Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-20-Speech-1-125"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100920.19.1-125"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Turcia este al șaptelea partener comercial al Uniunii Europene și singura țară candidată la aderare care beneficiază de uniune vamală cu aceasta din urmă. Turcia și Uniunea Europeană întrețin, prin urmare, o relație privilegiată, în care schimburile comerciale și economice joacă un rol important. În acest context, cele două partenere trebuie să conlucreze pentru a-și alinia politicile comerciale, în special în ceea ce privește încheierea acordurilor de liber schimb cu țări terțe. De asemenea, uniunea vamală trebuie întărită prin includerea în acord a produselor agricole, a serviciilor și a achizițiilor publice și prin intermediul rezolvării problemei vizelor pentru comercianții turci ce doresc să pătrundă pe teritoriul Uniunii Europene. Într-o perioadă în care efectele crizei economice se fac încă resimțite, o cooperare mai strânsă la nivel economic și comercial între cele două puteri regionale devine necesară. Uniunea Europeană trebuie să dea un semnal mai clar Turciei pentru a reuși să transmită acesteia valorile fundamentale europene."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Turecko je sedmým největším obchodním partnerem Evropské unie a jedinou kandidátskou zemí, která má výhodu celní unie s EU. Turecko má tím pádem s Evropskou unií zvláštní vztah, kde obchodní a hospodářská integrace hraje důležitou úlohu. Na tomto pozadí musí oba partneři spolupracovat, aby sladili svou obchodní politiku, zejména co se týče podpisu dohod o volném obchodu se třetími zeměmi. Celní unie musí být rovněž posílena začleněním zemědělských výrobků, služeb a zadávání veřejných zakázek, stejně jako řešením otázky víz pro turecké obchodníky, kteří chtějí vstoupit do Evropské unie. V době, kdy jsou stále citelné dopady ekonomické krize, je spolupráce dvou oblastních sil na hospodářské a obchodní úrovni ještě potřebnější. Evropská unie musí dát Turecku jasnější signál, aby mohlo úspěšně přejít na základní evropské hodnoty."@cs1
"Hr. formand! Tyrkiet er EU's syvendestørste handelspartner og det eneste kandidatland, der drager fordel af en toldunion med EU. Som følge deraf består der et særligt forhold mellem Tyrkiet og EU, hvor samhandel og økonomisk interaktion spiller en vigtig rolle. På den baggrund må begge partnere arbejde sammen om at tilpasse deres handelspolitikker, især i forhold til at underskrive frihandelsaftaler med tredjelande. Toldunionen skal også styrkes ved at inddrage landbrugsprodukter, tjenesteydelser og offentlige indkøb i aftalen samt ved at løse visumspørgsmålet for tyrkiske forretningsfolk, der ønsker indrejse i EU. I en tid, hvor følgerne af den økonomiske krise stadig kan mærkes, gør det tættere samarbejde mellem de to regionale magter på økonomisk og handelsmæssigt plan så meget mere nødvendigt. EU må sende Tyrkiet et tydeligere signal, så det er i stand til at videregive Europas grundlæggende værdier til landet."@da2
"Die Türkei ist der siebtgrößte Handelspartner der Europäischen Union und das einzige EU-Kandidatenland, mit dem die EU eine Zollunion unterhält. Folglich pflegen die Türkei und die Europäische Union eine besondere Beziehung, bei der Handel und Wirtschaftsverkehr eine wesentliche Rolle spielen. Vor diesem Hintergrund müssen beide Partner zusammen am Abgleich ihrer Handelspolitik arbeiten, insbesondere in Bezug auf die Unterzeichnung von Freihandelsabkommen mit Drittstaaten. Die Zollunion muss zudem durch die Aufnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Dienstleistungen und dem öffentlichen Auftragswesen in das Abkommen sowie durch die Lösung des Visaproblems für türkische Handelstreibende, die die Europäische Union bereisen wollen, gestärkt werden. In einer Zeit, in der die Auswirkungen der Wirtschaftskrise noch immer spürbar sind, ist eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionalmächten auf wirtschaftlicher und handelspolitischer Ebene umso wichtiger. Die Europäische Union muss der Türkei ein klareres Signal geben, sodass es die grundlegenden Werte Europas erfolgreich in seinem Land vermitteln kann."@de9
"Η Τουρκία είναι ο έβδομος κατά σειρά σπουδαιότητας εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η μόνη υποψήφια προς ένταξη χώρα η οποία συνδέεται με την ΕΕ μέσω τελωνειακής ένωσης. Κατά συνέπεια, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση απολαμβάνουν μια ειδική σχέση στο πλαίσιο της οποίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο το εμπόριο και η οικονομική συνεργασία. Γι’ αυτό, και οι δύο εταίροι πρέπει να συνεργαστούν για την ευθυγράμμιση των εμπορικών πολιτικών τους, ιδίως όσον αφορά την υπογραφή συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με τρίτες χώρες. Η τελωνειακή ένωση πρέπει επίσης να ενισχυθεί μέσω της συμπερίληψης των γεωργικών προϊόντων, των υπηρεσιών και των δημοσίων προμηθειών στη συμφωνία, καθώς και με τη διευθέτηση του ζητήματος των θεωρήσεων για τους τούρκους επιχειρηματίες που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθούν να είναι αισθητές οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, είναι εμφανώς αναγκαία η στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο περιφερειακών δυνάμεων σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποστείλει σαφέστερο μήνυμα στην Τουρκία, για να μπορέσει να μεταδώσει με επιτυχία τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης στη χώρα αυτή."@el10
"Turkey is the European Union’s seventh largest trading partner and is the only EU candidate country which benefits from a customs union with the EU. As a result, Turkey and the European Union maintain a special relationship where trade and economic interaction play an important role. Against this background, both partners need to work together to align their trade policies, particularly with regard to signing free trade agreements with third countries. The customs union also needs to be strengthened by including in the agreement agricultural products, services and public procurement, as well as by resolving the visa issue for Turkish traders wishing to enter the European Union. At a time when the effects of the economic crisis are still being felt, this makes closer cooperation between the two regional powers at economic and commercial level all the more necessary. The European Union must give Turkey a clearer signal so that it can successfully pass on Europe’s fundamental values to this country."@en4
"Turquía es el séptimo mayor socio comercial de la Unión Europea y el único país candidato que goza de una Unión Aduanera con la UE. Debido a ello, Turquía y la Unión Europea mantienen una relación especial en la que las interacciones comerciales y económicas desempeñan un papel importante. En vista de ello, ambos socios deben cooperar para alinear sus políticas comerciales, en particular en lo relativo a la firma de acuerdos de libre comercio con terceros países. Asimismo es necesario reforzar la Unión Aduanera mediante la inclusión de los productos agrícolas, los servicios y la contratación pública en el acuerdo, así como resolver la cuestión de los visados para los comerciantes turcos que desean visitar la Unión Europea. En un momento en que se sienten los efectos de la crisis resulta más necesario aún estrechar la cooperación entre estas dos potencias regionales a nivel económico y comercial. La Unión Europea debe enviar a Turquía un mensaje más a fin de trasladar con éxito los valores fundamentales de Europa a ese país."@es21
"Türgi on Euroopa Liidu suuruselt seitsmes kaubanduspartner ja ainuke ELi kandidaatriik, millel on ELiga tolliliit. Selle tulemusena on Türgil ja Euroopa Liidul eriline suhe, milles kaubandus- ja majanduskoostööl on suur osatähtsus. Seda arvestades peavad mõlemad partnerid tegema koostööd oma kaubanduspoliitika kohandamiseks, eriti seoses vabakaubanduslepingute sõlmimisega kolmandate riikidega. Ka tolliliitu peab tugevdama. Selleks tuleb lepingusse lisada põllumajandussaadused, teenused ja avalikud hanked, samuti lahendada viisaküsimus Türgi ettevõtjate jaoks, kes soovivad Euroopa Liitu tulla. Ajal, mil majanduskriisi mõju on veel tunda, muudab see kahe piirkondliku võimu tihedama koostöö majanduse ja kaubanduse tasandil seda olulisemaks. Euroopa Liit peab edastama Türgile selgema sõnumi, nii et ta saaks sellesse riiki edukalt edasi anda Euroopa põhiväärtused."@et5
"Turkki on Euroopan unionin seitsemänneksi suurin kauppakumppani ja ainoa EU:n ehdokasvaltio, jolla on tulliliitto EU:n kanssa. Turkilla ja Euroopan unionilla on siten erityinen suhde, jossa kaupalla ja taloudellisella vuorovaikutuksella on merkittävä asema. Sen takia molempien kumppanien on tehtävä yhteistyötä muokatakseen kauppapolitiikkaansa, erityisesti kolmansien maiden kanssa allekirjoitettavien vapaakauppasopimusten osalta. Tulliliittoa on myös vahvistettava sisällyttämällä siihen sopimus maataloustuotteista, palveluista ja julkisista hankinnoista, sekä ratkaisemalla viisumikysymys niiden turkkilaisten elinkeinonharjoittajien osalta, jotka haluavat tulla Euroopan unioniin. Talouskriisin vaikutusten tuntuessa edelleen kahden alueellisen vallan entistä tiiviimpi yhteistyö taloudellisella ja kaupallisella tasolla on koko ajan välttämättömämpää. Euroopan unionin on annettava Turkille aiempaa selkeämpi viesti, jotta se voi välittää onnistuneesti EU:n perusarvot tähän maahan."@fi7
"La Turquie est le septième partenaire commercial de l’Union et le seul pays candidat à bénéficier d’une union douanière avec l’UE. Par conséquent, la Turquie et l’Union européenne entretiennent une relation spéciale au sein de laquelle les interactions commerciales et économiques jouent un grand rôle. C’est pourquoi les deux partenaires doivent œuvrer de concert à l’alignement de leurs politiques commerciales, notamment pour ce qui est de la signature d’accords de libre-échange avec des pays tiers. Il est également nécessaire de renforcer l’union douanière en l’élargissant aux produits agricoles, aux services et aux marchés publics, ainsi que de résoudre la question des visas pour l’accès des entrepreneurs turcs à l’Union européenne. Les effets de la crise qui nous touchent toujours rendent cette coopération économique et commerciale étroite entre les deux puissances régionales plus indispensable que jamais. L’Union européenne doit envoyer un signal plus clair à la Turquie si elle veut parvenir à lui transmettre les valeurs fondamentales de l’Europe."@fr8
". Törökország az Európai Unió hetedik legnagyobb kereskedelmi partnere, és az egyetlen olyan tagjelölt ország, amellyel az EU vámuniót hozott létre. Ennek eredményeképpen Törökország és az Európai Unió között különleges kapcsolat áll fenn, amelyben a kereskedelmi és gazdasági együttműködés fontos szerepet játszik. Ezért a két partnernek együtt kell működnie kereskedelempolitikáik összehangolásában, különös tekintettel a harmadik országokkal való szabadkereskedelmi megállapodások aláírására. A vámuniót tovább kell erősíteni: egyrészt ki kell terjeszteni a mezőgazdasági termékek, szolgáltatások és közbeszerzések területére, másrészt meg kell oldani az Európai Unió területére belépő török kereskedők vízumügyét. A gazdasági válság hatásai még mindig érezhetőek, és ez még inkább szükségessé teszi a két regionális erőt képviselő ország még szorosabb gazdasági és kereskedelmi együttműködését. Az Európai Uniónak az európai alapértékek sikeres átadása érdekében világosabb jelet kell küldenie Törökország számára."@hu11
"La Turchia è il settimo partner commerciale dell’Unione europea ed è l’unico paese candidato a beneficiare di un’unione doganale con l’UE. Di conseguenza, la Turchia e l’Unione europea sono unite da relazioni speciali all’interno delle quali l’interazione economica e commerciale svolge un ruolo importante. In un contesto di questo tipo, entrambi i partner devono collaborare per allineare le proprie politiche commerciali, soprattutto in relazione alla firma di accordi di libero scambio con paesi terzi. L’unione doganale deve inoltre essere potenziata con l’inclusione nell’accordo dei prodotti agricoli, dei servizi e degli appalti pubblici, e deve essere risolto il problema dei visti per gli operatori commerciali turchi che desiderano avere accesso all’Unione europea. In un periodo in cui gli effetti della crisi economica si fanno ancora sentire, è più che mai indispensabile una più stretta cooperazione economica e commerciale fra le due potenze regionali. L’Unione europea deve inviare alla Turchia un messaggio più chiaro per riuscire a trasmettere a questo paese i valori fondamentali dell’Europa."@it12
"Turkija – septinta pagal dydį Europos Sąjungos prekybos partnerė ir vienintelė šalis kandidatė, sudariusi muitų sąjungą su ES. Todėl Turkija ir Europos Sąjunga palaiko ypatingus tarpusavio santykius, kuriuose svarbus vaidmuo tenka prekybos ir ekonominiams ryšiams. Tokiomis aplinkybėmis abi partnerės privalo tarpusavyje derinti prekybos politiką, ypač pasirašydamos laisvosios prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis. Taip pat reikia stiprinti muitų sąjungą, įtraukiant į susitarimą žemės ūkio produktus, paslaugas ir viešuosius pirkimus ir sprendžiant vizų išdavimo klausimus į Europos Sąjungą norintiems atvykti Turkijos prekybininkams. Kai ekonomikos krizės poveikis vis dar juntamas, glaudesnis ekonominis ir prekybos dviejų stiprių regioninių darinių bendradarbiavimas tampa dar būtinesnis. Europos Sąjunga privalo pasiųsti Turkijai aiškią žinią apie savo siekius sėkmingai perteikti jai pagrindines Europos vertybes."@lt14
"Turcija ir Eiropas Savienības septītā lielākā tirdzniecības partnere un vienīgā ES kandidātvalsts, kurai ar ES ir muitas savienība. Tādējādi Turcijai un ES ir īpašas attiecības, kurās būtiska loma ir tirdzniecības un ekonomiskajai sadarbībai. Ņemot to vērā, abām partnerēm ir kopīgi jāstrādā, lai saskaņotu savas tirdzniecības politikas, jo īpaši attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīgumu parakstīšanu ar trešām valstīm. Ir jānostiprina arī muitas savienība, iekļaujot nolīgumā lauksaimniecības produktus, pakalpojumus un valsts iepirkumus, kā arī atrisinot jautājumu par vīzu Turcijas uzņēmējiem, kuri vēlas iebraukt Eiropas Savienībā. Laikā, kad joprojām ir jūtamas ekonomikas krīzes sekas, cieša divu reģionālo lielvaru ekonomiskā un komerciālā sadarbība ir vēl jo vairāk vajadzīga. Eiropas Savienībai ir jānosūta Turcijai skaidrāks signāls, lai tā varētu šai valstij sekmīgi nodot Eiropas pamatvērtības."@lv13
"Turcia este al şaptelea partener comercial al Uniunii Europene şi singura ţară candidată la aderare care beneficiază de uniune vamală cu aceasta din urmă. Turcia şi Uniunea Europeană întreţin, prin urmare, o relaţie privilegiată, în care schimburile comerciale şi economice joacă un rol important. În acest context, cele două partenere trebuie să conlucreze pentru a-şi alinia politicile comerciale, în special în ceea ce priveşte încheierea acordurilor de liber schimb cu ţări terţe. De asemenea, uniunea vamală trebuie întărită prin includerea în acord a produselor agricole, a serviciilor şi a achiziţiilor publice şi prin intermediul rezolvării problemei vizelor pentru comercianţii turci ce doresc să pătrundă pe teritoriul Uniunii Europene. Într-o perioadă în care efectele crizei economice se fac încă resimţite, o cooperare mai strânsă la nivel economic şi comercial între cele două puteri regionale devine necesară. Uniunea Europeană trebuie să dea un semnal mai clar Turciei pentru a reuşi să transmită acesteia valorile fundamentale europene."@mt15
"Turkije is de op zes na grootste handelspartner van de Europese Unie en is het enige EU-kandidaatland dat een douane-unie met de EU heeft. Daarom hebben Turkije en de Europese Unie een speciale relatie, waarbij handel en economische interactie een belangrijke rol spelen. Tegen deze achtergrond moeten beide partners samenwerken om hun handelsbeleid op elkaar af te stemmen, met name waar het gaat om vrijhandelsakkoorden met derde landen. De douane-unie moet ook worden versterkt, door landbouwproducten, diensten en openbare aanbestedingen erin op te nemen. Ook moet het visumprobleem worden opgelost voor Turkse handelaren die naar de Europese Unie willen komen. Nu de effecten van de economische crisis nog steeds worden gevoeld, is het des te noodzakelijker dat er nauwer wordt samengewerkt tussen de twee regionale machten op economisch en commercieel niveau. De Europese Unie moet Turkije een duidelijker signaal geven zodat het op succesvolle wijze de fundamentele Europese waarden kan overnemen."@nl3
"Turcja jest siódmym co do wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej i jedynym krajem kandydującym do Unii, który korzysta z unii celnej z nią. W związku z tym Turcja i Unia Europejska utrzymują specjalne stosunki, w których ważną rolę odgrywa handel i kontakty gospodarcze. W tym kontekście obaj partnerzy muszą współpracować w celu dopasowania swoich polityk handlowych, szczególnie w odniesieniu do podpisywania umów o wolnym handlu z krajami trzecimi. Unię celną trzeba również wzmocnić przez uwzględnienie w porozumieniu produktów rolnych, usług i zamówień publicznych oraz rozstrzygnięcie problemu wiz dla tureckich handlowców pragnących wjechać do Unii Europejskiej. W czasie, kiedy nadal odczuwamy skutki kryzysu gospodarczego, tym bardziej konieczna jest ściślejsza współpraca na poziomie gospodarczym i handlowym między dwoma regionalnymi potęgami. Unia Europejska musi wysłać Turcji wyraźniejszy sygnał, aby mogła skutecznie przekazać temu krajowi fundamentalne wartości europejskie."@pl16
"A Turquia é o sétimo maior parceiro comercial da União Europeia e é o único país candidato à UE que beneficia de uma união aduaneira com esta. Consequentemente, a Turquia e a União Europeia mantêm relações especiais em áreas em que o comércio e a interacção económica desempenham um papel importante. Neste contexto, ambos os parceiros devem trabalhar em conjunto para alinhar as suas políticas comerciais, especialmente no que diz respeito à assinatura de acordos de comércio livre com países terceiros. É também necessário reforçar a União Aduaneira através da inclusão, no acordo, de produtos agrícolas, serviços e contratos públicos, e da resolução da questão dos vistos para os comerciantes turcos que pretendam entrar na União Europeia. Numa altura em que os efeitos da crise económica ainda se fazem sentir, é ainda mais necessária uma cooperação mais estreita entre as duas potências regionais, a nível económico e comercial. A União Europeia deve dar um sinal mais claro à Turquia para poder transmitir-lhe com êxito os valores fundamentais da Europa."@pt17
"Turecko je siedmym najväčším obchodným partnerom Európskej únie a jedinou kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, ktorá využíva výhody colnej únie s EÚ. V dôsledku toho Turecko a Európska únia udržiavajú osobitný vzťah, kde obchod a hospodárska súčinnosť zohrávajú dôležitú úlohu. Na základe toho musia obaja partneri spolupracovať, aby zosúladili svoje obchodné politiky, najmä pokiaľ ide o podpisovanie dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami. Colnú úniu je tiež potrebné posilniť tým, že sa do dohody zahrnú poľnohospodárske výrobky, služby a verejné obstarávanie a že sa vyriešia otázky víz pre tureckých obchodníkov, ktorí chcú vstúpiť na územie Európskej únie. V čase, keď ešte stále pociťujeme dôsledky hospodárskej krízy, je úzka spolupráca medzi dvomi regionálnymi mocnosťami na hospodárskej a obchodnej úrovni ešte potrebnejšia. Európska únia musí dať Turecku jasnejší signál, aby si mohlo úspešne osvojiť základné európske hodnoty."@sk19
"Turčija je sedma največja trgovinska partnerica Evropske unije in je edina država kandidatka EU, ki ima koristi carinske unije z EU. Zaradi tega Turčija in Evropska unija ohranjata poseben odnos, kjer trgovina in gospodarsko sodelovanje igrata pomembno vlogo. Ob tem ozadju morata oba partnerja sodelovati in uskladiti svoje trgovinske politike, zlasti glede podpisovanja sporazumov o prosti trgovini s tretjimi državi. Carinsko unijo je treba okrepiti tudi z vključevanjem kmetijskih proizvodov, storitev in javnega naročanja v sporazum, pa tudi z rešitvijo vprašanja vizumov za turške trgovce, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. V času, ko še vedno čutimo učinke gospodarske krize, je tesnejše sodelovanje med tema dvema regionalnima silama na gospodarski in poslovni ravni še toliko nujnejše. Evropska unija mora dati Turčiji jasnejši signal, da bo lahko uspešno v to državo prenesla temeljne vrednote Evrope."@sl20
"Turkiet är EU:s sjunde största handelspartner och det enda EU-kandidatlandet som har fördelen av en tullunion med EU. Till följd av detta har Turkiet och EU en särskild relation där handel och ekonomiskt samspel spelar en viktig roll. Mot denna bakgrund behöver båda parter arbeta tillsammans för att samordna sin handelspolitik, särskilt när det gäller att sluta frihandelsavtal med tredjeländer. Tullunionen behöver också stärkas genom att jordbruksprodukter, tjänster och offentlig upphandling tas med i avtalet, liksom genom att man löser visumproblemen för turkiska handelsidkare som vill resa in i EU. I en tid då effekterna av den ekonomiska krisen fortfarande är kännbara blir ett närmare samarbete inom ekonomi och handel mellan de två regionala makterna ännu mer nödvändigt. EU måste ge Turkiet tydligare signaler så att man framgångsrikt kan förmedla Europas grundläggande värderingar till detta land."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph