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια έχει καταστεί προτεραιότητα για την ΕΕ, και αυτή η προτεραιότητα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Αυτή η νομοθεσία είναι ένα θετικό βήμα με στόχο τη βελτίωση της επισφαλούς θέσης της Ευρώπης και τη διαβεβαίωση προς τους πολίτες μας ότι θα συνεχίζεται η παράδοση αερίου σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής· οι τιμές θα είναι προσιτές και η αλληλεγγύη θα υπερισχύει. Όμως πρέπει να γίνουν περισσότερα. Πρέπει να συνεχίσουμε να διαφοροποιούμε τις διαδρομές και τις πηγές εφοδιασμού μας. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια έχει διαφορετική έννοια ανάλογα με το αν είναι κανείς Ρουμάνος, Ολλανδός ή Φινλανδός. Οι διαφορετικές γεωπολιτικές θέσεις των χωρών μας απαιτούν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και η ευρωπαϊκή προσέγγιση απαιτεί την πλήρη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας. Δεν είναι είδηση αν πω ότι πολλά προστατευτικά εμπόδια εξακολουθούν να υφίστανται εντός της ΕΕ. Ο προστατευτισμός ζημιώνει την αγορά και συνεπώς ζημιώνει και τους καταναλωτές, διατηρώντας τις τιμές υψηλές και υπονομεύοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού μας. Αυτό όμως που αποτελεί είδηση είναι όταν ένας πολιτικός λέγει ότι η πολιτική πρέπει να μείνει μακριά από την ενεργειακή πολιτική, και αυτό το λέγω δυνατά και καθαρά. Καθημερινά, ακούμε για ασαφείς συμβάσεις, συμφωνίες που συνάπτονται πίσω από κλειστές πόρτες, μονοπώλια και πολιτικές συμφωνίες. Στη Ρουμανία, η διαμόρφωση της ενεργειακής στρατηγικής μας βρίσκεται στα χέρια ολίγων ανθρώπων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του οποίου ηγείται ο Πρόεδρος. Λογοδοσία; Όχι για τους Ρουμάνους. Δημοκρατία; Όχι για τους Ρουμάνους. Οι συνέπειες όμως αυτής της πολιτικής καταλήγουν στα χέρια των πολιτών της Ρουμανίας, όταν λαμβάνουν τους λογαριασμούς αερίου στο τέλος του έτους. Είναι καιρός να ζητήσουμε περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατία για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μας χειρίζονται την ενεργειακή πολιτική. Διαφορετικά, δεν θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους καταναλωτές. Ας αφήσουμε την αγορά να ρυθμίζει τις τιμές – θα κάνει καλύτερη δουλειά από τους πολιτικούς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η Επιτροπή να εξαλείψει τα εμπόδια του προστατευτισμού και τα πρότυπα συμπεριφοράς."@el10
"Señor Presidente, primeramente, debo felicitar al ponente, el señor Vidal-Quadras, por el trabajo llevado a cabo para la confección de este importante informe. Todos los inviernos nos sirven de recordatorio sobre el hecho de que Europa depende del suministro de gas de Rusia, Ucrania y otros países. La seguridad del suministro energético se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea, algo que no puedo por menos que aplaudir. Esta legislación supone un avance positivo hacia la reducción de la vulnerabilidad de Europa y garantiza a nuestros ciudadanos que continuará proporcionándoseles gas en caso de producirse trastornos serios en el suministro; los precios serán asequibles y la solidaridad prevalecerá. No obstante, cabe hacer más. Necesitamos seguir diversificando las rutas energéticas y las fuentes de suministro. La seguridad del suministro energético adquiere un significado diferente dependiendo de si se es rumano, holandés o finlandés. La diversidad de nuestras circunstancias geopolíticas requiere un enfoque europeo y el enfoque europeo a su vez requiere la plena realización del mercado energético. No es ninguna primicia declarar que aún existen muchas barreras dentro de la Unión Europea. El proteccionismo está perjudicando al mercado al mantener los precios altos y socavar la seguridad del suministro. Lo que sí es novedoso, sin embargo, es que un político declare que la política debería mantenerse al margen de la política energética, y lo digo alto y claro. Todos los días oímos hablar de contratos ambiguos, de acuerdos celebrados a puerta cerrada, de monopolios y manejos políticos. En Rumanía, el diseño de nuestra estrategia energética está en manos de un puñado de personas pertenecientes al Consejo de Seguridad encabezado por el Presidente. ¿Rendición de cuentas? No para los rumanos. ¿Democracia? No para los rumanos. Y sin embargo las consecuencias de esta política en las manos de quienes acaban es en las de los ciudadanos de Rumanía cuando reciban la costosa factura del gas a final de año. Ha llegado el momento de pedir más transparencia, rendición de cuentas y democracia en lo referente a cómo gestionan los Estados miembros la política energética. De otro modo no seremos capaces de mejorar la situación de los consumidores. Permitamos que el mercado libre regule los precios, pues sin duda lo hará mucho mejor que los políticos. Necesitamos que la Comisión desmantele las barreras proteccionistas y los correspondientes patrones de comportamiento."@es21
"− Austatud president! Kõigepealt pean tänama raportöör Vidal-Quadrasi tema suurepärase töö eest selle tähtsa raportiga! Igakord tuletab talv meile meelde seda, et Euroopa sõltub Venemaa, Ukraina ja teiste riikide gaasitarnetest. Energiavarustuse kindlusest on ELi jaoks saanud prioriteet ja see on väga tervitatav. See õigusakt on rõõmustav samm selles suunas, et vähendada Euroopa haavatavust ja kinnitada meie kodanikele, et gaasivarustus jätkub tõsiste häirete korral, et hinnad jäävad tasukohaseks ning et solidaarsus on esikohal. Tegema peab siiski veel rohkem. Me peame jätkama energiateede ja energiavarustuse allikate mitmekesistamist. Energiavarustuse kindluse tähendus on erinev rumeenlase, hollandlase või soomlase jaoks. Erinevad geopoliitilised olukorrad tingivad vajaduse Euroopa lähenemisviisi järele ning Euroopa lähenemisviisi jaoks on vaja energiaturu täielikku terviklikkust. Ei ole uudis, et ELis on säilinud palju protektsionistlikke tõkkeid. Protektsionism kahjustab turgu ja seega ka tarbijaid, hoiab hinnad kõrgel ning õõnestab meie varustuskindlust. Uudis on aga see, kui poliitik teeb avalduse, et energiapoliitika ei tohi olla seotud poliitikaga − ja ma ütlen selle valjusti välja. Iga päev kuuleme mitmetähenduslikest lepingutest, suletud uste taga tehtud tehingutest, monopolidest ja poliitilistest kokkulepetest. Rumeenias on energiastrateegia kujundamine käputäie inimeste kätes, kes kuuluvad presidendi juhitavasse julgeolekunõukogusse. Vastutus? Mitte rumeenlaste ees! Demokraatia? Mitte rumeenlastele! Selle poliitika tagajärjed on lõpuks aga Rumeenia kodanike kanda, kellele aasta lõpus saadetakse kopsakad gaasiarved. On aeg nõuda suuremat läbipaistvust, vastutust ja demokraatiat selles, kuidas meie liikmesriigid energiapoliitikat käsitlevad. Vastasel juhul ei parane tarbijate olukord. Laseme vabaturul hindu reguleerida − turg teeb seda kahtlemata poliitikutest paremini. Meil on vaja, et komisjon lammutaks protektsionistlikud tõkked ja käitumismudelid."@et5
". Arvoisa puhemies, minun pitää ensimmäiseksi kiittää esittelijä Vidal-Quadrasia hänen erinomaisesta työstään tämän tärkeän mietinnön parissa. Jokainen talvi muistuttaa meitä siitä, että Eurooppa on riippuvainen Venäjän, Ukrainan ja muiden maiden kaasutoimituksista. Energian toimitusvarmuudesta on tullut painopistealue Euroopan unionissa, ja tämä on erittäin tervetullutta. Käsiteltävänä oleva säädös on myönteinen askel pyrittäessä vähentämään Euroopan unionin haavoittuvuutta ja taattaessa kansalaisille, että kaasua toimitetaan vakavien häiriöiden sattuessa; hinnat pysyvät kohtuullisina ja yhteisvastuu on etusijalla. Meidän on kuitenkin tehtävä enemmän. On edelleen monipuolistettava energiatoimitusten reittejä ja toimituslähteitä. Energian toimitusvarmuudella on erilainen merkitys Romaniassa, Alankomaissa ja Suomessa. Erilaiset geopoliittiset olosuhteemme edellyttävät eurooppalaista lähestymistapaa, ja eurooppalainen lähestymistapa edellyttää energiamarkkinoiden saattamista päätökseen. Ei ole suurikaan uutinen väittää, että Euroopan unionissa on edelleen monia protektionistisia esteitä. Protektionismi vahingoittaa markkinoita ja näin ollen kuluttajia, pitää hinnat korkeina ja heikentää toimitusvarmuutta. Sen sijaan suuri uutinen on se, että poliitikko sanoo, että politiikan olisi pysyttävä energiapolitiikan ulkopuolella – ja minä totean tämän kovalla ja selkeällä äänellä. Kuulemme päivittäin kunnianhimoisista sopimuksista, suljettujen ovien takana sovituista sopimuksista, monopoleista ja poliittisista järjestelyistä. Romaniassa energiastrategian muodostaminen on muutaman henkilön käsissä presidentin johtamassa turvallisuusneuvostossa. Ovatko he tilintekovelvollisia? Eivät romanialaisille. Toimivatko he demokraattisesti? Eivät romanialaisille. Ja kuitenkin tämän politiikan seuraukset päätyvät Romanian kansalaisten osaksi, kun he saavat vuoden lopussa kalliit kaasulaskunsa. On aika vaatia lisää avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja demokratiaa tapaan, jolla jäsenvaltiot käsittelevät energiapolitiikkaa. Muutoin emme pysty parantamaan kuluttajien tilannetta. Annetaan vapaiden markkinoiden säännellä hintoja – ne hoitavat asian epäilemättä paremmin kuin poliitikot. Komissiota tarvitaan poistamaan protektionistisia esteitä ja käyttäytymismalleja."@fi7
"Monsieur le Président, je dois tout d’abord féliciter le rapporteur, M. Vidal-Quadras, pour son excellent travail sur ce rapport important. Chaque hiver nous rappelle que l’Europe est dépendante de l’approvisionnement en gaz de la Russie, de l’Ukraine et d’autres pays. La sécurité de l’approvisionnement en énergie est devenue une priorité pour l’UE, et c’est une très bonne chose. Ce règlement constitue une mesure positive en vue de réduire la vulnérabilité de l’Europe et de garantir à nos concitoyens que du gaz leur sera fourni en cas de rupture grave; les prix seront abordables et la solidarité sera de mise. Mais il faut en faire plus. Nous devons continuer à diversifier les voies et les sources d’approvisionnement en énergie. La sécurité de l’approvisionnement en énergie a une signification différente selon que l’on soit Roumain, Néerlandais ou Finlandais. Nos situations géopolitiques diverses requièrent une approche européenne et l’approche européenne requiert l’achèvement complet du marché de l’énergie. Ce n’est pas un scoop de dire qu’il reste de nombreuses barrières protectionnistes au sein de l’UE. Le protectionnisme nuit au marché et, par conséquent, aux consommateurs, en maintenant des prix élevés et en compromettant la sécurité de nos approvisionnements. Ce qui est nouveau, cependant, c’est qu’un responsable politique dise que la politique devrait revenir sur la politique énergétique, et je le dis haut et fort. Chaque jour, nous entendons parler de contrats ambigus, de marchés conclus à huis clos, de monopoles et d’arrangements politiques. En Roumanie, l’élaboration de notre stratégie énergétique est aux mains de quelques personnes au conseil de sécurité dirigé par le président. Responsabilité? Pas pour les Roumains. Démocratie? Pas pour les Roumains. Et pourtant, les conséquences de cette politique finissent dans les mains des citoyens roumains lorsqu’ils reçoivent leurs coûteuses factures de gaz à la fin de l’année. Il est temps de demander plus de transparence, plus de responsabilité et plus de démocratie dans la manière dont nos États membres gèrent la politique énergétique. Autrement, nous ne pourrons pas améliorer la situation pour les consommateurs. Laissons le marché libre réguler les prix – il fera sans aucun doute mieux que les responsables politiques. Il faut que la Commission démantèle les barrières et les comportements protectionnistes."@fr8
". – Elnök úr! Először is gratulálnom kell az előadónak, Vidal-Quadras úrnak azért a kiváló munkáért, amelyet ennek a fontos jelentésnek a kapcsán végzett. Minden tél emlékeztet bennünket arra, hogy Európa gázellátása Oroszországtól, Ukrajnától és más országoktól függ. Az energiaellátás biztonsága prioritássá vált az EU számára, és ezt csak üdvözölni tudom. Ez a jogalkotás pozitív lépés az Európa sebezhetőségének csökkentése felé vezető úton és ezáltal biztosíthatjuk polgárainkat afelől, hogy még súlyos zavarok esetén is lesz gáz a hálózatokban; az árak elfogadhatóak lesznek és a szolidaritás fog dominálni. De még ennél is többet kell tennünk. Folytatnunk kell az energiaszállítási útvonalak és az ellátási források diverzifikálását. Az energiaellátás biztonsága mást és mást jelent a románok, a hollandok vagy a finnek számára. Eltérő geopolitikai helyzetünk európai megközelítési módot tesz szükségessé, és az európai megközelítési mód megköveteli az energiapiac maradéktalan kiteljesítését. Nem igazán szenzációs hír annak kijelentése, hogy sok protekcionista akadály fennmarad az Unión belül. A protekcionizmus káros a piacra nézve, és ezért káros a fogyasztókra nézve, magasan tartja az árakat és aláássa ellátási biztonságunkat. Szenzáció azonban, ha egy politikus azt mondja, hogy a politikának hátra kell lépnie az energiapolitikától, és ezt hangosan és érthetően mondom. Nap, mint nap hallunk nehezen értelmezhető szerződésekről, zárt ajtók mögött megkötött alkukról, monopóliumokról és politikai megállapodásokról. Romániában az energiastratégia kialakítását az elnök vezetése alatt álló Biztonsági Tanácsban ülő néhány ember tartja a kezében. Elszámolási kötelezettség? Romániában ez nem létezik. Demokrácia? Romániában ez nem létezik. De ennek a politikának a következményei mégis a román polgárok kezében jelennek meg, amikor az év végén megkapják a magas gázszámlát. Eljött az ideje annak, hogy nagyobb átláthatóságot, elszámoltathatóságot és demokráciát kérjünk abban a módban, ahogyan tagállamaink az energiapolitikát kezelik. Ellenkező esetben nem leszünk képesek javítani a fogyasztók helyzetét. Meg kell engednünk, hogy a szabad piac szabályozza az árakat — nem kétséges, hogy jobb munkát fog végezni, mint a politikusok. A Bizottságnak le kell bontania a protekcionista akadályokat és magatartási mintákat."@hu11
"Signor Presidente devo prima di tutto congratularmi con il relatore, onorevole Vidal-Quadras, per l'ottimo lavoro svolto per questa importante relazione. Ogni inverno ci ricorda che l'Europa dipende dalla Russia, dall’Ucraina e da altri paesi per l’approvvigionamento di gas ed è positivo che la questione della sicurezza energetica sia diventata una priorità per l'Unione europea. Questa normativa costituisce un passo in avanti per ridurre la vulnerabilità dell'Europa e garantire ai nostri cittadini la fornitura di gas in caso di gravi interruzioni; i prezzi saranno accessibili e prevarrà la solidarietà. Tuttavia resta ancora molto da fare. Abbiamo bisogno di continuare a diversificare le rotte energetiche e le fonti di approvvigionamento. La sicurezza dell'approvvigionamento energetico ha un significato diverso a seconda che si tratti di rumeni, olandesi o finlandesi. Le nostre diverse situazioni geopolitiche richiedono un approccio europeo e l'approccio europeo richiede il pieno completamento del mercato dell'energia. Non è una sorpresa che nell'Unione vi sono ancora molte barriere protezionistiche. Il protezionismo sta danneggiando il mercato, e di conseguenza gli utenti, mantenendo alti i prezzi e minando la sicurezza degli approvvigionamenti. È invece una sorpresa quando un politico afferma che la politica deve abbandonare il settore dell’energia, e lo dico forte e chiaro. Sentiamo parlare ogni giorno di contratti ambigui, di offerte concordate a porte chiuse, di monopoli e accordi politici. In Romania, la strutturazione della nostra strategia energetica è nelle mani di poche persone all’interno del consiglio di sicurezza guidato dal Presidente. Responsabilità? Non nei confronti dei rumeni. Democrazia? Non per i rumeni. E tuttavia le conseguenze di questa politica ricadono sui cittadini rumeni quando a fine anno ricevono bollette salate per il gas. È il momento di chiedere maggiore trasparenza, responsabilità e democrazia nel modo in cui i nostri Stati membri trattano di politica energetica. In caso contrario, non saremo in grado di migliorare la situazione per i consumatori. Lasciate che il libero mercato regoli i prezzi: senza dubbio farà un lavoro migliore dei politici. Abbiamo bisogno che la Commissione smantelli le barriere e i modelli di comportamento protezionistici."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia turiu padėkoti pranešėjui A. Vidal-Quadrasui už puikų darbą rengiant šį pranešimą. Kiekviena žiema primena mums, kad Europa yra priklausoma nuo Rusijos, Ukrainos ir kitų šalių tiekiamų gamtinių dujų. Energijos tiekimo saugumo klausimas tapo prioritetinis ES ir tai labai sveikintina. Šis teisės aktas – teigiamas žingsnis siekiant sumažinti Europos pažeidžiamumą ir užtikrinti mūsų piliečiams, kad rimto gamtinių dujų tiekimo sutrikimo atveju tiekimas jiems bus užtikrintas ir kad solidarumas nugalės. Bet turi būti padaryta daugiau. Turime tęsti energijos tiekimo šaltinių ir trasų įvairinimą. Energijos tiekimo saugumo sąvokos reikšmės skiriasi ir tai priklauso nuo to, ar esate rumunas, olandas ar suomis. Atsižvelgiant į tai, kad mūsų valstybių narių geopolitinė padėtis skiriasi, tiekimo saugumo klausimas turi būti sprendžiamas vadovaujantis europiniu požiūriu, o tam reikia turėti visapusiškai veikiančią bendrą energijos rinką. Tai, kad ES tebėra daug protekcionistinių kliūčių, nėra sensacinga žinia. Protekcionizmas, dėl kurio kainos išlieka aukštos ir kyla grėsmė energijos tiekimo saugumui, kenkia rinkai, taigi ir vartotojams. Tačiau teigti, kad politikai neturėtų kištis į energetikos sritį, yra tikra sensacinga žinia ir tai sakau labai aiškiai. Kasdieną mus pasiekia žinios apie neaiškias sutartis, sandorius, monopolijas ir politinius susitarimus, sudarytus už uždarų durų. Rumunijoje mūsų energetikos strategiją formuoja keli asmenys iš Saugumo tarybos, kuriai vadovauja prezidentas. Atskaitomybė? Ne rumunams. Demokratija? Ne rumunams. Bet mokėti už šios politikos padarinius metų pabaigoje gavus didžiules sąskaitas už dujas tenka būtent jiems, Rumunijos piliečiams. Atėjo laikas iš valstybių narių pareikalauti daugiau skaidrumo, atskaitomybės ir demokratijos įgyvendinant energetikos politiką, kitaip negalėsime pagerinti vartotojų padėties. Kainas turi reguliuoti laisvoji rinka – jai neabejotinai pavyks geriau nei politikams. Mums reikia, kad Komisija panaikintų protekcionistines kliūtis ir uždraustų protekcionistinį elgesį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms man ir jāapsveic referents kungs saistībā ar viņa teicamo darbu pie šī svarīgā ziņojuma. Katra ziema mums atgādina par to, ka Eiropa ir atkarīga no gāzes piegādēm no Krievijas, Ukrainas un citām valstīm. Energoapgādes drošība ir kļuvusi par ES prioritāti, un tas ir vērtējams ļoti pozitīvi. Šis tiesību akts ir pozitīvs solis virzībā uz Eiropas neaizsargātības mazināšanu un garantiju sniegšanu mūsu iedzīvotājiem, ka nopietna traucējuma gadījumā gāze tiks piegādāta, cenas būs pieejamas un dominēs solidaritātes princips. Tomēr ir jāpaveic vairāk. Mums ir jāturpina gāzes piegādes ceļu un avotu dažādošana. Energoapgādes drošībai ir dažādas nozīmes atkarībā no tā, vai esat rumānis, nīderlandietis vai soms. Mūsu dažādās ģeopolitiskās situācijas nosaka nepieciešamību pēc Eiropas mēroga pieejas, un Eiropas mēroga pieejai ir vajadzīgs pilnībā izveidots enerģētikas tirgus. Paziņojums, ka Eiropas Savienībā pastāv daudzas protekcionistiskas barjeras, nav sensācija. Protekcionisms kaitē tirgum, tādējādi tas kaitē arī patērētājiem, uzturot augstas cenas un negatīvi ietekmējot mūsu piegādes drošību. Sensacionāls ir politiķa paziņojums, ka politikai būtu jāatsakās no enerģētikas politikas, un es to saku atklāti. Katru dienu mēs dzirdam par vērienīgiem līgumiem, par darījumiem, kas noslēgti aiz slēgtām durvīm, par monopoliem un politiskajām norunām. Rumānijā mūsu enerģētikas politikas veidošana ir dažu valsts prezidenta vadītās Drošības padomes pārstāvju rokās. Atbildība? Tā neattiecas uz Rumāniju. Demokrātija? Tā neattiecas uz Rumāniju. Šīs politikas upuri ir Rumānijas iedzīvotāji, gada beigās saņemot lielos rēķinus par gāzi. Ir laiks pieprasīt, lai mūsu dalībvalstis risina ar enerģētikas politiku saistītos jautājumus, nodrošinot lielāku pārredzamību, atbildību un demokrātiju. Pretējā gadījumā mēs nespēsim uzlabot patērētāju situāciju. Ļaujiet cenas regulēt brīvajam tirgum, kas to neapšaubāmi izdarīs labāk nekā politiķi. Mums nepieciešams, lai Komisija neitralizētu protekcionisma barjeras un rīcības modeļus."@lv13
"Mr President, first of all I have to congratulate the rapporteur, Mr Vidal-Quadras, for his excellent work on this important report. Every winter reminds us that Europe is dependent on the gas supply from Russia, Ukraine and other countries. Security of energy supply has become a priority for the EU, and this is most welcome. This legislation is a positive step towards reducing Europe’s vulnerability and assuring our citizens that gas will be delivered in the event of serious disruption; prices will be affordable and solidarity will prevail. But more needs to be done. We need to continue diversifying energy routes and supply sources. Security of energy supply has a different meaning depending on whether you are Romanian, Dutch or Finnish. Our various geopolitical situations require a European approach and the European approach requires full completion of the energy market. It is not a scoop to state that many protectionist barriers remain within the EU. Protectionism is harming the market and therefore harming consumers, keeping prices up and undermining our security of supply. What is a scoop, though, is for a politician to say that politics should back off from energy policy, and I am saying that loud and clear. Every day we hear about ambiguous contracts, deals agreed behind closed doors, monopolies and political arrangements. In Romania, the shaping of our energy strategy is in the hands of a few people in the Security Council led by the President. Accountability? Not for the Romanians. Democracy? Not for the Romanians. And yet the consequences of this policy end up in their hands of the citizens of Romania when they receive their pricey gas bills at the end of the year. It is time to ask for more transparency, accountability and democracy in the way our Member States deal with energy policy. Otherwise we will not be able to improve the situation for consumers. Let the free market regulate prices — it will undoubtedly do a better job than politicians. We need the Commission to dismantle protectionist barriers and behaviour patterns."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur, de heer Vidal-Quadras, graag feliciteren met zijn uitstekende werk aan dit belangrijke verslag. Elke winter worden wij er weer aan herinnerd dat Europa afhankelijk is van de gastoevoer vanuit Rusland, Oekraïne en andere landen. Energievoorzieningszekerheid is een prioriteit geworden voor de EU, en dat is zeer welkom. Deze wetgeving is een positieve stap in de richting van minder kwetsbaarheid van Europa en geeft onze burgers tevens de garantie dat er gas zal worden geleverd in geval van een ernstige verstoring; de prijzen blijven betaalbaar en solidariteit zal prevaleren. Er moet echter nog meer worden gedaan. We moeten aanvoerroutes en energiebronnen blijven diversifiëren. Afhankelijk van de vraag of je Roemeens, Nederlands of Fins bent, heeft energievoorzieningszekerheid een andere betekenis. Onze diverse geopolitieke situaties vragen om een Europese benadering en een Europese benadering vraagt om een volledige totstandbrenging van de energiemarkt. Ik vertel echt niets nieuws als ik zeg dat er nog altijd veel protectionistische barrières bestaan binnen de EU. Protectionisme is schadelijk voor de markt en dus schadelijk voor consumenten, zorgt ervoor dat de prijzen hoog blijven en ondermijnt onze voorzieningszekerheid. Wat echter wel nieuw is, is een politicus die zegt dat de politiek zich verre moet houden van het energiebeleid, en dat is wat ik hier luid en duidelijk zeg. Elke dag horen we weer over dubbelzinnige contracten, afspraken die achter gesloten deuren worden gemaakt, monopolies en politieke afspraken. In Roemenië is de vormgeving van onze energiestrategie in handen van enkele personen in de veiligheidsraad, onder leiding van de president. Rekenschap en verantwoording? Niet voor de Roemenen. Democratie? Niet voor de Roemenen. En toch draaien de Roemeense burgers op voor de gevolgen van dit beleid wanneer zij aan het einde van het jaar hun dure gasrekening ontvangen. Het is tijd om te vragen om meer transparantie, rekenschap en democratie in de manier waarop onze lidstaten omgaan met hun energiebeleid. Anders kunnen wij de situatie voor consumenten niet verbeteren. Laat de vrije markt de prijzen reguleren. Dit zal ongetwijfeld beter gaan dan wanneer politici dit doen. We hebben de Commissie nodig om protectionistische barrières en gedragspatronen weg te nemen."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze, pragnę pogratulować sprawozdawcy, panu posłowi Vidal-Quadrasowi, jego doskonałej pracy nad tym ważnym sprawozdaniem. Każda zima przypomina nam, że Europa jest uzależniona od dostaw gazu z Rosji, Ukrainy i innych krajów. Bezpieczeństwo dostaw energii stało się jednym z priorytetów UE, i należy się z tego bardzo cieszyć. Przedmiotowe prawodawstwo jest pozytywnym krokiem ku zmniejszeniu słabości Europy i zapewnieniu naszym obywatelom dostaw gazu w razie poważnych zakłóceń; ceny nie będą wysokie i panować będzie zasada sprawiedliwości. Ale trzeba uczynić więcej. Musimy nadal dywersyfikować drogi i źródła zaopatrzenia w energię. Bezpieczeństwo dostaw energii ma różne znaczenie w zależności od tego, czy jesteś Rumunem, Holendrem czy Finem. Odmienność sytuacji geopolitycznej poszczególnych krajów wymaga podejścia europejskiego, a podejście europejskie wymaga pełnego urzeczywistnienia się rynku energii. Nie jest niczym niezwykłym twierdzenie, że w obrębie UE pozostaje wiele barier protekcjonistycznych. Protekcjonizm szkodzi rynkowi, a tym samym szkodzi konsumentom, ponieważ sprawia, że ceny utrzymują się na wysokim poziomie i zmniejsza się bezpieczeństwo dostaw. Jednak sensacją jest, gdy dany polityk mówi, że gry polityczne powinny zniknąć z polityki energetycznej. Ja również mówię to głośno i wyraźnie. Co dzień słyszymy o ambitnych umowach, układach zawieranych za zamkniętymi drzwiami, monopolach i uzgodnieniach politycznych. W Rumunii kształtowanie naszej strategii energetycznej powierzono kilku osobom zasiadającym w Radzie Bezpieczeństwa, której przewodniczącym jest prezydent. Odpowiedzialność? Nie u Rumunów. Demokracja? Nie u Rumunów. A konsekwencje tej polityki i tak ponoszą obywatele Rumunii, gdy otrzymują na koniec roku wysokie rachunki za gaz. Czas, aby zażądać więcej przejrzystości, odpowiedzialności i demokracji w zakresie prowadzenia przez państwa członkowskie polityki energetycznej. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie poprawić sytuacji konsumentów. Niech wolny rynek reguluje ceny – na pewno lepiej się sprawdzi niż politycy. Komisja musi zdemontować protekcjonistyczne bariery i modele zachowań."@pl16
"Senhor Presidente, antes de mais nada, cumpre-me felicitar o relator, o senhor deputado Vidal-Quadras, pelo seu excelente trabalho sobre tão importante relatório. Cada Inverno que passa recorda-nos que a Europa depende do aprovisionamento de gás proveniente da Rússia, da Ucrânia e de outros países. A segurança do aprovisionamento energético tornou-se, por conseguinte, uma prioridade para a UE, algo que saudamos com muito agrado. A presente legislação representa um passo positivo no sentido de reduzir a vulnerabilidade europeia e também de garantir aos nossos cidadãos que, em caso de ocorrência de uma perturbação grave, o fornecimento de gás não será interrompido, os preços manter-se-ão acessíveis e a solidariedade prevalecerá. Mas muito resta ainda fazer. Temos de continuar a diversificar as nossas fontes e rotas de aprovisionamento de energia. A segurança do aprovisionamento energético assume um significado diferente, conforme se é romeno, holandês ou finlandês. As nossas diferentes situações geopolíticas exigem uma abordagem europeia e esta, por sua vez, exige a concretização integral do mercado da energia. Não é novidade afirmar que persistem muitos entraves proteccionistas no seio da UE. O proteccionismo prejudica o mercado e, consequentemente, os consumidores, mantendo os preços elevados e comprometendo a nossa segurança de aprovisionamento. Novidade, sim, é ouvir políticos dizerem que a política não se deve imiscuir na política energética – e eu digo-o, alto e bom som. Todos os dias nos chegam notícias de contratos ambíguos, acordos negociados à porta fechada, monopólios e acordos políticos. Na Roménia, a formulação da nossa estratégia energética está entregue nas mãos de uns poucos membros do Conselho de Segurança, liderado pelo Presidente. Responsabilização? Para os Romenos, não. Democracia? Para os Romenos, não. E, no entanto, quem sofre as consequências dessa política são os cidadãos da Roménia, quando recebem as contas do gás, no final do ano. É tempo de exigir maior transparência, maior responsabilização e maior democraticidade no modo como os nossos Estados-Membros lidam com a política energética, pois, caso contrário, jamais conseguiremos melhorar a situação dos consumidores. Vamos deixar que seja o mercado livre a regular os preços – uma tarefa que certamente cumprirá melhor do que os políticos. Precisamos que a Comissão elimine os entraves proteccionistas, mas também os padrões de comportamento."@pt17
"Dle Preşedinte, în primul rând, trebuie să îl felicit pe raportor, dl Vidal-Quadras, pentru activitatea sa excelentă depusă la acest raport important. Fiecare iarnă ne reaminteşte că Europa este dependentă de aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia, Ucraina şi alt ţări. Securitatea aprovizionării cu gaze naturale a devenit o prioritate pentru UE, iar acest lucru este demn de salutat. Această legislaţie reprezintă un pas pozitiv în vederea reducerii vulnerabilităţii Europei şi a asigurării aprovizionării cu gaze naturale a cetăţenilor noştri în cazul unei întreruperi grave; preţurile vor fi acceptabile, iar solidaritatea va predomina. Se impun însă mai multe măsuri. Trebuie să continuăm diversificarea surselor şi a rutelor de aprovizionare cu energie. Securitatea aprovizionării cu energie are un înţeles diferit pentru români, olandezi sau finlandezi. Diferitele situaţii geopolitice necesită o abordare europeană, iar abordarea europeană implică realizarea integrală a pieţii energetice. Nu este o noutate faptul că majoritatea barierelor protecţioniste se regăsesc în cadrul UE. Protecţionismul dăunează pieţei şi, prin urmare, consumatorilor, menţinând preţurile la un nivel ridicat şi subminând securitatea aprovizionării. Totuşi, este o noutate ca un politician să afirme că politica ar trebui să se retragă din domeniul energetic, şi susţin acest lucru cu tărie. În fiecare zi auzim despre contracte ambigue, înţelegeri stabilite în spatele uşilor închise, monopoluri şi aranjamente politice. În România, strategia energetică se află în mâinile câtorva persoane din Consiliul de securitate condus de preşedinte. Responsabilitate? Nu pentru români. Democraţie? Nu pentru români. Şi totuşi, consecinţele acestei politici se regăsesc în facturile costisitoare la gaze naturale primite de cetăţenii români la sfârşitul anului. Este timpul să cerem mai multă transparenţă, responsabilitate şi democraţie referitor la felul în care statele membre tratează politica energetică. Altfel, nu vom putea îmbunătăţi situaţia pentru consumatori. Lăsaţi piaţa liberă să stabilească preţurile — cu siguranţă va acţiona mai bine decât politicienii. Comisia trebuie să îndepărteze barierele protecţioniste şi modelele de comportament."@ro18
"Vážený pán predseda, v prvom rade by som chcela zablahoželať spravodajcovi pánovi Vidalovi-Quadrasovi za jeho vynikajúcu prácu na tejto dôležitej správe. Každá zima nám pripomína, že Európa je závislá od dodávok plynu z Ruska, Ukrajiny a ostatných krajín. Bezpečnosť dodávok energie sa stala pre EÚ prioritou, čo veľmi vítame. Tento právny predpis je pozitívnym krokom k zníženiu zraniteľnosti Európy a ubezpečeniu našich občanov, že v prípade vážneho prerušenia dodávky budú zabezpečené dodávky plynu za dostupné ceny a na základe solidarity. Ale je potrebné spraviť ešte viac. Musíme pokračovať v diverzifikácii energetických trás a dodávok zdrojov. Bezpečnosť dodávok energie má odlišný význam v závislosti od toho, či ste z Rumunska, Holandska alebo Fínska. Naša rôzna geopolitická situácia si vyžaduje európsky prístup a európsky prístup si vyžaduje úplnú kompletizáciu trhu s energiou. Nie je výhrou tvrdiť, že v rámci EÚ zostanú mnohé protekcionistické prekážky. Protekcionizmus poškodzuje trh a tým poškodzuje aj spotrebiteľov, udržiava vysoké ceny a podkopáva našu bezpečnosť dodávok. Výhrou pre politika je povedať, že politika by nemala zasahovať do energetickej politiky a ja to hovorím nahlas a jasne. Každý deň počúvame o pochybných zmluvách, obchodoch uzavretých za zatvorenými dverami, monopoloch a politických dohodách. V Rumunsku je formovanie našej energetickej stratégie v rukách niekoľkých ľudí z bezpečnostnej rady, ktorej predsedá prezident. Zodpovednosť? Nie pre rumunský ľud. Demokracia? Nie pre rumunský ľud. A dôsledky takejto politiky musia znášať občania Rumunska, ktorí na konci roka dostanú vysoké účty za drahý plyn. Nastal čas žiadať o väčšiu transparentnosť, zodpovednosť a demokraciu v spôsobe, akým naše členské štáty pristupujú k energetickej politike. Inak nebudeme schopní zlepšiť situáciu pre spotrebiteľov. Nech ceny reguluje voľný trh — nepochybne to dokáže lepšie ako politici. Potrebujeme, aby Komisia odstránila protekcionistické prekážky a modely správania."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi rada čestitala poročevalcu, gospodu Vidalu-Quadrasu, za odlično delo pri tem pomembnem poročilu. Vsaka zima nas opomni, da je Evropa odvisna od oskrbe s plinom iz Rusije, Ukrajine in drugih držav. Varnost oskrbe z energijo je za EU postala prednostna naloga, kar je izjemno dobrodošlo. Ta zakonodaja je pozitiven korak k zmanjševanju ranljivosti Evrope in zagotavljanju našim državljanom, da bo plin na voljo v primeru resnih motenj; cene bodo ugodnejše in prevladala bo solidarnost. Vendar moramo narediti še več. Nadaljevati moramo z zagotavljanjem različnih virov in poti oskrbe. Varnost oskrbe z energijo ima glede na to, ali ste Romun, Nizozemec ali Finec, drugačen pomen. Zaradi naših različnih geopolitičnih razmer potrebujemo evropski pristop, evropski pristop pa zahteva dokončno vzpostavitev energetskega trga. Vsekakor ne gre za pretiravanje, če rečem, da znotraj EU še vedno obstajajo številne ovire. Protekcionizem škoduje trgu, s tem pa škoduje tudi potrošnikom, prispeva k visokim cenam in negativno vpliva na našo varnost oskrbe. Pretiravajo pa politiki, ko pravijo, da bi se politika morala umakniti iz energetske politike in to izpostavljam jasno in odločno. Vsak dan slišimo o ambicioznih pogodbah, poslih, dogovorjenih za zaprtimi vrati, monopolih in političnih dogovorih. V Romuniji je oblikovanje naše energetske strategije v rokah peščice ljudi v Varnostnem svetu, ki ga vodi predsednik. Odgovornost? Ne za Romune. Demokracija? Ne za Romune. Pa vendar posledice te politike občutijo državljani Romunije, ko ob koncu leta prejmejo vrtoglave račune za plin. Čas je, da zahtevamo več preglednosti, odgovornosti in demokracije pri tem, kako države članice obravnavajo energetsko politiko. Sicer ne bomo mogli izboljšati razmer za potrošnike. Naj cene ureja prosti trg – nedvomno bo pri tem opravil boljše delo, kot politiki. Komisija mora odpraviti protekcionistične ovire in vzorce obnašanja."@sl20
"Herr talman! Låt mig först gratulera föredraganden Alejo Vidal-Quadras till hans utmärkta arbete med detta betydelsefulla betänkande. Varje vinter står det på nytt klart för oss hur beroende EU är av gasleveranserna från Ryssland, Ukraina och andra länder. Att trygga energiförsörjningen har blivit en av EU:s viktigaste frågor, och det är också mycket välkommet. Denna lagstiftning är en bra åtgärd som gör EU mindre sårbart och garanterar att våra medborgare får sin gas levererad även vid allvarliga avbrott. Vi får en rimlig prisnivå och visar varandra solidaritet. Men än återstår det en del att göra. Vi behöver fortsätta att diversifiera försörjningsvägar och försörjningskällor på energiområdet. En tryggad energiförsörjning – det har olika innebörd för en rumän, en nederländare och en finländare. Eftersom var och en har en unik geopolitisk situation krävs det en strategi för EU som helhet, vilket i sin tur förutsätter att energimarknaden fullbordas. Att det fortfarande återstår åtskilliga protektionistiska hinder i EU är ingen världsnyhet. Protektionism skadar marknaden, och därmed konsumenterna, genom att hålla uppe priserna och undergräva vår försörjningstrygghet. Däremot är det en världsnyhet om en politiker anser att politiken ska hålla fingrarna borta från energifrågorna, och det är precis vad jag säger med största möjliga eftertryck. Dag efter dag får vi höra om svårtolkade kontrakt, uppgörelser bakom lyckta dörrar, monopol och olika politiska överenskommelser. Rumäniens energistrategi utformas av några få personer i säkerhetsutskottet, där presidenten är ordförande. Ansvarighet? Det är ingenting för oss rumäner. Demokrati? Det är inte heller någonting för oss rumäner. Ändå är det Rumäniens medborgare som drabbas av denna politiks följder, när de höga gasräkningarna dimper ned i slutet av året. Det är hög tid att kräva mer öppenhet, ansvarighet och demokrati av medlemsstaterna då de hanterar energipolitiska frågor. Annars kan vi aldrig förbättra konsumenternas situation. Låt den fria marknaden sätta priserna – det är den säkerligen bättre på än politikerna. Kommissionen måste undanröja alla protektionistiska hinder och handlingsmönster."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Adina-Ioana Vălean,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph